петък, 29 октомври 2010 г.

Protection of designs in Europe and the U.S. - Защита на дизайни в Европа и САЩ

Интересен казус със защита на европейски дизайн публикува наскоро OHIM.
Както е известно регистрацията на европейски дизайни е изключително лесна, тъй като не преминава през материална експертиза.
Конкретният казус касае регистрация на следния европейски дизайн за чадъри № 579032-0001 :Притежателят на този дизайн има сходен дизайн в процес на регистрация и в САЩ, патент D618,899.
Патента за дизайн в САЩ включва и референция, която описва състоянието на техниката ( наличието на сходни или идентични дизайни), взета предвид при регистрацията на дизайна. В тези референции фигурира следния патент за американски дизайн № 5,505,221:
Докато американския патент е вс е още в процедура на регистрация ( в САЩ дизайните преминават през материална експертиза), срещу регистрацията на европейския дизайн постъпва искане за отмяна поради липса на индивидуален характер на дизайна. Причината за това според искането е че подобна форма за чадъри вече съществува и се използва в индустрията. Като доказателство за това е цитиран въпросният патент № 5,505,221.

Според притежателя на европейския дизайн е спорно дали тази публикация за дизайн № 5,505,221 е била видяна от някого, поради което може да бъде пречка за регистрацията на евро дизайна.
The Invalidity Division на OHIM обаче излиза с решение, че публикацията на дизайна № 5,505,221 може да бъде видяна от всеки, тъй като достъпа до нея става лесно чрез интернет страницана на USPTO.
След сравнение на двата дизайна The Invalidity Division счита, че европейския дизайн е лишен от индивидуален характер.

Често европейската система за регистрация на дизайни е обвинявана за това, че не слага сериозна бариера при регистрацията им. Този случай показва че това не е съвсем така. Макар регистрацията на дизайни да бъде автоматична, без експертиза, ако дизайна не отговаря на изискванията за определянето му, като дизайн, то той може спокойно да бъде отменен.
Този случай показва и нуждата при глобална регистрация на дизайни да се изгради ясна стратегия, която да включва и добре определен тайминг, така че заявка за дизайн в определена държава да не може да попречи на заявка за дизайн в друга държава.

English version


An interesting case study of the protection of European design has recently published OHIM.
As it is known the registration of European designs is extremely easy because it does not go through examination.
The particular case concerns the registration of the following European design for umbrella № 579032-0001:


The holder of this design has a similar design in the process of registration in the U.S. - patent D618, 899.

The patent for design in the U.S., includes a reference that describes the state of the art (the presence of identical or similar designs), taken into account in the registration of the design. These references include the following U.S. design patent № 5,505,221:

While the US design patent was still under examination, the validity of the RCD was coming under attack. An application for a declaration of invalidity based on the ground of lack of individual character was filed with OHIM. In the reasoned statement, the applicant explains that the subject-matter of the RCD relates to an umbrella with an asymmetrical shape designed for easy handling in strong wind. The applicant claims that identically or similarly shaped umbrellas have been already subject to various patents and design registrations made available to the public prior to the RCD.
As evidence, the applicant provides inter alia a copy of the prior US patent 5,505,221 showing the following two drawings of the appearance of an umbrella:
According to the proprietor of European design is debatable whether this publication design № 5,505,221 has been seen by anyone and therefore can be an obstacle to registration of the Euro design.
The Invalidity Division of OHIM however, issue a decision that the publication of the design № 5,505,221 can be viewed by everyone as access to it becomes easy through the website of the USPTO.
After comparing the two designs The Invalidity Division considered that the European design lacked individual character.

Often the European system for registration of designs is accused of failing to put a serious barrier to their registration. This case shows that this is not quite right. Although registration of designs to be automatic without expertise if the design does not meet the requirements for designation, such as design it can safely be repealed.
This case demonstrates the need in the case of global registration of designs
the presence of clear strategy that includes well-defined timing so that the application for a design in a given country can not prevent the query design in another country.

четвъртък, 28 октомври 2010 г.

OHIM - Interview with Michal Havlik - OHIM - Интервю с Michal Havlik

OHIM публикува интервю с чешкия адвокат занимаващ се с въпроси на интелектуалната собственост, г-н Michal Havlik.

What do you think of the CTM?
I can only compare it with the Czech and Slovak offices. We appreciate the speed, transparency and ease of communication with OHIM. What’s not so good is that sometimes we see that CTMs with dubious distinctiveness are registered. Perhaps the standard for distinctiveness is lower than in most national offices in Europe.

