петък, 29 април 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1.Меморандум за сътрудничество между Министерство на културата и Съвета за електронни медии относно закрилата на авторското право и сродните му права

За повече информация тук.

2. Големите фармацевтични компании отбелязват спад в печалбите за първото тримесечие на 2011 г. най-вече вследствие на изтичане на патентна закрила и навлизане на генерични продукти. Очаква се част от фирмите да направят преструктуриране на бизнеса си.

За повече информация тук.

3. Европейската комисия предлага единна патентна защита за стимулиране на научноизследователската дейност и иновациите

За повече информация тук.

4. Австралийският инструмент за търсене на патенти AusPat е с нова подобрена версия.

За повече информация тук

5. Нова функция за търсене в базите данни на Комисията по обжалването към EPO.

За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Memorandum of Cooperation between the Ministry of Culture and the Electronic Media Council concerning the protection of copyright and related rights

For more information here.

2. Large pharmaceutical companies fell in profits for the first quarter of 2011 primarily due to expiration of patent protection and the introduction of generic products. It is expected that most of the companies to make the restructuring of its business.

For more information here.

3. The European Commission proposes a uniform patent protection to encourage research and innovation

For more information here.

4. Australian patents search tool AusPat has a new improved version.

For more information here

5. A new search function in the databases of the Commission on appeal of the EPO.

For more information here.

An information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

четвъртък, 28 април 2011 г.

OHIM Annual Report 2010 - Годишен доклад на OHIM за 2010 годинаOHIM публикува годишният си доклад за 2010 година.
Доклада е представен интерактивно, като са изложени основните тенденции при регистрацията на търговски марки и промишлени дизайни на Общността.
Доклада може да бъде видян тук.
Президента на OHIM г-н António CAMPINOS излезе с видео изявление, което може да откриете тук.

В него той очертава основните активности и постижения на OHIM през 2010 година.

English version

OHIM publishes its annual report for 2010.
The report is presented interactively, taking out the main trends in the registration of
Community trademarks and industrial designs.
The report can be viewed here.
The President of the OHIM Mr. António CAMPINOS issued a video statement which can be found here. In it he outlines the main activities and achievements of the OHIM in 2010.

сряда, 27 април 2011 г.

Google launch a copyright school - Google създаде училище за авторско право


Google оповести създаването на YouTube Copyright School, чиято цел е да внесе разяснения и да изложи основните моменти от материята свързана с авторското право и сродните му права.
Причината поради която компанията е решила да въведе подобно интерактивно обучение, е да спомогне за намаляването на нарушенията на авторски права в интернет.
До сега потребителите можеха да качват различно съдържание в интернет, като в повечето случаи единственото, което се изискваше от тях беше да потвърдят, че не нарушават нечии права.
Естествено това не е достатъчно, тъй като не малка част от интернет потребителите нямат необходимите знания за това какво представлява авторското право, особено що се отнася до някои от по тънките му моменти.
Информация на Arstechnica.com

English version

Google announced the start of the YouTube Copyright School whose purpose is to clarify and state the main points of the matter relating to copyright and related rights.
The reason why the company has decided to introduce such interactive training is to help reducing of copyright infringement on the Internet.
Until now, users could upload different content on the Internet and in most cases all that was required from them was to confirm that they do not violate anyone's rights.
Naturally this is not enough because a lot of Internet users do not have adequate knowledge of what constitutes a copyright, especially with regard to some of its deepest points.
Information of
Arstechnica.com

Statistics from OHIM- March 2011 - Статистика от OHIM- март 2011


OHIM публикува статистика относно търговски марки и промишлени дизайни на Общността за месец март 2011 година.
Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 10 555 9 380
Community trade mark applications published 9 389 10 217
Community trade marks registered (certificates issued) 9 028 9 043
Community trade mark renewal applications 2 087 2 200Registered Community designs received 7 699 7 068
Registered Community designs published 7 073 7 313

Както може да бъде забелязано през 2011 година има увеличаване на заявките за нови марки на Общността, както и на регистрациите на нови промишлени дизайни.

