четвъртък, 30 октомври 2014 г.

Сертификат за допълнителна защита при лекарства - мнение на Генералния адвокат - Supplementary Protection Certificate for drugs - an opinion of Advocate General

Главният адвокат на Европейския съд N. JÄÄSKINEN излезе с мнение по дело C‑539/13. Делото касае:

Търговска версия на продукта „Montelukast“, а именно „Singulair“, защитен от сертификат за допълнителна закрила в полза на Merck, е пуснат на пазара в Европейския съюз във Финландия на 25 август 1997 г. съгласно първо общностно разрешение за лекарствен продукт. Той получава своите разрешения за лекарствен продукт в Обединеното кралство на 15 януари 1998 г.
На 22 юни 2009 г. Pharma XL Limited, свързано със Sigma дружество, изпраща писмо до „управителя, отдел „Регулаторни въпроси“ на Merck Sharp & Dohme Limited на адреса на дружеството в Обединеното кралство, като съобщава за намерението си да внася „Singulair“ от Полша в Обединеното кралство и да подаде заявление за необходимото разрешение в тази страна. В писмото не се упоменава Sigma или друг потенциален вносител, различен от Pharma XL.
Писмото е получено от Merck Sharp & Dohme Limited, но не му е изпратен отговор поради административен пропуск, въпреки че политиката на Merck е да отговаря на писмата с възражение срещу подобен внос. Освен това Pharma XL Ltd впоследствие пише четири писма до управителя, отдел „Регулаторни въпроси“, Merck Sharp & Dohme Limited, в които заявява намерението си да внася „Singulair“ от Полша, прилага копия от опаковката, в която планира да преопакова продукта, и пита дали Merck има някакви възражения. Не е получен отговор на нито едно от тези писма.
На 14 септември 2009 г. Pharma XL Ltd подава две заявления до компетентната правителствена агенция на Обединеното кралство за издаване на разрешения за паралелен внос на „Singulair“. През май и септември 2010 г. са предоставени разрешения за паралелен внос за различни дозировки на „Singulair“. Впоследствие Sigma започва да внася от Полша „Singulair“, като Pharma XL Ltd преопакова продукта, а Sigma го продава на пазара в Обединеното кралство.
На 14 декември 2010 г. обаче Merck уведомява Pharma XL Ltd с писмо за възраженията си срещу вноса на „Singulair“ от Полша съгласно Специфичния механизъм. Писмото е получено в централата на Pharma XL Ltd на 16 декември 2010 г. и Sigma незабавно преустановява продажбите на внесен от Полша „Singulair“. Преди да получи това писмо обаче, Sigma вече е внесло и продало „Singulair“ на стойност над 2 милиона британски лири и му остават наличности също на стойност 2 милиона британски лири, като по-голямата част от тях са необратимо преопаковани за пазара в Обединеното кралство.
Merck сезира Patent County Court, който уважава иска му. След като Sigma обжалва пред Court of Appeal, последният отправя преюдициално запитване от 18 април 2013 г., получено в Съда на 14 октомври 2013 г., със следните преюдициални въпроси:
„1.Трябва ли да се приеме, че притежателят или ползвателят на патент или сертификат за допълнителна закрила може да предяви правата си по първа алинея от Специфичния механизъм единствено ако преди това е заявил намерението си да го стори?
2. Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен:
а) Как трябва да се заяви това намерение?
б) Изгубва ли притежателят или ползвателят възможността да предяви правата си по отношение на вноса или продажбата на фармацевтичния продукт в държава членка, ако вносът и продажбата са осъществени, преди той да е заявил намерението си да предяви тези права?
3. Кой трябва да отправи предизвестието до притежателя или ползвателя на патента или сертификата за допълнителна закрила съгласно втора алинея от Специфичния механизъм? По-специално:
а) трябва ли предизвестието да е отправено от лицето, което възнамерява да внася или продава фармацевтичния продукт,
или
б) когато заявлението за регулаторно разрешение е подадено от лице, различно от бъдещия вносител, което е допустима практика съгласно националната нормативна уредба, надлежно ли е предизвестието, отправено от лицето, подало заявлението за регулаторно разрешение, ако самото това лице не възнамерява да внася или продава фармацевтичния продукт, но все пак планираните внос и продажба ще се извършват съгласно предоставеното на него регулаторно разрешение, и
i) има ли значение дали в предизвестието е посочено лицето, което ще внася или продава фармацевтичния продукт?
ii) има ли значение, че едно юридическо лице от група дружества, образуващи стопанска единица, отправя предизвестието и подава заявлението за регулаторно разрешение, а се планира друго юридическо лице от същата група да извършва действията по внос и продажба с разрешението на първото юридическо лице, когато обаче в предизвестието не е посочено юридическото лице, което ще внася или продава фармацевтичния продукт?
4.  До кого трябва да се отправи предизвестието по втора алинея от Специфичния механизъм? По-специално:
а)  понятието за ползвател на патент или сертификат за допълнителна закрила ограничава ли се до лицата, които съгласно националното законодателство имат право на иск, за да защитят правата по патента или сертификата за допълнителна закрила?
или
б)  когато група дружества образуват стопанска единица, състояща се от множество юридически лица, достатъчно ли е предизвестието да е изпратено до юридическо лице, което е оперативно дъщерно дружество и притежател на разрешението за търговия в държавата членка, в която се извършва вносът, вместо до онова лице в групата, което съгласно националното законодателство има право на иск, за да защити правата по патента или сертификата за допълнителна закрила, по съображение че посоченото юридическо лице може да се определи като ползвател на патента или на сертификата за допълнителна закрила или по съображение че има основания да се очаква при обичайния ход на събитията предизвестието да достигне до знанието на лицата, които вземат решения от името на притежателя на патента или на сертификата за допълнителна закрила?
в) При утвърдителен отговор по буква б) от четвъртия въпрос: трябва ли иначе редовното предизвестие да се смята за нередовно, ако е изпратено до „управителя, отдел „Регулаторни въпроси“ на определено дружество, което не е онова лице в групата, което съгласно националното законодателство има право на иск, за да защити правата по патента или сертификата за допълнителна закрила, а е оперативното дъщерно дружество или притежателят на разрешението за търговия в държавата членка, в която се осъществява вносът, и ако този отдел по регулаторните въпроси на практика регулярно получава известия от паралелни вносители във връзка със Специфичния механизъм и други въпроси?“.


