понеделник, 28 февруари 2011 г.

IP Panorama


Интелектуалната собственост е много повече от правна и бизнес теория. Тя е въплътена във всички обекти създадени от човека, които ни заобикалят.
Когато говорим за бизнес, интелектуалната собственост придобива съвсем конкретно значение и визия, благодарение на което е възможно нематериалните активи ( активите на бъдещето) да бъдат управлявани с цел получаване на изгоди от тях.
За съжаление интелектуалната собственост не може да действа автоматично, необходимо е полагане на съответните усилия. Правилото е колкото по-рано се положат тези усилия, толкова по успешно ще бъде управлението на интелектуалната собственост, гарантиращо успеха на един бизнес.
WIPO предоставя чрез своя e-learning курс IP Panorama базови знания относно характеристиките на интелектуалната собственост на които трябва да се обърне внимание още в началните етапи от стартиране на бизнес плана.
Това обучение е подходящо особено за малки и средни компании.
Повече за IP Panorama може да откриете тук.

English version

An intellectual property is much more than legal and business theory. It is embodied in all objects created by people, who surround us.
When we talk about business an intellectual property takes on a particular meaning and vision, thanks to which it is possible intangible assets (assets of the future) to be managed in order to obtain benefits from them.
Unfortunately, intellectual property may not operate automatically, it is necessary making some efforts. The rule is the earlier to make these efforts more successful will be the management of intellectual property, ensuring the success of a business.
WIPO provided through its e-learning course IP Panorama basic knowledge about the characteristics of intellectual property that must be addressed even in the early stages of starting a business plan.
This training is especially suitable for small and medium size companies.
More about IP Panorama can be found here.

събота, 26 февруари 2011 г.

Huawei wins temporary injunction in Motorola case - Huawei наложи временно ограничение на Motorola


Китайската технологична компания Huawei успя да изиска от съдът в Ню Йорк да наложи временно ограничение на американската компания Motorola да не разкрива конфиденциална информация предоставена й от Huawei.
Случаят касае опит на Motorola да продаде технологична информация на Nokia Siemens Networks, който е един от основните конкуренти на Huawei в областта.
Проблемът идва от факта, че Motorola и Huawei работят заедно от години по различни проекти, при което специфична технологична информация е била предоставяна от Huawei на Motorola. В един момент обаче от Motorola решават да продадат определени активи на Nokia Siemens, които според Huawei засягат предоставена от тях технологична информация. По този начин китайската компания е застрашена в конкурентната си борба с Nokia Siemens.
Motorola се опитват да дадат гаранции на Huawei, че оценяваната на близо 1,2 милиарда долара сделка, не засяга техните интереси, но безуспешно.
Съдът налага ограничение на
Motorola да се разпорежда с тази информация поне докато не се направи цялостен одит за да се определи, каква част от информацията е конфиденциална за Huawei. Одитът ще струва 500 000 долара и ще бъде за сметка на китайската компания.
Повече информация може да откриете тук.

English version

A chinese technology company Huawei has achieved success by requiring from the court of New York to impose a temporary injunction to the U.S. company Motorola to not disclose confidential information provided it by Huawei.
The case concerns an attempt of Motorola to sell a technology
information to Nokia Siemens Networks which is one of the major competitors of Huawei in the area.
The problem comes from the fact that Motorola and Huawei are working together for years on various projects in which specific technological information has been provided by Huawei to Motorola. At one point, however, Motorola decided to sell certain assets to Nokia Siemens. According to Huawei by this way it is affected their technological information. Thus, the Chinese company is threatened in its competitive struggle with Nokia Siemens.
Motorola is trying to provide assurances of Huawei, that this deal, which is worth nearly 1.2 billion dollars does not affect their interests but without success.
The court imposed a
injunction to Motorola to dispose of this information until the comprehensive audit does not show how much of the information is confidential for Huawei. The audit will cost 500,000 dollars and will be paid by a Chinese company.
More information can be found here.петък, 25 февруари 2011 г.

A seminar of WIPO - Семинар на WIPO


WIPO съобщава за предстоящ семинар относно Хагската система за международна регистрация на дизайни, който ще се проведе на 30 март 2011 година в Женева.
Целта на семинара е да повиши осведомеността и познанията относно механизмите на действие на Хагската система.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported an upcoming seminar concerning the Hague system for international registration of designs, which will be held on March 30, 2011 in Geneva.
The aim of the seminar is to raise awareness and understanding of the mechanisms of action of the Hague system.
More information can be found here.

