четвъртък, 28 май 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Търговски марки: какво прави асоциациите ефективни? За повече информация тук.

2.  САЩ: Федералният съд блокира използването на търговски марки като средство за цензура. За повече информация тук. 

3. Ще продължи ли патентната система да поддържа пламъка на творческия гений? За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук   

English version

 
1. Trademarks: what makes associations effective? For more information here.

2. United States: Federal Court has blocked the use of trademarks as a tool for censorship. For more information here.

3. Will the patent system keeps the flame of creative genius? For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.    вторник, 26 май 2015 г.

Битката за 42 за алкохол в Европа - The fight for 42 for alcoholic beverage

Европейският съд излезе с решение по дело T-607/13. Чешката компания Granette & Starorežná Distilleries a.s.  заявява следната европейска марка за класове 33 и 35:
Срещу тази марка е подадена опозиция от Bacardi Co. Ltd  на основание следната по-ранна марка за същите класове:
Според OHIM стоките и услугите са идентични и сходни. Доминиращият елемент в двете марки е цифрата 42. Допълнителните елементи в по-късната марка "Jemna vodka vyráběná jedinečnou technologií", “VODKA” и "42% vol. са с по-малко значение при възприемане на марката. Въпреки че някои потребители могат да възприемат 42 като означение за силата на алкохола, което прави знакът по-малко отличителен, тази цифра има доминиращо значение при възприемане на марките.
Чешката компания твърди, че по-ранната марка 42 Below може да се възприеме, като означение, че водката е с по-малко от 42 градуса алкохол, докато тяхната водка е точно 42 градуса. Освен това по-ранната марка може да посочи, че продуктът се произвежда под 42-рия паралел, Bacardi имат завод в Нова Зеландия.
Съдът отхвърля доводите на чешката компания и потвърждава вероятността от объркване на потребителите поради наличие на сходство между марките, имайки предвид и наличната общоизвестност на по-ранната марка във Великобритания.

English version

The European court ruled in Case T-607/13. The Czech company Granette & Starorežná Distilleries a.s. had applied for the following European trademark in Classes 33 and 35:

Against this mark an opposition was filed by Bacardi Co. Ltd as owner of the following earlier mark for the same Classes:

According to OHIM the goods and services are identical and similar. The dominant element in both marks is the number 42. The additional words "Jemna vodka vyráběná jedinečnou technologií" , “VODKA” и "42% vol.in the later mark played small role in the perception of the sign. Despite the fact that some consumers would perceive 42 as indication for the strength of the alcoholic beverage, which makes the sign less distinctive, this number has dominant and important role in both trademarks perception by the consumers.
The Czech company hold the view that the earlier mark 42 Below means that the alcoholic strength is lower than 42 in contrast to their mark and product. Moreover, the earlier mark could mean that the goods are produced below 42 parallel because Bacardi posses production facilities in New Zealand.
The Court dismiss the appeal by the Granette & Starorežná Distilleries a.s. and uphold the decision that both marks are similar and could create confusion among the consumers taking into account the fact that the earlier mark is well-known in UK.
Source Marques Class 46.

понеделник, 25 май 2015 г.

Регистрация на географски означения чрез Лисабонската спогодба - Registration of Geographical indications through Lisbon agreement

WIPO съобщи новината за постигнатото споразумение за предоставяне на възможност за регистрация на географски означения по Лисабонската спогодба в допълнение на вече предоставената такава за наименованията за произход.
Постигнатото съгласие между 28 страни членки на спогодбата по време на дипломатическата конференция в Женева, ще влезе в сила след ратифицирането му от поне 5 държави членки.
Разширяването на възможностите за използване на Лисабонската спогодба е важно с оглед улесняването регистрацията на различните географски означения по света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports about the news that an agreement was reached concerning registration of Geographical indications through Lisbon agreement in addition to already given registration procedure for appellations of origin.
That happened during the Diplomatic Conference which was held in Geneva. This amendment will enter into force after ratification by at least five of the participating 28 nations.
By and large this agreement is one important steps onward and will facilitate significantly the registration of  Geographical indications around the world.
More information here.

сряда, 20 май 2015 г.

