четвъртък, 31 януари 2013 г.

Авторскоправна защита в Китай - Copyright protection in China

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия касаеща защитата на авторските права в Китай.
Статията излага информация за обектите подлежащи на авторскоправна защита, начина на защита и нейните особености, срок и тн.
Интересен факт е че софтуерът има изрична защита чрез авторското право в страната, но освен това той получава закрила и чрез патенти.
Друга интересна особеност е възможността за регистрация на авторските творби.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting article concerning copyright protection in China.
The paper gives information regarding copyright objects, the protection method and special features and so on.
An interesting fact is that the software is expressly protected by copyright in the country, but it also receives protection through patents.
Another interesting feature is the possibility of registration of copyright works.
More information can be found here.

сряда, 30 януари 2013 г.

За лицензиите и споразуменията - About the licences and covenants

Mark Anderson публикува интересна статия в IP Draughts озаглавена - When is a licence not a licence? When it’s a covenant not to sue?
Статията касае приликите и разликите между лицензиите и споразуменията за въздържане от съдебни дела в случаите на обекти на интелектуална собственост.
В единия случай имаме предоставяне на разрешение за ползване на интелектуална собственост, а в другия въздържане на водене на съдебни дела. Въпросът е дали резултатът е един и същ или не.
Повече информация може да откриете тук.

English version 

Mark Anderson published an interesting article for IP Draughts entitled - When is a licence not a licence? When it's a covenant not to sue?
The paper concerns similarities and differences between licenses and
covenants not to sue in the event of intellectual property.
We have authorization to use the intellectual property
in one case and refrain of litigation in another. The question is whether the result is the same or not.
More information can be found here.

Календар на INTA за 2013 - INTA's calendar for 2013

Календар за събитията организирани от INTA за 2013 може да откриете тук.

English version

A calendar of events organized by INTA for 2013 can be found here.

вторник, 29 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Конференция „Домейн имената: от регистрацията до решаването на спорове“, 21-22 март 2013 г., Трир, Германия. За повече информация тук. 

2. Индия: Copyright (Amendment) Act 2012 - развитие на законодателството в областта на интелектуалната собственост. За повече информация тук.  

3. Изобретение на БАН намалява цената на парното. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A Conference "Domain names: from the registration to the disputes resolving ", 21-22 March 2013, Trier, Germany. For more info click here.

2. India: Copyright (Amendment) Act 2012 - Development of the law of intellectual property. For more info click here.

3. BAS's invention reduces the cost of heating. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 28 януари 2013 г.

Разрешено ли е излъчването на кратки репортажи от Лига Европа? - Is it permissible broadcasting of short news reports from Europa League?

Европейският съд излезе с решение по делото C-283/11 Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (ORF).
То касае възможността телевизионните оператори да излъчват кратки репортажи от футболни мачове предавани от други телевизии.
Както знаем повечето законодателства по света, включително и европейското, са предвидили възможности за свободно използване на авторски произведения при определени условия. Едно от тези условия касае възможността за излъчване на репортажи от обществени мероприятия и събития.
В конкретното дело:
Sky получава разрешение от KommAustria да излъчва по сателит кодираната цифрова телевизионна програма „Sky Sport Austria“. С договор от 21 август 2009 г. това дружество придобива изключителните права за излъчването в Австрия на срещите от Лига Европа на УЕФА за сезони от 2009/2010 г. до 2011/2012 г. Съгласно предоставената от самото него информация лицензионната такса и продуцентските разходи на Sky възлизат годишно на няколко милиона евро.
На 11 септември 2009 г. Sky и ORF сключват договор за предоставяне на последното на правото да изготвя кратки новинарски репортажи и предвиждащо заплащане за тях в размер на 700 EUR на минута. Във връзка с това заплащане страните ограничават срока на действие на договор до влизането в сила на изменението на член 5 от Федералния закон за упражняването на изключителни права на телевизионно излъчване, а именно до 1 октомври 2010 г.
По искане на ORF, подадено през ноември 2010 г., KommAustria решава, че Sky е длъжно като носител на изключителните права за телевизионно излъчване да предостави на ORF правото да изготвя кратки новинарски репортажи, без да може да изисква заплащане, по-голямо от допълнителните разходи, пряко възникнали във връзка с предоставянето на достъп до сателитния сигнал, като в конкретния случай тези разходи са били с нулев размер. Едновременно с това този орган определя условията, при които посоченото право е могло да бъде упражнявано от ORF. Двете страни обжалват това решение пред Bundeskommunikationssenat.
В своя акт за отправяне на преюдициалното запитване във връзка с допустимостта последният се позовава на преюдициалното запитване, по което е произнесено Решение от 18 октомври 2007 г. по дело Österreichischer Rundfunk (C‑195/06, Сборник, стр. I‑8817), и преценява, че в конкретния случай той също трябва да бъде разглеждан като юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС, като се има предвид, че нормите за компетентност, които се прилагат по настоящото дело и по това, по което е постановено посоченото съдебно решение, са едни и същи.
По същество Bundeskommunikationssenat преценява, че правото на изготвяне на кратки новинарски репортажи съставлява намеса в упражняването на правото на собственост, така както то е предвидено в член 17 от Хартата, на телевизионния оператор, който е придобил по силата на договор изключителните права за излъчване на събития от значителен обществен интерес (наричан „носителят на изключителни права на телевизионно излъчване“).
Що се отнася по-конкретно до член 52, параграф 1 от Хартата, Bundeskommunikationssenat си задава въпроса дали разпоредба от директива, която възпрепятства властите на държава членка да предвидят обезщетение, имащо за цел да компенсира посочената намеса в правото на собственост, е в съответствие с принципа на пропорционалност. Той счита, че член 15, параграф 6 от Директива 2010/13, който предвижда, че държавите членки са длъжни да определят реда и условията във връзка с правото на изготвяне на кратки новинарски репортажи, не би могъл да компенсира такава намеса. Bundeskommunikationssenat преценява, че е необходимо, по-конкретно от гледна точка на принципа на пропорционалност, да се приеме норма, която да позволи да се отчитат обстоятелствата във всеки конкретен случай, и по-конкретно предметът на изключителните права за телевизионно излъчване, както и сумата, платена от притежателя за придобиването на тези права, с цел да се определи подходяща финансова компенсация.
Според Bundeskommunikationssenat член 15 от Директива 2010/13 се оказва особено спорен, когато изключителното право е придобито преди влизането в сила на тази разпоредба, а искането за предоставяне на право за изготвяне на кратки новинарски репортажи е подадено след влизането в сила на националната разпоредба, с която се транспонира същият този член 15.
В този контекст Bundeskommunikationssenat посочва решения на Bundesverfassungsgericht (Федерален конституционен съд) (Германия) и на Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд) (Австрия), съгласно които безвъзмездното предоставяне на правото да се изготвят кратки новинарски репортажи е непропорционално и поради това нарушава свободата на упражняване на занятие по смисъла на член 12 от Основния закон на Германия (Grundgesetz), както и правото на собственост по смисъла на член 5 от австрийския Основен закон за общите права на гражданите (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) и на член 1 от Първия допълнителен протокол към европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи, подписан в Париж на 20 март 1952 г. (наричан по-нататък „Допълнителният протокол“).
При тези условия Bundeskommunikationssenat решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:
„Съвместим ли е член 15, параграф 6 от [Директива 2010/13]) с членове 16 и 17 от [Хартата], както и с член 1 от Допълнителния протокол

 Решението на съда:

При разглеждането на преюдициалния въпрос не се установяват обстоятелства, които могат да засегнат валидността на член 15, параграф 6 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги).

English version

The European Court ruled in the case C-283/11 Sky Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk (ORF).
It concerns the possibility broadcasters to use short news reports of football matches transmitted by other broadcasters. 
As we know most jurisdictions around the world, including in Europe, provide opportunities for fair use of copyrighted works under certain conditions. One of these conditions concerns the ability to broadcast short news reports from public events.

In the particular case:

Sky has been authorised by KommAustria to broadcast via satellite the coded digital television programme ‘Sky Sport Austria’. By a contract of 21 August 2009, Sky acquired exclusive rights to broadcast Europa League matches in the 2009/2010 to 2011/2012 seasons in Austrian territory. Sky states that it spends several million euros each year on the licence and production costs.
On 11 September 2009, Sky and ORF entered into an agreement granting ORF the right to produce short news reports and providing for the payment of EUR 700 per minute for such reports. As regards that remuneration, the parties limited the duration of the validity of the agreement to the entry into force of the amendment to Article 5 of the Federal Law on the Exercise of Exclusive Broadcasting Rights, namely 1 October 2010.
At the request of ORF, made in November 2010, KommAustria decided that Sky was required, as the holder of exclusive broadcasting rights, to grant ORF the right to produce short news reports, but was not entitled to demand remuneration greater than the additional costs directly incurred in providing access to the satellite signal, which were non‑existent in this case. At the same time, it determined the conditions under which ORF could exercise that right. Both parties appealed against that decision before the Bundeskommunikationssenat.
In its order for reference, the Bundeskommunikationssenat refers, in so far as concerns the admissibility of the request for a preliminary ruling, to the judgment in Case C‑195/06 Österreichischer Rundfunk [2007] ECR I‑8817, and considers that it should also be regarded, in the present case, as a court or tribunal within the meaning of Article 267 TFEU, given that the same rules of jurisdiction apply in the present case as in the case which gave rise to that judgment.
On the substance, the Bundeskommunikationssenat considers that the right to produce short news reports constitutes an interference with the right to property, as laid down in Article 17 of the Charter, of the broadcaster which has acquired, on a contractual basis, broadcasting rights relating to an event of high interest to the public on an exclusive basis (‘the holder of exclusive broadcasting rights’).
Referring, in particular, to Article 52(1) of the Charter, the Bundeskommunikationssenat questions whether a provision of a directive which prevents the authorities of a Member State from providing for compensation for such an interference with the right to property is consistent with the principle of proportionality. It considers that the fact that Article 15(6) of Directive 2010/13 provides that the Member States are required to define the modalities and conditions relating to the right to produce short news reports cannot make up for such an inference. The Bundeskommunikationssenat considers that, in the light, in particular, of the principle of proportionality, it is necessary to adopt a rule allowing account to be taken of the circumstances of the case and, in particular, the subject-matter of the exclusive broadcasting rights and the amount paid by the holder to acquire those rights in order to calculate appropriate compensation.
According to the Bundeskommunikationssenat, Article 15 of Directive 2010/13 is particularly contestable where exclusive broadcasting rights were acquired prior to the entry into force of that directive, whereas the application for the right to make short news reports was made after the entry into force of the national provision transposing Article 15 of the directive.
In that context, the Bundeskommunikationssenat refers to decisions of the Bundesverfassungsgericht (German Federal Constitutional Court) and of the Verfassungsgerichtshof (Austrian Constitutional Court) in which it has been considered that the granting of a right to make short news reports free of charge is disproportionate and, as a result, infringes professional freedom, within the meaning of Article 12 of the German Basic Law (Grundgesetz), and the right to property, within the meaning of Article 5 of the Austrian Basic Law on the general rights of citizens (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) and Article 1 of Additional Protocol No 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Paris on 20 March 1952 (‘the Additional Protocol’).
In those circumstances, the Bundeskommunikationssenat decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling:
‘Is Article 15(6) of [Directive 2010/13] compatible with Articles 16 and 17 of the Charter ... and with Article 1 of [the Additional] Protoco

 The Court decision:
Consideration of the question raised has not disclosed any factor of such a kind as to affect the validity of Article 15(6) of Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive).

петък, 25 януари 2013 г.

WIPO - промяна на MM бланки за заявяване на международни марки - WIPO - Amandment of MM forms for international trademark applications

WIPO съобщава за промени в ММ бланките, използвани при заявяване на международни марки.
Основните промени засягат посочването на предпочитано средство за комуникация, както и начина на посочване на стоките и услугите.
Обобщено промените са:
- items 2, 4 and 10 in forms MM1, MM2 and MM3;
– items 2, 3 and 5 in form MM4;
– items 3, 5 and 6 in form MM5;
– items 3 and 5 in form MM6;
– item 3 in form MM7;
– items 3 and 4 in form MM8;
– items 3 and 5 in form MM9;
– item 3 in forms MM10 and MM12;
– items 3, 4 and 6 in form MM13;
– item 3 in forms MM14 and MM15;
– items 2, 3 and 6 in form MM16; and
– item (5) in form MM17.

Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported changes in MM form used in applying for international brands.
The main changes concern the designation of a preferred means of communication, and an indication of how goods and services.
In summary the changes are:
-  items 2, 4 and 10 in forms MM1, MM2 and MM3;
– items 2, 3 and 5 in form MM4;
– items 3, 5 and 6 in form MM5;
– items 3 and 5 in form MM6;
– item 3 in form MM7;
– items 3 and 4 in form MM8;
– items 3 and 5 in form MM9;
– item 3 in forms MM10 and MM12;
– items 3, 4 and 6 in form MM13;
– item 3 in forms MM14 and MM15;
– items 2, 3 and 6 in form MM16; and
– item (5) in form MM17.

More information can be found here.

четвъртък, 24 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.Авторски права върху боди арт и татуировки. За повече информация тук. 

2. Конференция „Свободата на изразяване в интернет“, 15-16 февруари 2013 г., Маракеш.
За повече информация тук. 

3. С информация за подадени заявки и издадени патенти през 2012 г. можете да се запознаете тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Copyright on body art and tattoos. For more info click here.

2. Conference "Freedom of expression on the Internet", 15-16 February 2013, Marrakech. For more info click here.

3. With information on applications filed and patents granted in 2012 can be found here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

сряда, 23 януари 2013 г.

Немското патентно ведомство няма да промени практиката си след IP Translator - German Patent Office will not change it's practice after the IP Traslator

Патентното ведомство на Германия излезе с прес съобщение, с което обявява, че няма да промени своята практика с оглед решението на Европейския съд по делото IP Translator. Ведомството не счита за нужно заявителите на марки да подават декларации, за заглавието на класа включва всички стоки и услуги от класификацията. Според ведомството подобна практика е опасна от законова гледна точка.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The German Patent and trademark Office issued a press release declaring that the Office will not change its practice as a consequence of the European Court's decision in the case IP Translator. The Office does not consider that it's necessary a separate declaration by the applicant to the effect that in cases of the coverage of the class heading all alphabetical terms under that class are meant to be covered.
According to the department such practice is dangerous from a legal standpoint.
More information can be found here.

вторник, 22 януари 2013 г.

Хърватска и европейските марки и дизайни - Croatia and the European Trade Marks and Designs

OHIM публикува разяснения относно предстоящото присъединяване на Хърватска към Европейския съюз и свързаните с това въпроси касаещи марки и дизайни на Общността.
Считано от 01.07.2013 всички марки и дизайни на Общността започват да важат и на територията на Хърватска.
Важно уточнение е че считано от 01.01.2013 националните марки в страната могат да служат за опозиции срещу европейски марки заявени в този 6 месечен период.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM published an elucidation concerning the forthcoming integration of Croatia in EU and related with it issues regarding Community trademarks and industrial designs.
All Community designs and marks will automatically extend to Croatia since 01.07.2013.
An important note here is the fact that all national trademarks in Croatia can be used for opposition against CTM application filled between 01.01.-10.07.2013.
More information can be found here.


понеделник, 21 януари 2013 г.

Нови такси за посочване на САЩ в заявки за международни марки - New fees for designation of US in international trademark applications

WIPO съобщи за промяна на индивидуалните такси плащани при посочване на САЩ в заявки за международни марки. Новите такси са както следва:

Amounts (in Swiss francs)
Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services - 301
– for each additional class - 301

Renewal
– for one class of goods or services - 370
– for each additional class - 370
Новите такси влизат в сила от 17 февруари 2013.

За повече информация тук.

English vesrion

WIPO has announced for a change of the individual fees payable in designation of US in international trademark applications. The new fees are as follows:
This change will take effect on February 17, 2013.
For more information here.

петък, 18 януари 2013 г.

Нови такси за посочване на Швеция в международни марки - New fees for designation of Sweden in international trademark applications

WIPO съобщи за промяна на индивидуалните такси плащани при посочване на Швеция в заявки за международни марки. Новите такси са както следва:

Amounts (in Swiss francs)
Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services - 322
– for each additional class - 126

Renewal
– for one class of goods or services - 322
– for each additional class - 126
За повече информация тук.

English vesrion

WIPO has announced for a change of the individual fees payable in designation of Sweden in international trademark applications. The new fees are as follows:

For more information here.


четвъртък, 17 януари 2013 г.

GEMA и GOOGLE не постигнаха споразумение - GEMA and GOOGLE hasn't reached an agreement

Дружеството за колективно управление на права в Германия - GEMA съобщи, че преговорите с Google са се провалили.
поради това GEMA ще се обърне към Арбитражния борд на Немското ведомство за патенти и марки с цел разрешаване на спора.Според GEMA Google разпространява чрез You tube около 1000 нелицензирани от GEMA песни.
Според немското дружество Google трябва да заплати обезщетение в размер на 1,6 милиона евро.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The music collection society in Germany - GEMA said that negotiation with Google has failed.
GEMA will therefore turn to the Arbitration Board of the German Patent and Trademarks Office in order to resolve the dispute. According to GEMA Google gives access through You tube to 1000 unlicensed tracks from GEMA's catalogue.
According to the German company Google has to pay compensation amounting to € 1.6 million.
More information can be found here.

сряда, 16 януари 2013 г.

Natura може да бъде само една - Natura can be only one

Европейският съд излезе с решение по дело T-461/11. Natura Selection S.L. подава заявка за следната европейска марка в клас 20:

Френската компания  Ernest Ménard S.A. подава опозиция основана на по-ранна марка NATURA също за клас 20.
Европейският съд потвърждава решението на OHIM, че двете марки са сходни до степен да създадът объркване сред потребителите имайки предвид и сходните и идентични стоки.
Макар по-късната марка да е комбинирана, това не намалява възможността от объркване, тъй като доминиращият елемент в марката е словната част Natura.
В концептуално, фонетично и визуално отношение марките са силно сходни. В същото време в голяма част от Европа думата Natura се пише и произнася по сходен начин.
Всичко това води до заключението за недопускането регистрацията на по-късната марка.

English version

The European Court has ruled in Case T-461/11. Natura Selection S.L. applied for the following European trademark in Class 20:

The French company Ernest Ménard SA filed opposition based on an earlier mark NATURA also for Class 20.
The European Court upheld the OHIM's decision that the two marks are similar to the extent that cause confusion among consumers considering identical and similar goods. 
Although the later mark is combined, this couldn't reduces the possibility of confusion as the dominant element in the mark is the word  part Natura. 
Conceptually, aurally and visually both trademarks are highly similar. Meanwhile, in most parts of Europe the word Natura is written and pronounced in a similar way. 
All this leads to the conclusion for non-registration of the later mark. 
information Marques Class 46.

вторник, 15 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Лесен начин за поставяне на воден знак на фотографии. За повече информация тук.  

2.  EPO и USPTO обявиха стартирането на нова патентна класификация - Cooperative Patent Classification (CPC). За повече информация тук. 

3.  Българин изобрети първия в света нискотемпературен двигател. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. An easy way to put a watermark on photographs. For more info click here.

2. EPO and USPTO announced the launch of a new patent classification -  Cooperative Patent Classification (CPC). For more info click here.

3. Bulgarian has invented the world's first low-temperature engine. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

понеделник, 14 януари 2013 г.

България създава нова система за защита на правата в модата - Bulgaria creates a new system for the protection of rights in fashion industry

Европейският съвет за мода съобщава новината за нов глобален проект който ще цели осигуряване на по-добра защита за модната индустрия по света.
Проектът е разработен от България, като страна председател на Европейския съвет за мода.
Проектът представлява нова система основана на защитата чрез авторското право, която обхваща закрила правата на модните фотографии и видео материали, правата на дизайнерите, гримьорите, стилистите и тн.
Този проект е част от дейностите по прилагане на Конвенцията на ЕС и ЮНЕСКО за защита на нови форми на изразяване в областта на културата.
За повече информация тук.

English version

The European Fashion Council has announced the news on a new global project that aims to provide better protection for the fashion industry worldwide.  The project was developed by Bulgaria as the current President of the European Fashion Council. 
The project is a new system based on the copyright protection, which covers the protection of the rights of fashion photographs and videos, Designers rights, Make-up Artists, Hairdressers, Models, Fashion Stylists and so on. 
This project is part of the activities concerning the EU-UNESCO Convention for protect and implementation of new forms of cultural expression. 
For more info click here.

петък, 11 януари 2013 г.

Магическа грешка или не - A magic fault or not

Hairdreams HaarhandelsgmbH подава заявка за европейска марка MAGIC LIGHT. За тази марка е подадена опозиция от Rudiger Bartmann притежател на по-ранна марка MAGIC LIFE за класове 3 и 44. Опозицията е спечелена.
Hairdreams HaarhandelsgmbH обжалва решението.
Според Европейския съд OHIM са допуснали грешка при сравнението на марките, като вместо марка MAGIC LIGHT, сравнението е било направено на база марка MAGIC HAIR в част от решението.
Въпреки това обаче съдът счита, решението е коректно, марките са сходни в фонетично, визуално и концептуално естество.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Hairdreams HaarhandelsgmbH applied for European trademark  MAGIC LIGHT. For this brand it was filed opposition by Rudiger Bartmann owner of the earlier mark MAGIC LIFE for classes 3 and 44. The opposition was successful.
Hairdreams HaarhandelsgmbH appealed.
According to the European Court OHIM made ​​a mistake when comparing marks, instead mark MAGIC LIGHT, a comparison was made on the basis of mark MAGIC HAIR, in a part of the decision.
However, the Court considers that the decision is correct, the marks are similar phonetically, visually and conceptually.
More information can be found here.

четвъртък, 10 януари 2013 г.

Европейският съд каза не на качеството в ролята му на марка - The European Court said no to the quality as trademark

Formanu AG подава заявка за европейска марка “Qualität hat Zukunft” ( Качеството има бъдеще) за класове 9, 16, 40. 
OHIM отказва да регистрира марката на абсолютни основания - липса на отличителност.
Решението е обжалвано.
Европейският съд потвърждава решението на OHIM и счита, че заявената марка е неотличителна. Потребителите в Германия биха е възприели, не като знак отличаващ произхода на стоката, а като означение, гаранция и оценка за качеството на стоките и услугите.

English version

Formanu AG filed application for Community trademark “Qualität hat Zukunft” ( Quality has future)for Classes 9, 16, 40. 
OHIM refused to register that mark on absolute grounds - lack of distinctiveness.
The decision was appealed.
The General Court uphold the OHIM's decision and considers that applied trademark is indistinctive.
The consumers in Germany would perceive this mark not as indication of origin of the goods and services but only as indication and assessment of the goods and services quality.
 

сряда, 9 януари 2013 г.

Мечетата на Haribo победиха тези на Lindt - Haribo's bears beat those of Lindt

Съдът в Кьолн, Германия, излезе с изключително интересно решение относно обхвата на защитата на една образна марка.
Случаят касае продаваните от страна на Lindt шоколадови мечета опаковани в златисто фолио.
Haribo завежда дело срещу Lindt с обвинението, че това нарушава нейна словна марка 'Goldbär' ( Златно мече), както и образна марка - визия на мече с червена панделка, което се разпознава от 95% от немците.
Lindt контрират с довода, че визията на двете мечета е напълно различна, а използването на златист цвят на опаковката е широко разпространено за такъв вид продукти по света.
Според съда Lindt използва визия на мече, която асоциира с марките на Haribo, които са изключително популярни в Германия.
До момента няма друго подобно дело в Германия по което Федералният патентен съд да се е произнасял.
Lindt обявиха намерението си да обжалват това решение.

English version

The Regional Court of Cologne has taken an interesting decision  concerning the scope of protection of figurative trademarks in Germany.
The case refers to chocolate bears selling by Lindt which are packaged in golden folio.
Haribo initiated proceedings against Lindt with the charge that the company violating a word mark 'Goldbär' (Golden Bear) and figurative mark - a vision of the bear with a red ribbon, owned by Haribo. These trademarks are recognized by 95% of Germans.
On the contrary Lindt suggested that  the visions of both bears are completely different and using of gold color package is  widespread practice around the world for that kind of products.
According to the court Lindt uses bear's vision which associating with the Haribo's trademarks, which are very famous in Germany. 
Currently there are no other similar case in Germany with decision by the Federal patent court. 
Lindt announced its intention to appeal the decision. 
Information Marques Class 46.

вторник, 8 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Заявките за регистрации за интелектуална собственост продължават да растат, Китай на първо място по патентни заявки. За повече информация тук.

2. Патентната спогодба между Apple и HTC изключва дизайна на устройствата.  За повече информация тук.

3. Звукова марка: Apple най-накрая защити с търговска марка стартовата си мелодия.  За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Applications for registration of intellectual property rights continue to grow, China ranks first in patent applications. For more info click here
2. The patent agreement between Apple and HTC not includes designs= For more information here.
3. Sound trademark: Apple finally protects with a trademark its starting tune. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 7 януари 2013 г.

BMW спечели битката за марка М - BMW won the battle for trademark M

Федералният патентен съд на Германия взе решение по дело касаещо опит на BMW да регистрира марка представляваща единична буква М за клас 12 - спортни коли.
Според съда BMW има право да регистрира тази буква, като марка. Тя е достатъчно отличима за стоките от клас 12.
Относно доводът, че   EC Directive 2007/46/EC, касаеща одобряването на моторни превозни средства, съдържа класификация, според която Клас М касае определен клас автомобили, поради което буква М има описателен характер, съдът счита, че това не е така поради факта, че потребителя би използвал съчетанието Клас М, а не отделната буква.

English version

The German Federal Patent Court has taken a decision in case concerning an attempt of BMW to register a trademark represents a single letter M for Class 12 - sports cars. 
According to the court this letter could be registered as a mark. It is distinct enough for goods in Class 12. 
Regarding the argument that the EC Directive 2007/46/EC, concerning the approval of motor vehicles, contain classification according to which Class M relates to exact type of cars, and by which way letter M is descriptive, the court considers that it is not relevant to the case because consumers  would use a whole combination Class M rather than individual letter M when they talk about that classification.information Marques Class 46.

петък, 4 януари 2013 г.

Умен велосипед - Smart bicycle

Dexigner съобщава новината за иновативно решение създадено от Cambridge Consultants. То касае възможността за управление на вашия велосипед чрез апликация за iPhone.
Чрез нея предавките на велосипеда могат да бъдат контролирани автоматично в зависимост от терена по който карате. 
Съществува възможност за добавяне на GPS, мониторинг на здравословното ви състояние и др.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Dexigner has reported about the news for an innovative decision created by Cambridge Consultants. It concerns the opportunity for managing your bicycle through iPhone application.
This application can control the bicycle gears depending on terrain, inclination and so on. It's existing opportunity for adding GPS, a health monitoring and so on.
More information can be found here.

четвъртък, 3 януари 2013 г.

Гръцки мандарини защитени в Европа - Greek mandarin protected in Europe

Европейската комисия взе решение за регистрация на нова европейско географско означение.
Става дума за специфични гръцки мандарини отглеждани на остров Хиос и носещи наименованието Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou).
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission took decision for registration of a new European Geographical indication. 
It is speaking of  specific kind of Greece mandarins from Chiou Island, which are called  Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou).
More information can be found here.

сряда, 2 януари 2013 г.

Kodak продаде патентното си портфолио 527 милиона долара - Kodak patent portfolio was sold for 527 million dollars

Търгът за продажбата на патентното портфолио на Kodak приключи. Цената е 527 милиона долара.
Новият собственик на патентите на Kodak е Intellectual Ventures Fund 83 LLC, компания състояща се от множество фирми, организирани от  Intellectual Ventures и RPX.
Първоначално  Intellectual Ventures и RPX излизат със самостоятелни оферти, но поради ниските им нива, накрая обединяват сили и заедно предлагат сумата от 527 милиона долара.
Реално представляваните от тях компании са HTC, Google, Amazon Fulfillment Services, RIM, Huawei Technologies, FUJIFILM, Shutterfly, Apple и Samsung.
Целта на сделката е не да създаде нови проблеми, а по-скоро да разреши настоящи или бъдещи такива.
Тепърва предстой да се осъществи сложно лицензиране относно ползването на патентите на Kodak от всички представени компании, разрешаване на някои съдебни дела между тях и тн.
Редица анализатори считат, че сумата от 527 милиона е значително по-ниска от първоначалните оценки от над 1 милиард долара. Причините за това могат да бъдат различни но така или иначе дори и тази сума е глътка въздух за Kodak.

English version

 The auction for the patent portfolio of Kodak ended. The portfolio was sold for 527 million dollars.

The new owner of the
Kodak's patents is Intellectual Ventures Fund 83 LLC, a company consisting of a number of other companies organized by Intellectual Ventures and RPX. 
Originally Intellectual Ventures and RPX came with separate offers, but because of their low levels they joined forces and together offered the sum of 527 million dollars. 
Actually they represent companies are HTC, Google, Amazon Fulfillment Services, RIM, Huawei Technologies, FUJIFILM, Shutterfly, Apple and Samsung. 
The deal was occurred not for creating new problems, but rather to fix current or future problems. 
It's forthcoming a complicated patent licensing between all companies which were represented, authorizing certain litigation between them and so on. 
Many analysts believe that the sum of 527 million is significantly lower than the initial estimates of over $ 1 billion. The reasons for this could be different but even this amount is a breath of Kodak.
 

вторник, 1 януари 2013 г.

Честита нова година! - Happy new year!

Intellectual Property Planet ви пожелава честита нова 2013 година!
Желаем ви много здраве, щастие и успехи.

English version

Intellectual Property Planet wishes you a happy new 2013!
We wish you good health, happiness and success.