Kazakhstan joined to the Nairobi Agreement - Казахстан се присъедини към споразумението от Найроби


WIPO оповести новината за присъединяването на Казахстан към Споразумението от Найроби за защита на олимпийските символи.
Споразумението ще влезе в сила за страната от 9 март 2011 година.

English version

WIPO announced the news of the accession of Kazakhstan to the Nairobi Agreement for the Protection of Olympic Symbols.
The Agreement will enter into force for the country by March 9, 2011.четвъртък, 24 февруари 2011 г.

USPTO and EPO have agreed conserning a new patent classification - USPTO и EPO постигнаха съгласие относно нова патентна класификация
Patentdocs съобщава новината че Американското патентно ведомство ( USPTO) и Европейското патентно ведомство ( EPO) са постигнали съгласие относно въвеждането на нова патентна класификация, която да унифицира различията между сега ползваните класификации и да улесни максимално заявителите от двете страни на океана.
Новата класификация ще се нарича Cooperative Patent Classification (CPC). Тя ще бъде изградена на основата на Международната патентна класификация, Европейската патентна класификация и най-добрите аспекти от Американската патентна класификация.
Според USPTO и EPO новата класификационна система е крачка напред към създаването на the Common Hybrid Classification, което е една от основните задачи поставени от the Five IP Offices (IP), целяща да повиши хармонизирането на дейността на различните патентни офиси по света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Patentdocs reported the news that the U.S. Patent Office (USPTO) and European Patent Office (EPO) have agreed on the introduction of a new patent classification to unify the differences between the current classifications and to facilitate maximum applicants on both sides of the ocean.
The new classification will be called Cooperative Patent Classification (CPC). It will be built based on the International Patent Classification, European Patent Classification and the best aspects of U.S. Patent Classification.
According to the USPTO and EPO the new classification system is a step towards the creation of the Common Hybrid Classification, which is one of the main tasks set by the Five IP Offices (IP) designed to enhance harmonization of activities of various patent offices worldwide.
More information can be found here.

сряда, 23 февруари 2011 г.

A statistics concerning patents in Australia - Статистика за патентите в Австралия


Patentology публикува интересни данни за състоянието на патентната система в Автралия през изминалата 2010 година.
Според информацията компаниите, които са получили най-много патенти по национален ред в Автралия са:

1. Microsoft - 282 патента;
2.
LG Electronics - 245;
3.
Daikin - 138;
4.
Qualcomm - 136;
5.
Novartis - 114;
6.
Shell - 88;
7.
IGT Reno NEV - 83;
8.
BASF - 82;
9.
Aristocrat - 79;
10.
Silverbrook Research - 69;

Повече информация може да откриете тук.

English version

Patentology published interesting data on the status of the patent system in Australia over 2010 year.
According to information companies that have received most patents by national role in Australia are:

More information can be found here.


вторник, 22 февруари 2011 г.

You can watch the next World Cup free? - Може да гледаме следващото световно първенство по футбол свободно?


Европейският съд излезе с едно изключително интересно решение по делото между FIFA,UEFA и Европейската Комисия.
Според законодателството на ЕС ( Council Directive 89/552), когато едни състезания, като Световното или Европейското първенство по футбол представляват сериозен обществен интерес, то съответната държава членка може да наложи ограничения на телевизионните оператори, така че тези състезания да бъдат излъчвани безплатно. Целта е максимално голям брой хора да могат да ги гледат.
Това означава, че тези състезания трябва да бъдат излъчвани, така че всеки да може да ги гледа, а не това да става само по определени платени канали.
Преди време Белгия взима решение, че Световното първенство по футбол трябва да се излъчва свободно в страната без необходимост от плащане на каквито и да е било такси.
Великобритания решава същото, като добавя и Европейското първенство.
Европейската комисия потвърждава това решение на двете държави, като отговарящо на европейското законодателство.
FIFA и UEFA завеждат дело срещу ЕК.
Според решението на Европейския съд подобна позиция на Белгия и Великобритания е напълно законна. Тя не уврежда комерсиалните права на FIFA и UEFA да печелят от организирането на тези състезания.
Изискванията на двете държави тези първенства да бъдат излъчвани свободно отговарят на правото на обществеността да получи важна за нея информация без каквито и да е било ограничения.
Повече за това решение може да откриете тук.
информация на IP Kat.

