вторник, 30 юни 2015 г.

DM или М - решение на Европейския съд - DM or M - a decision of the European court

Diseños Mireia, SL подава заявка за следната европейска марка, за клас 14 - бижута
Dm-drogerie markt GmbH & Co. KG подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка DM за клас 14.
OHIM отхвърля опозицията с довода, че заявената марка може да се възприеме, като силно стилизирано изображение на буквата М, докато по-ранните марки се състоят от две самастоятелно букви DM. Според OHIM няма наличие на визуално, смислово и фонетично сходство между марките.
Европейският съд потвърди това решение. Основният спор е дали потребителите ще видят освен буквата М и буквата D в заявената марка. Според съдът това не може да се случи.
Повече информация може да откриете тук.
Източник Marques Class 46.

English version

Diseños Mireia, SL applied for the following European trademark for Class 14 jewellery

Dm-drogerie markt GmbH & Co. KG filed an opposition against this mark based on an earlier mark DM for Class 14.
OHIM rejected the opposition because the applied mark could be perceived by consumers as highly stylized letter M while the earlier mark consists of two letters DM. According to OHIM there is no visual, conceptual and phonetic similarities between the signs.
The European court upheld this decision.  The main controversy in this case is weather the consumers will perceive the applied mark as DM or only as M. According to the court the consumers can't see D letter in the sign.
More information here.
Source: Marques Class 46.

понеделник, 29 юни 2015 г.

Григор Димитров вече е регистрирана търговска марка в България - Grigor Dimitrov is now a registered trademark in Bulgaria

Най-добрият български тенисист Григор Димитров вече притежава регистрирана търговска марка за своето име за територията на Р.България. Регистрацията на марката е публикувана в бюлетин 05/2015 на Патентно ведомство. Според информацията търговската марка покрива следните класове: 25 ( дрехи и спортна екипировка и тн.), 35 ( управление на търговски сделки, реклама и тн.) и 41 ( образование, спортна и културна дейност и тн.).
С оглед на така регистрираната марка, бъдещото й използване за търговски цели може да се осъществява единствено с изричното писмено съгласие на тенисиста.

English version

The best Bulgarian tennis player Grigor Dimitrov already owns a registered trademark for his name for the territory of Bulgaria. The registration of the mark was published in the Bulletin 05/2015 of the Patent Office. According to the information this trademark covers the following classes: 25 (clothing and sports equipment and so on.), 35 (business management, advertising and so on.) and 41 (education, sports and cultural activities and so on.).With regard to the registered trademark, its future commercial use can be carried out only with the express written consent of the tennis player.

петък, 26 юни 2015 г.

Интелектуалната собственост е сериозно предимство за компаниите в ЕС - Intellectual property is serious advantage for the companies in EU

OHIM публикува резултатите от ново проучване Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis.
Според проучването компаниите, които защитават своята интелектуална собственост имат 29% по-голям приход в сравнение с останалите компании. Индустриите с високи нива на интелектуална собственост са генерирали над 5 трилиона евро в ЕС.
Въпреки това едва 9% от малките и средни предприятия обръщат подобаващо внимание на въпросите касаещи интелектуалната собственост.
Пълният текст на изследването може да откриете тук.

English version

OHIM published the results from the brand-new research named Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis.
According to the study, companies which protect its intellectual property generate 29% higher revenue than companies that do not. Industries with higher level of intellectual property are generated more then 5 trillion Euro for the EU economy.
Despite this fact just 9% from SMEs take care for intellectual property matters.
The full text of the study can be found here.

сряда, 24 юни 2015 г.

Контейнери с червен цвят не могат да бъдат марки в ЕС - Containers in combination with red color can not be trademarks in EU

Европейският съд излезе с решение по дело T-654/13. То касае опит на Gako Konietzko GmbH да регистрира следната 3D марка на територията на ЕС за класове:
Клас 3: "сапуни, грижа за тялото и козметични изделия, особено козметични кремове; 
Клас 5:" Фармацевтични, особено мазила за фармацевтични цели; материали за запълване на зъби и за зъбни отливки ", и  
Клас 10:" Контейнери за мазила, кремове, гелове и други вещества за медицински цели (аптека буркани); контейнери, пластмасови саксии за подготовка, съхранение и администриране на лекарства. "

