четвъртък, 31 юли 2014 г.

Китай се присъедини към споразумението от Пекин - China acceded to the Beijing Treaty

WIPO съобщава за присъединяването на Китай към споразумението от Пекин за аудио-визуалните изпълнения. 
Китай е направила две декларации във връзка със споразумението:
- Член 11(1) и (2) няма да са обвързващи за страната;
- Хонг Конг няма да е част от споразумението за момента;

English version

WIPO reports about China's accession to the Beijing  Treaty on audio-visual performances.  
China has made two declarations with regard to this Agreement:
- Article 11 (1) and (2) will not be binding for the country;
- Hong Kong will not be part of the Treaty for the time being;

сряда, 30 юли 2014 г.

Някои бутилки за ликьор не могат да бъдат марки в ЕС - Some bottles of liquor can not be trademarks in the EU

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH подава заявка за следната фигуративна европейска марка за клас 33.
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания - член  7 (1) b) CTMR.
Решението е обжалвано. Европейският съд излезе с решение, което потвърждава решението на OHIM. Според съда, релевантните потребители в случая са немските такива, тъй като на бутилката има надпис на немски език.
Формата на бутилката не се различава значително от тази, която е типична за съответната индустрия. Освен това надписа “echte Kroatzbeere” или “истински боровинки” подсилва липсата на отличителност на марката.

English version

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH applied for the following European figurative mark for Class 33. OHIM refused the registration of the trademark on absolute grounds - Article 7 (1) b) CTMR.
The decision was appealed. The European Court issued a decision that upheld the OHIM one. According to the court, the relevant public in this case is the German one, as the bottle is labeled in German.
The shape of the bottle is not significantly different from that which is typical for the industry. Moreover, the inscription "echte Kroatzbeere" or "real blueberries" strengthen the lack of distinctiveness.

вторник, 29 юли 2014 г.

Нов закон за търговските марки в Албания - New Trademark Law in Albania

Marques Class 46 съобщава новината за въвеждането на ново законодателство касаещо търговските марки в Албания. То влиза в сила от 10.07.2014г. 
Промените в законодателството касаят въвеждането на възможността за регистрация на колективни и сертификативни марки. Освен това има промяна и относно процедурата по разглеждане на заявки за марки на абсолютни основания.

English version

Marques Class 46 reports about the introduction of new legislation concerning trademarks in Albania. It shall enter into force on 10.07.2014g.  
The changes in legislation concern the possibility of registration of collective and certification trademarks. Furthermore, there is a change and the procedure for examination of trademark applications on absolute grounds.

понеделник, 28 юли 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Борба с фалшифицирането: защо защитата на марката е важна  и как да я приложите
За повече информация тук. 

2. Кратките закачливи фрази върху тишърти  не подлежат на авторскоправна закрила. За повече информация тук.

3. Европейска комисия: Бялата книга, свързана с реформата в областта на авторското право се отлага за есента. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Combating Counterfeiting: why trademark protection is important and how to apply it. For more information here.

2. Short phrases on T-shirts are not subject to copyright protection. For more information here.

3. The European Commission: White Paper relating to reform of copyright is postponed to the autumn. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

сряда, 23 юли 2014 г.

Deutsche Telekom загуби опозиция срещу марка в Португалия - Deutsche Telekom lost opposition against mark in Portugal

Търговският съд в Лисабон излезе с решение по дело касаещо опит за регистрация на следната марка в Португалия:Срещу тази марка е подадена опозиция от Deutsche Telekom на основата на по-ранни марки:T (словна марка)
 
Марките касаят идентични и сходни стоки.
Патентното ведомство на Португалия позволява регистрацията на въпросната марка въпреки подадената опозиция.
Това решение е обжалвано неуспешно. Според съда заявената марка притежава ясно отличима графика. В същото време словната марка на Deutsche Telekom притежава много ниска отличимост. Останалите марки имат графично представяне, което се различава значително от това на заявената марка, поради което объркване не е възможно.

English version

The Lisbon Commercial Court issued a judgment in the case concerning the attempt for registration of the following trademarks in Portugal:

Against this mark was brought opposition from Deutsche Telekom on the basis of earlier trademarks:  
Marks concern identical and similar goods.   
The Patent Office of Portugal allowed the registration of the mark in question despite opposition.  
This decision was appealed unsuccessfully. According to the court the mark applied has clearly distinguishable graphics. At the same time word mark T owned by Deutsche Telekom has low distinctive character.. The other marks have a graphical representation which differs significantly from that of the mark applied, so that confusion is not possible.

вторник, 22 юли 2014 г.

Глобален иновационен индекс - 2014 - Global Innovation Index 2014

WIPO публикува  Глобалният иновационен индекс за 2014 година. Според данните най-иновационите държави за тази година са Швейцария, Великобритания и Швеция.
Повече информация може да откриете тук.


English version

WIPO publishes the Global Innovation Index 2014. According to the data, most innovative countries this year are Switzerland, the UK and Sweden.
More information can be found here.

понеделник, 21 юли 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Зелен доклад за закрилата на географските означения за неселскостопански продукти. За повече информация тук. 


 2.  Три неща, които всеки предприемач трябва да знае за патентния риск. За повече информация тук. 

3. EПВ и Испания продължават своето сътрудничество за Латинска Америка. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Green Paper on the protection of geographical indications for non-agricultural products. For more information here.

2. Three things every entrepreneur should know about patent risk. For more information here.
 
3. EPO and Spain continue their cooperation in Latin America. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

четвъртък, 17 юли 2014 г.

Духът на Куба и Европейският съд - The spirit of Cuba and the European court

Европейският съд излезе с решение по дело T- 207/13. Холандската компания 1872 Holdings vof регистрира европейска марка THE SPIRIT OF CUBA за клас 33, 35, 42.
Havana Club International SA подава искане на заличаване на марката на основание член 7(1)(b), (c) и (g)CTMR.
OHIM излиза с решение за заличаване на марката поради факта, че тя описва естествено и съдържанието на стоките от клас 32, като такива които могат да произхождат от Куба.
Решението е обжалвано с довода, че марката THE SPIRIT OF CUBA има абстрактно значение на английски език в смисъл на "Духът на Куба".
Съдът отхвърля жалбата.  Според съда OHIM правилно е преценил, че думата SPIRIT може да се разбере и като Спирт касаещ алкохолни напитки. Това подсилв възможността продуктите под тази марка да бъдат приети, като такива произхождащи от Куба.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-207/13. The Dutch company 1872 European Holdings vof registered Community trademark THE SPIRIT OF CUBA Class 33, 35, 42.
Havana Club International SA filled a request for cancellation of the mark under Article 7 (1) (b), (c) and (g) CTMR.
OHIM canceled the trademark because it describes the nature and content of the goods in Class 32 such as those that may come from Cuba.
The decision was appealed on the ground that the mark THE SPIRIT OF CUBA has abstract meaning in English in the sense of "The soul of Cuba."
The Court dismissed the appeal. According to the Court OHIM correctly held that the word SPIRIT can be understood as alcohol beverages. This increases the possibility products under this mark to be accepted as such coming from Cuba.
information on Marques Class 46.

сряда, 16 юли 2014 г.

WIPO Magazine 3/2014

WIPO публикува брой 3 на WIPO Magazine. В броя може да откриете:

E-Waste and Innovation: Unlocking Hidden Value 
The Brave New World of Wearable Technology: What Implications for IP?
Making sense of Europe’s Unitary Patent
Facilitating generic drug manufacturing: Bolar exemptions worldwide
IP Litigation: What Place for Patent Drawings?
Independent Movie-Making: An Interview with Sarah Lotfi
Copyright and Fashion: A UK Perspective
 One Year On: IP Australia’s Regional Patent Examination Training Program

Повече информация тук.

English version

WIPO published new issue of WIPO Magazine. In this issue you can find:
For more information here.

вторник, 15 юли 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Еврокомисар Нели Крус: Единният пазар жадува за реформи в сферата на авторското право. За повече информация тук.

2. Когато Cornish Pasty (географските означения) срещнат Feta Cheese (наименованията за произход) За повече информация тук. 

3. Microsoft стартира портал за интелектуална собственост в подкрепа на иноваторите от Африка. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Commissioner Neelie Kroes: the single market craves for reforms in copyright. For more information here.

2. When Cornish Pasty (GIs) meet Feta Cheese (Appellations of Origin) More information here.

3. Microsoft launches portal for intellectual property to support innovators in Africa. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

понеделник, 14 юли 2014 г.

Южна Корея може да бъде посочвана в заявки за международни дизайни - South Korea can be designated in applications for international designs

WIPO напомня, че от 01.07.2014 Република Корея може да бъде посочвана в заявки за международна регистрация на  промишлени дизайни по Хагската спогодба.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reminds that since 01.07.2014 the Republic of Korea can be designated in the application for international registration of industrial designs under the Hague Convention.  
More information can be found here.

петък, 11 юли 2014 г.

