четвъртък, 30 април 2009 г.

The Second Board of Appeal излезе с решение относно марка COSTA ( The Second Board of Appeal issued a decision on the marks COSTA)


Hortex Holding заявява марка COSTA през 2003 година за класове 32, 33, 40. Марката е публикувана в бюлетин 41 от 2004 година.
Веднага след това Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG подава опозиция на основата на по-ранна марка COSTA COFFEЕ, регистрирана на територията на Германия с приоритет от 2001 година.
В установените за това срокове от Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG не предоставят необходимите доказателства за съществуване на по-ранната си марка в Германия с изключение на копие от немската база данни с марки в което фигурира по-ранната марка, както и обяснения, всичко на немски език. Тоест не е предоставено копие от свидетелството преведено на езика на процедурата.
Поради това OHIM отхвърля опозицията, след което Maredo Gaststätten обжалва пред the Boards of Appeal, като предоставя копие от свидетелството за регистрираната марка придружено с превод на езика на който се води делото.
На 24.04.2009 година The Second Board of Appeal излезе с решение по делото ( R 1781/2007-2).
Той отхвърля жалбата срещу решението на OHIM да не вземе предвид опозицията на Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG с доводите, че жалбоподателят е изпуснал всякакви срокове за предоставяне на коректен доказателственият материал пред OHIM въпреки, че и бил известен за това, както и за евентуалните последици от неспазване на сроковете. Предоставените доказателства не отговарят на критериите, тъй като първо няма копие от свидетелството и второ е на немски, език различен от този установен за водене на процедурата.
информация на OHIM

English version


Hortex Holding filed trade mark application for COSTA in 2003 for grades 32, 33, 40. Mark is published in bulletin 41 of 2004.
Then Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG filed opposition on the basis of an earlier trade mark COSTA COFFEE, registered in Germany with a priority of 2001.
In this set of terms Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG does not provide the necessary evidence for the existence of the earlier mark in Germany with the exception of a copy of the German database of marks that appear in the earlier mark and the explanation, everything in German. Actually not provided with a copy of the certificate translated into the language of the procedure.
Therefore OHIM rejected the opposition, then Maredo Gaststätten appeal to the Boards of Appeal, by providing a copy of the certificate of the registered mark accompanied by a translation into the language of which the case is.
On 24.04.2009 of The Second Board of Appeal issued a decision in the case (R 1781/2007-2).
It's dismissed the appeal against the decision of OHIM to take into account the opposition of Maredo Gaststätten GmbH & Betriebs KG with arguments that the applicant has omitted any time to provide accurate evidence of the OHIM, although was known for this and for any consequences of breach of terms. Available evidence does not meet the criteria, because no copy copy of the certificate and the second it is in German, a language different from that established for the conduct of the proceeding.
information from OHIM
Тайван направи промени в законодателството си относно авторското право ( Taiwan changes to the legislation on copyright)


Тайван направи промени в закона си относно авторското право, като приложи известната напоследък ‘three strikes’ система. Целта е ограничаване на интернет пиратството чрез така наречените peer-to-peer мрежи и увеличаване отговорността на интернет доставчиците.
Според тази система един интернет потребител, които сваля неразрешено съдържание се предупреждава два пъти, след което достъпът му до интернет се преустановява или му се налагат редица ограничения.
По този начин властите в Тайван се надяват да намалят значително злоупотребите с редица обекти на права на интелектуалната собственост в интернет пространството.
Редица държави обаче отхвърлиха възможността за прилагането на ‘three strikes’ системата поради факта, че тя е неефективна и не води до значително намаляване на интернет престъпленията. За сега само Франция и Нова Зеландия са проявили по сериозен интерес от прилагането на тази система.
Бъдещето ще покаже дали системата действително може да бъде ефективна. При всички положения опитите за решаване на проблематиката относно интернет продължават и това е напълно разбираемо с оглед значението, което световната мрежа придоби.
информация на Ben Challis, At last ... the 1709 Copyright Blog

English vesrion

Taiwan changes in the law on copyright as applied recently famous' three strikes' system. The aim is to limit Internet piracy through so-called peer-to-peer networks and increasing the responsibility of Internet providers.
Under this system, an Internet user to download unauthorized content be warned twice, then its access to the internet is suspended or being imposed several restrictions.
Thus, authorities in Taiwan hope to significantly reduce fraud with a number of objects of intellectual property rights on the web.
Many countries, however, rejected the possibility of implementation of 'three strikes' system because it is inefficient and does not lead to significant reduction of Internet crimes. Currently, only France and New Zealand have shown a serious interest in implementing this system.
The future will show whether the system actually can be effective. In any event, attempts to solve problems on the internet and it still is completely understandable in view of the importance that has gained global network.
information to Ben Challis, At last ... the 1709 Copyright Blog

сряда, 29 април 2009 г.

