сряда, 30 ноември 2011 г.

Licensing Policy in Italy - Лицензионна политика в Италия


Marques Class 46 публикува интересна статия за характерните особености на лицензионната политика относно търговските марки в Италия, както и сравнение с тази на марките на Общността.
Някои от по интересните изисквания касаещи лицензирането в Италия са:

- Патентното ведомство изисква декларация от лицензополучателя и лицензодателя относно лицензирането на марката. Възможно е да бъде предоставено и самото лицензионно споразумение. Преди вписването на лицензията в Патентното ведомство тя трябва да бъде регистрирана пред съответната официална финансова институция.

- Вписването на лицензията в Патентното ведомство струва 200 евро, аналогично на вписването на лицензия в OHIM.
Целият текст на публикацията може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published an interesting article about the characteristics of the licensing policy regarding trademarks in Italy comparing with that of Community trade marks.
Some of the more interesting requirements in Italy are:

- The Patent Office requires the declaration from the licensor and the licensee concerning the trademark license. It could be granted and the license agreement itself. Before entering the license in the Patent Office register it must be filed with the competent fiscal authorities

- The entry of the license in the Patent Office costs 200 euros similar to the registration of a license in the OHIM.
The entire text of the publication can be found here.

Patents in Romania - Патенти в Румъния


Статия с автор г-жа Margareta Oproiu, касаеща правоприлагането относно патенти в Румъния може да бъде открита тук.

English version

An article written by Ms. Margareta Oproiu concerning patent enforcement in Romania can be found here.

вторник, 29 ноември 2011 г.

Cadbury prevailed against Nestle concerning the battle for the purple color - Cadbury победи Nestle в битката за пурпурния цвят


Cadbury, която е собственост на Kraft постигна важна победа над основния си конкурент Nestle.
През 2008 година Cadbury заявяват във Великобритания цветна марка - Пурпурен цвят, пантон 2685С, клас 30.
Nestle възразяват на тази регистрация, като определят марката за неотличителна.
Според решението на Патентното ведомство марката на Cadbury е придобила отличителност за продуктите шоколадови блокчета и течен шоколад. Марката обаче не касае други видове сладкарски изделия.
Придобитата отличителност е доказана чрез предоставени от Cadbury изследвания, според които при показване на чисти опаковки в пурпурен цвят и задаване на въпроса- Какво е това според вас, огромна част от анкетираните казват Cadbury.
Марката се използва от 1914 година по този начин, което е създала силна асоциативна връзка.
Тази победа е важна победа за Kraft но тя касае само шоколадовите изделия без останалите сладкарски продукти, което дава свободно поле на други пазарни участници да използват подобен цвят за опаковките си.

English version

Cadbury which is owned by Kraft has achieved an important victory over its main competitor Nestle.
In 2008 Cadbury filed an application in the UK for a color trademark - Purple, Pantone 2685S, Class 30.
Nestle argued that registration claiming that this mark is non-distinctive.
According to the decision of the Patent Office the Cadbury brand has become distinctive for chocolate
bars and drinking chocolate. The mark does not concern other types of confectionery.
Acquired distinctiveness is evidenced by Cadbury trough studies which showing that most of the respondents distinguished purple color in connection with Cadbury products.
The brand is used since 1914 by this way which has created a strong associative link.
This victory is an important victory for Kraft but it only applies to chocolate confectionery. This gives free scope to other market participants to use a similar color for
a packaging of different confectionery products.

понеделник, 28 ноември 2011 г.

