понеделник, 30 септември 2013 г.

САЩ се присъедини към международно патентно споразумение - USA joins an international patent treaty

WIPO съобщава за присъединяването на САЩ към Patent Law Treaty. Споразумението влиза в сила за страната считано от 18.12.2013г.

English version

WIPO reports about the U.S. accession to the Patent Law Treaty. This Agreement shall enter into force for the country on 18.12.2013.

петък, 27 септември 2013 г.

Китайските патенти са вече част от PATENTSCOPE - Chinese patents are now part of PATENTSCOPE

WIPO информира за включването на колекцията с национални патенти на Китай в общата база данни PATENTSCOPE.
С добавянето на близо 3 милиона китайски патента, общият брой па патентите до които PATENTSCOPE дава достъп става 32,5 милиона.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO informs about the inclusion of the China's collection of national patents in the global database PATENTSCOPE.
With the addition of nearly 3 million Chinese patents the total number of patents to which
PATENTSCOPE gives access  is 32.5 million.
More information can be found here.

четвъртък, 26 септември 2013 г.

Семинар „Съдебни патентни спорове и процедури“ - Seminar "Patent litigation and procedures"

Европейското патентно ведомство съобщава за семинар „Съдебни патентни спорове и процедури“, който ще се проведе в Загреб, Хърватска на 11-12.11.2-13г.
Организатори на събитието са Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Хърватска, която наскоро се присъедини към Европейският съюз.
Повече информация за събитието може да откриете тук.

English version

EPO reports about a Seminar "Patent litigation and procedures" which will be held in Zagreb, Croatia 11-12.11.2-13d.
Organizers of the event are the European Patent Office and the Patent Office of Croatia, which recently joined the European Union.
More information about the event can be found here.

сряда, 25 септември 2013 г.

Бракът и патентните дела - Marriage and patent litigation

Един интересен казус относно връзката на бракът, съответно разводът и воденето на патентни дело в САЩ.
James Taylor, изобретател и притежател на патент, завежда съдебно дело срещу Taylor Made Plastics Inc за нарушаване на неговите права върху патента.
Съдът във Флорида обаче отхвърля претенциите на изобретателя. Причината е във факта, че патента, като вид собственост е подчинен на щатския закон на Флорида. Според него обаче патентът е част от съпружеската собственост, когато е регистриран по време на брака и когато след това е налице развод.
Поради това за да може да се заведе дело за патентно нарушаване ищци трябва да бъдат, както съпруга, така и съпругата.
В случая James Taylor е разведен, бившата му съпруга не е страна по делото, поради което Taylor Made Plastics Inc искат от съда да преустанови делото. Това искане е уважено.
Повече информация тук.
информация на JIPLP.

English version

An interesting case study about the relationship between marriage, divorce, and patent litigation in the U.S.
James Taylor, an inventor and a patent owner, filed a lawsuit against Taylor Made Plastics Inc for  patent infringement.
The Florida court, however, dismissed
the case for lack of standing. The reason lies in the fact that patent as a type of property is subject to state law of Florida. According to him, the patent is part of the marital property when it was been registered during the marriage and after that there was a divorce.
It is therefore necessary ex-husband and ex-wife both to be claimants to be able to sue for patent infringement.
In the case of James Taylor there is a divorce but his ex-wife is not a
claimant in this law case, which is why Taylor Made Plastics Inc wanted from the court to dismiss the case. This request was granted.
More information here.
information JIPLP.

вторник, 24 септември 2013 г.

Френският лук Roscoff защитен, като европейско географско означение - French onion Roscoff protected as an European geographical indication

Европейската комисия публикува решението си за регистрация на френския лук Roscoff, като защитено географско означение на територията на ЕС.
Този вид лук се отглежда от 17 век в района на град Roscoff, Северозападна Франция. Лукът има уникални характеристики дължащи се на географската среда в района.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission has published its decision on the registration of French onion Roscoff as a protected geographical indication in the EU.
This type of onion has grown in the town of Roscoff, northwestern France since
17th century. This onion has unique characteristics due to the geographical environment in the area.
More information can be found here.

понеделник, 23 септември 2013 г.

Мнение на Генералния адвокат относно технически мерки за защита на авторски права в Европа - Advocate General's opinion about technical measures for the protection of copyright in Europe

Генералният адвокат на ECJ г‑жа E. SHARPSTON излезе със становище относно дело
C‑355/12 Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH срещу PC Box Srl, 9 Net Srl. Делото е важно за практиката свързана с техническите мерки за защита на произведения обект на авторско право.
Фактите по делото са следните:

Делото в националното производство е заведено от три дружества от групата Nintendo (наричани по-нататък „Nintendo“), които произвеждат видеоигри и конзоли, срещу дружеството PC Box Srl (наричано по-нататък „PC Box“), продаващо чрез своя уебсайт „модчипове“ и „устройства за копиране на игри“ (наричани по-нататък „устройствата на PC Box“). И двата вида устройства позволяват с конзоли Nintendo да се играят видеоигри, различни от произвежданите от Nintendo или от независими производители по лиценз на Nintendo (наричани по-нататък „игри Nintendo и по лиценз на Nintendo“). Интернет доставчикът, който хоства уебсайта на PC Box, също е привлечен като ответник. Nintendo иска предлагането на устройствата на PC Box за продажба да бъде спряно.
Запитващата юрисдикция предоставя доста технически подробности (а Nintendo представя още повече такива) относно начина, по който устройствата на PC Box позволяват с конзоли Nintendo да се играят игри, които не са игри Nintendo и по лиценз на Nintendo.
В главното производство става въпрос за два вида конзоли, произвеждани от Nintendo (конзоли „DS“ и конзоли „Wii“), както и предназначените за тях игри Nintendo и по лиценз на Nintendo. Nintendo посочва, че предоставя безплатна поддръжка на производителите на игрите, на които предоставя лицензи, и продава своите игри в условията на конкуренция с тях, като не изисква лицензионни такси, а таксува доставката на касетите и DVD дисковете, на които са записани игрите и които вече съдържат съответната криптирана информация. Игрите за конзоли „DS“ се записват на касети, които се поставят в гнездо на конзолата; игрите за конзолите „Wii“ се записват на DVD дискове, които се поставят в конзолата. Касетите и DVD дисковете съдържат криптирана информация, която трябва да се обмени със съдържащата се в конзолите друга криптирана информация, за да могат игрите да се играят на тези конзоли.
Не се оспорва, че устройствата на PC Box могат да се използват за заобикаляне на блокиращото действие на изисквания обмен на криптирана информация между игрите „Nintendo“ и по лиценз на Nintendo, от една страна, и конзолите на Nintendo, от друга. Не се оспорва също, че блокиращото действие на мерките на Nintendo възпрепятства ползването с конзолите на Nintendo на игри, които не са игри „Nintendo“ и по лиценз на Nintendo, както и че устройствата на PC Box могат да преодолеят и това действие.
Според запитващата юрисдикция Nintendo твърди, че законосъобразно е снабдило своите конзоли и игри с технически мерки, за да си гарантира, че с неговите конзоли не могат да се използват неразрешени копия на игрите „Nintendo“ и по лиценз на Nintendo. То настоява също, че основната цел или приложение на устройствата на PC Box е да се заобикалят тези мерки.
PC Box поставя въпроса дали видеоигрите следва да се смятат за компютърни програми или за интелектуални произведения. И в двата случая то заявява, че предлага на пазара оригинални конзоли Nintendo със софтуерен пакет, който включва приложения, специално създадени от независими производители за употреба с такива конзоли, заедно с модчипове или устройства за копиране на игри, предназначени да спират вградения в конзолата блокиращ механизъм. PC Box смята също, че действителната цел на Nintendo е i) да възпрепятства използването на независим софтуер, който няма връзка със сектора на незаконните копия на видеоигри, и ii) да раздели пазарите, като направи закупените в даден географски район игри несъвместими със закупените другаде конзоли. Ето защо PC Box възразява срещу това, че Nintendo прилага технически мерки не само върху своите видеоигри, но и върху хардуера, което според PC Box е в противоречие с член 6, параграф 3 от Директива 2001/29.
Запитващата юрисдикция счита, че в съответствие със съдебната практика на италианските юрисдикции видеоигрите като тези, които са предмет на спора, не могат да се смятат просто за компютърни програми, а са сложни мултимедийни произведения, пресъздаващи концептуално самостоятелни повествователни и графични творби. Затова тези игри следва да се смятат за интелектуални произведения, защитени с авторско право. Тя посочва също, че прилаганите от Nintendo в конзолите му технически мерки допринасят само непряко за предотвратяването на неразрешеното копиране на игри, както и че необходимостта от обмен на информация между играта и конзолата води не само до това, че с конзолите Nintendo могат да се играят само игри Nintendo и по лиценз на Nintendo, но и до това, че тези игри не могат да се играят с други конзоли, с което се ограничава оперативната съвместимост и изборът на потребителите.
26.Ето защо Tribunale di Milano отправя преюдициално запитване, с което иска отговор на следните въпроси:
„(1) Трябва ли член 6 от Директива 2001/29/ЕО, включително във връзка със съображение 48 от същата, да се тълкува в смисъл, че закрилата на техническите защитни мерки, прилагани към произведения и други материали, защитени с авторски права, може да обхване и системи, произвеждани и продавани от едно и също предприятие, в чийто хардуер е монтирано устройство за разпознаване на разпознавателен код, намиращ се върху отделени носители, които съдържат защитеното произведение (видеоигра, произведена от същото предприятие или от трети лица, носители на правата върху защитените произведения), при липса на който посоченото произведение не може да бъде визуализирано или използвано в рамките на тази система, като по този начин въпросната апаратура съдържа система, затворена по отношение на оперативната съвместимост с други апарати и продукти, които не произхождат от произвелото въпросната система предприятие?
(2) Трябва ли член 6 от Директива 2001/29/ЕО, включително във връзка със съображение 48 от същата, да се тълкува в смисъл, че при преценката дали приложението за заобикаляне на техническите защитни мерки на определен продукт или съставна част е преобладаващо спрямо другите му търговско значими цели или приложения националният съд трябва да използва критерии за оценка, съсредоточени върху конкретното предназначение, определено от носителя на правата върху продукта, в който се поставя защитеното съдържание, или трябва да прибегне до алтернативни или допълнителни количествени критерии с оглед на обхвата на сравняваните приложения или до качествени критерии, свързани с естеството и значимостта на самите приложения?“.
27.Nintendo, PC Box, полското правителство и Европейската комисия представят писмени становища. В съдебното заседание на 30 май 2013 г. Nintendo, PC Box и Комисията представят устни становища.