Симпозиум “Intellectual Property Valuation in Business”


IP Finance съобщава новината за симпозиум на тема “Intellectual Property Valuation in Business”, който е организиран от the National Board of Patents and Registration of Finland и ще се проведе в Хелзинки на 18 и 19 Май 2009 година.
На симпозиумът ще бъдат дискутирани въпроси свързани с оценяването на обекти на интелектуалната собственост и ще включва следните теми:-
Intellectual Property – Challenges of IP Valuation;
- IP Evaluation – Current Approaches, Arising Challenges and Possible Solutions;
- Three Sources of Value for IP;
- Brand – Dimensions, Valuation;
- IPR Issues in Business - their Role and Challenges;
- Challenges of IP Valuation in Creative Industries;
- Challenges Faced and Methods Used for IP Valuation by Patent Attorneys;
Пълната програма може да откриете тук.

понеделник, 27 април 2009 г.

Поредна победа за Google относно домейна igoogle ( Consecutive win for Google about igoogle domain)

Google успя за втори път да спечели спорът за домейна igoogle срещу Edmunds Gaidis този път в Гърция. Преди месеци Google спечели делото си срещу същият обвиняем за домейна igoogle.ro.
Сега компанията спечели и делото за igoogle.gr заведено в Гърция. Доводите на Google били, че igoogle.gr притежание от Edmunds Gaidis е регистриран с цел нелоялна търговска практика, както и че е в разрез с регистрираната европейска марка igoogle от компанията.
Решението на гръцките регулаторни власти обаче има някои характеристики относно прилаганата политика в Гърция, които са различни от тези прилагани от арбитража на WIPO.
Когато се спечели спор за домейн пред WIPO то той се прехвърля на страната победител в делото. В Гърция това не е така, там нямаме прехвърляне на домейна. Той остава публичен и всеки има възможността да се опита да го регистрира наново. Поради това гръцките служби съветват спечелилата страна да регистрира спорният домейн веднага след решението по делото. Друга разлика е че в Гърция спорен домейн не може да се отмени поради сходство с по-ранна регистрирана марка. Единствената възможност за отмяна е доказване на нелоялна търговска практика или чрез абсолютните основания за отказ ( като описателност и тн.).
Новина за World Trademark Review от Eleni Lappa, Class 46.

English version

Google has succeeded for the second time to win the dispute over igoogle against Edmunds Gaidis this time in Greece. Months before Google won the case against the same defendant for the domain igoogle.ro.
Now the company won the case and for igoogle.gr in Greece. Google's arguments was that Edmunds Gaidis igoogle.gr registered in order to unfair trade practice and that violates registered igoogle European brands owned by Google.
The decision of the Greek regulatory authorities, however there are some features on the policies implemented in Greece, which are different from those applied by the arbitration of WIPO.
When you win a dispute to WIPO for the domain it is transferred to the winning party in the case. In Greece, this is not the case, there is no transfer of the domain. It remains a public and everyone has the opportunity to try to record it again. Therefore, Greek authorities advising the successful party to register the domain immediately after the controversial decision in the case. Another difference is that in Greece controversial domain can not be cancel due to similarity with an earlier registered mark. The only possibility of cancellation is evidence of unfair trade practice or by absolute grounds for refusal (such as descriptiveness and etc.).

събота, 25 април 2009 г.

Мароко се присъедини към Trademark Law Treaty ( Morocco joined the Trademark Law Treaty)


WIPO информира за присъединяването на 6 април 2009 година на Кралство Мароко към Trademark Law Treaty (TLT).
TLT ще влезе в сила за страната от 6 юли 2009 година.

