петък, 30 април 2010 г.

Statistics from OHIM- March 2010 - Статистика от OHIM- март 2010


OHIM публикува статистически данни за състоянието на търговските марки и дизайни за месец март 2010 година.
- Брой получени заявки за европейски марки-
9 380
- Брой регистрирани европейски марки-
9 043
- Брой заявки за подновяване на европейски марки-
2 200
- Брой регистрирани европейски дизайни-
7 068

English version

OHIM publishes statistics on the status of trademarks and designs for the month of March 2010.

Community trade mark applications received 9 380
Community trade marks registered (certificates issued) 9 043
Community trade mark renewal applications 2 200
Registered Community designs received 7 068

четвъртък, 29 април 2010 г.

Decisions of the Appeal Board of the OHIM - Решения на Апелативният борд към OHIM


OHIM публикува нови решения на Апелативния борд относно казуси с търговски марки.
Решенията касаят следните дела:

1. Decision of the Second Board of Appeal of 26 February 2010 in case R 0446/2006-2 OMNICARE/OMICARE [Fig. Mark] (English)- информация за решението може да откриете тук.

2. Decision of the First Board of Appeal of 26 January 2010 in case R 0109/2009-1 SPORTSWORLD INTERNATIONAL [Fig. Mark]/SPORT WORLD [Fig. Mark] et al . (English- информация за решението може да откриете тук.

3. Decision of the Fourth Board of Appeal of 4 March 2010 in case R 1423/2008-4 ice coffee [fig. Mark]/ice coffee frappé [fig. Mark] (English)- информация за решението може да откриете тук.

4. Decision of the Second Board of Appeal of 18 February 2010 in case R 1583/2009-2 B-RELAXED (English- информация за решението може да откриете тук.

English version

OHIM published new decisions of the Appeal Board concerning the case of trademarks.
Decisions relating to the following:

сряда, 28 април 2010 г.

Elan will sue Apple for the iPad - Elan ще съди Apple и за iPad


Редица информационни източници съобщиха новината за желанието на тайванската IT компания Elan да заведе съдебно дело за нарушаване на права върху патент за тъчскрийн технология срещу Apple.
Делото ще бъде заведено за използваната от Apple тъчскрийн технология в новият продукт на компанията iPad. Elan вече имат едно заведено дело срещу американската компания за нарушаване на патент за същата технология използвана в iPhone и iPod.
Прави впечатление че към настоящият момент почти всеки нов високотехнологичен продукт е заплашван от съдебни дела в чиято основа стоят патенти. В условията на световна финансова криза подобни дела може да се окажат решаващи в конкурентната борба за завземане на лидерска позиция на пазара.
Така че изводът който може да бъде направен е- IT войните продължават с пълна сила. Кой ще бъде победител- зависи от наличието на стратегически поглед и правилна преценка.

English version

Several information sources have reported the news of the desire of Taiwan IT company Elan to institute proceedings for infringement of patents for touchscreen technology against Apple.
The case will be brought to the used by Apple a touch screen technology in the new product iPad. Elan already have a lawsuit against the U.S. company for infringement of a patent for the same technology used in iPhone and iPod.
It is striking that at the present almost every new high-tech product is threatened by lawsuits in which stand on patents. In terms of the global financial crisis similar actions may be decisive in the competitive struggle to seize market leadership.
So the conclusion can be made is - IT wars continue in full force. Who will be the winner, it's subject to the availability of strategic vision and adequate examination.


WIPO with a new logo - WIPO с ново лого


Световната организация по интелектуална собственост ( WIPO) от 26 април 2010 година е с ново лого. Това съвпада и с 40 годишнината от подписването на WIPO Convention.
Целта на новото лого е да отговори на динамичният и иновативен дух въплатен в WIPO, както и на бъдещото развитие на организацията.
Седемте дъги в логото символизират 7 елемента на интелектуалната собственост според Конвенцията на WIPO:
- Литературни, художествени и научни произведения;

- Изпълнения на артисти-изпълнители, звукозаписи и радио-и телевизионни предавания;

- Изобретения във всички области на човешката дейност;

- Научни открития;

- Промишлени образци;


- Търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и обозначения;

- Закрила срещу нелоялна конкуренция, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в промишлената, научната, литературната и художествената област.

