четвъртък, 30 септември 2010 г.

WIPO has introduced a new database - IP Advantage - WIPO представи нова база данни - IP Advantage


WIPO представи поредната си нова база данни - IP Advantag. Чрез нея ще се предоставя бърз достъп до информация за практическото приложение на материята свързана с интелектуалната собственост.
IP Advantag включва данни за различни компании, изследователски центрове, изобретатели и др., които са изградили своя бизнес взимайки предвид и интелектуалната собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO presented its next new database - IP Advantag. Through this database will be provide quick access to information about the practical application of matter related to intellectual property.
IP Advantag includes datas about various companies, research centers, inventors and others who have built their business taking into account intellectual property.
More information can be found here.


сряда, 29 септември 2010 г.

Upcoming events in the field of intellectual property - Предстоящи събития в областта на интелектуалната собственост


Предстоящи събития в областта на интелектуалната собственост:

1. IP and Finance conference - 20 октомври 2010г., Лондон. Такса за участие- 395 паунда за CLT Members, 495 паунда за нечленуващи. Пълната програма може да откриете тук.

2. Copying Without Infringing- 17 ноември 2010г., Лондон. Такса за участие- 395 паунда за CLT Members, 495 паунда за нечленуващи. Пълната програма може да откриете тук.

3. Music and Intellectual Property: Identifying, Protecting and Enforcing Rights in Music - 8 декември 2010г., Лондон. Такса за участие- 395 паунда за CLT Members, 495 паунда за нечленуващи. Пълната програма може да откриете тук.

English version

1. IP and Finance conference - 20 October 2010. London. Fee-395 pounds CLT Members, 495 pounds for members. The full program can be found here.

2. Copying Without Infringing-17 November 2010. London. Fee-395 pounds CLT Members, 495 pounds for members. The full program can be found here.

3. Music and Intellectual Property: Identifying, Protecting and Enforcing Rights in Music - December 8, 2010. London. Fee-395 pounds CLT Members, 495 pounds for members. The full program can be found here.


вторник, 28 септември 2010 г.

Излезе новият брой на WIPO Magazine


WIPO публикува новият брой 4 от 2010 на WIPO Magazine. В броя може да прочетете:
* An Interview with WIPO Director General Francis Gurry
* Dialing for development: How mobile phones are transforming the lives of millions
* India's evolving popular music landscape
* Milestones in Solar Aviation
* Innovation Promotion in Brazil
* Five Steps to Protect Your Trademarks in the Web 2.0 World
* Anyone for coffee? The story behind the coffee capsule
* Uncovering A Thousand Years of Science and Technology
* Mechanisms for Promoting Green Investment
* Profiling IP - WIPO launches new IP Advantage database
* International Copyright Forum: "Music: Sounding Out the Future"
* Facilitating Access to Culture in the Digital Age: Emerging Copyright Licensing Models

понеделник, 27 септември 2010 г.

OHIM gives access to applications and certificates of european trademarks - OHIM дава достъп до заявките и сертификатите за европейски марки

OHIM оповести новината, че от средата на месец октомври 2010 година ще започне да публикува на своята страница заявките и сертификатите за европейски марки.
Това се налага поради постоянните искания от страна на заявители на търговски марки за получаване на тези документи.
Достъпа до документите ще става чрез иконката Access to CTM files.Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM announced the news that by mid-October 2010 will begin to publish on its web applications and certificates of european trademarks.
This is due to repeated demands by the applicants of trademarks to obtain these documents.
Access to the documents will be done by icon Access to CTM files.
More information can be found here.


The Lego brick is no longer a European trademark - Кубчето на Lego вече не е европейска марка


The European Court of Justice излезе с решение по мега делото LEGO v. OHIM започнало преди повече от 10 години.
Каква е предисторията:
През 1996 година Lego регистрира следната европейска марка с довода, че тя е придобила вторична отличителност.

През 1999 година конкурента на Lego, Mega Brands, Inc. подава искане за обявяване на недействителност на въпросната марка поради противоречие с абсолютните основания за регистрация на една марка.
През 2004 година OHIM взема решение за заличаване на марката, тъй като тя е състои изключително от формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат.
Решението е обжалвано и отново потвърдено.
Lego обжалва решението и пред Общия съд, който също отхвърля жалбата.
Според решението на The European Court of Justice въпросното кубче на Lego не може да представлява търговска марка, тъй като представлява технически резултат, който се използва широко от конкурентите на Lego. И още:

56 В това отношение трябва да се посочи, както отбелязва СХВП, че съгласно член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 регистрацията на изключително функционална форма на стока като марка може да даде възможност на притежателя на тази марка да забрани на всяко друго предприятие използването не само на същата форма, но и на сходни форми. По този начин съществува опасност много алтернативни форми да станат неизползваеми за конкурентите на притежателя на марката.