For example, in the Czech Republic we sometimes file oppositions based on CTMs and the Czech Office may disregard them because of the low level of distinctiveness so the opposition is rejected. The Czech Office’s attitude is: if it was us, we wouldn’t have let them through. We’ve seen a few such cases.

Should OHIM be stricter?
Maybe. Most importantly, OHIM should meet more regularly with the national offices to ensure examination standards for distinctiveness and especially descriptiveness should be applied consistently.

Цялото интервю може да откриете тук.

The whole interview can be found here.

Statistics from OHIM-September 2010 - Статистика от OHIM- Септември 2010


OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месец септември 2010 година. Статистиката е:

Community trade mark applications received 8 110
Community trade mark applications published 7 262
Community trade marks registered (certificates issued) 7 814
Community trade mark renewal applications 1 586
Registered Community designs received 6 113
Registered Community designs published 5 536

English version

OHIM publishes statistics about applications and registrations of European trademarks and designs for the month of September 2010. Statistics is:

сряда, 27 октомври 2010 г.

OHIM Cooperation Fund moves forward - OHIM създаде кооперативен фонд


OHIM оповести официалното създаване на кооперативен фонд чрез който да се подпомага системата за защита на търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Фонда ще бъде в размер на 50 милиона евро. Неговата цел ще бъде да намали различията при защитата на марки и дизайни в Европа, да подпомогне модернизацията на националните патентни ведомства, да направи процедурите по регистрация на марки и дизайни по-лесни и удобни за потребителите.
Освен това с негова помощ ще започне работа по 7 големи проекта между които са създаване на мащабни база данни за марки и дизайни, платформи за обучение, инструменти които да подпомагат заявителите в процеса на регистрация на марките и дизайните и тн.
Повече информация може да откриете тук.

English version


OHIM announced the formal establishment of cooperative fund through which to support the system for protecting trademarks and industrial designs in Europe.
Fund will amount to 50 million. Its aim will be to reduce differences in the protection of trademarks and designs in Europe to support the modernization of national patent offices to make the procedures for registration of trade marks and designs easier and more convenient for consumers.
Moreover, with his help, will start work on 7 large projects among which are the creation of large database of trademarks and designs, e-learning platform
, training tools to assist applicants in the process of registration of trade marks and designs and so on.
More information can be found here.

вторник, 26 октомври 2010 г.

The German Federal Patent Court publishes its annual report - Федералният патентен съд на Германия публикува годишният си доклад


Федералният патентен съд на Германия публикува годишният си доклад за 2009 година.
Версията на английски език започва от 126 страница и има следното съдържание:

132 I. Patentability
132 1. Technical teaching on how to proceed and definition of “invention”
132 a. Technical problem
133 b. Programs for computers
133 c. Mental or commercial activities
133 2. Exclusions from patentability – medical methods
134 3. State-of-the-art and public availability
134 4. Novelty and inventive step
134 a. Novelty
135 b. Inventive step
136 II. Implementability, clear and complete teaching
137 III. Inadmissible extension of the subject-matter of the application
137 1. Extension of the content of the application
138 2. Extension of protection and aliud
139 3. Disclaimer
139 IV. Interpretation, version of the documents
139 1. Interpretation
140 2. Version of the documents
141 V. Supplementary protection certificates
142 VI. Opposition proceedings
142 1. General features of the opposition proceedings – procedural principles
143 2. Domestic representative and authorisaton
143 3. Admissibility of the opposition
144 4. Examination of the grounds for revocation - unlawful deprivation
146 5. Surrender of the patent, lapse of the patent, interest in legal protection
147 6. Intervention
147 7. Cost and fee issues
148 8. Binding effect of the opponent´s request
148 9. Binding effect of the proprietor´s request
149 10. Opposition appeal
149 VII. Nullity proceedings
149 1. Admissibility of the action
150 2. Intervention
151 3. Binding effect of the request in the nullity proceedings
152 4. Cost issues
153 5. Inspection of the files
154 VIII. Procedure before the German Patent and Trademark Office
154 1. Filing date, translation requirement
155 2. Transfer, domestic representative
155 3. Division of the application
156 4. Re-stablishment
157 I. Protectability and binding effect of the request
158 II. Splitting off
158 III. Costs issues
Целият доклад може да откриете тук.

English version

The Federal Patent Court of Germany published its annual report for 2009.
The English version begins on page 126 and reads as follows:

The entire report can be found here.

понеделник, 25 октомври 2010 г.