English version

WIPO informed the accession of April 6, 2009 the Kingdom of Morocco to the Trademark Law Treaty (TLT).
TLT will enter into force for the country from July 6, 2009.

петък, 24 април 2009 г.

Нови срокове за обжалване на откази за IP заявки в Япония (New deadlines for appeals against refusals of IP applications in Japan)


Осъществените през 2008 година изменения в законодателството относно патентите, търговските марки и промишленият дизайн в Япония предвиждат и промени в сроковете за подаване на жалби срещу решения на Патентното ведомство по различните заявени за защита обекти на интелектуална собственост.

При обжалвания на решения за отказ на заявки на японски заявители срокът е 3 месеца.

За чуждестранните заявители сроковете са както следва:

- При подаване на жалба срещу отказ на заявка за патент- срокът се променя от 90 на 12 дни ( 4 месеца);
- При жалби срещу отказ на марки и дизайни- срокът за обжалване е 3 месеца, като този срок не може да бъде продължаван.
информация на TMSJ.

English version

Implemented in 2008 amendments to the legislation on patents, trademarks and industrial design in Japan and provide for changes in deadlines for filing appeals against decisions of the Patent Office stated in various places to protect intellectual property.

In appeals of decisions to refuse applications of Japanese applicants deadline is 3 months.

Deadlines for foreign applicants are as follows:

- When filing an appeal against a refusal of an application for patent-term changes from 90 to 12 days (4 months);
- In appeals against refusal of trademarks and designs, the appeal period is 3 months, this period can not be extended.

четвъртък, 23 април 2009 г.

Патентно ведомство на Р.България ще бъде домакин на PATLIB конференция 2009 ( Patent Office of Bulgaria will host a conference PATLIB 2009)


През 2009 г. България, в лицето на Патентното ведомство, ще бъде домакин на годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа – PATLIB 2009. Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в сътрудничество с националното патентно ведомство на една от страните – членки на ЕПО. В течение на изминалите години тя се е утвърдила като едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информацията за индустриалната собственост възможност за срещи, ползотворни дискусии, обмяна на идеи и опит, оценка на постигнатите резултати и бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете.

Изборът на България за домакин на конференцията, която ще се проведе от 20 до 22 май 2009 г. в София, в Kempinski Hotel Zografski, е израз на високата оценка на Европейското патентно ведомство за ролята на Патентното ведомство на Република България в процеса на изграждането на модерна европейска патентна система, отговаряща на съвременните очаквания и изисквания на обществото.

Покана за участие в първия ден на конференцията - 20 май 2009 г.
Форма за регистрация

информация на Патентно ведомство на Р.България по сигнал на Тина Х. ( IP specialist)

English version

In 2009 Bulgaria, in the face of the Patent Office, will host the annual conference of patent information centers in Europe - PATLIB 2009. Each year the conference is organized by the European Patent Office (EPO) in cooperation with the national patent office of one of the countries - members of the EPO. Over the years it has been recognized as one of the most important events in the field of patent information that provides all participants in the dissemination of information on industrial property the opportunity to meet, fruitful discussions, exchange of ideas and experience, assessment the results and future trends in the development of their activities, and training and professional development, establishing contacts and expanding cooperation between PATLIB centers.

The choice of Bulgaria for hosting the conference to be held from 20 to 22 May, 2009 in Sofia, Kempinski Hotel Zografski, reflects the high evaluation of the European Patent Office on the role of the Patent Office of Bulgaria in the process of building Modern European patent system, corresponding to modern requirements and expectations of society.


Световен ден на Интелектуалната собственост 2009 ( World Intellectual Property Day 2009)


Тази година Световният ден на Интелектуалната собственост ще бъде посветен на така наречените "зелени технологии".
В изявление по този повод Директорът на WIPO Francis Gurry посочва негативните последици за планетата, които са резултат от активната промишлена дейност осъществявана от хората.
Поради това WIPO посвещава Световният ден на Интелектуалната собственост тази година на обсъждане относно ролята, която ИС може да има в процеса насърчаващ създаването и внедряването на нови технологии, които не замърсяват околната среда.
новина на WIPO.
English Version

This year the World Intellectual Property Day will be dedicated to the so-called "green technologies".
In a statement on the occasion Director of WIPO Francis Gurry indicate negative effects on the planet that are the result of active industrial activities carried out by humans.
Therefore devoted WIPO World Intellectual Property Day this year the discussion about the role that IP can have in promoting the creation and implementation of new technologies that do not pollute the environment.