Еволюцията в развитието на логото на WIPO е следната:English version

The World Intellectual Property Organisation (WIPO) has a new logo on 26 April 2010. This coincides with the 40th anniversary of the WIPO Convention.
The aim of the new logo is to respond to dynamic and innovative spirit characteristic of WIPO, and the future development of the organization.
Seven arches in the logo symbolize the 7 elements of intellectual property rights under the Convention of WIPO:
- Literary, artistic and scientific works;

- Performances of performing artists, phonograms and radio and television broadcasts;

- Inventions in all fields of human activity;

- Scientific discoveries;

- Industrial designs;

- Trademarks, service marks, trade names and symbols;

- Protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic field.
Evolution in the development of the WIPO logo is:


вторник, 27 април 2010 г.

OHIM's Annual Report for 2009 - Годишен доклад на OHIM за 2009 година


OHIM публикува годишният си доклад за 2009 година, който може да откриете тук.
В доклада са изложени редица статистически данни за състоянието на търговските марки и промишлените дизайни през изминалата година.
Част от информацията засяга и работата по вземане на решения относно опозиции и тяхното обжалване.
В тази връзка е интересно да се отбележи, че Апелативния борд към OHIM е разгледал общо 1860 случая през 2009 година. В 80% от случаите Борда е потвърждавал първоначалните решения.
Случаите разгледани от Европейския съд са били 200.

English version

OHIM publishes its annual report for 2009, which can be found here.
The report sets out a number of statistics about the state of trademarks and industrial designs in the past year.
Some of the information concerns and work on making decisions about oppositions and
appeals.
It is interesting to note that the Appeal Board to OHIM examined a total of 1860 cases in 2009. In 80% of cases the Board has confirmed the original decision.
The cases examined by the European Court have been 200.понеделник, 26 април 2010 г.

A Manifesto for trademarks - Манифест за търговски марки


British Brands Group и the Anti-Counterfeiting Group излязоха с Манифест касаещ търговските марки и тяхната сила.
Манифеста има за цел да обясни приноса на търговските марки в създаването и поддържането на икономическото благосъстояние, запазването на работни места и подобряването на конкурентноспособността във Великобритания.
Съветите които се дават в Манифеста касаят следното:
1. Марките трябва да бъдат използване широко в определяне на икономическата политика във Великобритания;
2. Трябва да се създава среда за растеж на търговските марки;
3. Спиране на търговията с фалшиви стоки;
4. Окуражаване на компаниите за инвестиране в търговски марки;
5. Улесняване на потребителите да вземат информирани потребителски решения за покупка;
6. Да не се възпрепятства комуникацията между потребители и производители;

Макар Манифеста да е насочен към британците, неговите основни съвети са приложими навсякъде по света.
Манифеста може а откриете тук.

English version

British Brands Group and the Anti-Counterfeiting Group issued a manifesto concerning trademarks and their power.
Manifesto aims to explain the contribution of brands in creating and maintaining economic prosperity, preserving jobs and improving competitiveness in the UK.
Advice to be given in the Manifesto concerning the following:
1. PLACE BRANDS FIRMLY WITHIN UK ECONOMIC POLICY;
2. PROVIDE THE ENVIRONMENT FOR BRAND GROWTH;
3. STOP THE TRADE IN FAKES;
4.ENCOURAGE COMPANIES TO INVEST IN BRANDS;
5. ALLOW CONSUMERS TO MAKE INFORMED BUYING DECISIONS;
6. DON’T RESTRICT COMMUNICATION BETWEEN PRODUCERS AND CONSUMERS;


While the Manifesto is directed towards the British, his main advices is applicable worldwide.
The Manifest can find here.


петък, 23 април 2010 г.

The Museum of Brands - Музей на търговските марки


Интелектуалната собственост често е тясно свързана с редица други дейности, като маркетинга например.
От тази гледна точка е интересно да научим за съществуването на The Museum of Brands в Лондон, Великобритания.
В този музей са изложени над 12 000 обекта касаещи търговски марки, дизайни на опаковки, рекламни материали и тн. Те проследяват развитието на едни от най-известните марки в света през годините.
Някои от спонсорите на музеят са Nestlé, Vodafone, Cadbury Trebor Bassett и др.
Интернет страницата на музея може да откриете тук, а адресът му в Лондон тук.

English version

Intellectual property is often closely linked with many other activities such as marketing.
From this perspective it is interesting to learn of the existence of The Museum of Brands in London.
In this museum are exposed over 12 000 objects relating to trademarks, packaging designs, promotional materials and so on. They tracked the development of some of the best known brands in the world over the years.
Some of the sponsors of the museum are Nestlé, Vodafone, Cadbury Trebor Bassett and others.
The website of the museum can be found here, and his address in London here.