Patent Trolls Cost Businesses $80 Billion Per Year - Патентните тролове струват 80 милиарда долара годишно на бизнеса


Според ново проучване бизнес моделът наречен Патентен трол струва близо 80 милиарда долара годишно на компаниите по света.
Както знаем Патентният трол или както Boston University School of Law определя тези фирми “Non-practicing entities” (NPEs), е дейност при която имаме изкупуване на множество патенти в различни технологични области. След това патентния трол не развива дейност основана на тези патенти, а само изчаква дали друг пазарен участник ще направи грешката да засегне някои от патентите, чрез използването им при създаването на определени продукти. Тогава тролът се задейства и завежда съдебно дело. Тези дела обикновенно касаят огромни искове за обезщетения. В повечето случай нещата се уреждат с извън съдебно споразумение.
Според проучването тази практика е довела до загуби за засегнатите компании в размер на над половин трилион долара за периода 1990-2010.
Повече информация може да откриете тук.

English version

According to a new research a business model which is called patent trolls costs to the companies worldwide approximately 80 billion dollars annually.
As we know, The Patent trolls or as Boston University School of Law defines it "Non-practicing entities" (NPEs), is an activity where one entity buy a number of patents in various technological fields. Then the patent troll doesn't operate with these patents, but only wait if another market participant will make an error to affect some of the patents using them in the creation of certain products. Then the troll is triggered and filed a lawsuit. These cases usually relate to huge compensation claims. In most cases, things are settled out of court with agreements.
According to the survey this practice has led to losses for the companies amounting to over half a trillion dollars for the period 1990-2010.
More information can be found here.


сряда, 23 ноември 2011 г.

Standing Committee regarding Copyright and Related Rights - Постоянен комитет по авторско право и сродни права


Постоянен комитет по авторско право и сродни права: 23-та сесия, 21 ноември – 2 декември 2011 г., Женева.
Повече информация тук.

English version

Standing Committee regarding
Copyright and Related Rights: 23rd session, 21 November-2 December 2011, Geneva.
More information can be found here.

понеделник, 21 ноември 2011 г.

Патентоване на изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници


Новина от Патентно ведомство:
На 22 ноември 2011 г., в сградата на Патентното ведомство ще се проведе кръгла маса - дискусия на тема "Изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници”.
Предвижда се в нея да участват представители на бизнеса, академичните среди и представители по индустриална собственост, които работят в областта.
Кръглата маса се провежда в рамките на двудневната среща между експерти от българското и Европейското патентни ведомства.
За повече информация тук.петък, 18 ноември 2011 г.

The 3rd Annual Francis Gurry Lecture - Трета годишна лекция на Francis Gurry

Третата годишна лекция на Директорът на WIPO г-н Francis Gurry беше проведена в Университета на Мелбърн, Австралия. Лекцията беше озаглавена De-linking intellectual property from exclusive rights.
Може да се запознаете с тази лекция във видеото по-долу.Лекцията засяга въпроса с монополното право, което се осигурява от интелектуалната собственост и което цели да стимулира иновациите. Но в наши дни свободното използване на знанията се превръща в изключително сериозен генератор за ново развитие. От тази гледна точка е интересно как интелектуалната собственост може да отговори на тези промени на средата.

English version

Third Annual Lecture of the Director of WIPO, Mr. Francis Gurry was held at the University of Melbourne, Australia. The lecture was titled "De-linking intellectual property from exclusive rights".
You can see this lecture in the video below.

The lecture addresses the question of a monopoly right which is provided by intellectual property and which aims to stimulate innovations. But nowadays the free use of knowledge becomes a very serious generator of new development. From this perspective it is interesting how intellectual property can respond to these changes in the
environment.

четвъртък, 17 ноември 2011 г.

Apple with a new weapon against it's competitors - Apple с ново оръжие срещу конкурентите си


Apple си осигури ново оръжие срещу конкурентите си на пазара на смарт телефони.
То се нарича- патент за софтуер касаещ технологията “Slide-to-Unlock”, която позволява съответното устройство да бъде отключено чрез плъзгане на пръста върху тъчскрийн дисплеят.
Патентът е озаглавен “unlocking a device by performing gestures on an unlock image”, информация за който може да бъде открита тук.
Интересното в случая е че подобни функции предлагат и конкуренти на Apple продукти, особено тези с платформата Android.
Може ли да означава това нова патентна война? Бъдещето ще покаже.
Някои специалисти в областта обаче използват този нов патент на Apple за да отправят нови критики към съществуващата патентна система в САЩ. Според запознати този патент не отговаря на критерия новост, тъй като вече съществува подобна технология използвана от шведска компания една година по-рано. Малките разминавания в двата софтуера обаче са били достатъчни на Американското патентно ведомство да регистрира патента на Apple.
информация IP Osgoode.

