вторник, 31 август 2010 г.

Brand challenges in the internet - Предизвикателства пред търговските марки в интернет

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересно проучване направено от Marks and Clerk относно защитата на търговските марки в интернет.
Макар интернет да предоставя огромни възможности за нови маркетингови стратегии, защитата на правата на интелектуална собственост в интернет мрежата все още е изключително трудно.
Основните моменти в проучването касаят:
- Продажбата на фалшиви стоки в интернет;
- Растежа на продажбата на ключови думи с цел подпомагане на търсенето и рекламата;
- Ролята на социалните мрежи и предизвикателствата за защита правата на интелектуална собственост;
Повече за проучването и резултатите от него може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting study done by Marks and Clerk about the protection of trademarks on the Internet.
While the internet provides huge opportunities for new marketing strategies, protection of intellectual property rights in the Internet network is still extremely difficult.
The main points of the study concern:
- Counterfeiting and online marketplaces;
- The growth of search-advertising;
- Social media - the next big threat for brands?;
More about the study and its results can be found here.понеделник, 30 август 2010 г.

Trademark Pudel - Марка Пудел


Marques Class 46 публикува интересна информация за така наречените абсурдни или пародийни търговски марки и свързаните с тях спорове между компаниите.
Единият случай касае съдебно дело заведено от Apple Germany срещу производителят на домакински пособия Koziol, който създал поставка за яйца наподобяваща iPod на Apple, като я назовал eiPott.
Другият случай се отнася до опит за регистрация на марка PUDEL, която наподобява марка Puma.
Колкото и смешно да звучат тези спорове, те показват до каква степен притежателите на общоизвестни марки защитават правата си с цел да предотвратят разводняване на имиджа на техните марки.

English version

Marques Class 46 published interesting information about the so-called absurd or parody trademarks and related to them litigations between the companies.
One case concerns a lawsuit brought by Apple Germany against the manufacturer of household appliances Koziol which created a base for eggs resembling the iPod of Apple and called it the eiPott.
Another case concerns the attempt to register a trade mark PUDEL which resembles a mark Puma.
These disputes between the companies may sound funny but they show to what extent holders of well known trademarks protect their rights in order to prevent dilution of the image of their brands.

петък, 27 август 2010 г.

EU legislation concerning industrial property - Законодателство на ЕС относно индустриалната собственост

Законодателство на ЕС относно търговските марки, географските означения и промишлените дизайни.

Директива 2004/84 относно упражняване права върху интелектуална собственост COUNCIL DIRECTIVE 2004/84/EC of 10 June 2004 amending Directive

------------------------------------------------


Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

-----------------------------------------------


----------------------------------------------

----------------------------------------------

COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs


----------------------------------------------


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

COMMISSION REGULATION (EC) No 2246/2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs


---------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

--------------------------------------

ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs

четвъртък, 26 август 2010 г.

Oracle sued Google because of Android - Oracle съди Google заради Android

Технологичните войни продължават с пълна сила. Много често те използват средствата предоставяни от правата на интелектуална собственост. Това е така и в новината за поредното съдебно дело този път между Oracle и Google.
Oracle заведе съдебно дело срещу Google за нарушаване на софтуерни патенти относно използвана Java technology в операционната система Android притежание на Google, която се използва в множество мобилни телефони.
Oracle притежава тази технология след като закупи Sun Microsystems тази година.
В момента операционната система Android превзе пазара в Америка и стана номер едно изпреварвайки всичките си конкуренти.
Ако Google загуби делото това може да създаде сериозни затруднения и на други компании, като HTC, които използват системата Android за своите мобилни телефони.
От Google заявиха, че ще се борят до последно още повече, че Java се счита са свободен софтуер, който може да се използва от всеки.


English version

Technology wars continue in full force. Very often they use the resources offered by intellectual property rights. Another lawsuit this time is between Oracle and Google.
Oracle filed a lawsuit against Google for infringement of software patents on Java technology used in the Android operating system owned by Google which is used in many mobile phones.
Oracle has this technology after buying Sun Microsystems this year.
Currently the Android operating system is number one on the U.S. market ahead of all competitors.
If Google loses the case it could create serious difficulties and other companies such as HTC which use the system Android for their mobile phones.
From Google said it would fight seriously even more that Java is considered free software that can be used by everyone.

сряда, 25 август 2010 г.

The Real Reason for Germany's Industrial Expansion? - Каква е истинската причина за индустриалният успех на Германия?

The 1709 Blog съобщава за една интересна статия на Frank Thadeusz за Spiegel Online със заглавие "The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?".
Статията касае размисли относно това как е стартирала и как се е развила с изключително бързи темпове немската индустриална революция през 19 век. Според автора една от причините за това е в липсата на авторско право по това време. Поради това разпространението на книгите, съответно знанието, е ставало изключително бързо.
За сравнение автора дава пример, като посочва, че по това време в Англия са излизали около 1000 нови заглавия годишно, докато в Германия те са били 10 пъти повече. Това била и една от причините Великобритания да не може да задържи водещата си роля на колониална империя. От своя страна Германия напреднала изключително бързо, като развила мощна индустрия, която превърнала страната във водеща икономическа сила в Европа.
Цялата статия може да откриете тук.

English version

The Blog in 1709 reported an interesting article by Frank Thadeusz for Spiegel Online titled "The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?".
The article concerns the thoughts on how it started and how it has evolved extremely rapidly German industrial revolution in the 19th century. According to the author one of the reasons is the lack of copyright at the time. Therefore the distribution of books and knowledge respectively happened very quickly.
In comparison the author gives an example stating that at that time in England have come out about 1000 new titles
annually, while in Germany they were 10 times more. This was one of the reasons that Britain can not maintain its leading role of colonial empire. For its part Germany progressed very rapidly and developed a powerful industry that transformed the country into a leading economic power in Europe.
The full article can be found here.