четвъртък, 22 април 2010 г.

Using PARMESO violates the rights related to PDO PARMIGIANO REGGIANO- Използването на PARMESO нарушава правата върху PDO - PARMIGIANO REGGIANO


The Commercial Court of Oviedo се произнесе по дело срещу испанската компания ILAS, която продава сирене с името PARMESO.
Предисторията е следната.
През 1996 година италианското сирене Parmigiano Reggiano е защитено, като географско означение в Европа.
Според продуктовата спецификация на географското означение Parmigiano Reggiano това сирене се прави единствено в Италия в границите на провинциите- Парма, Реджо Емилия, Модена и Болоня. Сиренето се прави от 16 литра мляко за килограм сирене, без добавки, като минималният срок за узряване на продукта е 12 месеца.
Испанската компания ILAS започва да продава сирене с името PARMESO ( в превод на испански от PARMESANO) под марка RENY PICOT, което сирене не отговаря на спецификациите на Parmigiano Reggiano.
Италианската асоциация притежаваща географското означение Parmigiano Reggiano повдига обвинение срещу ILAS за нарушаване на нейни права върху въпросното означение.
Според испанската компания нарушение няма тъй като те купуват готовият продукт от немска компания и само го разпространяват в Испания.
Според съдът ILAS нарушава правата върху Parmigiano Reggiano, като използва името PARMESO за продукти не отговарящи на спецификацията на продукта. Освен това подобно използване представлява и нелоялно търговско действие.
Използването на PARMESANO ( PARMESO) представлява нарушаване на правата върху географското означение, което е потвърдено и от решение на the Court of Justice в делото C-132/05.
информация на Marques Class 46.

Englisg version

The Commercial Court of Oviedo rule on the case against the Spanish company ILAS, which sells cheese with the name PARMESO.
History is as follows.
In 1996, Italian Parmigiano Reggiano cheese is protected as a geographical indication in Europe.
According to the specification of the geographical indication, the Parmigiano Reggiano cheese is made exclusively in Italy within the provinces Parma, Reggio Emilia, Modena and Bologna. The cheese is made from 16 liters of milk per kilogramme of cheese without additives, the minimum maturity period for the product is 12 months.
The spanish company ILAS began selling a cheese with name PARMESO (translated from Spanish PARMESANO) brand RENY PICOT, the cheese that does not meet the specifications of Parmigiano Reggiano.
The Italian association having the geographical indication Parmigiano Reggiano raises
indictment agianst ILAS for violation of her rights to the name in question.
According to the Spanish company there is no infringement in this case because they buy the finished product by a German company, and they only distribute it in Spain.
According to the court ILAS infringing on Parmigiano Reggiano, using the name PARMESO products do not meet product specifications. Moreover, such use is an unfair trade action.
Using PARMESANO (PARMESO) constitute a violation of rights of a geographical indication which is confirmed by a decision of the Court of Justice in the Case C-132/05.
information Marques Class 46.

вторник, 20 април 2010 г.

Дебат относно бъдещето на патентната система в Европа


Дебатът относно бъдещето на патентната система в Европа продължава. През декември 2009 г. Съветът по конкурентоспособност постигна съгласие по следващите стъпки по отношение на патента на Общността /патента на ЕС/. Министрите постигнаха споразумение по редица ключови елементи на бъдещата патентна система на ЕС. Същевременно, Съветът по конкурентоспособност продължава да очаква становището на Съда на ЕС по отправеното питане от Съвета на ЕС през юни 2009 г. относно съответствието на предвижданото Споразумение за създаване на единна патентна съдебна система с Договора за ЕС.
На заседанието през декември 2009 г. бяха приети следните документи:

Проект на регламент на Съвета относно патента на ЕС. Общ подход (Док. 16113/09 PI 122)
Проектът за регламент на патента на ЕС урежда въпроси, като:. действието на патента на ЕС, принудителни лицензии, отмяна и недействителност на патента на ЕС. Режимът на преводите, вече не е част от него. Като следваща стъпка Европейският парламент ще дебатира регламента за патентна на ЕС чрез процедурата за съвместно вземане на решение (която вече се нарича "обикновената законодателна процедура" по Договора от Лисабон). Основната идея на бъдещата система на патент на ЕС е съюзът да се присъедини към Европейската патентна конвенция (ЕПК) и ЕПО да издава патенти на ЕС. Тези патенти ще бъдат европейски патенти, които ще имат унифицирано действие на територията на Европейския съюз.
Усъвършенстване на патентната система в Европа. Заключения (Док. 17229/09 PI 141 COUR 87).
В Заключенията си Съветът предлага разпоредбите относно превода за бъдещия патент на ЕС да бъдат разгледани в отделен регламент. Бъдещите разпоредби относно превода би трябвало да се приемат от Съвета с единодушие. Предвижда се също така Регламентът за патент на ЕС да влезе в сила заедно с отделен регламент относно езиковия режим.
информация Патентно ведомство.

