понеделник, 30 май 2016 г.

Google и IP3 отново предлагат да купят патента ти

Както е известно, миналата година Google осъществи глобална кампания по изкупуване на патенти от всеки, който желае да продаде патента си. Програмата получи сериозно медийно отразяване с оглед на факта, че беше първата по рода си в такъв мащаб.
Тази година Google анонсира второто издание на инициативата, този път включваща и други компании потенциални купувачи на патенти, като  Apple, IBM, Microsoft, Facebook, Adobe, SAP, Ford, Honda, Hyundai, Kia Motors, Verizon, Cisco и Arris, обединени, като "IP3 by Allied Security Trust".
Периодът за предлагане на патенти за продажба е от 25 май до 8 юни.
Подобна практика на масово изкупуване на патенти не е нещо изненадващо, както и факта, че и други водещи компании се включват в инициативата. Целта тук е най-вече защита интересите на тези компании от потенциални съдебни дела от страна на патентни тролове.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 18 май 2016 г.

Ново мобилно приложение за решения на Европейския съд

IP Kat информира за ново мобилно приложение CVRIA, предоставено от Европейската комисия и даващо достъп до решениета на Европейския съд. 
Първите впечатления от приложението са че то е изключително добро, дава лесен и бърз достъп до решенията на Европейския съд, включително и такива касаещи обекти на интелектуална собственост. Приложението е разработено, както на Android телефони, така и за iOS. Повече информация може да откриете тук.

вторник, 17 май 2016 г.

Проект на закон за иновациите в България

Министерство на икономиката публикува проект на Закон за иновациите:

Приемането на Закон за иновациите е важна част от позиционирането на страната в процеса на определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие.
Основната цел е повишаване на конкурентоспобността на българската икономика, нейното превръщане в икономиката на знанието, базирана на устойчив растеж, с възможности за посрещане предизвикателствата на глобализиращия се свят, както и повишаването на икономическата активност на бизнеса и развитие на иновационния потенциал на националната икономика. Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с формиране и провеждане на държавната политика в областта на иновациите и определя иновационната политика на национално и регионално ниво.

понеделник, 16 май 2016 г.

Период за обещетение при нарушаване на права върху европейски марки

Генералният адвокат на Европейският съд излезе с мнение по дело C‑280/15  Irina Nikolajeva  срещу  OÜ Multi Protect. Делото касае следното:

На 24 април 2010 г. г‑жа Nikolajeva подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП). Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „HolzProf“. Заявката за регистрация е публикувана на 31 май 2010 г. На 14 септември 2010 г. марката „HolzProf“ е регистрирана и тази регистрация е публикувана на 16 септември 2010 г.
На 24 април 2010 г. г‑жа Nikolajeva сключва лицензионен договор, с който отстъпва ползването на своята марка на OÜ Holz Prof. Месечното лицензионно възнаграждение е определено в размер на .............
На 18 юни 2013 г. г‑жа Nikolajeva предявява пред запитващата юрисдикция иск срещу Multi Protect, като формулира три искови претенции.
Първо, г‑жа Nikolajeva иска от запитващата юрисдикция да констатира незаконното ползване на марката от Multi Protect. Тя счита, че Multi Protect нарушава член 9, параграф 1, буква a) и член 9, параграф 2, буква г) от Регламент № 207/2009, като използва знак, идентичен с нейната марка, като „скрита ключова дума“ на уебсайт, достъпен чрез интернет. В това отношение г‑жа Nikolajeva твърди, че Multi Protect е нарушавало произтичащите от марката изключителни права през периода от 3 май 2010 г. до 28 октомври 2011 г., а именно период от 17 месеца и 25 дни.
Второ, г‑жа Nikolajeva иска да ѝ бъде заплатена сумата от ................. от Multi Protect съгласно разпоредбите за неоснователно обогатяване. Тази сума е изчислена въз основа на определеното в лицензионния договор с OÜ Holz Prof възнаграждение за периода на твърдяното нарушение.
Трето, г-жа Nikolajeva иска обезщетение за неимуществени вреди. Тя твърди, че образуваното поради същите обстоятелства наказателно производство и сезирането на съда са ѝ причинили емоционални страдания. В тази насока г-жа Nikolajeva поддържа, че действията на Multi Protect са „довели до влошаване на здравословното ѝ състояние“, че „няколко бизнес партньори са се обърнали към нея за обяснения“ и че „във връзка със спора било създадено негативно отношение“.
Запитващата юрисдикция си поставя въпроса дали в случай че констатира незаконното ползване на разглежданата марка в съответствие с първата искова претенция на г‑жа Nikolajeva, тя би трябвало да постанови определение, забраняващо действията, които нарушават правата върху марка съгласно член 102, параграф 1 от Регламент № 207/2009, въпреки че това не е поискано от г‑жа Nikolajeva.
Запитващата юрисдикция изпитва съмнение и по въпроса кога предоставената от марката на Общността защита започва да проявява действието си. Тя отбелязва, че съгласно член 9, параграф 3, първо изречение от Регламент № 207/2009 правата, предоставени от марката на Общността, могат да се противопоставят на трети лица, считано от датата на публикуването на регистрацията на марката. Тя добавя, че тази разпоредба предоставя възможност да бъде поискано разумно обезщетение за действия, последващи публикуването на заявката за марка на Общността, които след публикуването на регистрацията на марката биха били забранени в резултат на това публикуване. В тази насока запитващата юрисдикция има съмнения по въпроса дали член 14, параграф 1, второ изречение и член 101, параграф 2 от Регламент № 207/2009 допускат правата, свързани с марката на ищцата в главното производство, да се приемат за възникнали от определения в член 8, параграф 2, първо изречение от Закона за марките момент, тоест считано от подаването на заявката за регистрация на марката.
Освен това запитващата юрисдикция си задава въпрос за тълкуването на израза „разумно обезщетение“, съдържащ се в член 9, параграф 3, второ изречение от Регламент № 207/2009.
При тези обстоятелства Harju Maakohus (Първоинстанционен съд, Харию) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)  Трябва ли съд за марките на Общността да се произнесе с предвиденото в член 102, параграф 1 [от Регламент № 207/2009] определение и когато ищецът не претендира това в исканията си и страните не твърдят, че след определена дата в миналото ответникът е нарушил или е имало опасност да наруши правата върху марка на Общността, или непредявяването на такава искова претенция или на такова обстоятелство представлява „специално основание“ по смисъла на първото изречение от тази разпоредба?
2)  Трябва ли член 9, параграф 3 [от Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка на Общността може на основание член 9, параграф 3, второ изречение [от Регламент № 207/2009] да поиска от трето лице само разумно обезщетение за ползването на знак, който е идентичен с марката му, за периода от публикуването на заявката за марката до публикуването на регистрацията на марката, но не и възстановяване на пазарната стойност на придобитото чрез нарушението и вредите, както и че не е налице право на разумно обезщетение за периода до публикуването на заявката за регистрация на марката?
3) Кои видове разходи и други обезщетения обхваща разумното обезщетение по член 9, параграф 3, второ изречение [от Регламент № 207/2009] и може ли то да включва, и евентуално при какви обстоятелства, възстановяване на понесените от притежателя на марката неимуществени вреди?“.