57 Това ще важи особено в случай на натрупване на регистрации на различни изключително функционални форми на определена стока, което би могло да попречи напълно на други предприятия да произвеждат и да търгуват с определени стоки с дадена техническа функция.

60 Това важи на още по-силно основание в случай като настоящия, в който компетентният орган е установил, че техническото решение, материализирано във формата на разглежданата стока, е за предпочитане от техническа гледна точка за разглежданата категория стоки. Ако състоящият се от такава форма триизмерен знак се регистрира като марка, за конкурентите на притежателя на последната би било трудно да пускат на пазара форми на стоки, които представляват истински алтернативи, а именно форми, които не са сходни, но все пак представляват интерес за потребителите от функционална гледна точка.

61 При тези условия положението на разработилото техническо решение предприятие по отношение на конкурентите, които пускат на пазара точно копие на формата на стока, материализираща същото техническо решение, не може да се защити, като се предостави монопол на това предприятие чрез регистриране като марка на триизмерния знак, състоящ се от посочената форма, но може евентуално да се разгледа в светлината на правилата относно нелоялната конкуренция. Подобна проверка обаче не е предмет на настоящия спор.

Пълният текст на решението може да откриете тук.

English version

The European Court of Justice issued a decision in the mega case of LEGO v. OHIM started 10 years ago.
What is the history:
In 1996 Lego register following European mark on the ground that it has acquired a
secondary distinctive.

In 1999, competitor of Lego, Mega Brands, Inc. request for invalidation of the mark in question as being contrary to absolute grounds for registration of a mark.
In 2004 OHIM decided to cancel the mark since it consists exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.
The decision was appealed and reaffirmed.
Lego appealed to the Court which dismissed the appeal.
According to the decision of The European Court of Justice the cube of Lego can not constitute a trademark as it constitutes a technical result which is widely used by competitors of Lego. And more:

56 In that connection, it should be observed, as OHIM points out, that under Article 9(1) of Regulation No 40/94 registration as a trade mark of a purely functional product shape is likely to allow the proprietor of that trade mark to prevent other undertakings not only from using the same shape, but also from using similar shapes. A significant number of alternative shapes might therefore become unusable for the proprietor’s competitors.

57 That would be particularly so if various purely functional shapes of goods were registered at the same time, which might completely prevent other undertakings from manufacturing and marketing certain goods having a particular technical function.

60 That applies a fortiori in a case of this kind, where it has been found by the competent authority that the solution incorporated in the shape of goods examined is the technically preferable solution for the category of goods concerned. If the three-dimensional sign consisting of such a shape were registered as a trade mark, it would be difficult for the competitors of the proprietor of that mark to place on the market shapes of goods constituting a real alternative, that is to say, shapes which are not similar and which are nevertheless attractive to the consumer from a functional perspective.

61 In those circumstances, the position of an undertaking which has developed a technical solution cannot be protected – with regard to competitors placing on the market slavish copies of the product shape incorporating exactly the same solution – by conferring a monopoly on that undertaking through registering as a trade mark the three-dimensional sign consisting of that shape, but can, where appropriate, be examined in the light of rules on unfair competition. Such an examination is, however, outside the scope of these proceedings.

The full text of the decision can be found here.

петък, 24 септември 2010 г.

Stanford Law School and Samsung give a prize of 130,000 dollars - Stanford Law School и Samsung дават награда от 130 000 долара


Stanford Law School и Samsung обявиха официално награден фонд в размер на 130 000 долара, който ще се раздаде на тези които напишат предложения и размисли относно определянето на обезщетения при патентни нарушения.
Седем награди в размер на 10 000 долара ще бъдат връчени на най-добрите предложения направени от професионалисти в областта на интелектуалната собственост- адвокати, преподаватели и др.
Дванадесет награди по 5000 долара ще бъдат връчени на студенти участващи в конкурса.
Крайният срок за подаване на писмените предложения е 31 октомври 2010г.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Stanford Law School and Samsung officially announced the prize money amounting to 130,000 dollars, which will give to those who write papers and paper proposals on the topic of patent remedies.
Seven awards in the amount of 10,000 dollars will be awarded to the best proposals made by professionals in the field of intellectual property lawyers, teachers and others.
Twelve awards of $ 5000 will be awarded to students participating in the contest.
The deadline for submission of written proposals is 31 October 2010.
More information can be found here.


Kosovo with new legislation on trade marks and designs - Косово с ново законодателство относно марките и дизайните


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Косово е приело два нови закона за промишления дизайн и за търговските марки. Те заменят съществуващите закони от 2005 и 2006 години. Целта е приближаване на законодателството на Косово в областта на интелектуалната собственост до това на ЕС.