вторник, 21 април 2009 г.

The Intellectual Property Owners Association организира за втори път конференция за ролята на патентните тролове

The Intellectual Property Owners Association (IPO) съобщава за предстоящото провеждане на конференция на тема "Trolls 2- Realities&Myths in Patent Litigation Today".
Първата конференция организирана от IPO на тази тема се състоя през 2005 година.
Настоящото второ издание ще обхване въпроси и тези изложени от видни притежатели на патентни права, теоретици в областта на ИС и други експерти.
Темите които ще бъдат обсъждани са:
 • Trends in Patent Litigation
 • The Effect of “Trolls” on the Patent Litigation Landscape
 • Non-Practicing Entities in the ITC
 • Non-Practicing Entities in Asia
 • Best Practices for Corporations That are Potential Defendants
 • The Patent Owner: Asserting Allegations of Patent Infringement
 • Venue: A Friend or Foe?
 • Corporate Discovery in the Information Age
 • In-House Perspectives on Controlling the Costs of Patent Litigation
 • Post eBay Damages and Injunctions
 • Tips for Getting the Best IP License and for Using Standing as a Defense to Patent Infringement
Конференцията ще се състои във Вашингтон, хотел Grand Hyatt.

информация на Philip Brook's Patent Infringement Updates.

English version

The Intellectual Property Owners Association (IPO) reported a forthcoming conference on "Trolls 2 - Realities & Myths in Patent Litigation Today".
The first conference organized by the IPO on this subject took place in 2005.
This second edition will cover these issues and put forward by prominent holders of patent rights, theorists in the field of IP and other experts.
Topics to be discussed are:

Бюлетина на Немското патентно ведомство единствено в електронен формат


Патентното ведомство на Германия обяви новината за това, че официалният бюлетин ще се публикува занапред единствено в новата платформа DPMAregister на страницата на ведомството, която трябва да замени настоящата платформа за търсене на търговски марки DPInfo.
DPMAregister ще предоставя данни и за географски означения, а до 2010 и информация за марки на Общността и международни марки с посочена страна Германия.
информация на Class 46.

Украйна се присъедини към споразуменията от Страсбург и Локарно ( Ukraine joined the agreement of Strasbourg and Locarno)


WIPO съобщи новината за присъединяването на Украйна към Споразумението от Страсбург относно международната патентна класификация, и Споразумението от Локарно относно международната класификация на промишлените дизайни.
Класификацията от Локарно влиза в сила за страната от 7 юли 2009, а тази от Страсбург от 7 април 2010 година.

English version

WIPO announced the news of the accession of Ukraine to the Strasbourg Agreement on International Patent Classification and the Locarno Agreement on international classification of industrial designs.
Locarno classification shall enter into force for the country by July 7, 2009, but that of Strasbourg in April 7, 2010.

понеделник, 20 април 2009 г.

Нов IP блог- Mission: Intangible ( New IP blog-Mission: Intangible)

The Intangbile Asset Finance Society представи новият IP блог Mission: Intangible.
Новият блог ще представя разнообразна информация и анализи свързани с интелектуалната собственост, като нематериални активи и нейното управление.
информация на IP spotlight.

English version

The Intangbile Asset Finance Society present a new IP Blog- Mission: Intangible.
The new blog will also provide various information and analysis relating to intellectual property as intangible assets and its management.

петък, 17 април 2009 г.