English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and designs for March 2011.
Data are as follows:


As can be seen in 2011 there is a growth in requests for new Community trademarks and in registrations of new designs.

вторник, 26 април 2011 г.

Happy World Intellectual Property Day - Честит световен ден на интелектуалната собственост

Днес на 26 април 2011 година се отбелязва световният ден на интелектуалната собственост.
По този повод Intellectual Property Planet поздравява всички професионалисти в областта на интелектуалната собственост.
Тази година WIPO отбелязва този ден, като насочва вниманието си към ролята на промишления дизайн в съвременната икономика.
Директорът на WIPO г-н Francis Gurry излезе с изявление по този повод, което може да видите в следващото видео.

Желаещите могат да се присъединят и към Фейсбук страницата на Световния ден на интелектуалната собственост - IP Day Facebook.

English version

Today on April 26, 2011 is noted worldwide Intellectual Property Day.
On this occasion, Intellectual Property Planet welcome all professionals in the field of intellectual property.
This year, WIPO notes that day turned his attention to the role of design in the modern economy.
Director of WIPO, Mr. Francis Gurry issued a statement on this occasion, you may see in the next video.

Everyone can join the Facebook page of the World Intellectual Property Day - IP Day Facebook.

PINK can not be a trademark for wine - PINK не може да бъде марка зи вино


Португалската компания The Fladgate Partnership-Vinhos S.A. регистрира през 2008 година, европейска марка PINK за стока- вино.
В момента друга португалска компания Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda подава искане за отмяна на регистрацията на марката на абсолютни основания. Според тях думата PINK е описателна за продукта вино, особено за виното розе.
Притежателят на марката подава искане до OHIM за ограничаване на стоките до определен вид вино, а именно портвайн. По този начин The Fladgate Partnership-Vinhos S.A. считат, че думата PINK не може да бъде счетена за описателна, тъй като портвайна е специфичен вид вино, в чието създаване се прибавя и бренди. Така думата pink не може да бъде счетена за описателна.
Според другата португалска компания това ограничение не решава въпроса защото портвайна е вид вино, освен това е й географско наименование.
В подкрепа на доводите си Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda предоставят множество доказателства - извадки от речници, сайтове, публикации, решение на the Portuguese Industrial Property Institute (INPI) относно същия казус и тн.
OHIM излиза с решения за отмяна на регистрацията на марката. Ограничаването на марката до портвайн не може да преодолее факта, че става дума отново за вино, при което думата pink се счита за описателна.
Освен това OHIM посочва, че PINK е дума използвана често за осъществяване на връзка между ингредиенти състоящи се от вино, водка, ликьор и тн. в различни алкохолни напитки.
информация OHIM.

English version

A Portuguese company The Fladgate Partnership-Vinhos SA registered an European trademark PINK for wine in 2008.
Currently another Portuguese company Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda request for
invalidation of registration of that mark on absolute grounds. According to them the word PINK is descriptive of the product wine, especially wine, rosé.
The proprietor submitted a request to the OHIM to limit the goods to a particular type of wine, namely port wine. Thus, The Fladgate Partnership-Vinhos SA consider that the word PINK can not be regarded as descriptive as the port is a specific type of wine in whose creation is adding brandy. So the word pink can not be considered descriptive.
According to another Portuguese company that restriction does not solve the issue because the port is a type of wine, moreover, its geographical indications.
In support of its argument Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda provide ample evidences - excerpts from dictionaries, websites, publications, decision of the Portuguese Industrial Property Institute (INPI) on the same case and so on.
OHIM issued a decision for invalidation of the registration of the mark. Restricting the mark to port can not overcome the fact that this is a type of wine, in which the word pink is considered to be descriptive.
Moreover, OHIM states that PINK is a word often used for linking ingredients consisting of wine, vodka, liqueur and so on. in various alcoholic beverages.
information OHIM.четвъртък, 21 април 2011 г.

