понеделник, 30 ноември 2009 г.

Нови възможности при регистрация на домейни .eu ( New opportunities for domain name registration .еu)


Marques Class 46 съобщава за новите възможности при регистрация на домейни .eu.
От 10 декември 2009 година тези домейни могат да съдържат специфични букви, като å, ü, ș.
Тази опция е възможна не само за нови домейни но и за пререгистрация на съществуващи домейни .eu.

English version

Marques Class 46 reported on new opportunities in the registration of domain TLD. Eu.
From December 10, 2009 these domains may contain special characters such as å, ü, ş.
This option is not only for new domains but also for re-registration of existing domain names. Eu.

петък, 27 ноември 2009 г.

Регистрация на домейни на кирилица в Русия- внимание ( Registration of domains in Cyrillic Russia- ATTENTION)


Marques Class 46 съобщава новината за стартирането на регистрацията на домейни на кирилица в Русия. Има гратисен период до 25 март 2010 година, като в този период домейни на кирилица ще могат за заявяват притежатели на търговски марки. След тази дата всеки който пожелае ще може да се сдобие с такъв домейн. До момента имало над 3000 заявки за домейни на кирилица от различни компании. Повечето от тях обаче не отговаряли на изискването за наличие на регистрирана търговска марка, която да кореспондира с исканият домейн.

English version

Marques Class 46 reported the news to start the registration of domain names in Cyrillic in Russia. There is a grace period until March 25, 2010, in this period Cyrillic domains can say for holders of trademarks. After this date anyone who wishes can obtain with this domain. So far over 3000 applications for domain names in Cyrillic from different companies. However, most of them do not meet the requirement of a registered trade mark, which corresponds to the requested domain.

четвъртък, 26 ноември 2009 г.

Статистика от OHIM- Октомври 2009 ( Statistics from OHIM-October 2009)

OHIM публикува статистически данни относно активността касаеща европейските марки и дизайни през месец октомври 2009 година.
Данните са:English version

OHIM publishes statistics on the activity concerning European trade marks and designs in the month of October 2009.

сряда, 25 ноември 2009 г.

Регистриран и нерегистриран дизайн според европейското законодателство ( Registered and unregistered design according to European legislation)


Според законодателството на Европейският съюз един промишлен дизайн може да получи закрила, като регистриран дизайн или като нерегистриран.
Силата и продължителността на закрила при двата варианта е различна.
При нерегистрираният дизайн не е необходимо подаването на заявка и формалната му регистрация в OHIM. Този дизайн се закриля за период от 3 години от датата на първото използване на дизайна. Той закриля дизайнът срещу неговото непозволено копиране от страна на трето лице. За да се приложи закрилата обаче е необходимо същественото сходството между двата дизайна да бъде доказано, което не винаги е толкова лесно.
От друга страна при регистрираният дизайн на Общността се подава заявка в OHIM и след изпълняване на формалните изисквания, дизайнът получава закрила за максимален срок от 25 години. Тук доказване на копирането не е необходимо.
Повече информация за разликата между регистриран и нерегистриран дизайн може да откриете тук.

English version

According to the law of the European Union a design may receive protection as a registered or unregistered design.
The strength and duration of protection under both options is different.
In the unregistered design is not necessary filing and its formal registration in OHIM. This design is protected for a period of 3 years from the date of first use of the design. It's protects the design against it's unauthorized copying by third party. It should be demonstrated substantial similarity between the two designs, which is not always so easy.
On the other hand registered Community design is requested at the OHIM and after completion of the formal requirements, the design gets protection for a maximum period of 25 years. Here proof of copying is not necessary.
More information about the difference between registered and unregistered design can be found here.

Латвия през погледа на OHIM ( Latvia in the eyes of the OHIM)


OHIM публикува данни относно Латвия и нейните марки на Общността.
До момента от Латвия са били заявени общо около 270 европейски марки или около 50-80 на година.Най-много европейски марки на Общността Латвия има в клас 5- 119.


Компаниите от Латвия, които притежават най-много европейски марки са:


Представителите по индустриална собственост със най-много заявки от Латвия са:English version

OHIM publishes data about Latvia and its Community trade marks.
So far from Latvia have been declared a total around 270 European marks, or about 50-80 per year.

вторник, 24 ноември 2009 г.

OHIM ще публикува регистрираните европейски марки всеки ден ( OHIM will publish registered European trademarks every day)


OHIM съобщи новината за своето решение да започне публикация на регистрираните европейски марки всеки ден. Тази инициатива ще стартира от 23 ноември 2009 година.
След въвеждането на тази ежедневна публикация, OHIM стартира издаването на електронни сертификати, което се очаква да стане от декември месец.
новина на OHIM.