Новости в законодателството на Беларус относно вписването на лицензионни споразумения


IP Finance съобщава новината за приетите нови изисквания относно регистрацията на лицензионни споразумения, договори за прехвърляне на права, франчайз споразумения и тн.
Целта на новите изисквания е да подобри защитата на интелектуалната собственост в страната по приета програма за това в периода 2008-2010. Посочват се правилата които трябва да се спазват при подписване на лицензия за обекти на интелектуална собственост, каква документация трябва да се предостави на Патентното ведомство на Беларус и тн.
информация на IP Finance по новини от Jovana Miocinovic, SD Petosevic, Belgrade, for World Trademark Review

Испанското Патентно ведомство създаде "Исторически Архив" ( Spanish Patent Office introduced the "Historical Archive")

Испанското Патентно ведомство създаде изключително интересна база данни за исторически марки, които са били използвани още преди създаването дори на Парижката конвенция.
Базата съдържа 16 306 марки и знаци гарантиращи кралски привилегии от началото на 19 век.
Базата е напълно свободна за достъп и може да бъде открита тук.
информация на Class 46.


on English

Spanish Patent Office created a very interesting database for historical marks that have been used even before the creation of the Paris Convention.
The database contains 16 306 marks and guarantee marks royal privileges from the beginning of the 19th century.
Base is completely free to access and can be found here.

Класифициране на нанотехнологиите от Европейското патентно ведомство


ЕПВ предприе действия с оглед на това да бъде в крачка с новите технологии, като въведе нов код “Y01N” за класифициране на патенти свързани с нанотехнологиите. Този код няма да бъде статичен, а ще се променя вземайки предвид появилите се новости в областта.
Кодът е разделен на 6 главни групи от Y01N2 до Y01N12 и включват:
Code Nanotechnology field
- Y01N2- Nanobiotechnology
- Y01N4- Nanotechnology for information processing, storage and transmission
- Y01N6- Nanotechnology for materials and surface science
- Y01N8- Nanotechnology for interacting, sensing or actuating
- Y01N10-Nano optics
- Y01N12-Nanomagnetics
информация на Competitive Info

сряда, 15 април 2009 г.

Географски наименования, като колективни марки в Япония

Преди 2006 година Патентното ведомство на Япония не допускаше регистрацията на географски наименования, като търговски марки. След промени в законодателството се допуска възможността регионални географски наименования да бъдат регистрирани, като марки при определени условия. Такива имена се регистрират като колективни марки, ако стоките произхождат от съответният регион и ако са широко известни там.
До момента са регистрирани 873 подобни марки от които само 4 са чуждестранни: (”Canada Pork”, Indian Darjeeling”, “Jamaican Blue Mountain Coffee” and “Parma Prosciutto”).
Тази възможност за регистрация на марки е важна за страна, като Япония поради факта, че потребителите държат много на регионалните си традиции, включително и относно произхода на стоките.
информация на TMSJ.

Полша се присъедини към Сингапурското споразумение ( Poland joined the Singapore Agreement)


WIPO обяви новината за присъединяването на Полша към Сингапурското споразумение относно търговските марки.
Споразумението ще влезе в сила за страната от 2 юни 2009 година.

English

WIPO announced the news of the accession of Poland to Singapore's agreement on trademarks.
The Agreement will enter into force for the country by June 2, 2009.


вторник, 14 април 2009 г.

Номинации за "Изобретател на годината"( Nominations for Inventor of the Year)

Европейското патентно ведомство и Европейската комисия обявиха номинациите за изобретател на 2009 година.
Категориите в които се състезават 12 номинирани са: промишленост, малки и средни предприятия/научни изследвания, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност.
Имената на номинираните са следните:

Industry

 • Fiona Fairhurst (UK)
 • Hendrikus Koenraad A. Meijer, Huibert Willem Den Hartog (Netherlands)
 • Jürg Zimmermann, Brian J. Druker (Switzerland)

SMEs/research

 • John Daugman (UK)
 • Bartolomej Janek (Slovakia)
 • Joseph Le Mer (France)

Non-European countries

 • Shoichi Sasaki (Japan)
 • Yiqing Zhou, Dianxi Ning, Shufen Wang, Deben Ding, Guofu Li, Chengqi Shan, Guangyu Liu (China)
 • Marion Franklin Rudy (US)

Lifetime achievement

 • Adolf Goetzberger (Germany)
 • Raoul Parienti (France)
 • Maria-Regina Kula (Germany)
on English

European Patent Office and the European Commission announced the nominations for the inventor of 2009.
Categories that compete 12 nominees are: Industry, SMEs / research, non-European countries and the overall inventive activity.

The names of nominees are as follows:

информация на EPO.