Семинар на тема "Системи на марката и дизайна на ЕС "


Новина от Патентно ведомство на Р.България:

На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, ще се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство.
Мероприятието ще бъде първото по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Предвидено е и провеждане на дискусия, като на участниците в семинара ще се даде възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми. Участниците ще получат и безплатни материали и брошури, относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн. На 26 април 2011 г., успоредно с провеждането на семинара относно марката и дизайна на Европейския съюз, ще се състои и честването на Световния ден на интелектуалната собственост. Тази година то ще протече под мотото „Дизайнът на бъдещето” с акцент по отношение на мястото, което промишленият дизайн заема в търговията, обществото и иновациите. По случай Световния ден на интелектуалната собственост на откриването на семинара приветствено слово ще произнесат господин Костадин Манев, председател на Патентното ведомство на Република България, и господин Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.
Програмата и регистрационната форма може да откриете тук.

A kiss that can give you the necessary support - Целувката която може да ти даде нужната подкрепа

Понякога само една целувка е достатъчна. Случаят се развива в Германия и касае опит за регистрация на комбинирана марка за клас 25 ( дрехи):


Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка "BUTTERFLY" регистрирана за идентични стоки.
Патентното ведомство на Германия отхвърля опозицията с доводите, че марките са различни в достатъчна степен. Освен елемента BUTTERFLY заявената марка има графична част и допълнителна дума KISS.
Притежателят на по-ранната марка обжалва решението в съда, като изтиква следните доводи:
- графичният елемент в по-късната марка описва нейната словна част;
- по-ранната марка е инкорпорирана в по-късната марка, като заема първата й част.
- допълнителният елемент KISS не е отличителен, тъй като е използван широко в модната индустрия, като асоцииращ с топлина, нежност, красота.

Съдът обаче не се съгласява с така посочените доводи. Според него графичните разлики между марките са съществени, като се има предвид, че посочените стоки се купуват след като бъдат внимателно огледани от потребителите.
Думата KISS не е описателна, напротив благодарение на нея по-късната марка придобива свой собствен смисъл "Butterfly Kiss".
информация на Marques Class 46.

English version

Sometimes just one kiss is enough. The case developed in Germany and concerns an attempt tfor registration of one combined mark for Class 25 (clothing):

Against this mark is filed opposition on the basis of an earlier trade mark "BUTTERFLY" registered for identical goods.
The German Patent Office rejected the opposition with arguments that trademarks are sufficiently different. Besides elements BUTTERFLY, the later mark has graphics elements and additional word KISS.
The proprietor of an earlier trade mark appeal in court, pushes forward the following arguments:
- The graphic element in the later mark describes her
word part;
- The earlier trademark is incorporated in the later mark, holding its first part.
-
The additional element KISS is not distinctive because it is widely used in the fashion industry associated with warmth, tenderness, beauty.

However, the Court disagrees with those arguments. According to him, the graphical differences between marks are essential given that these goods are purchased after being carefully examined by consumers.
The word
KISS is not descriptive and rather because of her the later mark acquired its own meaning "Butterfly Kiss".
information Marques Class 46.


сряда, 20 април 2011 г.

Geographical indications from Croatia will be recognized by the EU? - Географски означения от Хърватска ще бъдат признати от ЕС?


Както знаем към днешна дата Република Хърватска и Европейския съюз водят преговори за присъединяването на страната към Общността.
Една част от процедурата по присъединяване е свързана и с интелектуалната собственост, по специално тук става дума за географските означения.
Списък от 30 географски означения за вино и спиртни напитки от Хърватска са били подадени към Европейската комисия за съгласуване и одобрение. Целта е след това те да бъдат признати на територията на ЕС.
Списъкът може да бъде открит тук.
ЕК се обръща към всяка трета страна членка на ЕС или към отделно заинтересовано лице, за възражение срещу признаването на тези географски означения. Възражението трябва да бъде обосновано и подкрепено с ясно посочени твърдения и претенции.
Европейската комисия предоставя срок от 2 месеца за подаване на възражения, които могат да бъдат пращани на този адрес - AGRI-B2@ec.europa.eu
Разглеждайки списъкът с посочени означения за вина и спиртни напитки, две от тях правят впечатление тъй като имат лека прилика с географско наименование в България- Dalmatinska zagora ( за думата Загора) и Zagorje – Međimurje ( също за думата Загора).
информация Marques Class 46.

