четвъртък, 30 май 2013 г.

Литва се присъедини към Сингапурското споразумение - Lithuania joined the Singapore agreement

Marques Class 46 съобщи за присъединяването на Литва към Сингапурското споразумение за търговски марки. Споразумението влиза в сила за страната от 14.08.2013.
Споразумението е подписано вече от 30 държави, като прави впечатление, че 20 от тях са от Европа.

English version

Marques Class 46 has reported that Lithuania joined the Singapore agreement for trademarks. This Agreement shall enter into force for the country on 14.08.2013.
The Agreement has been signed by 30 countries, it is noteworthy that 20 of them are from Europe.

сряда, 29 май 2013 г.

2 милиона патента подадени в петте най-големи патентни ведомства в света - 2 million patents filed at the five largest Patent offices in the world

Европейското патентно ведомство публикува статистика за брой подадени патенти в петте най-големи патентни ведомства в света. Според данните, близо 2 милиона заявки за патенти са били подадени във ведомствата на САЩ, Китай, Ю.Корея, Япония и ЕПО през 2012 година.
Повече информация тук.

English version

The European Patent Office has published statistics on the number of patents have been filed in the five largest patent offices in the world. According to the data, nearly 2 million patent applications were been filed with the Office of the United States, China, South Korea's, Japan and the EPO in 2012.
More information here.

вторник, 28 май 2013 г.

Битка за К-9 марки в Европа - Battle for K-9 trademarks in Europe

Унгарската компания Julius-K9 заявява европейска марка Julius-K9 за класове 18 и 25 ( аксесоари за животни).
Rocket Dog Brands LLC подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна комбинирана марка 'K9 dog' за същите класове.

Според OHIM стоките в двете марки са идентични. В по-късната марка водещ и доминиращ елемент е първата част Julius. Визуално марките са различни имайки предвид и образните елементи в по-ранната марка. Марките са с ниска степен на фонетично сходство. Смислово марките не са сходни, по-късната марка има съдържание на образни елементи ( куче), което създава различно цялостно впечатление.
Поради това съдът потвърждава решението на OHIM за липса на сходство между марките.

English version

The Hungarian company Julius-K9 applied fot an European trademark Julius-K9 for Classes 18 and 25 (accessories for animals).
Rocket Dog Brands LLC filed opposition against the mark on the basis of an earlier figurative mark 'K9 dog' for the same classes.
According to OHIM goods in the two marks are identical. In the later mark the leading and dominant element is the first part Julius. Visually, the marks are dissimilar because of different graphic elements in the earlier mark. Both trademarks have a low degree of phonetic similarity. From conceptual point of view these marks are not similar, the later mark is content
a graphic vision of dog, which creates a different overall impression.
Therefore, the Court upheld the OHIM decision for lack of similarity between the marks.

понеделник, 27 май 2013 г.

Топ IP лицензодателите в света за 2012 - Top IP licensors in the world for 2012

Наскоро беше публикувана класация за топ лицензодателите на интелектуална собственост в света за 2012 и генерирания от тях оборот в следствие на лицензирането.
Според изследването общият оборот генериран от продажби на лицензирани стоки е около 230 милиарда долара.   Класацията поставя на първо място е Disney Consumer Products с оборот от 39 милиарда долара. На второ място е Iconix Brand Group ( притежават марки, като Umbro, Lee Cooper) с 13 милиарда долара, на трето място е PVH ( притежават марки, като Calvin Klein и Tommy Hilfiger) с 13 милиарда долара.
Топ сделките свързани с лицензиращи компании са:
- покупката от Дисни на Lucas Licensing за над 4 милиарда долара;
- покупката от DreamWorks Animation  на Classic Media, които притежават правата върху Lassie, Casper и Rocky & Bullwinkle;
- покупката от Turner на Lazytown;
Повече информация може да откриете тук.
информация на licensemag.com

