четвъртък, 30 декември 2010 г.

An annual Statistics from OHIM - Годишна статистика от OHIM

2010 година е към своя край с което идва времето за обобщения и изводи. Поради това OHIM публикува годишна статистика относно заявените европейски марки.
Според данните през 2010 година са били заявени приблизително 98 097 търговски марки.
В сравнение с предходната година, когато те са били 88207, през настоящата година имаме значително увеличение на заявените марки. Това може би е сигнал за възтановяване на европейската икономика.

В същото време от OHIM отбелязват, че времето нужно за регистрация на заявените марки продължава да намалява, с което процеса по-регистрация се подобрява постоянно.
В областта на подаването на опозиции, OHIM също отбелязва успехи, както в скоростта на разглеждане на делата, така и в тяхното качество.
информация на OHIM.

English version

2010 is coming to the end and with that comes the time for summaries and conclusions. Therefore OHIM publishes annual statistics concerning applications for European trademarks.
According to figures in 2010 were applied for approximately 98,097 trademarks.
Compared with the previous year when they were 88,207 this year we announced a significant increase in marks. This may a signal for a recovery of the European economy.
At the same time by the OHIM note that the time required for registration of the mark continues to decline and the process for a registration is improving constantly.
In the filing of oppositions, OHIM also noted successes in both speed quality.
information to the OHIM.

сряда, 29 декември 2010 г.

Chocolate bears may not be trademarks just like that - Шоколадовите мечета не могат да бъдат търговски марки просто така


Европейският съд излезе с решение по дело T-13/09 касаещо искане за регистрация на европейска марка представляваща шоколадови блокчета с формата на мечета.
Според решението на съда формата на шоколадовите блокчета е неотличителна. Наличието на изображение на каквито и да е било животни не допринася за отличителността, тъй като тези изображения са разпространени в значителна степен за този тип продукти и потребителите не биха ги възприели, като производствен източник.
Единствената възможност подобни форми да бъдат възприети, като марка е когато заявителят на марката докаже придобита вторична отличителонст.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court issued a decision in Case T-13/09 concerning the request for registration of a European trademark- chocolate bars representing the shape of bears.
According to the decision of the court the form of chocolate bars is indistinctive. The presence of the image of any animal was not contributing to distinctiveness as these images are distributed largely to this type of products and consumers would not have adopted them as a production source.
The only option such forms to be adopted as marks is where the applicant
prove acquired an secondary distinctive for that mark .
information Marques Class 46.

Statistics from OHIM-November 2010 - Статистика от OHIM- Ноември 2010


OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месец Ноември 2010 година.
Статистиката е следната:
Community trade mark applications received 9 051
Community trade mark applications published 8 332
Community trade marks registered (certificates issued) 8 718
Community trade mark renewal applications 1 367


Registered Community designs received 5 534
Registered Community designs published 6 674

English version

OHIM publishes statistics on applications and registered European trademarks and designs for the month of November 2010.
The statistics are as follows:

вторник, 28 декември 2010 г.

Spain rejected the law prosecute offenders of copyright on the Internet - Испания отхвърли закон преследващ нарушители на авторски права в интернет


The 1709 Blog оповести новината, че испанска парламентарна комисия е отхвърлила предложението за нов закон, който да защитава още по-добре притежателите на авторски права от непозволеното им използване в интернет пространството.
Така наречения Sinde Bill на името на министъра на културата на Испания Angeles Gonzalez-Sinde предвиждаше да се създаде специална правителствена комисия, която да събира информация за web сайтове предлагащи незаконно съдържание, като след това тази информация се предава на съдилищата, които да налагат наказания.
Това предложение за нов закон беше критикувано изключително силно от интернет потребителите в Испания, според които това представлява директно ограничаване свободата на изразяване.

English version


The 1709 Blog announced the news that a Spanish parliamentary committee rejected the proposal for a new law that protects even better the copyright holders from unauthorized use of content on the web.
The so-called Sinde Bill named after Minister of Culture of Spain Angeles Gonzalez-Sinde intended to create a special government committee to gather information about web sites offering illegal content, then that information is transmitted to the courts to impose penalties .
This proposal for a new law was very strongly criticized by Internet users in Spain according to which it is directly limit freedom of expression.


понеделник, 27 декември 2010 г.