Становището на Генералния адвокат е:

(1) Директива 2001/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че „техническите мерки“ по смисъла на член 6 от същата директива могат да включват мерки, интегрирани не само в самите защитени произведения, но и в устройства, предназначени да дават достъп до тези произведения.
(2) При преценката дали такива мерки отговарят на условията за закрила по член 6 от Директива 2001/29/ЕО, ако водят до предотвратяване или ограничаване не само на действия, за които се изисква разрешението на носителя на правата съгласно тази директива, но и на действия, за които не се изисква такова разрешение, националната юрисдикция трябва да провери дали прилагането на мерките е в съответствие с принципа на пропорционалност, като по-специално трябва да разгледа дали при настоящото състояние на технологиите първият от горните резултати може да се постигне, без да се поражда вторият или той да се породи в по-малка степен.
(3) При преценката дали трябва да се осигури закрила срещу предлагането на устройства, продукти, компоненти или услуги съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2001/29 не е необходимо да се отчита определеното от носителя на правата конкретно предназначение на устройство за предоставяне на достъп до защитените произведения. Обратно, важно е да се съобрази степента, в която устройствата, продуктите, компонентите или услугите, срещу които се търси закрила, се използват или могат да се използват за законосъобразни цели, различни от допускането на действия, за които се изисква разрешението на носителя на правата.


English version

The Advocate General of the ECJ Ms E. SHARPSTON has given an opinion on the case
C-355/12 Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH against PC Box Srl, 9 Net Srl. The case is important for practice related to technical measures for the protection of works subject to copyright.
Facts of the case are as follows:

The national proceedings are brought by three companies in the Nintendo group (‘Nintendo’), which produce video games and consoles, against PC Box Srl (‘PC Box’), a company which markets ‘mod chips’ and ‘game copiers’ (‘PC Box’s devices’) via its website. Both types of device enable video games other than those manufactured by Nintendo or by independent producers under licence from Nintendo (‘Nintendo and Nintendo-licensed games’) to be played on Nintendo consoles. The internet provider which hosts PC Box’s website is also a defendant. Nintendo seeks to prevent PC Box’s devices from being offered for sale.
The referring court provides a certain amount of technical detail (and Nintendo has provided even more) as to how PC Box’s devices enable games other than Nintendo and Nintendo-licensed games to be played on Nintendo consoles. Much of that detail does not appear to me to be relevant to the legal issues raised. Suffice it to note the following.
The main proceedings concern two types of console manufactured by Nintendo (‘DS’ consoles and ‘Wii’ consoles), and the Nintendo and Nintendo-licensed games which are designed for them. Nintendo states that it provides free support for producers of the games which it licenses and sells its games in competition with them, demanding no royalties but charging for the supply of the cartridges or DVDs on which the games are recorded and which already contain the relevant encrypted information. Games for ‘DS’ consoles are recorded on cartridges which are slotted into the console; games for ‘Wii’ consoles are recorded on DVDs, which are inserted into the console. The cartridges and DVDs contain encrypted information which must be exchanged with other encrypted information contained in the consoles in order for the games to be played on those consoles.
It is not disputed that PC Box’s devices can be used to circumvent the blocking effect of the required exchange of encrypted information between, on the one hand, Nintendo and Nintendo-licensed games and, on the other hand, Nintendo consoles. Nor is it disputed that the blocking effect of Nintendo’s measures prevents games other than Nintendo and Nintendo-licensed games from being played on Nintendo consoles and that PC Box’s devices will circumvent that effect also.
According to the referring court, Nintendo claims to have equipped its consoles and games with technological measures lawfully in order to ensure that unauthorised copies of Nintendo and Nintendo-licensed games may not be used with its consoles. It also asserts that the principal purpose or use of PC Box’s devices is to circumvent those measures.
PC Box queries whether video games are to be regarded as computer programs or intellectual work. In either event, it submits that it markets original Nintendo consoles with a software pack comprising applications specifically created by independent producers for use on such consoles in conjunction with mod chips or game copiers designed to disable the blocking mechanism built into the console. PC Box also considers that Nintendo’s true purpose is (i) to prevent the use of independent software unconnected with the illegal video game copies sector and (ii) to compartmentalise markets by rendering games purchased in one geographical zone incompatible with consoles purchased in another. It therefore challenges Nintendo’s application of technological measures not only to its video games but also to hardware, which it considers to be contrary to Article 6(3) of Directive 2001/29.
The referring court finds that, in line with the case-law of the Italian courts, video games such as those in issue cannot be regarded simply as computer programs but are complex multimedia works expressing conceptually autonomous narrative and graphic creations. Such games must therefore be regarded as intellectual works protected by copyright. It notes also that the technological measures put in place by Nintendo in its consoles contribute only indirectly to the prevention of unauthorised copying of games, and that the need to exchange information between the game and the console has the effect not only of allowing only Nintendo and Nintendo-licensed games to be played on Nintendo consoles but also of preventing such games from being played on any other console, thus restricting interoperability and consumer choice.
The Tribunale di Milano therefore seeks a preliminary ruling on the following questions:
(1) Must Article 6 of Directive 2001/29/EC be interpreted, including in the light of recital 48 in the preamble thereto, as meaning that the protection of technological protection measures attaching to copyright protected works or other subject matter may also extend to a system, produced and marketed by the same undertaking, in which a device is installed in the hardware which is capable of recognising on a separate housing mechanism containing the protected works (video games produced by the same undertaking as well as by third parties, proprietors of the protected works) a recognition code, in the absence of which the works in question cannot be visualised or used in conjunction with that system, the equipment in question thus incorporating a system which precludes interoperability with complementary equipment or products other than those of the undertaking which produces the system itself?
(2) If it should be necessary to consider whether or not the use of a product or component to circumvent a technological protection measure predominates over other commercially significant purposes or uses, may Article 6 of Directive 2001/29/EC be interpreted, including in the light of recital 48 in the preamble thereto, as meaning that the national court must apply criteria which give prominence to the particular intended use attributed by the rightholder to the product in which the protected content is inserted or, in the alternative or in addition, criteria of a quantitative nature relating to the extent of the uses under comparison, or criteria of a qualitative nature, that is, relating to the nature and importance of the uses themselves?’
27.Written observations were submitted by Nintendo, PC Box, the Polish Government and the European Commission. At the hearing on 30 May 2013, Nintendo, PC Box and the Commission made oral submissions.

