понеделник, 30 април 2012 г.

Използване на марка за телевизионна програма - Using of a mark for TV program

Marques Class 46 съобщава за един интересен случай с доказване използване на регистрирана търговска марка в Португалия.
Телевизионен канал в страната регистрира марка OLÁ PORTUGAL за клас 38 - телевизионни програми. Конкурент на телевизията подава искане за заличаване на марката поради неизползване в период от 5 години.
Притежателят на марката твърди, че я е използвал под формата на определени моменти озаглавени OLÁ PORTUGAL, които за били част от неговата програма VOCÊ NA TV.
Според решението на съда използването на марката за специфични моменти част от една програма не представлява истинско използване на марката за клас 30 - телевизионни програми.
Заключението е основано на тълкуването на Директива 2010/13/EU и на извода, че специфичните моменти включени в една програма нямат самостоятелно съществуване в програмната схема на телевизията, като цяло.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported one interesting case concerning evidences for use of registered trademark in Portugal. 
A TV Channel in the country had registered a trade mark OLÁ PORTUGAL Class 38 - TV programs. A rival television requested cancellation of the mark because it was unused for a period of 5 years. 
The proprietor maintained that he had used the trademark under the form of certain moments entitled OLÁ PORTUGAL which were part of his program VOCÊ NA TV. 

According to the court decision  using of the mark regarding to specific aspects of the program does not represent a genuine use of this trademark in Class 30 - TV programs. 
The conclusion is based on the interpretation of Directive 2010/13/EU and a deduction that the specific moments included in a program have no independent existence of the program schedule of television as a whole.

More information can be found here.

петък, 27 април 2012 г.

Представляват ли мейлите публично разкриване на информация в случая с патентите? - Are e-mails public disclosure of information in the case of patents?

IP Kat насочва вниманието ни към един изключително интересен казус относно публичното разкриване на патентна информация. Както е известно подобно разпространение на информация за патенти влияе върху възможността за тяхната регистрация, тъй като е свързано с критерия новост.
В случая Датската конфедерация на индустрията предлага идеята за правен тест. Philips подава заявки за патенти за черно бели дисплеи. След това поставено лице става опонент на тези заявки. Разкриването на информацията за патентните претенции се осъществява чрез мейли, както и чрез публикуване в интернет пространството за кратки периоди от време.
Според решението на Technical Board of Appeal (TBA) на Европейското патентно ведомство разкриването на информацията по посочените начини не е публично.
За да има публично разкриване на информация е необходимо да се направи оценка на средата в която е направено разкриването и достъпа до информацията.
Теста за оценката е следния: Имаме публично разкриване ако преди датата на подаване на заявката за патент или преди приоритетната дата, е налична документация касаеща патента в интернет пространството, която може да се намери свободно чрез търсене по ключова дума, и която информация е достъпна за достатъчно продължителен период от време.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat draws our attention to an extremely interesting case study regarding public disclosure of patent information. As it is known such dissemination of information on patents affect the possibility of registration as it is related to patent novelty. 
 In the case the Danish Confederation of Industry proposes the idea of ​​a legal test. Philips filed patent applications for black and white displays. Then another party became an opponent. The disclosure of patent claims was happen through emails and by posting on the Internet for short periods of time.
 According to the decision of Technical Board of Appeal (TBA) of the European Patent Office this was not consider as public disclosure.
In order to have public disclosure it  is necessary to assess the environment in which disclosure was made and the access to this information.
 TBA test was (see p.72 of decision)
''If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document stored on the World Wide Web and and accessible via a specific URL (1) could be found with the help of a public web search engine by using one or more keywords all related to the essence of the content of that document and (2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the document secret, to have direct and unambiguous access to the document, then the document was made available to the public in the sense of Article 54 (2) EPC 1973.''
More information can be found here.

четвъртък, 26 април 2012 г.

26 април - Световния ден на интелектуалната собственост - 26 April - World Intellectual Property Day

Честит световен ден на интелектуалната собственост.
На 26 април 2012 г. Световната организация за интелектуална собственост - СОИС, отбелязва Световния  ден на интелектуалната собственост под мотото „Мечтателите новатори” – „Visionary Innovators”.
На страницата на СОИС могат да бъдат намерени видео обръщение на генералния директор на организацията д-р Франсис Гъри по  повод отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост и тематични електронни файлове на плакат, пощенска картичка и разделител на книжни страници.
Световният ден на интелектуалната собственост – 26 април, ще бъде отбелязан през 2012 г. от Съюза на изобретателите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи и Патентно ведомство със семинар на тема „Индустриалната собственост като инструмент за успешни иновации”, който ще се проведе в Националния дом на техниката, ул. „Раковски” 108, София.
Послание от Франсис Гъри, Генерален директор на WIPO може да откриете тук.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Патентно ведомство на Р.България.
 Мероприятия по отбелязване на световния ден на интелектуалната собственост.