Регистрация на визия на магазин, като марка - решение на Европейският съд - Registration of store's design as trademark - decision of the European court

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑421/13 Apple Inc. срещу Deutsches Patent- und Markenamt. Делото касае следното:

На 10 ноември 2010 г. Apple получава разрешение от United States Patent and Trademark Office (Ведомство за патентите и марките в Съединените американски щати) за регистрация на триизмерна марка, състояща се в представяне посредством многоцветна рисунка (по-специално в стоманеносиво и светлокафяво), на представителните си магазини („flagship stores“) за услуги от клас 35 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета по време на дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Женева на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 1154, № I‑18200, стр. 89 [обн. ДВ бр. 64, 20 юли 2001 г.], наричана по-нататък „Ницската спогодба“), а именно за „услуги, предоставяни в рамките на търговията на дребно с компютри, компютърен софтуер, компютърни периферни устройства, мобилни телефони, битова електроника и аксесоари и свързаните с тях демонстрации на продукти“.
Посоченото представяне, описано от Apple като „отличителен дизайн и оформление на магазин за търговия на дребно“, е следното:
Image not found
Впоследствие в приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 14 април 1891 г., преразгледана и последно изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № I‑11852, стр. 390), Apple разширява използването на тази марка в международен план. Това разширяване на използването е било прието от някои държави и отхвърлено от други.
На 24 януари 2013 г. DPMA отказва разширяването на използването на тази триизмерна международна марка (IR 1060321) на германска територия с мотива, че представянето на помещения, предназначени за продажбата на стоките на дадено предприятие, представлява само представяне на съществен аспект от търговската дейност на това предприятие. Разбира се, дори и да е възможно потребителят да приеме обзавеждането на такова помещение като указание за качеството и ценовия клас на стоките, той не би възприел такова обзавеждане като указание за техния произход. Освен това представеното търговско помещение в случая не се отличава в достатъчна степен от магазините на другите доставчици на електронни стоки.
Apple обжалва посоченото решение за отказ на DPMA пред Bundespatentgericht.
Според тази юрисдикция обзавеждането, представено чрез триизмерен знак, изобразен в точка 9 от настоящото решение, притежава особености, които го отличават от обичайното обзавеждане на търговски помещения в този икономически сектор.
Bundespatentgericht обаче приема, че спорът, с който е сезиран, повдига по-съществени въпроси в областта на правото на марките, поради което решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Следва ли член 2 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че възможността за закрила на „опаковката [на стока]“ включва също и възможността за закрила на външния вид, в който се предоставя дадена услуга?
2) Следва ли член 2 и член 3, параграф 1 от Директива [2008/95] да се тълкуват в смисъл, че знак, представящ външния вид, в който се предоставя дадена услуга, може да бъде регистриран като марка?
3) Следва ли член 2 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че изискването за графично представяне е изпълнено със самото представяне на рисунка, или е необходимо да се представи в допълнение и описание на външния вид или данни за абсолютните размери в дадени мерни единици или за относителните размери с данни за пропорциите?
4) Следва ли член 2 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че обхватът на закрилата, предоставяна с марката за услуги в рамките на търговията на дребно с услуги, се разпростира и по отношение на произвежданите от самия търговец на дребно стоки?“.

Решението на съда:

Членове 2 и 3 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че представянето само чрез рисунка на обзавеждането на търговско помещение за продажба на стоки, без да се посочват размерът и пропорциите, може да бъде регистрирано като марка за услуги, представляващи свързани с тези стоки услуги, но които не са неделима част от предлагането им за продажба, при условие че то може да отличи стоките или услугите, предлагани от лицето, подало заявката за регистрацията им, от тези на други предприятия и че не се прилага нито едно от основанията за отказ, посочени в тази директива.

English version

The European Court issued an interpretative judgment in Case C-421/13 Apple Inc. v Deutsches Patent-und Markenamt. The case concerns the following:

On 10 November 2010, Apple obtained from the United States Patent and Trademark Office the registration of a three-dimensional trade mark consisting of the representation, by a design in colour (in particular, metallic grey and light brown), of its flagship stores for services within the meaning of Class 35 of the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks adopted during the diplomatic conference of Nice on 15 June 1957 and last revised at Geneva on 13 May 1977 and modified on 28 September 1979 (United Nations Treaty Series, Vol. 1154, No I‑18200, p. 89, the ‘Nice Agreement’), namely for ‘retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories and demonstrations of products relating thereto’.
That representation, described by Apple as ‘the distinctive design and layout of a retail store’, is as follows:
Image not found
Subsequently, Apple sought to extend this trade mark internationally under the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of 14 April 1891, as revised and amended most recently on 28 September 1979 (United Nations Treaty Series, Vol. 828, No I‑11852, p. 390). That extension was accepted in some States and refused in others.
On 24 January 2013, the DPMA refused the extension of that three-dimensional international trade mark (IR 1060321) to German territory on the ground that the depiction of the space devoted to the sale of the undertaking’s products was nothing other than the representation of an essential aspect of that undertaking’s business. The DPMA considered that while it is true that consumers may perceive the layout of such a retail space as an indication of the quality and price bracket of the products, they would not see it as an indication of their commercial origin. Besides, it considered that the retail store depicted in the case before it was not sufficiently distinguishable from the stores of other providers of electronic products.
Apple appealed to the Bundespatentgericht against the DPMA’s refusal decision.
That court considers that the layout depicted by the three-dimensional trade mark, reproduced in paragraph 9 of this judgment, has features that distinguishes it from the usual layout of retail stores in that electronic sector.
Nevertheless, taking the view that the dispute before it raises more fundamental questions concerning trade mark law, the Bundespatentgericht decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice:
‘(1)  Is Article 2 of Directive [2008/95] to be interpreted as meaning that the possibility of protection for the ‘packaging of goods’ also extends to the presentation of the establishment in which a service is provided?
(2)  Are Articles 2 and 3(1) of Directive [2008/95] to be interpreted as meaning that a sign representing the presentation of the establishment in which a service is provided is capable of being registered as a trade mark?
(3) Is Article 2 of Directive [2008/95] to be interpreted as meaning that the requirement for graphic representability is satisfied by a representation by a design alone or with such additions as a description of the layout or indications of the absolute dimensions in metres or of relative dimensions with indications as to proportions?
(4)  Is Article 2 of Directive [2008/95] to be interpreted as meaning that the scale of the protection afforded by a trade mark for retail services also extends to the goods produced by the retailer itself?’

The Court's decision is:

Articles 2 and 3 of Directive 2008/95 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the representation, by a design alone, without indicating the size or the proportions, of the layout of a retail store, may be registered as a trade mark for services consisting in services relating to those goods but which do not form an integral part of the offer for sale thereof, provided that the sign is capable of distinguishing the services of the applicant for registration from those of other undertakings; and, that registration is not precluded by any of the grounds for refusal set out in that directive.

четвъртък, 10 юли 2014 г.

Важни новини - промени в законодателството по търговски марки на Канада - Breaking news - important changes on Canadian trademark law

Патентното ведомство на Канада съобщава изключително важни новини за съществени промени в законодателството по търговски марки на страната.
Канада планира да подпише три важни международни споразумения касаещи търговските марки, а именно Мадридският протокол, Ницката класификация и споразумението от Сингапур.
Както е известно, единственият начин за регистрация на марки в Канада от чуждестранни лица е единствено по национален ред, тъй като до момента страната не беше част от мадридската система.
Все още не е известно със сигурност от кога ще влязат промените в законодателството.

English version

The Patent Office of Canada reports very important news for major changes in the law on trade marks in the country. Canada plans to sign three important international agreements relating to trade marks, namely the Madrid Protocol, the Nice classification and Singapore agreement.

As it is known, the only way for registration of trademarks in Canada by foreign entities is through national applications, as the country is not part of the Madrid system.  
It is still not known for sure when these changes will come into force. 

сряда, 9 юли 2014 г.

Sani срещу Rani на европейската сцена - Sani v Rani on the European stage

Европейският съд излезе с решение по дело T-523/12. То касае опит за регистрация на следната европейска марка за класове 29, 30, 32:

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната марка за същите класове:

OHIM отхвърля опозицията с доводите, че марките не са достатъчно сходни за да могат да създадат объркване сред потребителите.
Решението е обжалвано с довода, че макар първите букви от марките да са различни, то по-ранната марка се произнася на арабски език по начин, който я прави сходна на по-късната марка. Това е така тъй като на арабски първата част от марката няма тежест при произнасяне.
Европейският съд отхвърля жалбата и потвърждава решението на OHIM. Марките са достатъчно различни, дори и с наличие на малко фонетично сходство то не може да причини объркване между тях.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-523/12. It concerns the attempt for registration of the following European trademark for classes 29, 30, 32:

Against this mark was filled an opposition on the basis of the following earlier mark for the same classes:

OHIM rejected the opposition on the ground that the marks are not sufficiently similar to be able to create confusion among consumers.
The decision was appealed, arguing that even the first letters of the marks are different, the earlier trade mark is pronounced in Arabic in a way that makes it similar to the later mark. This is because in Arabic the first part of the mark does not influence the pronunciation.
The European Court dismissed the appeal and upheld the OHIM decision. Both marks are sufficiently different, even with the presence of small phonetic similarity it can not cause confusion between them.

вторник, 8 юли 2014 г.

Япония се присъедини към Локарнската класификация - Japan joined the Locarno Classification

Marques Class 46 съобщава за новина на WIPO за присъединяването на Япония към Локарнската класификация за регистрация на промишлени дизайни. Класификацията влиза в сила за страната от 24.09.2014г.

English version

Marques Class 46 reports about news from WIPO regarding the accession of Japan to Locarno classification for registration of industrial designs. Classification shall enter into force for the country 24.09.2014.