Мнението на Главния адвокат:

Първи и втори въпрос
Притежателят или ползвателят на патент или на сертификат за допълнителна закрила, който е надлежно известен за намерение за внос и продажба на фармацевтични продукти, попадащи в обхвата на Специфичния механизъм по глава 2 от приложение IV към Акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, е длъжен да отговори на известието, така че да заяви намерението си да възрази срещу предлаганите внос и пускане на пазара в срока, предписан във втората алинея от Специфичния механизъм, за да има право да наложи ограничение на вноса и продажбата на съответните продукти. Притежателят или ползвателят на патент или на сертификат за допълнителна закрила изгубва възможността да предяви правата си по отношение на вноса и продажбата на фармацевтичния продукт в държава членка, които са извършени, преди той да е заявил намерението си да предяви тези права.
Трети въпрос
Известието, което се изисква съгласно втората алинея от горепосочения Специфичен механизъм, може да се отправи от лице, различно от потенциалния вносител и продавач, при условие че отправящото известието образувание ясно посочва самоличността си.
Четвърти въпрос
Предизвестието съгласно втората алинея от горепосочения Специфичен механизъм трябва да се отправи до лице, което съгласно националното законодателство има право на иск, за да защити правата по патента или сертификата за допълнителна закрила.

English version

The General advocate of the European Court N. JÄÄSKINEN gave an opinion in Case C‑539/13. It concerns the following:

A commercial version of Montelukast, namely Singulair, protected by Supplementary Protection Certificate in favour of Merck, was placed on the market in the European Union in Finland on 25 August 1997 under a first Community medicinal product authorisation. It received its medical product authorisations in the United Kingdom on 15 January 1998.
On 22 June 2009, Pharma XL Limited, an associated company of Sigma, sent a letter addressed to the ‘Manager, Regulatory Affairs’ of Merck Sharp & Dohme Limited at its address in the United Kingdom giving notice of its intention to import Singulair from Poland to the United Kingdom and to apply for the necessary authorisation therein. There was no reference to Sigma in the letter, and nor did it refer to any potential importer other than Pharma XL.
The letter was received by Merck Sharp & Dohme Limited, but no reply was sent as a result of an administrative oversight, and even though it was in accordance with Merck’s policy to reply to letters objecting to importations of this kind. In addition, Pharma XL Ltd wrote four subsequent letters to the Manager, Regulatory Affairs, Merck, Sharpe & Dome Limited, stating their intention to import Singulair from Poland, enclosing copies of the intended presentation of the repackaged product, and asking whether Merck had any objection. None of these letters received a response.
On 14 September 2009, Pharma XL Ltd filed two applications with the competent United Kingdom government agency for parallel import licences of Singulair. Parallel import licences were granted for different dosages of Singulair in May and September of 2010. Thereafter Sigma began importing Singulair from Poland, which was repackaged by Pharma XL Ltd and sold in the United Kingdom market by Sigma.
However, on 14 December 2010 Merck informed Pharma XL Ltd, by letter, of their objection to the importation of Singulair from Poland under the Specific Mechanism. On 16 December 2010 the letter was received at Pharma XL Ltd’s registered office, and Sigma immediately ceased further sales of Singulair from Poland. However, prior to receiving that letter, Sigma had already imported and sold in excess of £2 million of Singulair and was left in possession of over £2 million worth of stocks, the majority irreversibly repackaged for the United Kingdom market.
Merck instituted proceedings in the Patent County Court which found in its favour. On Sigma’s appeal to the Court of Appeal, an order for reference, dated 18 April 2013 and received at the Court on 14 October 2013, was sent with the following preliminary questions:
‘(1) May the holder, or his beneficiary, of a patent or supplementary protection certificate rely upon his rights under the first paragraph of the Specific Mechanism only if he has first demonstrated his intention to do so?
(2)  If the answer to Question 1 is yes:
(a)  How must that intention be demonstrated?
(b) Is the holder, or his beneficiary, precluded from relying upon his rights with respect to any import or marketing of the pharmaceutical product in a Member State that occurred prior to the demonstration of his intention to rely upon those rights?
(3)  Who must give the prior notification to the holder or beneficiary of a patent or supplementary protection certificate under the second paragraph of the Specific Mechanism? In particular:
(a) Must the prior notification be given by the person intending to import or market the pharmaceutical product?
or
(b) Where, as permitted by the national regulatory system, an application for regulatory approval is made by someone other than the intended importer, can prior notification given by the applicant for regulatory approval be effective if that person does not itself intend to import or market the pharmaceutical product but where the intended importation and marketing will be carried out under the applicant’s regulatory approval?; and
(i) Does it make any difference if the prior notification identifies the person that will import or market the pharmaceutical product?
(ii)      Does it make any difference if the prior notification is given and the application for regulatory approval is made by one legal person within a group of companies which form a single economic unit, and the acts of importation and marketing are to be carried out by another legal person within that group under licence from the first legal person, but where the prior notification does not identify the legal person that will import or market the pharmaceutical product?
(4) To whom must prior notification be given under the second paragraph of the Specific Mechanism? In particular:
(a) Is the beneficiary of a patent or supplementary protection certificate limited to persons who have a legal right under national law to bring proceedings to enforce that patent or supplementary protection certification?
or
(b) In a case where a group of companies forms a single economic unit comprising a number of legal entities, is it sufficient if the notification is addressed to a legal entity which is the operating subsidiary and marketing authorisation holder in the Member State of importation rather than the entity within the group that has a legal right under national law to bring proceedings to enforce that patent or supplementary protection certificate, on the basis either that such legal entity may be characterised as a beneficiary of the patent or SPC, or that it is to be expected that such notification in the ordinary course of events will to come to the attention of the persons who make decisions on behalf of the patent or SPC holder?
(c)If the answer to Question 4(b) is yes, is a notification which is otherwise compliant rendered non-compliant if it is addressed to the “the Manager, Regulatory Affairs” of a company when that company is not the entity within the group that has a legal right under national law to bring proceedings to enforce that patent or supplementary protection certificate but is the operating subsidiary or marketing authorisation holder in the Member State of importation and when that Regulatory Affairs department in practice regularly receives notifications from parallel importers regarding the Specific Mechanism and other matters?’The Advocate General's opinion:

Questions 1 and 2
A holder of a patent or a supplementary protection certificate, or his beneficiary, duly notified of an intention to import and market pharmaceutical products covered by the Specific Mechanism provided for in Annex IV, Chapter 2, to the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, is required to respond to the notification, so as to demonstrate an intention to oppose the proposed importation and placing on the market, within the period prescribed in the second paragraph of the Specific Mechanism, in order to be entitled to enforce any restriction on the import and marketing of the products concerned. A holder of a patent or a supplementary protection certificate, or his beneficiary, is precluded from relying upon his rights with respect to any import and marketing of the pharmaceutical product in a Member State that occurred prior to the demonstration of his intention to rely upon those rights.
Question 3
The notification required under the second paragraph of the aforementioned Specific Mechanism may be carried out by someone other than the potential importer and marketer provided that the identity of the latter is clearly identified by the notifying entity.
Question 4
Prior notification under the second paragraph of the aforementioned Specific Mechanism must be given to a person who has a legal right under national law to bring proceedings to enforce the patent or supplementary protection certificate.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Цената, която плащате при липса на патентна закрила. За повече информация тук. 

2. Българско изобретение ще помага за опазването на пчелите. За повече информация тук. 

3. Интернет доставчиците трябва да съдействат за контрола върху фалшивите стоки, реши британски съд. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1 The price you pay in the absence of patent protection. For more information here.
 
2 Bulgarian invention will help the protection of bees. For more information here.
 
3. ISPs must help to control counterfeit goods, a British court decided. For more information here. 
 
Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 28 октомври 2014 г.

Нови електронни IP услуги в Бразилия - New IP е-services in Brazil

IP Tango съобщава за нови електронни услуги представени от Патентното ведомство на Бразилия. Те представляват online сустеми за търсене на марки, дизайни, патенти и комютърни програми.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reports about new online services launched by the Patent office of Brazil. These services are e-systems for search of trademarks, designs, patents and computer programs. More information could be found here.

понеделник, 27 октомври 2014 г.

Европейски звезди и съд - European stars and court

Европейският съд излезе с решение по дело T-342/12. Делото касае опит за регистрация на следната марка за класове 18, 24 и 25:
 
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната по-ранна марка за същите класове:

OHIM приема че марките са сходни до степен да причинят объркване в потребителите в класове 18 и 25, като приема, че това не е така в клас 24.
Марките са визуално сходно и концептуално идентични. Малките разлики във визуално отношение не преодоляват опасността от объркване.
Решението е потвърдено от съда.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-342/12. It concerns an attempt for registration of the following marki in Classes 18, 24 and 25:

Against this mark was been filled an opposition based on the following earlier mark for the same Classes:

According to the OHIM both marks are similar to degree to create confusion among consumers in Classes 18 and 25, but not in Class 24.
The trademarks are visually similar and conceptually identical. The minor differences between signs do not overcome the possibility for confusion.
This decision is upheld by the Court.
information Marques Class 46.

четвъртък, 23 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. След въвеждането на системата Content ID от YouTube носителите на авторски права са спечелили 1 млрд. долара. За повече информация тук

2. Правителството на Руската Федерация отказа да предостави съветските марки за свободно ползване. За повече информация тук.

3. Какво да не правите, когато заявявате патент. За повече информация тук.  

English version

1. Copyright holders have earned more than 1 billion dollars after the introduction of You tube's system Content ID. More information here

2.  The Russian Government refused to give a permission for free use of old Soviet trademarks. More information here.

3. What not to do when applying for a patent. More information here.
 

сряда, 22 октомври 2014 г.

