петък, 22 август 2014 г.

Land Rover спечели опозиция срещу Nissan в Швейцария - Land Rover win an opposition against Nissan in Switzerland

Nissan Motor опитва да регистрира марка LAND GLIDER за клас 12 в Швейцария. Land Rover подава опозиция на основата на по-ранна едноименна марка за същия клас. Патентното ведомство на страната отхвърля опозицията въпреки претендираната известност на по-ранната марка.
Решението е обжалвано. Съдът отменя решението на Патентно ведомство. Според доводите марка Land Rover е общоизвестна за стоките от клас 12. Нейната репутация не подлежи на съмнение. Освен това компанията Land Rover притежава фамилия от марки поради което регистрацията на марка LAND GLIDER може да създаде объркване сред потребителите, че тя е част от тази фамилия.
Информация на Marques Class 46.

English version

Nissan Motor had tried to register a trade mark LAND GLIDER for Class 12 in Switzerland. Land Rover filed opposition based on an earlier mark for the same class. The Patent Office rejected the opposition despite the alleged reputation of the earlier mark.
The decision was appealed. The Court revoked the decision of the Patent Office. According to the arguments Land Rover mark is well known for goods in Class 12. Its reputation is beyond any doubt. The company owns family of trademarks
Land Rover because of which a registration of LAND GLIDER may creates confusion among consumers that it is part of this family.
Information on Marques Class 46.

сряда, 20 август 2014 г.

Защо компаниите по света не обявяват своите нематериални активи? - Why companies in the world do not report thier intangible assets?

IP Finance публикува интересна статия касаеща въпроса с нематериалните активи и тяхното обявяване от страна на компаниите по света. В частност статията разглежда как стой въпросът във Великобритания. Според Janice Denoncourt (Senior Lecturer, Nottingham Trent University) една от причините компаниите да не обявяват информация за притежаваните от тях нематериални активи се крие в отговорността, която съответните директори в компаниите трябва да поемат. Според законодателството в страната разкриването на подобна информация не трябва да заблуждава. В същото време няма ясни правила, как подобна информация би трябвало да се разкрие.
Като цяло въпросът се усложнява и от методологията по която се прави оценка за наличните нематериални активи в една компания и до колко тази методология е релевантна.
Така или иначе заключението е че в бъдеще информацията за нематериалните активи ще става все по-важна и нужна за съществуването на компаниите, особено на публичните такива.

English version

IP Finance published an interesting article regarding the issue of intangible assets and their reporting by companies worldwide. In particular, the article examines how the issue stays in the UK. According to Janice Denoncourt (Senior Lecturer, Nottingham Trent University) one of the reasons companies do not publish information about their intangible assets lies in the responsibility that the respective directors in companies bear. According to the legislation in the country disclosure of such information must not mislead. At the same time there are no clear guidance on how such information should be disclosing.
The overall issue is compounded by a methodology that evaluates the available intangible assets of a company and how this methodology is relevant.
Anyway, the conclusion is that in the future information about the intangible assets will become increasingly important and necessary for the existence of companies, especially public ones.

вторник, 19 август 2014 г.

Хамес Родригес като търговска марка - James Rodriguez as a trademark

Каква стойност може да генерира репутацията на една футболна звезда?
В случая става дума за Хамес Родригес, голмайсторът на световното първенство в Бразилия.
Наскоро той премина в Реал Мадрид за около 80 милиона евро. IP Tango публикува статия препращаща към публикация във вестник El Pais, която разглежда стойността на името Хамес Родригес.
Според изчисленията играчът ще спечели 8,5 милиона евро само от използване на името си. Той вече има подписани договори с Adidas, Unilever и др.,
Футболистът създаде и своя собствена марка Gold 10 за енергийни напитки.
Повече информация тук.

English version

What value can generate a reputation of one football star?
In case it comes to Hames Rodriguez, the golden boot winner of the World Cup in Brazil.
Recently he was transferred to Real Madrid for 80 million euros. IP Tango published an article referring to the publication in the El Pais newspaper, which examines the value of the name Hames Rodriguez.
According to calculations player will win € 8,500,000 just by using its name. He has already signed contracts with Adidas, Unilever and others.,
Footballer creates its own brand Gold 10 for energy drinks.
More information here.

понеделник, 18 август 2014 г.