понеделник, 19 април 2010 г.

Chelsea has a trademark JOSE MOURINHO - Челси притежава търговска марка JOSE MOURINHO


Вестник Guardian съобщава новината за това, че името на известният треньор по футбол JOSE MOURINHO е регистрирана търговска марка притежание на футболен клуб Челси.
В момента José Mourinho е треньор на Интер Милано но през 2007 година, когато е бил на работа в Челси, дава писмено разрешение футболният клуб да регистрира международни марки, както за името му, така и за подписът му.
Международните марките може да откриете тук и тук.
Освен тях Челси е регистрирал и две европейски марки за името и подписът на José Mourinho, тях може да откриете тук и тук.
Всяка една от марките е регистрирана за различни стоки, като бижута, спортни облекла, козметика и тн.
По този начин популярният треньор няма да може да използва за комерсиални цели собственото си име и подпис. Интересен казус. Макар и да дава разрешение на Челси за регистрацията на името и подписът му, дали това може да попречи на José Mourinho да ползва собственото си име и подпис. Не би ли имало объркване в потребителите по отношение на продуктите означени с името José Mourinho, тъй като потребителя най-вероятно ще заключи, че тези продукти са одобрени от треньора, което в действителност няма да бъде така.

English version

Guardian, reported the news that the name of the famous football coach JOSE MOURINHO is a registered trademark owned by Chelsea football club.
Currently José Mourinho is the coach of Inter Milan but in 2007 when he was working in Chelsea, gives written permission to the football club for two registration of marks for both his name and for his signature.
International marks can be found here and here.
Besides them, and Chelsea has two European marks for name and signature of José Mourinho, they can be found here and here.
Each mark is registered for various goods as jewelry, sportswear, cosmetics and so on.
Thus, the popular coach is not allowed to use for commercial purposes his own name and signature. Interesting case. While Mourinho
authorized Chelsea for registration, if it can prevent him from using his own name and signature. There may be confusion in the consumer regarding the products, labeled with the name of José Mourinho, as the consumer will most likely conclude that these products are approved by the coach who actually will not be so.

петък, 16 април 2010 г.

Evidences concerning the use of a mark in Spain - Доказване използването на марка в Испания


Върховният съд в Испания излезе с решение по дело касаещо искане за заличаване на марка в клас 29(зехтин) поради неизползване.
Съдът потвърждава решението на the Barcelona Court of Appeals.
Според съдът в Барселона продажби в размер на 2000 евро на продукцията носеща спорната марка в период от 2 години, придружено с фактури, етикети и опаковка на продукта, е достатъчно за да се приеме, че марката е използвана достатъчно на територията на кралството.
Това решение е важно за практиката в Испания, тъй като определя минималните размери в които една марка може да се счете за използвана на територията на страната.
информация Marques Class 46.

English version

The Spain's Supreme Court issued a decision in case concerning the request for cancellation of the mark in Class 29 (oil) due to its non-use.
The Court upheld the decision of the Barcelona Court of Appeals.
According to the court in Barcelona sales of € 2,000 of products bearing the mark at issue in a period of 2 years, accompanied by invoices, labels and packaging of a product is enough to assume that the mark is used enough in the territory of the kingdom.
This decision is important to practice in Spain since determined the minimum dimensions in which a mark may be considered for use throughout the country.
information Marques Class 46.

четвъртък, 15 април 2010 г.

A refusal to register a trademark Kremlyovskaya "in Russia - Отказват да регистрират марка Kremlyovskaya" в Русия


Moscow Federal Arbitration Court излезна с решение относно искането за регистрация на международна марка Kremlyovskaya в класове 32 и 33 за територията на Руската федерация.
Съдът отказа регистрацията на марката притежание на компанията Spirits Product International Intellectual Property B.V.
Според съдът Kremlyovskaya е прилагателно име за Кремъл поради, което потребителите могат да бъдат подведени относно връзка между продукта и Кремъл, който е олицетворение на руската държава.
Преди 2 години самият Кремъл се противопостави на регистрацията на въпросната марка изтъквайки опасността от объркване сред потребителите.
информация Marques Class 46.