English version

Apple get a new weapon against its competitors on the market for smart phones.
It is called - a patent for software concerning "Slide-to-Unlock"
technology which allows the device to be unlocked by sliding your finger on the touchscreen.
The patent is titled "unlocking a device by performing gestures on an unlock image", for which information can be found here.
The interesting thing is that such features are offered by some competitors of Apple, especially those with Android.
Could this mean a new patent war? The future will show.
Some specialists, however, use this new patent to make a new criticism of the existing patent system in the U.S. According to well grounded in the IP field, this patent does not meet the criteria for novelty as this technology has been already used by the Swedish company a year earlier. Small variations in the software, however, were sufficient to U.S. Patent Office to register the patent owned by Apple.
information on IP Osgoode.

сряда, 16 ноември 2011 г.

20 години от създаването на Комисията за защита на конкуренцията


Новина от Комисията за защита на конкуренцията:

С международна конференция в зала «Средец» на хотел «Шератон», посветена на двадесетата годишнина от основаването си, Комисията за защита на конкуренцията отбелязва днес както своя рожден ден, така и развитието на правото на конкуренция през изминалия период. В приветствието си към форума министър-председателят г-н Бойко Борисов изтъкна, че в условията на ефективна конкуренция компаниите съумяват в най-голяма степен да реализират потенциала си и да разгърнат своята дейност, поради което сред приоритетите на Комисията за защита на конкуренцията и на българското правителство е създаването и развитието на конкурентна икономическа среда в страната. В лекцията си д-р Александър Италианер, генерален директор на Главна дирекция «Конкуренция» в Европейската комисия, наблегна на ролята на сътрудничеството на органите по конкуренция в Европа - предпоставка за ефективно прилагане на конкурентното законодателство. Сред лекторите на конференцията са председатели на антимонополни ведомства от страни като Великобритания, Австрия, Унгария и Белгия, както и заместник-председателят на Федералната антимонополна служба на Руската федерация.

European Commission launched database for agricultural varieties - Европейската комисия основа нова база данни за селскостопански сортове растения


Европейската комисия въведе в експлоатация нова база данни касаеща селскостопански сортове растения.
Базата данни съдържа около 19 000 селскостопански сорта култури и около 17 000 сорта зеленчукови посеви.
Тази база данни ще бъде изключително полезна при събирането на информация за защита на нови сортове растения.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission put into effect a new database concerning agricultural plant varieties.
The database contains around 19,000 varieties of agricultural crops and around 17,000 varieties of vegetable crops.
This database will be extremely useful in gathering information for the protection of new plant varieties.
More information can be found here.

The new Vice-President of the EPO- Новият председател на Европейското патентно ведомство

Wim Van der Eijk е новият заместник прецедател на Европейското патентно ведомство. Повече информация може да откриете тук.

English version


Wim Van der Eijk is the new Vice President of the European Patent Office. More information can be found here.

вторник, 15 ноември 2011 г.