English version

The European Court came out with a very interesting decision in the case between FIFA, UEFA and the European Commission.
According to EU legislation (Council Directive 89/552) when some events such as World or European Football Championship pose a serious public interest then the Member State may impose restrictions on broadcasters, so these
competitions to be broadcast free of charge.
This means that these tournaments should be broadcast so that everyone can watch them instead to have to pay for certain TV channels which broadcast it.
Some time ago, Belgium decided that the World Cup to be broadcast freely in the country without payment of any fee or charge.
Britain decided the same adding and the European Championship.
The European Commission confirms the decision of both countries that is in accordance with European legislation.
FIFA and UEFA bring suit against the EC.
According to the decision of the European Court a similar position in Belgium and the UK is perfectly legal. It does not harm the commercial rights of FIFA and UEFA to benefit from organizing these events.
Requirements of both countries, these championships to be broadcast freely meet the public's right to obtain important information about her without any restrictions either.
More about this decision can be found here.
information to the IP Kat.


понеделник, 21 февруари 2011 г.

Italian cheese Piacentinu Ennese is a registered GI in EU - Италианското сирене Piacentinu Ennese вече е регистрирано географско означение в Европа


Европейската комисия оповести решението си за регистрация на италианското сирене Piacentinu Ennese, като географско означение в Европа.
Решението може да откриете тук.
Това италианско сирене се произвежда в провинция Енна, Сицилия и по точно в: Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa.
Piacentinu Ennese се произвежда от векове в този район на Италия.
Повече за спецификите на продукта може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decision to register the Italian cheese Piacentinu Ennese as a geographical indication in Europe.
The decision can be found here.
This Italian cheese is produced in the province of Enna, Sicily and precisely: Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa.
Piacentinu Ennese produced for centuries in this region of Italy.
More about the specifics of the product can be found here.


петък, 18 февруари 2011 г.

The 3rd Global IP Index - Глобален IP индекс за 2011 година


The Taylor Wessing Global Intellectual Property Index обявиха началото на определянето на третия поред годишен глобален IP индекс.
Целта на индекса е да определи развитието на интелектуалната собственост по света и свързаното с нея законодателство.
Всеки който иска може да попълни въпросникът за определяне на този индекс може да участва тук. Не е задължително да се посочва име на попълващият информацията.
Предоставена е възможност да се избират всички или само едни от обектите на интелектуална собственост за които да се дават отговори.

English version

The Taylor Wessing Global Intellectual Property Index announced the beginning of the appointment of the third consecutive annual global IP index.
The purpose of the index is to determine the development of intellectual property worldwide and related legislation.
Anyone who wants to complete a questionnaire to determine this index can be involved here. It is not necessarily to submit a name.
It is given an opportunity to choose all or just some of the objects of intellectual property for which answers are given.


четвъртък, 17 февруари 2011 г.

WIPO Magazine - 1/2011


WIPO публикува новият си брой 1 от 2011 година на WIPO Magazine. В списанието ще откриете следните теми:
- 6th Global Congress on Combating Counterfeiting & Piracy- The global phenomena of counterfeiting and piracy remain a great concern to policymakers worldwide. While an exact quantification of the scope and economic effects at the aggregate level remains challenging, it is recognized that the trade in fake goods today affects virtually all economic sectors that are driven by creativity and innovation, and is prevalent in all economies ;


- Interview with Lawrence Lessig- Amid the gathering copyright storm of the early “noughties”, which pitched the established copyright world against new-found digital creators, Lawrence Lessig and his colleagues sought to establish a middle ground by launching the Creative Commons (CC) Project. In this interview, Professor Lessig explains how Creative Commons came about, and why he thinks it is so popular. He also shares his views about what needs to be done to translate copyright’s legal architecture, born in the 19th century analogue world, to the realities of the 21st century digital world;

- Penguin turns 75- From its humble beginnings in 1935, Penguin, has grown into one of the most beloved international brands boasting a back-list of some of the world’s best selling authors. The iconic international publishing company, which turned 75 last year, has published the works of 25 Nobel Prize winners, 16 Pulitzer Prize winners and 10 Booker Prize winners. It keeps more than 5,000 different titles in print at any time and with offices in 15 countries, it connects authors with readers across the globe;