вторник, 24 август 2010 г.

Gucci wins lawsuit against ELISABETTA GUCCI - Gucci спечели дело срещу ELISABETTA GUCCIМодната къща Guccio Gucci S.p.A. спечели важно дело срещу една от правнучките на основателят на империята Gucci, а именно г-жа ELISABETTA GUCCI.
Предисторията е следната:
Guccio Gucci S.p.A. притежава няколко национални марки Gucci в Италия и няколко европейски марки за всички класове стоки и услуги.
Една от правнучките на основателят на модната къща г-жа Elisabetta Gucci в ролята си на директор на компания за интериор и аксесоари, решава да регистрира името си, като търговска марка и да даде разрешение на различни фирми да произвеждат и продават редица продукти с тази марка. За целта е създаден и сайт с домейн elisabettagucci.com.
Според информацията в сайта името ELISABETTA GUCCI ще бъде използвано за верига хотели, хранителни продукти, напитки и тн. Изрично се подчертава, че тези продукти, както и самата марка нямат нищо общо с известната модна къща Gucci.
Guccio Gucci S.p.A. завеждат съдебно дело във Флоренция с претенция за нарушаване на права върху серия техни търговски марки, които са общоизвестни.
Според г-жа Elisabetta Gucci тя не нарушавала правата върху регистрираните марки, тъй като използва собственото си име без да нарушава добрата търговска практика.
Съдът във Флоренция излезе с решение според, което използването на името Elisabetta Gucci в търговията не отговаря на добрата търговска практика и трябва да бъде преустановено, тъй като черпи от имиджа на серия общоизвестни марки Gucci.
Съдът постановява прекратяване на използването на името Elisabetta Gucci за бизнес цели и реклама. За всеки ден в който решението не бъде изпълнено трябва да се плати обезщетение в размер на 2000 евро.
Това е поредното решение в което една общоизвестна марка ограничава използването на лично име за търговски цели.
информация Marques Class 46.

English version

The Guccio Gucci fashion house has won an important case against one of the great-granddaughter of the founder of the empire Gucci, namely Ms ELISABETTA GUCCI.
History is as follows:
Guccio Gucci S.p.A. has several national trademarks Gucci in Italy and several European trademarks for all classes of goods and services.
One of the great-granddaughter of the founder of fashion house Ms. Elisabetta Gucci in his role as director of the company for interior
and accessories, decided to register its name as a trademark and to authorize other companies to produce and sell many products under this brand . For this purpose it was created a site with a domain elisabettagucci.com.
According to the information in the site the name ELISABETTA GUCCI will be used for hotels, food, drinks and so on. The site expressly informed that these products and the mark has nothing to do with the famous fashion house Gucci.
Guccio Gucci S.p.A. bring a lawsuit in Florence with a claim for violation of their rights to the series of trade marks which are well known.
According to Mrs. Elisabetta Gucci it does not infringe the rights to registered trade marks as it uses his own name without prejudice to good commercial practice.
The Florence Court issued a decision according to which use of the name Elisabetta Gucci in trade does not comply with good commercial practice and should be discontinued because it draws on the image of a series of well known brands Gucci.
The court determined termination of the use of the name Elisabetta Gucci for business purposes and advertising. For each day on which the decision is not satisfied must be paid compensation amounting to € 2,000.
This is another decision in which a well-known mark limits the use of a personal name for commercial purposes.
information Marques Class 46.


понеделник, 23 август 2010 г.

Intellectual Property Planet with a new vision and gadgets - Intellectual Property Planet с нова визия и притурки

Блогат Intellectual Property Planet вече е с нова по-интерактивна визия. Надяваме се че ще ви хареса.Освен това блогът предлага нова информация в своите под страници Legislation, Patent Offices worldwide, IP organizations worldwide и IP events.
В тях ще бъде публикувана информация за законодателството в областта на интелектуалната собственост в различни държави по света, информация за организации касаещи интелектуалната собственост, патентни ведомства и актуални събития в разглежданата област.

English version

The Intellectual Property Planet blog has a new and more interactive vision. We hope that you will enjoy it.
Moreover the blog provides new information in its pages - Legislation, Patent Offices worldwide, IP organizations worldwide and IP events.
In these pages will be published information about the legislation on intellectual property rights in various countries worldwide, information concerning intellectual property organizations, patent offices and events in this area.

петък, 20 август 2010 г.

Green patents with priority in the UK - Зелените патенти с предимство във Великобритания


Патентите за зелени технологии се ползват с определени предимства във Великобритания по отношение на тяхната регистрация в Патентното ведомство.
Това е нова политика в страната, която цели ускоряване на получаването на патенти за зелени технологии, което от своя страна да помогне за по-ефективното развитие на икономиката и опазването на околната среда.
Всеки който е разработил подобна технология може да подаде заявка за патент, като поиска тя да бъде разгледана по ускорената процедура. Не е необходимо да се плащат допълнителни такси за целта.
По този начин решението за издаване на патент може да бъде произнесено в рамките на 9 месеца.
Патентното ведомство на Великобритания е създало и специална база данни касаеща зелените патенти, която може да откриете тук.
Повече информация за тази инициатива - тук.

English version

Patents for green technologies enjoy certain advantages in the UK in terms of their registration with the Patent Office.
This is a new policy in the country which aims to accelerate the acquisition of patents for green technology which in turn help to more effective economic development and environmental protection.
Anyone who has developed a green technology can file a patent application and requesting the application be considered under the accelerated procedure. There is no need to pay additional fees for this purpose.
Thus the decision to grant a patent can be delivered within 9 months.
UK Patent Office has created a special database regarding patents green, which can be found here.
More information about this initiative - here.

