петък, 29 ноември 2013 г.

NATO не може да бъде европейска марка - NATO can not be an European trademark

Апелативният борд на OHIM потвърди решение Case R 2246/2012-4 за отказ на регистрация на европейска марка NATO за класове 14 и 35. Доводите за това са наличие на описателност и асоциация на потребителите с NATO (the North Atlantic Treaty Organisation).
Според OHIM потребителите във Великобритания ще считат марката за описателна относно стоките каишки за часовници, тъй като абривиатурата NATO е спецификация използвана от Министерство на отбраната на Великобритания относно каишки за часовници, която е придобила модно значение с годините.
информация на Marques Class 46.

English version

The OHIM's Board of Appeal confirmed the decision Case R 2246/2012-4 for refusal of a NATO European mark registration for classes 14 and 35. The arguments for this are that there is descriptiveness and the association with NATO (the North Atlantic Treaty Organisation).According to OHIM consumers in the UK will considered the mark as descriptive because of the same specification used by The UK Ministry of Defence for watch straps which have become fashion items  abbreviation catalog watchbands as the  NATO specification is used by the Ministry of Defence of UK on watchbands , which has gained importance over the years fashion .information on Marques Class 46.

четвъртък, 28 ноември 2013 г.

OHIM ще има нов сайт - OHIM will have a new website

OHIM потвърди официално обновяването на своята интернет страница, както и на системата за електронно заявяване на търговски марки и промишлени дизайни. Новият сайт се очаква да стане реалност на 02.12.2013.
Повече информация за очакваните новости може да откриете тук.

English version

OHIM officially has confirmed the renewal of its website and the e-filing system for trademarks and industrial designs. The new site is expected to become a reality on 12/02/2013. 
More information about the expected news can be found here.

сряда, 27 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нели Крус призовава към модернизиране на авторското право в дигиталната ера. За повече информация тук. 

2. Да оправдаем параноята: Конфиденциалността преди и след подаването на патентна заявка. За повече информация тук. 

3.   Холандия: Съгласно решение на Апелативния съд хиперлинковете към пиратски файлове не представляват нарушение на авторски права.  За повече информация тук.

English version

1. Neelie Kroes calls for modernization of copyright in the digital era. For more information here.

 2. Justifying paranoia: Confidentiality before and after the filing of a patent application. For more information here.

 3. Netherlands: According to The Court of Appeals hyperlinks to pirated files do not constitute copyright infringement. For more information here.

вторник, 26 ноември 2013 г.

Решение на Европейският съд по дело Coty Germany срещу First Note Perfumes

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑360/12 - Coty Germany GmbH, по-рано Coty Prestige Lancaster Group GmbH срещу First Note Perfumes NV. Делото касае следното:

Coty Germany GmbH (наричано по-нататък „Coty Germany“) произвежда и разпространява парфюми и козметични стоки в Германия. То извършва търговия по-специално с дамски парфюм във флакон, възпроизвеждащ триизмерна марка на Общността — марка, правата върху която то притежава след регистрацията й.
First Note Perfumes NV (наричано по-нататък „First Note Perfumes“) упражнява дейност по продажбата на едро на парфюмерия в Белгия. През януари 2007 г. дружеството продава една от стоките от своята гама на Stefan P. Warenhandel (наричан по-нататък „Stefan P.“), чието място на търговска дейност се намира в Германия. Запитващата юрисдикция уточнява, че доставката на поръчаните флакони с дамски парфюми е извършена именно в Белгия. Впоследствие според Coty Germany през август 2007 г. Stefan P. препродава тези стоки на германска територия.
Като счита, че разпространението на парфюм във флакон, подобен на притежаваната от него марка на Общността, съставлява нарушение на правата върху марката, забранена сравнителна реклама и нелоялна имитация, Coty Germany сезира германски съд с иск, насочен единствено срещу First Note Perfumes с искане последното да бъде осъдено, от една страна, да съобщи информацията, отнасяща се до неговия доставчик, и от друга — да обезщети ищеца за всички вреди, които е претърпял или ще претърпи вследствие на разпространението на този продукт в Германия, както и да възстанови разходите, направени преди образуване на съдебното производство.
След като отхвърлянето на тези искания в първоинстанционното производство е потвърдено от въззивната инстанция с мотива за липсата на международна компетентност на германските съдилища, Coty Germany подава ревизионна жалба пред Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд). То се позовава на нарушение на правата върху посочената марка на Общността и на използването на практики, представляващи нелоялна конкуренция.
По отношение на марката на Общността Bundesgerichtshof посочва, че в съответствие с член 93, параграф 5 от Регламента относно марката на Общността международната компетентност на германските юрисдикции зависи от това дали Coty Germany има основание да твърди, че единственият ответник е извършил нарушение на правата върху марката в Германия.
First Note Perfumes обаче не може да е участвало в такова деяние на германска територия освен поради извършената в Белгия продажба на спорните флакони с парфюм на Stefan P., който след това извършва в Германия нарушение на правата върху марка по смисъла на член 9, параграф 1, второ изречение, буква б) от посочения регламент. В това отношение Coty Germany изтъква, че Note Perfumes е допринесло за предполагаемото нарушение на правата му в Германия, тъй като с това, че е знаело, че неговият германски клиент е имал намерението да препродава в тази държава закупените в Белгия стоки, то го е подпомогнало и поради това също носело отговорност за осъществяването на фактическия състав на нарушението.
Освен това, що се отнася до исканията на Coty Germany, основани на нарушение на германското право за нелоялната конкуренция, член 5, точка 3 от Регламент Брюксел I би могъл да обоснове компетентността на германските юрисдикции по отношение на предявения срещу First Note Perfumes иск с оглед на мястото на настъпване на вредоносното събитие. Следователно повдигнатите от запитващата юрисдикция въпроси във връзка с Регламента относно марката на Общността се поставят и mutatis mutandis в този контекст.
С акт от 31 юли 2012 г. Bundesgerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Член 93, параграф 5 от [Регламента относно марката на Общността] трябва ли да се тълкува в смисъл, че в една държава членка (държава членка А) е било извършено нарушение по смисъла на член 93, параграф 5 от [Регламента относно марката на Общността] в случаите, когато с извършено в друга държава членка деяние (държава членка Б) е осъществено съучастие в нарушението, извършено в първата държава членка (държава членка А)?
2) Член 5, точка 3 от Регламент [Брюксел I] трябва ли да се тълкува в смисъл, че вредоносното събитие е настъпило в една държава членка в случаите, когато непозволеното увреждане, което е предмет на производството или от което се черпят претенции, е извършено в друга държава членка (държава членка Б) и се изразява в съучастие в извършеното в първата държава членка (държава членка А) непозволено увреждане (основно деяние)?“.


Решението на съда е:

„1) Член 93, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска въз основа на мястото на извършване на нарушение на правата върху марка на Общността, отговорността за което е вменена на един от предполагаемите извършители на това нарушение, да се установи съдебна компетентност срещу друг предполагаем извършител на посоченото нарушение, който не е действал в съдебния район на сезираната юрисдикция.
2) Член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че допуска въз основа на мястото на настъпване на вредата, отговорността за която е вменена на един от предполагаемите причинители на тази вреда, да се установи съдебна компетентност срещу друг предполагаем причинител на посочената вреда, който не е действал в съдебния район на сезираната юрисдикция.
При условията на евентуалност:
Член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска нито въз основа на мястото на настъпване на вредоносното събитие, отговорността за което е вменена на един от предполагаемите причинители на посочената вреда, нито въз основа на мястото на настъпване на тази вреда да се установи съдебна компетентност срещу друг предполагаем причинител на вредата, който не е действал в съдебния район на сезираната юрисдикция“.

понеделник, 25 ноември 2013 г.

Електронно заявяване на марки и дизайни в България - E-Filling of trademark and industrial design applications in Bulgaria

Патентно ведомство на Р.България стартира официално системата си за електронно подаване на заявки за търговски марки и промишлени дизайни. Заявяването се осъществява чрез следният портал: https://portal.bpo.bg/
Използването на системата изисква предварителна регистрация. След регистрация порталът предоставя подробни инструкции за начина на подаване на заявките.
Цялостно системата е удобна и лесна за работа, което спестява значително време. 
Повече информация тук.

