вторник, 30 април 2013 г.

Промени в европейското законодателство относно търговските марки и мнението на MARQUES - Changes in European legislation on trademarks and the MARQUES opinion

Marques излезе със становище относно предложенията на Европейската комисия за промена на законодателството в Европа относно защитата на търговските марки.
ЕК предложи редица изменения в законодателството целящи да хармонизират още повече системата за защита на търговски марки в Европа и да улеснят достъпът на бизнеса до нея. Целта е стимулирате на разстежа и иновациите.
Едно от предложенията е за преименуване на CTM на ETM ( European trademark) и промена на името на OHIM на ETMDA ( European Trademark and Design Agency).
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques has issued an opinion concerning the European Commission proposals for changes in European legislation on the protection of trademarks.
The Commission proposed a number of amendments to the legislation designed to harmonize
further the system of protection of trademarks in Europe and to facilitate the access to it. The aim is to stimulate the growth and innovation.
One suggestion is to rename the CTM to ETM (European trademark) and changes the name of the OHIM to ETMDA (European Trademark and Design Agency).
More information can be found here.

понеделник, 29 април 2013 г.

Нови индивидуални такси за регистрация на марки в Куба - New individual fees for registration of trademarks in Cuba

WIPO информира за променя на индивидуалните такси за регистрация на международни марки с посочване на Куба.
Новите такси са както следва:
ITEMS


Amounts

(in Swiss francs)


Application or Subsequent Designation


First part of the individual fee:  for three classes of goods or services

274

  for each additional class

  91

Where the mark is a collective mark:


  for three classes of goods or services

320

  for each additional class
 
  91

Second part of the individual fee:


  independent of the number of classes


 82 
Where the mark is a collective mark:


  independent of the number of classes


82

ITEMS


Amounts

(in Swiss francs)

Renewal


  for three classes of goods or services

274

  for three classes of goods or services where payment is received within the period of grace


329

  for each additional class

  91

Where the mark is a collective mark:


  for three classes of goods or services

320

  for three classes of goods or services where payment is received within the period of grace
 

375

  for each additional class


  91

Таксите влизат в сила от 26.05.2013.

English version

WIPO has informed about changes to individual fees for international registration of trademarks with designation of Cuba.
The new fees are as follows:

These fees come into effect from 26.05.2013.

четвъртък, 25 април 2013 г.

WIPO Magazine 2/2013

WIPO публикува брой 2 на WIPO Magazine. Броят включва следните теми:

- 3-D printing and the future of stuff    
- Bridging the IP knowledge gap in developing countries
- Spain's new design generation: an interview with Juli Capella
- Protecting broadcasters in the digital era
- Sport and broadcasting rights: adding value
- Where is Africa on the Internet?    
- Adapting IP to an evolving agricultural innovation landscape
- Encouraging pharmaceutical innovation in middle-income countries

English version

WIPO has published WIPO Magazine 2/2013. The number includes the following topics:
сряда, 24 април 2013 г.

Европейски съд: Zanotti срещу Zanotti - European court: Zanotti v Zanotti

Европейският съд излезе с решения по дела T-336/11 и T-337/11. Те касаят опит на фирма Vicini SpA  да регистрира европейски марки в класове 18 и 25:

Società Italiana Calzature SpA  подава опозиции срещу тези марки на основата на по-ранни марки ZANOTTI и 
за същите класове стоки.

OHIM потвърждава опозицията за част от стоките. Апелативният борд след това отмяна решението поради факта, че по-ранните марки са били заличени за всички стоки освен обувки.
Борда приема освен това, че марките не са сходни, тъй като заявените значи се състоят от доминиращ елемент - подпис. Думата Zanotti е представена в дребен шрифт, като е допълващ елемент на основния елемент от марката.
Съдът потвърждава решението на Борда за липсата на сходство между марките.

English version

The European Court has issued decisions in cases T-336/11 and T-337/11. They refer to attempt of Vicini SpA to register European trademarks in Classes 18 and 25:

Società Italiana Calzature SpA filed oppositions against these marks based on earlier marks and ZANOTTI

for the same classes of goods.