четвъртък, 19 август 2010 г.

Is it a distinctive trademark NEW WAVE? - Отличителна ли е марката NEW WAVE?


Патентното ведомство на Финландия отказва да регистрира марка NEW WAVE за клас 25 с довода, че тази фраза се използва често за описание на нещо ново и различно от традиционното поради, което марката е описателна относно вида, качеството и начина на използване на стоките за които се отнася тя.
Притежателят на марката обжалва това решение.
Според Апелативният борд думата WAVE не се използва от средностатичстическият потребител по отношение на стоките в клас 25. Борда счита, че тази фраза се използва предимно в музикалната индустрия и политиката но няма някакво конкретно значение, което да касае стоки, като дрехи и обувки. Поради това тази марка може да се определи, като сугестивна и отличителна за стоките от клас 25.
информация Marquess Class 46.

English version

The Finland Patent Office refused to register the mark NEW WAVE for Class 25 on the ground that this phrase is often used to describe something different from traditional, so that mark was descriptive of the type, quality and use of goods for which it relates.
The proprietor appealed that decision.
According to the Appeal Board the word
WAVE is not used by the average consumer in respect of goods in class 25. Board believes that this phrase is used primarily in the music industry and politics but it has no any particular significance to the case of goods such as clothes and shoes. Therefore this trademark can be defined as suggestive and distinctive for goods in Class 25.
information Marquess Class 46.

сряда, 18 август 2010 г.

Intangible assets - Нематериалните активи


Патентното ведомство на Великобритания стартира нова инициатива наречена The Intangible Assets Network.
Нейната цел е да дава информация и разяснения относно нематериалните активи, които придобиват все по-важна роля в съвремената икономика.
Сайтът може да бъде открит тук.
информация на IP Finance.

English version

The UK Patent Office launched a new initiative called The Intangible Assets Network.
Its purpose is to provide information and clarification on the intangible assets that have an increasingly important role in the contemporary economy.
The site can be found here.
information on IP Finance.

вторник, 17 август 2010 г.

TM view now traces and marks in Spain - TM view вече следи и за марки в Испания


OHIM оповести много ценна новина за това, че TM view базата данни за търговски марки, вече включва и марки заявени и регистрирани по национален ред в Испания.
До момента TM view обхващаше информация за търговски марки на: Великобритания, Чехия, Италия, Бенелюкс, Португалия, Дания, марки на OHIM и WIPO.
До края на тази година се очаква към базата данни да бъдат добавени Естония, Словения, Словакия и Франция.
Целта на TM view е да обхване информация за всички 27 държави членки на ЕС.
Надяваме се скоро и българската база данни за търговски марки да бъде включена в системата.
TM view е изключително ценно средство за изграждане на IP стратегия относно търговските марки, особено когато говориме за международният аспект на бизнес развитието.

English version

OHIM announced a very welcome news that the TM view database for trademarks has already included information from Spain.
So far TM view covered information concerning trademarks of: UK, Czech Republic, Italy, Benelux, Portugal, Denmark, trademarks from OHIM and WIPO.
This database will include Estonia, Slovenia, Slovakia and France until the end of this year.
The aim of the TM view is to cover information on all 27 EU member states.
Hopefully soon Bulgarian database of trademarks to be included in the system.
TM view is an extremely valuable tool for the development of IP strategy for trademarks especially when talking about the international aspect of business development.

понеделник, 16 август 2010 г.

OHIM establishes a model for submission of opposition - OHIM създава образец за подаване на опозиции


OHIM оповести новината, че от 15 септември 2010 година ще въведе образец на писмо, чрез което да се подават опозиции срещу заявени европейски марки. Писмото ще съдържа и Анекс, който ще дава разяснения относно това как да бъдат структурирани доказателствата свързани с опозицията, тяхното съдържание и формат. Например OHIM препоръчва максималният брой страници на доказателствения материал да е до 110.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до неприемане на съответните доказателства.
Целта на промените е да улесни и подобри процеса на разглеждане на опозиции срещу европейски марки.
информация Marques Class 46.

English version

OHIM announced the news that on September 15 2010 will introduce a model of a letter by which to lodge oppositions against applications for European trademarks. The notice will contain the Annex which will provide explanations on how to be structured evidence relating to the opposition, their content and format. For example, OHIM recommended maximum number of pages of evidence to be 110.
The failure to follow these instructions may lead to rejection of the evidence.
The purpose of the changes is to facilitate and improve the process of examination of oppositions against the European brands.
information Marques Class 46.

сряда, 11 август 2010 г.

F1 protect its mark in Singapore - F1 защити марката си в Сингапур


Formula 1 постигна извън съдебно споразумение с Speed Drinks Pte.
Speed Drinks е производител на енергийни напитки и започва да продава такива под името F1 Racing Energy Drink в Сингапур. Първата продажба на напитката съвпада и с първото състезание на F1 в Сингапур.
F1 завежда съдебно дело за нарушаване на права върху търговска марка и увреждане на репутацията на състезанието.
Speed Drinks контрират, като искат марка F1 да бъде обявена за неотличителна и отменена.
Според постигнатото споразумение Speed Drinks преустановяват използването на марка F1 и оттеглят искането си за отмяна поради неотличителност. От своя страна F1 прекратяват делото без да искат обезщетение.
информация на Bloomberg Businessweek.

English version

Formula 1 has reached an agreement outside court with Speed Drinks Pte.
Speed Drinks is a producer of energy drinks and began selling one with the name F1 Racing Energy Drink in Singapore. The first sale of the drink matches to the first race of the F1 in Singapore.
F1 brought a lawsuit for infringement of trademark rights and damage the reputation of the race.
Speed Drinks in turn want the brand
F1 to be announced for indistinctive and canceled.
According to the agreement Speed Drinks suspend use of a mark F1 and withdraw its request for revocation. F1 in turn suspended the case without demanding compensation.
information to Bloomberg Businessweek.