Hermes спечели дело в Тайланд

Френската компания за луксозни стоки Hermes спечели заведеното в Тайланд дело за нарушаване на права на интелектуална собственост.
Случаят касае продажба на чанти Hermes Haut a Courroie и Birkin от бивш служител на компанията без тяхно разрешение. Освен това той използвал потребителската листа на клиенти на Hermes, без позволение, като направил продажби за 60 000 долара.
Според законодателството на Тайланд при доказано нарушаване на търговска марка, нарушителят трябва да заплати обезщетение от 500 до 1500 пъти цената на оригиналният продукт носещ марката.
В конкретното дело съдът присъди обезщетение за Hermes в размер на 7,77 милиона долара.
Това решение е първото в което се присъжда такава голяма сума и според френският производител тя ще бъде възпираща причина за бъдещи нарушения.
информация на channelnewsasia.com и AFP.

понеделник, 13 април 2009 г.

Warner Bros срещу Bollywood - нещо като война ( Warner Bros against Bollywood - like war)

Spicy IP съобщава новината за предупреждението отправено от страна на Warner Bros към компаниите от Bollywood да не копират и правят римейк на един от последните хитове на американската компания The Curious Case of Benjamin Button".
С оглед на породилите се слухове, че Bollywood ще прави идентичен филм от Warner Bros заявяват готовността си да търсят правата си по съдебен път срещу всеки опитал се да използва текст, сценарий, сюжетна линия или персонажи от филма за Benjamin Button.
Според запознати тази агресивна политика на американската филмова компания не е изненадваща с оглед на засилването на конкуренцията от страна на продукциите на Bollywood, както и с оглед интересите на Hollywood в разрастващият се пазар на Индия.
Миналата година от Warner Bros заведеха дело срещу имитация на известният филм Harry Potter- “Hari Puttar: A Comedy of Terrors”. Делото нямаше успех.
Граничната линия при нарушаване на авторски и сродни права в случаите на такива имитации е много тънка. Обикновено индийските римейки копират основната линия на оригиналните филми но пречупвайки я през реалността на Индия. Warner Bros трябва да докаже че са плагиатствани не само идеята за филма но и нейното конкретно изразяване под формата на сценарий, сюжет и персонажи.

on English

Spicy IP reported news of the warning made by the Warner Bros to companies from Bollywood to copy and make a remake of the recent hits of the American company The Curious Case of Benjamin Button ".
In view of the breed are rumors that Bollywood will make the same movie from Warner Bros declared their readiness to seek their rights in court against any attempt to use a text script, the subject line or characters from the film for Benjamin Button.
According aware that an aggressive policy of the U.S. film company is not surprising in view of increasing competition from productions of Bollywood, as well as the interests of Hollywood in the growing market of India.
Last year Warner Bros brought against imitation of the famous film Harry Potter-"Hari Puttar: A Comedy of Terrors". This case was no success.
The line for breach of copyright and related rights in the event of such imitations is very thin. Usually Indian remakes copied the main line of the original films but breaking it in the reality of India. Warner Bros must prove that was copying not only the idea for the film and its particular expression in the form of a script, story and characters.

AdWords проблеми за Google в САЩ

AdWords представлява дейност на Google, която позволява на всеки рекламиращ в интернет да закупи определена дума, която да насочи трафика към неговата реклама, сайт и тн.
Наскоро the Second Circuit Court of Appeals излезе с решение, че подобна практика е в нарушение на законодателството относно търговските марки, в случаите когато продаваните думи са именно търговски марки.
Условието за наличие на такова нарушение е марката използвана, като ключова дума при търсене в интернет да доведе до объркване в потребителите. Това може да се случи, когато например една не толкова известна компания за производство на хранителни продукти закупи за ключова дума при търсене на нейната страница марката McDonald's. В резултат на това, когато един потребител иска на научи нещо за сандвичите на McDonald's, в челните резултати от търсенето ще се появи линк за сайта на малко известната компания. Това може да накара потребителят да влезе в тази страница, съответно да пренебрегне сайта на McDonald's. Друга негативна последица се създава, когато при търсенето се появяват линкове за сайтове, които уронват имиджа или могат да отклонят потребителите на съответната марка. Например при търсене на McDonald's да се появи сайт за отслабване и тн.
информация на Electronic Frontier Foundation.