English version

The Patent Office of Bulgaria has officially launched its system for electronic filling of applications for trademarks and industrial designs. Filling can be done through the following site: https://portal.bpo.bg/ 
Using the system requires pre-registration.After this registration the portal provides detailed instructions on how to fill applications. 
Overall system is convenient and easy to use, saving considerable time. 
More information here.

петък, 22 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Време е за разумни реформи в сферата на технологичните патенти. За повече информация тук. 

2.  Когато независимите патентни претенции наистина работят? За повече информация тук.

3. Сканирането на книги от Google е „Fair Use“, постанови съдът в знаковия процес. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. It's time for sensible reforms in field of technology patents. For more information here.

2. When the independent patent claims really work? For more information here.

3. Scanning books from Google is a "Fair Use", the court ruled in a law case. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

четвъртък, 21 ноември 2013 г.

Европейското патентно ведомство променя банковите сметки за заплащане на заявки за патенти - EPO changes the bank accounts for payment of patent applications

Европейското патентно ведомство информира за важна промяна относно плащанията за заявки за европейски патенти. Досега тези такси можеха да бъдат заплатени по няколко различни сметки в отделните държави. 
Със създаването на обща сметка ( Single Euro Payment Area - SEPA ), която позволява плащане директно в банката на Европейското патентно ведомство (Commerzbank AG),  считано от 01.01.2014, следните сметки ще бъдат закрити:

Member state
Bank account
Address
AT - Austria
N° 102-133-851/100 (BLZ 12 000)
IBAN AT91 1200 0102 1338 5100
BIC BKAUATWWXXX
UniCredit Bank Austria AG
Am Hof 2
Postfach 52000
1010 WIEN
AUSTRIA
BE - Belgium
N° 310-0449878-78
IBAN BE69 3100 4498 7878
BIC BBRUBEBB010
ING Belgium
Marnix Business Branch
1, rue du Trône
1000 BRUXELLES
BELGIUM
CY - Cyprus
N° 0155-41-190144-48
IBAN CY68 0020 0155 0000 0041 1901 4448
BIC BCYPCY2N010
Bank of Cyprus
2 - 4 Them. Dervi. Street
PO Box 1472
1599 NICOSIA
CYPRUS
EE - Estonia

N° 10220025988223
IBAN EE24 1010 2200 2598 8223
BIC EEUHEE2XXXX
AS SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn
15010 TALLINN
ESTONIA
ES - Spain
N° 0182-2325-08-029-0348002
IBAN ES54 0182 2325 0802 9034 8002
BIC BBVAESMMXXX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Oficina de Empresas - 2325
Paseo de Recoletos N° 10, Ala Sur,
Planta Baja
28001 MADRID
SPAIN
FI - Finland

N° 200118-182076
IBAN FI28 2001 1800 1820 76
BIC NDEAFIHHXXX
Nordea Bank Finland plc
1820 Foreign Customer Services
Mannerheimintie 7, Helsinki
00020 NORDEA
FINLAND
FR - France
N° 30004 00567 00020020463 29 (RIB)
IBAN FR76 3000 4005 6700 0200 2046 329
BIC BNPAFRPPPOP
BNP - Paribas
Agence : Paris Clientèle Internationale
2, Place de l'Opéra
75002 PARIS
FRANCE
GR - Greece
N° 112002002007046
IBAN GR36 0140 1120 1120 0200 2007 046
BIC CRBAGRAAXXX
Alpha Bank
Athens Tower Branch
2, Messoghion Avenue
115 27 ATHENS
GREECE
IE - Ireland
N° 309 822 01 (bank code 901 490)
IBAN IE10 BOFI 9014 9030 9822 01
BIC BOFIIE2DXXX
Bank of Ireland
Lower Baggot Street Branch
PO Box 3131
DUBLIN 2
IRELAND
IT - Italy
N° 936832 01 94
IBAN IT21 E030 6905 0200 0936 8320 194
BIC BCITITMMXXX
ABI 03069 / CAB 05020
Intesa Sanpaolo S.P.A.
Via del Corso 226
00186 ROMA
ITALY
LU - Luxembourg
N° 7-108/9134/200
IBAN LU41 0027 1089 1342 0000
BIC BILLLULLXXX
Dexia
Banque Internationale à Luxembourg
69, Route d'Esch
2953 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
NL - Netherlands
N° 51 36 38 547
IBAN NL54 ABNA 0513 6385 47
BIC ABNANL2AXXX
ABN AMRO Bank N.V.
Coolsingel 119
3012 AG ROTTERDAM
NETHERLANDS
PT - Portugal
N° 2088391145
IBAN PT50 0033 0000 0208 8391 1452 2
BIC BCOMPTPLXXX
Millennium bcp
Banco Comercial Português
Av. Fontes Pereira de Melo, 7
1050-115 LISBOA
PORTUGAL
SI - Slovenia
N° 03500-1000001709
IBAN SI56 0350 0100 0001 709
BIC SKBASI2XXXX
SKB Banka D.D.
Ajdovščina 4
1513 LJUBLJANA
SLOVENIA
SK - Slovakia
N° 2920480237 (Bank Code 1100)
IBAN SK89 1100 0000 0029 2048 0237
BIC TATRSKBXXXX
Tatra Bank A.S.
Branch Banska Bystrica
Dolna 2
97401 BANSKA BYSTRICA
SLOVAKIA
Вместо тези сметки, таксите могат да бъдат заплащани на следната сметка на ведомството:
N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich

Germany

Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office has informed about important changes concerning payments for applications for European patents. So far, these fees could be paid in several different accounts in different countries. 
With the establishment of a joint account (Single Euro Payment Area - SEPA), which allows payment directly to the bank the European Patent Office (Commerzbank AG), as of 01/01/2014, the following accounts will be closed:
Instead these accounts, the fees can be paid to the following account of the establishment: 
More information can be found here. 

сряда, 20 ноември 2013 г.

Почивни дни за Европейското патентно ведомство през 2014 - Non-working days for the European Patent Office in 2014

Европейското патентно ведомство обяви неработните си дни за 2014 година, които важат и за филиалите на ведомството в Мюнхен, Берлин и Хага. Дни те са, както следва:

Days                                
Munich     
The Hague  
Berlin
New Year's Day        
01.01.2014    
x                 
x                    
x
Epiphany
06.01.2014
x
Good Friday
18.04.2014
x
x
x
Easter Monday
21.04.2014
x
x
x
May Day
01.05.2014
x
x
x
Liberation Day
05.05.2014
x
Ascension Day
29.05.2014
x
x
x
Whit Monday
09.06.2014
x
x
x
Corpus Christi
19.06.2014
x
Assumption
15.08.2014
x
Day of German Unity
03.10.2014
x
x
Christmas Eve
24.12.2014
x
x
x
Christmas Day
25.12.2014
x
x
x
Boxing Day
26.12.2014
x
x
x
Bridging day
29.12.2014
x
x
x
Bridging day
30.12.2014
x
x
x
New Year's Eve
31.12.2014
x
x
x

За повече информация тук.

English version

The European Patent Office has announced its non-working days in 2014, which apply to the EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin . The days are as follows:

For more information here.

Алжир се присъедини към Договорът за авторско право на WIPO - Algeria has joined WIPO The Copyright Treaty

WIPO съобщава за присъединяването на Алжир към Договорът за авторско право (WCT). Договорът влиза в сила за страната от 31.01.2014.

English version

WIPO has reported about the accession of Algeria to the WIPO Copyright Treaty (WCT). This Treaty shall enter into force for the country on 01/31/2014.

вторник, 19 ноември 2013 г.

„Изобретател на годината” – 2013 и „Иновативна фирма на 2013 г.”

Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградите „Изобретател на годината” – 2013 и „Иновативна фирма на 2013 г.”
„Рядко изобретателите получават общественото признание, което заслужават. Тази церемония е уважение към техния труд”, заяви председателят на Патентното ведомство проф. Камен Веселинов при откриване на церемонията по връчване наградите.
Вицепрезидентът на Европейското патентно ведомство Раймунд  Луц в приветствените си думи към присъстващите подчерта, че постиженията на изобретателите играят важна роля за икономическото развитие на обществото. Той поздрави българското Патентно ведомство за усилията му да създаде видимост и популярност на българските изобретатели и декларира, че Европейското патентно ведомство ще продължи да  подкрепя българските си колеги чрез програмата за сътрудничество.  
Три изобретения получиха тази година статуетка „Изобретател на годината” и грамота.
Екип от 13 учени бе отличен в категорията „Химия и биотехнологии” за изобретението Метод и инсталация за очистване на димни газове от серни оксиди и въглероден диоксид. 
Иновативна фирма на 2013 г. стана Хюндай хеви индъстрис Ко. България АД, която работи в областта на слабите токове. През миналата година тя е подала 7 заявки за изобретения. Към днешна дата има два действащи патента и един полезен модел.
Повече информация може да откриете тук.
Новина на Патентно ведомство на Р.България.

понеделник, 18 ноември 2013 г.

OHIM промени ръководството си след IP Translator - OHIM changes its manual after the IP Translator

OHIM публикува промененото си ръководство в частта за класиране на стоките и услугите при заявяване на европейски марки ( Part B: Examination Section 3: Classification). Това стана след решението на Европейския съд по делото IP Translator. 
Според промените 11 общи посочвания на стоки и услуги в заглавията на класовете вече не изпълняват изискванията за прецизност при посочването на стоките и услугите, според указанията на делото IP Translator.
Промененото ръководство може да откриете тук ( промените са в синьо).

English version

OHIM has published changes in its manual concerning classification of goods and services in case of applications of European trademarks (Part B: Examination Section 3: Classification). This followed a decision by the European Court in the case of IP Translator. 
According to the amendments 11 general indications of the goods and services in the classes headings do not fulfill the requirements for clarity in the designation of goods and services as was defined by the case IP Translator. 
The amended guidance can be found here (changes in blue).

петък, 15 ноември 2013 г.

Статистика от OHIM за месец септември 2013 - Statistics from OHIM for September 2013

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността за месец септември 2013г. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 153 8 336
Community trade mark applications published 8 270 7 179
Community trade marks registered (certificates issued) 8 389 8 162
     
Registered Community designs received 7 369 6 032
Registered Community designs published 6 354 5 667

English version

OHIM has published statistic data about Community trademark and design registrations and applications. The data is as follow:Бруней се присъедини към Хагската спогодба - Brunei joined the Hague Agreement

WIPO съобщава за присъединяването на Бруней Даруссалам към Хагската спогодба за международна регистрация на дизайни.
Спогодбата влиза в сила за страната от 24.12.2013г.

English version

WIPO reports about the accession of Brunei Darussalam to the Hague Agreement concerning the international registration of designs. 
The Act will enters into force for the country on24.12.2013.

четвъртък, 14 ноември 2013 г.

Нови такси за посочване на Колумбия в международни марки - New fees for designation of Colombia in international trademarks

WIPO съобщава за промяна на индивидуалните такси за посочване на Колумбия в заявки за международни марки. Новите такси са:


ITEMS


Amounts

(in Swiss francs)

Application or Subsequent Designation


 for one class of goods or services

365

  for each additional class

182

Where the mark is a collective or
certification mark:


  for one class of goods or services

486

  for each additional class


243
Renewal  for one class of goods or services

199

  for each additional class

  97

Where payment is received within the period of grace:


  for each class of goods or services


272
 
Тези такси влизат в сила от 01.01.2014г.

English version

WIPO reports for a change in an individual fee for designation of Colombia in applications for international trademarks. The new fees are:

сряда, 13 ноември 2013 г.

Нови такси за посочване на Швейцария в международни марки - New fees for designation of Switzerland in international trademarks

WIPO съобщава за промяна на индивидуалните такси за посочване на Швейцария в заявки за международни марки. Новите такси са:ITEMS

Amounts

(in Swiss francs)


Application or
Subsequent
Designation

  for three classes of goods or services

  for each additional class

450
              
                  50

Renewal

  independent of the number of classes

500
                  

Тези такси влизат в сила от 01.01.2014г.

English version

WIPO reports for a change in an individual fee for designation of Switzerland in applications for international trademarks. The new fees are:
These fees come into force on 01.01.2014.