сряда, 31 юли 2019 г.

Чили се присъедини към DesignView

EUIPO съобщава за присъединяването на Чили към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. По този начин към базата данни ще бъдат добавени още 4500 национални дизайна, с което общият брой на достъпните дизайни ще стане над 14 милиона.
Повече информация може да откриете тук: "Chile joins DesignView".

понеделник, 29 юли 2019 г.

Marvel атакува BlackBerry за да защити асистентът на Тони Старк - Jarvis

Marvel подаде опозиция срещу опит на BlackBerry да регистрира търговска марка ‘Jarvis’ за клас 42 в САЩ.
Както е известно ‘Jarvis’ е името на персонаж - софтуерна програма асистент на Тони Старк, друг персонаж от филма "Железният човек".
Marvel притежава по-ранна търговска марка в клас 9:
"Компютърен приложен софтуер, който може да бъде изтеглен чрез глобални компютърни мрежи и електронни комуникационни мрежи за използване във връзка с мобилни компютри, мобилни телефони и таблетни компютри, а именно, софтуер за използване като гласово управляван персонален цифров помощник".
Според компанията марката й е придобила значителна репутация, тъй като е използвана не само за създаването на филмите за "Железният човек" и "Отмъстителите" но и за различни мърчандайзинг активности, като филмите на Lego, компютърни игри и др.

Сам по себе си този случай е доста интересен. От една страна имаме налична регистрирана търговска марка, която обаче представлява персонаж от комикси и филми. Въпросът е до каква степен може да се приеме, че тя е използвана за стоките за които е регистрирана, имайки предвид ролята и на измислен персонаж. Използването й за мърчандайзинг активности, част от които свързани със софтуер е определен довод но дали е достатъчен. Придобитата репутация свързана с филмите, на персонаж представляващ изкуствен интелект може ли да бъде достатъчна за спиране на последващи марки но вече за реални продукти и услуги?
Предстой да разберем.

петък, 26 юли 2019 г.

WIPO публикува глобалният си иновационен индекс за 2019. Къде е България?

WIPO публикува докладът си относно глобалният иновационен индекс за 2019. Според класацията на най-иновативните нации в света на първо място е Швейцария, следвана от Швеция и САЩ. 
В десетката влизат още Холандия, Финландия, Великобритания, Дания, Сингапур, Германия и Израел.
България е класирана на 40 място спрямо 37 през 2018, като повече информация за заключенията касаещи страната може да откриете тук.
Повече информация за цялостното изследването може да намерите тук.

сряда, 24 юли 2019 г.

Могат ли клинични тестове да представляват реално използване на търговска марка?

Европейският съд излезе с решение по дело C–668/17 P, Viridis Pharmaceutical Ltd срещу EUIPO, Hecht-Pharma GmbH. Делото касае следното:

На 30 септември 2003 г.  Viridis подава в EUIPO заявка за регистрация на словния знак „Boswelan“ като марка на Европейския съюз за „фармацевтични продукти и продукти за грижа за здравето“, които спадат към клас 5.

На 18 ноември 2013 г. Hecht-Pharma подава искане за отмяната на посочената марка за всички стоки, за които е била регистрирана, на основание член 51, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009, поради това че не е била реално използвана.

С решение от 26 септември 2014 г. отделът по отмяна на EUIPO прекратява правата на Viridis за всички регистрирани стоки.

На 6 ноември 2014 г. Viridis подава жалба пред апелативния състав на EUIPO срещу решението на отдела по отмяна.

Със спорното решение пети апелативен състав на EUIPO отхвърля тази жалба.

Апелативният състав, на първо място, приема, че доказателствата, представени от Viridis, не са годни да докажат реалното използване на спорната марка в Съюза за обозначените от нея стоки за непрекъснат период от пет години, предхождащ искането за отмяна. Всъщност тези доказателства се отнасят до действия с изцяло вътрешен характер, които са свързани с клинично изпитване. Те са били извършени много преди пускането в продажба на стоката и са били без конкуренция. Не става дума за насочени навън действия, свързани с пускането в продажба или рекламата на разглежданите стоки. Освен това те не представляват пряко подготвително действие, нито действие, което допринася за предстоящото пускане на пазара.