English version

This year’s World Intellectual Property Day on April 26 celebrates visionary innovators - individuals whose ingenuity and artistry have broken molds, opened new horizons and made a lasting impact.  Across the world, intellectual property (IP) Offices, associations, businesses and technology institutions and students are organizing numerous activities to mark the day, including competitions, exhibitions and public discussions.
In his World IP Day message, WIPO Director General Francis Gurry describes a visionary innovator as someone whose innovations have transformed our lives and, at times, the way society operates. In the arts, he notes, innovation revolves around new ways of seeing things. “A visionary artist or a composer or a writer is able to show us a different way, a new way of looking at the world,” Mr. Gurry says.
The Director General says World Intellectual Property Day is an opportunity to celebrate the contribution that intellectual property makes to innovation and cultural creation – “and the immense good that these two social phenomena bring to the world.” He notes it is an “opportunity to create greater understanding about the role of intellectual property,” and encourages young people to get involved in discussions on IP.
World IP Day is “an opportunity to create greater understanding about the role of intellectual property as a balancing mechanism between the competing interests which surround innovation and cultural creation: the interests of the individual creator and those of society; the interests of the producer and those of the consumer; the interest in encouraging innovation and creation, and the interest in sharing the benefits that derive from them,” Mr. Gurry says, noting, “we should look upon intellectual property as an empowering mechanism to address these challenges.”
information WIPO.

вторник, 24 април 2012 г.

You Tube загуби съдебно дело в Германия - You Tube lost a lawsuit in Germany

You Tube загуби съдебното дело в Германия започнато от немското сдружението за колективно управление на авторски права GEMA. Сдружението обвиняваше You Tube за неразрешено разпространяване на песни обект на авторско право. 
Според решението на съда в такива случай интернет сайта носи отговорност само ако е получил сигнал за нарушаването на авторските права и не е предприел действия.
В случая обаче съдът съдът счита че след като You Tube е получил сигнал за нарушаването на авторски права не само е трябвало да преустанови това нарушение но и да предприеме технически мерки за недопускане на бъдещо нарушаване на авторските права върху същите произведения. 
Това уточнение е много важно. Обикновенно съдът в редица държави освобождава интернет сайтовете от отговорност при положение, че вземат мерки за прекратяване на нарушението. Но в случая се вменява и контролна функция в бъдещ период, според която сайта не трябва да допуска идентично бъдещо нарушение върху едни и същи произведения, тъй като вече е информиран за тях.
Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

You Tube lost the copyright lawsuit in Germany initiated by the German collecting society GEMA. You Tube was accused for unauthorized distribution of  copyrighted songs. In such cases the court finds websites guilty only in situation when they receive signal for copyright infringement and not acted properly to stop it. 
In this case, the court considers that after You Tube had received a signal for breach of copyright it was not enough only to stop the infringement but also to take technical measures to prevent future infringement of copyright on these works.This clarification is very important. Usually the court in many countries exempt websites from liability provided that they take measures to stop the infringement. But in this case the court obligate the website to control the contents  in the future, and not allow identical future violation on the same works. 
More information can be found here and here.

понеделник, 23 април 2012 г.

Apple и Samsung започват преговори - Apple and Samsung enter into negotiations


Apple и Samsung започват разговори за извън съдебно уреждане на съдебните спорове между тях. Между двете компании има повече от 20 съдебни дела касаещи патенти в множество държави по света.
В съдебното дело заведено в Калифорния, двете страни са се съгласили, да проведат разговори, на най-високо равнище за уреждане на спора. Най-вероятно в преговорите ще участват двете CEO на компаниите Tim Cook и Gee-Sung Choi.
В момента Apple и Samsung за абсолютните пазарни лидери в сегмента на смарт телефоните и таблетите.
Евентуално споразумение между тях няма да е лишено от логика. Това би спестило редица проблеми и за двете компании, включително и рискове от плащане на огромни съдебни обезщетения за ключови патентовани технологии.