EXTRA не може да бъде марка в Европа - EXTRA can not be a trademark in Europe

Според решение на Европейският съд T-216/14, Volkswagen AG не може да регистрира европейска марка EXTRA за класове 12, 28, 35 и 37.
Първоначално OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания - липса на отличителност. Терминът EXTRA се разбира, като нещо допълнително или качествено в много държави в ЕС.
Заявителят изтъква, че други подобни марки са получили регистрация за същите класове но OHIM отхвърля това с довода, че всеки случай се разглежда сам по себе си.
Решението е потвърдено и от Европейският съд.
Източник Marques Class 46.

English version

According to European court's decision T-216/14, Volkswagen AG is not allowed to register an European trademark EXTRA for Classes 12, 28, 35 and 37.
Initially OHIM refused this registration on absolute grounds - lack of any distinctiveness. The term EXTRA means something additional or very quality in many countries around the Europe.
The applicant tried to underline the fact that similar trademarks were registered for these Classes but OHIM refused the argument pointing out that every case is individual and depends on the relevant current facts.
The decision is confirmed by the European court.

вторник, 19 май 2015 г.

Правото на разпространение на обекти на авторско право касае и тяхната реклама - Distribution copyrights extend to advertisements

Европейският съд излезе с решение по дело C‑516/13 Dimensione Direct Sales Srl,  Michele Labianca  срещу  Knoll International SpA. Делото касае следното:

Knoll принадлежи към групата Knoll, чието дружество майка Knoll Inc. е със седалище в Пенсилвания (Съединените щати). Тази група произвежда и продава в целия свят висококачествени мебели. Knoll продава, наред с другото, стол „Wassily“ и маса „Laccio“, създадени от Marcel Breuer, както и кресло, табуретка, шезлонг и маса „Barcelona“, столове „Brno“ и „Prag“ и конзолен стол „Freischwinger“, създадени от Ludwig Mies van der Rohe (наричани по-нататък общо „защитените изделия“). Knoll има разрешение да се ползва от изключителните авторски права, притежавани от дружеството майка, за използване на тези защитени изделия в Германия.
Dimensione е дружество с ограничена отговорност, чийто управител е г‑н Labianca. То разпространява в Европа дизайнерски мебели чрез пряка продажба и предлага за продажба мебели на своя уебсайт.
През 2005 г. и 2006 г. Dimensione рекламира предлагането на мебели, подобни на защитените изделия на свой уебсайт, достъпен на немски език, в различни германски ежедневници и списания, както и в рекламна листовка, в която се посочва следното:
„Придобивате вашите мебели в Италия, но плащате едва при получаването или доставката от превозвач, упълномощен да приема плащания (услуга, предоставяна при поискване)“.
Knoll счита, че предлаганите за продажба мебели от Dimensione са имитации и фалшификати на защитените изделия и предявява срещу последното дружество и г‑н Labianca иск пред Landgericht Hamburg (Областен съд Хамбург), за да им се забрани да предлагат тези мебели за продажба в Германия. В подкрепа на иска си Knoll твърди, че посочените мебели са защитени с авторско право като произведения на приложните изкуства. Според него, като рекламира копията на защитените изделия в Германия, Dimensione е нарушил неговото и на дружеството майка право по член 17, параграф 1 от Закона от 9 септември 1965 г. за авторското право и сродните му права, изменен.
Landgericht Hamburg уважава иска на Knoll. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Върховен областен съд на Хамбург) се произнася по жалбата на Dimensione и на г‑н Labianca и потвърждава постановеното от първата инстанция решение. Поради тази причина последните подават ревизионна жалба пред Bundesgerichtshof.
Последният съд посочва, че уважаването на жалбата зависи от тълкуването на член 4, параграф 1 от Директива 2001/29, и по-специално от въпроса дали правото на разпространение по тази разпоредба обхваща правото публично да се предлага за продажба оригинал или копие от защитеното произведение. При утвърдителен отговор на този въпрос се поставят два други въпроса, а именно дали, от една страна, правото публично да се предлага за продажба оригинал или копие от произведението, обхваща и изключителното право да се рекламират тези обекти и от друга страна, дали е нарушено правото на разпространение, когато въз основа на предложение за продажба на оригинала или на копия от произведението не се стигне до придобиването им. Запитващата юрисдикция счита, че на тези въпроси следва да се отговори утвърдително.
При тези обстоятелства Bundesgerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
1) Обхваща ли правото на разпространение по член 4, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО правото публично да се предлага за продажба оригинал или копие от произведението?
При утвърдителен отговор на първия въпрос:
2) Обхваща ли правото публично да се предлага за продажба оригинал или копие от произведението освен предложението за сключване на договор и рекламната дейност?
3) Нарушено ли е правото на разпространение, когато въз основа на офертата не се стигне до придобиване на оригинала или на копия от произведението?“.