European Court ruled in the case AYUURI NATURAL v AYUUR - Европейския съд излезе с решение по делото AYUURI NATURAL v AYUUR


Европейският съд излезе с решение по дело T-313/10 касаещо спор между заявена марка AYUURI NATURAL и по-ранна регистрирана марка AYUUR за класове 3 и 5.
Съдът анулира решението на Апелативния борд на OHIM, според което между двете марки няма объркващо сходство поради слабата отличителност на елемента AYUUR.
Европейския съд счита, че марките са сходни, като отхвърля довода за слабата отличителност на думата AYUUR, която няма връзка с ‘Ayurveda’, традиционна хиндуиска медицина.
Макар част от потребителите в Европа да са запознати с подобни алтернативни форми на медицина, те не представляват голяма част от публиката. Предоставените доказателства (няколко извадки от сайтове с информация за ‘Ayurveda’) не са достатъчно доказателство за да се счете, че значителна част от потребителите са запознати с този вид медицина.
Решението на съда може да откриете тук.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-313/10 concerning a dispute between a new trademark AYUURI NATURAL and an earlier registered mark AYUUR for classes 3 and 5.
The court annulled the decision of The Board of
Appeal according to which between the two marks there is no confusing similarity because of the weak distinctive element the word AYUUR.
The European Court considered that the marks are similar and rejects the weak distinctiveness of AYUUR which has no connection with 'Ayurveda' traditional Hindu medicine.
While only some consumers in Europe are aware of such alternative forms of medicine, they do not represent large part of the public. All evidences ( few web sites with information on 'Ayurveda') are not a sufficient evidence to consider that a significant proportion of consumers are familiar with this type of medicine.
The court decision can be found here.
Information Marques Class 46.

понеделник, 14 ноември 2011 г.

Академичната общност на УНСС тържествено отбеляза 20-годишнината от създаването на катедра и специалност „Интелектуална собственост“

Академичната общност на УНСС тържествено отбеляза 20-годишнината от създаването на катедра и специалност „Интелектуална собственост“. В голямата конферентна зала на университета заеха места ръководители и преподаватели от висшето училище, представители на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), на държавни институции и университети в страната, студенти. Специален гост на събитието бе президентът на Р. България Георги Първанов.

В залата присъстваха и директорът на НАТФИЗ проф. Станислав Семерджиев, ректорът на Великотърновския университет проф. Пламен Легкоступ, проф. Стоян Денчев, зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на УниБИТ, проф. Лалю Радулов, ректор на УНСС в годината, когато е открита катедрата. Сред чуждестранните гости бяха зам.-ректорът на Пражкия университет и зам.-ректорът на Истанбулския университет.
"Вече не може да се отрече значението на интелектуалната собственост както в световен мащаб, така и за България като страна от ЕС", посочи в поздравителното си слово Георги Първанов. Държавният глава заяви, че е особено впечатлен от мащабите на осъщественото в катедрата-юбиляр, като се върна назад към срещите си с бившия генерален директор на СОИС д-р Камил Идрис и откриването на Центъра по интелектуална собственост в УНСС.

Той изрази надежда, че следващият президент ще осъществи приемственост в надграждането - към катедрата, университета, висшето образование. Първанов високо оцени професионализма и ентусиазма на университетските учени и преподаватели от „Интелектуална собственост“, отличи ролята на проф. Борисов в това дело и го определи като „знакова фигура“.

Новина и снимков материал: Център по интелектуална собственост- УНСС.

петък, 11 ноември 2011 г.

Statistics from OHIM- September 2011 - Статистика от OHIM- Септември 2011


OHIM публикува статистика относно марките и дизайните на Общността за месец септември 2011. Данните са както следва:

Community trade mark applications received 8 943
Community trade mark applications published 7 884
Community trade marks registered (certificates issued) 8 796
Community trade mark renewal applications 1 270


Registered Community designs received 6 874
Registered Community designs published 6 413


English version

OHIM publishes statistics concerning Community trademarks and designs for September 2011. The data are as follows:

четвъртък, 10 ноември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Канада засилва режима си за защита на интелектуална собственост.
За повече информация тук.

2. Законът за борба с онлайн пиратството ще спре онлайн иновациите.
За повече информация тук.

3. Основи на PCT: Разбиране на международния процес на заявяване.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Canada strengthens the regime for protecting intellectual property.
For more information here.


2. The legislation against online piracy will stop online innovations.
For more information here.


3. PCT basics: Understanding the international application process.
For more information here.


Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

сряда, 9 ноември 2011 г.