The opinion of the Advocate General is:

(1) On a proper construction of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, ‘technological measures’ within the meaning of Article 6 of that directive may include measures incorporated not only in protected works themselves but also in devices designed to allow access to those works;
(2) When determining whether measures of that kind qualify for protection pursuant to Article 6 of Directive 2001/29/EC where they have the effect of preventing or restricting not only acts which require the rightholder’s authorisation pursuant to that directive but also acts which do not require such authorisation, a national court must verify whether the application of the measures complies with the principle of proportionality and, in particular, must consider whether, in the current state of technology, the former effect could be achieved without producing the latter effect or while producing it to a lesser extent.
(3) When determining whether protection must be provided against any supply of devices, products, components or services pursuant to Article 6(2) of Directive 2001/29, it is not necessary to consider the particular intended use attributed by the rightholder to a device designed to allow access to protected works. By contrast, the extent to which the devices, products, components or services against which protection is sought are or can be used for legitimate purposes other than allowing acts which require the rightholder’s authorisation is a relevant consideration.


петък, 20 септември 2013 г.

Златни топки и как се превеждат на различните езици според Европейският съд - Golden balls and how it can be translated into different languages ​​according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T‑437/11, което касае опит за регистрация на марка GOLDEN BALLS и опозиция на основата на по-ранна марка BALLON D'OR със същото значение на френски език. Решението е интересно с оглед тълкуването на сходство между марки на различни езици, кога то е допустимо и кога не.

На 1 октомври 2007 г. жалбоподателят, Golden Balls Ltd, подава заявка за регистрация на марка на Общността.
Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „GOLDEN BALLS“.
Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към класове 16, 21 и 24.
На 16 май 2008 г. встъпилата страна, Intra-Presse, подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за стоките.
Възражението се основава по-специално на по-ранната словна марка на Общността „BALLON D’OR“, заявена за регистрация на 24 декември 2004 г. и регистрирана на 7 ноември 2006 г. с № 4226148 за стоки и услуги от класове 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 и 41
На 19 май 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост. Посочва се, че стоките или услугите, обозначавани с конфликтните знаци, били отчасти идентични и отчасти различни. Знаците се различавали визуално и фонетично, а в концептуално отношение разкривали слабо сходство за част от съответните потребители. Тъй като, глобално погледнато, знаците били различни, не съществувала вероятност от объркване.
На 15 юли 2010 г. встъпилата страна подава жалба пред СХВП срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 26 май 2011 г. първи апелативен състав на СХВП уважава отчасти жалбата, по-специално относно стоките от клас 16, и отчасти я отхвърля, по-специално за стоките от класове 21 и 24. Посоченият апелативен състав приема по-конкретно следното:
–  съответните потребители са широкият кръг потребители в Европейския съюз.
–  що се отнася до сравнението на стоките, апелативният състав приема преценката на отдела по споровете, която не се оспорва от страните. Поради това апелативният състав счита, че стоките от клас 16, обозначавани със заявената за регистрация марка, са идентични със стоките от същия клас, обозначавани с по-ранната марка, а стоките от класове 21 и 24, обозначавани със заявената за регистрация марка, се различават от същите стоки, обозначавани с по-ранната марка.
– с оглед на сравнението на знаците, що се отнася до тяхното визуално и фонетично сравнение, апелативният състав споделя разсъжденията на отдела по споровете относно визуалното и фонетичното различие на знаците. Що се отнася до концептуалното сравнение, за разлика от отдела по споровете, апелативният състав приема, че е налице идентичност „или най-малкото“ силно концептуално сходство.
– въз основа на гореизложеното апелативният състав приема, че съществува вероятност от объркване или възможност за свързване между конфликтните знаци за идентичните стоки, и по-специално за стоките от клас 16, а също и че не съществува вероятност от объркване за различните стоки от класове 21 и 24.