English version

OHIM announced news of its decision to begin publication of the registered European trademarks every day. This initiative will be launched on November 23, 2009.
Following the introduction of this daily publication, OHIM started issuing electronic certificates, which is expected to happen by this December.
information by OHIM.

петък, 20 ноември 2009 г.

База данни на Немското патентно ведомство ( Database of the German Patent Office)


Наскоро Intellectual Property Planet откри, че базата данни на Немското патентно ведомство има версия и на английски език, включително и самите полета за търсене на различните обекти- марки, дизайни, патенти и други.
Базата е изключително добре организирана, като дава различни опции за търсене. Резултатите от търсенията дават достатъчно информация за търсените обекти.
Базата данни за различните обекти може да бъде открита, както следва:

- за търговски марки- тук;
- за патенти и полезни модели- тук;
- за дизайни- тук;
- за географски означения- тук;

English version

Intellectual Property Planet recently discovered that the database of the German Patent Office has a version in English, including search boxes on various IP objects - trade marks, designs, patents and others.
The base is extremely well organized, giving a different search options. Search results are relevant for search objects.
Database for different objects can be found as follows:

- Trade Marks-here;
- Patents and utility models-here;
- Design-here;
- Geographical indications, here;

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Италианският ориз Riso del Delta del Po е защитен като PGI в Европа

Marques Class 46 съобщава новината за регистрацията на италианският ориз Riso del Delta del Po, като географско означение в Европа.
Географската област където се отглежда този ориз е в най-източната част на долината на река По в регион the Veneto and Emilia Romagna.
Исторически за този ориз данни има от 1450 година. През 18 век венецианските патриции започнали организирано да отглеждат този сорт ориз.
Оризът се характеризира с високо съдържание на протеини, големина на зърната и малка загуба на нишесте. Този ориз има отличителен аромат и вкус, които го отличават от останалите сортове ориз.

English version

Marques Class 46 reported the news about the registration of Italian rice Riso del Delta del Po, such as a geographical indication in Europe.
The geographical area where this rice is grown in the eastern part of the valley of the River Po, the region in the Veneto and Emilia Romagna.
Historical datas are available from 1450. During the 18 th century Venetian patricians started to cultivate this variety of rice.
The rice is characterized by high protein content, grain size and low loss of starch. This rice has a distinctive aroma and flavor that distinguish it from other rice varieties.


сряда, 18 ноември 2009 г.

Семинар за защита на межународни марки


Сайтът на Патентно ведомство съобщава новината за предстоящ семинар на тема международната закрила на търговски марки. Информацията гласи:
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), в сътрудничество с Патентното ведомство и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), организира двудневен Национален семинар за съдии на тема "Мадридската система за международно регистрация на марки". Семинарът ще се проведе на 24 и 25 ноември 2009 г. в УНСС.
Програмата на семинара може да бъде открита тук.

вторник, 17 ноември 2009 г.

IP Toolbox- една добра идея ( IP Toolbox -a good idea)


Австралийското патентно ведомство представи нов сайт IP Toolbox в който е представена изключително интересна практическа информация свързана с интелектуалната собственост.
Сайта е разделен на четири секции- IP и бизнесът, IP комерсиализация, IP мениджмънт и IP защита.
Особено интересна е информацията касаеща интелектуалната собственост, счетоводството и данъците свързани с нея според законодателството в Австралия.
информация на IP Finance.

English version

The Australian Patent Office introduced a new IP Toolbox website that presents very interesting practical information related to intellectual property.
This site is divided into four sections-IP and business, IP commercialization, IP management and IP protection.
Particularly interesting is the information concerning intellectual property, accounting and taxes associated with it, according to law in Australia.
information IP Finance.

понеделник, 16 ноември 2009 г.

Ferrero срещу FIFA 1-0 ( Ferrero v. FIFA 1-0)

The IP Kat съобщава изключително интересна новина за дело между италианския производител на шоколадови изделия Ferrero и Световната футболна централа FIFA.
Делото касае използване от страна на Ferrero в Германия на името "WM", съкращение от Weltmeisterschaft "World Cup". Италианската компания продавала по време на световното първенство в Германия през 2006 година вафли с това име съдържащи картички с образите на футболисти от немският национален отбор.
От своя страна FIFA притежава серия регистрирани марки свързани с организираните от нея световни първенства по футбол.
Според FIFA, Ferrero нарушава правата върху нейните марки, както и правилата за лоялна търговска практика според немското законодателство.
The German Federal Supreme Court излезе с решение по това дело. Съдът счита че претенциите на FIFA са неоснователни тъй като няма вероятност от объркване на потребителите. Освен това Ferrero чрез използването на "WM" не блокира усилията на FIFA да спечели от комерсиализирането на световното първенство.
Въпреки че FIFA има право да печели от организираните от нея състезания, това не може да ограничи напълно трети лица да експлоатират по косвен начин тези прояви.