Lawsuits for Android by the end of the year - Съдебните дела за Android до края на годината


Блогът Foss Patents обобщава в една интересна статия всички съдебни дела касаещи платформата за смарт телефони Android до края на тази година. Те са:

- Apple v. Samsung - в момента се водят няколко дела в САЩ, Австралия, Франция и Холандия.

- Apple v. HTC and S3 Graphics v. Apple

- Motorola Mobility v. Apple

- Microsoft v. Motorola Mobility

- Oracle v. Google

Повече информация относно тези съдебни дела може да откриете тук.

English version

The Foss Patents blog summarizes in an interesting article all litigation disputes concerning the platform for smartphones Android by the end of this year. They are:

- Apple v. Samsung - are currently underway in several cases in the United States, Australia, France and the Netherlands.

- Apple v. HTC and S3 Graphics v. Apple

- Motorola Mobility v. Apple

- Microsoft v. Motorola Mobility

- Oracle v. Google

More information about these lawsuits can be found here.

вторник, 8 ноември 2011 г.

New rules for settling disputes concerning domain names in France - Нови правила за уреждане на спорове за домейни във Франция


Marques Class 46 съобщава, че спорове касаещи домейни .fr за Франция ще се уреждат по нов начин.
До момента тези спорове се решаваха от експерти от Арбитража на WIPO.
Според промените които влизат в сила от 21.11.2011г., споровете за домейни .fr ще бъдат решавани от AFNIC във Франция.
Повече информация за новите правила може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported that disputes concerning domain names .fr for France will be governed by new rules.
Until now these disputes have been settled by experts from WIPO
Arbitration Center.
According to the amendments which coming into force on 21.11.2011. all disputes regarding domain names .fr will be decided by AFNIC France.
More information about the new rules can be found here.

понеделник, 7 ноември 2011 г.

20 години катедра и специалност „Интелектуална собственост“

Катедра и специалност "Интелектуална собственост" празнуват своята 20 годишнина в Университета за национално и световно стопанство.
В тази връзка ректорът на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и катедра „Интелектуална собственост“ организират тържествено честване на събитието. Тържеството ще се проведе на 10 ноември 2011 г. от 11.00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС. Официален гост на тържеството ще бъде г-н Георги Първанов – президент на Република България.

Честването на годишнината ще продължи същия ден от 14.00 часа в конферентна зала на Центъра по интелектуална собственост в УНСС с Юбилейна кръгла маса с международно участие на тема: „Обучението по интелектуална собственост в университетите”, организирана съвместно със Световната организация по интелектуална собственост.

За повече информация тук.

петък, 4 ноември 2011 г.

German Patent Office reported some trends for 2011 - Патентното ведомство на Германия отчете тенденциите за 2011 година


Патентното ведомство на Германия отчете трендовете по отношение за заявки за патенти, дизайни и марки в страната за 2011 година.
Тенденцията за увеличаване на заявките за патенти и дизайни продължава, докато тази за намаляване на заявките за търговски марки също е налице.
Обяснението за намаления брой национални марки може да се търси в преориентацията на заявителите към марката на Общността, която дава закрила в 27 държави членки.
Отчитането на подобни данни е важно с оглед на факта, че Германия е водещата икономика в ЕС.
информация на Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Germany reported some trends concerning applications for patents, designs and trademarks in the country for 2011.
The trend of increasing applications for patents and designs continue in contrast to reduction of applications for national trademarks.
The explanation for the reduced number of national marks can be explain with the reorientation of applicants to the Community trade mark which provides protection in 27 member states.
Reporting of such data is important in view of the fact that Germany is the leading economy in the EU.
information Marques Class 46.

OHIM's new mediation service entered into force - Новата услуга за медиация на OHIM стартира


OHIM обяви официално стартирането на новата си услуга свързана с медиация по разрешаване на спорове за търговски марки и дизайни. Услугата е в сила от 24 октомври 2011 година.
Повече информация за тази услуга, както и видео материал разясняващ основните й моменти, може да откриете тук.