Решението на съда:

Член 4, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че позволява на притежателя на изключителното право на разпространение на защитено произведение да се противопостави на предложението за продажба или на целевата реклама по отношение на оригинал или копие на това произведение дори ако не е установено, че тази реклама е довела до придобиването на закриляния обект от купувач в Съюза, доколкото посочената реклама стимулира потребителите в държавата членка, в която това произведение е защитено с авторско право, да го придобият.

English version

European court ruled in case C‑516/13 Dimensione Direct Sales Srl,  Michele Labianca  срещу  Knoll International SpA. Делото касае следното: 

Knoll belongs to the Knoll group, whose parent company, Knoll Inc., has its headquarters in Pennsylvania (United States). That group manufactures high-value furniture and sells it worldwide. Knoll distributes, inter alia, ‘Wassily’ chairs and ‘Laccio’ tables designed by Marcel Breuer and ‘Barcelona’ chairs, stools, couches and tables, ‘Brno’ and ‘Prague’ chairs, and a ‘cantilever’ chair designed by Ludwig Mies van der Rohe (together, ‘the protected designs’). Knoll is authorised to assert the exclusive copyright, held by its parent company, in those designs protected in Germany.
Dimensione is a private limited company whose Managing Director is Mr Labianca. Dimensione distributes designer furniture by direct sale in Europe and offers furniture for sale on its website.
In 2005 and 2006, Dimensione advertised furniture similar to the protected designs on its website, which is available in German, and in various German daily newspapers and magazines and in an advertising brochure, stating as follows:
‘Buy your furniture from Italy, but pay nothing until collection or delivery by a forwarding agent authorised to take payment (service arranged on request).’
Since it believed that the items of furniture offered for sale by Dimensione were imitations or counterfeit versions of the protected designs, Knoll brought an action against Dimensione and Mr Labianca before the Landgericht Hamburg (Regional Court, Hamburg) seeking an order prohibiting them from offering that furniture for sale in Germany. In support of its action, Knoll submitted that those items of furniture are protected under copyright law as works of applied art. In its view, by advertising copies of the protected designs in Germany, Dimensione infringed its rights and those of its parent company under Paragraph 17(1) of the Law on copyright and related rights of 9 September 1965, as amended.
The Landgericht Hamburg granted Knoll’s application. The Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Higher Regional Court, Hamburg), ruling on the appeal brought by Dimensione and by Mr Labianca, upheld the judgment given at first instance. Dimensione and Mr Labianca then brought an appeal on a point of law (‘Revision’) before the Bundesgerichtshof (the referring court).
The Bundesgerichtshof observes that the success of that appeal is dependent on the interpretation of Article 4(1) of Directive 2001/29 and in particular the question whether the distribution right laid down in that provision includes the right to offer the original or a copy of a protected work to the public for sale. If that question is to be answered in the affirmative two further questions arise, namely, first, whether the right to offer the original of a work or copies of it also includes the exclusive right to advertise those objects, and, second, whether the distribution right is infringed where no purchase of such an original or such copies takes place on the basis of the offer for sale of them. The referring court takes the view that those questions must be answered in the affirmative.
In those circumstances, the Bundesgerichtshof decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
1. Does the distribution right under Article 4(1) of Directive 2001/29 include the right to offer the original or copies of the work to the public for sale?
If the first question is to be answered in the affirmative:
2. Does the right to offer the original or copies of the work to the public for sale include not only contractual offers, but also advertising measures?
3. Is the distribution right infringed even if no purchase of the original or copies of the work takes place on the basis of the offer?’

The Court's decision:

Article 4(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that it allows a holder of an exclusive right to distribute a protected work to prevent an offer for sale or a targeted advertisement of the original or a copy of that work, even if it is not established that that advertisement gave rise to the purchase of the protected work by an EU buyer, in so far as that advertisement invites consumers of the Member State in which that work is protected by copyright to purchase it.