English version

As we know the Republic of Croatia and the European Union negotiate for accession of the country to the Community.
One part of the accession procedure is associated with intellectual property, particularly here it refer to geographical indications.
A list of 30 geographical indications for wine and spirits from Croatia have been submitted to the European Commission for coordination and approval. The aim is after that they can be recognized within the EU.
The list can be found here.
The Commission invites any third Member State or a single interested party to object to the recognition of these geographical indications if there are any reasons for that. The objection must be justified and supported by clearly stated assertions and claims.
The European Commission provides a period of two months to lodge objections that can be sent to this address - AGRI-B2@ec.europa.eu
Looking down the list of indications for wines and spirits, two of them made an impression because they have a slight resemblance to the geographical name in Bulgaria - Dalmatinska zagora (about the word Zagora) and Zagorje - Međimurje (also about the word Zagorje).
information Marques Class 46.

вторник, 19 април 2011 г.

Новите такси на Патентно ведомство на Р.България


Министерски съвет прие новите такси, които Патентно ведомство ще събира относно регистрацията на марки, дизайни, патенти, географски означения.
Постановление № 93 на Министерски съвет от 08.04.2011 г. за приемане на тези такси вече е обнародвано в Държавен вестник и може да бъде открито тук.

Short IP news from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от страната и чужбина


Центърът по Интелектуална собственост към УНСС ни информира за няколко интересни новини от света на интелектуалната собственост в България и чужбина, за което благодарим.
Новините са както следва:

1. Министерски съвет на Р България

Някои от таксите, събирани от Патентното ведомство, ще бъдат намалени. С промени в тарифата на ведомството се изменя размерът на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, за промишления дизайн, за марките и географските означения. Включват се и нови такси, които са въведени с промени в законите за патентите и регистрацията на полезни модели, за марките и географските означения и за промишления дизайн.

За повече информация тук.

2.МВР, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)

Служители на ГДБОП неутрализираха незаконна търговия в интернет с пиратски стоки.Срещу 41-годишен собственик на фирма, предлагала за продажба тестери на световно известни марки парфюми, е образувано досъдебно производство.

За повече информация тук.

3. Световна организация за интелектуална собственост (WIPO)

Семинар за медиатори в спорове за интелектуална собственост, 30-31 май 2011 г., Женева

За повече информация тук.

4. Европейско патентно ведомство (EPO)

Патентната закрила в Европейското патентно ведомство (EPO) – филм, представящ основните бизнес дейности в EPO и за това защо патентната закрила е важна за изобретателите и обществото като цяло.

За повече информация тук.

5. Организация на биотехнологичната индустрия (BIO)

Фрустрирани от бездействието на Националния здравен институт на САЩ (NIH), страдащи от болестта на Фабри дават патентопритежател на съд, като по този начин поставят под въпрос действието на т.нар. Bayh-Dole Act

За повече информация тук.

6. Държавно ведомство за интелектуална собственост на НР Китай (SIPO)

Пилотен проект между НР Китай и Европейския съюз: скоро 10 известни европейски имена на продукти като шунка Prosciutto di Parma и сирене Comt ще получат закрила като географски означения.

За повече информация тук.

7. Други

Тайван ще защитава своите технологични компании със създаването на банка за интелектуална собственост (IP Bank).

Тайван планира да създаде банка за интелектуална собственост заради непрекъснатите съдебни дела за патентни нарушения срещу тайвански компании от страна на чужди фирми.