петък, 10 април 2009 г.

Патентите не възпрепятстват технологичният трансфер към развиващите се страни ( Patents do not prevent technology transfer to developing countries)


Един от често дискутираните въпроси относно монополното право, което системата на интелектуалната собственост предоставя е дали патентите възпрепятстват трансфера на технологии към развиващите се страни, които имат голяма нужда от тях.
Наскоро беше оповестено изследване по въпроса осъществено от The Trade Directorates General of the European Commission в сътрудничество с Copenhagen Economics и The IPR Company .
Изследването проучва патентите за така наречената "зелена технология" и достъпът до нея в редица развиващи се държави за периода от 1998 до 2008 години.
Според проучването патентите не са пречка за технологичният трансфер към държави, които тепърва се развиват. Истинските причини такива страни да изпитват затруднения с въвеждането на новите технологии се крият в следното:

- в такива държави разходите за въвеждане на иновации са значително по-високи с оглед на тяхното цялостно технологично изоставане;
- икономическите условия в такива страни са незадоволителни, което представлява бариера за инвестиране в нови технологии;
- пазарите в тези страни обикновено са ограничени, което затруднява възвръщаемостта на инвестициите;
Вариант за развитие и засилване на трансфера на нови технологии за развиващите се страни е в подобряване на тяхната патентна система и законодателства по начин, който да стимулира иновациите и тяхното внедряване.
информация на Green patent Blog.

on English

One of the frequently discussed questions about monopoly law, which the system of intellectual property has been granted is that patents hinder technology transfer to developing countries that have great need of them.
A study was recently published on the subject conducted by The Trade Directorates General of the European Commission in cooperation with Copenhagen Economics and The IPR Company.
The study examines patents for so-called "green technology" and access to it in many developing countries for the period from 1998 to 2008 years.
According to survey patents are not an obstacle to technology transfer to countries that are still evolving. Causes such countries to have difficulties with the introduction of new technologies are hidden in the following:

- In such countries the cost of introducing innovations are significantly higher in view of their overall technological gap;
- Economic conditions in these countries are poor, which is a barrier to investment in new technologies;
- Markets in these countries are usually limited, making it difficult to return on investment;
Option to develop and enhance the transfer of new technologies for developing countries in improving their system and patent law in a way that stimulates innovation and implementation.

Нов патентен център в Мелбърн ( New Patent Center Melbourne)


Патентното ведомство на Австралия обяви новината за откриването на нов център за експертиза на патенти в Мелбърн.
The Melbourne Patent Examination Centre ще има за задача да прави експертиза на патенти заявки относно обекти свързани с химията, електрониката, инженерските науки.
Новият център ще помогне на Патентното ведомство да ускори разглеждането на нови заявки, както и да повиши сигурността на бъдещите патенти.
The Melbourne Patent Examination Centre е първото подразделение на австралийското ведомство извън столицата Камбера, което е свидетелство за силното развитие и внедряване на иновации в мегаполиса Мелбърн.
информация на IP Down Under.

on English

Patent Office of Australia announced the news of the opening of a new center for examination of patents in Melbourne.
The Melbourne Patent Examination Centre will have the task of legal expertise in patent applications on items related to chemistry, electronics, inzhenerskite sciences.
The new center will help the Patent Office to speed up consideration of new applications and increase the security of future patents.
The Melbourne Patent Examination Centre is the first division of the Australian Office outside the capital Kambera, which is evidence of strong development and implementation of innovations in Melbourne.

четвъртък, 9 април 2009 г.

Увеличаването срокът за закрила на звукозаписите- да ама не


Предложението на Европейската комисия за увеличаване срокът на закрила за звукозаписите от 50 на 95 години не мина обсъжданията в The Committee of Permanent Representatives.
Исканото продължаване на закрилата за още 45 години е подкрепяно горещо от звукозаписната индустрия, представители на която смятат, че по този начин ще спечелят всички засегнати страни.
The Featured Artists' Coalition която представлява група артисти, се обяви против такова увеличаване на срока за закрила, тъй като това би било в минус за потребителите и артистите, чиито права остават 50 години.
Страните които са блокирали предложението са: Великобритания, Швеция, Дания, Италия, Белгия, Малта, Холандия, Финландия, Австрия, Словакия, Словения и Румъния.
информация на EFF.