English version

Moscow Federal Arbitration Court issued a decision on application for registration of an international mark Kremlyovskaya in classes 32 and 33 on the territory of the Russian Federation.
The court refused registration of the mark owned by Spirits Product International Intellectual Property BV
According to court Kremlyovskaya is an adjective due to the Kremlin, which consumers may be misled about a link between the product and the Kremlin, which is the epitome of the Russian state.
2 years ago, the Kremlin opposed the registration of the mark in question, highlighting the danger of consumer confusion.
information Marques Class 46.


сряда, 14 април 2010 г.

Decisions of the WIPO arbitration on disputes nokia.nom..... - Решения на Арбитража на WIPO относно спорове за nokia.nom.es.....Арбитража на WIPO излезе с решения по няколко интересни спора относно домейни. Те са както следва:
1. Спор между Nokia Corporation c. Vektel Trade, S.L. за домейна nokia.nom.es. Домейна е присъден на Nokia. Решението може да откриете тук.

2. Спор между Nasdaq OMX Group, Inc. v. Forsyte Corporation относно домейна nasdac.com. Домейна е присъден на Nasdaq. Решението може да откриете тук.

3. Спор между Vrg Linhas Aéreas S.A. v. Maria Garrido относно домейна fly-varig.com. Домейна е присъден на Linhas Aéreas S.A. Решението може да откриете тук.

English version

The WIPO Arbitration come up with some interesting decisions on domain disputes. They are as follows:
1. A dispute between Nokia Corporation c. Vektel Trade, S.L. for a domain nokia.nom.es. This domain has been awarded to Nokia. The decision can be found here.

2. A dispute between Nasdaq OMX Group, Inc. v. Forsyte Corporation on domain nasdac.com. This domain has been awarded on Nasdaq. The decision can be found here.

3. A dispute between Vrg Linhas Aéreas S.A. v. Maria Garrido for "fly-varig.com. This domain has been awarded a Linhas Aéreas SA The decision can be found here.

вторник, 13 април 2010 г.

Whirlpool won a lawsuit against LG Electronics - Whirlpool спечели дело срещу LG Electronics


Съдът в САЩ излезе с решение по делото между Whirlpool и LG Electronics за нарушаване на права върху патенти притежание на Whirlpool.
Според съдът LG са произвеждали и продавали в САЩ хладилници с две врати, като са нарушили патенти за технология касаеща система за замразяване на лед притежание на Whirlpool.
LG трябва да заплатят и обезщетение в размер на 1,78 милиона долара.

English version

U.S. court issued a decision in the case between Whirlpool and LG Electronics for infringement on patents owned by Whirlpool.
According to court LG have produced and sold in the U.S.
side-by-side refrigerators, violating patents concerning the technology system to freeze ice owned by Whirlpool.
LG have to pay compensation amounting to 1.78 million dollars.

понеделник, 12 април 2010 г.

Spanish bean and apple and Italian olive oil protected as PGI - Испански боб и ябълка и италиански зехтин защитени, като географски означения в Европа

Европейската комисия публикува решения за защита, като географски означения в Европа на следните продукти:

1. Испанският боб Alubia de La Bañeza-León. Решението може да откриете тук.

2. Италианския зехтин Colline Pontine. Решението може да откриете тук.

3. Испанският сорт ябълки Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga. Решението може да откриете тук.


English version

The European Commission publishes its decisions about protection as geographical indications in Europe for the following products:

1. Spanish bean Alubia de La Bañeza-León. The decision can be found here.
2. Italian Olive Oil Colline Pontine. The decision can be found here.
3. Spanish variety apples Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga. The decision can be found here.

300 години от въвеждането на първият закон за авторско право


На 10 април 2010 година се навършиха 300 години от въвеждането в действие на първият закон за авторско право, този на кралица Анна във Великобритания от 10 април 1710 година.
Този закон поставя началото на правното регламентиране на въпросите касаещи защитата на авторските права.

English version

300 years ago, on 10 April 1710, the Statute of Anne came into force.
This law marks the beginning of the legal regulation of issues concerning copyright protection.


петък, 9 април 2010 г.