English version

Apple and Samsung will start settlement talks about resolving the patent lawsuits between them. At that moment between these two companies exist more than 20 suits concerning patents in many countries worldwide.
In the lawsuit filed in California, both sides agreed to commence talks at the highest level. Most likely the negotiations will involved both CEO of the companies Tim Cook and Gee-Sung Choi.
Currently, Apple and Samsung are absolute market leaders in the segment of smart phones and tablets.
Any agreement between them will not be devoid of logic. This would eliminate many problems for both companies, including risks of payment of huge legal compensations for key patented technologies.

петък, 20 април 2012 г.

Заявки за дизайни отказани от OHIM - Applications for designs which were refused by the OHIM


IP Kat насочва вниманието ни върху факта, че на сайта на OHIM се публикува информация относно решение на ведомството касаещи откази за регистрация на промишлени дизайни на Общността. Информацията за тези откази е много семпла, като една от причините е че данни за дизайните могат да се оповестяват след момента на публикацията им, докато тези откази са преди този момент. Друга причина е да не се наруши новостта на дизайните при публикация на подробна информация за отказите.
Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

IP Kat draws our attention to the fact that the site of the OHIM publishes decisions concerning refusals for registration of Community designs. Information about these refusals is very simple, as one of the reasons for that is the fact that information for designs can be given only after the their official publication, whereas those refusals are made before that time. Another reason concerns to prevent invading of the novelty of these designs which can happen with the act of in publication of details for the refusals.
More information can be found here and here.

четвъртък, 19 април 2012 г.

Указания за предоставяне на доказателства относно марки във Великобритания - Guidelines for providing evidence of marks in the UK

Marques Class 46 съобщава за публикуваната практика на Патентното ведомство на Великобритания относно предоставянето на доказателствен материал под формата на проучвания и експертни показания в процедури касаещи търговски марки.
Едно от основните изисквания е че проучвания и експертни становище могат да бъдат представени само след одобрение от съответния експерт в Патентното ведомство.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported for the published practice of the UKIPTO concerning the submission of evidence in the form of surveys and expert witnesses in the proceedings concerning trademarks.
A key requirement is that the surveys and expert witnesses can be presented only after approval by the expert in the Patent Office.
More information can be found here.

сряда, 18 април 2012 г.

Нов закон за марките в Гърция от октомври 2012 - New law on trademarks in Greece in October 2012


Както вече ви информирахме Гърция въвежда нов закон за търговските марки. Вече е ясно. Новият закон за марките в Гърция ще влезе в сила от октомври 2012. Новото законодателство променя коренно процедурата за регистрация на марки в страната, която става близка до тази на OHIM.
Част от новите моменти са:
- електронно подаване на заявки за марки;
- въвежда се опозиционна система със срок от 3 месеца.
- въвежда се възможността за изискване доказване използването на марка в процедурата по опозиция.
- процедурата по лицензиране на марки се улеснява.
- Enforcement Directive 2004/48 е имплементирана в закона.
Повече информация може да откриете тук.

English version

As we have already informed you Greece will introduce a new law concerning trademarks. Now it is clear. The new law will take effect from october 2012. The new legislation will dramatically change the procedure for registration of trademarks in the country which will become more close to that of the OHIM.
A part of the new points are:
- Electronic filing of applications for trademarks;
- Introducing the opposition system with a period of 3 months.
- Introducing the possibility of requiring proof use of a mark in the procedure of opposition.
- The procedure for licensing of trademarks is facilitated.
- Enforcement Directive 2004/48 is implemented in the law.
More information can be found here.

вторник, 17 април 2012 г.

SEVENTY the great outwear в Турция - SEVENTY the great outwear in Turkey


Съдът в Инстанбул взе решение по едно интересно дело относно регистрация на национална марка SEVENTY the great outwear. Притежател на идентична нерегистрирана марка се противопоставя на тази регистрация.
Съдът назначава експертиза. Според нея притежателят на по-ранната нерегистрирана марка не е доказал използване в страната на марката нито нейното рекламиране.
Съдът назначава и втора експертиза според която обаче притежателят на нерегистрираната марка SEVENTY the great outwear притежава регистрации за същата марка в множество други държави по света, които както Турция са членки на Парижката конвенция. Марката е широко използвана в тези държави. Поради това може да се приеме, че марката има статут на общоизвестна марка и трябва да получи закрила в страната.
информация Marques Class 46.