- Online Music Licensing – A Way Out of the Maze- At the conclusion of the 2008 annual report of Hungarian authors’ society Artisjus, director general András Szinger characterized the current European digital market as representing “a chaotic period of licensing”;

- Parmesan – The King of Cheeses- Known as the “King of Cheeses”, Parmesan, or Parmigiano Reggiano was first produced by Benedictine and Cistercian monks a thousand years ago;

- Vaccine delivery breakthrough- Infectious diseases kill millions of people every year and children under the age of five, especially those in developing countries, are particularly vulnerable;

- Raising IP Awareness in West Africa- In this article, the Director General of the African Intellectual Property Organization (OAPI), Mr. Paulin Edou Edou, explains how OAPI is reaching out to members of the public in each of its 16 member states to raise awareness about the economic, social and cultural benefits of effective intellectual property (IP) protection;

- FESMAN III – A Global Celebration of African Culture- For three weeks at the end of December 2010, Dakar, Senegal, was the cultural capital of Africa in its role as host to the Third World Black Arts Festival – also known as FESMAN III;

- Access to Knowledge in Africa: the role of copyright- In this article, Dick Kawooya1, presents the recently published book Access to Knowledge in Africa: The Role of Copyright;

- In the News;

сряда, 16 февруари 2011 г.

Core v. CorenOHIM Board of Appeal излезе с решение по делото Tate & Lyle Plc срещу Cooperativas Ourensanas S. Coop Galega.
През май 2005 година Tate & Lyle подават заявка за европейска марка CORE за клас 42 ( scientific research; research relating to foodstuff and food products; professional advisory services relating to food technology; computerized food analysis services; quality control relating to hygiene of food and food stuffs).
Cooperativas Ourensanas подава опозиция срещу тази марка на основата на своя по-ранна марка регистрирана за класове 5, 29, 31, 39, 42.
The Opposition Division потвърждава опозицията за клас 42 тъй като счита марките за сходни.
Според Апелативния борд обаче марките не са сходни. Това заключение е направено тъй като услугите в клас 42 касаят единствено професионалисти в областта на храните. Тези услуги не се поръчват устно, а само след детайлно проучване на каталози и брошури. По този начин релевантните потребители ще видят марката преди преди да изберат услугата.
Поради това вероятността за объркване намалява значително.

English version

OHIM Board of Appeal issued a decision in the case of Tate & Lyle Plc against Cooperativas Ourensanas S. Coop Galega.
In May 2005 Tate & Lyle filed application for an European trademark CORE for Class 42 (scientific research; research relating to foodstuff and food products; professional advisory services relating to food technology; computerized food analysis services; quality control relating to hygiene of food and food stuffs).
Cooperativas Ourensanas filed opposition against the mark on the basis of its earlier mark COREN registered for classes 5, 29, 31, 39, 42.
The Opposition Division upheld opposition for Class 42 as it considers both trademarks similar.
According to the Appeal Board, however, marks are not similar. This conclusion was made because the services in Class 42 concern only professionals in the field of food. These services are not ordered orally but only after detailed study of catalogs and brochures. Thus, the relevant consumers will see the mark before before they choose the service.
Therefore the likelihood of confusion decreases significantly.
An accelerated registration of patents in the U.S. - Ускорено регистриране на патенти в САЩ


Патентното ведомство на САЩ обяви намерението си да предостави възможност за максимално ускорено разглеждане на заявки за патенти срещу заплащане на допълнителна такса в размер на 4000 долара.
Целта е по този начин една заявка за патент да бъде разглеждане в период от 12 месеца.
Това ново предложение не замества съществуващите към момента възможности за ускоряване на една заявка при определени ситуации.
Чрез него обаче един заявител може да заобиколи изискванията залегнали, като условия за обикновенното ускоряване на една заявка.
Искане за такава бърза процедура на експертиза може да бъде подадено само от нови заявители.
Информация IP Spotlight.

English version

U.S. Patent Office announced its intention to provide maximum opportunity for accelerated examination of patent applications in case of payment of additional fee of 4000 dollars.
The aim is by this way, a patent application to be considered in a period of 12 months.
This new proposal does not replace currently existing opportunities to accelerate one application under certain situations.
It, however, an applicant can circumvent the requirements set out as conditions for the usual
acceleration.
A request for such a rapid procedure of an examination may be submitted only by new applicants.
Information IP Spotlight.