вторник, 10 август 2010 г.

TATA sue Greenpeace India - TATA съди Greenpeace в Индия


Индийският автомобилен гигант ТАТА заведе съдебно дело срещу Greenpeace Индия за клевета и нарушаване на права върху търговска марка.
Greenpeace води 7 годишна война срещу ТАТА заради намерението на компанията да построй пристанище в град Bhadrak, щата Orissa. Според Greenpeace това ще застраши местообитанието на местните водни костенурки.
Поради това Greenpeace създава видео игра наречена Turtle Vs. Tata. Целта на играта е да спасиш костенурката.
Според ТАТА Greenpeace използват непозволено регистрираната марка ТАТА за име на тази игра, което вреди на репутацията на компанията.
Предстой развитие на съдебното дело.

English version

The Indian car giant Tata filed a lawsuit against Greenpeace India for defamation and violation of trademark rights.
Greenpeace leads 7-year war against Tata for the company's intention to build a port in Bhadrak
city, the state of Orissa. According to Greenpeace that will threaten the habitat of local aquatic turtles.
Therefore Greenpeace creates video game called Turtle Vs. Tata. The game objective is to save the turtle.
According to Tata Greenpeace unauthorized use a registered trade mark for the name of this game which damages the reputation of the company.


понеделник, 9 август 2010 г.

German potatoes and spanish peppers protected as GI in Europe - Немски картофи и испански чушки защитени, като географски означения в Европа


Европейската комисия публикува решения за регистрация на нови географски означения важащи на територията на ЕС. Те са:
- Lüneburger Heidekartoffeln - немски картофи със светла и тънка обвивка. Спецификацията на продукта може да откриете тук.
- Pemento de Herbón - испански чушки. Решението на Комисията може да откриете тук.

English version

The Commission publishes decisions about registration of new geographical indications within the EU. They are:
- Lüneburger Heidekartoffeln - German potatoes with light and thin skin. The product specification can be found here.
- Pemento de Herbón - Spanish peppers. The Commission's decision can be found here.

петък, 6 август 2010 г.

A valuation of intangible assets - Оценка на нематериални активи


IP Finance съобщава за една интересна статия на Kelvin King (Senior Director, Valuation Consulting) под заглавие "Brand Value: What is Your Company Really Worth?"
Статията касае необятната теория на оценяването на нематериални активи и по конкретно на търговските марки.
Според автора оценяването е: "Valuation is an art more than a science and is an interdisciplinary study drawing upon law, economics, finance, accounting, and investment".
Пълният текст на статията може да откриете тук.
информация IP Finance.

English version

IP Finance reported an interesting article on Kelvin King (Senior Director, Valuation Consulting) entitled "Brand Value: What is Your Company Really Worth?"
The article concerns the
infinite theory of valuation of intangible assets, in particular trademarks.
According to the author: "Valuation is an art more than a science and is an interdisciplinary study drawing upon law, economics, finance, accounting, and investment".
The full text of this article can be found here.
Information IP Finance.

четвъртък, 5 август 2010 г.

The evidence of use of a mark - Доказване използване на една марка

Alicante News публикува информация за решение на The First Board of Appeal касаещо доказателства за действително използване на една марка.
Според решението, като доказателство може да послужи и клетвена декларация от страна на служител в заинтересованата компания, която доказва използването на марката.
Изискването е декларацията да бъде изчерпателна и убедителна.
Становището на Борда е:

Annex 27 is an affidavit. The document was rejected by the Opposition Division on the grounds that it was ‘prepared’ by an employer (sic) of the opponent. The Board observes that the affidavit was not merely ‘prepared’, but signed. It is the signature, rather than the ‘preparation’, that gives a document all its value: it is the person who signs a document who takes responsibility for the contents thereof.
Doubts concerning the trustworthiness of the declaration may always exist but must be based on objective elements, such as the existence of contradictions in the declaration or of manifestly implausible statements or suspiciously vague or reticent wording. As the General Court stated in its judgement of 7 June 2005 in Case T-303/03 Lidl Stiftung & Co. KG v OHIM (‘Salvita’) [2005] ECR II-1917, at paragraph 42, ‘in order to assess the strength of a document as evidence, one should first of all look at the plausibility of the information it contains. To this
effect, one should in particular consider who issued the document, in which circumstances it was produced, to whom it is intended and if, on the basis of its contents, it appears reasonable and reliable’.

Цялото решение може да откриете тук.
информация Marques Class 46.

English version

Alicante News publishes information for decision The First Board of Appeal concerning the evidence of actual use of a mark.
According to the decision as evidence could be used, and a solemn declaration by the employee in the company concerned that demonstrates the use of the mark.
The requirement is that the statement be comprehensive and conclusive.
The opinion of the Board is:

The full text of the decision can be found here.
information Marques Class 46.

сряда, 4 август 2010 г.

The famous octopus Paul is now a trademark - Известният октопод Пол вече е търговска марка

Нашумелият около световното първенство по футбол в Южна Африка, октопод Пол вече е основа за заявки на европейски марки.
Заявките са подадени от различни лица, но така или иначе името на този октопод се превръща в удобно маркетингово средство за привличане на внимание.
Колко време ще продължи този интерес, кой може да предвиди, може би самият октопод Пол.


информация Marques Class 46.

English version

The well-known octopus Paul about World Cup in South Africa is now the basis for the requests of European brands.
Applications are filed by different parties, but either way the name of the octopus becomes convenient marketing tool to attract attention.
How long will continue this interest, which may provide, perhaps Paul octopus
himself.
information Marques Class 46.