Slovakia protect a traditional product in Europe - Словакия защити традиционен продукт в Европа


Европейската комисия оповести решението си за регистрация на словашкото сирене "Ovčí salašnícky údený syr", като традиционен продукт (TSG) в Европа.
Решението може да откриете тук.
Това сирене се прави само от овче мляко и има вековна производствена традиция в Словакия.
Повече за този продукт може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decision to register the Slovak cheese "Ovčí salašnícky údený syr", as a traditional product (TSG) in Europe.
The decision can be found here.
This cheese is made only from sheep's milk and has a century-old manufacturing tradition in Slovakia.
More about this product can be found here.

петък, 22 октомври 2010 г.

Margarita cocktail stopped registration of a trademark in the U.S. - Коктейлът Маргарита спря регистрация на марка в САЩ
The TTABlog съобщава интересна новина за опозиция срещу регистрация на марка AGAVERITA в САЩ. Марката е заявена за неалкохолни коктейли.

Според опозиционният борд към USPTO заявените стоки могат да бъдат идентифицирани в широкия смисъл на понятието, като включващи съставки за миксове при направата на известния коктейл Маргарита, който освен друго включва и текила.
Според доказателствата Rita се възприема, като често използвано съкращение на Маргарита. От друга страна първата част от заявената марка Agave е растение от което се добива напитката текила.
Според Борда AGAVERITA е описателно относно заявените стоки и не може да бъде марка.
Графичният елемент на марката в случая не е достатъчен за да се счете, че тя е отличителна и може да функционира, като търговска марка.

English version

The TTABlog reported an interesting news for opposition to registration of the mark AGAVERITA in the U.S.. Mark is applied for non-alcoholic cocktails.
According to the opposition board to the USPTO the goods sought can be identified in a broad sense as including a mix ingredients in the manufacture of the famous Margarita cocktail, which also includes tequila.
According to the evidence Rita perceived as a commonly used abbreviation for Margaret. On the other hand the first part of the mark Agave is a plant from which tequila is produced.
According to Board AGAVERITA is descriptive for the goods and can not be a mark.
The graphic element of the mark in this case is not sufficient to consider that this mark is distinctive and can function as a trademark.

четвъртък, 21 октомври 2010 г.

IP information and search toolbar - Приложение с IP информацияIntellectual Property Network предлага интересно IP приложение за Mozilla, лента която предоставя бърз и лесен достъп до различни информационни източници касаещи интелектуалната собственост ( патенти, търговски марки, дизайни, домейни). Приложението обхваща всички известни сайтове за интелектуална собственост, блогове, сайтове на официални институции, бази данни и тн.
Intellectual property information and search toolbar може да бъде свалена тук.

English version

Intellectual Property Network provides an interesting IP application for Mozilla, a bar that provides quick and easy access to various information sources relating to intellectual property (patents, trademarks, designs, domain names). Application covers all known sites for intellectual property, blogs, sites of official institutions, databases and so on.
Intellectual property information and search toolbar can be downloaded here.

сряда, 20 октомври 2010 г.

An official search for trademarks in Kosovo - Проучвания за марки в Косово


Marques Class 46 съобщава новината за това, че Патентното ведомство на Косово вече предлага услугата проучване за наличие на по-ранни идентични и сходни марки. Проучването за сега касае само словни марки и струва 20 евро. Получаването на резултатите отнема поне 10 работни дни.

English version

Marques Class 46 reported the news that the Kosovo Patent Office now offers service examination for the presence of earlier identical or similar marks. This study now concerns only word marks and costs 20 euros. Obtaining results take at least 10 working days.вторник, 19 октомври 2010 г.

Европейската патентна академия бе номинирана за медала „Дизел”

Новина от Патентно ведомство:

Немският институт за изобретения номинира Европейската патентна академия към Европейската патентна организация за престижния медал „Дизел”, известен също като немският „Оскар” за изобретатели. Сред четирите номинации в категорията „Най-добра промоция на иновациите” Академията е единствената, която се занимава с обучение по индустриална собственост в Европа по въпроси, свързани с патентите.

Главният директор на Академията Хелге Расмусен заяви по този повод: „Това е голяма чест за нашия малък, усърдно работещ екип. Това е признание за работата ни, която извършваме с помощта на мрежа от вътрешни и външни експерти. Затова много хора са сред заслужилите тази номинация”.