OHIM
confirmed the opposition for some of the goods. The Board of Appeal canceled the decision due to the fact that the earlier marks have been canceled for all goods except shoes.

The Board hold further that the marks are not similar, as they consist of the a dominant element -
the signature. The word Zanotti is presented in small letters as a complementary element to the basic element of the mark. 
The Court upheld the decision of the Board of the lack of similarity between the marks. 
information Marques Class 46.

вторник, 23 април 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Закрила на излъчващите оператори в дигиталната ера. За повече информация тук.  

2. Петнадесет изобретатели номинирани за наградата „Европейски изобретател“. За повече информация тук.  

3.  Одит на интелектуална собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version
  
1. A protection of broadcasters in the digital era. For more information here.

2. Fifteen innovators were been nominated for the "European Inventor." For more information here.

3. An intellectual property audit. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

понеделник, 22 април 2013 г.

Европейски сблъсък на търговски марки в металургията - European clash of trademarks in metallurgy

Европейският съд излезе с решение по дело T-505/10.
Höganäs AB подава заявка за словна европейска марка ASTALOY за следните стоки: ‘Iron-based metal powders for industrial use’.
Haynes International, Inc. подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка HASTELLOY за клас 6.
OHIM приема, че марките са сходни за целевите потребители.
Европейският съд потвърждава това решение. Двете марки нямат конкретен смисъл. Заявителят на по-късната марка опитва да докаже, че двете марки са съществували на пазара едновременно в продължение на дълъг период от време, поради което регистрацията на марката му е допустима.
Съдът отхвърля доказателствата, като недостатъчни, като приема, че макар марките да се отнасят за професионалисти в областта на металургията ( наличие на повишена степен на внимание), марките са сходни и могат да доведат до объркване.

English version

The European Court has ruled in Case T-505/10.
Höganäs AB applied for a word
European trademark ASTALOY  for the following goods: 'Iron-based metal powders for industrial use'.
Haynes International, Inc. filed opposition against the mark on the basis of an earlier mark HASTELLOY for class 6.
OHIM considered that the marks are similar.
The European Court upheld that decision. Both marks haven't any specific meaning. Applicant of the later mark was trying to prove that the two signs are available on the market over a long period of time, because of which the registration of the mark is admissible.
The Court rejected the evidences as insufficient, and that, although the marks are directed to professionals in the field of metallurgy (presence of an increased level of attention), the marks are similar and can lead to confusion.

четвъртък, 18 април 2013 г.

Руското патентно ведомство спря марка на McDonald’s - The Russian Patent Office stopped McDonald's trademark

Marques Class 46 съобщава за отказ на Руското патентно ведомство да регистрира марка Chicken Bacon  заявена от McDonald’s, които продават сандвичи с това име в Русия.
Според Ведомството двете думи съставляващи марката Chicken и Bacon са описателни за съставките на сандвичите.
McDonald’s обжалва с довода, че марката е отличителна и асоциативна. Тя е изписана на английски език и няма значение за руските потребители.
Russian Patent Disputes Chamber потвърждава решението, като отхвърля доводите на компанията.

English version

Marques Class 46 has reported about a refusal of the Russian Patent Office concerning the registration of a trademark Chicken Bacon filled by McDonald's, which sell sandwiches with that name in Russia.
According to the Office two words which form this trademark Chicken and Bacon are descriptive regarding the ingredients in the sandwiches.
McDonald's appealed on the ground that the mark is distinctive and
associative. It is written in English and there is no meaning for Russian consumers.
The Russian Patent Disputes Chamber upheld the decision, rejecting the arguments of the company.

сряда, 17 април 2013 г.