вторник, 3 август 2010 г.

The case JOSE PADILLA - Случаят JOSE PADILLA


Случаят JOSE PADILLA касае спор относно регистрацията на европейска марка.
Физическо лице заявява европейска марка JOSE PADILLA.
Друго физическо лице подава опозиция на основата на притежавани авторски права върху музикални произведения на композитора JOSE PADILLA.
Според опозицията след като името на композитора JOSE PADILLA е било използвано върху дискове с музика продавани в търговската мрежа, това може да предотврати регистрацията на идентична бъдеща марка.

Решението на The General Court е:

63 По отношение, най-напред, на защитата на правото на име в качеството му на знак, използван в процеса на търговия, чийто обхват не е само местен, следва да се отбележи, както основателно подчертава жалбоподателката, че името José Padilla не е нейното и следователно тя няма право върху това име. Поради това тя не може да претендира за такава защита.

64 От това следва, че доколкото жалбоподателката е възнамерявала да се позове на нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 въз основа на правото на име, петото правно основание трябва да се отхвърли.

65 По-нататък, по отношение на защитата, която трябва да бъде призната на притежаваните от нея авторски права върху произведението на нейния чичо, следва да се приеме, че авторското право не може да представлява „знак, използван в процеса на търговия“ по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. Всъщност от структурата на член 52 от този регламент (понастоящем член 53 от Регламент № 207/2009) следва, че авторското право не представлява такъв знак. Тази последна разпоредба предвижда в параграф 1, буква в) (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009), че марка на Общността се обявява за недействителна, когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4, и условията, установени в посочения параграф, са изпълнени. Параграф 2, буква в) от същия член (понастоящем член 53, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009) гласи, че марката на Общността се обявява за недействителна и ако използването ѝ може да бъде забранено по силата на „друго“ предходно право, и по-специално на авторско право. От това следва, че авторското право не е част от предходните права, посочени в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

66 Накрая, що се отнася до използването на името José Padilla в рамките на продажбата на текстилни изделия и вино с името José Padilla от жалбоподателката, пълната липса на доказателства относно реалния характер и значението на такава икономическа дейност вече бе разгледана в точка 55 по-горе.

67 Ето защо следва да се отхвърли доводът, изведен от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

68 По съображения за изчерпателност следва също да се отхвърли доводът на жалбоподателката относно ограничението, което представляват по силата на националното право и на правото на Съюза притежаваните от нея права по отношение на използването на по-късно регистрирана марка.

69 От една страна, жалбоподателката не е доказала, че испанското право позволява на притежателите на авторски права да забранят използването на по-късно регистрирана марка. В това отношение следва да се напомни, че за целите на прилагането на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 следва да се вземат предвид както националното законодателство, приложимо по силата препратката в тази разпоредба, така и съдебните решения, постановени в съответната държава членка (вж. Решение на Общия съд от 11 юни 2009 г. по дело Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 и T‑115/07, все още непубликувано в Сборника, точка 47 и цитираната съдебна практика; в този смисъл вж. също Решение на Общия съд от 24 март 2009 г. по дело Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06— T‑321/06, Сборник, стp. II‑649, точки 32 и 34). В конкретния случай обаче от преписката следва, че подаденото от жалбоподателката искане за обявяване на недействителността на испанската словна марка „JOSE PADILLA“, чийто притежател е встъпилата страна, се основава, наред с други фактори, на притежаваните от нея авторски права. Това искане е отхвърлено с Решение № 523/2002 на Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (първоинстанционен съд на Palma de Majorque, Испания) от 29 октомври 2004 г., като посоченото решение понастоящем е окончателно.

70 От друга страна, по отношение на правото на Съюза в конкретния случай е достатъчно да се отбележи, че в рамките на производство по възражение не може да се прави позоваване на авторските права с цел обосноваване на възражение срещу регистрацията на марка на Общността, както е изложено в точка 65 по-горе.

71 От това следва, че авторските права, притежавани от жалбоподателката върху произведението на José Padilla, не могат да бъдат противопоставени на регистрацията на заявената марка на Общността нито по силата на испанското, нито по силата на общностното право.

72 Ето защо петото правно основание трябва да се отхвърли.

73 Налага се изводът, че жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост, без да е необходимо произнасяне по втората част от исканията на жалбоподателката, с които тя моли Общия съд да откаже регистрацията на заявената марка за стоките и услугите, които попадат в класове 9, 25 и 41.

Целият текст на решението може да откриете тук.


English version

The case concerns JOSE PADILLA concerning dispute about registration of European brands.
Citizen filed an application for European brands JOSE PADILLA.
Another individual filed opposition on the basis of owned copyright on musical works of the composer JOSE PADILLA.
According to the opposition after the name of the composer JOSE PADILLA has been used on music CDs sold in retail, this may prevent future registration of identical mark.

The decision of The General Court is:

63 As regards, first, the protection of the right to a name as a sign used in the course of trade, of more than mere local significance, it should be observed, as the applicant correctly pointed out, that José Padilla is not her name, and so she does not have a right over that name. Therefore, she cannot invoke such protection.

64 It follows that, in so far as the applicant sought to rely on an infringement of Article 8(4) of Regulation No 40/94 on the basis of the right to a name, the fifth plea in law must be rejected.