понеделник, 18 май 2015 г.

Регистрация на международни дизайни в САЩ - International design registration in US

USPTO адаптира правилата за заявяване и регистрация на промишлени дизайни по Хагската спогодба, която влезе в сила за САЩ считано от 13.05.2015г.  Основните промени приети от ведомството са:

- заявител на международен дизайн трябва да посочи страните, за които иска регистрация; 
- заявителят трябва да определи броя на дизайните, включени в заявлението (до максимум 100); 
- кандидатите се насърчават да включва кратко описание на всяка рисунка с прилагането ( USPTO предупреждава, че прекалено много описание на характерни черти могат да "служат за ограничаване на претенциите в Съединените щати");
- международната заявка може да бъде подадена директно в Световната служба за интелектуална собственост (СОИС), или чрез USPTO;  
- заявката ще се публикува на 6 месеца след подаване.
- срокът на регистрация на дизайн в САЩ се променя от 14 на 15 години;

English version

USPTO has adapted the rules for filing and registration of industrial designs under the Hague Agreement, which entered into force for the United States on 13.05.2015g. The main changes adopted by the agency are:
- The applicant for international design must specify the countries for which sought protection;- The applicant must identify the number of designs included in the application (up to 100);- The applicant is encouraged to include a brief description of each design  (USPTO warns that too much description can "serve to limit the claims in the United States"); 

- international application can be filed directly with the World Intellectual Property Office (WIPO), or through USPTO;- The application will be published in 6 months after submission.- The period of registration of the design in the United States changes from 14 to 15 years;

сряда, 13 май 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Съдът на Европейския съюз отхвърли възраженията на Испания срещу единния патент. За повече информация тук. 

2.  VOLVO v REVOLVO. За повече информация тук. 
 
3. INTA 2015: Практиците в областта на търговските марки трябва да предефинират своята роля в брандинга. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  


English version

1. The Court of Justice rejected the objections of Spain against the Unitary patent. For more information here.

2. VOLVO v REVOLVO. For more information here.
  
3. INTA 2015: Practitioners in the field of trademarks should redefine its role in branding. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

вторник, 12 май 2015 г.

Skype загуби съдебно дело срещу SKY - Skype lost a lawsuite against SKY

Европейският съд излезе с решения по дела T-423/12, T-183/13 and T-184/13, който касаят спор между Skype Ultd и OHIM. 
През 2004 и 2005 години IT компанията Skype се опитва да регистрира европейски марки 

за следните стоки: аудиовизуални стоки, телефония и фотография стоки и компютърни услуги, свързани със софтуер или до създаване или хостинг на уебсайтове.
Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на  British Sky Broadcasting Group на основанието на по-ранни марки SKY за същите стоки и услуги.
OHIM потвърждава опозицията. Решението е обжалвано от Scype.
Според Европейският съд марките са сходни. По-ранната марка SKY е включена в състава на SKYPE за идентични и сходни стоки. Думата SKY се чува ясно и при произнасянето на думата Skype. Фактът че по-късната марка е комбинирана и се състой от дума и изображение подобно на облак не прави марките различни. Напротив изображението на облак подсилва сходството с думата SKY, която означава небе.
Относно твърдението на Skype, че марките са съществували едновременно на пазара години наред, съдът приема това но само относно контретните комуникационни услуги за които се използва марка Skype но не и за останалите стоки и услуги по спора.

English version

The European court ruled in Cases T-423/12, T-183/13 and T-184/13, which concerns a dispute between Skype Ultd и OHIM.
In 2004 and 2005 Skype tried to register the following European trademark for audiovisual goods, telephony and photography goods and computer services relating to software or to the creation or hosting of websites:

Against this mark an opposition was been filed by British Sky Broadcasting Group on the basis of earlier trademarks SKY for the same goods.
OHIM upheld the opposition. The decision was appealed.
According to the European court the trademarks in hand are similar. The earlier mark SKY is included in the later mark for identical or similar goods and services. The word SKY can be heard clearly in SKYPE. The fact that the later mark has figurative elements namely a jagged border in the shape of a cloud, doesn't make both marks absolutely different. On the contrary, the image of cloud only emphasizes the similarity with the word SKY.
About the assertion that there is no possibility for consumer confusion because both mark had been existing peacefully for many years, the court agreed with this but only for the services for which SKYPE was been used.