English version

Marques Class 46 reported the news that Kosovo has adopted two new laws on industrial designs and trademarks. They replace existing laws from the years 2005 and 2006. The goal is bringing the legislation of Kosovo in intellectual property to that of the EU.

четвъртък, 23 септември 2010 г.

Most problematic countries in violation of IP rights, according to EU - Най-проблемните държави според ЕС по отношение нарушаването на IP права


Европейската комисия има практиката да прави обобщаващи доклади относно държавите в които нарушаването на права на интелектуална собственост се определя, като голям проблем, който оказва влияние на икономиката на ЕС.
За целите на проучването са взети предвид мнения на притежатели на IP права в ЕС, данни от митниците на държави от ЕС, наличие или липса на IP споразумения с ЕС и тн.
Според последният доклад от 2009 година, държавите по света, с които ЕС има най-сериозни проблеми са разделени в три групи:

1. Китай;

2. Индонезия, Филипините, Тайланд, Турция;

3. Аржентина*, Бразилия*, Канада, Израел, Корея, Малайзия, Русия*, Украйна,* САЩ, Виетнам;
* означава че съответните държави са отбелязали напредък по отношение на защитата правата на интелектуална собственост и осъществяване на диалог с Европейската комисия.
Текста на доклада може да откриете тук.

English version

The European Commission has made the practice of summary reports on countries in which violations of intellectual property is defined as a problem that affects the EU economy.
For the purposes of the study are taken into account views of the owners of IP rights in the EU, data from the Customs of EU countries, the presence or absence of IP agreements with the EU and so on.
According to the latest report- 2009, countries around the world with whom the EU has the most serious problems are divided into three groups:

1. China;

2. Indonesia, Philippines, Thailand, Turkey;

3. Argentina *, Brazil *, Canada, Israel, Korea, Malaysia, Russia, * Ukraine * USA, Vietnam;
* Means that the countries have made progress in protecting intellectual property rights and dialogue with the European Commission.
Text of the report can be found here.сряда, 22 септември 2010 г.

WIPO encourages green technologies - WIPO насърчава зелените технологии


WIPO представи ново online средство, което да помага при търсенето на патентна информация касаеща, така наречените зелени патентни за еко съобразни технологии.
Чрез “IPC Green Inventory” се прави директна връзка с Международната патентна класификация в частта й за зелените технологии.

English version

WIPO presented a new online tool to help in the search for patent information regarding the so-called green patent for eco-friendly technologies.
"IPC Green Inventory" make direct contact with the International Patent Classification as it relates to green technologies.

вторник, 21 септември 2010 г.

In Switzerland - can not use IP addresses in the fight against piracy - В Швейцария- не може да се използва IP адрес в борбата с пиратството

Швейцарският Федерален съд излезе с важно решение относно това дали IP адресите на потребителите които свалят съдържание от интернет, могат да бъдат използвани като доказателство срещу тях при дела за нарушаване на авторски и сродни права.
The Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) завежда дело през 2008 година срещу швейцарската компания Logistep AG, чиято дейност е изграждането на системи за предотвратяване нарушаването на права, като един от способите за това е събирането на IP адреси на потребители в интернет, които свалят съдържание без разрешение от носителите на авторски и сродни права. След това срещу тези потребители започват съдебни дело.
Според FDPIC тази дейност е незаконна и нарушава правата на личността на всеки гражданин в Швейцария.
Според съда Logistep AG нарушава правата на лични данни на гражданите в страната, тъй като IP адреса е включен в тази група, и за това трябва да прекрати тази си дейност.
Интересно решение, което обаче не е изненадващо. Макар Швейцария да не е член на ЕС, нейното законодателство по отношение на защитата на личните данни също е много стриктно. Означавали това, че Швейцария става свободна зона за нарушаване на авторски и сродни права? Не, просто борбата с тези нарушения трябва да се води със средства позволени от закона, като не се нарушават правата на гражданите в страната.

English version

The Swiss Federal Court issued an important decision on whether the IP addresses of users who download content from the Internet can be used as evidence against them in proceedings for breach of copyright and related rights.
The Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) brought an action in 2008 against the Swiss company Logistep AG, whose business is
providing anti-piracy solutions as one of the keys for this is collection of IP addresses of Internet users who download content without the permission of copyright and related rights. Then for those users start legal proceedings.
According FDPIC this activity is illegal and violates individual rights of every citizen in Switzerland.
According to court Logistep AG infringe on the personal data of citizens in the country since the IP address included in this group, and this must stop this activity.
Interesting decision, which is not surprising. Although Switzerland is not a member of the EU, its legislation on data protection is also very strict. Does this mean that Switzerland is a free zone for breach of copyright and related rights? No just fight against these violations must be fought with means permitted by law, not violate the rights of citizens in the country.