На второ място, като се е позовал по-специално на определението за основателна причина, което следва от текста на Споразумението ТРИПС, апелативният състав е приел, че в случая провеждането на клинично изпитване само по себе си не е независеща от волята на Viridis причина, която да обоснове неизползването на спорната марка. Тъй като продължителността на клиничното изпитване всъщност зависи от финансовите средства, които притежателят на марка решава да използва, това обстоятелство не попада в обхвата на категорията пречки, независещи от неговата воля. Отговорността за продължителността на производството може да се приеме, че е прехвърлена към външен орган, само от момента, в който е било подадено официално заявление за пускане на пазара. Защитата, която се предоставя на марките на Европейския съюз с Регламент № 207/2009, не изглежда, че е необходима преди подаване на такова официално заявление, и ако дадено фармацевтично дружество въпреки това реши да извърши регистрация на марка на Европейския съюз много години преди такова заявление, то би носило отговорност за свързаното с клиничното изпитване закъснение.

Европейският съд потвърждава това решение на EUIPO. Според съда фактът, че се осъществяват клинични тестове не може да бъде основание за неизползване на марката. Подготвителни действия могат да се считат за използване на един знак само и единствено ако те имат търговски характер и са видими за пазара. В случая клиничните тестове не гарантират пускането на продукта на пазара, няма подадено искане за търговска реализация на продукта. Освен това тези тестове са започнати доста след, като марката е била заявена. Обобщено това не може да бъде обективно основание за неизползване на марката, тъй като то е зависило от стратегията и финансовите възможности на заявителя.

понеделник, 22 юли 2019 г.

Black Friday не може да бъде търговска марка в Австрия

Black Friday е ден от годината, който повечето хора по света свързват с големи промоции и ниски цени. Това е една от причините за опитите за монополизация на термина. В Европа има няколко държави в които има опити за регистрация на тази марка.
Последният случай е в Австрия, където китайска компания притежател на марка Black Friday предоставя лицензии на компании, които искат да ползват марката в свои търговски активности. 
Естествено марката е атакувана, като съдът в Австрия стига до заключението, че тя е неотличителна и не може да изпълнява роля на търговски знак за класовете за които е заявена. Причината е че потребителите, включително и в Австрия, възприемат Black Friday, като конкретна промоционална търговска активност, а не като производствен източник.
Сходен казус има и в Германия, където делото в момента се разглежда от Федералния съд.
В България също имаше подобни регистрирани марки, които към момента са със статус заличени в базата данни на Патентно ведомство.

петък, 19 юли 2019 г.

Видео архиви и трансфер на авторски права

Генералният адвокат на Европейския съд G. HOGAN излезе с решение по дело C‑484/18 Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF срещу Institut national de l’audiovisuel.
Делото касае следното:

INA е държавно учреждение с търговски характер, учредено със закон през 1974 г. Отговаря за съхраняването и популяризирането на националното аудиовизуално наследство. Съхранява аудиовизуалните архиви на „националните дружества за програмни предавания“ (национални радио- и телевизионни канали) и допринася за използването им.

Както вече посочих, PG и GF са двамата синове и правоприемници на ZV, световно известен джаз барабанист. Те се оплакват, че без тяхно разрешение INA е пуснал за продажба на своя уебсайт 26 видеозаписа и звукозапис на изпълненията на покойния им баща. Предявяват иск на основание член L. 212‑3 от Кодекса на интелектуалната собственост, съгласно който се изисква писмено разрешение на артиста изпълнител за фиксирането на неговото изпълнение, възпроизвеждане и публично разгласяване.

INA твърди в отговор, че член 49, II от Закона за свободата на комуникациите му позволява използването на архивите срещу заплащане на артистите изпълнители на фиксирано възнаграждение, определено с колективни споразумения, сключени с техните представителни професионални организации. PG и GF на свой ред възразяват по-специално че този правен режим, който дерогира закрилата на артистите изпълнители, противоречи на разпоредбите на Директива 2001/29.

С решение от 24 януари 2013 г. Tribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж, Франция) постановява INA да изплати на PG и GF сумата от 15 000 EUR като обезщетение за претърпените вреди в резултат на неразрешеното използване на въпросните изпълнения. С решение от 11 юни 2014 г. Cour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) по същество потвърждава постановеното на първа инстанция решение.