Становището:

1)  Член 9, параграфи 1 и 3, член 14, параграф 1 и член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността не допускат национална разпоредба, която предвижда, че правната защита на регистрирана марка има действие от датата на подаване на заявката за нейната регистрация.
2)  Член 9, параграф 3 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се иска разумно обезщетение на основание на тази разпоредба за действия, предшестващи публикуването на заявката за марка на Общността.
3)   Изразът „разумно обезщетение“, посочен в член 9, параграф 3 от Регламент № 207/2009, трябва да се тълкува в смисъл, че възстановяването на печалбата може да се иска за действия, последващи публикуването на заявка за марка на Общността, които след публикуването на регистрацията на марката биха били забранени в резултат на това публикуване. Изразът „разумно обезщетение“ изключва моралните вреди.

петък, 13 май 2016 г.

Сходни европейски марки и сходни и несходни услуги

Общият съд излезе с решение по дело T-683/13, което касае опит за регистрация на европейска марка EUROMARKER за класове 38 и 42.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка EURIMARK за класове 35, 41, 42 и 45.
EUIPO потвърждава опозицията. Релевантната публика се състой от професионалисти в съответната област, като посочените в класовете услуги са сходни. Визуално и фонетично марките също са сходни, което не може да се преодолее от по-слабата отличителност на по-ранната марка.
Съдът потвърждава това решение. Между услугите "Създаване и администриране на бази данни ..." и "Проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер ... " в по-ранната марка има наличие на сходство. От друга страна обаче съдът отхвърля наличието на сходство между "Осигуряване на достъп до сървърите на бази данни ..." и "дизайн и разработване на компютърен хардуер и софтуер ... ", поради факта че тези услуги са от различен вид, имат различно предназначение и са насочени към различни потребители.
Източник: Alicante news.

сряда, 11 май 2016 г.

Статистика от EUIPO за марки и дизайни

EUIPO публикува статистика за заявените и регистрирани европейски марки и дизайни през месец март 2016. Данните са както следва:

понеделник, 9 май 2016 г.

LIIGA и особености при отличителност на европейски марки

Европейският съд излезе с решение по дело Case T‑54/15, Jääkiekon SM-liiga Oy срещу  European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Делото касае опит за регистрация на следната европейска марка за класове 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41 и 42:
EUIPO отказва регистрация на марката за  "Игри и играчки; гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове "от клас 28 и" спортни дейности "от клас 41.
Причините за отказа са липса на отличителност и описателност на марката. Думата LIIGA означава спортна лига на финландски поради което е неотличителна за посочените стоки. Наличието на образни елементи в марката не е достътъчно за да създаде нужната степен на отличителност поради факта, че тези елементи сами по себе си са банални и не допринасят съществено в отличаването на марката.
Съдът потвърждава това решение и отхвърля жалбата срещу него.
Това решение е пример за това, че не всички неотличителни имена могат да получат регистрация дори и представени, като комбинирани марки. Всичко зависи от цялостното възприемане на марката и създавания от нея отличителен характер.
Източник: Marques Class 46. 

вторник, 3 май 2016 г.

Република Корея се присъедини към Сингапурското споразумение

WIPO съобщава за присъединяването на Република Корея към споразумението от Сингапур за защита на търговски марки. Споразумението влиза в сила за страната считано от 01.07.2016.
Повече информация тук.