English version

It was recently published ranking of the top licensors of intellectual property in the world in 2012 and generated turnover due to licensing products.
According to the survey the total turnover generated from sales of licensed merchandise is about 230 billion dollars.  
The ranking puts Disney Consumer Products at the first place with $39.3 billion in retail sales of licensed merchandise worldwide.  
The Second is the Iconix Brand Group (owned brands such as Umbro, Lee Cooper) with $ 13 billion, the third is PVH (owned brands, such as Calvin Klein and Tommy Hilfiger) with 13 billion dollars.
Top deals with licensing companies are:
- Disney's purchase of Lucas Licensing to over $ 4 billion;
- DreamWorks Animation'
purchase of Classic Media, which possessed the rights of Lassie, Casper and Rocky & Bullwinkle;
- Turner'
s purchase of   in Lazytown;
More information can be found here.
information licensemag.com.

четвъртък, 23 май 2013 г.

EC обяви плановете си за създаване на Обсерватория за глобална интернет политика (GIPO) - The European Commission has unveiled plans for the Global Internet Policy Observatory (GIPO)

Европейската комисия разкри своите планове за създаване на Обсерватория за глобална интернет политика (GIPO).
Целта на проекта е да повиши информираността и знанията относно интернет политиките.
Обсерваторията ще бъде създадена с помоща на различни държави по света, както и на неправителствени организации.
Основните задачи пред Обсерваторията ще бъдат:
- автоматично следене на свързаните с Интернет политики и тяхното развитие на глобално ниво; 
- идентифицира връзките между различните форуми и дискусии, с цел да се преодолее липсата на връзки; 
- помага за събиране на съществуващата академична информация по дадена тема, изтъквайки историческото и настоящото положение на основните участници на даден проблем, идентифициране на интересите на различните участници в различни области на политиката; 
- идентифицира политически тенденции, чрез количествени и качествени методи като семантичен анализ и настроения;
- осигуря лесни за използване доклади, чрез включване на съвременни техники за визуализация;
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission has unveils its plans to create Global Internet Policy Observatory (GIPO).The project aims to raise awareness and knowledge about Internet policies. The Observatory will be created with the help of various countries around the world, as well as NGOs.
The main tasks of the Observatory will be:
  • automatically monitor Internet-related policy developments at the global level, making full use of "big data" technologies;
  • identify links between different fora and discussions, with the objective to overcome "policy silos";
  • help contextualise information, for example by collecting existing academic information on a specific topic, highlighting the historical and current position of the main actors on a particular issue, identifying the interests of different actors in various policy fields;
  • identify policy trends, via quantitative and qualitative methods such as semantic and sentiment analysis;
  • provide easy-to-use briefings and reports by incorporating modern visualisation techniques;     
For more information here.

сряда, 22 май 2013 г.

WIPO доклад - PCT патенти през 2012 - WIPO report - PCT patents in 2012

WIPO публикува годишният си PCT доклад относно международната регистрация на патенти.
Според данните от доклада има 6,6% увеличение на заявките за PCT патенти през 2012 година, а броят на заявителите се е увеличил с 2,3%.
Държави в които важи PCT системата:
Тенденция при заявяването на патенти:
Държавите с най-много подадени PCT заявки:
Пълният текст на доклада може да откриете тук.

English version

WIPO has published its annual report on PCT international patent registration. 
According to the report, there is 6.6% increase in applications for PCT patents in 2012 while the number of applicants has increased by 2.3%.  
Countries in which there is a PCT system:
Trend in the filing of patents:
The countries with the biggest number of PCT applications:
The full report can be found here. 

вторник, 21 май 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Кражбата на креативно съдържание: криза в авторското право. За повече информация тук. 

2.  INTA BULLETIN, 1 май, 2013. За повече информация тук. 

3. Нов доклад на BASCAP призовава за засилена правна регулация в зоните за свободна търговия с цел спиране на фалшифицирането и пиратството. За повече информация тук. 