Carbon Green е описателна марка според Европейския съд - Carbon Green is a descriptive mark, according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T-294/10.
Делото касае опит на CBp Carbon Industries да регистрира марка на Общността CARBON GREEN за клас 17 ( Регенериран каучук, а именно рециклирани въглеродни материали, а именно, пластмаса, еластомерна или гума, напълнена материали, получени от разложени Чар гума и пластмаса, от еластомер или гумени съединения формулирани като запълващ материал).
ОХИМ отказва регистрацията на марката на абсолютни основания - описателност.
Съдът потвърждава решението. Марката се състой от две думи CARBON  и GREEN, които са описателни и неотличителни за посочените стоки.
CARBON  е химически материал използван за посочените стоки. Това е дума която посочва характеристиките на стоките.
Думата GREEN се разпознава от потребителите за стоки получени чрез рециклиране или по екологичен път.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-294/10.
The case concerns an attempt of CBp Carbon Industries to register a mark CARBON GREEN for Class 17 (Reclaimed rubber, namely recycled carbon materials, namely, plastic, elastomeric or rubber filled material obtained from decomposed Char rubber and plastic elastomer or rubber compounds formulated as filler material ").
OHIM refused registration of the mark on absolute grounds - descriptiveness.
The court upheld the decision. The mark consists of two words CARBON
and GREEN, which are descriptive and non-distinctive for these goods.
CARBON is a chemical material used for such goods. It is a word that indicates the characteristics of the goods.
GREEN is word recognized by consumers for goods produced by recycling or by nvironmentally friendly way.
information Marques Class 46.

вторник, 16 април 2013 г.

Статистика от OHIM - месец февруари 2013 - Statistics from OHIM - month February 2013

OHIM публикува статистика за броя заявки и регистрации на марки и дизайни на Общността за месец февруари 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 479 9 195
Community trade mark applications published 8 213 7 891
Community trade marks registered (certificates issued) 6 201 7 620
     
Registered Community designs received 6 584 6 951
Registered Community designs published 5 800 6 279

English version

OHIM has published statistics on the number of applications and registrations for Community trademarks and designs for the month of February 2013. The data are as follows:

понеделник, 15 април 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaia and abroad

1. Свободни позиции за работа в СОИС. За повече информация тук. 

2. Стимулират ли патентите иновациите? Последната дума има пазарът. За повече информация тук. 

3. САЩ: Съдът постанови, че услугата за телевизионен стрийминг не нарушава Закона за авторското право. За повече информация тук. 

English version

 1. Jobs at WIPO. For more info click here.

 2. Do patents stimulate innovation? Market has the last word. For more info click here.

 3. USA: The Court ruled that TV streaming service does not violate copyright law. For more info click here.

петък, 12 април 2013 г.

Може ли рекламно изречение да защити стоки и услуги? - Can one advertising sentence protect goods and services?

Европейският съд излезе с решение по дело Т-571/11. Предисторията на делото е следната:

На 24 май 2004 г. Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd подава заявка за регистрация на марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)
Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „CLUB GOURMET“.
Стоките и услугите, за които е поискана регистрация, спадат към класове 16, 21, 29, 30 и 33
На 22 юли 2005 г. жалбоподателят, El Corte Inglés, SA, подава възражение на основание  член 41 от Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на заявената марка за всички стоки, посочени по-горе.
Възражението първоначално се основава на следните четири по-ранни марки:
– испанска фигуративна марка № 1817328, регистрирана за услуги от клас 35,
– заявка за испанска словна марка № 2229135, обозначаваща стоки от клас 16,
– заявка за испанска словна марка № 2589335, обозначаваща стоки от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 34,
– заявка за словна марка на Общността № 3789054, обозначаваща стоки и услуги от класове 29, 30, 31, 32, 33 и 35.
Впоследствие заявката за марка на Общността № 3789054 е отхвърлена с решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 юли 2006 г. (преписка R 343/2006‑2), което е окончателно. Впрочем с писма от 24 ноември 2009 г. и от 11 август 2010 г. в рамките на производството пред отдела по споровете жалбоподателят се отказва да основе възражението си съответно на заявките за испански марки № 2229135 и № 2589335.
Следователно възражението вече не се основава на по-ранната испанска фигуративна марка (наричана по-нататък „по-ранната марка“), възпроизведена по-долу, регистрирана под № 1817328 за услуги от клас 35, съответстващи на следното описание: „Рекламно изречение. Прилага се за стоките, защитени с марки № 1013156 (клас 29), № 1013157 (клас 30), № 1815538 (клас 31), № 1815539 (клас 32), № 1013158 (клас 33), № 1815547 (клас 42) „El Corte Inglés“ (фигуративна марка)“:
Image not found
В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията, посочени в член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009).
На 3 септември 2010 г. отделът по споровете отхвърля възражението.
На 6 октомври 2010 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 28 юли 2011 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Той приема по-конкретно по главното искане, че описанието на услугите, обозначени с по-ранната марка като представляващи „рекламно изречение“, не позволява никакво сравнение със стоките, обозначени със заявената марка, тъй като тя не обозначава нито стока, нито услуга. При условията на евентуалност, дори да се предположи, че по-ранната марка обозначава „рекламни услуги“ от клас 35, стоките и услугите, обозначени с конфликтните марки, са различни. Всъщност стоките, обозначени със заявената марка, били насочени към средния потребител, докато рекламните услуги, за които се твърди, че са обозначени с по-ранната марка, били насочени към кръг от потребители, съставен основно от търговци. На последно място, конфликтните марки били, от една страна, като цяло различни във визуално отношение, от друга страна, лишени от сходство във фонетично отношение, и накрая, с малка близост в концептуално отношение.