Академията осигурява обучение на експерти по патентни въпроси. След нейното откриване през 2004 г. тя е организирала хиляди курсове, семинари, конференции и практически обучения в Европа, промоцирайки използването на патентите и други права върху интелектуалната собственост за благото на обществото. Всяка година Академията организира над 100 конференции и обучителни семинари, често в партньорство с националните патентни ведомства, университети и други големи организации като Европейската комисия, Световната организация за интелектуална собственост, Организацията за развитие и сътрудничество. Академията посвещава част от дейността си и за осигуряване на помощ за университетите при преподаването на основите на Европейската патентна система на студенти от факултетите по точни и инженерни науки, бизнес и икономика, както и на правните факултети, като им осигурява обучителни материали. Нейната дейност се наблюдава от борд, състоящ се от делегати от страните - членки на Европейската патентна организация.

Носителят на престижната награда „Дизел” за тази година ще бъде обявен на 30 ноември т.г. след гласуване от жури в състав членове на Немския институт за изобретения и бивши носители на наградата. Церемонията по награждаването ще се състои на същия ден в Дойчес Музеум в Мюнхен.

понеделник, 18 октомври 2010 г.

A trademark for toilet paper in Canada - Марка за тоалетна хартия в Канада

Интересен случай от Канада относно това как една търговска марка трябва да се използва, съответно излага на пазара.
Производител на тоалетна хартия решава да регистрира шарката на хартията, като търговска марка.

Негов конкурент възразява с довода, че той вече притежава регистрирана марка за сходна шарка на домакинска хартия.

Според решението на съда регистрираната марка на конкурента не се използва по видим за потребителите начин, тъй като при покупка тя е скрита в опаковката на хартията. Съдът счита, че щом не се вижда тя не може да служи, като търговска марка, тъй като не е решаваща при вземането на решение за покупка.
Това е интересен пример за факта, че независимо от получената регистрация, всяка марка трябва да се използва по подходящ начин за да може защитата й да бъде максимално ефективна.
информация ipblog.ca

English version

An interesting case in Canada about how a trademark should be used, respectively puts on the market.
Manufacturer of toilet paper decided to register the pattern of the paper as a trademark. His competitor objected, arguing that he already owns a registered trade mark for a similar pattern of household paper.
According to the decision of the court the registered trade mark of a competitor is not used in a visible way for consumers because in the purchase it is hidden in the packaging of paper. The Court considers that if not visible it can not serve as a trademark because it is not decisive in making a purchasing decision.
This is an interesting example of the fact that regardless of the resulting registration each brand must be used appropriately to enable its protection to be most effective.
information ipblog.ca

Второ национално изложение на изобретения и иновации „Булинвент2010”


Новина от Патентно ведомство:
"Под мотото „Изобретения, водещи до иновации” от 10 до 12 ноември 2010 г. в София, в Националния дом на техниката ще се проведе второто национално изложение на изобретения и иновации „Булинвент2010”. Организатори на събитието са Съюзът на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Изложението се осъществява със съдействието на Патентно ведомство на Република България, Селскостопанската академия, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер /ЦРИСТТ/, „Станилов” ЕООД, Международната асоциация за развитие на иновациите”, Консорциум „Проектни анализи”, Фондация „Еврика” и Съюза на иноваторите в България.

Целите на организаторите са подпомагане на технологичните иновации, като се съдейства активно за създаване на благоприятни условия за разпространението на нови идеи и технологии и за възникване на среда, в която те да могат да се възприемат по-лесно от заинтересованите бизнес субекти. Желанието е да се изгради позитивно мислене за нуждата от иновации и съдействие за осъществяване на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото. Изложението ще бъде състезание на изобретатели и новатори и пазар на техните интелектуални продукти. Предвижда се и международно участие.
Събитието включва изложение на експонати на изобретения, Кръгла маса „Иновационните клъстери – предизвикателства и възможности”, семинар „Иновациите в Оперативна програма Конкурентоспособност 2010” и семинар „Нови моменти в българското законодателство” във връзка със закрилата на марките и промишлените дизайни, в който ще участват лектори от Патентно ведомство.
Предвижда се изложението да завърши с награждаване на експонати."

Програмата и повече информация може да откриете тук.

петък, 15 октомври 2010 г.

The golf and intellectual property - Голфът и интелектуалната собственост


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен материал, който прави връзка между играта на голф и интелектуалната собственост.
Статията касае едно от най-интересните и популярни състезания в света на голфа- Ryder Cup, турнир който съществува от 1927 година.
Първото нещо което трябва да се знае в света на голф бизнеса и че трябва стратегия за неговото развитие. Част от тази стратегия е и интелектуалната собственост, която е гарант за осигуряване на финансовите приходи.
Ryder Cup притежава регистрирани търговски марки, които позволяват на мениджмънта да предоставя лицензии за използване на марката по различни начини. През тази година правата за мърчандайзинг свързани със състезанието са предоставени на компанията Asbri.
Други обекти на интелектуална собственост, които често се срещат в света на голфа са промишлените дизайни ( облекла, екипировка, интериор и екстериор), домейни и не на последно място патенти ( за топките за голф и друго оборудване).
Според изчисления добрата IP стратегия може да доведе до значителни приходи. За тази година от турнира Ryder Cup се очакват постъпления в размер на 70 милиона паунда за Уелс, като страна домакин, 50 милиона от мърчандайзинг и билети и 100 милиона от телевизиони права.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting material that makes the connection between the game of golf and intellectual property.
This article concerns one of the most interesting and popular events in the world of golf-Ryder Cup, a tournament which has existed since 1927.
The first thing you need to know for the world of golf business is that is needed
a strategy for its development. Part of this strategy is intellectual property which can guarantees the provision of financial revenue.
Ryder Cup has registered trademarks which allow management to grant licenses to use the mark in different ways. This year the merchandising rights associated with this competition are available to the company Asbri.
Other objects of intellectual property that often occur in the world of golf are designs (clothing, equipment, interior and exterior) domains and last but not least Patents (golf balls and other equipment).
According to calculations good IP strategy can lead to significant revenues. For this year's Ryder Cup tournament is expecting revenues of 70 million pounds for Wales as a host country, 50 million from merchandising and ticket and 100 million from the TV rights.
More information can be found here.
четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Names of footballers such as trademarks - Имена на футболисти, като търговски марки


Известните футболисти по света освен да радват футболните фенове, представляват и сериозна маркетингова възможност за осъществяване на продажби и генериране на приходи чрез допълнителната стойност, която техните имена могат да добавят към цената на един продукт.
От тази гледна точка е интересно колко от имената на известни футболисти са регистрирани търговски марки.
Този блог направи малко изследване с тази цел, като проучи дали има регистрирани европейски марки с имена на футболисти. Резултатите показват, че за най-известните футболисти вече има регистрирани европейски марки. Някои от марките са:

1. Cristiano Ronaldo;
2. David Beckham- 3 регистрирани марки;
3. Thierry Henry TH;
4. DIEGO MARADONA;
5. RONALDINHO;
6. WAYNE ROONEY;
7. Zidane;
8. Messi- 8 регистрирани марки;
9. ALESSANDRO DEL PIERO;
10. Andriy Shevchenko;

Не всички известни футболисти имат регистрирани марки. Прави впечатление, че най-големите от тях като Марадона и Бекъм са сами притежатели на марките си. По този начин те могат да контролират стриктно тяхното лицензиране, съответно приходите. При друга част от футболистите притежател на марките са отделни компании.
Друг извод който може да се направи е че за да се регистрират имената като европейски марки в повечето случаи съответните футболисти трябва да са играли в различни държави. Това влияе върху притегателната стойност на техните имена, съответно марки.
Тези марки се регистрират предимно в класове свързани с дрехи, обувки, козметика, спортна екипировка, напитки и тн.

English version

Famous footballers in the world except that make football fans happy, they also constitute a major marketing opportunity for sales and generate revenue through additional value of their names which can be added to the price of a product.
From this perspective it is interesting how much of the names of famous players are registered trademarks.
This blog do a little research for this purpose examining whether there are European marks with names of players. The results show that for the most famous players have already registered European trademarks. Some of this marks are:

1. Cristiano Ronaldo;
2. David Beckham-3 registered marks;
3. Thierry Henry TH;
4. DIEGO MARADONA;
5. RONALDINHO;
6. WAYNE ROONEY;
7. Zidane;
8. Messi-8 registered marks;
9. ALESSANDRO DEL PIERO;
10. Andriy Shevchenko;

Not all famous players are registered trademarks. It is noteworthy that the best of them as Maradona and Beckham are themselves owners of their brands. In this way they can control their strict licensing revenue. In another part of the players owner of the marks are separate companies.
Another conclusion that can be done is that to register the names as European marks in most cases the players must have played in different countries. This affects the attractiveness value of their names respectively brands.
These brands are registered mainly in classes related to clothes, shoes, cosmetics, sports equipment, beverage and so on.сряда, 13 октомври 2010 г.

A new Norwegian Internet domain - Нов Норвежки интернет домейни


Норвежкият регистратор на домейни CoDNS съобщи новината за възможността за регистрация на домейни с разширението .co.no. Това разширение касае Норвегия.
От 1 ноември започва три месечният период в които всички притежатели на търговски марки ще бъдат с предимство да ги регистрират под това разширение. След това всеки който желае може да регистрира такъв домейн.

English version

А Norwegian domain registrar CoDNS announced news about the possibility of registration of a domain. Co.no. This extension concerns Norway.
From 1 November comes three month period in which all holders of trademarks will be of advantage to register them under this extension. After this period everyone who wishes can register this domain.

вторник, 12 октомври 2010 г.

Motorola filed lawsuits against Apple - Моторола заведе съдебни дела срещу Apple


Моторола започна поредната софтуерна битка, като заведе 4 нови съдебни дела срещу Apple.
Делата обхващат претенции за нарушаване на 18 патента притежавани от компанията.
Моторола е подала и искане в the International Trade Commission за блокиране на износа на продукти, като iPhones, iPads, iPod и Mac.
Въпросните патенти са:
 • 5,311,516: Paging system using message fragmentation to redistribute traffic
 • 5,319,712: Method and apparatus for providing cryptographic protection of a data stream in a communication system
 • 5,490,230: Digital speech coder having optimized signal energy parameters
 • 5,572,193: Method for authentication and protection of subscribers in telecommunication systems
 • 6,175,559: Method for generating preamble sequences in a code division multiple access system
 • 6,359,898: Method for performing a countdown function during a mobile-originated transfer for a packet radio system
 • 5,359,317: Method and apparatus for selectively storing a portion of a received message in a selective call receiver
 • 6,578,054: Methods of adaptive channel access attempts
 • 6,246,697: Method and system for generating a complex pseudonoise sequence for processing a code division multiple access signal
 • 6,246,862: Sensor controlled user interface for portable communication device
 • 6,272,333: Method and apparatus in a wireless communication system for controlling a delivery of data
 • 7,751,826: System and method for E911 location privacy protection
 • 5,710,987: Receiver having concealed external antenna
 • 5,754,119: Multiple pager status synchronization system and method
 • 5,958,006: Method and apparatus for communicating summarized data
 • 6,008,737: Apparatus for controlling utilization of software added to a portable communication device
 • 6,101,531: System for communicating user-selected criteria filter prepared at wireless client to communication server for filtering data transferred from host to said wireless client
 • 6,377,161: Method and apparatus in a wireless messaging system for facilitating an exchange of address information
Тази новина дойде малко след като стана ясно, че Microsoft е завел дело срещу Моторола за нарушаване на 9 патента касаещи смартфони.
Освен тези дела има и множество други между основните играчи на пазара Apple, Nokia, HTC, Oracle, Android.

Компаниите използват патентите за да водят пазарни войни помежду си в сектор от икономиката, който се развива изключително бързо и успешно.
Изводът който може да се направи и че освен добри изследователи, инжинери и маркетолози, съвремените IT компании трябва да имат и добри специалисти по интелектуална собственост, за да оцелеят на пазара.
Новина на Arstechnica.com

English version

Motorola launched the next software battle by bringing 4 new lawsuits against Apple.
The cases include claims for infringement of 18 patents owned by the company.
Motorola filed a request in the International Trade Commission, for blocking the export of products such as iPhones, iPads, iPod and Mac.
These patents are:

* 5,311,516: Paging system using message fragmentation to redistribute traffic
* 5,319,712: Method and apparatus for providing cryptographic protection of a data stream in a communication system
* 5,490,230: Digital speech coder having optimized signal energy parameters
* 5,572,193: Method for authentication and protection of subscribers in telecommunication systems
* 6,175,559: Method for generating preamble sequences in a code division multiple access system
* 6,359,898: Method for performing a countdown function during a mobile-originated transfer for a packet radio system
* 5,359,317: Method and apparatus for selectively storing a portion of a received message in a selective call receiver
* 6,578,054: Methods of adaptive channel access attempts
* 6,246,697: Method and system for generating a complex pseudonoise sequence for processing a code division multiple access signal
* 6,246,862: Sensor controlled user interface for portable communication device
* 6,272,333: Method and apparatus in a wireless communication system for controlling a delivery of data
* 7,751,826: System and method for E911 location privacy protection
* 5,710,987: Receiver having concealed external antenna
* 5,754,119: Multiple pager status synchronization system and method
* 5,958,006: Method and apparatus for communicating summarized data
* 6,008,737: Apparatus for controlling utilization of software added to a portable communication device
* 6,101,531: System for communicating user-selected criteria filter prepared at wireless client to communication server for filtering data transferred from host to said wireless client
* 6,377,161: Method and apparatus in a wireless messaging system for facilitating an exchange of address information

This news came shortly after it became clear that Microsoft has sued Motorola for infringement of 9 patents related smartphones.
Besides these cases there are numerous other between the main players in the market Apple, Nokia, HTC, Oracle, Android.

Companies use patents to maintain market wars with each other in the economic sector that is developing very quickly and successfully.
Conclusion can be drawn is that in addition to best researchers, engineers and marketers, contemporary IT companies need to have good specialists in intellectual property in order to survive in the market.

News from Arstechnica.com

понеделник, 11 октомври 2010 г.

Azerbaijan acceded to the Hague Agreement - Азербайджан се присъедини към Хагската спогодба


WIPO съобщи новината за присъединяването на Азарбейджан към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Всички които регистрират такива дизайни трябва да знаят, че могат да посочват Азарбейджан в своите заявки след 8 декември 2010 година, датата от коята спогодбата влиза в сила за страната.

English version

WIPO announced the news of Azerbaijan's accession to the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.
Everyone who register such designs should know that Azerbaijan may indicate in their application after December 8, 2010, the date on which the Convention enters into force for the country.

петък, 8 октомври 2010 г.

А genuine use of a trademark in the EU - Действително използване на една марка в ЕС


През последните месеци в Европа се разрази дискусия относно това дали използването на една европейска марка само в една държава е достатъчно условие за да се определи, че тя е използвана реално на територията на ЕС.
Според някои патентни ведомства, като това на Бенелюкс и Унгария, използването на една европейска марка само на територията на една държава от ЕС не е достатъчно за да се приеме, че тя е използвана реално и в достатъчна степен на територията на целия ЕС.
През изминалата седмица тази дискусия се прехвърли и в Европейския парламент.
Както можеше да се очаква изказванията на официалните представители на ЕС бяха категорично срещу позицията на патентните ведомства на Бенелюкс и Унгария.
Според Michel Barnier ( Комисар по вътрешния пазар и услугите) каквото и да е било ограничаване на представата за европейската марка би довело до изключително големи негативи за бизнеса, тъй като борбата с фалшивите стоки би се затруднила значително. Според него Европейската комисия не би позволила становището на посочените патентни ведомства да стана реална практика.
Malcolm Harbour ( Председател на комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите) също окачестви поведението на ведомствата на Бенелюкс и Унгария, като сепаративски по отношение на политиката на ЕС. Според него с това си поведение двете ведомства поставят под съмнение фундаменталните принципи на ЕС.
информация на IP Kat.

English version

In Europe began discussion on whether the use of a European mark in only one country is sufficient to determine that it is actually used within the EU.
Some patent offices as the Benelux and Hungary believe that the use of a European mark only in one EU country is not enough to assume it is used effectively and sufficiently across the EU .
Last week the discussion is transferred and the European Parliament.

According to Michel Barnier (Commissioner for Internal Market and Services) this could have serious consequences for the fight against counterfeiting; it would damage SMEs and business start-ups in particular. For that reason he would like to confirm and reassure the Parliament that his services were following very closely the developments in the Member States involved.
According to Malcolm Harbour (Chairman of the Committee for Internal Market and Consumer Protection):
"
I emphasise that very strongly, because this is clearly an attack on the fundamental principles of the internal market. The first thing my committee intends to do – and I will make sure it happens – is that, when the Minister for the Internal Market (and indeed the Hungarian Minister, from January onwards) comes to my committee, we will make sure that we ask this question and ask them to go directly to their trademark offices and say this is not acceptable."
information IP Kat.


четвъртък, 7 октомври 2010 г.

Chinese focus on protecting their IP - Китай се фокусира върху защитата на своята интелектуална собственост


OHIM публикува интересна статия относно усилията, които Китай започва да полага за защита на своята интелектуална собственост.

"As the world's third largest economy and the biggest exporter, China is increasingly having to consider how best to protect the intellectual property rights of their companies not just at home, but also in international markets.

OHIM has been cooperating with the Chinese authorities for more than a decade, and a high level delegation from the Chinese State Administration for Industry and Commerce (SAIC) visited the office recently to discuss progress.

The visit, led by Vice Minister Fu Shuangjian, a senior ministerial leader from the Chinese government, follows an invitation by OHIM President Wubbo de Boer during his trip to China in April this year, during which an agreement was reached on a range of concrete cooperation activities."

Пълният текст може да откриете тук.

IP Masterclass - Обучение по интелектуална собственост


Патентното ведомство на Великобритания заедно с Университета на Ковънтри и Британската библиотека, представиха нов курс за обучение на специалисти по интелектуална собственост.
Курсът предлага обучение засягащо материята относно авторското право, търговските марки, патентите, лицензирането, оценяването на нематериални активи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The IP Masterclass is a new course developed by the Intellectual Property Office in partnership with Coventry University and the British Library.
The IP Masterclass provides students with the skills to conduct an IP health check, and gain a thorough understanding of patents, licensing, trade marks, copyright, brand identity and IP valuation. The course also offers delegates the opportunity to increase and refine their skills in licensing, patent and trade mark database searches to a professional standard.
More information can be found here.

сряда, 6 октомври 2010 г.

Brazil and South Korea signed an agreement - Бразилия и Южна Корея подписаха споразумение


IP Tango съобщава новината за подписано споразумение за сътрудничество между Бразилия и Южна Корея по отношение на въпросите свързани с интелектуалната собственост.
Споразумението обхваща теми, като класифицирането на така наречените "зелени патенти", създаването на програми за подпомагане на малки и средни предприятия при използването на интелектуалната собственост за тяхното развитие и др.
Според запознати вниманието което отделят двете страни на IP въпросите е все по-голямо и това не е случайно. Те лека полека се превръщат в икономически сили, което изисква отделяне на сериозно внимание на иновациите и нематериалните активи.
За пример се дават данни от PCT системата за регистрация на патенти. Според информацията за периода 200-2009 години броят на заявките за патентни от Южна Корея се е увеличил от 1578 на 8035, а тези на Бразилия от 178 на 493.

English version

IP Tango reported news of an agreement for cooperation between Brazil and South Korea on the issues related to intellectual property.
The agreement covers issues such as classification of so-called "green patents, the creation of programs to support SMEs in the use of intellectual property for their development and others.
According to the familiar both countries devote more attention to IP issues and this is not accidental. They slowly become economic powers which requires separation of serious attention to innovation and intangible assets.
For example there is data from the PCT system for patent registration. According to the information for the period 200-2009 years the number of patent applications from South Korea increased from 1578 to 8035, while those of Brazil from 178 to 493.

вторник, 5 октомври 2010 г.

Serbia joined the Nice classification - Сърбия се присъедини към Ницката класификация


WIPO съобщи новината за присъединяването на Република Сърбия към Ницкото споразумение относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на търговски марки в редакцията му от Женева 1977 и 1979 година.
Споразумението влиза в сила за Сърбия от 17 декември 2010 година.

English version

WIPO announced the news of the accession of Serbia to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of trademarks in the version of Geneva 1977 and 1979.
Agreement enters into force for Serbia from 17 December 2010.

Kazakhstan joined the Madrid system for trade mark registration - Казахстан се присъедини към Мадридската система за регистрация на марки


WIPO съобщи новината за присъединяването на Казахстан към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на търговски марки.
Протокола ще влезе в сила за Казахстан от 8 декември 2010 година.

English version

WIPO announced news that Kazakhstan has joined the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of trademarks.
The Protocol will enter into force for Kazakhstan on December 8, 2010.

понеделник, 4 октомври 2010 г.

OHIM with a new president - OHIM с нов президент


OHIM оповести новината, че от 1 октомври 2010 година има нов президент. Това е г-н António Serge De Pinho Campinos.
Г-н Campinos е завършил публично право в Университета на Montpellier и е започнал кариерата си в Първоинстанциония съд на Европейската общност.

English version

OHIM announced the news that has a new president as from October 1, 2010. This is Mr. António Serge De Pinho Campinos.
Mr Campinos graduated from the University of Montpellier with a Master's Degree in Public Law and a Post Graduation in Community Law, and started his career at the Court of First Instance of the European Communities, before moving on to roles in the banking sector and then the Public Administration in Portugal.

петък, 1 октомври 2010 г.

A Statistics from OHIM-July-August 2010 - Статистика от OHIM- Юли-Август 2010OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месеците Юли и Август 2010. Данните са:

July

Community trade mark applications received 8 483
Community trade mark applications published 8 473
Community trade marks registered (certificates issued) 8 143
Community trade mark renewal applications 2 068


Registered Community designs received 6 071
Registered Community designs published 6 40

August

Community trade mark applications received 6 828
Community trade mark applications published 8 057
Community trade marks registered (certificates issued) 7 985
Community trade mark renewal applications 1 432


Registered Community designs received 4 471
Registered Community designs published 5 214