Избиреш сходна марка- внимавай


Изборът на нова търговска марка, която да бъде въведена на пазара, много често е сложен процес на внимателна оценка на предимствата и недостатъците, на възможностите и рисковете от използването на съответната марка.
На първо място естествено стой маркетинговата гледна точка, тъй като именно маркетингът ще има за задача да продава продуктите и услугите с избраното име.
За съжаление много често редица компании, особено по-малките от тях, се задоволяват само с маркетинговата стратегия залегнала в основите на избраната марка.
Но има и още нещо никак не маловажно.
Въпросът за интелектуалната собственост и в частност за защитата на търговската марка може да се окаже ключов за бъдещото съществуване на бранда независимо от това колко успешна е маркетинговата или търговска концепция.
Много често компаниите избират да въведат на пазара сходни марки на вече съществуващи такива на пазара, като по този начин се опитват да се възползват от изградените потребителски асоциации и нагласи.
Това обаче може да създаде редица проблеми.
Ето няколко важни момента, които трябва да се имат напредвид при изграждането на IP стратегията относно марка, която е сходна:

1. Дори тази марка да бъде регистрирана ( при опозиционните системи това е по-вероятно), това не означава, че тя няма да има проблеми в бъдеще.
Ако марката постигне пазарен успех някои от конкурентите имащи по-ранни сходни марки могат да се опитат да я заличат дори и да не са направили това в момента на нейната регистрация.
Рискът ако се използва сходна марка на такава притежание на голяма компания е особено голям.
Големите корпорации обикновено имат сериозни стратегии относно интелектуалната собственост. Дори и да не се противопоставят първоначално то вероятността да го направят в бъдеще е голяма най-вече, когато сходната марка е успешна и може да застраши интересите им.
В такива случаи е важно да се знае, че съдебните конфликти могат да бъдат продължителни и много скъпи но не за корпорациите, а за вас ако използвате сходни на техните марки.

2. Не е желателно да се използват сходни марки при наличие на близка конкуренция между компаниите. В такива случаи вероятността от проблеми нараства драматично.

3. Преценка големина/растеж- ако сте голяма компания и използвате сходна на чужда марка, то трябва да очаквате проблеми и да се подготвите за тях. Това е така тъй като вашата дейност е мащабна и е известна.
В случай че сте малка компания първоначално може да останете в сянка, но колкото по-големи ставате, толкова вероятността от проблеми нараства. Тежки съдебни дела в този етап може да застраши вашето бъдещо развитие.

Естествено това са само малка част от факторите, които трябва да се имат предвид при избор на марка, особено на сходна такава.
Важното е наличието на стратегия за интелектуална собственост, която да намали максимално нежеланите изненади.

четвъртък, 8 април 2010 г.

Apple and Fujitsu signed a deal regarding the mark iPad - Apple и Fujitsu се разбраха за iPad


Преди време Intellectual Property Planet съобщи за проблемите, които Apple имаше относно идеята си да използва името iPad за новият си продукт, тъй като Fujitsu притежаваше регистрирана марка iPad в САЩ.
Оказва се че големите корпорации решават тези проблеми по-лесно от очакваното.
На 17 март 2010 двете компании са постигнали споразумение с което Fujitsu прехвърля правата върху марката iPad на Apple, най-вероятно срещу добра цена.
Но дали това е краят на историята?
Проблем може да възникне от законодателството в САЩ ( the Lanham Act ) според, което търговската марка е символ на репутацията на стоките и услугите на съответният притежател. Тоест не може да има прехвърляне на марката отделно от нейната репутация свързана с определено качество.
Въпросът е дали Apple са придобили и репутацията на марката iPad притежание на Fujitsu .
Информация на Marquess Class 46.

English version

Some time ago, Intellectual Property Planet Report a problem that Apple had on his idea to use the name iPad for its new product, because Fujitsu had registered trademark iPad in the U.S..
It turns out that large corporations deal with these problems more easily than expected.
On March 17, 2010 the two companies have reached an agreement to transfer Fujitsu's iPad trademark to Apple, most likely against a good price.
But whether this is the end of the story?
A problem can arise from legislation in the U.S. (the Lanham Act) in view of the fact that a mark is a symbol of the mark owner's goodwill in the goods or services associated with the mark. There can be no transfer of the mark apart from its reputation associated with the specified quality.
The question is whether Apple acquired the reputation of the brand iPad owned by Fujitsu.
Information Marquess Class 46.

сряда, 7 април 2010 г.