понеделник, 20 септември 2010 г.

A New initiative of WIPO - Нова инициатива на WIPO


WIPO обяви началото на нова инициатива наречена ASPI ( The Access to Specialized Patent Information).
Програмата касае предоставянето на лесен и бърз достъп до патентна информация и анализи, чрез които развиващите се държави да повишат значително използването и развитието на потенциала им за иновации.
За да реализира този проект WIPO си сътрудничи с LexisNexis, Minesoft, ProQuest, Questel, Thomson Reuters и WIPS.
Проекта стартира официално на 17 септември 2010 година.
Повече за инициативата може да откриете тук.

English version

WIPO announced the launch of a new initiative called ASPI (The Access to Specialized Patent Information).
The program concerns the provision of easy access to patent information and analysis through which developing countries can considerably improve the use and development of their potential for innovation.
To realize this project
WIPO cooperate with LexisNexis, Minesoft, ProQuest, Questel, Thomson Reuters and WIPS.
The project started officially on September 17, 2010.
More about the initiative can be found here.
петък, 17 септември 2010 г.

Класация на държавите с най-добра IP защита в света и още нещо


World Economic Forum публикува ежегодният си доклад Global Competitiveness Report за 2010-2011.
Доклада изследва състоянието на световната икономика, както и състоянието на икономиките на отделните държави. В доклада са изследвани 139 държави.
Според резултатите в класацията на най-конкуретноспособните държави води Швейцария пред Швеция, Сингапур, САЩ, Германия и Япония.
В тази класация България е на 71 място пред Казахстан, Мароко и Гърция.
Добрата новина за нас е че спрямо 2009 година България се е изкачила с 5 места.
В класацията на най-конкуретноспособните държави членки на ЕС, България е на предпоследно място пред Гърция.
В класацията за защита правата на интелектуална собственост България се намира на 112 място от общо 139 държави.
В класацията за етично поведение на фирмите България е на 110 място.
В класацията за иновативност България е на 92 място.
В класацията за време необходимо за стартиране на бизнес България е на 65 място.
В класацията за качеството на пътищата страната е на 135 място.
В класацията за достъп до мобилни телекомуникации обаче България е на 16 място.
В класацията за достъп до последните технологии страната е на 100 място.
Целият доклад може да откриете тук.

четвъртък, 16 септември 2010 г.

An element of a guitar such as an european trademark - definitely not - Елемент от китара, като европейска марка- определено НЕ


The General Court излезе с решение по отказа на OHIM да регистрира, като европейска марка посоченият образ на елемент от китара за стоки - музикални инструменти в това число и китари.
Съдът потвърждава отказът, като заявява, че въпросното изображение представлява част от грифа на китара и няма да се възприеме от потребителите, като производствен източник, поради което не може да бъде търговска марка.
Решението на съда може да откриете тук ( само на Френски и Немски език).
информация Marques Class 46.

English version

The General Court issued a decision on the refusal of OHIM to register that image of an element of guitar as an european trademark for goods - musical instruments including guitars.
The Court upheld the refusal stating that the image is part of the neck of the guitar and not be perceived by consumers as a production source and therefore can not be a trademark.
The court ruling can be found here (only in French and German).
information Marques Class 46.

сряда, 15 септември 2010 г.

BBC loses the case concerning the identity of Stig - BBC загуби делото за личността на Stig

Преди няколко седмици се появи информация, че BBC е завела съдебно дело срещу издателя HarperCollins заради желанието му да публикува книга в която разкрива личността на пилота Stig от предаването за автомобили на BBC Top Gear.
Съдът излезе с решение по това дело. Според The High Court BBC няма правото да спре издаването на книгата на основа забрана за разкриване на личността на Stig, която е пазена в тайна.
Веднага след произнасяне на решението на съда, друг член на предаването Top Gear, James May заяви публично, че е силно разочарован от решението и ще трябва да заведе собствено дело срещу издателя HarperCollins тъй като той самият е изпълнявал ролята на Stig през последните 7 години, а не пилота от формула 3 Ben Collins, както твърди в книгата си издателят.
Интересен казус. Макар BBC да са загубили делото те определено не се отказват да защитават продукта, който им носи пари, а именно загадката около личността на Stig. Може би това е и причината James May да заяви, че той е пилотът Stig. По този начин догадките за личността на човека с каската продължават с пълна сила.
информация IP Kat.