Според Европейският съд:

Поради тази причина следва да се потвърди преценката на апелативния състав, че конфликтните знаци са визуално и фонетично различни.
По-нататък, що се отнася до преценката на апелативния състав, според който конфликтните знаци са концептуално идентични или най-малкото имат силно сходство Общият съд приема, на първо място, че — обективно погледнато и ако не се отчитат определени различия в детайлите  — безспорно посочените знаци по принцип насочват към едно и също семантично съдържание или към една и съща идея, а именно че се има предвид позлатен балон или позлатена топка, или топка от злато. В този контекст следва да се констатира, че в отговор на отправен от Общия съд въпрос по време на съдебното заседание жалбоподателят не може да посочи пример от английските вестници, в който словосъчетанието „ballon d’or“ се превежда по различен начин, а не като „golden ball“.
Въпреки това за целите на преценката на концептуалното сходство в представите на съответните потребители, и по-специално на средните потребители, владеещи английски и френски език, следва надлежно да се вземе предвид обстоятелството, че по-ранната марка е на френски език, докато заявената за регистрация марка е на английски език, поради което съответно конфликтните знаци се различават, що се отнася до езика, позволяващ достъпа до концептуалното им разбиране.
В това отношение, противно на това, което, изглежда, предлага жалбоподателят, наличието на лингвистично различие между знаците не би било достатъчно, за да се изключи автоматично наличието на концептуално сходство от гледната точка на съответните потребители. Независимо от това, подобно различие, доколкото то налага превод от страна на потребителите, е в състояние — в зависимост по-специално от езиковите познания на съответните потребители, от това в каква степента разглежданите езици са сродни помежду си и от самите термини, използвани в съответните знаци — да се окаже в по-голяма или по-малка степен пречка за непосредственото концептуално свързване на марките във възприятията на съответните потребители.
При тези условия следва да се приеме, че в конкретния случай не е установено, че значението на заявената за регистрация марка, състояща се от понятията „golden“ и „balls“, би било разбрано непосредствено от съответните потребители, а именно от широкия кръг потребители в Съюза, и по-специално от владеещите френски език потребители, които разбират френското словосъчетание „ballon d’or“, съставляващо по-ранната марка.
В действителност, дори ако се приеме, подобно на апелативния състав, че думите „golden“ и „ball“ са част от основния речников запас на английския език и поради това сами по себе си тези думи са разбираеми за средния потребител, включително и за средния владеещ френски език потребител, това не означава, че този потребител, който има слаби познания по английски език — като за това страните не спорят, — ще разбере спонтанно тези понятия в тяхната специфична комбинация „golden balls“ като превод на английски на френското словосъчетание „ballon d’or“, съставляващо по-ранната марка.
Във връзка с това следва да се отбележи, че различията между конфликтните знаци са несъвместими с подобно непосредствено концептуално свързване на тези марки.
Така, дори и да се предположи, че владеещите френски език потребители принципно имат достатъчни познания по английски език, за да разберат смисъла на словосъчетанието „golden balls“, и въпреки че става въпрос за обикновена покупка на стоки за текущо потребление, могат да започнат да превеждат посочения знак, като го свързват със смисъла в основата на марката „BALLON D’OR“, не изглежда вероятно резултатът от този анализ да се породи спонтанно в съзнанието на средностатистическия потребител.
Вследствие на това трябва да се заключи, че апелативният състав погрешно е приел, че конфликтните знаци имат силно сходство или са идентични в концептуално отношение. В действителност посочените знаци разкриват най-много слаба, дори много слаба степен на концептуално сходство за съответните потребители, а именно за нормално информираните и съобразителни потребители, владеещи френски език.
Следователно е необходимо да се констатира, че апелативният състав погрешно стига до заключението, че съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители, що се отнася до идентичните стоки от клас 16, обозначавани с конфликтните знаци. В действителност вследствие на обстоятелството, че конфликтните знаци са на различни езици, между тях е налице очевидно различие, поради което, средният потребител не ги свързва непосредствено, без да започне извършването на определени интелектуални операции във връзка с техния превод (вж. в този смисъл Решение по дело Buonfatti, посочено в точка 43 по-горе, точка 87).

English version

The European Court has ruled in Case T-437/11, which concerns an attempt for registration of  GOLDEN BALLS as a trademark and an opposition based on an earlier mark BALLON D'OR with the same meaning in French. The decision is interesting in view of the interpretation of similarity between the marks in different languages, ​​when it can be acceptable and when it can't.