Adidas attack counterfeit goods in Russia - Adidas атакува ментета в Русия


Marques Class 46 съобщава, че немският гигант Adidas е предприел действия срещу имитация на негови отличителни продукти в Русия. За целта Adidas са завели близо 40 съдебни дела срещу нарушители.
Основните обвиняеми са търговските вериги Alba и Centrobuv в които според Adidas се продават имитации на техните продукти.
В едно от делата съдът осъжда Centrobuv да заплати 30 000 рубли обезщетение и конфискация на уличената продукция. В делото срещу Alba, където Adidas претендира за обезщетение от 2,5 милиона рубли, съдът не счита, че е налице нарушение.
Според социологически данни между 40 и 60% от продукцията в Русия е съставена от фалшификати.

English version

Marques Class 46 reported that the German giant Adidas has taken action against imitation of his distinctive products in Russia. For this purpose, Adidas have filed nearly 40 lawsuits against infringers.
The main defendants were retailers Alba
and Centrobuv, in which, according to Adidas were sold imitations of their products.
In one of the cases the court ordered Centrobuv, to pay
30 000 rubles damages and confiscation of the infringing products. In the other case against Alba, which Adidas claimed damages of 2.5 million rubles, the court did not consider that an infringement has occurred.
According to sociological data between 40 and 60% of production in Russia is made up of counterfeits.

вторник, 6 април 2010 г.

Nestle defends a red cup - Nestle защитава червената си чаша

Marques Class 46 съобщава за победа на Nestle в битката на компанията за запазване на правата върху евро марка представляваща червена чаша.

Nestle пускат опозиция срещу заявка за нова марка "Golden Eagle" по-долу, в която се съдържа и червена чаша.

Първо OHIM след това и Апелативния борд отсъждат, че не е налице сходство между двете марки.
Европейският съд обаче счита, че между двете марки има наличие на сходство в степен да породи объркване в потребителите.
Доводите са:

60 Освен това следва да се отбележи, че според съдебната практика, когато дадена марка е съставена чрез съчетаване на един елемент и на друга марка, другата марка, дори да не е доминиращият елемент в съставната марка, може да запази самостоятелна отличителна позиция в съставната марка. В такъв случай съставната марка и другата марка могат да се разглеждат като сходни (вж. в този смисъл Решение по дело Medion, точка 28 по-горе, точки 30 и 37). Следва да се отбележи, че Решение по дело Medion, точка 28 по-горе, се отнася до положение, в което по-ранната марка е точно възпроизведена в последващата марка. Следва обаче да се приеме, че в случай че по-ранната марка не е точно възпроизведена в последващата, също е възможно съответните знаци да са сходни поради сходството между по-ранната марка и елемент на последващата марка, който заема самостоятелна отличителна позиция.

64 Що се отнася до констатацията на апелативния състав, че разликите между изображението на голяма червена чаша за кафе и на кафе на зърна в заявените марки и изображението на същите в по-ранните марки имат важно значение с оглед на слабо отличителния характер на по-ранните марки (точка 26 от всяко от обжалваните решения), следва да се отбележи следното.

65 Отличителният характер на по-ранната марка е един от факторите, които трябва да се вземат предвид, за да се прецени вероятността от объркване (Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L’Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Recueil, стр. II‑949, точка 61 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2007 г. по дело Xentral/СХВП — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Сборник, стр. II‑5213, точка 70, вж. също в този смисъл по аналогия Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C‑39/97, Recueil, стр. I‑5507, точка 24). В този контекст е уместно да се подчертае, че следва да се прави разлика между фактора, изведен от отличителния характер на по-ранната марка, който е свързан със защитата, предоставена на подобна марка, и отличителния характер на елемента от комбинирана марка, който се свързва с възможността този елемент да доминира в създаденото от марката цялостно впечатление (Определение на Съда от 27 април 2006 г. по дело L’Oréal/СХВП, C‑235/05 P, непубликувано в Recueil, точка 43). Макар да е вярно, че отличителният характер на елемент на комбинирана марка следва да се провери още на стадия на преценка на сходството на знаците, за да се определи кои са евентуалните доминиращи елементи на знака, степента на отличителен характер на по-ранната марка е един от елементите, които следва да се вземат предвид при общата преценка на вероятността от объркване. Ето защо евентуално слабият отличителен характер на по-ранните марки не следва да се взема предвид на стадия на преценка на сходството между знаците.

74 От всичко гореизложено следва, че апелативният състав неправилно е приел в обжалваните решения (точка 28 от решението, обжалвано по дело T‑5/08, и точка 27 от решенията, обжалвани по дела T‑6/08 и T‑7/08), че съответните марки са различни. При положение че съществува сходство — дори и слабо — във визуално и концептуално отношение, апелативният състав е трябвало да извърши преценка на вероятността от объркване между конфликтните марки.