English version

A few weeks ago it came an information that the BBC has filed a lawsuit against the publisher HarperCollins for his desire to publish a book which reveals the identity of the pilot Stig from the car show of BBC- Top Gear.
The Court issued a decision in this case. According to The High Court BBC has no right to stop publication of the book basis of non-disclosure of the identity of the Stig which is kept secret.
Immediately after the pronouncement of the court decision, another member of the show Top Gear, James May said publicly that he is very disappointed by the decision and must bring his own lawsuit against the publisher HarperCollins as he himself played the role of the Stig in the last 7 years not
the driver by Formula 3 Ben Collins, as claimed in the book.
Interesting case. While the BBC have lost the case they certainly do not refuse to defend the product which brings money namely the mystery about the identity of Stig. Perhaps this is why James May declare that he was the pilot Stig. Thus speculation about the personality of the man with the helmet shall continue in full force.
Information IP Kat.

вторник, 14 септември 2010 г.

Changes in Australian Patent Office Manual of Practice and Procedure- Промени в ръководството за експертиза относно патенти за сафтуер и бизнес методи


Patentology съобщава, че от 1 септември 2010 година настъпват някои промени в ръководството за провеждане на експертиза относно патенти за софтуер и бизнес методи в Австралия. Промените касаят следното:

По отношение софтуера:

The update to Section 2.9.2.7 cites paragraph [38] of Invention Pathways, where it was stated that:

…the "concrete effect or phenomenon or manifestation or transformation" referred to must be one that is significant both in that it is concrete but also that it is central to the purpose or operation of the claimed process or otherwise arises from the combination of steps of the method in a substantial way…
По отношение на бизнес методите:

In Section 2.9.2.10, the above passage of Invention Pathways is also cited, in the context of a requirement that technology be "directly involved" in the creation of a "useful product". It is not enough, states the new guidance, for "technology to simply carry out the steps of the method."

Additionally, the discussion of business methods refers to paragraphs [40] and [41] of Invention Pathways, where:

...it was said that "Computers and the internet are now as ubiquitous as paper and the postal service as means of collecting, displaying and disseminating information and their use as elements in a business scheme without something more, some substantial physical effect produced in the operation of the method, does not in my view and within the terms of NRDC result in an 'artificial state of affairs' any more than were those actions to be taken on paper…". Clearly (as noted at [43]) using a machine merely as a matter of convenience (and which does not result in a substantive effect) does not result in an application being patentable.
Цялото ръководство може да откриете тук.

English version

Patentology announced that from September 1, 2010 some changes occurred in the Australian Patent Office Manual of Practice and Procedure. The changes concern the following:

понеделник, 13 септември 2010 г.

An extension of the Code of rules for advertising in the UK - Разширяване на кодекса с правила за рекламиране във Великобритания


The UK Advertising Standards Authority (ASA) обяви наскоро намерението си да въведе нови правила в обхвата на the CAP Cod, кодекс касаещ установени норми за рекламиране във Великобритания.
Новите правила в кодекса ще се отнасят за рекламирането в интернет и по специално за рекламирането в корпоративни сайтове.
Промените са налагат поради факта, че все повече компании започват да използват сайтовете си за реклама. Това от своя страна създава почва за злоупотреби и нарушаване правата на потребителите.
информация на Ireland IP & Technology Law Blog.

English version

The UK Advertising Standards Authority (ASA) recently announced its intention to introduce new rules within the scope of the CAP Cod, the code concerning the standards of advertising in the UK.
The new rules in the Code will apply to Internet advertising, especially for corporate advertising sites.
Changes are necessary due to the fact that more and more companies began to use their sites for advertising. This in turn creates a ground for abuse and violation of consumer rights.
Information on Ireland IP & Technology Law Blog.

петък, 10 септември 2010 г.

ALTEC LANSING fight for its brand in Switzerland - ALTEC LANSING се пребори за марката си в Швейцария

Компанията за озвучителна техника ALTEC LANSING успя да се пребори за регистрация на своята марка ALTEC LANSING в Швейцария.
Първоначално Патентното ведомство на Швейцария отказва да регистрира марката освен ако тя не бъде ограничена само за продукти произхождащи от САЩ. Според Патентното ведомство това се налага тъй като LANSING е столицата на щата Мичигън.
Доводите на ведомството реално се основават на забраната за регистрация на географски имена, като търговски марки освен ако се докаже, че в съответното географско място е невъзможно производството или предлагането на съответните стоки или услуги.
В конкретният случай производството на озвучителна техника е напълно реално в град LANSING, щата Мичигън.
Компанията обжалва решението.
The Federal Administrative Court преразглежда решението на Патентното ведомство и решава, че ALTEC LANSING може да бъде търговска марка в Швейцария. Доводите за това са че наименованието LANSING е слабо разпространено в Швейцария. За последните 4 години то е споменато една 123 пъти в пресата в страната. Освен това LANSING е фамилия и на човек. Като се добави, че марката се състой и от първа част ALTEC, която придава фантазиен характер, то вероятността потребителите да бъдат заблудени за географския произход на стоките не съществува.
Това решение може да се обжалва от Патентното ведомство пред Върховния съд.
информация Marques Class 46.