Решението на съда е:

Както бе констатирано по-горе, обстоятелствата по случая се характеризират, от една страна, с факта, че нито текстът на описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка, нито индикациите и твърденията на жалбоподателя в хода на производството пред СХВП показват, че обхватът на защита на посочената марка се разширява отвъд този стриктен текст. От друга страна, спецификите на испанското право, позволяващи според жалбоподателя да се уточни полезно смисълът на посоченото описание на услугите, не могат, поради процесуални причини, да бъдат взети предвид от Общия съд. При тези обстоятелства трябва да се констатира, по примера на апелативния състав, че описанието на услугите, обозначени от по-ранната марка, както е възпроизведено в точка 8 по-горе, не позволява те да се сравнят със стоките, обозначени от заявената марка.
При това положение апелативният състав не е допуснал грешка, като е направил извода, че възражението трябва да бъде отхвърлено на това основание.
С оглед на всичко гореизложено единственото правно основание на жалбоподателя следва да бъде отхвърлено и оттам — жалбата в нейната цялост.

English version

 The European Court ruled in Case T-571/11. The background of the case is as follows:
On 24 May 2004 Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd filed an application for registration of a Community trade mark at the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
The mark in respect of which registration was sought is the word sign CLUB GOURMET.
The goods in respect of which registration was sought, after the restriction made during the proceedings before OHIM, are in Classes 16, 21, 29, 30, 32 and 33
The Community trade mark application was published in Community Trade Marks Bulletin No 17/2005 of 25 April 2005.
On 22 July 2005 the applicant, El Corte Inglés, SA, gave notice of opposition under  Article 41 of Regulation No 207/2009 to registration of the trade mark applied for in respect of all the goods referred to in paragraph 3 above.
The opposition was initially based on the following four earlier marks:
–   the Spanish figurative mark No 1817328, registered for services in Class 35;
–   Spanish word mark application No 2229135, designating goods in Class 16;
–   Spanish word mark application No 2589335, designating goods in Classes 29, 30, 31, 32, 33 and 34;
–  Community word mark application No 3789054, designating goods and services in Classes 29, 30, 31, 32, 33 and 35.
Subsequently, Community trade mark application No 3789054 was dismissed by decision of the Second Board of Appeal of 17 July 2006 (Case R 343/2006‑2), which decision has become final. In addition, by letters of 24 November 2009 and 11 August 2010, in the context of the procedure before the Opposition Division, the applicant renounced Spanish trade mark applications Nos 2229135 and 2589335, respectively, as a basis for its opposition.
Consequently, the opposition is now based only on the earlier Spanish figurative mark No 1817328
Image not found
registered for the following services in Class 35: ‘An advertising sentence. It will be applied to the products covered by the trade marks Nos 1013156 (Class 29), 1013157 (Class 30) and 1815538 (Class 31), 1815539 (Class 32), 1013158 (Class 33), 1815547 (Class 42) “El Corte Inglés” (figurative)’ (‘the earlier mark’).
The grounds relied on in support of the opposition were those referred to in Article 8(1)(b) and (5) of Regulation No 40/94 (now Article 8(1)(b) and (5) of Regulation No 207/2009).
On 3 September 2010 the Opposition Division rejected the opposition.
On 6 October 2010 the applicant filed a notice of appeal at OHIM, pursuant to Articles 58 to 64 of Regulation No 207/2009, against the decision of the Opposition Division.
By decision of 28 July 2011 (‘the contested decision’) the First Board of Appeal of OHIM dismissed the appeal. In particular, it found, principally, that the description of the services designated by the earlier mark was ‘an advertising sentence’ which did not allow any comparison with the goods designated by the mark applied for, inasmuch as it designated neither goods nor a service. In the alternative, even if the earlier mark were considered to designate ‘advertising services’ in Class 35, the goods and services designated by the marks at issue are dissimilar. The public targeted by the goods designated by the mark applied for is the average consumer, whereas that targeted by the advertising services allegedly designated by the earlier mark is composed mainly of professionals. Lastly, the marks at issue are, first, overall visually dissimilar, secondly, they are in no way phonetically similar and, lastly, there is only a weak degree of conceptual similarity.