Може ли маймуна да бъде автор? - Can macaque to be an author?

IP Kat съобщава за интересен казус касаещ публикувана в Wikipedia снимка.
Фотографът David Slater претендира, че а автор на снимката, която изобразява маймуна макак. Проблемът е че снимката е направена не от фотографа, а от самата маймуна, която взима фотоапарата му и прави няколко снимки на случаен принцип.
Според Wikipedia въпросната снимка няма авторско право, тъй като не е направена от самия фотограф.
Според David Slater обаче той е автора на снимката, тъй като е направил всички нужни настройки на фотоапарата, а маймуната само е натиснала бутона за снимки.

Интересен казус. Ключовото тук е какво представлява интелектуалното усилие за направата на снимката - настройките на апарата или предпочитанието на маймуната кога и как точно да наприви снимката. Може би въпросът е дали маймуната е проявила интелектуално усилие и до каква степен това може да бъде творчески продукт, в кръга на шегата естествено.

English version

IP Kat reports an interesting case study concerning a photo published by Wikipedia.
Photographer David Slater claims that he is the author of a photograph that depicts macaque monkey. The problem is that the photo was not taken by the photographer, but by the monkey which takes his camera and make some pictures randomly.
According to Wikipedia there is no copyright because the photographer didn't make the photo.
According to David Slater, he is the author of the picture because did all necessary settings on the camera, the monkey only press the button.  
This is very interesting case study. The key issue here is weather the macaque made an intellectual effort to make the photo or not, a joke of course.

четвъртък, 14 август 2014 г.

Сходство между JUNGBORN и BORN - Similarity between JUNGBORN and BORN

Европейският съд излезе с решение по дело T-401/12. То касае опит за регистрация на европейска марка JUNGBORN за класове 29, 30, 32. Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна немска марка BORN за същите класове.
OHIM приема марките за сходни. Релевантните потребители в случая са тези в Германия, които разбират думата JUNG, като млад. Думата BORN няма конкретно значение на немски.
Марките притежават визуално и фонетично сходство, което заедно с идентичните стоки може да доведе до объркване сред потребителите.
Съдът потвърждава това решение.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-401/12. It concerns an attempt for registration of an European trademark JUNGBORN for classes 29, 30, 32. Against this mark was  filed an opposition based on an earlier German marks BORN for the same classes.
OHIM accepted marks as similar.
The relevant consumers in this case are those in Germany who understand the word JUNG as youth. BORN has no specific meaning in German.
The marks have visual and aural similarity with identical goods which can lead to confusion among consumers.
The Court upheld that decision.
information Marques Class 46.

сряда, 13 август 2014 г.

Може ли алкохолът да бъде арктичен? - Can alcohol be arctic?

ThoCon AG заявява швейцарска марка ARTIC VELVET за класове 32 и 33. Срещу тази марка е подадена опозиция от ILLVA SARONNO SPA на основата на следната марка за същите класове:

В опозиционната процедура е поискано доказване реалното използване на по-ранната марка. Предоставените доказателства касаят използване на марката в различен вид, а именно:

Според Патентното ведомство на Швейцария предоставените доказателства не показват реално използване на марката. Причината е в това, че думата ARTIC асоциира с италианската дума Artico ( италианският език е един от официалните езици в страната), която означава арктичен, студен. Това значение е описателно за стоките от класове 32 и 33 с оглед на начина им на поднасяне и съхранение.
Начина на използване на марката изключва някои графични елементи, които създават именно отличителността на марката имайки предвид слабата отличителност на словната част.
Съдът потвърждава това решение.
Като цяло този казус е поредният който показва интересното тълкуване на марковата материя в Швейцария. Това изисква изключително внимателно планиране на защитата на марки в страната взимайки предвид всички характерни особености на законодателството.

English version

ThoCon AG filled application for Swiss trademark ARTIC VELVET for Classes 32 and 33. Against the mark was filed opposition by ILLVA SARONNO SPA on the basis of the following mark for the same classes:

In opposition procedure a genuine use of the earlier mark
was required to proved. The evidences concerning use of the mark in a different form:

According to the Patent Office in Switzerland the evidences did not show genuine use of the mark. The reason is that the word ARTIC associated with the Italian word Artico (Italian language is an official language in the country), which means arctic, cold. This meaning is descriptive for goods in Classes 32 and 33 with regard to their mode of presentation and storage.
The way the mark was used not contained some graphical elements from the registration that create the distinctive character of the mark.
The Court upheld that decision.
As a whole this is another case that shows interesting interpretation of trademark issues in Switzerland. This requires very careful planning of the protection of trademarks in the country taking into account all features of the legislation.