English version

The IP Kat reports very interesting news on the case between the Italian manufacturer of chocolate confectionery Ferrero and World football body-FIFA.
The case concerns the use by Ferrero in Germany the name "WM", an abbreviation of Weltmeisterschaft "World Cup". The Italian company sold during the World Cup in Germany in 2006 wafers with the same name, which contained cards with the images of players from the German national team.
For its part, FIFA has registered trade marks relating to organized its football World Cup.
According to FIFA, Ferrero infringing on its trademarks, and the rules of fair trade practice under German law.
The German Federal Supreme Court issued a decision in that case. The Court considered that the FIFA claims are unfounded because there is no likelihood of consumer confusion. Furthermore, Ferrero using "WM" does not block FIFA efforts to win from commercialization of the World Cup.
Although FIFA has the right to benefit from its organized events, this can not completely restrict a third party to operate in an indirect way these events.

петък, 13 ноември 2009 г.

Революция в системата за защита на търговски марки в България ( A revolution in the system of protection of trademarks in Bulgaria)


Новина за която се говори от известно време получи своето потвърждение от сайта на Правителството на Р.България.
Системата за закрила на търговски марки в България ще претърпи значителни промени в частта си касаеща дейността на Патентно ведомство.
До момента в България се прилагаше регистрационната система при която Патентно ведомство проверяваше заявките за нови марки на абсолютни и относителни основания, след което се произнасяше дали съответната марка може да бъде регистрирана.
Бъдещите промени в законодателството въвеждат така наречената опозиционна система при която Ведомството ще проверява марките само на абсолютни основания, след което ще се дава възможност за подаване на опозиция от всяко заинтересовано лице срещу регистрацията на определената марка.
Новината от government.bg гласи:

Държавните регистри на марките и на географските означения ще бъдат публикувани в интернет, предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за марките и географските означения. Двата регистъра се водят и поддържат от Патентното ведомство и освен на хартиен носител те ще имат и електронна база данни, която ще се публикува на официалната интернет страница на административната структура.

С измененията в нормативната база ще отпадне експертизата по същество, която се извършва служебно от Патентното ведомство. Тя ще бъде заменена с опозиционна система, включваща:

· експертиза на заявката, която ще се извършва само на абсолютни основания и ако заявката отговаря на изискванията ще се публикува в Официалния бюлетин на ведомството;

· в 3-месечен срок от публикацията лицата, които могат да възразят, ще трябва да направят това с писмена опозиция срещу регистрацията на марката. Тя ще се разглежда от трима експерти;

· когато не е подадена опозиция или тя е отхвърлена (изцяло или частично) като неоснователна с влязло в сила решение, ще трябва да се вземе решение за регистрация на марката.

Този модел на експертиза съответства на процедурата, която се извършва от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, администриращо марката и дизайна на Общността.

Правилата, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила 12 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник. През това време ще може да се организира разяснителна кампания за прилагането на нормативната база и новия режим за регистрация.

Друга промяна в закона предвижда таксите за заявяване, за експертиза и за регистрация, ако не бъдат заплатени в едномесечен срок, да се дължат в двоен размер до един месец след изтичане на определения срок. Когато таксата е заплатена в 1-месечен срок, ще трябва да се вземе решение за регистрация на марката. Тя ще се вписва в държавния регистър, ще се публикува в Официалния бюлетин, а на заявителя ще се издава свидетелство за регистрация.

информация government.bg

English version

The news of which speaks for some time received its confirmation from the site of the Government of Bulgaria.
The system of protection of trademarks in Bulgaria will undergo significant changes in its part concerning the activities of the Patent Office.
So far Bulgaria has operated in the registration system under which the Patent Office examine applications for new trademarks on absolute and relative grounds, and then pronounced whether the mark can be registered.
The future changes in legislation will introduce so-called opposition system in which the Office will check the marks only on absolute grounds, since any person can lodge opposition against the registration of certain brands.