четвъртък, 11 април 2013 г.

Индия се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на марки - India joined the Madrid Protocol for the International Registration of marks

WIPO съобщи новината за присъединяването на Индия към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки.
Спогодбата влиза в сила за страната от 08.07.2013.
По този начин общият брой на държавите членки на Мадридската система за международна регистрация на марки става 90.
Присъединяваните на Индия е добра новина за всяка компания по света, имайки предвид развиващият се пазар в Индия и улесненията за регистрация на марки, които предлага Мадридският протокол.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has announced the news about the accession of India to the Madrid Protocol for the international registration of trademarks.
This protocol enters into force for the country on 08.07.2013.
Thus, the total number of Member States of the Madrid system for the international registration of marks is 90.
The accession to India is good news for every company in the world, given growing market in India and facilities for registration of trademarks which the Madrid Protocol
offers.
More information can be found here.

сряда, 10 април 2013 г.

Инвестирането и интелектуалната собственост - Investment and intellectual property

IP Finance информира за интересна статия на Financial Times касаеща лицензионни такси заплащани на компаниите майки от техните подразделения в други страни. Тези такси касаят включително използване на интелектуална собственост. Това оказва влияние върху формирането на дивиденти от акции на подразделенията, което касае интересите на инвеститорите.
Ролята на интелектуалната собственост в подобни финансови схеми може да бъде значителна. Това е особено вярно в силно иновативни индустрии с голяма тежест на IP правата. В тази връзка инвестирането е зависимо индиректно и от IP политиката на съответните компании.
Повече информация може да откриете тук

English version

IP Finance has informed about an interesting articleof the Financial Times concerning the licensing fees paid by subsidiaries in other countries to their parent companies. These rates concerns the use of intellectual property too. This affects the formation of dividends on shares of subsidiaries that addresses the interests of investors.
The role of intellectual property in such financial schemes can be significant. This is especially true in highly innovative industries with 
large share of IP rights. In this regard, investments are indirectly dependent and IP policies of the respective companies.
More information can be found here.

вторник, 9 април 2013 г.

ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-ефективна закрила на марки в ЕС


На 27 март 2013 г. Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защита на марките срещу фалшифицирането им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.
Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:

- канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
- модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
- усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС; както и
- улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.

В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на марките;
2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC); както и
3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995 г. относно таксите, събирани от  Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар (2869/95).

Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение. Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от Комитета по събираните от OHIM такси. Първото заседание на този Комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.
Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане горепосочените проекти като вашите бележки и предложения можете да изпращате на следните адреси mrasheva@bpo.bg и mradulova@bpo.bg с оглед формирането на позицията на България по тези теми.