България вече има домейн на кирилица .бг

Международната Интернет организация за имена и адреси (ICANN) одобри българският домейн на кирилица .бг. 
Доклад, изготвен в рамките на процеса по регистриране на национални домейни на азбуки, различни от латиница, уточнява, че съчетанието от букви, което ще символизира България в Интернет пространството – „бг“ – не прилича визуално или смислово на вече съществуващи домейни.
По този повод министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова коментира: „Използването на родната азбука в Интернет е сериозна стъпка за запазване на българския език и за утвърждаване на нашата културна идентичност“. Тя припомни, че 400 милиона потребители по света използват кирилица. „Националният адрес на кирилица в интернет пространството е възможност повече хора да ползват световната мрежа, както за общуване, така и за работа. Изписването на сайтове изцяло на родната азбука спомага за по-лесно използване на регионални източници на информация, които са от значение предимно за местните потребители. Тези, които не познават добре латинската азбука ще могат по-лесно да се справят с работата в мрежата“, каза още министър Николина Ангелкова.
Темата за „бг“ домейна беше повдигната отново в разговорите с международната организация при последното посещение на президента на ICANN Фади Шехаде в България през август. Тогава той проведе среща с министър Ангелкова, на която беше обсъден именно въпроса с българската заявка. По време на разговора бяха дискутирани и възможности за по-тясно взаимодействие и като резултат  днес бе подписано споразумение за сътрудничество между МТИТС и ICANN. Документът урежда общите действия в развитието на управлението на интернет имената в Европа, както и в областта на обучението на български експерти в интернет управлението. Фади Шехаде, президент на ICANN, коментира подписания документ с думите: „Това партньорство признава мисията на ICANN и демонстрира подкрепата за участие на всички заинтересовани страни в управлението на Интернет. Очакваме да продължим сътрудничеството с България в областта на политиките, свързани с Интернет.“
Пет години след подадената от нас заявка, ICANN одобри регистрацията на „бг“ домейна. Следващата стъпка е получаване на заявление от страна на ICANN за готовност той да бъде включен в системата за имената на домейните. За да може националният адрес да се използва, е необходимо да има организация – регистър на имената в „.бг“. В следващите седмици Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще инициира среща с всички заинтересовани страни – бизнес, неправителствени организации и академични институции, за да бъде обсъдена методиката за избор на организация, която ще регистрира интернет имена на кирилица. Регистраторът ще бъде посочен от българското правителство след като бъде постигнато съгласие между участниците за критериите и процедурата по избора му.

вторник, 21 октомври 2014 г.

Регистрация на слоган в цвят, като марка в Германия - Registration of a slogan in color as a trademark in Germany

Немският федерален съд излезе с интересно решение относно регистрацията на посочената по-долу комбинирана марка в цвят.
 На немски думите 'Lust auf Farbe'  означава "желание за цвят". Марката е посочена за класове 35, 37, и 40. Повечето услуги касаят "реклама", "счетоводство", "работа по поддръжката", "обработка на дърво", "лакиране" и "прилагане на автостъкла.
Патентното ведомство отказва регистрация на марката поради липса на отличителност, марката може да подскаже характеристиките на услугите.
Представянето на марката в шрифт и цвят не е достатъчно за създаване на отличителност. Приведените доказателства за това също са недостатъчни.
Решението е потвърдено и от съда.

English version

The German Federal Patent Court ruled an interesting decision about registration of color trademark depicted below.
The German words' Lust auf Farbe' means desire for color. The mark is filled for Classes 35, 37 and 40 Most of services concern "advertising", "accounting", "maintenance work", "woodworking", "painting" and "application of windshield.  
The Patent Office refused registration of the mark due to lack of distinctive character, the mark could describe the services.
Depicting  the mark in font and color is not enough to create distinctiveness. Adduced evidences were insufficient.  
The decision is upheld by the Court.
information Marques Class 46.

 

понеделник, 20 октомври 2014 г.

Остров Ниуе се присъедини към конвенцията за създаване на СОИС - Niue Island joined the Convention establishing WIPO

Тихоокеанският остров Niue се присъедини към Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост.
Конвенцията влиза в сила за страната от 08.01.2015.

English version

The Pacific island Niue acceded to the Convention establishing the World Intellectual Property Organization.
The Convention enters into force for the country of 01/08/2015.

петък, 17 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Бизнесът предупреждава, че цената на единния европейски патент е прекалено висока. За повече информация тук.

2. Бизнес в Китай: Да разберем китайската патентна система. За повече информация тук. 

3. Австрийски съд нареди да се предприемат мерки за блокиране на Kinox.to и Movie4K. За повече информация тук.