65 As regards, next, the protection which should be afforded to her copyright in her uncle’s works, it must be found that copyright cannot constitute a ‘sign used in the course of trade’ within the meaning of Article 8(4) of Regulation No 40/94. It is apparent from the scheme of Article 52 of that regulation (now Article 53 of Regulation No 207/2009) that copyright is not such a sign. Article 52(1)(c) (now Article 53(1)(c) of Regulation No 207/2009) provides that a Community trade mark is to be declared invalid where there is an earlier right as referred to in Article 8(4) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled. Article 52(2)(c) (now Article 53(2)(c) of Regulation No 207/2009) provides that a Community trade mark is also to be declared invalid where the use of such trade mark may be prohibited pursuant to any ‘other’ earlier right and in particular a copyright. It follows that copyright is not one of the earlier rights as referred to in Article 8(4) of Regulation No 40/94.

66 As regards, lastly, the use of the name José Padilla in the context of the sale, by the applicant, of textiles and wine bearing the name José Padilla, the complete lack of evidence showing the true nature and size of such economic activity has already been pointed out at paragraph 55 above.

67 Therefore, the argument alleging infringement of Article 8(4) of Regulation No 40/94 must be rejected.

68 For the sake of completeness, the applicant’s argument alleging restriction of the use of a subsequent trade mark as a result of her rights, in accordance with national and European Union law, must also be rejected.

69 First, the applicant has not shown that Spanish law entitled copyright holders to prohibit the use of a subsequent trade mark. In that connection, it must be recalled that, for the purposes of the application of Article 8(4) of Regulation No 40/94, both the national legislation applicable by virtue of the reference made by that provision and the judicial decisions delivered in the Member State concerned must be taken into consideration (see Joined Cases T-114/07 and T-115/07 Last Minute Network v OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) [2009] ECR II‑1919, paragraph 47 and the case-law cited; see also, to that effect, Joined Cases T-318/06 to T-321/06 Moreira da Fonseca v OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA) [2009] ECR II-649, paragraphs 32 and 34). In the present case, it is clear from the file that the action brought by the applicant to have declared invalid the Spanish word mark JOSE PADILLA, of which the intervener is the proprietor, was based, inter alia, on her copyright. That action was dismissed by judgment No 523/2002 of the Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Court of First Instance, Palma de Mallorca, Spain) of 29 October 2004, which has become final.

70 Second, as regards European Union law, it is sufficient in the present case to note that, in the context of opposition proceedings, copyright cannot be invoked in order to oppose registration of a Community trade mark, as set out at paragraph 65 above.

71 It follows that the applicant’s copyright in the works of José Padilla cannot be invoked to oppose registration of the Community trade mark applied for either under Spanish law or under Community law.

72 The fifth plea in law must therefore be rejected.

73 Accordingly, the action must be dismissed in its entirety, without it being necessary to rule on the applicant’s second head of claim, in so far as it seeks to have the Court refuse to register the trade mark applied for in respect of the goods and services within Classes 9, 25 and 41.

The entire text of the decision can be found here.

понеделник, 2 август 2010 г.

A new victory for the Czechs against Anheuser-Busch in beer war - Нова победа за чехите срещу Anheuser-Busch в бирената война


Чешката компания за бира Budvar нанесе нов удар върху Anheuser-Busch относно спора за марка „budweiser“.
Спорът между двете компании продължава вече повече от 10 години, време през което малката чешка компания повече от успешно се противопоставя на гиганта Anheuser-Busch.
Предисторията е следната:

На 1 април 1996 г. Anheuser-Busch иска от СХВП да регистрира като марка на Общността словния знак „budweiser“ за стоки, които спадат към клас 32 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, и отговарят на следното описание: „Бира, ale [вид английска бира], портер, малцови алкохолни и безалкохолни напитки“.
На 28 септември 1999 г. Budvar прави възражение срещу регистрацията на заявената марка за всички заявени стоки, като на основание член 8, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94 посочва, от една страна, наличието на три марки, а именно:

– международната словна марка „BUDWEISER“ (R 238 203) (наричана по-нататък „марка R 238 203“), регистрирана за „всякакъв вид бира“, с действие в Германия, Австрия, Бенелюкс и Италия,

– международната фигуративна марка, съдържаща израза „Budweiser Budvar“ (№ 674 530) (наричана по-нататък „марка № 674 530“), регистрирана за стоките „малц“ и „бира“, с действие в Австрия, Бенелюкс, Франция и Италия, както и

– международната фигуративна марка, съдържаща израза „Budweiser Budvar“ (№ 614 536) (наричана по-нататък „марка № 614 536“), регистрирана за стоката „бира“, с действие в Германия, Австрия, Бенелюкс, Франция и Италия.

От друга страна, въз основа на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 Budvar се позовава на няколко наименования за произход, които съдържат думата „budweiser“.
На 8 юли 2002 г. Anheuser-Busch иска в съответствие с член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 Budvar да представи доказателства за реалното използване на марките, на които се позовава в подкрепа на възражението си.
Budvar отговаря на това искане с писмо от 8 ноември 2002 г., като срокът, определен за целта от СХВП в писмо от 10 септември 2002 г., изтича на 11 ноември 2002 г.
С първо решение от 10 юни 2004 г. отделът по споровете уважава направеното от Budvar възражение, като приема по същество, че в Австрия и Франция съществува вероятност от объркване между марката, заявена за регистрация, и марка № 674 530.
С решение от 11 юли 2005 г. втори апелативен състав на СХВП уважава жалбата на Anheuser-Busch срещу решението от 10 юни 2004 г., с мотива че марка № 674 530 е защитена в горепосочените две държави членки едва след като е подадена заявката за съответната марка на Общността, и връща преписката на отдела по споровете за ново разглеждане.
С второ решение от 22 декември 2005 г. отделът по споровете отново уважава направеното от Budvar възражение. Считайки, че доказателствата за използването на марка R 238 203 са недостатъчни, той разглежда единствено марка № 614 536 и в това отношение решава да вземе предвид документите, представени от Budvar в подкрепа на неговото възражение. В заключение отделът по споровете по същество приема, че в Германия, Австрия, Бенелюкс, Франция и Италия съществува вероятност от объркване между марката, заявена за регистрация, и посочената по-ранна марка.
Със спорното решение втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата на Anheuser-Busch срещу решението от 22 декември 2005 г.
Той приема, обратно на отдела по споровете, че марка R 238 203 може да бъде взета предвид, като счита, въз основа на представените от Budvar документи, че реалното използване на тази марка е доказано.
Апелативният състав прави извод, че за стоките „бира, ale [вид английска бира], портер, малцови алкохолни напитки“ възражението може да бъде уважено въз основа на член 8, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, а за останалите стоки („безалкохолни напитки“), предвид идентичността на марките и явните сходства между стоките, възражението може да бъде уважено за тези стоки въз основа на параграф 1, буква б) от посочения член.
На 31 май 2007 г. Anheuser‑Busch подава в секретариата на Общия съд жалба, с която иска отмяна на спорното решение.
Общият съд отхвърля изцяло жалбата за отмяна.