WIPO presented a new online tool for the renewal of international designs - WIPO представи ново online средство за подновяване на международни дизайни


WIPO представи официално новото online помощно средство за подновяване действието на регистрирани международни промишлени дизайни.
“e-renewal” ще помага на притежателите на такива дизайни по-лесно и удобно да продължават тяхната закрила за нови периоди, като в същото време те могат да преценяват дали да подновяват всичките посочени дизайни, както и за кои държави да става това.
Повече информация може да откриете тук.
“e-renewal” може да откриете тук.

English version

WIPO introduced a new online tool for renewing the registered international designs.
"E-renewal" will help holders of such designs easier and more convenient to continue their protection for further periods, while they can decide whether to renew all designs and for which countries to do this.
More information can be found here.
"E-renewal" can be found here.
Mongolia joined the Singapore Agreement - Монголия се присъедини към Споразумението от Сингапур


WIPO обяви новината за присъединяването на Монголия към Споразумението от Сингапур касаещо закрилата на търговските марки. Споразумението ще влезе в сила за Монголия от 3 март 2011 година.

English version

WIPO announced the news on the accession of Mongolia to Singapore Agreement concerning the protection of trademarks. The Agreement will enter into force for Mongolia on March 3, 2011.

четвъртък, 23 декември 2010 г.

Happy holidays- Весели празници


Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.
Весели празници.

English version

Intellectual property planet wishes you happy holidays.

KOMPRESSOR PLUS can not be a mark according to European Court - KOMPRESSOR PLUS не може да бъде марка според Европейския съд


Европейският съд излезе с решение по делото T-497/09, където заявител опитва да регистрира европейска марка KOMPRESSOR PLUS за клас 7- прахосмукачки.
Според решението на съда думата Plus е суперлатив, а думата Kompressor ще се разбере от крайните потребители и от професионалистите в областта, като съставна част от прахосмукачката.
информация на Marquess Class 46.

English version

The European Court issued a decision in the case T-497/09, where the applicant seeks to register an european mark KOMPRESSOR PLUS for class 7 - vacuum cleaner.
According to the decision of the court the word Plus is superlative and the word Kompressor will be understood by end users and professionals as part of a vacuum cleaner.
information Marquess Class 46.

сряда, 22 декември 2010 г.

The design of good guy beat the mark of bad guy - Дизайнът на доброто човече победи марката на лошото човече

Интересно решение на Европейския съд беше публикувано наскоро. Става дума за решение по дело T-513/09, където притежател на този дизайн
, регистриран за стоки- украшения за тениски, рекламни и печатни материали, обжалва решение на Апелативния борд на OHIM да заличи неговия дизайн поради липса на индивидуален характер с оглед наличие на регистрирана европейска марка за клас 25


Бордът на OHIM заличава въпросният дизайн тъй като изрисуваното човече съставляващо дизайна прилича в значителна степен на това представляващо търговската марка. Приликата се състой в контурите, позицията на тялото, на краката и ръцете, очите и прическата.
Според Борда различията в погледа на човечетата, липсата на една ръка в едното човече, и различната позиция на краката, са с по-малко значение при определяне на цялостното впечатление от двата образа.
Притежателят на дизайна обжалва решението, тъй като счета че тези детайли са от голямо значение, като определя своето човече, като "малкото приятелче", докато това при търговската марка, като "ядосаното пакостниче".
Европейският съд приема доводите на притежателя на дизайна, като счита, че потребителите на тези продукти ( най-вече тинейджъри) ще обърнат подобаващо значение на емоционалното впечатление, което създават марката и дизайна. С оглед и на разликите в част от двата образа, съдът счита, че цялостното впечатление създавано от дизайна и марката са различни, макар да е налице определено сходство между тях.
информация на Marques Class 46.

English version

An interesting decision by the European Court was published recently. It's decision in Case T-513/09 where the proprietor of the design registered for goods - decorations for t-shirts, advertising and printed materials, appeal against a decision of the OHIM Board of Appeal to cancel his design because of lack of individual character because of a registered european trademark for Class 25.
The
Board of the OHIM cancelled question design as depicted man forming design largely resembles that of constituting a trademark. Similarity lies in the contours, the position of the body, arms and legs, eyes and hair.
According to the Board diversity in the eyes of the images, the lack of one hand in one man, and the different positions of legs are less important in determining the overall impression of the two images.
The proprietor of the design appeal as it considers that these details are important, setting his man, as “little fellow”, while that of the trademark as “angry imp”.
The European Court accepted the arguments of the holder of the design considering that users of these products (mostly teenagers) will give due importance to the emotional impression that the mark and the design
creates. In view of the differences and in part of two images, the court considers that the overall impression created by the design and the mark are different, although there is a certain similarity between them.
information Marques Class 46.
вторник, 21 декември 2010 г.