English version

1. The theft of a creative content: a crisis in copyright. For more information here.

2. INTA BULLETIN, May 1, 2013. For more information here.

3. BASCAP new report calling for greater legal regulation in the free trade zones and stopping counterfeiting and piracy. For more information here.

понеделник, 20 май 2013 г.

Електронно заявяване на марки и дизайни в България - скоро - Е-filing of trademarks and designs in Bulgaria - soon


Експерти от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) посетиха българското патентно ведомство в периода 14-16 май 2013 г.
Целта на посещението бе обсъждане на специфичните изисквания на националното ни законодателство в областта на марките и дизайните с оглед внедряване на системи за електронно заявяване на двата вида обекти на индустриалната собственост.
OHIM в сътрудничество с европейските национални ведомства за марки и дизайни работи по създаване на проекти за електронни услуги, които са част от Фонда за сътрудничество, осигуряващ 50 милиона евро за разработване и внедряване на общо 23 проекта.
Проектите, свързани с електронно заявяване на марки и дизайни се предвижда да бъдат внедрени в Патентното ведомство до края на 2013 г.
Предстои разработване на проекти за електронно подновяване, електронно подаване на опозиции, както и на искания за отменяне и заличаване.
Изпълнението на проекти за електронни услуги ще опрости достъпа до подаване на заявки за марки и дизайни и последващите производства за ползвателите на системите и ще повиши качеството на административното обслужване чрез оптимизиране и ускоряване на процедурите.
Потребителите ще могат да ползват системите за електронни услуги чрез сайта на Патентното ведомство, без необходимостта от електронен подпис.
По време на работната среща експерти от двете институции обсъдиха процесите на подаване на заявки за марки и дизайни и изготвиха специфичните изисквания за целите на адаптиране на софтуера към българското законодателство.

English version

 
Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.

петък, 17 май 2013 г.

Подготовка на европейски патентни представители от България

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България, в изпълнение на тригодишен проект в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните - членки на Европейската патентна организация /ЕРО/  и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител. 
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).
Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която ще включва представители на Патентното ведомство, член на Комисията за професионално обучение към epi и други.
Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и нуждите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.
Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕРО с държавите - членки.
Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2013 г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2014, е 31 май 2013г., петък.
Документите изпращайте по е-мейл, факс или по пощата на:
е-mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02–873–52-58
Адрес: Патентно ведомство на Република България, за Проект CSP-EQE, бул. „Г.М. Димитров” 52Б, 1040 София
Документите могат да бъдат подавани и директно в Европейското патентно ведомство в срок до 21 май 2013 г., като те ще бъдат препращани за мнение към националното ведомство за индустриална собственост.
Повече информация за проекта можете да намерите в: EQE Candidate Support Project Invitation to participate и CSP – Application Form.

четвъртък, 16 май 2013 г.

Решения на Европейския съд относно марки на Общността - Decisions of the European Court concerning the Community trademarks

OHIM публикува информация за две нови решения на Европейския съд относно марки на Общността. Решенията касаят следните дела:

- T-579/10 macros consult v OHMI - MIP Metro (makro) - спор относно отмяна на търговска марка MACRO.

- T-636/11 Hostel drap v OHMI - Aznar textil (MY drap) - спор между по-късна марка ‘MY drap’  и по-ранна общоизвестна марка ‘BON DRAP’.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has published information on two recent judgments of the European Court concerning the Community trademarks. The decisions are as follow:

- T-579/10 macros consult v OHMI - MIP Metro (makro) - dispute on the
invalidity of a trademark MACRO.

- T-636/11 Hostel drap v OHMI - Aznar textil (MY drap) - dispute between the later mark 'MY drap' and earlier well-known mark 'BON DRAP'.
More information can be found here.

сряда, 15 май 2013 г.