вторник, 12 август 2014 г.

Кафе и пералня според Европейският съд - Wash and coffee according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T-5/12. Делото касае опит за регистрация на европейска марка Wash & Coffee за следните класове:
 
37 Обновяване на дрехи, бельо гладене, почистване на дрехи, пране на спално бельо, отдаване под наем на машини за почистване, отдаване под наем на перални и сушилни машини, включително в рамките на обществена пералня услуги
43 Осигуряване на храна и напитки; извън заведенията за хранене, включително и посочените по-горе услуги под формата на парти услуги; временно настаняване.
 
OHIM отказва регистрацията на марката на основание член 7 (1) b) CTMR.
За говорещите английски език потребители думите Wash и Coffee са описателни за услугите от класове 37 и 43. Потребителите ще разберат, че съответната паралня предлага и кафе. Потребителите няма да могат да разберат слогана, като отличителен знак, представляващ марка.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court ruled in Case T-5/12. The case concerns an attempt for registration of an European trademark Wash & Coffee for the following Classes:
 
37 Renovation of clothes, ironing clothes, cleaning clothes, washing linens, rental of machines for cleaning, rental of washers and dryers, including in the laundry services  
43 Provision of food and drink; outside catering, including the above services in the form of party services; temporary accommodation.
 
OHIM refused registration of the mark under Article 7 (1) b) CTMR.
For English-speaking consumers the words Wash and Coffee are quite descriptive regarding the services in Classes 37 and 43, consumers will understand that a laundry also offers coffee. Consumers will not be able to understand the slogan, as trademark.
The Court upheld that decision.

понеделник, 11 август 2014 г.

Статистика от OHIM - месец юни 2014 - Statistics from OHIM - June 2014

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани европейски марки и дизайни за месец юни. Данните са както следва:English version

OHIM published statistics regarding filled and registered Community Trade Marks and Designs for June. The data are as follows:

петък, 8 август 2014 г.

Европейската комисия призна филе Елена и Панагюрска луканка - European Commission recognized File Elena and Panagyurska lukanka

Европейската комисия публикува решенията си за регистрацията на филе Елена и Панагюрска луканка, като храни с традиционно специфичен характер в ЕС.
Това са първите две регистрирани от страна на България храни с традиционно специфичен характер в Европа.
Тези регистрации означават, че в бъдеще производителите, които ще имат право да използват двете наименования са само тези, които членуват в Сдружението за традиционни сурово-сушени месни продукти, което е получило и европейските регистрации.
Произвежданите продукти под двете наименования трябва да отговарят на строги изисквания за качество върху които ще има текущ контрол, което е изискване на европейското законодателство.
Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

The European Commission published its decisions on registration of File Elena and Panagyurska lukanka as traditional specialties guaranteed in the EU.
These are the first two recorded by Bulgaria for traditional specialties guaranteed in Europe.
These registrations mean that in the future the only manufacturers which will be allowed to use both names are those which are members of the Association of traditional raw-dried meat products, which received the European registrations.
The products under both names must meet stringent quality requirements on which there will be ongoing monitoring, which is a requirement of European legislation.
More information can be found here and here.

четвъртък, 7 август 2014 г.

Защита на правата върху интелектуална собственост в ЕС - Protecting Intellectual Property Rights in EU

Европейската комисия публикува доклад за борбата срещу нарушенията на права на интелектуална собственост в ЕС, така наречените фалшиви продукти, през 2013 година. 