Madrid System Goods & Services Manager (G&S Manager)WIPO обяви новото си online средство G&S Manager, което ще бъде в помощ на заявители при заявяване на международни марки.
G&S Manager е удобна програма за правилно класифициране на стоките и услугите в заявките за марки.
В полето Search и Browse се въвежда търсената стока. По тях излиза пълен списък от идентични и сходни стоки, а от страни съответният клас за които те са отнасят.
G&S Manager който е на трите официални езика на WIPO- френски, испански и английски, както и версия на руски език, може да откриете тук.

English version

WIPO announced its new online tool G & S Manager which will be of assistance to applicants in the application of international marks.
G & S Manager is a convenient program for proper classification of goods and services in trademark applications.
In fields Search and Browse it may be introduced wanted goods. Below them comes complete list of identical and similar goods and in the field side of them, the class to which they relate.
G & S Manager who is on the three official languages of WIPO-French, Spanish and English and Russian language version can be found here.

TM View now contains Bulgarian trademarks - TM View вече съдържа и български марки


Глобалната база данни за търговски марки TM View вече касае и марки регистрирани по национален ред в България.
По този проект се работеше от известно време и работата е приключила вече. България е тринадесетата държава присъединила се към TM View базата данни.
Чрез TM View могат да бъдат проверявани марки в базите данни на WIPO, OHIM, България, Бенелюкс, Чехия, Дания, Естония, Испания, Великобритания, Италия, Португалия, Словакия, Словения.

English version

The global database of trademarks TM View has already concerned and trademarks registered under the national procedure in Bulgaria.
This project is working for some time and work has been completed successfully. Bulgaria is the thirteenth country to join the TM View database.
By TM View can be checked trademarks in the databases of WIPO, OHIM, Bulgaria, Benelux, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, Britain, Italy, Portugal, Slovakia, Slovenia.понеделник, 20 декември 2010 г.

A database of disputes concerning domains - База данни за спорове относно домейни


Lexsynergy предлага интересна база данни със случаи на спорове за домейни, които са решавани от арбитражите на WIPO, NAF, ADR, SIIIPL, DNC, HKIAC, ADNDRC, KLRCA.
Базата предоставя възможност за търсене на делата по име на домейна, име на ищеца, име на ответника, ключова дума.
Базата данни може да откриете тук.

English version

Lexsynergy offers an interesting database of cases of disputes over domain names that are resolved by arbitration of WIPO, NAF, ADR, SIIIPL, DNC, HKIAC, ADNDRC, KLRCA.
The base provides an opportunity to search for cases in the name of the domain name of applicant, name of defendant, nqme of compliant, keyword.
The database can be found here.

Non-working days for WIPO in 2011 - Официални почивни дни за WIPO през 2011


WIPO оповести официалните си почивни дни през 2011 година. Те са:

WIPO announced its official non-working days in 2011. They are:

NEW YEAR’S DAY Monday, January 3, 2011

EASTER Friday, April 22, 2011

Monday, April 25, 2011

ASCENSION Thursday, June 2, 2011

WHITSUN Monday, June 13, 2011

JEÛNE GENEVOIS Thursday, September 8, 2011

EID AL-ADHA Monday, November 7, 2011

CHRISTMAS 2011 Monday, December 26, 2011

Tuesday, December 27, 2011

NEW YEAR Friday, December 30, 2011

петък, 17 декември 2010 г.

Some changes of individual fees for international trademarks - Промяна на индивидуални такси за международни марки


WIPO съобщава за следните промени в индивидуални такси плащани при регистрацията на международни марки в определени държави, те са:

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Естония- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Дания- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Бенелюкс- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Италия- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Ирландия- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Гърция- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Финландия- повече информация може да откриете тук;

English version


WIPO reported the following changes in individual fees payable upon registration of international trademarks in certain countries, they are:

- Change the individual charges for international mark for Estonia, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Denmark, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for the Benelux, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Italy, more information can be found here;

- Change the individual charges on international brand for Ireland, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Greece, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Finland, more information can be found here;

An agreement between the EU and Switzerland - Споразумение между ЕС и Швейцария


Европейската комисия одобри споразумение с Швейцария за взаимна закрила на географски означения. Когато споразумението бъде въведено в сила близо 800 регистрирани географски означения в ЕС и 22 в Швейцария ще получат взаимна закрила на двете територии.
Текстът на споразумението може да бъде открит тук.