Сегашното решение на the Court of Justice е:

97 С третото си правно основание Anheuser-Busch упреква Общия съд главно за това, че не е отменил спорното решение, по съображение че с оглед на предвидените в член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 изисквания документите, представени от Budvar, са били недостатъчни, за да се докаже реалното използване на марка R 238 203.

98 В това отношение в обжалваното съдебно решение била допусната грешка при прилагане на правото, тъй като с разглежданите документи се доказвало основно използването на друга марка, а именно на марка № 674 530, която апелативният състав обаче не взел предвид, защото тя не е по-ранна марка по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент № 40/94. От посоченото по-горе Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, и по-специално от точка 86 от него, обаче следвало, че доказателството за използване на една регистрирана марка не може същевременно да бъде доказателство за използване на друга регистрирана марка, по съображение че последната била само леко променен вариант на първата.

99 Както обаче правилно изтъква СХВП, Anheuser-Busch излага правно основание, което не е включено в жалбата срещу спорното решение, подадена до Общия съд.

100 Следователно става въпрос за ново правно основание, което разширява предмета на спора, поради което не би могло да се изложи за първи път във фазата на обжалването (вж. по-конкретно Решение от 18 декември 2008 г. по дело Les Éditions Albert René/СХВП, C‑16/06 P, Сборник, стр. I‑10053, точка 125).

101 Всъщност следва да се отбележи, че в точки 110 и 112 от обжалваното съдебно решение Общият съд е констатирал, че Anheuser-Busch не е оспорило обстоятелството, че разглежданите документи са свързани с използването на марка R 238 203. В точка 114 от споменатото решение Общият съд посочва, че пред него Anheuser-Busch поддържа, че апелативният състав е трябвало да се основе на други съображения, като естеството на използването на тази марка в Германия и Австрия.

102 От това следва, че според Общия съд предметът на спора, с който той е сезиран, се отнася единствено до въпроса дали разглежданите документи са достатъчни, за да се установи реалното използване на марка R 238 203, в частност естеството на нейното използване, но не и до въпроса дали тези документи са свързани с използването на тази или на друга марка, на която възразяващата страна също се е позовала, но която е отхвърлена от СХВП в хода на производството по възражение.

103 Ето защо в точка 114 от обжалваното съдебно решение Общият съд е дал отговор само на изложените пред него доводи във връзка с първия въпрос и не е разгледал втория въпрос, който впрочем не е обсъждан пред него.

104 Пред Съда обаче Anheuser-Busch твърди, че последният въпрос се съдържа в жалбата му, подадена до Общия съд, и по-конкретно в третото правно основание, изложено в нея.

105 От самия текст на точки 110, 112 и 114 от обжалваното съдебно решение все пак следва, че Общият съд изобщо не е нарушил обхвата на това правно основание.

106 Освен това доводът, че представените от Budvar доказателства се отнасят до използването на марка, различна от марката, която единствена е взета предвид от апелативния състав, не е достатъчно свързан с изложеното пред Общия съд трето правно основание, изведено от това, че споменатите доказателства не отговарят на необходимите условия, за да се приеме, че разглежданата по-ранна марка е реално използвана, и следователно подобен довод няма как да се приеме просто за доразвиване на третото правно основание.

107 Този довод всъщност е свързан с точки 81—86 от посоченото по-горе Решение по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, които се отнасят до правно основание, изведено от член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, докато третото правно основание, изложено от Anheuser-Busch пред Общия съд, е изведено от член 43, параграфи 2 и 3 от посочения регламент.

108 Във всеки случай целта на този довод е различна от тази на третото правно основание от жалбата за отмяна, тъй като той не цели да се оспори действителното търговско използване на по-ранната марка, а е свързан с въпроса дали доказателствата се отнасят по-скоро до една, а не до друга марка.

109 Следователно третото основание за обжалване трябва да се отхвърли като недопустимо.

110 От изложеното дотук следва, че нито едно от трите правни основания, изложени от Anheuser-Busch в подкрепа на жалбата му, не може да бъде уважено, и следователно тя трябва да бъде отхвърлена изцяло.

Източник: Court of Justice ruling.