English version

OHIM announced the launch of it's new service related to mediation of different disputes concerning trademarks and designs. The service is effective since October 24, 2011.
More information about this service, and video materials on its main points can be found here.четвъртък, 3 ноември 2011 г.

"Occupy Wall Street" become a trademark - Движението "Окупирай Wall Street" става търговска марка


Едно от най-новите обществени движения израз на световната икономическа криза е Окупирай Wall Street, което стартира в Ню Йорк и скоро се разпространи навсякъде в САЩ и по света.
Името на това движение обаче може да стане търговска марка след като двама предприемчиви американци са заявили марка "Occupy Wall St." в Американското патентно ведомство. Марката е заявена за класове 16, 18 и 25.
Самите американците заявили марката са част от протестното движение, което застава срещу големите корпорации, които според него са довели света до настоящата криза.
Този случай обаче потвърждава факта, че Америка е страна на неограничените възможности след като самата криза може да стане генератор на финансови постъпления.

English version

One of the latest social movements which is a consequence of the global economic crisis is "Occupy Wall Street" which started in New York and soon spread across the U.S. and worldwide.
The name of this movement, however, can become a trademark after two enterprising Americans applied for a mark "Occupy Wall St." in the U.S. Patent Office. The mark is applied for classes 16, 18 and 25.
These two Americans are members of this protest movement that stands against the big corporations, which are blamed for the current world crisis.
This case, however, confirms that the US is a country of unlimited opportunities after the fact that the crisis itself may become a generator of financial revenues.

сряда, 2 ноември 2011 г.

Обзор на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС


Новина от Европейската комисия:

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Подемът в инвестициите на компаниите от ЕС в НИРД е положителен сигнал в момент, когато се стремим да увеличим растежа и заетостта в Европа чрез иновации. Това, че все още изоставаме от някои конкуренти на световната сцена, показва обаче, че трябва да подобрим още условията за бизнеса в съответствие с целите на Съюза за иновации. Необходимо е бързо да бъдат приети и да бъдат осъществени на практика наскоро обявените и намиращите се в процес на подготовка предложения на Европейската комисия във връзка с единния патент, стандартите, обществените поръчки и рисковия капитал.“

През 2010 г. американските компании се представят дори още по-добре от тези от ЕС — 10-процентно увеличение на инвестициите в НИРД (след спад с 5,1 % през 2009 г.). Компаниите от някои от азиатските държави продължават да бележат много силен ръст на инвестициите в НИРД, в т.ч. 29,5 % за китайските компании и 20,5 % за фирмите от Южна Корея. 1400-те компании от Обзора дават през 2010 г. работа на над 40 млн. души, което е увеличение с 3 % спрямо 2009 г. Анализът на тенденциите от последните осем години показва, че ръстът на заетостта в секторите с голямо участие на НИРД е като цяло по-голям от този в останалите сектори и се повлиява по-слабо от икономическия спад.

Над две трети от инвестициите в НИРД, направени от компаниите от ЕС, включени в Обзора, са от страна на компании, намиращи се в трите най-големи държави-членки, като немските компании показват най-висок ръст в рамките на една година (8,1%). Той се дължи най-вече на няколко компании от автомобилостроенето (Daimler, Volkswagen и BMW). Компаниите от Обединеното кралство бележат ръст на инвестициите в НИРД от 5,8 %, което е близко до средния за ЕС, докато френските компании постигат 3,8 %.

В други държави-членки по няколко крупни „играчи“ са в основата на голяма част от ръста на инвестициите в НИРД. Сред тях са Novo Nordisk (27,3 %) и Vestas (49,8 %) в Дания и Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) и Amadeus (33,2 %) в Испания.