INTEL използва общоизвестността на марката си в Швейцария - INTEL uses the reputation of its brand in Switzerland

E-mediat AG подава заявка за марка GALDAT INSIDE в Швейцария за класове 9, 35, 38, 42.
INTEL подават опозиция на основата на марки Intel Inside.
Патентно ведомство поддържа опозицията. Решението е обжалвано.
The Federal Administrative Court излиза с решение, според което марка Intel Inside e общоизвестна марка за чипове и процесори по цял свят, включително и в Швейцария. Съдът потвърждава опозицията за тези стоки и всички други стоки сходни на тях. За останалите стоки и услуги обаче опозицията е отхвърлена.
информация на Marques Class 46.

English version

E-mediat AG filed an application for trademark GALDAT INSIDE in Switzerland for classes 9, 35, 38, 42.
INTEL filed opposition on the basis of marks Intel Inside. IPO
confirmed the opposition. The decision was appealed.
The Federal Administrative Court gave judgment according to which trademark Intel Inside is well-known mark for chips and processors around the world, including in Switzerland. The Court upheld the opposition for these goods and all other goods similar to them. For other goods and services, however, the opposition is rejected.
information Marques Class 46.

вторник, 14 май 2013 г.

Определяне на обезщетения за нарушаване на права върху марки във Великобритания - Determination of damages in case of trademark rights infrigement in the UK

Marques Class 46 публикува статия разглеждаща въпроса за определяне на размера на обещетенията при нарушаване на права върху търговски марки във Великобритания.
Казусът касае спор относно търговски марки използвани за online казина.
Съдът прави следното заключение относно размера на обезщетението:


- there are limits to the extent to which a court would have regard to the parties' actual attributes when assessing damages on the "user" principle -- that the amount awarded would represent the sum that the infringer would be reasonably expected to pay the trade mark owner for the wrongful use, had there been a relationship between them of willing licensor and willing licensee.

- it would be assumed that both parties would have been willing to make a deal and would have acted reasonably -- even if, in reality, that was not the case. 

- in an IP context, the "actual licensor" and "actual licensee" are assumed to bargain "as they are, with their strengths and weaknesses". 

- the fact that a non-infringing alternative to using the plaintiff's mark existed was a relevant factor in calculating a reasonable royalty.


По преценка на съда, съобразно горното, е отсъдено обезщетение в размер на 150 000 паунда.
Решението на съда може да откриете тук.
Повече информация по казуса може да откриете тук и тук.

English version

Marques Class 46 has published an article examining the question of determining the amounts of compensation for infringement of trademark rights in the UK. 
The case concerned a dispute regarding trademarks used for online casinos. 
The court made ​​the following conclusion about the amount of compensation:

At the discretion of the court, taking into account all above, the awarded damages were150 thousand pounds. 
The court's decision can be found here. 
More information on the case can be found here and here.

понеделник, 13 май 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Правителството на Великобритания предлага въвеждане на „свръхскоростни“ патенти. За повече информация тук. 

2. Най-добрите практики при софтуерните патенти. За повече информация тук. 

3. Седми глобален конгрес на тема: „Борбата срещу фалшификациите и пиратството“, 24-26 април 2013 г., Истанбул, Турция. За повече информация тук

English version

1.UK Government proposes to introduce "superfast" patents. For more information here.

2. The best practices concerning software patents. Fore more information here.

3. Seventh Global Congress on "Combating Counterfeiting and Piracy," 24 to 26 April 2013, Istanbul, Turkey. For more information here.

петък, 10 май 2013 г.

Статистика от OHIM - март 2013 - Statistics from OHIM - March 2013

OHIM публикува статистика относно заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец март 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 799 10 289
Community trade mark applications published 9 117 8 966
Community trade marks registered (certificates issued) 8 256 8 309
     
Registered Community designs received 7 768 7 440
Registered Community designs published 6 810 6 671

English version

OHIM has published statistics concerning applications and registrations of Community trademarks and  designs for March, 2013. The data are as follows:

четвъртък, 9 май 2013 г.