За повече информация тук.

Англичанин получи присъда от осем години затвор заради участие в „най-сериозната измама с фалшиви лекарствени продукти“ в Европейския съюз.

За повече информация тук.

CopySouth Research Group публикува документи от Третата Международна конференция по въпросите на авторското право.

За повече информация тук и тук.

Долната камара заема различна от Сената позиция относно два ключови фактора в патентната реформа. Макар и измененията да са малко, влиянието им може да е значително.

За повече информация тук.

Патентните "брандове" са сериозен бизнес.

Професионалисти и хора, свързани с интелектуалната собственост, признават, че принципно нямат яснота относно това как патентите генерират добавена стойност и въздействат върху представянето.

За повече информация тук.

Според официално съобщение за пресата, датското правителство е променило позицията си и се присъединява към предложението на Европейската комисия за удължаване на срока на закрила на звукозаписи. Тъй като Дания бе част от крехкото блокиращо малцинство в Европейския съвет, е възможно председателството на ЕС (Унгария) да прокара предложението в рамките на няколко седмици.

За повече информация тук.

Брой на eJournal USA е посветен на свободата в интернет, и включва статиите "Промоциране на интернет свобода чрез системата на авторското право" и други материали, които засягат въпросите на авторски права и свободи в интернет.

За повече информация тук.

понеделник, 18 април 2011 г.

2 million applications for international patents - 2 милиона заявки за международни патенти


WIPO обяви с гордост достигането на цифрата от 2 милиона заявки за международни патенти основани на PCT системата.
Двумилионната заявка е била подадена от американската иновативна компания Qualcomm.
В следващото видео шефът на Qualcomm г-н Paul E. Jacobs описва много точно какво означава интелектуалната собственост за успеха на неговата компания.
Повече информация може да откриете тук.English version

WIPO proudly announced reaching the figure of 2 million applications for international patents based on the PCT system.
Two millionth application was filed by the American innovative company Qualcomm.
In the next video the Chairman and CEO of Qualcomm Mr. Paul E. Jacobs describes exactly what intellectual property means for the success of his company.
More information can be find here.

петък, 15 април 2011 г.

Portugal set up a special court for intellectual property - Португалия създаде специализиран съд за интелектуална собственост


Marques Class 46 съобщава за решението да се създаде специализиран съд, който да разглежда само въпроси касаещи интелектуалната собственост, в Португалия.
Решението е било продиктувано от огромното закъснение при вземане на решения относно съдебни дела свързани с интелектуална собственост.
Към момента тези дела се разглеждаха от две съдилища- в Lisboa и Vila Nova de Gaia.
Според решението на Министъра на правосъдието на Португалия, се създава специализиран съд за интелектуална собственост ситуиран в Santarém, малък град разположен в близост до Лисабон.
Според редица критици, има опасност този съд да не се справи с поставената му задача, тъй като няма предишен опит в областта.
Така или иначе това нововъведение в правната система на Португалия е интересно. Още по интересно ще бъде дали то ще доведе до задоволителни резултати, особено относно скоростта на разглеждане на съдебните дела, което е голям проблем не само в Португалия.
English version

Marques Class 46 reported for the decision about establishing a specialized court to deal only with issues concerning intellectual property in Portugal.
The decision was prompted by the huge delay in making decisions about litigation relating to intellectual property.
At present, these matters were dealt by two courts in Lisboa and Vila Nova de Gaia.
According to the decision of the Minister of Justice of Portugal, it is created a specialized court for intellectual property based in Santarém, a small town located near Lisbon.
According to many critics, there is a danger that this court can not cope with its task since no previous experience in the field.
Anyway, this innovation in the legal system in Portugal is interesting. More interesting will be whether it will lead to satisfactory results particularly concerning the celerity of the lawsuits which is a big problem not only in Portugal.четвъртък, 14 април 2011 г.