English version

The European Commission approved an agreement with Switzerland on mutual protection of geographical indications. When the agreement is entered into force nearly 800 registered geographical indications in the EU and 22 in Switzerland will receive mutual protection of both territories.
The text of the agreement can be found here.

четвъртък, 16 декември 2010 г.

LOUIS BOSTON is not a geographical name - LOUIS BOSTON не е географско наименование


The Federal Administrative Court в Швейцария излезе с решение по казуса с регистрация на марка LOUIS BOSTON .
Швейцарското патентно ведомство отказва да регистрира марката за стоки свързани с облекло, тъй като според него марката индикира географския произход на стоките.
Според съда обаче наличието на името LOUIS спомага BOSTON да бъде разбирано от потребителите, като презиме, а не като географско наименование. Съдът дава примери с редица други марки типични за модната индустрия, като "Hugo Boss", "Giorgio Armani" и "Donna Karan", които представляват имена на хора. В тази индустрия потребителите са привикнали да възприемат подобни марки, като имена на физически лица.
информация Marquess Class 46

English version


The Federal Administrative Court in Switzerland issued a decision in case of the trade mark LOUIS BOSTON.
The Swiss Patent Office refused to register the mark for goods related to apparel, according to him the mark indicates the geographical origin of goods.
The court, however consider that the presence of the name LOUIS helps BOSTON to be understood by consumers as a surname and not as a geographical name. Court gives examples of several other marks typical of the fashion industry as "Hugo Boss", "Giorgio Armani" and "Donna Karan", which are names of people. In this industry consumers are accustomed to adopt such marks as names of individuals.
information Marquess Class 46

сряда, 15 декември 2010 г.

Trademarks in sports and entertainment: the business to make money - Търговските марки в спорта и забавленията: бизнес за правене на пари


Trademarks in the Sports and Entertainment Worlds: The Business of Making Money е заглавието на конференция, която ще се проведе от 19 до 21 март 2011 година в Сан Хосе, Пуерто Рико.
Конференцията ще засегне редица интересни теми, като използването на спортни събития, отбори и лица за реклама на марки, плюсове и минуси от подобна стратегия, опасни моменти и тн.
Повече детайли за конференцията може да откриете тук.


English version

Trademarks in the Sports and Entertainment Worlds: The Business of Making Money is the title of the conference will be held from 19 to 21 March 2011 in San Jose, Puerto Rico.
The conference will address a number of interesting topics like the use of sporting events, teams and individuals to advertise brands, pros and cons of such a strategy, threats and so on.
More details about the conference can be found here.

A new name of the Hungarian Patent Office - Промяна на името на Унгарското патентно ведомство


IP Kat съобщава новината за промяната на името на Патентното ведомство на Унгария. Промяната ще стане факт през следващата година.
До момента името на ведомството беше - Hungarian Patent Office. Новото име ще бъде National Office of Intellectual Property ( HIPO).

English version

IP Kat reports news for a change of name of the Hungarian Patent Office. The change will happen next year.
Until now the name of the office was - Hungarian Patent Office. The new name will be the National Office of Intellectual Property (HIPO).


вторник, 14 декември 2010 г.

Problems in Bollywood - Проблеми в Боливуд


Продуцентите на филми в Боливуд обявиха намерението си да спрат производството на нови филми, като отговор на предложените промени в законодателството относно авторските права в Индия.
Според тези промени продуцентите на филми трябва да плащат допълнителни отчисления на авторите за създаваните и използвани филми.
Продуцента Yash Chopra счита, че това е непостижимо и ще изправи Боливуд пред фалит. В момента създателите на филми в Индия плащат множество други данъци, освен това филмопроизводството в страната е основана на сложна финансова система за кредитиране.
Поради тази причина продуцентите смятат, че допълнителните отчисления за авторски права ще натоварят още повече схемата за финансиране.
Според редица запознати ако тези промени бъдат одобрени, филмопроизводителите в Индия ще започнат да обмислят много внимателно дали да наемат автори от страната за създаване на техните филми.
информация The 1709 Blog