Тези две съдилища по-специално приемат, че прилагането на член 49, II от Закона за свободата на комуникациите подлежи на предварително разрешение от артиста изпълнител, а INA не е представил доказателство за такова разрешение.

С решение от 14 октомври 2015 г. обаче Cour de cassation (Касационен съд) отменя решението на Cour d’appel (Апелативен съд). Той постановява, че Cour d’appel (Апелативен съд) неправилно е приел, че за прилагането на дерогационния режим трябва да се докаже, че артистът изпълнител е разрешил първото използване на своето изпълнение, и така е добавил към закона несъдържащо се в него условие. Въз основа на това съдебно решение Cour d’appel de Versailles (Апелативен съд Версай, Франция) отхвърля иска за обезщетение срещу INA по негово искане.

Сезиран с подадената от правоприемниците касационна жалба срещу това решение, Cour de cassation (Касационен съд) изпитва съмнения относно съвместимостта на френската правна уредба с правото на ЕС и тълкуването на различни разпоредби на Директива 2001/29.

Според Cour de cassation (Касационен съд) специалният режим, с който INA се ползва, не попада в никое от предвидените в член 5 от Директива 2001/29 изключения и ограничения на правата по членове 2 и 3 от Директивата. Cour de cassation (Касационен съд) също така изразява мнението, че разрешението, възприето от Съда в решение Soulier и Doke(3), не намира приложение в настоящия случай. Посоченото дело се отнася до възпроизвеждането на изчерпани книги. Докато законодателството относно изчерпаните книги, разглеждано в решение Soulier и Doke, дерогира закрилата, която Директива 2001/29 гарантира на авторите, установената в полза на INA схема в обществен интерес имала за цел да придаде еднаква стойност на правата на артистите изпълнители и тези на продуцентите в систематиката на тази директива.

При тези условия Cour de cassation (Касационен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 2, буква б), член 3, параграф 2, буква а) и член 5 от Директива 2001/29 […] да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като предвидената в член 49, II от [Закона за свободата на комуникациите], изменен с член 44 от Закон № 2006‑961 от 1 август 2006 г., да създаде в полза на [INA], бенефициер на правата на ползване на аудиовизуалните архиви на национални организации за програмни предавания, дерогиращ режим, съгласно който условията за използване на изпълненията на артистите изпълнители и свързаните с това използване възнаграждения се уреждат чрез споразумения между самите артисти изпълнители или професионалните организации, които ги представляват, и посочения институт, като тези споразумения трябва по-специално да уточняват скалата на възнагражденията и условията за изплащане на тези възнаграждения?“.

Становището на Главният адвокат:

„Член 2, буква б), член 3, параграф 2, буква а) и член 5 от Директива 2001/29/EO на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, доколко тя предвижда прехвърляне на правата на артистите изпълнители към Institut national de l’audiovisuel (Национален институт за аудиовизия)“.

сряда, 17 юли 2019 г.

Нови правила в случай на нарушени авторски права в YouTube

YouTube оповести важна промяна относно защитата на авторски права относно произведения излъчвани в нейната платформа.
Според информацията, в бъдеще YouTube ще изисква от всеки носител на авторски права, който счита, че те са нарушени от видео материали, качвани в платформата, да покаже конкретното място във видеото, където е осъществено нарушението.
Причината за тази промяна е факта, че в момента създателите на съдържание в YouTube са объркани когато получат сигнал, че са нарушили нечии права, когато тези сигнали не конкретизират частта от съдържанието, която се счита за нарушение.
В допълнение компанията ще предостави повече възможности на създателите на съдържание да премахват от видеата си произведения, които засягат чужди права.
Източник: WIPR.

понеделник, 15 юли 2019 г.

EasyJet спечели казус за марката си във Великобритания

Британската авиационна компания EasyGroup спечели казус по заличаване на национална марка EZY.COM, регистрирана в клас 41.
Срещу тази марка са противопоставени по-ранни марки EASY.COM и EASYJET в същия клас.
Според компанията марките са объркващо сходни регистрирани за идентични и сходни услуги. В допълнение марка EASYJET е придобила репутация сред потребителите във Великобритания, а EZY съвпада с авиационният код на компанията.
Патентното ведомство потвърждава заличаването на марката считайки марките за фонетично и визуално сходни до степен да причинят объркване сред потребителите.
Източник: WIPR.