English version

The Court
in Istanbul has decided on an interesting case concerning the registration of national trade mark SEVENTY the great outwear. The holder of the earlier identical unregistered trademark opposed of this registration.
The Court requested an expert examination on the case. According to it, the holder of the earlier trade mark has not shown use of the unregistered trademark in the country or any brand advertising.
The court appointed a second examination, according to which, however, the holder of unregistered mark SEVENTY the great outwear holds many registrations for the same mark in other countries around the world which as Turkey are members of the Paris Convention. The mark is widely used in those countries.
Therefore, it can be assumed that the mark has well-known status and because of that should receive protection in the country.
information Marques Class 46.

четвъртък, 12 април 2012 г.

Срокът на закрила на промишлени дизайни в Черна гора е до 25 години - The duration of protection of industrial designs in Montenegro up to 25 years


Черна гора подписа декларация по чл. 17 (3) (с) към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. Според декларацията максималният срок за закрила на промишлените дизайни в страната е 25 години.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Montenegro signed a declaration under Art. 17 (3) (c) of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs. According to the declaration the maximum duration of protection of designs in the country is 25 years.
More information can be found here.

Statistics from OHIM- February 2012 - Статистика от OHIM- Февруари 2012


OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец февруари 2012. Данните са както следва:


2012 2011
Community trade mark applications received 9 190 8 433
Community trade mark applications published 7 894 7 640
Community trade marks registered (certificates issued) 7 624 7 133Registered Community designs received 7 053 6 602
Registered Community designs published 6 280 6 279

English version

OHIM published statistical data concerning applications and registrations of Community trademarks and industrial designs. The information is as follow:

сряда, 11 април 2012 г.

Viacom и Google може да си сътрудничат в бъдеще - Viacom and Google could cooperate in the future


The 1709 blog съобщава интересната новина на бъдещо сътрудничество между Google и Viacom.
Това е новина тъй като тези две компании до момента водеха помежду си едни от най-тежките и продължителни съдебни дела касаещи авторско право.
Viacom постоянно обвинява притежаваната от Google You tube за нарушаване на нейни авторски и сродни права чрез неспирното предлагане на достъп до различни нейни сериали и филми.
В момента обаче You Tube и свързаната с Viacom компания Paramount са се договорили за сътрудничество по общ проект. You Tube иска да създаде online платформа чрез която да се даде достъп до над 500 заглавия притежание на Paramount.
Освен с тази компания You tube има договорености и с още 5 основни филмови компании, както и с няколко по-малки студиа. Така общия брой на филмите които могат да бъдат гледани става над 9000. Цената на наема на един филм за 24 часа е около 3 долара в САЩ и Канада.
повече информация тук.

English version

The 1709 blog reports interesting news concerning future cooperation between Google and Viacom.
This is news because these two companies have been keeping constant litigation regarding copyrights.
Viacom accuses permanently You tube for violating of copyright and related rights by offering nonstop access to various series and movies owned by the company.
But now You Tube and related company to Viacom Paramount have agreed to cooperate on a new project. You Tube wants to create an online platform through which to provide access to over 500movies owned by Paramount.
Apart from this You tube has arrangements with another 5 major film companies, and several smaller studios. Thus the total number of films that can be viewed is 9000. Rental price for one movie for 24 hours is about $ 3 U.S. and Canada.
more information here.

вторник, 10 април 2012 г.

Промяна в практиката на OHIM - Change in OHIM's practice


OHIM оповести промяна в практиката си на работа, която влиза в сила 01.04.2012.
В случаите на опозиция срещу заявка за CTM до момента OHIM писмо за информация за по-ранните противопоставени марки.
В бъдеще ведомството спира тази си практика и започва да изпраща само линк чрез който заявителя на CTM може да научи за противопоставените му марки.
Това касае само случаи когато тези по-ранни марки са CTM.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM announced some changes in its practice of work, which came into force on 01.04.2012.
By that moment OHIM has sent official letter to the applicant of CTM in the cases of opposition against his trademark. The letter contained data for earlier trademarks.
In the future OHIM will sent only a link through which applicant can be inform about these earlier rights.
This practice will regards only the cases where earlier marks are CTMs.
More information can be found here.

понеделник, 9 април 2012 г.

Регистрация на марки в Алжир - изисквания - Registration of Marks in Algeria - requirements


Afro Leo съобщи за едно важно изискване на Патентното ведомство на Алжир при подаване на заявки за търговски марки в страната.
Ведомството от скоро е започнало да изисква цветно сканирано копие на пълномощното за представителя по индустриална собственост, както и на самата заявка за марка.
Оригиналите на документацията трябва да бъдат изпратени на Ведомството в рамките на 3 месeца според предишната практика.