English version

Producers of films in Bollywood announced its intention to cease production of new films in response to proposed changes in legislation on copyright issues in India.
According to these changes, film producers have to pay additional charges for authors to create and use film.
Producer Yash Chopra believes that this is not feasible and will bring Bollywood to bankruptcy. Currently, the filmmakers in India pay many other taxes also film in the country was founded on a complex financial system for
funding.
Therefore, producers believe that the additional charges of copyright will load more funding schemes.
According to a number of familiar if these changes are approved, cinematographers in India will begin to consider very carefully whether to recruit authors from the country to create their films.

information The 1709 Blog

понеделник, 13 декември 2010 г.

The impact of the Patent System on SMEs - Влиянието на патентната система върху малките и средни компании


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен доклад озаглавен- The Impact of the Patent System on SMEs с автори Alan Hughes и Andrea Mina.
Авторите използват информация от множество източници с цел да определят склонността на малките и средни предприятие да патентоват техните иновации.
Според резултатите от изследването, повечето малки и средни компании не патентоват своите изобретения. Те предпочитат да се възползват от тях защитавайки ги чрез средствата на конфиденциалността. Освен това малките фирми за разлика от по-големите не са склонни да развиват бизнесът си чрез използване на информация от други патенти ( изследване на патентни бюлетини и патентна информация).
Причина за това естествено са разходите свързани с поддържане на вътрешни специалисти по интелектуална собственост в компаниите, както и по-високите изисквания за организация.
Целият доклад може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting report entitled-The Impact of the Patent System on SMEs with authors Alan Hughes and Andrea Mina.
The authors use information from multiple sources to determine the propensity of small and medium enterprise to patent their innovations.
According to survey results, most small and medium companies do not patent their inventions. They prefer to take advantage of them protecting them by means of confidentiality. Moreover, small firms, unlike larger companies, are reluctant to develop their business using information from other patents (patent examination papers and patent information).
The reason for this course are the costs associated with maintenance of internal specialists in intellectual property, companies, and higher requirements for the organization.
The entire report can be found here.

събота, 11 декември 2010 г.

Some changes in the way of the WIPO Bulletin publishing - Промяна в начина на публикуване на бюлетина на WIPO


WIPO обяви официално за промяна в начина на публикуване на официалния си бюлетин.
Бюлетинът на WIPO излиза един път седмично и съдържа информация за регистрираните и заявени търговски марки, за настъпилите промени по техния статус и тн.
До момента този бюлетин беше достъпен online на страницата на WIPO, разпространяваше се в интернет чрез pdf, както и беше достъпен на DVD.
WIPO съобщава че от началото на 2011 година версията на бюлетина разпространявана на pdf ( сканирано копие на оригинала), както и версията на DVD няма да се разпространяват повече.
Бюлетина ще бъде публикуван вече само на интернет страницата на WIPO.

English version

WIPO officially announced a change in the way of publication of its official Bulletin .
The Bulletin of WIPO go once a week and contains information on registered and requested trademarks, changes in their status and so on.
By the time this
Bulletin was available online on the website of WIPO, in pdf (scanned copy of the original), and was available on DVD.
WIPO reported that by 2011 the version of the bulletin distributed on pdf (scanned copy of the original) and the DVD version will not spread further.
The Bulletin will be published only now on the website of WIPO.

петък, 10 декември 2010 г.

A new format of the decisions of OHIM related to oppositions of trademarks - Нов формат на решенията на OHIM свързани с опозиции на марки


OHIM обяви официално промените, които ще настъпят относно формата при вземане на решения по опозиции на търговски марки.
Новият стандарт на формата има за цел да направи решенията по ясни и разбираеми.
Форматът на решенията занапред ще се съсредоточи в 6 раздела:

1. Сравнение на стоките и услугите;
2. Сравнение на знаците;
3. Доминиращи и отличителни елементи в знаците;
4. Отличителност ( допълнително придобита отличителност) на по-ранният знак;
5. Релевантната публика и степента на внимание, която тя отдава;
6. Цялостна оценка на знаците;
информация на OHIM.