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания. Марката е неотличителна за посочените стоки. Тя не се различава съществено от контейнери използвани във фармацията и козметиката. Комбинацията с червен цвят се приема за типична и неотличителна за тези продукти.
Решението е потвърдено от съда.
Източник: Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-654/13. It is about the attempt of Gako Konietzko GmbH to register the following 3D mark for the territory of EU for Classes:Class 3: 'Soaps, body care and beauty products, especially cosmetic creams';Class 5: 'Pharmaceutical, particularly ointments for pharmaceutical purposes; materials for filling teeth, dental wax "; andClass 10: "Containers for ointments, creams, gels and other substances for medical purposes (pharmacy jars); containers, plastic pots for preparation, storage and administration of medicines."
OHIM refused the registration of the mark on absolute grounds. The sign is not distinctive for those goods. It does not differ significantly from containers used in pharmaceuticals and cosmetics as a whole. The combination with red color is considered to be typical and not distinctive too.The decision was upheld by the court.Source: Marques Class 46.

понеделник, 22 юни 2015 г.

Успешна патентна стратегия - Successful patent strategy

IP Watchdog публикува интересна и полезна статия относно изграждането на стратегия при осъществяване на патентоване. Обикновенно патентоването е свързвано със създаване на нововъведение, осъществяване на проучвания за новост и оригиналност, писане на патентна заявка и съответно заявяване в Патентното ведомство.
Това обаче далеч не е достатъчно, когато говорим за въвеждането на успешна стратегия относно патентоването в една компания. Необходимо е да се направят редица анализи и да се предприемат редица действия в компанията за да може патентът да бъде не само успешен но и икономически изгоден.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IP Watchdog published an interesting and useful article about building a successful  strategy for patenting. Usually patents relate to the creation of innovation, implementation of researches for novelty and originality, writing patent application and accordingly filing it with the Patent Office.This however is not enough when it comes to the introduction of successful corporate patent strategy. It is necessary to make a number of analyzes and internal actions in the company in order to make the patent not only successful but also profitable for the company.The full text of the article can be found here.

петък, 19 юни 2015 г.

Rihanna срещу DC Comics - Rihanna versus DC Comics

IP Kat съобщава интересната новина за спор между певицата Rihanna и DC Comics.
Rihanna чието пълно име е  Robyn Rihanna Fenty подава заявка за марка Robyn в САЩ и ЕС за услугите - предоставяне на online достъп до списания.
DC Comics подава опозиция срещу тези марки на база по-ранни марки ROBYN свързани с известния персонаж от комиксите за Batman.
Компанията счита, че нейните марки са придобили известност във връзка с комиксите за персонажа  ROBYN, чиято първа публикация е от 1940 година.
Предстой да видим какво ще бъде  решението по тези казуси. Довод за Rihanna би могло да бъде факта, че тя също е известна поради което объркване не би било възможно. Тук обаче трябва да се има предвид, че тя не е известна сред феновете си със своето първо име Robyn.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat reports about an interesting case between the famous singer Rihanna and DC Comics.
Rihana, whose full name is Robyn Rihanna Fenty, filed applications for US and Eu trademark for Robyn for providing on-line non-downloadable general feature magazines.
Against these applications were filed oppositions by DC Comics as owner of earlier trademarks ROBYN connected to the famous comics character Robyn. The company considers that its marks have been possessing famous status since 1940. We will see what the decisions will be, for instance Rihanna can claim that she is famous too and the marks will not confuse the consumers but on the other hand she is not well known with her first name Robyn among her fans.
More information here.

сряда, 17 юни 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Nike съди Adidas за кражба на търговски тайни. За повече информация тук. 

2. Авторско право, търговски марки, патенти да разберем интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

3. Съществуващото законодателство в областта на авторското право тласка гражданите към пиратство, заяви вицепрезидентът на ЕК Андрюс Ансип. За повече информация тук. 

English version

1. Nike sues Adidas for stealing trade secrets. For more information here.

2. Copyrights, trademarks, patents - to understand intellectual property. For more information here.

3. Existing legislation on copyright pushes citizens to piracy according to Vice President of the European Commission Andrews Ansip. For more information here.

понеделник, 15 юни 2015 г.