OHIM променя практиката си относно търговските марки след казуса ONEL - OHIM has changed its practice on trademark after the ONEL caselaw

OHIM публикува промени в Ръководството относно регистрация на търговски марки на Общността.
Промените са следствие на решение на Европейския съд по дело C-149/11 ‘Leno Merken’.Делото касаеше доказване използването на марка на Общността и на коя територия трябва да става това.
Промените са както следва:

MANUAL UPDATE 
Part C: Opposition. Part 6: Proof of Use
The Manual of Trade Mark Practice on Proof of Use has been modified to align it with the judgment of the Court of Justice in C-149/11 ‘Leno Merken’. The revision only affects Section II.4.1- Use on the “domestic” market and Section II.4.2 - CTMs: use in the European Union. The changes will enter into force immediately after publication.

The amendments to Section II.4-1 look like this:
4. Place of use
4.1. Use on the “domestic” market
Trade marks must be used in the territory where they are protected (European Union for CTMs, the territory of the Member State in the case of for national marks or Benelux in the case of for Benelux marks and the territories of the relevant countries for international registrations).
The General Court has held that genuine use means that the mark must be present in a “substantial part” of the territory where it is protected (judgment of 12/12/2002, T-39/01, ‘Hiwatt’, para. 37). However, even use in a quite limited area of the relevant territory might prove to be sufficient, provided it is to be considered as genuine, taking into account all the relevant factors of the specific case. As the Court held in ‘Leno Merken’ ‘Vitafruit’; ‘the territorial scope of the use is only one of several factors to be taken into account in the determination of whether it is genuine or not’ (judgment of 19/12/2012, C-149/11 ‘Leno Merken’, para. 30). The Court further indicated that use of the mark in non-EU territories cannot be taken into account (para. 3811/05/2006, C-416/04, ‘Vitafruit’, para. 76).
In view of the globalisation of trade, an indication of the registered seat of the owner of the mark may not be regarded as sufficient indication that the use has taken place in that particular country. Even though Article 15(1)(b) CTMR stipulates that the affixing of the trade mark to goods or to the packaging thereof in the European Union solely for export purposes is considered as use of the mark, mere indication of the opponent’s seat as such does not constitute evidence of such acts. On the other hand, the fact that clients having their seats outside the relevant territory are listed in the documents to prove use of the earlier mark is in itself not sufficient to exclude that services (e.g. promotion services) may actually have been rendered in the relevant territory for the benefit of these companies located in other territories (decision of 09/06/2010, R 0952/2009-1, ‘Global Tabacos’, para. 16).
The amendments to Section II.4-2, which are more extensive, run as follows:

 4.2. CTMs: use in the European Union
If the earlier mark is a Community mark, it must be used ‘in the Community’ (Articles 15(1) and Article 42(2) CTMR). Following ‘Leno Merken’, Article 15(1) CTMR must be interpreted as meaning that the territorial borders of the Member States should be disregarded when assessing whether a CTM has been put to “genuine use” in the Community (para. 44).
Genuine use within the meaning of Article 15 CTMR may be found also when the criteria of that article have been complied with in only one part of the EU, such as in a single Member State or in a part thereof. In territorial terms and in light view of the unitary character of the CTM, the appropriate approach is not that of political boundaries but of market(s). Any other rule would discriminate between large and small and big enterprises, and thus be contrary to the aim pursued by the CTM system, which should be open to businesses of all kinds and sizes.
As the Court indicated in ‘Leno Merken’, it is impossible to determine a priori, and in the abstract what territorial scope should be applied in order to determine whether the use of the mark is genuine or not (para. 55). All the relevant facts and circumstances must be taken into account, including the characteristics of the market concerned, the nature of the goods or services protected by the trade mark and the territorial extent and the scale of the use as well as its frequency and regularity (para. 58).
The Office must determine on a case-by-case basis whether the various indications and evidence, taken as a whole, can be added up for the purpose of assessing the genuine character of use, the geographical dimension of which is only one of the aspects to be considered.
The sufficiency of use in only a part of the European Union is reflected in the Joint Statements by the Council and the Commission entered in the minutes of the Council meeting at which the CTMR was adopted (Joint Statements by the Council and the Commission of 20/10/1995, No B. 10 to 15, OJ OHIM 1996, 615). According to these statements, “the Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community”. While these statements have only an interpretative value and are not legally binding, they have been applied by the Office.
It must iIn any event, it must be underlined that it is the European requirements or standards for genuine use which apply (i.e. the conditions of Article 15 CTMR) and not the national standards or practices applied to CTMs.