On 1 October 2007, the applicant, Golden Balls Ltd, filed an application for registration of a Community trade mark.
The mark in respect of which registration was sought is the word sign GOLDEN BALLS.
The goods for which registration was sought come within Classes 16, 21 and 24.
On 16 May 2008, the intervener, Intra-Presse, filed a notice of opposition.
The opposition was based in particular on the earlier Community word mark BALLON D’OR, which was filed on 24 December 2004 and registered on 7 November 2006 under number 4226148 in respect of goods and services in Classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 and 41.
The grounds relied on in support of the opposition were those referred to in Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Regulation No 40/94 (now Article 8(1)(b) and Article 8(5) of Regulation No 207/2009).
On 19 May 2010, the Opposition Division rejected the opposition in its entirety. The goods and services covered by the signs at issue were partially identical and partially different. The signs were visually and phonetically different and were slightly similar conceptually for a section of the relevant public. As the signs were globally dissimilar, there was no likelihood of confusion.
On 15 July 2010, the intervener filed a notice of appeal at OHIM.
By decision of 26 May 2011, the First Board of Appeal of OHIM partially upheld the appeal, namely for goods in Class 16, and partially dismissed it, namely for goods in Classes 21 and 24. In particular, it considered as follows:
–  the relevant public is made up of the general public in the European Union (paragraph 12 of the contested decision);
– with regard to the comparison of the goods, the Board of Appeal agreed with the assessment of the Opposition Division, which was uncontested by the parties. Thus, the Board of Appeal considered that the goods covered by the mark applied for in Class 16 were identical to those covered by the earlier mark in the same class, and that the goods in Classes 21 and 24 were different from those covered by the earlier mark;
– regarding the comparison of the signs, as regards their visual and phonetic comparison, the Board of Appeal agreed with the Opposition Division’s reasoning that the signs were visually and phonetically different. With regard to the conceptual comparison, unlike the Opposition Division, the Board of Appeal concluded that the marks at issue were identical, or, ‘at the least’, were conceptually extremely similar;
–  in the light of the foregoing, the Board of Appeal concluded that there was a likelihood of confusion or of association between the signs at issue in respect of the identical goods, namely the goods in Class 16, and that there was no likelihood of confusion for the different goods in Classes 21 and 24;

The Court's decision:

The Board of Appeal’s finding that the signs at issue are visually and phonetically different must therefore be confirmed.
Next, as regards the Board of Appeal’s assessment that the signs at issue are conceptually identical or, at the least, extremely similar, the Court notes, first, that those signs call to mind – admittedly, from an objective point of view and apart from some differences of a detailed nature  – in principle, the same semantic content or the same idea, namely a golden balloon or a golden ball or gold. In that context, it should be noted, that the applicant could not, in response to a question from the Court during the hearing, refer to any example of a translation in the English press of the expression ‘ballon d’or’ other than the expression ‘golden ball’.
However, for the assessment of the conceptual similarity on the part of the relevant public, in particular the average anglophone and francophone public, due account has to be taken of the fact that the earlier mark is in the French language whereas the mark applied for is in the English language, and that the signs at issue accordingly differ as regards the language enabling access to the respective conceptual understanding of them.
In that regard a linguistic difference between the signs cannot, contrary to what the applicant appears to suggest, automatically suffice to exclude the existence of a conceptual similarity from the point of view of the relevant consumers. However, such a difference – in so far as it requires a translation on the part of the consumer – is capable, depending on, inter alia, the linguistic knowledge of the relevant public, the degree of relationship between the languages concerned and the actual words used by the signs at issue, of preventing, at least to some degree, an immediate conceptual comparison by the relevant public.
In those circumstances, it is clear that it has not been established in the present case that the meaning of the mark applied for comprising the words ‘golden’ and ‘balls’ will immediately be understood by the relevant public, namely the general public in the European Union, in particular the francophone public, which understands the French expression ‘ballon d’or’ constituting the earlier mark.
Even assuming, like the Board of Appeal, that the words ‘golden’ and ‘ball’ are part of basic English-language vocabulary and that they are, therefore, as such, understandable for the average consumer, including the average francophone consumer, that does not mean that that consumer, who will generally – as the parties agree – have a weak understanding of the English language, will understand those words in their specific combination ‘golden balls’ immediately as an English translation of the French expression ‘ballon d’or’ which constitutes the earlier mark. 
In that regard, it must be held that the differences between the signs at issue argue against such an immediate conceptual comparison.

Accordingly, even if it is accepted that francophone consumers will have, in principle, sufficient knowledge of English to understand the meaning of the expression ‘golden balls’ and will begin, despite the fact that it concerns a simple purchase of everyday consumer goods, by translating that sign to bring it closer to the underlying meaning of the mark BALLON D’OR, it appears improbable that the result of such an analysis would spontaneously come into the mind of the average consumer concerned.
Therefore, it must be found that the Board of Appeal was wrong to consider that the signs at issue are conceptually extremely similar or identical. Those signs have, at most, a weak – or even very weak – degree of conceptual similarity for the reasonably informed and observant relevant public, in particular the francophone public.
Therefore, it must be held that the Board of Appeal was wrong to find the existence of a likelihood of confusion on the part of the relevant public for the identical goods covered by the signs at issue in Class 16. Due to the fact that the signs at issue are in different languages, a manifest distinction is created between them so that, as noted in paragraphs 44 to 48 above, the average consumer will not immediately associate them without undergoing an intellectual process of translation (see, to that effect, Buonfatti, cited in paragraph 43 above, paragraph 87). 


четвъртък, 19 септември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Превърнете идеята си в изобретение с добро описание. За повече информация тук.

2. Google с патент за сигурност на устройства според местоположението.  За повече информация тук. 

3.  Патентоване на софтуер в Европа.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Turn your idea into an invention with a good description. For more information here.

2. Google's patent for the security of devices according to the location. For more information here.

3. Software patenting in Europe. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

сряда, 18 септември 2013 г.