Митническите органи в ЕС са задържали почти 36 млн. артикула по подозрение в нарушаване на права върху интелектуална собственост (ПИС) през 2013 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въпреки че това е по-малко от предходни години, стойността на задържаните стоки все още е голяма — над 760 млн. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, задържани по външните граници на ЕС.
Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: „Европа печели от иновациите и творчеството. Защитата на правата върху интелектуална собственост е от значение не само за здравето и безопасността на европейските потребители, но и за растежа и създаването на работни места в ЕС. Данните в представения днес доклад показват, че всички продукти са обект на фалшифициране и че митническите органи се справят добре със задачата да залавят фалшивите стоки.“
На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%). В 70 % от случаите на конфискация от страна на митниците през 2013 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 19 % от случаите пратките са съдържали лекарства. В 90 % от случаите задържаните стоки са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушение. Китай продължава да е основният източник на фалшиви стоки — 66% от всички задържани стоки са от Китай, а 13% са от Хонконг. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, например Турция — за парфюми и козметични продукти, а Египет — за храни.
Контекст
Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и е важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научни изследвания, новаторство и трудова заетост. Ефективното прилагане на правата върху интелектуална собственост е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшиви стоки (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.
Митническите органи в ЕС играят важна роля за недопускането на територията на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в нарушение на права върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишни доклади за дейността на митниците по отношение на прилагането на тези права. Докладите, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от националните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на права върху интелектуалната собственост в ЕС и са от полза и за други служби на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост.
През юни 2013 г. бе приет нов Регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост, осъществявана от митниците (вж. MEMO/11/332 и MEMO/13/527). С него се укрепват правилата за защита на тези права от страна на митническите органи.
На 10 декември 2012 г. Съветът на министрите на ЕС прие план за действие на Съюза в областта на митниците с цел борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост през периода 2013 – 2017 г. (вж. MEMO/12/967). Стратегическите цели на плана са:
ефективно прилагане и мониторинг на новото законодателство на ЕС относно защитата на правата върху интелектуална собственост от страна на митническите органи;
борба с търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост, по цялата международна верига на доставки;
противодействие на основните тенденции в търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост;
укрепване на сътрудничеството с Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и с правоприлагащите органи.

Повече информация тук.

English version

The European Commission published a report on the fight against infringements of intellectual property rights in the EU, the so-called fake products in 2013.

Customs authorities in the EU detained almost 36 million items suspected of violating intellectual property rights (IPR) in 2013, according to the Commission's annual report on customs actions to enforce IPR. Although this is less than previous years, the value of the intercepted goods still represents more than € 760 million. Today’s report also gives statistics on the type, provenance and transport method of counterfeit products detained at the EU's external borders.
Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Anti-fraud and Audit said: “Innovation and creativity is where Europe creates value. Protecting Intellectual Property Rights is not only important for health and safety of European consumers but also supports growth and job creation in the EU. The figures in today's report show that counterfeiting afflicts all products and that customs authorities do a good job intercepting fakes."
Clothing (12% of all articles detained) and medicines (10%) are among the top categories of goods detained. Postal and courier packages accounted for around 70% of customs interventions in 2013, with 19% of the detentions in postal traffic concerning medicines. Around 90% of all detained goods were either destroyed or a court case was initiated to determine the infringement. China continues being the main source of fake products with 66% of all products detained coming from China and 13% coming from Hong Kong. Other countries, however, were the top source for specific product categories, such as Turkey for perfumes and cosmetics and Egypt for foodstuffs.
Background
As the EU 2020 Strategy underlines, the protection of IPR is a cornerstone of the EU economy and a key driver for its further growth in areas such as research, innovation and employment. Effective IPR enforcement is also essential for health and safety, as certain counterfeited products (such as foodstuffs, body-care articles and children’s toys) which are produced in an unregulated environment can pose a serious threat to citizens.
Customs authorities in the EU play a crucial role in stopping products which are suspected of violating intellectual property rights from entering the EU's territory. Since 2000, the Commission has been publishing an annual report on the activities of customs in relation to enforcing intellectual property rights. These reports, based on data transmitted by national customs administrations to the Commission, are a valuable input to the analysis of IPR infringement in the EU by customs and by EU institutions like the Observatory on infringements of intellectual property rights.
In June 2013, a new Regulation on IPR enforcement at customs was adopted (see MEMO/11/332 and MEMO/13/527). This reinforces the rules for customs authorities to enforce intellectual property rights.
On 10 December 2012, the EU Customs Action Plan was adopted by the EU Council of Ministers to combat intellectual property right infringements for the years 2013 to 2017 (see MEMO/12/967). The strategic objectives of this Action Plan are the following:
  • Effectively implementing and monitoring the new EU legislation on customs enforcement of IPR;
  • Tackling trade of IPR infringing goods throughout the international supply chain;
  • Tackling major trends in trade of IPR infringing goods;
  • Strengthening cooperation with the European Observatory on infringements of IPRs and law enforcement authorities.