вторник, 15 февруари 2011 г.

Сайтът на Европейското патентно ведомство ще бъде обновен


Сайтът на европейското патентно ведомство ще бъде обновен. За тази цел EPO представи официално beta версията на обновения сайт.
Промените са много и различни. Обновени са online услугите предоставяни от EPO, сменена е подредбата на информацията и навигационната система.
Всеки който иска може да види beta версията на сайта тук. Европейското патентно ведомство приканва за коментари и предложения за подобряване на така предложената версия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The web site of the European Patent Office will be upgraded. EPO formally introduced for this purpose a beta version of a new website.
Changes are many and varied. Online services provided by the EPO are renewed, the arrangement of information and navigation system are changed.
Anyone who wants to see the beta version of the site can find it here. The European Patent Office calls for comments and suggestions to improve this proposed version.
More information can be found here.

WIPO Romarin with a new vision - WIPO Romarin с нова визия
Базата данни на WIPO за международни марки ROMARIN вече е с нова визия, която може да откриете тук.
Новата форма за търсене на марки е с по-опростена визия, като при желание с бутона могат да се добавят нови полета с критерии за търсене.

English version

The database of WIPO for international trademarks ROMARIN has already a new vision that can be found here.
The new form to search for trademarks has a more streamlined appearance and if desired with help of the button
can be add new fields with search criteria.

понеделник, 14 февруари 2011 г.

A growth in patent applications using PCT in 2010 - Ръст на заявките за патенти по PCT през 2010


WIPO публикува информация относно състоянието на PCT системата за международна защита на патенти през 2010 година.
Според данните заявките за получаване на патенти по PCT са се увеличили с 4,8% през 2010 година. Голяма част от това увеличение се дължи на ръста на заявки за патенти в Китай ( 56,2%), република Корея ( 20,6%) и Япония ( 7,9%).
В САЩ заявките по PCT са намалели с 1,7% през 2010 година. Въпреки това САЩ остава най-големият потребител на PCT системата с общо 44 855 заявки за патенти следван от Япония с 32 156 заявки.
От тази гледна точка положението в Европа не изглежда особено добро. Франция е на шесто място с 7193 заявки ( спад от 0,6%), Великобритания с 4857 ( спад от 3,7%), Холандия с 4097 ( спад от 8,2%), Швейцария с 3 611 ( спад от 1,6%) и др.
Като цяло Европа отстъпва позиции през 2010 година.
Компанията подала най-много заявки за патенти по PCT през 2010 година е Panasonic с 2154 заявки. Тя е следвана от китайската компания ZTE Corporation с 1863 заявки за патенти.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO publishes information about the status of the PCT system for international patent protection in 2010.
According to this data applications for patents under PCT have increased by 4.8 percent in 2010. Much of this increase is due to the growth of patent applications in China (56.2 percent), Republic of Korea (20.6 percent) and Japan (7.9 percent).
In the U.S. PCT applications decreased by 1.7% in 2010. However, the U.S. remains the largest user of the PCT system with a total of 44,855 patent applications followed by Japan with 32,156 applications.
From this perspective, the situation in Europe does not look very good. France is in sixth place with 7,193 applications (down from 0.6 percent), UK has 4857 (down from 3.7 percent), Holland 4097 (down from 8.2 percent), Switzerland has 3611 (down from 1 6%) and others.
Overall, Europe has been losing positions in 2010.
The company filed the most patent applications using PCT in 2010 is the Panasonic 2154 applications. It is followed by a Chinese company ZTE Corporation with 1863 patent applications.
More information can be found here.

петък, 11 февруари 2011 г.

A world register of geographical indications relating to wines and spirits - Световен регистър за географски означения касаещи вина и спиртни напитки


OHIM обяви на своя интернет сайт новината за стартиралата работа по създаване на световен регистър включващ географски означения касаещи вина и спиртни напитки.
Регистърът се създава от Световната търговска организация. Основните теми дискутирани по отношение на същността на този регистър са: създаване на система от термини, как ще функционира системата за регистрация и каква ще бъде ролята на СТО, дали участието на държавите членки на СТО ще бъде задължително или не, какво ще произхожда от самата регистрация, като последица, специално третиране на развиващите се държави, такси и разходи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM announced on its website the news about the start of work on creating a global registry including geographical indications relating to wines and spirits.
The register shall be established by the World Trade Organization. Some of main topics discussed on the substance of this registry are:
the legal basis of the terms that members would notify; how the registration system would be run; the legal consequences of registration; fees and costs; the treatment of developing countries; and the terms of participation, including whether taking part would be voluntary or compulsory.
More information can be found here.