English version

Afro Leo noted about one important requirement of Algerian Patent Office concerning applications for trademarks in the country.
The Office has recently required colored scanned copy of the Power of Attorney plus the application for trademark. Original documents can be send within 3 mounts, according to the previous practice.

петък, 6 април 2012 г.

Великобритания и Северна Ирландия се присъединиха към споразумението от Сингапур - Great Britain and Northern Ireland joined the Singapore agreement


WIPO обяви новината за присъединяването на Великобритания и Северна Ирландия към Споразумението от Сингапур относно защитата на търговските марки.
Споразумението влиза в сила за тях считано от 21.06.2012.
Страните членки на споразумението вече са 26 от които 19 са от Европа.

English version

WIPO announced the news of the accession of Great Britain and Northern Ireland to Singapore Agreement concerning the protection of trademarks.
This Agreement shall enter into force for them on 06/21/2012.
The members of the agreement are 26 of which 19 are from Europe.

четвъртък, 5 април 2012 г.

Нови услуги от WIPO - New services from WIPO


WIPO оповести в своя сайт нови услиги които ще започне да предлага от месец май 2012г. Те са:

1. The Madrid Electronic Alert (MEA) - е услуга за следене на статуса на международни търговски марки. Нужно е създаване на акаунт в WIPO, след което информацията ще бъде предоставяна по мейл.

2. The Madrid Real-time Status (MRS) - е услуга която предоставя достъп до документи получени от WIPO в процедурата по регистрация на марки.
Необходимо е създаването на акаунт за целта.

3. The Madrid Portfolio Manager (MPM) - е услуга касаеща притежатели на марки и представители по марки, които могат да следят online състоянието на техните портфолиа от марки. Чрез тази услуга те ще могат да изпращат нови документи касаещи техните марки.

информация WIPO Hightlights.

English version

WIPO announced its online services which will be offering in May 2012. They are:

A. The Madrid Electronic Alert (MEA) - a service for tracking the status of international trademarks. You need to create an account in WIPO, after which information will be provided by email.

2. The Madrid Real-time Status (MRS) - a service that provides access to documents received by WIPO in the procedure for registration of trademarks.
It is required an account for this purpose.

3. The Madrid Portfolio Manager (MPM) - is a Web service designed for holders and representatives of International Trademark Registrations wishing to access their international trademark portfolios with a view to submitting new requests for recordal in the WIPO International Trademark Register.

information WIPO Hightlights.


сряда, 4 април 2012 г.

Регистрация на марки в Италия и ЕС - Registration of Marks in Italy and the EU


Marques Class 46 публикува сравнение на опозиционните системи касаещи търговски марки на OHIM и италианското патентно ведомство. Както знаете миналата година Италия въведе опозиционна система за регистрация на марки. Сравнението онагледява основните прилики и разлики в двете системи и е много полезно за тези които се интересуват от регистрация на марки в Италия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published a very interesting comparison between OHIM's and Italian's opposition system concerning registration of trademarks. As you know last year, Italy introduced an opposition system for trademarks registration. The comparison illustrates the main differences and similarities in both systems and it is very useful for those who are interested in registration of trade marks in Italy.
More information can be found here.

вторник, 3 април 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Apple ще лицензира безплатно нов стандарт за SIM карти. За повече информация тук.

2. Мicrosoft блокира достъпа до линкове на сайта The Pirate Bay. За повече информация тук.

3. Nike съди Reebok за продажба на спортни тениски с името на Tim Tebow от New York Jets. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Apple will license for free the new standard for SIM cards. For more information here.

2. Microsoft blocked access to links on the site The Pirate Bay. For more information here.

3. Nike sue Reebok for unauthorized selling до T-shirts усшг the name of Tim Tebow from the New York Jets. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 2 април 2012 г.

Madrid Highlights 1/2012


WIPO публикува брой първи на новото си информационно издание - Madrid Highlights.
То ще предоставя интересни и актуални факти за новите моменти в развитието на мадридската система за международна регистрация на търговски марки. Повече информация може да откриете тук.
Може да се абонирате за получаване на изданието на e-mail тук.
Самото издание може да откриете тук.

English version

WIPO published its new information magazine - Madrid Highlights. It will deliver interesting facts regarding development of the Madrid system for international protection of trademarks.
You can find more information here.
You can subscribe for receiving this magazine through e-mail here.
The magazine itself can be found here.