петък, 12 юли 2019 г.

Y не е сърце, което лети

Европейският съд излезе с решение по дело C‑99/18 P, FTI Touristik GmbH срещу Harald Prantner и Daniel Giersch. Делото касае опит на двамата заявители Harald Prantner и Daniel Giersch да регистрират следната европейска марка:
Посочените класове в заявката са:

клас 16: „Печатни произведения; фотографии; хартиени канцеларски материали, опаковъчни материали; публикации; книги; наръчници; брошури; бюлетини; албуми; вестници; списания и периодични издания; билети; купони; купони и пътни документи; пропуски; етикети, плакати; пощенски картички; графици; дневници и вестници; инструкции“;
клас 39: „Транспорт; организиране на пътувания; информация за пътувания; осигуряване на паркинги за превозни средства; превоз на стоки, пътници и туристи по въздух, суша, море и с железопътен транспорт; въздухоплавателни и корабни услуги; услуги по регистрация за полети; организиране на превоз на пътници, стоки и пътувания по суша и по море; въздухоплавателни услуги; регистриране на багаж; услуги за обработка на товари и за превоз на товари; организиране, управление и осигуряване на круизни съоръжения, екскурзии и ваканции; чартиране на въздухоплавателни средства; отдаване под наем на въздухоплавателни средства, лични превозни средства и лодки; таксиметрови услуги; автобусни услуги; услуги за шофьори; автобусни превози; железопътни услуги; услуги за летищен трансфер; летищни паркинги; услуги по паркиране на въздухоплавателни средства; придружаване на пътници; услуги на туристически агенции; услуги за съвети, консултиране и информация за всички горепосочени услуги; предоставяне на информация за транспортни услуги; предоставяне на онлайн информация за пътуванията; резервиране на пътувания с помощта на компютърни бази данни или по интернет“;
клас 43: „Услуги за осигуряване на храна и напитки, временно настаняване; услуги, свързани с ресторанти и барове; обществено хранене; услуги по ваканционно настаняване; услуги за резервации на ресторанти и ваканционно настаняване; хотелиерски и/или ресторантьорски услуги; резервационни услуги, свързани с функционирането на хотел“.

Срещу тази марка е подадена опозиция от немската FTI Touristik на основа на следната по-ранна европейска марка за класове 16, 39, 41, 43:
Решението на EUIPO най-общо е:

"между тях във визуално отношение няма сходство. Във фонетично отношение за потребителите, които не познават английската дума „fly“, между конфликтните знаци няма да има сходство. За потребителите, които познават думата „fly“, фонетично сходство ще има, при условие че свържат заявената марка с думата „fly“. Това обаче е малко вероятно, тъй като, от една страна, има голяма разлика между буквата „у“ и стилизираното сърце в заявената марка, и от друга страна, не е обичайно буквата „y“ да се заменя със символа с изобразено сърце. В концептуално отношение за потребителите, които не познават английската дума „fly“, между конфликтните знаци няма да има сходство. За потребителите, които познават и разбират английската дума „fly“, ще е налице концептуално сходство, при условие че идентифицират думата „fly“ в заявената марка. Това обаче не е много вероятно поради същите причини като изложените при преценката на фонетичното сходство."

Немската компания обжалва.
Според Европейския съд решението на EUIPO е коректно. Повечето потребители не биха разпознали буквата Y във формата на сърце. Дори и това да е възможно, допълнителният елемент .de в по-ранната марка допринася за разграничаването между знаците.

сряда, 10 юли 2019 г.

Бразилия се присъедини към Мадридския протокол

WIPO съобщава новината за присъединяването на Бразилия към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната считано от 02.10.2019. След тази дата всеки заявител от страна част от Мадридската система може да подаде заявка за международна марка посочвайки и Бразилия. 
Това е изключително добра новина за всички компании, които развиват международен бизнес, тъй като улеснява значително процеса на заяваване и регистрация на марки в страната.

понеделник, 8 юли 2019 г.