четвъртък, 10 февруари 2011 г.

A revocation of a well-known mark DAMIANI for non use in Italy - yes but not - Отмяна на общоизвестна марка поради неизползване в Италия- да ама не


The IP Chamber of the District Court of Milan наскоро излезе с едно изключително интересно решение относно съдебно дело за заличаване на общоизвестна марка за стоки за които тя не е била използвана за период по-голям от 5 последователни години.
Случаят касае общоизвестната марка DAMIANI регистрирана и използвана в Италия от компанията Damiani International за стоки свързани с бижутерия. Компанията притежава и още една италианска марка DAMIANI регистрирана в клас 25- дрехи.
Холандската компания Creative Brands, която е част от Peek & Cloppenburg притежава европейска марка DAMIANI за 25 клас.
Creative Brands искат отмяна на марката на Damiani International за 25 клас поради факта, че тя не е била използвана реално.
Съдът счита, че репутацията на една марка не само повишава нейната степен на закрила, но и представлява защита за стоки обхванати от регистрацията, за които марката не е била използвана.
Тази допълнителна защита не включва автоматично всички възможно стоки и услуги, а само тези които дават потенциална възможност на компанията да разшири логически своя бизнес следвайки установената практика в съответния сектор на икономиката.
Според решението на съда Damiani Internationa използва своята общоизвестна марка за бижутерия но е възможно и прието за този вид бизнес марката да бъде използвана и в модната индустрия за дрехи.
Поради това съдът отхвърля искането за отмяна на регистрацията на марка DAMIANI поради неизползване.
информация на Marques Class 46.

English version

The IP Chamber of the District Court of Milan recently issued a very interesting decision on a lawsuit for revocation of a well-known trademark for goods for which it has not been used for a period of more than 5 consecutive years.
The case concerns a well-known mark DAMIANI registered and used in Italy by Damiani International Company for goods related to jewelry. The company owns and another Italian brand DAMIANI registered in Class 25 - clothing.
The Dutch company Creative Brands which is part from Peek & Cloppenburg has a European trademark DAMIANI for Class 25.
Creative Brands wanted annulment of Damiani International's mark for the class 25 because it was not used.
The Court considers that the reputation of a mark not only increases its degree of protection but also a protection for the goods covered by the registration for which the mark was not used.
This additional protection does not automatically include all possible products and services, but only those which give potential for the company to expand its business logic following the practice in the sector of the economy.
According to the decision of the court, Damiani Internationa use its well-known trademark for jewelry but it is possible and accepted for such brands to be used in the fashion industry for clothing.
Therefore, the court rejected the request for revocation of a registration for non use.
information Marques Class 46.сряда, 9 февруари 2011 г.

The dispute for Budweiser continues in full force - Мега спорът за марка Budweiser продължава с пълна сила


Ако има определение за Мега спор относно права върху търговска марка, то спокойно можем да го дадем на продължаващия близо 20 години спор между Anheuser-Busch InBev NV и чешката пивоварна компания Budejovicky Budvar NP.
Тези от вас които искат да си припомнят досегашното развитие на казуса могат да открият информация тук.

Какво ново обаче има относно този спор?

Новото е че сблъсъка се пренася във Великобритания. Двете компании имат регистрирани марки Budweiser , които съществуват едновременно, ситуация потвърдена и с решение на съда в Англия. Решението е основано на факта, че и двете компании са използвали въпросната марка в продължение на десетилетия, като през това време са изградили собствени пазарни ниши, използвали са различни лога на марките, различни опаковки и тн., с което са изградили отделна идентичност, което предотвратява възможността от потребителско объркване.

Тази ситуация обаче е незадоволителна за Anheuser-Busch InBev, особено след потвърдената загуба на спора относно заявената от тях европейска марка, спряна успешно от чешката компания.
Поради това Anheuser-Busch InBev подават искане за отмяна на марката на Budejovicky Budvar във Великобритания основавайки се на факта, че те са получили регистрация за Budweiser през 1976, докато чехите през 1989 година.