A database of Intellectual Property in India - База данни за интелектуална собственост в Индия


IP Kat съобщава за интересна нова база данни, която съдържа информация за законодателството касаещо интелектуалната собственост в Индия.
Тази база данни е станала възможна след наскорошното основаване на Правния информационен институт на Индия.
Наред с множеството други закони, базата данни, която може да откриете тук и тук, съдържа и такива отнасящи се до интелектуалната собственост.
Тази информация не е за подценяване, като се има предвид сериозният напредък на икономиката на Индия през последните години.

English version

IP Kat reports of an interesting new database that contains information about legislation concerning intellectual property in India.
This database was made possible following the recent establishment of the Legal Information Institute of India.
Along with many other laws, the database, which you can find here and here, include those relating to intellectual property.
This information should not be underestimated, given the steady progress of the Indian economy in recent years.


сряда, 13 април 2011 г.

New fees for registration of an international trademarks for Iceland - Нови такси при регистрация на международна марка за Исландия


WIPO оповести нови индивидуални такси при посочване на Исландия в заявки за международни марки. Таксите са както следва:

Application or Subsequent Designation:

– for one class of goods or services - 180
– for each additional class - 41

Where the mark is a collective mark:
– for one class of goods or services - 180
– for each additional class - 41

Renewal:
– for one class of goods or services - 180
– for each additional class - 41

Where the mark is a collective mark:
– for one class of goods or services - 180
– for each additional class - 41

Тези такси влизат в сила от 19 април 2011 година.
English version

WIPO announced new individual fees for designation of Iceland in international applications for trademarks. Fees are as follows:

These fees come into force on April 19, 2011.Monaco signed the Geneva Act of the Hague Agreement - Монако подписа Женевският акт към Хагската спогодбаWIPO съобщи новината, че Монако е подписало Женевският акт от 1999 година към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Акта влиза в сила за Монако от 9 юни 2011 година.
English version

WIPO announced the news that Monaco has signed the Geneva Act since 1999 of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs.
The Act enters into force for Monaco on June 9, 2011.

вторник, 12 април 2011 г.

Is W similar to W? - W сходно ли е на W?

W-Travel AG подава заявка за марка на общността през 2008 година за класове 35, 36, 39, 41, 43. Марката е:


Starwoods Hotel& Resorts Wordlwide Inc. подава опозиция срещу тази марка на основата на свои по-ранни марки за същите класове:

OHIM отхвърля опозицията с довода, че буквата W е лишена от отличителност. Останалата част от марките е описателна. Единственото отличително е шрифта на изписване. Той е различен при посочените марки, поради което потребителите не биха се заблудили.
Starwoods Hotel& Resorts Wordlwide Inc. обжалва това решение.
Според Апелативния борд буквата W е доминиращ елемент в марките, поради което ще бъде запомнена от потребителите. Борда цитира решение на Европейския съд според което отделни букви, макар и неотличителни по своята същност, ако са доминиращ елемент в една марка, правят моментално впечатление и се запомнят лесно.
Отделни букви могат да бъдат защитени, като марки ако имат свои специфичен шрифт на изписване.
В случая посочените марки имат шрифт, но разликите в него са много малки, поради което е възможно наличие на потребителско объркване.
Останалите елементи от марката са описателни но имат смислово сходство.
Поради тези причини Апелативният борд потвърждава опозицията срещу по-късната марка.

English version

W-Travel AG filed an application for a Community trade mark in 2008 for classes 35, 36, 39, 41, 43. The mark is:

Starwoods Hotel & Resorts Wordlwide Inc. filed opposition against the mark on the basis of its earlier marks for the same classes:

OHIM rejected the opposition on the ground that the letter W is devoid of distinctiveness. The rest parts of these trademarks are descriptive. The only distinctive element is the font of the letter. It is different in those marks, so that consumers would not be confused.
Starwoods Hotel & Resorts Wordlwide Inc. appealed that decision.
According to the Board of
Appeal the letter W is the dominant element in marks, so it will be remembered by consumers. The Board cites the European Court ruling according to which individual letters, though are indistinctive by it's nature, if they have the dominant position in the brand, they instantly make an impression and are easily remembered.
Individual letters can be protected as trademarks if they have their own specific type of writing.
In the case of those brands, they have a font but the differences in it are very small, making it possible presence of a consumer confusion.
Other elements of trademarks are descriptive but are conceptually similar.
For these reasons, the Board of
Appeal confirmed opposition against later trademark.