English version

The sound equipment company ALTEC LANSING fight for the registration of its mark ALTEC LANSING Switzerland.
Initially the Swiss Patent Office refused to register the trade mark unless it be limited to products from the USA. According to the Patent Office LANSING is the capital of the state of Michigan and can not be registered as trade marks.
The arguments of the office is actually based on the prohibition of registration of geographic names as trademarks unless it is proved that in the relevant geographic location is not possible production or supply of goods or services.
In this case the production of sound equipment is totally real in the LANSING
city, Michigan State.
The company appealed the decision.
The Federal Administrative Court reviewed the decision of the Patent Office and decided that ALTEC LANSING can be registered as a trademark in Switzerland. The arguments for this are that the name
LANSING is slightly widespread in Switzerland. For the past four years it is mentioned only 123 times in the press of the country. Moreover LANSING is a surname. The mark consists of the first part ALTEC, which gives fanciful character, so that consumers can not be misled about the geographical origin of goods.
This decision may be appealed by the Patent Office to the Supreme Court.
information Marques Class 46.

четвъртък, 9 септември 2010 г.

Five ways to protect intellectual property in China - Пет начина за защита на интелектуалната собственост в Китай


China Law Blog публикува интересна статия, която посочва пет конкретни начина за защита на правата на интелектуална собственост в Китай без необходимостта от ползване на услугите на адвокат.
Те са:
1. Технологична специализация- целта е да се създават високо технологични продукти, чиято имитация е или невъзможна или води до много по-лош краен продукт от оригинала.

2. Фактически монопол- опазване в тайна на информация, която се счита за секретна и която води до икономически предимства спрямо конкуренцията. Необходимо е да се осигурят строги мерки за сигурност, като едно от основните правила е: Не документирай писмено нищо ако не се налага.

3. Вътрешни мерки- създай вътрешно доверие в служителите си, повиши възнагражденията и бонусите. По този начин вероятността някой служител да изнесе секретна информация от компанията намалява.

4. Външни мерки- създай добри отношения с контрагентите си, така че те да не те копират. Поддържай добри отношения и с различни държавни и неправителствени организации.

5. Информирай потребителите- създай постоянна комуникация със своите потребители, обясни им че продуктите менте имат много по-лошо качество и са опасни за тях. Ако си постоянен и упорит ще постигнеш прилични успехи в това.

6. Продуктова въдица- създавай постоянни въдици около използването на продукта, който предлагаш на потребителите. По този начин ще имаш предимство пред продукта менте, който по обясними причини не може да създава такива допълнителни обвързвания. Тук става дума за различни добавки към продукта в процеса на неговото използване, като резервни части, технически или софтуерни подобрения и тн.

English version

China Law Blog published an interesting article which states five specific ways to protect intellectual property rights in China without the need to use a lawyer.
They are:

1.
Technological Specialization- the aim is to create high-tech products whose imitation is either impossible or leads to much worse than the original output.

2.
De Facto Secrecy - to protect the confidentiality of information that leads to economic advantage over competitors. It is necessary to ensure stringent security measures as one of the basic rules is: Do not document any important information in writing.

3. Internal measures- create internal trust in employees, increase wages and bonuses. Thus employee likelihood to export any sensitive information from the company decreases.

4. External measures- create good relationships with contractors so that they do not copy you. Maintain good relationships with various governmental and nongovernmental organizations.

5.
Educate the Customer- create permanent communication with its customers, explained that bogus products have much worse quality and are dangerous for them. If you are a permanent and hard you will achieve decent success in this.

6.
Product Structure and Know-how Intensity- create some "key" to the use of the product offering to consumers. This will have precedence over bogus product, which for obvious reasons can not create any additional binding. It is about different additives to the product during its use as spare parts, technical or software upgrades and so on.

сряда, 8 септември 2010 г.

Online tool for managing intellectual property - Online средство за управление на интелектуалната собственост


Patentology съобщава интересна новина за ново online средство за управление на интелектуалната собственост предназначено за малките и средни компании по света.
Intellectual Property Explorer е създаден с помоща на the Asia Pacific Economic Co-operation (APEC) и патентните офиси на Австралия, Хонг Конг и Сингапур.
Сайтът предоставя базово въвеждане в управлението на интелектуалната собственост във всяка компания. Стъпките през които минава това управление включват:
1. IP разследване;
2. IP идентификация;
3. IP анализ;
4. IP подобрения;

Във всяка от секциите има информация относно същността на интелектуалната собственост и как компаниите да се възползват от нея.
IP управлението чрез този сайт изисква потребителят да се регистрира.