В момента се води дело във Великобритания по този въпрос. Но съдът е запитал the European Court of Justice дали подобно искане за отмяна на една марка е реално с оглед на предисторията.
The Advocate General излезе със становище по въпроса според, което Anheuser-Busch InBev нямат основания да искат отмяна на марката на Budejovicky Budvar.
Решението на Европейския съд се очаква скоро.

Този спор в действителност е уникален. В него е намесено цялото разнообразие от въпроси и стратегии свързани с търговските марки и географските означения.
Казусът е показателен за това как трябва да се отстояват права с оглед оцеляване на пазара, като безспорно трябва да се признае умението с което сравнително малката чешка компания Budejovicky Budvar се бори из цяла Европа с всички сили за своята марка.
Повече информация може да откриете тук.
информация на IP Kat.

English version

If there is a definition of a Mega dispute about trademark rights, it allows us to give it to nearly 20 years ongoing dispute between Anheuser-Busch InBev NV and Czech brewery Budejovicky Budvar NP.
Those of you who want to remember the current development of the case can find an information here.

What's a new about this dispute?

What is a new is that the collision is transmitted in the UK. Both companies are registered trademarks Budweiser which co-exist, a situation confirmed by the court in England. The decision is based on the fact that both companies used the trade mark in question for decades and during that time they have established their own market niches, use different logos, different packaging and so on. So they have established a separate identity, which prevents the possibility of consumer confusion.

This situation, however, is unsatisfactory for Anheuser-Busch InBev, especially after the confirmed loss of the dispute concerning their European brands which was successfully stopped by the Czech company.
Therefore, Anheuser-Busch InBev filed for annulment of the trademark of Budejovicky Budvar in the UK based on the fact that they have received registration for Budweiser in 1976 while the Czechs in 1989.

Currently, there is a lawsuit in Britain in this matter. But the court has asked the European Court of Justice if such application for revocation of a mark is correct, given the background of the case.
The Advocate General issued an opinion on the matter under which Anheuser-Busch InBev have no reason to seek annulment of the brand of Budejovicky Budvar.
The decision of the European Court is expected soon.

This dispute is indeed an unique. It has involved the whole range of issues and strategies related to trademarks and geographical indications.
The case is indicative of how we should defend rights to survival on the market, certainly must recognize the skill with which the relatively small Czech company Budejovicky Budvar fight across Europe with all his strength to its brand.
More information can be found here.
information the IP Kat.


вторник, 8 февруари 2011 г.

Parmigiano Reggiano seek protection in Colombia - Parmigiano Reggiano търси защита в Колумбия


Асоциацията на производителите на италианското сирене Пармезан предприе действия по защитата му, като географско означение в Колумбия.
Причината за това се крие в огромния брой нарушения при използване на Parmigiano Reggiano за млечни продукти в страната.
Искането на защита е основано на The Andean common intellectual property regime, който обхваща освен Колумбия и Еквадор, Боливия и Перу.
В Перу Parmigiano Reggiano вече е регистрирано географско означение на основата на Лисабонското споразумение.
Освен горното Parmigiano Reggiano ще може да потърси защита и чрез Споразумението за свободна търговия между ЕС и Колумбия подписано през 2010. Към това споразумение е приложен и лист с географски означения, които са защитими на взаимна основа. Между тях е и Parmigiano Reggiano.
информация на Marques Class 46.

English version

The Association of Parmesan producers acted on its protection as a geographical indication in Colombia.
The reason for this lies in the huge number of violations in the use of Parmigiano Reggiano for products in the country.
The request for this protection is based on The Andean common intellectual property regime, which covers except Colombia and Ecuador, Bolivia and Peru.
In Peru Parmigiano Reggiano is already registered geographical indication on the basis of the Lisbon Agreement.
Besides the above Parmigiano Reggiano will be able to seek protection through the Free Trade Agreement between EU and Colombia signed in 2010. To this Agreement is attached a shortlist of geographical indications which are protected on a reciprocal basis. Among them is Parmigiano Reggiano.
information Marques Class 46.


понеделник, 7 февруари 2011 г.