вторник, 7 април 2009 г.

Озвучаване на ресторанти и заведения в Китай- само ако си платиш


Интересна новина на вестник China Daily за развитието на авторскоправната система в Китай.
Срещу Hangzhou Hyatt Hotel и група ресторанти наречени Jiubaiwan е заведено съдебно дело от Music Copyright Society of China за нарушаване на авторски и сродни права относно озвучаване на ресторанти и заведения без необходимото за това разрешение.
Представител на подсъдимите заявява, че не е наясно защо трябва да се плаща за озвучаване след като дейността на заведенията е различна, а музиката е съпътстваща на тяхната дейност.
Според Music Copyright Society of China ( MCSC ) е необходимо засилване на осведомеността за същността на авторските и сродни права в Китай с цел недопускане на подобни нарушаващи практики.
Проблемът с нежеланието за плащане на подобни такси за използване на музикални произведения е характерен най-вече за по-малките заведения в страната.
По данни на MCSC около 10 000 ресторанти и хотели, повечето четири и пет звездни, заплащат за озвучаване необходимите дължими такси.
Има и такива заведение които са престанали да използват музика, след отказ да плащат роялти на MCSC.
Заведеното в The Hangzhou Intermediate People's Court дело е първо по рода си в Китай.

понеделник, 6 април 2009 г.

DLA Piper беше наградена за компания на годината при управлението на авторски права ( DL A Piper was awarded to the company of the year )


DLA Piper бе наградена за компания на годината в Европа по отношение на управлението на авторски права от MIP Magazine.
Наградите са резултат от направено световно изследване за интелектуалното право, което ползва маркетингови изследвания и интервюта със специалисти от сектора, за да идентифицира водещите имена на личности и фирми в индустрията.
Церемонията се проведе в хотел "Dorchester", в присъствието на 250 от най-големите експерти в областта на интелектуалната собственост.
Групата за интелектуална собственост на DLA Piper разполага с екипи в Азия, Европа, близкия изток и САЩ. В Европа групата включва над 150 адвокати в 35 офиса. DLA Piper предлага на клиентите си пълна гама от услуги, свързани със създаването, опазването, използването и влизането в сила на патенти, дизайни, марки, авторски права и брандове.
информация на А.Кръстев, агенция PRoPR.

on English

DPL Piper was awarded to the company of the year in Europe for the management of copyright by MIP Magazine.
The awards are the result of a global survey of intellectual property rights, using market research and interviews with experts from the sector to identify the leading names of individuals and companies in the industry.
The ceremony was held in hotel "Dorchester", in the presence of 250 of the greatest experts in the field of intellectual property.
Intellectual Property Group of DPL Piper has teams in Asia, Europe, Middle East and USA. In Europe, the group includes more than 150 lawyers in 35 offices. DPL Piper offers its clients a full range of services relating to the creation, preservation, use and entry into force of patents, designs, trademarks, copyrights and brands.

петък, 3 април 2009 г.

Neoplan спечели дело за нарушаване на дизайн в Китай ( Neoplan wins lawsuit for infringement of design in China)

Немският производител на автобуси Neoplan спечели заведеното дело срещу три китайски компании произвеждащи автобуси идентични с тези на немската компания и продавани на три пъти по-ниска цена.
The Beijing court реши че китайските компании за нарушили регистрираният от Neoplan през 2004 година в Китай дизайн на автобус и ги глоби с 20 милиона йени (2,92 милиона долара).
Освен това китайските компании трябва да преустановят производството на идентичните превозни средства и тяхната продажба в Китай и чужбина, включително и западна Европа.
информация на chinadaily.com

on English

German bus manufacturer Neoplan won a case brought against three Chinese companies producing buses identical to those of the German company and sold at three times the lowest price.
The Beijing court decided that the Chinese companies for breach of Neoplan registered in 2004 in China bus design and fines of 20 million yen (2.92 million dollars).
Furthermore, Chinese companies must cease production of identical vehicles and their sale in China and abroad, including Western Europe.