English version

The czech beer company Budvar, strikes again Anheuser-Busch concerning the dispute about trade mark "budweiser".
The dispute between the two companies continued for more than 10 years during which time the small Czech company more than successfully oppose to the giant Anheuser-Busch.
History is as follows:

On 1 April 1996 Anheuser-Busch filed an application with OHIM for registration as a Community trade mark of the word sign ‘BUDWEISER’ for goods falling within Class 32 of the Nice Agreement on the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended, and corresponding to the following description: ‘beer, ale, porter, malted alcoholic and non‑alcoholic beverages’. On 28 September 1999, Budvar brought opposition proceedings against the registration of the mark applied for in respect of all goods concerned, relying, first, under Article 8(1)(a) and (b) of Regulation No 40/94, on the existence of three trade marks, namely:

– the international word mark BUDWEISER (R 238 203) (‘trade mark R 238 203’), registered for ‘beer of any kind’, with effect in Germany, Austria, Benelux and Italy;

– the international figurative mark including the words ‘Budweiser Budvar’ (No 674 530) (‘trade mark 674 530’), registered for ‘malt’ and ‘beer’, with effect in Austria, Benelux, France and Italy; and

– the international figurative mark including the words ‘Budweiser Budvar’ (No 614 536) (‘trade mark 614 536’), registered for ‘beers’, with effect in Germany, Austria, Benelux, France and Italy. Budvar relied, second, under Article 8(4) of Regulation No 40/94, on a number of appellations of origin including the word ‘Budweiser’. On 8 July 2002, Anheuser‑Busch requested, pursuant to Article 43(2) and (3) of Regulation No 40/94, that Budvar furnish proof that the marks referred to in support of its opposition had been put to genuine use.Budvar responded to that request by a letter of 8 November 2002, the period specified for that purpose by OHIM in a letter of 10 September 2002 expiring on 11 November 2002. By a first decision of 10 June 2004, the Opposition Division upheld the opposition entered by Budvar, holding in essence that there was a likelihood of confusion in Austria and France between the mark applied for and trade mark 674 530. By a decision of 11 July 2005 the Second Board of Appeal of OHIM upheld Anheuser‑Busch’s appeal against the decision of 10 June 2004, on the ground that trade mark 674 530 was protected in Austria and France only after the application for the Community trade mark concerned had been filed. It referred the case back to the Opposition Division. By a second decision of 22 December 2005, the Opposition Division once again upheld the opposition entered by Budvar. Considering, first of all, that the evidence of use of trade mark R 238 203 was insufficient, it limited its examination to trade mark 614 536, in relation to which it decided to take into account the documents produced by Budvar in support of its opposition. In conclusion, the Opposition Division considered, in essence, that there was a likelihood of confusion in Germany, Austria, Benelux, France and Italy between the mark applied for and that earlier trade mark.

By application lodged at the Registry of the General Court on 31 May 2007, Anheuser-Busch brought an action for annulment of the contested decision.

By its third plea, Anheuser-Busch in essence complains that the General Court did not annul the contested decision on the ground that, in view of the conditions laid down in Article 43(2) and (3) of Regulation No 40/94, the documents submitted by Budvar were not sufficient to prove genuine use of trade mark R 238 203.


Findings of the Court

The judgment under appeal is, it claims, vitiated in that respect by an error of law since the documents concerned essentially prove use of another trade mark, namely trade mark 674 530, which was not, however, taken into account by the Board of Appeal as it is not an earlier mark within the meaning of Article 8(1) of Regulation No 40/94. It is apparent from Il Ponte Finanziaria v OHIM, and in particular from paragraph 86 thereof, that proof of use of one registered mark cannot at the same time constitute proof of use of another registered mark on the ground that the latter mark is merely a slight variation on the former.

However, as OHIM correctly maintains, Anheuser-Busch is raising a plea which was not included in the action brought before the General Court against the contested decision.

It is therefore a new plea which extends the subject-matter of the dispute and which for that reason cannot be put forward for the first time at the appeal stage (see, in particular, Case C‑16/06 P Les Éditions Albert René v OHIM [2008] ECR I-10053, paragraph 125).

Indeed, in paragraphs 110 and 112 of the judgment under appeal, the General Court noted that Anheuser-Busch had not disputed the fact that the documents in question related to the use of trade mark R 238 203. In paragraph 114 of the judgment under appeal, the General Court mentioned that Anheuser‑Busch maintained before it that the Board of Appeal should have taken other factors into account, such as the nature of the use of that mark in Germany and Austria. It is thus apparent that the General Court concluded that the subject-matter of the dispute before it concerned solely the question whether the documents in question were sufficient to prove genuine use of trade mark R 238 203, in particular with regard to the nature of the use of that mark, and did not concern the question whether those documents concerned use of that trade mark or use of another trade mark, also relied on by the opponent but excluded by OHIM during the opposition proceedings. Accordingly, the General Court confined itself, in paragraph 114 of the judgment under appeal, to addressing the arguments raised before it concerning the first question and did not deal with the second question which, moreover, was not the subject of argument before it. Before the Court of Justice, Anheuser-Busch asserts, however, that its application to the General Court, in particular its third plea, covers that second question. However, it is clear from the actual wording of paragraphs 110, 112 and 114 of the judgment under appeal that the General Court in no way misconstrued the scope of that plea. Furthermore, the argument that the evidence provided by Budvar concerned use of a trade mark other than the only mark to be considered by the Board of Appeal is not sufficiently connected with the third plea raised before the General Court – which alleged that that evidence failed to satisfy the conditions necessary for the earlier mark at issue to be regarded as having been put to genuine use – and, consequently, that argument cannot be regarded as merely expanding the third plea. That argument in fact concerns paragraphs 81 to 86 of Il Ponte Finanziaria v OHIM, which relate to a plea based on Article 15(2)(a) of Regulation No 40/94, whilst the third plea raised by Anheuser-Busch before the General Court was based on Article 43(2) and (3) of that regulation. In any event, that argument has a different purpose from the third plea in the action before the General Court, since it does not seek to dispute that the earlier trade mark was actually put to commercial use but addresses the question whether evidence relates to one trade mark rather than another. The third plea on appeal must therefore be rejected as inadmissible. It follows from the foregoing that none of the three pleas in law raised by Anheuser-Busch in support of its appeal can be accepted and that the appeal must therefore be dismissed in its entirety.