Montenegro has adopted a new legislation on the protection of designs - Черна гора прие ново законодателство относно защитата на промишлените дизайни


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Черна гора е приела ново законодателство относно защитата на промишлените дизайни в страната.
Това законодателство урежда и начина на пререгистрация на дизайни регистрирани преди време, когато Черна гора и Сърбия бяха една държава.
Срокът за пререгистрация на тези дизайни в Патентното ведомство на Черна гора изтича на 8 януари 2012 година.

English version

Marques Class 46 reported the news that Montenegro has adopted a new legislation on the protection of industrial designs in the country.
This legislation regulates the manner of re-registration of designs registered prior to the time when Serbia and Montenegro were one country.
The deadline for re-registration of these designs at the Patent Office in Montenegro will expire on January 8, 2012.


петък, 4 февруари 2011 г.

How much does it cost to obtain a patent in U.S. - Колко струва получаването на патент в САЩ

IP Watchdog публикува обширна и интересна статия относно това колко струва получаването на патент в САЩ.
Въпросът за бюджетирането свързано с интелектуалната собственост може да бъде изключително сложен особено за по-големите компании със значителни IP портфолиа.
Цената за регистрация на един патент зависи от много фактори и включва както таксите на Патентното ведомство, така и хонорарите на патентните адвокати.
В държави като САЩ, които имат развит пазар на нови технологии, тяхната защита може да изисква сериозни финансови средства.
Определянето на бюджет за получаване на регистрация за патент зависи и от това дали ще реализирате нововъведението на пазара веднага или ще изчакате определен период от време. Ако реализацията е непосредствена то бюджета може да бъде по-голям, ако тя е отложена във времето, бюджета може да бъде по-малък.
Друг немаловажен фактор е дали може да запазите информацията за съответното изобретения или полезен модел, като търговска тайна в случай, че решите да не харчите пари за патент. Това е важно тъй като определя дали и как компанията ще съществува и ще надделява над конкуренцията на пазара.
Всеки който се интересува от информация за разходната политика относно патентоването в САЩ може да намери статията на IP Watchdog тук.
English version

IP Watchdog publishes an extensive and interesting article on how much it cost to obtain a U.S. patent.
The issue of budgeting related to intellectual property can be extremely complicated especially for larger companies with significant IP portfolios.
The cost for registration of a patent depends on many factors and includes fees of the Patent Office and patent attorneys' fees.
In countries like the U.S. that have developed market for new technologies their protection may require significant financial resources.
The determination of the budget for obtaining registration for a patent depends on whether you will realize innovation in the market immediately or wait a certain period of time. If the implementation is immediate then the budget may be larger if it is delayed the budget may be smaller.
Another appreciable factor is whether you can keep information relevant to the invention or the utility model as a trade secret, if you decide not to spend money for a patent. This is important because it determines whether and how the company will exist and will prevail over the competition in the market.
Anyone who is interested in information about expenditure policy on patenting in the U.S. can find articles on IP Watchdog here.

четвъртък, 3 февруари 2011 г.

An interview with Slawomira Piotrowska - Интервю с Slawomira Piotrowska

OHIM публикува интервю на James Nurton с експерта по интелектуална собственост от Полша г-жа Slawomira Piotrowska.

How did you start working in trade marks?
I worked for many years at the Polish Patent Office, first as a patent examiner and later in the trade mark department. In particular, during 1990 and 1991 before Poland joined the Madrid Agreement, I worked on the adaptations in Polish practice because of my knowledge of French.
In February 1992 I joined Patpol (which was established in 1966) and have remained there ever since. I love this work and I am lucky to have seen it from both sides.
When I joined the firm, there were a lot of trade mark applications due to the political and economic changes. So the firm needed more people to help. I became head of the trade mark department and at that time we had only three patent attorneys who specialised in trade marks. Now we have nine attorneys, and a total of about 20 people involved in trade marks. The firm has about 95 staff overall. In Poland there is no distinction between a patent and trade mark attorney, which means that a patent attorney in fact deals both with trade mark and patent matters.
In addition to my work for clients, I am responsible for training patent attorney candidates in the firm and I also lecture patent attorney candidates on the CTM registration procedure.

Пълният текст на интервюто може да откриете тук.

English version

OHIM publishes an interview of James Nurton with intellectual property experts from Poland, Ms Slawomira Piotrowska.

The full interview can be found here.