English version

OHIM published changes in the Guidance on registration of Community trade marks.The changes are the result of a decision of the European Court in Case C-149/11 'Leno Merken'.The case concerned the proof of use of Community trademark and the territorial scope of it. The changes are as follows:

сряда, 8 май 2013 г.

Volvo спечели казус относно домейн volvorss.info - Volvo won a case concerning the domain volvorss.info

Арбитражният център на WIPO излезе с решение по спор между Volvo Trademark Holding AB и Wang Songxu.
Спорът касае регистриран от Wang Songxu домейн volvorss.info.
Volvo Trademark Holding AB иска от WIPO да получи въпросният домейн, тъй като той е регистриран нелоялно, имайки предвид широката известност на марка Volvo. Компанията цитира и други 25 случая в които е спечелила казуси относно подобни домейни.
Според Арбитража регистрираният домейн e объркващо сходен на регистрирана общоизвестна марка Volvo.
Освен това WIPO счита, че домейнът е регистриран в противоречие с добрата търговска практика.
Поради това Арбитражът прехвърля домейна на Volvo Trademark Holding AB.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The WIPO Arbitration Center has ruled in a dispute between Volvo Trademark Holding AB and Wang Songxu.
The dispute concerns registered by Wang Songxu domain name volvorss.info.
According to Volvo Trademark Holding AB this domain was registered unfair, given the wide popularity of the
Volvo brand around the world  The company cited other 25 cases for similar domains which were won.
According to the Arbitration center the registered domain is confusingly similar to the registered well-known trademark Volvo.
Furthermore, WIPO believes that the domain was registered contrary to good business practice.
Therefore, the WIPO
Arbitration transfered this domain name to Volvo Trademark Holding AB.
More information can be found here.

вторник, 7 май 2013 г.

Европейският съд отхвърли опит на BMW да регистрира марка ECO PRO - The European Court rejected an attempt of BMW to register a trademark ECO PRO

Европейският съд излезе с решение по дело T‑145/12. Делото касае опит на BMW да регистрира европейска марка ECO PRO за класове:
Клас 9: "Електрически и електронни апарати за управление, което показва, акумулиране и регулиране, обработка на данни апарати и компютри" и
Клас 12: ". Моторни превозни средства и части от тях, включени в този клас".
OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания. ECO е съкращение от английската дума ‘ecological’ и ‘ecology’. PRO е съкращение от думата professional’.
Според OHIM потребителите разбират марката, като професионална екологичност. Това разбиране се подписла и от характера на стоките, потребителите биха заключили, че те са щадящи околната среда.
Освен това думата ECO може да се приеме и като съкращение от Economy, поради което потребителите биха разбрали марката, като такава описваща икономичния характер на стоките.
Съдът потвърждава това решение на OHIM.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-145/12. The case concerns an attempt of BMW to register an European trademark ECO PRO for classes:
Class 9: "Electrical and electronic control apparatus, showing accumulation and control, data processing equipment and computers" and
Class 12:. "Motor vehicles and parts thereof included in this class."
OHIM refused the registration on absolute grounds. ECO is the shortened form of the English words ‘ecological’ and ‘ecology’ . PRO is an abbreviation of the word professional.
According to the OHIM consumers will understand the mark as a professional ecology. This understanding was strengthened by the nature of the goods, the consumer would conclude that they are environmentally friendly.
Furthermore, the word ECO can be understood as an abbreviation of Economy, which is why consumers would understand the mark such as describing the economical nature of goods.
The Court upheld the decision of the OHIM.
information Marques Class 46.