понеделник, 11 април 2011 г.

GAP can not be a trademark in Switzerland? - GAP не може да бъде търговска марка в Швейцария?


Известната марка за дрехи GAP не получи регистрация в Швейцария.
Gap Inc. заявява словна търговска марка CAP в страната, Патентното ведомство обаче отказва да я регистрира.
Причината според ведомството, е че GAP е име на град в Южна Франция. Поради това името е географско наименование, а то не може да бъде марка тъй като може да заблуди потребителите за произхода на продукцията.
Gap Inc. обжалва това решение в момента.
Интересното в случая е защо Патентното ведомство е стигнало до това заключение. Френският град Gap е много малък, той не е популярен в Швейцария. От тази гледна точка надали е възможно наличие на потребителско объркване. Още повече че GAP е общоизвестна марка в страната.
Очакваме решението на Федералния административен съд.
информация Marques Class 46.

English version

The famous clothing brand GAP hasn't received registration in Switzerland.
Gap Inc. applied for a word trademark CAP in the country, the Patent Office refuses to register it.
The reason according to the office is that GAP is the name of a town in southern France. Therefore, the name is a geographical indication and it can not be a mark as it may mislead consumers about the origin of production.
Gap Inc. appealed that decision now.
The interesting thing here is why the Patent Office has reached this conclusion. The French town of Gap is very small, it is not popular in Switzerland. From this perspective, it is hardly possible presence of consumer confusion. Moreover, GAP is a well known brand in the country.
We expect the decision of the Federal Administrative Court.

information by Marques Class 46.

петък, 8 април 2011 г.

A trademark similar to Putin and Medvedev didn't obtain registration in Russia Марка сходна с имената на Путин и Медведев не беше регистрирана в Русия


Marques Class 46 съобщава за решението на руското Патентно ведомство да откаже регистрацията на марка "Volodya i Medvedi” ( в превод означава- Володя и мечките) за водка. Марката е била заявена от руската компания Royalty.
Проблема е че на руски Володя е умалително име за Владимир, а Medvedi е близко до фамилното име Медведев.
Според руското Патентно ведомство тази марка не може да получи регистрация тъй като е в разрез с интересите на държавата и обществото.
Украйнската компания Vineksim обаче получава регистрация за марка "Volodya i Medvedi” в Украйна и в момента стартира износ на продукция за Русия.
Същата компания продава и водка Putinka, която е втората по-популярност водка в Русия.

English version

Marques Class 46 reported for a decision of the Russian Patent Office to refuse registration of the trademark "Volodya i Medvedi" ( means- Volodya and bears) for goods-vodka. The mark has been applied by the Russian company Royalty.
The problem here is that Volodya is a nickname for Vladimir, and
Medvedi is close to surname Medvedev.
According to Russian Patent Office that mark can not obtain registration because it is contrary to the interests of state and society.
On other hand the Ukrainian company Vineksim however granted registration for trademark "Volodya i Medvedi" in Ukraine and now started export production to Russia.
The same company also sells vodka Putinka, which is the second most popular vodka in Russia.

четвъртък, 7 април 2011 г.