ROMARIN с нова версия и визия - ROMARIN with a new version and design

WIPO стартира бета версията на обновената база данни ROMARIN касаеща информация за международни марки. Базата данни вече е с обновен дизайн и по-голяма интерективност.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO launched the new beta version of ROMARIN database which gives access to information of international marks. The database now has a brand-new design and it's much more interactive. More information here.

четвъртък, 11 юни 2015 г.

Горещи новини - Европейският парламент публикува предложения касаещи защитата на търговски марки в ЕС - Breaking news - EU Parliament published propolsals regarding trademark protection in EU

Европейският парламент публикува следните документи касаещи бъдещата промяна на регулациите относно защитата на търговски марки на територията на ЕС. Документите са следните:

1. ST 9547 2015 INIT Преразглеждане на  предложението за регулация на Европейската търговска марка в регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (преработена версия) - Анализ на компромисните текстове окончателните с цел сключване на споразумение.

2. ST 9547 2015 ADD 1 Преразглеждане на  предложението за регулация на Европейската търговска марка в регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009  относно марката на Общността и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (преработена версия) - Анализ на компромисните текстове окончателните с цел сключване на споразумение

3. ST 9547 2015 ADD 2
Преразглеждане на  предложението за регулация на Европейската търговска марка в регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (преработена версия) - Анализ на компромисните текстове окончателните с цел сключване на споразумение

English version

The European Parliament published the following document regarding the future changes in the regulation on trademark protection in EU:

1. ST 9547 2015 INIT Revision of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Analysis of the final compromise texts with a view to agreement

2. ST 9547 2015 ADD 1 Revision of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Analysis of the final compromise texts with a view to agreement

3. ST 9547 2015 ADD 2 Revision of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Analysis of the final compromise texts with a view to agreement

сряда, 10 юни 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Да държиш търговската си марка встрани от бизнеса. За повече информация тук.

2. USPTO и  Reed Tech стартират нова услуга. За повече информация тук. 

3.Високите такси за европейски патенти ще засегнат стартъпите, смята еврокомисар Елжбиета Биенковска. За повече информация тук.

English version

 1. To keep its brand aside of the business. For more information here.

 2. USPTO and Reed Tech launched a new service. For more information here.

3. The high fees for European patents will affect the start-ups says EUcommissioner Elzbieta Bienkowska. For more information here.
 

понеделник, 8 юни 2015 г.

EV500 не може да бъде търговска марка в САЩ за електрически автомобили - EV500 can not be a trademark in the US for electric vehicle

TTAblog публикува статия за опит за регистрация на словна марка EV500 в САЩ за услугите: насърчаване, организиране и провеждане на събития, свързани с състезания с електрически превозни средства.
Според американското Патентно ведомство буквите EV са съкращение за електрическо превозно средство. Цифрата 500 може да се възприеме, като разстояние, което съответния автомобил може да измине. Тази цифра е граница, която е приема от индустрията за пробег на подобен тип автомобили. Освен това 500 е широко използвана цифра и за други състезания, като например "Indy 500", което подсилва още повече неговото възприемане, като описателно.
Повече информация може да откриете тук.

English version

TTAblog published an interesting article about an attempt for registration as a word mark the term EV500 in US for the following services: promotion, organizing events related to racing electric vehicles.According to the US Patent Office the letters EV are abbreviation for electric vehicles. The figure 500 may be perceived as a distance corresponding with electric car. This figure is the limit for distance, which is adopted by the industry, and which such kind of vehicles can past. Moreover, 500 is widely used figure for other competitions such as the "Indy 500", which further strengthened its perception as descriptive.More information can be found here.

Фолцваген костенурка е известна марка в Бразилия - Vw beetle is a famous mark in Brazil

IP Tango съобщава за промени в практиката на Патентното ведомство на Бразилия относно обявяването на известни марки. Промените са влезли в сила от 10.03.2015г.
В допълнение на това патентното ведомство излезе с решение за обявяване на марка FUSCA за известна на територията на Бразилия. FUSCA е наименованието под което е известен моделът автомобили на VW констенурка в Бразилия. Според представените доказателства 97% от потребителите в страна асоциират термина с автомобили. Една трета от потребителите пък възприемат марката, като известна, с налична добра репутация и престиж.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reports about some changes in the practice of Brazilian Patent Office regarding highly renowned trademarks. The changes came into force on 10.03.2015.
In additional, The Patent office took decision that FUSCA brand is a known mark in Brazil. FUSCA is a name by which the Volkswagen "Beetle" is known in Brazil. According to the evidences, 97% of consumers associate this name with automobiles. Around three quarters of them consider that FUSCA is very famous and with significant reputation.
More information here.

четвъртък, 4 юни 2015 г.

Ревизия на Лисабонската спогодба

Новина от Патентно ведомство на Р.България относно анонсираната вече промяна на Лисабонската спогодба за международна регистрация на наименования за произход:

Ревизията на  Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация вече е факт. На 21 май 2015 г. в Женева Дипломатическата конференция, свикана от Световната организация по интелектуална собственост прие Женевския  акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания. 52 страни, между които България и две междуправителствени организации, подписаха заключителния документ на Дипломатическата конференция, а 11 държави  подписаха и текста на новия договор.
За успешното приключване на Дипломатическата конференция след трудните преговори заслуга има и българската страна, чийто представител – г-н Владимир Йосифов, бе избран за председател на комитета, който разгледа административните разпоредби на новия договор, вкл. финансовите въпроси.
Реформата, плод на шестгодишни интензивни преговори, въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания и примирява различните национални правни системи.
Въведените с новия акт промени се отнасят до: разширяването на международната закрила и върху географските указания, възможност за присъединяване на междуправителствени организации, въвеждане на    индивидуални такси, определяне на обхвата на закрила, защитата срещу превръщане на регистрираните наименования и указания в родови понятия и гарантиране на предходни права върху марки.
Новият  договор ще влезе в сила три месеца след ратифицирането или присъединяването на 5 страни. 
Текстът на новия договор може да намерите тук.

вторник, 2 юни 2015 г.

Исландия се присъедини към DesignView - Iceland joins DesignView

OHIM съобщава новината за присъединяването на Исландия към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. По този начин нови 3500 исландски дизайна се добавят към базата.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about the accession Iceland to the general database for designs - DesignView. By this way new 3500 Icelandic designs is added to the database. More information here.

понеделник, 1 юни 2015 г.

За великолепните марки в Европа - For the splendid trademarks in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-203/14. То касае опит за регистрация на следната европейска марка за класове:
- Клас 18: "Раници; чанти портфейл; спортни чанти; портфейли; чанти; портмонета; мъкна чанти; чадъри; портфейли тип куфарче; тоалетни чанти се продават празни; козметични чанти се продават празни; бръснене комплект чанти, които се продават празни; куфарчета за документи; куфарчета; чанти; торби; багаж; облекло чанти за пътуване; billfolds; вратовръзка случаи; ключови дела; пелена торби; раменни колани; калъфки за електронни устройства
25: "Колани"


OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания, член 7(1)(b) и (c) от Регламент No 207/2009. Марката означава блестящ, великолепен, разкошен на английски език, поради което е описателна за посочените стоки. OHIM подчертава, че посочените стоки допринасят още повече за възприемане на марката, като неотличителна, тъй като използването на тези стоки може да доведе до оценки за външния вид.
Макар марката да е представена в шрифт и графика, те не са достатъчни за да създадат нужната отличителност на знака. Заявителят не е привел доказателства за придобита вторична отличителност.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court ruled in Case T-203/14. It concerns an attempt for registration of the following Community trademark for Classes:
Class 18: ‘Backpacks; book bags; sports bags; wallets; handbags; purses; tote bags; umbrellas; brief-case type portfolios; toiletry bags sold empty; cosmetic bags sold empty; shaving kit bags, sold empty; attaché cases; briefcases; satchels; duffel bags; luggage; garment bags for travel; billfolds; tie cases; key cases; diaper bags; shoulder belts; covers for electronic devices’ and  
Class 25: ‘Belts’ 

OHIM issued a refusal for this mark based on absolute grounds, Article 7(1)(b) and (c) of Regulation No 207/2009. The mark means ‘grand’, ‘spectacular’, ‘superb’ or ‘gorgeous’ in English because of which it's descriptive regarding the specified goods. OHIM underlined that these goods emphasize further the lack of distinctiveness of the sign because their use can evoke  comments and opinions such as splendid and so on.
Despite the fact that the mark has specific font and figurative element, it is not enough to create distinctive character. The applicant had not proved secondary distinctiveness.
The Court upheld this decision.