Intellectual Property Planet подкрепя тази инициатива. Прави сериозно впечатление че държавите от Азия и Океания обръщат все по-силно внимание на обектите на интелектуална собственост и тяхното управление. Може би това е една от причините за постоянния икономически възход на тези страни дори и в условията на световна икономическа криза.

English version

Patentology reported an interesting story about a new online tool for managing intellectual property designed for small and medium-sized companies worldwide.
Intellectual Property Explorer was created with the help of the Asia Pacific Economic Co-operation (APEC) and the patent offices of Australia, Hong Kong and Singapore.
The site provides a basic introduction to the management of intellectual property in any company. The steps through which it passes control include:
1. IP investigation;
2. IP Authentication;
3. IP analysis;
4. IP improvements;

In each section has information on the nature of intellectual property and how companies can benefit from it.
IP management through this site requires users to register.

Intellectual Property Planet supports this initiative. Overall, makes a serious impression that countries of Asia and Oceania are paying increased attention to the very objects of intellectual property and their management. Perhaps this is one of the reasons for the continued economic recovery of these countries even in the global economic crisis.

вторник, 7 септември 2010 г.

Calvin Klein lost a lawsuit in Europe - Calvin Klein загуби съдебно дело в Европа


The Court of Justice of the European Union излезе с решение по делото Calvin Klein Trademark Trust v Office for Harmonisation in the Internal Market; Zafra Marroquineros SL.
В това дело Calvin Klein обжалваше решение на OHIM и на Апелативния борд с което не се приемаше опозицията срещу заявка за европейска марка CK CREACIONES KENNYA за стоки от класове 18 и 25.
Calvin Klein притежава по-ранни марки CK в тези класове и според компанията тази заявка за европейска марка нарушава техните права.
The Court of Justice потвърди обаче решението на OHIM да допусне регистрацията на въпросната марка. Въпреки че има идентичност на стоките и услугите между сравняваните марки, то липсва визуално, фонетично и идейно сходство между марка CK на Calvin Klein и марка CK CREACIONES KENNYA. Това е причината поради която съдът счита, че няма възможност за объркване на потребителите относно двете марки.
Решението на съда може да откриете тук.
информация Marques Class 46.

English version

The Court of Justice of the European Union issued a decision in the case - Calvin Klein Trademark Trust v Office for Harmonisation in the Internal Market; Zafra Marroquineros SL.
In this case Calvin Klein appeal a decision of the OHIM and the Board of Appeal by which t OHIM refused
to accept an opposition for an application for European trademark CK CREACIONES KENNYA for goods in Classes 18 and 25.
Calvin Klein has earlier marks CK in these classes and according to that company this European mark violates their rights.
The Court of Justice confirmed the decision of OHIM to allow the registration of that mark. Although there is identity of goods and services between compared brands there is lack of visual, phonetic and conceptual similarity between the mark CK of Calvin Klein and mark CK CREACIONES KENNYA. This is why the court considers that there is no possibility of consumer confusion regarding the two brands.
The court ruling can be found here.
information Marques Class 46.


понеделник, 6 септември 2010 г.

Reasons for the decline of one mark - Причини за залеза на една марка

IP Kat публикува информация за едно интересно проучване Paul J. Heald и Robert Brauneis от University of Georgia Law School.
Проучването касае изследване на причините за залеза на един бранд. За целта проучването обхваща периода от 1940 до 2010 година и включва 131 изследвани марки.
Според резултатите причините стоящи зад загиването на една успешна марка могат да се обобщят в следните групи- икономически промени, миграция на населението, намаляване на атрактивността на марката, промяна в бизнес моделите, променя в културата на населението.
Освен тези причини една друга такава, която има сериозно въздействие върху упадъка на марките, е разводяване на имиджа на марките чрез непозволеното им използване от други лица.
Цялото проучване може да бъде свалено напълно свободно тук.

English version

IP Kat publish information on an interesting study of Paul J. Heald and Robert Brauneis of the University of Georgia Law School.
The study concerns the reasons for the decline of a brand. For this purpose the study covers the period from 1940 to 2010 and includes 131 tested brands.
According to the results the reasons behind the destruction of a successful brand can be summarized in the following groups -
economic changes, family migration, decreased attractiveness of particular famous brands, changes in the popularity of business name types, and changes in cultural naming patterns.
Besides these reasons another one that has a serious impact on the decline of brands is
dilution of the image of brands through unauthorized use by others.
The entire study can be downloaded freely here.

петък, 3 септември 2010 г.

Whether counterfeit goods cause moral damages? - Фалшивите стоки причиняват ли морални вреди?