Italy adopted an opposition system for registration of trademarks - Италия прие опозиционната система за регистрация на марки


Marques Class 46 съобщава новината, че от 1 май 2011 година, в Италия се въвежда така наречената опозиционна система за регистрация на марки.
До момента италианското Патентно ведомство проверяваше за наличие на по-ранни права на интелектуална собственост. При наличие на такива права, съответната заявка за марка получаваше отказ.
Срокът за експертиза беше до 2 години.
В бъдеще Патентното ведомство няма да осъществява такава експертиза. Всеки притежател на по-ранни права може да ги защити, като подаде опозиция срещу по-късната заявка за марка.
По този начин от Патентното ведомство се надяват да намалят срока за получаване на регистрация на максимум 6 месеца.
Прави впечатление че Патентните ведомства в Европа лека полека приемат опозиционната система за регистрация на марки. В началото на март месец 2011 и българското Патентно ведомство направи това.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported the news that from May 1, 2011, in Italy will be introduced the so-called opposition system for registration of trademarks.
Until now, the Italian Patent Office examine the presence of earlier intellectual property rights. In the presence of such rights, the trade mark application was refused.
The period for examination was within 2 years.
In the future, the Patent Office does not make such an examination. Each holder of earlier rights can protect them by submitting opposition to the later trade mark application.
Thus, the Patent Office hope to reduce the time limit for obtaining registration of up to 6 months.
It is noteworthy that the patent offices in Europe slowly accept opposition system for registration of trademarks. At the beginning of March 2011, the Bulgarian Patent Office did it too.
More information can be found here.сряда, 6 април 2011 г.

New decisions of the European Court - Нови решения на Европейския съд


OHIM публикува новини относно нови решения на Европейския съд касаещи спорове за търговски марки и промишлени дизайни.
Те са както следва:

A-1: Court of Justice: Judgments and Orders

1. ENERCON: C-204/10P, appeal from T-472/07; Board's case: R0959/2006-4; OD case: B 763 666; CTMA No: 3 326 031; Order delivered on 23/11/2010 ; Language of the case: EN (Action dismissed as manifestly inadmissible; GC stands; Office's practice confirmed)
Keywords: Community Trade mark; Opposition: likelihood of confusion (LOC): comparison of marks.

2. DSBW: C-156/10P (appeal from T-034/07); Board's case: R1330/2005-2; OD case: B 635 740; CTMA No: 2 852 143; Order delivered on 15/12/2010 ; Language of the case: DE (Action dismissed as manifestly inadmissible; GC stands; Office's practice confirmed)
Keywords: Community Trade mark: Opposition: likelihood of confusion: comparison of marks.

A-2: Court of Justice: Developments in pending cases.

3. Mercury: C-532/10P (appeal from T-106/09); Board's case: R1266/2007-1; OD case: B 942 757; CTMA No: 4 290 227; Office response filed on 01/02/2011 ; Language of the case: EN
Keywords: Community trade mark: Opposition: Relative grounds for refusal: likelihood of confusion: goods and service

4. Budweiser: C-482/09; Opinion of the Advocate General of 03/02/2011 ; Language of the case: EN
Keywords: Invalidity: Acquiescence

5. PORTO ALEGRE : C-541/10P (appeal from T-369/09); Board's case: R1012/2008-1; CD case: 2255C; CTMA No: 4 009 908; Office response filed on 03/02/2011 ; Language of the case: PT
Keywords: Community trade mark: Invalidity: Relative grounds for refusal: likelihood of confusion: signs

6. ROI ANALYZER: C - 563/10P (appeal from T-233/08); Board's case: R1525/2006-4; CTMA No: 4 866 042; Office response filed on 07/02/2011 ; Language of the case: DE
Keywords: Community trade mark: Examination: Absolute grounds for refusal: descriptiveness, distinctiveness

7. Acumed: C-535/10P (appeal from T-575/08); Board's case: R1636/2007-2; OD case: B 1 000 548; CTMA No: 4 493 136; Office response filed on 18/02/2011 ; Language of the case: DE
Keywords: Community trade mark: Opposition: Relative grounds for refusal: likelihood of confusion: signs; goods and services

English version

OHIM publishes news about new decisions of the European Court concerning disputes relating to trademarks and industrial designs.
They are as follows: