петък, 30 юли 2010 г.

A relationship between copyright and contract law - Взаимовръзка между авторското право и договорното право


The 1709 Blog публикува новината за интересен доклад на the UK's Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy ( SABIP) касаещ авторското право и връзката му с договорното право.
Докладът може да бъде открит тук.
Автори на този доклад са Estelle Derclaye, Martin Kretschmer, Marcella Favale и Richard Watt.
Основите глави в доклада обхващат следното:

- PAPER 1 - ECONOMIC THEORY OF COPYRIGHT CONTRACTS;
- PAPER 2: CREATOR CONTRACTS (‘SUPPLY SIDE’);
- PAPER 3: USER CONTRACTS (‘DEMAND SIDE’);

Докладът е изграден на основата на съдебната практика и законодателства на следните държави: Белгия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Холандия, Великобритания, САЩ.

ENGLISH VERSION

The 1709 Blog published an interesting news about report of the UK's Strategic Advisory Board for Intellectual Property Policy (SABIP) concerning copyright and its relationship to contract law.
The report can be found here.
Authors of this report are Estelle Derclaye, Martin Kretschmer, Marcella Favale and Richard Watt.
The main chapters in the report include the following:

- PAPER 1 - ECONOMIC THEORY OF COPYRIGHT CONTRACTS;
- PAPER 2: CREATOR CONTRACTS ('SUPPLY SIDE');
- PAPER 3: USER CONTRACTS ('DEMAND SIDE');

The report is built on case law and legislation of the following countries: Belgium, Canada, EU, France, Germany, Italy, Netherlands, UK, USA.

четвъртък, 29 юли 2010 г.

An interview with Louise Gellman in Alicante news - Интервю с Louise Gellman в Alicante news


Alicante news публикува интересно интервю с Louise Gellman от кантората Nabarro LLP.
Въпросите в интервюта са:
- When did you start working in trade marks?;
-
What kind of work do you do?;
-
What do you think of the CTM?;
-
What particular issues need to be clarified?;
-
What do you think of OHIM?;
-
What was the first trade mark you worked on?;
-
What's the most interesting case you have had?;
-
How does the UK office compare to OHIM?;
-
What do you think of the UK Company Names Tribunal?;
-
What do you think of the Madrid System?;
-
What will be the big challenges in the future?;

Цялото интервю може да откриете тук.

сряда, 28 юли 2010 г.

IP management - IP мениджмънт


Hannah Alphey адвокат в Morisons LLP публикува интересна статия за Патентното ведомство на Великобритания.
Статията касае една сравнително нова материя, зародила се през последните 10-20 години, а именно IP мениджмънта.
В съвременият бизнес, изграждането на перфектен бизнес модел изисква наред с останалите стратегии за маркетинг, търговия, производство, да се обърне сериозно внимание и на стратегията за управление на интелектуалната собственост.
Тази стратегия изисква извършването на редица дейности, част от които са:
- Идентификация и оценка на отделните обекти на интелектуална собственост в една компания;
- Преценка за важността на интелектуалната собственост за развитието на компанията, като цяло и на всяка отделна част от дейността й;
- Изграждане на стратегия за управление на интелектуалната собственост;
- Поддържане на портфолиото от интелектуална собственост в компанията- тук се включват различни дейности, като архивиране, икономически и правни оценки на характера на обектите на интелектуална собственост, преценка за тяхната целесъобразност и тн.;
- Поддържане на осведомеността за интелектуалната собственост в компанията с цел предотвратяването на негативни последици;
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Hannah Alphey, lawyer in Morisons LLP, published an interesting article for the UK Patent Office.
This article is concerned a relatively new material originated in the past 10-20 years, namely IP management.
In a modern business building a perfect business model requires among other strategies, marketing, trade, production, to be paid serious attention to the management strategy of intellectual property.
This strategy requires making a number of activities which include:
- Identification and evaluation of individual objects of intellectual property in a company;
- Assessment of the importance of intellectual property for company
development as a whole and each part of its activities;
- Developing a strategy for managing intellectual property;
- Maintaining a portfolio of intellectual property - this includes various activities such as archiving, economic and legal assessment of the nature of the objects of intellectual property, evaluating their effectiveness and so on.;
- Maintain awareness of intellectual property in company in order to prevent negative consequences;
The full text of this article can be found here.

Electronic certificates for European designs - Електронни сертификати за европейски дизайни


OHIM оповести намерението си да публикува сертификатите за регистрираните европейски дизайни в интернет заедно с останалата информация касаеща съответният дизайн. Сертификатите ще бъдат помествани към информацията за дизайните на web страницата на OHIM.
Очакванията са това да се случи по-късно през настоящата година.

English version

OHIM announced its intention to publish certificates for registered European designs online with other information concerning the relevant design. This Certificates will be posted with the information concerning the design on the web page of the OHIM.
This is expected to happen later this year.

вторник, 27 юли 2010 г.

Ireland retain its system for registration of marks - Ирландия запазва системата си за регистрация на марки


Marques Class 46 съобщава новината, че Ирландското патентно ведомство е решило да запази съществуващата система в страната за регистрация на търговски марки.
Според тази система патентното ведомство извършва експертиза и за относителните изисквания за регистрация на една марка.
От известно време в Ирландия се повдигна дебата дали трябва да настъпи промяна в системата за регистрация на марки, както това се случва в редица други държави.
Според резултатите от обсъжданията и консултациите, отпадането на експертизата за относителни основания за отказ на марки, няма да доведе до добри резултати и ще затрудни сериозно особено тези заявители на марки, които имат по скромни финансови възможности.
Целият текст на резултатите от дебата може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported the news that the Irish Patent Office has decided to maintain the existing system in the country of registration of trademarks.
Under this system the Patent Office examination and the relative requirements for registration of a mark.
Some time in Ireland has raised the debate whether to change the system for registration of marks as happens in many other countries.
The results of discussions and consultations for the removal of the critical relative grounds for refusal of trademarks, show that this not lead to good results and will make a serious problem for applicants especially those who have modest financial resources.
The full text of the debate can be found here.
Statistics from OHIM - June 2010 - Статистика от OHIM - месец Юни 2010OHIM публикува статистически данни касаещи търговските марки и дизайни на Общността за месец юни 2010 година. Данните са:
Community trade mark applications received 8 008
Community trade mark applications published 8 795
Community trade marks registered (certificates issued) 11 535
Community trade mark renewal applications 1 952


Registered Community designs received 5 345
Registered Community designs published 5 679

English version

OHIM publishes statistics concerning trade marks and Community designs for the month of June 2010. Data are:

понеделник, 26 юли 2010 г.

What do you think about software patents? - Какво мислите за патентите за софтуер?


Блогът Patentology публикува интересен въпросник относно това какво мислим за патентите закрилящи софтуера.
Въпросите са базови за материята в тази област на интелектуалната собственост. Всеки който се интересува от нея може да отговори на въпросникът тук.
През последните години с бурното развитие на високите технологии, темата за този вид патенти стана особено актуална. Към момента се заговори дори за софтуерни войни между основните играчи на пазара, които малко или много използват патентите за софтуер за да оказват влияние на конкуренцията.

ENGLISH VERSION

Patentology blog published a interesting questionnaire on what we think about software patents.
The questions are basic to this matter in this area of intellectual property. Anyone who likes it can respond to the questionnaire here.
In recent years, a booming high-tech theme for this type of patent has become particularly relevant. At the time even started talking about software wars between major market players who more or less used software patents to affect competition.

петък, 23 юли 2010 г.

Size matters - logo price - Съотношение размер-лукc


Университета на Чикаго публикува интересно изследване касаещо търговските марки.
Това изследване се опитва да определи отношението между размера на логата на търговските марки и това за колко скъпи продукти се отнасят те.
Според изводите от проучването съотношението е следното- колкото по-малко е логото на една марка за толкова по-скъп продукт се отнася то.
При изследване на конкретни марки Gucci, Louis Vuitton и Mercedes се оказва, че:
- всеки допълнителен сантиметър към логото на Gucci за продукта чанта намалява цената на чантата с 99 евро.
- при Louis Vuitton с увеличаването на логото на марката продукта намалява цената си с 21 евро.
- при Mercedes логото на А клас е 13 сантиметра, докато на по-скъпият автомобил Е клас кабриолет, логота е 5,5 сантиметра. Тоест всеки допълнителен сантиметър на логото намалява цената с 4061 евро.
информация Marquess Class 46.

English version

The University of Chicago published an interesting study concerning trademarks.
This study attempts to determine the relationship between the size of the logos of brands and price of products covered by this logos.
According to the findings of the study the ratio is - the less is the logo of a brand the more expensive product it relates.
In examining the particular brand Gucci, Louis Vuitton and Mercedes it appears that:
- Each additional centimetre of the Gucci logo tagged on a bag will reduce its price tag by 99 euros
- About Louis Vuitton, with increasing brand logo product decreases its price to 21 euros.
- Mercedes logo in the A class is 13 cm while a more expensive car class E cabriolet, the logo is 5.5 cm. Each additional centimeter of the logo leads to cost reductions by 4061 euros.
information Marquess Class 46.

четвъртък, 22 юли 2010 г.

Distinctness of the elements in the complex marks - Отличителност на елементите при комбинирани марки


Много често в процеса на отмяна или заличаване на една комбинирана марка се поставя въпроса за това кой от нейните елементи е отличителен.
Притежателите на такива марки често променят малко или много визията или част от елементите им. Това от своя страна създава проблеми при случаи на заличаване на марката или при доказване на неправомерното й използване от страна на трето лице.
Наскоро the Spanish CTM Court no. 1 излезе с решение в казус за заличаване на марка поради неизползване, касаещ случай на неправомерно използване на марка. Обвиняемият се защитава с доводът, че ищеца не използва марката по начина по който тя е регистрирана, освен това регистрираната марка може да се счете за неизползвана.
Съдът обаче определя, че основният отличителен елемент във въпросната марка е словната й част. Макар част от другите елементи да са променени спрямо регистрацията на марката, нейната словна част остава същата. Ищеца доказва че използва тази отличителна словна част поради, което доводът за неизползване на марката отпада.
информация Marquess Class 46.

English version

In the process of revocation or cancellation of a composite mark very often raises the question of which of its elements is distinctive.
Holders of such marks often vary more or less vision or part of their elements. This creates problems in cases of cancellation of the mark or proof of its illegal use by third party.
Recently the Spanish CTM Court no. came up with a solution in case of cancellation of a mark due to non use concerning the case of unlawful use of a mark. The accused is defended with the argument that the plaintiff did not use the mark in the manner in which it is registered,so that mark can be considered unused.
However, the Court determined that the main distinctive element in question mark is the word part. While some of the other elements have changed to registration of the mark, its
word part remains the same. The plaintiff proves that uses this distinctive word part,so the argument for not using the mark fell.
information Marquess Class 46.


сряда, 21 юли 2010 г.

Puma won the case in Spain but will appeal - Puma спечели дело в Испания но ще го обжалва

Marques Class 46 съобщава, че Puma са спечелили съдебно дело в Испания срещу бившият си лицензополучател Estudio 2000 SA.
Спорът касае собствеността върху няколко национални марки Puma в Испания притежание на Estudio 2000 SA.
Според решението на съда тези марки трябва да бъдат прехвърлени на името на немската компания срещу заплащане на 98 милиона евро на Estudio 2000 SA.
Поради тази причина макар и да печелят делото за притежанието на правата върху марките, Puma ще обжалват решението поради несъгласие да се плати определената от съда сума.

English version

Marques Class 46 reported that Puma have won a lawsuit in Spain against its former licensee Estudio 2000 SA.
The dispute concerns the ownership of several national trademarks Puma in Spain
held by Estudio 2000 SA.
According to the court's decision that marks must be transferred in the name of the German company against payment of 98 million euros to
Estudio 2000 SA.
Therefore, even though it won the case for owning the rights to the marks, Puma will appeal the decision because of disagreement to be paid an amount set by the court.

вторник, 20 юли 2010 г.

Facebook with legal problems in Germany - Съдят Facebook в Германия


The Hamburg Data Protection Authority заведе дело срещу Facebook с обвинението, че социалната мрежа е събирала, архивирала и използвала лични данни на нечленове на мрежата за маркетингови цели.
Германската правна система е една от най-стриктните системи в света по отношение опазване личните данни на гражданите си.
Съдът в Хамбург от своя страна има репутацията на изключително прецизен по въпросите касаещи опазването на личните данни. Този съд разглежда в момента дело срещу Google с обвинението за използване на лични данни от Wi-Fi мрежите.
информация Datonomy, the data protection weblog.

English version

The Hamburg Data Protection Authority filed suit against Facebook with the accusation that social network collecting, archiving and using of personal data to non-members of the network for marketing purposes.
Germany's legal system is one of the strictest systems in the world to protect the personal data of citizens.
The court in Hamburg in turn has a reputation for extremely precise in matters concerning the protection of personal data. This Court is currently examining a case against Google with a charge of use of personal data from Wi-Fi networks.
information
Datonomy, the data protection weblog.

понеделник, 19 юли 2010 г.

A new web portal for law in Europe - Нов интернет портал за право в Европа


Съвета на Европейската общност анонсира стартирането на новият интернет портал за право в Европа - e-Justice.
Този портал предоставя достъп до правните системи и бази данни на всички държави членки, включително и относно интелектуалната собственост.
Най-общо предоставяната информация касае:

- Образуване на съдебно производство;
- Правна помощ;
- Парични искове;
- Медиация;
- Търговски регистри ;
- Кадастри и имотни регистри;
-Съдебна практика;
- Съдебни системи;
- Съдебно обучение;
-Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси;
- Юридически професии и правосъдни мрежа;
- Право;
и тн.

E-Justice има за цел да улесни достъпът до правна информация както на гражданите на EC, така и на професионалистите в областта.

English version

The Council of the European Community announced the launch of the new web portal for law in Europe - e-Justice.
This portal provides access to legal systems and databases of all Member States, including on intellectual property.
The information provided concerns:

- Going to court;
- Legal aid;
- Monetary claims;
- Mediation;
-Business registers;
-Land registers;
- Case-law;
- Legal systems;
- Judicial training;
-European Judicial Atlas in civil matters;
- Legal professions and the justice system;
- Law;
and so on.

E-Justice aims to facilitate access to legal information as well as the citizens of the EC, and professionals in the field.

петък, 16 юли 2010 г.

Thai geographical indications protected in Europe - Тайландско географско означение защитено в Европа


Европейската комисия публикува решението си за регистрация на първото тайландско географско означение в ЕС касаещо оризът Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai.
Решението може да откриете тук.
Според легендата името на този ориз произхожда от наименованието на тайландските търговци Kula. Преди много години тези търговци решили да тръгнат през огромна равнина в Тайланд за да продават своите изделия. Въпреки че извървели много голямо разстояние, те не успели да достигнат до другият край на равнината, били напълно изтощени и заплакали.
Наименованието на този ориз Thung Kula Rong-Hai в превод означава Равнината на плачещите Kula.
информация Marques Class 46.

English version

The European Commission published its decision to register the first thai geographical indication in the EU concerning a rice Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai.
The decision can be found here.
According to legend the name of this rice comes from the name of thai traders Kula. Many years ago these traders decided to go through the huge plane in Thailand to sell their products. Although they walked very great distance they failed to reach the other end of the plane, they were totally exhausted and started crying.
The name of this rice Thung Kula Rong-Hai translated means - plain of the crying Kula
information Marques Class 46.

четвъртък, 15 юли 2010 г.

For specialists in intellectual property - За специалисти по интелектуална собственост

WIPO публикува интересни документи, които касаят работата на всеки специалист по интелектуална собственост по света.
Документите са:

1. GROUNDS FOR REFUSAL OF ALL TYPES OF MARKS - може да бъде открит тук;
2. TECHNICAL AND PROCEDURAL ASPECTS RELATING TO THE REGISTRATION OF CERTIFICATION AND COLLECTIVE MARKS - може да бъде открит тук;
3. DRAFT QUESTIONNAIRE CONCERNING THE PROTECTION OF NAMES OF STATES AGAINST REGISTRATION AND USE AS TRADEMARKS - може да бъде открит тук.
4. POSSIBLE AREAS OF CONVERGENCE IN INDUSTRIAL DESIGN LAW AND PRACTICE - може да бъде открит тук.

Приятно четене.

English version

WIPO publishes interesting documents concerning the work of each specialist in intellectual property worldwide.
The documents are:

1. GROUNDS FOR REFUSAL OF ALL TYPES OF MARKS - baze may open here;
2. TECHNICAL AND PROCEDURAL ASPECTS RELATING TO THE REGISTRATION OF CERTIFICATION AND COLLECTIVE MARKS - can be found here;
3. DRAFT QUESTIONNAIRE CONCERNING THE PROTECTION OF NAMES OF STATES AGAINST REGISTRATION AND USE AS TRADEMARKS - can be found here;
4. POSSIBLE AREAS OF CONVERGENCE IN INDUSTRIAL DESIGN LAW AND PRACTICE - can be found here;

Happy reading.сряда, 14 юли 2010 г.

WIPO present, interactive map of protected appellations of origin - WIPO представи интерактивна карта на защитени наименования за произход


WIPO създаде и представи интерактивна карта с регистрираните по международен път наименования за произход по света.
Картата може да откриете тук.
Според тази карта България има 51 регистрирани наименования за произход съобразно Лисабонската система за регистрация на наименования за произход.
Като цяло може да се види, че доста малко държави са се възползвали от възможностите на Лисабонската система.

English version

WIPO create and present interactive map of registered appellations of origin worldwide, international road.
The card can be found here.
According to this map Bulgaria has 51 registered
appellations of origin under the Lisbon system for registration of appellations of origin.
Overall, it can be seen that quite a few countries have benefited from the opportunities of the Lisbon system.

вторник, 13 юли 2010 г.

Ferrari with a new logo and design in the F 1 - Ferrari с ново лого и дизайн в F 1

Ferrari ще имат ново визия на дизайна и логото си касаещо болидите в F1. Новото лого и дизайн ще бъдат използвани от следващият сезон.
До момента Ferrari използваше дизайн и лого на баркод, които подсъзнателно асоциираха с основният спонсор на скудерията Marlboro.
информация на Bloomberg Businesswor

English version

Ferrari will have a new vision of design and logo affecting his cars in F1. The new logo and design will be used from next season.
So far Ferrari logo
and design used a design and a bar code that subconsciously associated with the main sponsor of Ferrari Marlboro.
Bloomberg Businessworld information

понеделник, 12 юли 2010 г.

Peer v. Peter


The General Court of the European Union се произнесе по делото Case T-30/09 Engelhorn KGaA v OHIM.
Делото касае две европейски марки, по-ранната Peter Storm и новозаявената марка peerstorm за клас 25.
Съдът потвърждава решението на the OHIM Board of Appeal, според което двете марки са сходни, отнасят се за идентични стоки и поради това могат да доведат по объркване сред потребителите. Първата част и на двете марки Peter и Peer представлява лично име в много държави в ЕС, тяхното звучене и изписване също е много близко. Втората част от марките е напълно идентична storm и означава буря.
информация на Marques Class 46.

English version

The General Court of the European Union ruled on the case Case T-30/09 Engelhorn KGaA v OHIM.
The case concerns two European marksq an earlier Peter Storm and the new trade mark application peerstorm both in Class 25.
The Court upheld the decision of the OHIM Board of Appeal whereby the two marks are similar, relate to identical goods and therefore may result in confusion among consumers. The first part of both
marks Peter and Peer is a personal name in many EU countries, their sound and spelling is also very close. The second part of the brand is completely identical storm and means a storm.
information Marques Class 46.

четвъртък, 8 юли 2010 г.

Google won the case for $ 1 billion - Google спечели дело за 1 милиард долара

Viacom загуби съдебното си дело срещу Google, с което искаше обезщетение в размер на 1 ,65милиарда долара за разпространявани произведения в YouTube, който е собственост на Google.
The U.S. District Court for the Southern District of New York излезе с решение според което Google не са нарушили разпоредбите на Digital Millennium Copyright Act (DMCA) за разпространение на произведения в интернет.
YouTube са премахвали от съдържанието си всяко произведение качено в сайта от потребител, след като са получили искане за това от притежателите на авторски и сродни права. Това отговаря на разпоредбите на DMCA и не нарушава закона.
Предстой обжалване на решението.
Според запознати ако това решение бъде потвърдено и от Върховният съд, то ще стане определящо за авторскоправната система на САЩ в частта й касаеща интернет средата.
информация на Computerworld.

English version

Viacom lost its court case against Google by which wanted compensation of 1, 65 billion dollars for works distributed by YouTube, which is owned by Google.
The U.S. District Court for the Southern District of New York issued a decision according to which Google has not violated the provisions of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) for the dissemination of works on the Internet.
YouTube are removed from its content each work uploaded to the site by a user after receiving requests from the holders of copyright and related rights. This complies with the provisions of the DMCA and does not violate the law.
This decision will be appealed.
According to many people if that decision is confirmed by the Supreme Court it will be decisive for the U.S. copyright system in its part concerning the online environment.
information to Computerworld.

сряда, 7 юли 2010 г.

Успешно приключи изпълнението на четвъртия договор за техническо сътрудничество на Патентно ведомство с OHIM


Новина от Патентно ведомство относно Договора за техническо сътрудничество с OHIM.
Вече четвърта година, в рамките на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България, Патентното ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на марката и дизайна на ЕС сред българската общественост и по-конкретно сред представителите на бизнеса – големи компании и малки и средни предприятия, и сред академичните и научни среди.
Във връзка с това бяха проведени поредица от мероприятия – дни на марката и дизайна на ЕС в различни университети, срещи, семинари, изложби, организиране на кръгли маси по проблемите, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост в Европейския съюз, и по-конкретно закрилата на търговските марки и дизайна. Целта на тези мероприятия е популяризирането сред българските ползватели на системата за закрила на обектите на индустриална собственост и най-вече на системата за закрила на марка и дизайн на ЕС като част от общата система за закрила на индустриалната собсвеност. Проведени бяха и семинари с адресати представители на малки и средни предприятия, на които бяха изнесени лекции, обхващащи основните положения, свързани с марки и дизайни на ЕС в дълбочина.
Срещите и семинарите бяха посетени от голям брой представители на малки и средни предприятия, преподаватели и студенти. На срещите бяха изнесени презентации от експерти на Патентното ведомство относно ползите от правната закрила на марката и дизайна на ЕС (същност, процедура по регистрация). Бяха направени и демонстрации на начините на използване онлайн на различните бази данни, поддържани от Патентното ведомство и OHIM, които съдържат информация за всички заявени и регистрирани марки по национален ред, по реда на Мадридската система и марки на ЕС. Бяха показани възможностите за проучвания чрез цитираните онлайн бази данни. Провокирани от обсъжданите бяха и множество конкретни въпроси от текущата практика на участниците в различните мероприятия, които намериха своя отговор по време на срещите.
По време на дните на марката и дизайна на ЕС в университетите Патентното ведомство организира и щандове, на които всеки желаещ получи безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на ЕС, както и сборници статии, изследвания и анализи относно практиката във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) в областта. Раздаваните материали са издадени също в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество като част от тях по Договорите от предходни години, а 2 сборника в изпълнение на Договор с ОНІМ за 2010 година. Както и в периода от 2007 до 2009 година, така и през настоящата година всички материали, след приключване на мероприятията (семинари и дни на марката и дизайна на ЕС в университети), са публикувани, в електронен формат, на сайта на Патентното ведомство в специално създадената рубрика „Текущи проекти” – „Марки и дизайни на ЕС”.
В изпълнение на Договора бе продължена и работата по поддържане и актуализиране на създадената база данни за марки на ЕС с претенция за старшинство спрямо национално действащи за територията на България марки, както и поддържането на виртуален help desk – въпроси и отговори в областта на марката и дизайна на ЕС.

вторник, 6 юли 2010 г.

Italy joined to the Singapore Agreement - Италия се присъедини към споразумението от Сингапур


WIPO съобщава новината за това, че Италия е ратифицирала споразумението от Сингапур относно търговските марки.
Споразумението ще влезе в сила за страната от 21 септември 2010 година.

English version

WIPO reported the news that Italy has ratified the Singapore agreement concerning trademarks.
The Agreement will enter into force for the country by September 21, 2010.

понеделник, 5 юли 2010 г.

The change in fees for designation of Bulgaria - Промяна на таксите за посочване на България


WIPO съобщава за промяна на индивидуалните такси, които се заплащат при посочване на България в заявки за международни марки.
Според информацията новите такси са:

- при заявка до три класа стоки и услуги- 477 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 43 швейцарски франка;

При сертификатни и колективни марки:

- при заявка до три класа стоки и услуги- 839 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 87 швейцарски франка;

В случаите на подновяване на международни марки с посочена страна България:

- при подновяване на марката до три класа стоки и услуги- 217 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 43 швейцарски франка;

При сертификатни и колективни марки:

- при подновяване на марката до три класа стоки и услуги- 434 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас над третият- 87 швейцарски франка;

English version

WIPO reported the news to change the individual fee payable for an indication of Bulgaria in international applications for marks.
Reportedly the new fees are:

- An application to three classes of goods and services-477 Swiss francs;
- For each additional class over the third-43 Swiss francs;

For certification and collective marks:

- An application to three classes of goods and services-839 Swiss francs;
- For each additional class over the third-87 Swiss francs;

In the case of renewal of international marks, indicating Bulgaria:

- The renewal of a mark up to three classes of goods and services-217 Swiss francs;
- For each additional class over the third-43 Swiss francs;

For certification and collective marks:

- The renewal of a mark up to three classes of goods and services-434 Swiss francs;
- For each class over the third-87 Swiss francs;

петък, 2 юли 2010 г.

OHIM publishes statistics for the month of May 2010 - OHIM публикува статистика за месец Май 2010


OHIM публикува статистика за месец Май 2010 касаеща търговските марки и промишлените дизайни.
Според данните:

- Community trade mark applications received- 8 162;
- Community trade mark applications published- 9 442;
- Community trade marks registered (certificates issued)- 7 296;
- Community trade mark renewal applications- 1 881;
- Registered Community designs received- 5 635;
- Registered Community designs published- 6 815;

English version

OHIM publishes statistics for the month of May 2010 concerning trademarks and industrial designs.
According to the data:

четвъртък, 1 юли 2010 г.

An interview with the President of ECTA - Интервю с президента на ECTA


Alicante news публикува интересно интервю на James Nurton с президента на ECTA Annick Mottet Haugaard.
Интервюто засяга темата за пиратството, нарушаването правата на интелектуална собственост и ролята на Европейската IP система.
Интервюто може да откриете тук.

English version

Alicante news published an interesting interview of James Nurton with Annick Mottet Haugaard President of ECTA.
The interview concerns the issue of piracy, infringement of intellectual property rights and the role of the European IP system.
The interview can be found here.