English version


OHIM officially announced changes that will occur on the form of decisions on oppositions to trademarks.
The new standard format is to make decisions more clear and understandable.
The format of the decisions will be concentrated in 6 sections:

1. Comparison of goods and services;
2. Comparison of the signs;
3. Distinctive and dominant elements in the signs;
4. Distinctness ( acquired distinctiveness) of the earlier mark;
5. The relevant audience and level of attention that it pays;
6. Overall assessment of the signs;
information OHIM.

четвъртък, 9 декември 2010 г.

The most valuable brands in Poland - Най-скъпите марки в Полша


Marquess Class 46 съобщава за публикувана годишна класация за най-скъпите марки в Полша.
Защо тази класация е интересна ли?
Ами защото Полша е една от малкото страни в Европа, която реално не се влияе особено от световната икономическа криза. Напротив страната дори отбелязва повишаване на брутният вътрешен продукт за 2010 година. Това превръща Полша в икономическия тигър на Европа към настоящия момент.
На какво се дължи това. Естествено на много и различни фактори, сред които безспорно се нарежда и много правилният мениджмънт на полските компании.
Поради тази причина е интересно да се види кои са най-скъпите и ценни марки в Полша.
В класацията през 2010 година на първо място е бранда ORLEN, чиято стойност е приблизително 950 милиона евро. На второ място е PKO Bank Polski със стойност от около 930 милиона евро. На трето място е Telekomunikacja Polska със стойност от около 700 милиона евро.

English version

Marquess Class 46 reported for published an annual ranking of the most valuable brands in Poland.
Why this rating is so interesting?
Well because Poland is one of the few countries in Europe which actually is not affected by the global economic crisis. Instead the country was even noted increased of GDP
for 2010. This makes Poland the economic tiger of Europe at this time.
What causes this. Naturally many different factors including certainly a very proper management of Polish companies.
It is therefore interesting to see what are the most valuable brands in Poland.
In the rankings in 2010 in the first place is brand ORLEN, costing approximately 950 million euros. Second is the PKO Bank Polski with a value of about 930 million euros. Third is Telekomunikacja Polska which value is around 700 million.

сряда, 8 декември 2010 г.

How to succeed in the business - the example of Xaar plc - Как да успееш чрез интелектуалната собственост- примерът Xaar plc


През 1999 година подразделението за проучвания на Credit Suisse First Boston ( CSFB) публикува доклад на тема “Technology Licensing – Intellectual Property Rights and Wrongs”.
Най-общо докладът разглежда переспективите за развитие на 5 малки технологични компании, листвани на Лондонската фондова борса, чрез средствата на интелектуалната собственост.
Според доклада интелектуалната собственост набира все по-голяма роля за развитието на новосъздадени компании особено по отношение на отрасли, като високите технологии.

Днес десет години по-късно излезе нов доклад със заглавие "Engineering Intellectual Property Research Unit" с автор Ian P. Hartwell, School of Engineering, Cranfield University.
В този доклад се проследява развитието през последните 10 години на една от посочените 5 компании, а именно инжинерната компания Xaar plc. Целта е да се определи дали и до каква степен интелектуалната собственост се е оказала решаваща за развитието на компанията за този период от време.
Случаят Xaar безспорно е интересно четиво, което дава ценни изводи за безспорната роля на интелектуалната собственост за бизнес развитието на съвременните компании, но също и за ролята на правилния мениджмънт за определяне на най-подходящия бизнес модел за развитие, който да реализира по най-ефективен начин IP възможностите на компаниите.
Доклада може да откриете тук.

English version

In 1999, the London-based Equity Research Unit of investment bank Credit Suisse First Boston published a report entitled "Technology Licensing - Intellectual Property Rights and Wrongs".
In general the report examines the prospects for development of 5 small technology companies listed on the London Stock Exchange, by means of intellectual property.
According to the report intellectual property is becoming a bigger role in the development of start-up companies particularly with regard to industries like high technology.

Today ten years later it issued a new report titled "Engineering Intellectual Property Research Unit" written by Ian P. Hartwell, School of Engineering, Cranfield University.
This report traces the development over the past 10 years one of those five companies namely engineering company Xaar plc. The aim is to determine whether and to what extent the intellectual property has proved crucial to the development of the company for that period of time.
The case Xaar is certainly interesting reading, giving valuable lessons for the straightforward role of intellectual property for business development of contemporary companies, but also for the role of the
right management to determine the most appropriate business model for development and to realize the most effective way IP capabilities of companies.
Report can be found here.