Като добър пример са откроени някои бързо растящи компании, като TomTom (Нидерландия) от сектора на електронните изделия, Autonomy (Обединено кралство) и Gameloft (Франция) при софтуера и Morphosys (Германия) при биотехнологиите, които през 2010 г. постигнаха много добри резултати.

Контекст

Обзорът на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната дейност в ЕС се публикува всяка година от Европейската комисия (ГД „Изследвания и иновации“ и Съвместния изследователски център) и съдържа информация за водещите 1400 компании в света (400 от ЕС и 1000 извън него), класирани по техните инвестиции в НИРД. Изданието измерва общата стойност на глобалните инвестиции на тези компании в НИРД без оглед на това къде реално се осъществява НИРД.

Съюзът за иновации е една от седемте водещи инициативи от стратегията „Европа 2020“ за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Целта на Съюза за иновации е да изведе науката в Европа на световно ниво и да премахне пречките пред иновациите — като скъпо патентоване, разпокъсаност на пазара, бавно създаване на стандарти и недостиг на умения — които не позволяват на идеите бързо да стигат до пазара. Друга от целите на инициативата е да промени радикално начина, по който общественият и частният сектор работят заедно, най-вече чрез партньорства за иновации между европейските институции, националните и регионалните власти и бизнеса.

За повече информация и пълен списък на компаниите от топ 50 вж. MEMO/11/705.

вторник, 1 ноември 2011 г.

Промишлената политика: засилване на конкурентоспособността

Икономическото възстановяване на ЕС от кризата е сравнително бавно и все още е нестабилно. Това намира израз в усещането за влошаване на състоянието на цялата европейска икономиката. Освен това са налице ясно изразени рискове за отрицателно развитие, произтичащи от финансовите пазари, повишаването на цените на енергията и суровините, както и от необходимостта от бюджетна консолидация. Промишлеността на ЕС все пак е в добро състояние и би могла да върне европейската икономика по пътя на растежа.

Сред държавите-членки се наблюдават съществени различия: средната производителност на труда в сферата на производството варира от почти 125 % брутна добавена стойност на заето лице в Ирландия до под 20 % — в България. Делът на иновативните предприятия варира от 80 % в Германия до 25 % в Латвия. По отношение на предоставянето на благоприятни условия за развитие на бизнес Финландия се нарежда на първа позиция, а Италия — на последна. На този фон с представеното днес съобщение държавите-членки се насърчават бързо да приложат политики за постигане на конкурентни нива, които да са съвместими с участието в еврозоната и вътрешния пазар.

Това изисква от държавите-членки ясни и координирани политики в сферите на промишлеността и МСП. За тази цел Комисията е готова да насърчава и наблюдава структурните подобрения, тъй като е налице спешна нужда от възстановяване на растежа на европейската икономика.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Европейската промишленост е в добро състояние и е готова да се състезава с конкурентите си. Поради забавянето на възстановяването обаче ние трябва да положим усилия да изведем конкурентоспособността и растежа на още по-преден план в политическата програма. Нуждаем се от структурни реформи, които целят да освободят потенциала на нашите предприятия — основите двигатели на възстановяването“.

Представеното днес съобщение е придружено от „Доклад за европейската конкурентоспособност за 2011 г.“ и доклад относно „Резултатите и политиките на държавите-членки в областта на конкурентоспособността за 2011 г.“ За повече информация:

Конкурентоспособност на промишлеността: „Промишлена политика за ерата на глобализация“

Пълният текст на публикацията може да откриете тук.
Публикация на Европейската комисия.


IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. America Invents Act: непредвидените последствия от патентната реформа.
За повече информация тук.

2. Как да отговорим на писмо за прекратяване на нарушението.
За повече информация тук.

3. Четвърта международна конференция „Творческите градове”, 24-26 ноември 2011 г., Мадрид.
За повече информация тук.


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. America Invents Act: unintended consequences of patent reform.
For more information here.

2. How to respond to a letter of termination of an infringement.
For more information here.

3. Fourth International Conference "creative cities", 24-26 November 2011, Madrid.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.