Решението на Европейският съд може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported for the victory of Nestle concerning euro's trademark representing a red cup.
Nestle put opposition to an application for a new mark "Golden Eagle" below, which contains a red cup.
First OHIM
then Board of Appeal held that there is no similarity between the two marks.
The European Court considers that between the two marks are present similarity in the extent of consumer confusion.
The arguments are:

60 It must also be pointed out that, according to the case‑law, where a composite mark is composed by juxtaposing one element and another mark, that latter mark, even if it is not the dominant element in the composite mark, still can have an independent distinctive role therein. In such a case, the composite mark and that other mark may be held to be similar (see, to that effect, Medion, paragraph 28 above, paragraphs 30 and 37). It must be observed that Medion, paragraph 28 above, concerned a situation in which the earlier mark had been reproduced identically in the later mark. Nevertheless, it must be held that, in the event that the earlier mark is not reproduced identically in the later mark, it is still possible that the signs at issue are similar on account of the similarity between the earlier mark and one element of the later mark which has an independent distinctive role.

64 In relation to the finding of the Board of Appeal that the differences between the representation of a red mug and coffee beans in the marks applied for, and their representation in the earlier marks, become an important consideration in the light of the low degree of distinctive character of the earlier marks (paragraph 26 in each of the contested decisions), the following must be held.

65 The distinctive character of the earlier mark is one of the factors to be taken into account when assessing the likelihood of confusion (Case T‑112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 61, and judgment of 13 December 2007 in Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), not published in the ECR, paragraph 70; see also, to that effect and by analogy, Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 24). In that context, it is necessary to distinguish between the notion of the distinctive character of the earlier mark, which determines the protection afforded to that mark, and the notion of the distinctive character which an element of a composite mark possesses, which determines its ability to dominate the overall impression created by the mark (order of the Court of Justice of 27 April 2006 in Case C‑235/05 P L’Oréal v OHIM, not published in the ECR, paragraph 43). While it is true that it is necessary to examine the distinctiveness of an element of a composite mark at the stage of assessing the similarity of the signs in order to determine any dominant element of the sign, the degree of distinctiveness of the earlier mark is an element to be taken into account in the context of the global assessment of the likelihood of confusion. It is therefore not appropriate to take account of what may be a low degree of distinctiveness of the earlier mark at the stage of assessing the similarity of the signs.

74 It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal was wrong to find, in the contested decisions (paragraph 28 of the contested decision in Case T‑5/08 and paragraph 27 of the contested decisions in Cases T‑6/08 and T‑7/08) that the marks at issue were dissimilar. Since there is similarity, albeit slight, at the visual and conceptual levels, the Board of Appeal should have assessed the likelihood of confusion between the marks at issue.

The decision of the European Court can be found here.


петък, 2 април 2010 г.

Неаполитанската пица защитена, като традиционна храна в Европа - Neapolitan pizza protected as traditional food in Europe


Неаполитанската пица ( Pizza Napoletana) вече е защитена, като традиционна храна в Европа.
Решението на Европейската комисия може да откриете тук.
Според асоциацията на пицариите в Италия това е голяма победа и признание за уникалните качества на този вид пица.
Истинската неаполитанска пица се прави от домати San Marzano и моцарела.
Статистиката сочи, че половината от пицариите в Италия не правят пицата спазвайки традиционните рецептури и продукти, тъй като много често те използват източноевропейско сирене и украинско брашно.
В момента Италия има най-много защитени географски означения- 160, като по този начин изпреварва основните си конкуренти от Испания и Франция.
Интересното е ако в Италия направата на пиците се разминава с традиционните съставки за тяхната направа, какво е положението в България, дали тук пиците наименувани Неаполитана имат нещо общо с оригинала.

English version

Neapolitan pizza (Pizza Napoletana) is now protected as traditional food in Europe.
The decision of the European Commission can be found here.
According to the association of pizzerias in Italy this is a great victory and a recognition of the unique qualities of this type of pizza.
A true Neapolitan pizza is made from San Marzano tomatoes and mozzarella.
The statistics show that half of the manufacturers of pizza in Italy do not conform to traditional pizza recipes and products, as very often they use
East European cheese or Ukrainian flour.
Italy currently has the most protected geographical indications-160, thus outpaced its main competitors from Spain and France.