четвъртък, 12 ноември 2009 г.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД на Европейските общности ( THE COURT OF FIRST INSTANCE)


ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД на Европейските общности излезе с решение по следните дела:

- CureVac/OHMI - Qiagen- дело касаещо регистрация на европейска марка „RNAiFect“ при наличието на по-ранна марка „RNActive“ - решението може да откриете тук;

- BCS/OHMI - Deere- дело касаещо обявяване на недействителност на регистрирана марка на Общността- решението може да откриете тук.

English version

THE COURT OF FIRST INSTANCE issued a decision in the following cases:

- CureVac / OHMI - Qiagen-case concerning the registration of European brands "RNAiFect" in the presence of an earlier trade mark "RNActive" - the decision can be found here;

- BCS / OHMI - Deere-Case concerning the invalidity of registered Community trade mark, the decision can be found here.

сряда, 11 ноември 2009 г.

The TTABlog навърши 5 години ( TTABlog Celebrates Fifth Anniversary )


Един от най-популярните блогове за интелектуална собстевност по света, американският The TTABlog навърши 5 години от създаването си.
За това време в този блог бяха публикувани изключително интересни новини свързани с практиката в областта на интелектуалната собственост в САЩ.
Честито.

English version

One of the most popular blog for intellectual property worldwide, U.S. The TTABlog turned 5 years since its creation.
About this time in this blog have posted very interesting news related to the practice in the field of intellectual property in the United States.
Congratulations.

вторник, 10 ноември 2009 г.

Nivea спечели дело в Китай ( Nivea wins a case in China)


Nivea спечели дело относно своя търговска марка в Китай. The Beijing Second Intermediate People’s Court се произнесе в полза на немската компания в дело заведено срещу китайската компания Dongyang Yingzi Cosmetics. Тя използвала в търговската си практика марка OUMEINA ( 欧美那), която е намерена за сходна с регистрираната от Nivea марка 妮维雅 в Китай. Dongyang Yingzi Cosmetics са осъдени да заплатят обезщетение в размер на 500,000 юана.
информация от chinaipr.gov.cn

English version

Nivea wins its case concerning a trademark in China. The Beijing Second Intermediate People's Court ruled in favor of the German company in a case brought against a Chinese company Dongyang Yingzi Cosmetics. She used in practice its trade marks OUMEINA (欧美那), which is found similar to trademark 妮维雅 registered by Nivea in China. Dongyang Yingzi Cosmetics are ordered to pay compensation amounting to 500.000 yuan.
information chinaipr.gov.cn

понеделник, 9 ноември 2009 г.

Имена на футболисти като марки в Мексико ( The names of famous footballer as a trademark in Mexico)


IP Tango съобщава новината за нова мода при заявяването на марки за бира в Мексико.
Редица предприемачи започнали да заявяват марки с имената на известни футболисти.
Първата подобна марка, която вече е регистрирана е на аржентинската легенда Диего Марадона. Марката е комбинирана и представлява фланелката на аржентинският национален отбор с номер 10 и името ‘Maradó’.
Въпреки че марката е регистрирана е интересно дали нейната регистрация е силна. Използването на имена и обекти свързвани с определена личност представлява личностен мърчандайзинг, за което се изисква разрешение от съответната личност. От тази гледна точка има вероятност марката да бъде оспорена.

English version

IP Tango communicate news about new fashion on application of marks for beer in Mexico.
Several developers started to say marks with the names of famous players.
The first such brand that is already registered regards Argentinian legend Diego Maradona. Mark is combined, a shirt of the Argentinian national team number 10 and the name 'Maradó'.
Although the mark is registered, it is interesting that registration is strong or not. The use of names and objects associated with a particular person is a personality merchandising, which would require authorization by the person. From this perspective, the brand is likely to be challenged.

петък, 6 ноември 2009 г.

Danone и Wahaha се споразумяха ( Danone and Wahaha have reached an agreement outside court)

China Daily съобщава новината за постигнатото споразумение между Danone Group и китайският гигант в хранителната индустрия Wahaha.
Предисторията е следната.
Danone и Wahaha създават преди години joint venture партньорство с цел развитие на бизнес в Китай от което печелят и двете страни.
През 2007 година Danone обвинява Wahaha в нарушаване на бизнес споразумението между двете компании, тъй като китайската фирма започва да използва марката Wahaha и за други търговски дейности извън общото joint venture партньорство.
Заведени са общо 21 съдебни дела за контролът върху марка Wahaha оценявана на 2,4 милиарда долара.
Според China Daily двете компании са постигнали извън съдебно споразумение с което Danone продава 51% от дялът си, като неофициалната цена е около 500 милиона долара.
Помощ за постигане на сделката са оказали и правителствата на Китай и Франция.