понеделник, 11 май 2015 г.

Nivea и Dove в спор за тъмно синия цвят - Nivea and Dove in a dispute over dark blue

DW съобщава за съдебен спор между Nivea и Dove относно защитата чрез търговска марка на тъмно синия цвят в Германия. Както е известно и двата производителя предлагат конкурентни козметични продукти в опаковки в тъмно синьо. Nivea опитва да регистрира този цвят, като търговска марка. Според местната съдебна практика подобен тип марки могат да бъдат защитени, ако поне 75% от потребителите свързват цвета с конкретния производител.
В случая с Nivea обаче, според направено проучване, 58% от потребители свързват тъмно синия цвят с продуктите на компанията.От друга страна Dove, подразделение на Unilever, също имат претенцията върху този цвят в ролята му на търговска марка.
Повече информация може да откриете тук.

English version

DW reports about a law suite between Nivea and Dove regarding an attempt for registration of dark blue color as a trademark in Germany. As it's known the both producers use this color on the packaging of their products. Nivea tries to registered a trademark for this color. According to the German law case, it is required 75% of the German public to associate the color with the specific product under it. Unfortunately, in the case of Nivea only 58% make connection with the product. On the other hand Dove, part of Unilever, has pretension over this color too.
More information here.

четвъртък, 7 май 2015 г.

Тунис се присъедини към Designview - Tunisia joins Designview

OHIM съобщава за присъединяването на Тунис към общата база данни за промишлени дизайни Designview. Патентното ведомство на Тунис прибавя 12 000 нови дизайна към базата с което общият брой на достъпните дизайни става 4,2 милиона. 
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about the accession of Tunisia to Designview, a database which gives access to registered or applied industrial designs in various countries predominantly in Europe. The Patent office of Tunisia adds 12 000 designs to the database, which total number of accessible designs begins 4,2 million.
More information here.

вторник, 5 май 2015 г.

Нови помощни средства от OHIM - New helpful tools from OHIM

Marques Class 46 съобщава за предстоящото въвеждане на нов софтуер от OHIM, който ще помага на заявителите на търговски марки при определяне на списъците класове стоки и услуги. Новата система ще бъде базирана на TM Class.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reports about the forthcoming introduction of a new tool by OHIM, which will help trademark applicants in determining lists of goods and services. The new system will be based on TM Class.
More information can be found here.

понеделник, 4 май 2015 г.

Google предлага да купи твоят патент - Google offers to buy your patent

Google обяви нестандартна нова кампания за изкупуване на патенти. Чрез платформата си Patent Purchase Promotion, Google предлага на всеки притежател на патент да го купи. Периодът на кампанията 08.05-22.05.2015.
Всеки желаящ трябва да посочи детайли за своя патент, както е цената за която иска да го продаде. До 26.06.2015 Google ще информира участниците дали приема или не техните оферти. Компанията няма да преговаря относно цената на патентите.
Тази кампания на Google е интересна и повдига редица въпроси. Първо каква е реалната причина за подобно изкупуване на патенти, окрупняване на патентното портфолио на компанията или желание за придобиване на нови технологии, а може би и двете. На второ място стой въпросът как Google ще използва закупените патенти, като ги лицензира, използва в съдебни дела или използва защитените с тях технологии.
Факт е че технологичната компания притежава сериозни парични резерви, които й позволяват подобни инициативи, въпросът е до каква степен те биха били успешни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Google announced its forthcoming campaign for purchasing patents through its platform called Patent Purchase Promotion. Google offers to every patent owner to buy his patents in the space of a couple of weeks between 08.05 and 22.05.2015.
Any one who wishes must give details about his patent as well as the price for the transaction. Google will inform every participant for its decision up to 26.06.2015. The company will not negotiate about the price.
This campaign is interesting and rise some questions. In the first place what is the real reason for all of that, may be Google wishes to strengthen its patent portfolio or to acquire new technologies or both. Secondly, how Google will use these new patents - for licensing, for the technologies themselves or for future law suites.
It's fact that the company has huge finance resources for such practices, although, the question here is can such business model be successful.
More information here.