Uber спечели казус във Великобритания

Uber спечели опозиция срещу следната заявена във Великобритания марка:

Марката е заявена за класове:

Клас 9: Мобилни телефони и аксесоари; батерии; зареждане на батерии; Средства за съхранение на информация, данни, сигнали, изображения и / или звуци; Фотографски апарати и инструменти; Части и принадлежности за горепосочените стоки.

Клас 35: Услуги за търговия на дребно, свързани с продажбата на мобилни телефони и аксесоари; батерии; зареждане на батерии; Средства за съхранение на информация, данни, сигнали, изображения и / или звуци; Фотографски апарати и инструменти; Части и принадлежности за горепосочените стоки “.

Клас 38: Консултантски и консултантски услуги, свързани с комуникационни апарати, оборудване и аксесоари; Отдаване под наем и наемане на комуникационни апарати, оборудване и аксесоари; Предоставяне на информация, свързана с комуникационни апарати, оборудване и аксесоари “.

Срещу тази заявка Uber противопоставя фамилия от по-ранни марки Uber за същите класове.

Според патетното ведоство на страната, стоките и услугите в разглежданите марки са идентични и допълващи се.

Заявителя на марката твърди, че потребителите ще разбират значението й, като "Превъзходен" или "Щастлив" от немски език, което прави марките различни от концептуална гледна точка.

Ведомството отхвърля този довод изтъквайки факта, че малка част от потребителите във Великобритания са запознати в детайли с немския език.
С оглед наличието на фонетично и визуално сходство, ведомството приема марките за объркващо сходни и отказва регистрация на по-късната марка.
Източник: WIPR.

петък, 5 юли 2019 г.

Tommy Hilfiger не успя да регистрира своя флаг, като обект на авторско право в САЩ

Tommy Hilfiger не успя да регистрира в САЩ, като обeкт на авторско право изображението на логото на своята марка.
Ведомството за авторско право в страната отхвърли искането на компанията за регистрация на следното изображение:

Причината за отказа е липса на оригиналност на произведението. Според Tommy Hilfiger произведението е оригинално, тъй като представлява новаторска комбинация между буквите T, J и H, които са съкращение от името Thomas J. Hilfiger. Към това се добавя и оригиналната комбинация от цветове и форми. Наличието на правоъгълен елемент в червено означава "Прибиране в къщи" в областта на мореплаването.
Според ведомството обаче така приведените доводи не водят до заключението за оригиналност на произведението. Посочената комбинация от цветове и форми е стандартна и неотличителна. Фактът какво е искал да каже авторът комбинирайки букви или цветове е без значение за определяне оригиналността на произведението според съдебната практика в САЩ, където:

A work may be complete rubbish and utterly worthless, but copyright protection may be available for it, just as it is for the great masterpieces of imaginative literature, art and music. A work need only be “original” in the limited sense that the author originated it by his efforts rather than slavishly copying it from the work produced by the efforts of others. (Mummery LJ, [31]). 
Източник: IPKat.

сряда, 3 юли 2019 г.

Как да търсим търговски марки в Хърватска по образни елементи?

EUIPO съобщава новината за  новата опция за търсене на търговски марки по образни елементи за Хърватска. Това става възможно след като патентното ведомство на страната осигури нужният достъп на глобалната база данни за търговски марки TMView, през която може да се осъществи това търсене.
Другите страни, които са предоставили такъв достъп за търсене на образни елементи от базите им данни са: Естония, България, Франция, Гърция, Литва, Румъния, Испания, Великобритания, Малта, Швеция, Италия, Ирландия, Словакия и Чехия.
Повече информация може да бъде отрита тук.

понеделник, 1 юли 2019 г.

Затягане на режима за заявяване на търговски марки в Китай

Наскоро Китай въведе някои промени в законодателството си за търговски марки насочени към борба с недобросъвестно заявени марки, чиито брой е значителен в страната.
Първата промяна е изискването за намерение за използване на марката, което всеки заявител трябва да прави.  При липсата на реално използване, не само след изтичане на 3 години, марката може да бъде отменена.
В допълнение представителите по индустриална собственост в страната не трябва да заявяват марки ако знаят или предполагат, че техните клиенти няма да ги ползват реално на пазара.
Промените завишават значително обещетенията присъждани при нарушавана на права върху търговски марки.
Източник: IPKat.