Виенската класификация влезе в сила за Великобритания - Vienna classification came into force for the UK

WIPO напомня, че считано от 11.09.2013 Виенската класификация за образните елементи на търговските марки важи и за територията на Великобритания. Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

WIPO notes that as of 11.09.2013, the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks enters into force for the UK. More information can be found here. 
information Marques Class 46.

вторник, 17 септември 2013 г.

Известни личности, културно наследство и търговски марки в Германия - Famous persons, cultural heritage and trademarks in Germany

Федералният патентен съд на Германия излезе с интересно решение по делото “Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung", касаещо регистрация на име на известна личност, чието творчество се счита за национално културно наследство в Германия.
Според съда самият факт, че Annette von Droste- Hülshoff е една от най-известните поетеси в страната не оправдава отказа на Патентното ведомство да регистрира марка Hülshoff  на основание обществен интерес от свободното използване на името.
Въпреки това регистрацията на такива имена може да бъде отказвана, когато стоките и услугите за които се отнася марката са свързани със дейността на съответната личност или нейното творчество.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The German Federal Patent Court has come up with an interesting decision to the case "Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung", which refer to the registration of the name of a famous person whose work is considered as a national cultural heritage in Germany.
According to the court the mere fact that Annette von Droste-Hülshoff is one of the most famous poets in the country does not justify the refusal of the Patent Office to register the mark Hülshoff on grounds of public interest in the free use of the name.
However, the registration of such names could be denied when the goods and services for which the mark is applied can associated with the activities or work of that famous person.
More information can be found here.
information Marques Class 46.

четвъртък, 12 септември 2013 г.

Португалски сладкиш защитен в Европа - Portuguese pastry protected in Europe

Европейската комисия публикува решението си за регистрация на португалският сладкиш Pastel de Tentúgal, като географско означение в Европа.
Рецептата за създаването на този продукт се появява през 1890 година в гостилницата Hospedaria Dona Maria da Conceição намираща се между градовете Coimbra и Figueira da Фоз в Португалия.
До средата на 20 век само едно семейство знаело оригиналната рецепта и произвеждало тези сладкиши. След това и дружи жители на град Tentúgal започнали да произвеждат този продукт, който с времето станал важен за икономиката на града.

English version

The European Commission has published its decision on registration of a Portuguese pastry sweet Pastel de Tentúgal as a geographical indication in Europe.
The recipe for preparation of this product appeared in 1890 in the guest house Hospedaria Dona Maria da Conceição located between the cities of Coimbra and Figueira da Foz in Portugal.
Until the mid-20th century, only one family knew the original recipe and produce these sweets. Then other residents of Tentúgal town started to produce this product, which over time became important to the local economy of the city.

сряда, 11 септември 2013 г.

Турция се присъедини към TM View - Turkey joins the TM View

OHIM съобщи за присъединяването на турската база данни за търговски марки към TM View. С това броят на държавите участващи в TM View става 30, а общият брой марки до които базата данни предоставя достъп става 12 милиона ( 1 милион марки се добавят от Турция).

English version

OHIM has announced the accession of Turkey trademark database to TM View. With this the number of countries participating in the TM View becomes 30 and the total number of marks to which the database provides access is 12 million (1 million marks added by Turkey).

вторник, 10 септември 2013 г.

Косово и защитата на географските означения - Kosovo and the protection of geographical indications

Marques Class 46 съобщава за приетия през юни месец закон за географските означения в Косово.
Законът определя изискванията и процедурата по регистрация на географски означения за територията на Косово, както и наказанията при нарушаване на придобитите права.
Текстът на закона ( на английски език) може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported about adopted law on geographical indications back in June in Kosovo.
The law specifies the requirements and procedure for registration of geographical indications for the territory of Kosovo, as well as penalties for violation of the
acquired rights.
The text of the law (in English) can be found here.

понеделник, 9 септември 2013 г.

Описателност и бизнес ефективност - Descriptiveness and business efficiency

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-598/11. Делото касае решение на OHIM за регистрация на марка LEAN PERFORMANCE INDEX за класове 9, 16, 42 и отказ за клас 35.
Съдът потвърждава отказа на марката за клас 35. Релевантната публика в случая представлява бизнес профисионалисти, които биха разбрали  израза LEAN PERFORMANCE INDEX, като специален метод за увеличаване на ефективността в работата на компаниите чрез елиминиране на излишните нива в мениджмънта.
Този метод е известен, като “lean production” или “Toyota principle” поради което марката се счита за описателна за услугите от клас 35.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in Case T-598/11. The case concerns a decision of OHIM for registration of a trademark LEAN PERFORMANCE INDEX for classes 9, 16, 42 and refusal for Class 35.
The Court upheld the refusal of the mark for Class 35. The relevant public in this case is a business professionals who would understand the term LEAN PERFORMANCE INDEX as a special method for increasing the efficiency of the company performance
by eliminating unnecessary levels of management.
This method is known as "lean production" or "Toyota principle" which is why the above mark is considered to be descriptive of the services in Class 35.
information Marques Class 46.

четвъртък, 5 септември 2013 г.

Глобална битка за домейни .MERCK - Global battle for domains .MERCK

The Panel of the WIPO Arbitration излезе с решения по дела LRO2013-0068 и LRO2013-0069 касаещи опит за регистрация на домейни от първо ниво .merck и .emerck.
Двата домейна са заявени от немската фармацефтична компания Merck KGaA.
Срещу тях е подадено възражение от американската фармацефтична компания Merck & Co, Inc., която е бивше подразделение на немската компания, което в последствие придобива самостоятелност. Между двете компании съществува глобално споразумение за ползване на търговски марки MERCK.
В настоящия спор обаче Merck & Co, Inc. претендира за нарушаване на нейни амeрикански и канадски марки MERCK чрез регистрацията на въпросните домейни.
Merck KGaA отхвърля обвиненията, като твърди, че прилага гео-таргетиране на своите сайтове, така че потребителите да не могат да бъдат заблудени.

The Panel of the WIPO Arbitration приема, че Merck KGaA има право да регистрира домейни merck и .emerck., като отхвърля претенциите на американската компания. Между двете компании има споразумение за ползване на марките и освен това немската компания полага грижи да предотврати объркване сред потребителите в интернет.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The Panel of the WIPO Arbitration has issued a decision in cases LRO2013 - LRO2013- 0068 and 0069 concerning the registration of two top-level domains Merck and . Emerck.Both domains are applied by the German pharmaceutical company Merck KGaA.The American pharmaceutical company Merck & Co, Inc. appealed against them. This company is a former subsidiary of the German company, which subsequently acquired independence. Between the two companies exist a global agreement for the use of trademarks MERCK. 
In this case , however, Merck & Co, Inc. claimed for breach of its US and Canadian trademarks MERCK through the registration of both domains by Merck KGaA.Merck KGaA has denied the charges, claiming that apply geo-targeting on their websites so that consumers can not be misled. 
The Panel of the WIPO Arbitration held that Merck KGaA has the right to register the domain  .merck and .Emerck., rejecting all claims by the U.S. company . The two companies have an agreement for use of the marks and also the German company takes care to prevent confusion among Internet users .More information can be found here.information Marques Class 46.

сряда, 4 септември 2013 г.

Microsoft придоби бизнесът с телефони на Nokia - Microsoft has acquired Nokia’s Devices and Services business

Microsoft и Nokia официално обявиха сделката с която американският софтуерен гигант купува бизнесът с телефони на Nokia.
През последните години Nokia изпитваше сериозни затруднения в конкуренцията на пазара за смарт телефони, където доминиращи са компании, като Samsung и Apple.
Някогашният световен лидер Nokia отбеляза 24% спад в продажбите тази година в сравнение с миналата. Единствено продажбите на Lumia реализираха ръст.
От друга страна Microsoft изпитваше затруднения от факта, че не присъства сериозно на пазара на мобилни устройства. Конкуренти компании реализираха сериозни ръстове на този пазар, като платформата Android стана пазарен лидер.
С закупуването на Nokia Microsoft навлиза и на пазара на хардуер.
32 000 служители на Nokia ще бъдат прехвърлени на работа в Microsoft.
Сделката е на стойност близо 5,5 милиарда евро.
Какво общо има това с интелектуалната собственост?
Една значителна част от заплатената сума е свързана с интелектуална собственост. Според информацията 3,79 милиарда са платени за подразделението за телефони и 1,65 милиарда да лицензиране на патентното портфолио на Nokia. Срокът на лицензията е за 10 години.
Освен това Microsoft придобива подбранда ASHA, а марката Nokia ще бъде само лицензирана, като контролът и управлението на марката ще останат в ръцете на Nokia.

English version

Microsoft and Nokia officially announced the deal by which the U.S. software giant buys Nokia’s Devices and Services business.In recent years Nokia has had a serious disturbance in the competition in the smart phones market, where dominant companies are such as Samsung and Apple. Former worldwide leader Nokia had 24% drop in sales this year comparing with last year. Only sales of Lumia have realized growth. On the other hand, Microsoft suffers from the fact that they have not serious presence in the mobile devices market. Some competitors have realized significant growth in this market and Android has become the market leader. With the purchase of Nokia Microsoft entered to the hardware business.32,000 Nokia's employees will be transferred to work at Microsoft. The deal is worth around 5.5 billion euros. What is the relationship with the intellectual property? A significant portion of the amount is related to intellectual property. Accordingly 3,79 billion were been paid for Mobile Phones and Smart Devices business and 1.65 billion for license the Nokia's patent portfolio. The license term is for 10 years. Microsoft also acquired the sub brand ASHA, the Nokia brand will only be licensed. The control and management of the brand remain in the hands of Nokia.

вторник, 3 септември 2013 г.

Мозамбик се присъедини към Бернската конвенция - Mozambique joined the Berne Convention

WIPO информира за присъединяването на Мозамбик към Бернската конвенция за защита на художествената собственост.
Конвенцията ще влезе в сила за страната от 22.11.2013. От тази дата Мозамбик става член и на Бернския съюз за защита на произведенията на литературата, изкуствата и науката.

English version

WIPO has informed of Mozambique's accession to the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works.
The Convention will enter into force for the country on 22/11/2013. On that date, Mozambique will become a member of the Berne Union for the Protection of
Literary and Artistic Works.