Интересен казус от Бразилия. Популярният футболен клуб Grêmio завежда дело срещу компанията Beneduzi Jachetti, която продава без разрешение стоки брандирани с логото на клуба.
Според представителите на Grêmio това води до нанасяне на материални и морални вреди на клуба чрез разпространяване на стоки с ниско качество.
The Brazilian Superior Court излезе с решение по делото, според което съдът уважава претенциите за материалните загуби нанесени на футболният клуб но отхвърля претенциите за морални вреди.
Според съдът причиняването на материални щети, които са доказани, не може да доведе автоматично до извод, че са причинени и морални такива. Съдът счита, че разпространението на фалшивите стоки не може да асоциира тяхното лошо качество с репутацията на клуба сред феновете му. Тоест потребителите не биха счели, че Grêmio има лоша репутация заради въпросните фалшиви стоки.
Поради тази причина съдът уважава единствено претенциите за нанесени материални щети на Grêmio.
информазия IP Tango.

English version

An interesting case study in Brazil. The popular football club Grêmio bring action against the company Beneduzi Jachetti which sells branded goods with the logo of the club without authorization.
According to representatives of Grêmio this leads to material and moral damage to the club by distributing low-quality goods.
The Brazilian Superior Court issued a decision in the case under which the court upheld the claims for material losses suffered by the football club but rejected claims for
moral damages.
According to the court, causing material damages which are proven can not automatically lead to the conclusion that they have caused and moral ones. The Court considers that the
distribution of counterfeit goods with poor reputation can not be associated with the reputation of the club among his fans. Consumers would not think that Grêmio has a bad reputation because of these fake goods.
Therefore the court upheld only the claims for
material damages caused to Grêmio.
available information about IP Tango.

четвъртък, 2 септември 2010 г.

A lawsuit about the image of the Stig from Top Gear - Съдебно дело около образът на Stig в предаването Top Gear


IP Kat съобщава интересната новина за възникнал спор около популярният образ на Stig от предаването за автомобили Top Gear.
За тези които не са запознати Stig е основният тест пилот на автомобили в предаването, който винаги носи каска и никога не разкрива кой в действителност е.
С времето се породиха множество догадки, кой е Stig, дори имаше предположения, че това може да бъде и самият Михаел Шумахер.
В момента BBC съди издателят HarperCollins за намерението му да издаде книга в която се разкрива истинската личност, която стой зад Stig.
Според BBC издателят се опитва да печели от образа и марката на едно от най-известните предавания на телевизията Top Gear. Това от своя страна ще доведе до загуби за медията.
Според запознати целта на BBC е не толкова да защити търговската си марка Top Gear, колкото да запази тайната около личността на Stig. Това реално е опит за защита на медийният образ на Stig, който сам по себе си генерира стойност за BBC, като повишава интереса на зрителите към предаването, чрез постоянните догадки около личността зад каската.
Според множество информационни източници зад Stig стой бившият пилот от формула 3 Ben Collins. Естествено това са само догадки.

English version

IP Kat reports interesting news about the controversy around the popular image of Stig from the car show Top Gear.
For those not familiar Stig is the main test pilot car in the show,who always wears a helmet and never reveal who actually is.
Over the time it raised many guesses who is Stig and there was even speculation that it could be Michael Schumacher himself.
Currently BBC sue publisher HarperCollins for his intention to issue a book which reveals the true figure to stand behind the Stig.
According to BBC the publisher is trying to profit from the brand image of one of the most popular shows on television - Top Gear. This in turn will lead to loss for the british media.
According to the familiar the purpose of the BBC is not so much to protect the trademark Top Gear as to keep a secret about the personality of the Stig. This is actually an attempt to protect the media image of Stig which itself generates a value for the BBC, by increasing the interest of the viewers to the show by standing speculation about the person behind the helmet.
According to multiple sources of information Stig is former Formula 3 driver Ben Collins. Of course these are just guesses.

сряда, 1 септември 2010 г.

The creator of Spider-Man with legal problems - Съдят създателят на Spider-Man

Създателят на Spider-Man STAN LEE има проблеми относно лансирането на последният си комикс озаглавен Super Seven, който беше представен на медиите през юли тази година.
Компания за играчки със същото име Super 7 завежда съдебно дело срещу Lee с обвинението, че той нарушава права върху притежавана от тях търговска марка Super 7.
Според компанията още през февруари 2010 те са изпратили на Lee предупредително писмо да не използва тази марка за новият си комикс.
Компанията иска от съда да постанови прекратяване на нарушението и унищожаване на всички материали върху, които е използвано името Super Seven.

English version

The creator of Spider-Man STAN LEE has problems on the launch of his latest comic book entitled Super Seven which was presented to the media in July this year.
The Toy Company with the same name Super 7 brought a lawsuit against Lee with the accusation that he violates rights held by them on the trademark Super 7.
According to the company they sent Lee a letter of warning not to use this name for its new comics in February 2010.
The company wants from the court to order termination of the violation and destruction of all materials on which it has used the name Super Seven.