English version

China Daily reported the news of the agreement reached between the Danone Group and the Chinese food industry giant Wahaha.
The background is the following.
Danone and Wahaha set up a joint venture partnership years ago, to develop business in China, both sides win.
In 2007, Danone accuses Wahaha of violating a business agreement between the two companies, as Chinese companies begin to use the Wahaha brand and for other general business activities outside the joint venture partnership.
For this period have been brought a total of 21 lawsuits for control of Wahaha trade mark estimated at 2.4 billion dollars.
According to China Daily the two companies have reached an agreement outside court that Danone sells 51% of its share as the unofficial price is about $ 500 million.
The governments of China and France have had support for the deal.

четвъртък, 5 ноември 2009 г.

IP Business Forum 2009 in New Delhi


SPICY IP съобщава новината за предстоящият IP Business Forum 2009, който ще се проведе на 6 и 7 ноември в Ню Делхи, Индия.
На форумът ще бъдат обсъждани следните теми:
- Управление на IP портфолио;
- Ефективни начини за борба с нарушаване на авторските права;
- Интелектуалната собственост в случаите на придобиване и сливане на компании;
- Лицензиране и сублицензиране на интелектуална собственост;

English version

SPICY IP reported news of the forthcoming IP Business Forum 2009, which will be held on November 6 and 7 in New Delhi, India.
The forum will be discussed the following topics:
- Management of IP portfolio;
- Effective ways to combat copyright infringement;
- Intellectual property rights in cases of acquisition and merger of companies;
- Licensing and sublicense of intellectual property;

сряда, 4 ноември 2009 г.

Описателна марка- какво значи това ( Descriptive mark-what it means)


Според законите за търговски марки по света, когато едно име е описателно то не може да бъде търговска марка и да получи необходимата защита.
Но кога исканата марка е описателна?
На този въпрос отговаря Trademark express blog в една от последните си публикация, която може да откриете тук.

English version

According to all laws on trademarks in the world, when a name is descriptive, it can not be a trademark and to obtain adequate protection.
But where the mark is descriptive?
This question meets Trademark express blog in one of his last post, which you can find here.

вторник, 3 ноември 2009 г.

Подобрения при заявяване на европейски дизайн online (Some improvements in the application of European design online)


David Musker от Class 99 съобщава, че обсъжданите и приети от OHIM подобрения в системата за заявяване online на европейски дизайни вече са налице. Те се състоят в следното:
- Премахване на ограничението за броят дизайни в една online множествена заявка;
- Качване едновременно на няколко изображения на дизайна в online заявката;
- Опция за архивиране на качените материали за няколко дни, което позволява през това време те да бъдат обсъждани от специалистите в компанията заявител преди заявката официално да бъде пусната.

English version

David Musker from Class 99 reports that discussed and adopted by OHIM improvements in the system for online application of European designs are already available. They consist of the following:
- Remove the limit on the number of designs in one multiple application online;
- Upload multiple images simultaneously in the online application;
- An option to archive uploaded material for several days, during this time allows them to be discussed by experts in the company before requesting a formal request to be released.

неделя, 1 ноември 2009 г.

Патентоване на софтуeр и бизнeс методи? ( Patenting of software and business method?


Въпросът дали софтуерът и бизнес методите могат да бъдат защитени чрез патент продължава да витае в средите на интелектуалната собственост по света в това число и в САЩ и Канада, където съществува такава закрила. Настоящият повод разпалил дебатите е делото Bilski проточило се на различни съдебни инстанции.
По ранно този месец the Free Software Foundation (FSF) и Red Hat излязоха със становище, че софтуерът не отговаря на изискванията за патентна закрила. Подобно мнение имат и Yahoo, IBM, the Business Software Alliance.
Аналогични дебати има и в Канада. Очаква се през 2010 година да има по-сериозно развитие в тази област.
информация на ipblog.ca

English version

The question whether software and business methods can be protected by a patent is still floating in circles of intellectual property worldwide including the U.S. and Canada, where such protection exists. The reason for the debate is Bilski case.
By early this month, the Free Software Foundation (FSF) and Red Hat came up with a statement that the software is not eligible for patent protection. Such opinions have Yahoo, IBM, the Business Software Alliance.
There are similar debates in Canada. Expected in 2010 to have a serious development in this area.
information ipblog.ca