    More information  here.

сряда, 6 август 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Водят ли иновациите до просперитет за всички? За повече информация тук. 

2. Канада: Когато културата приема корпоративен облик, страда креативността. За повече информация тук.

3. Виртуална класна стая: Въведение в Espacenet, 04.09.2014 г. от 10:00 до 11:30 ч. За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Are innovations lead to prosperity for all? For more information here.

 2. Canada: When culture accepts corporate look, creativity suffers. For more details here.

3. Virtual Classroom: Introduction Espacenet, 04.09.2014 at 10:00 to 11:30 am For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 5 август 2014 г.

Съдебно дело за инициалите на Кристиано Роналдо в САЩ - Lawsuit for the initials of Cristiano Ronaldo in the U.S.

JBS Textile Group, производител на дрехи носещи марката CR7, иска от американския гражданин Christopher Renzi да се откаже от притежаваната от него марка CR7 в САЩ.
Причината за тези претенции се крият в факта, че JBS Textile Group притежават правото да използват марка CR7, което е съкращение от Cristiano Ronaldo и неговия номер.
Christopher Renzi твърди, че неговата марка CR7 е съкращение от неговите имена и дата на раждане, освен това той използва марката реално на пазара в САЩ по-ранно. Както знаем регистрацията на марки в Америка е обвързано с изискването за използване.
Тепърва предстой развитие по казуса.
информация на WIPR.

English version

JBS Textile Group, producer of clothing with the brand CR7, wants from U.S. citizen Christopher Renzi to give up possession of it CR7 mark in the USA.
The reason for these claims lie in the fact that JBS Textile Group have the right to use the brand CR7, which stands for Cristiano Ronaldo and his number.
Christopher Renzi argued that its mark CR7 is an abbreviation of his name and date of birth and he had used its brand earlier in US. As we know trademark registration in America is bound to its real use.
Yet development in the case.
information WIPR.

понеделник, 4 август 2014 г.

Силата на гръцкия йогурт във Великобритания - The power of Greek yogurt in the UK

IP Kat съобщава за решение по делото Fage UK Ltd & Another v Chobani UK Ltd & Another във Великобритания.
Гръцката компания продава гръцки йогурт във Великобритания в продължение на дълги години и държи 95% пазарен дял.
Американската компания  Chobani започва също да продава такъв продукт обозначаван гръцки йогурт, макар да е произвеждан в САЩ.
Гръцката компания завежда съдебно дело с претенцията, че продукта на Chobani не може да бъде обозначаван с географското означение гръцки при положение, че не се произвежда в Гърция. Освен това технологията на производство на двата продукта е различна. Претендира се passing-off.
Съдът приема, че в случая имаме възползване от наложената репутация на гръцкия йогурт в страната. Обозначаването на продукт с това географско наименование, които не е произведен в Гърция може да заблуди потребителите и да увреди репутацията на оригиналния продукт.
Решението е обжалвано от американската компания.
Апелативният съд потвърждава решението, включително и наложените временни мерки срещу Chobani за непродажба на продукта в страната.
Опитът за обжалване на решението пред върховният съд е отхвърлено.

English version

IP Kat reports about the final judgment on the Case Fage UK Ltd & Another v Chobani UK Ltd & Another UK.
The Greek company FAGE has been selling Greek yogurt in the UK for many years and holds a 95% market share.
The U.S. company Chobani also began to sell such product denoted it Greek yogurt, although it is produced in the USA.
The Greek company filed a lawsuit with the claim that Chobani's product can not be labeled with GI Greek if that is not produced in Greece. Moreover, the technology of production of the two products is different.  A passing-off action is seek.
The Court held that in this case Chobani took advantage of
Greek yogurt reputation imposed  in the country. The indication of the product by the geographical name in case that it is not manufactured in Greece may mislead consumers and damage the reputation of the original product.
The decision was appealed by the American company.
The Court of Appeal upheld the decision, including the permanent injunction imposed against Chobani which prevents the sells in the country.
The attempt to appeal to the Supreme Court was rejected.