English version

1 The Industry warns that the cost of a European patent is too high. For more information here.

2. Business in China: to understand the Chinese patent system. For More information here.  

3 An Austrian court ordered  measures for blocking Kinox.to and Movie4K. For more information here.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Патентно ведомства ще въвежда нови електронни услуги

Новина от Патентно ведомство на Р.България, касаеща нови електронни услуги, които скоро ще бъдат активни:

От 7 до 9 октомври 2014 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България бяха специалистите от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM). Целта на това посещение беше заедно с експертите от Патентното  ведомство да се проведе финално тестване на нови електронни услуги, които българското Патентно ведомство ще пусне on-line за своите потребители до края на тази година.
Електронните услуги са в областта на марките и ще улесняват потребителите при подаване на искания за подновяване на   регистрацията, промяна на име и адрес на заявител или притежател, прехвърляне на правото, вписвания на лицензионни договори, вписване на залог, както и при подаване на опозиции и възражения и на искания за отменяне, заличаване на регистрацията, оттегляне на заявката или ограничаване на списъка на стоките и/или услугите.
Всички електронни услуги са разработени  по линия на Фонда за сътрудничество, финансиран от OHIM, който подпомага националните ведомства за индустриална собственост, предоставяйки им разработени програмни продукти и директна консултантска помощ по адаптирането им към националните специфики.
Екипът на ведомството вярва, че развитието и модернизирането на информационните технологии и внедряването на все повече електронни услуги е най-прекият път към подобряване ефективността на работата и качеството на обслужването на клиентите и повишаване на тяхната удовлетвореност от предоставяните услуги. Затова тази дейност ще продължава да бъде един от основните негови приоритети.
За да улесни потребителите си при използването на новите електронни услуги, Патентното ведомство ще проведе информационна кампания. За целта на  16 и 17 октомври 2014 г. организира „Дни на отворените врати”,  по време на които експерти ведомство ще демонстрират електронните модули,  ще отговарят на въпроси на участниците и ще събират мнения и препоръки.
Всеки, който проявява интерес може да посети събитието в желано от него време между 9 и 17 часа на 16 или 17 октомври 2014 г. в залата на първия етаж до Регистратурата на Патентното ведомство  на адрес бул. Г.М.Димитров 52 Б, София.

сряда, 15 октомври 2014 г.

Таджикистан се присъедини към Сингапурското споразумение - Tajikistan joined the Singapore agreement

WIPO съобщава за присъединяването на Tаджикистан към Сингапурското споразумение за защита на търговски марки.  Споразумението влиза в сила за страната от 26.12.2014.
Повече инфорамция тук.

English version

WIPO reports about Tajikistan's accession to the Singapore Treaty for the protection of trademarks.
his Agreement shall enter into force for the country of 12/26/2014. 
More information here.

вторник, 14 октомври 2014 г.

Опозиция и заличаване на европейски марки - решение на Европейския съд - Opposition and cancellation of Community trademarks - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T-11/13 Tegometall International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market.
Irega AD заявява европейска марка MEGO за клас 6 и 20 през 2004 година.
Срещу тази марка е подадена опозиция от компания притежаваща по-ранни марки TEGO и TEGOMETALL. Опозицията е отхвърлена.
През 2008 година Tegometall новият притежател на по-ранните марки подава искане за заличаване на въпросната марка.
OHIM отхвърля искането, като недопустимо. Основната причина за отказа е че въпросът вече е бил разглеждан в производството по опозицията.
Според Европейският съд обаче прилагането на принципа res judicata в случая е недопустимо поради:
- производството в OHIM е административно, а не е съдебно.
- законодателството касаещо марките на Общността не предвижда прилагането на този принцип.
информация Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-11/13 Tegometall International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market.
 Irega AD applied in 2004 for Community trademark MEGO in Classes 6 and 20.
Against this trademark was filled an opposition by the company owner of earlier marks TEGO and TEGOMETALL. OHIM dismissed the opposition.
In 2008 the new owner of earlier trademarks, Tegometall launched a cancellation action against MEGO.
OHIM  dismissed it because of the fact that this issue had already been observed in opposition procedure which ended with final decision.
According to the European court, however, the principle res judicata can be applied in this case because:
- proceedings before OHIM are administrative in nature, not judicial 
- and the Community Trade Mark Regulation makes no provision for the application of this doctrine.
information Marques Class 46.

понеделник, 13 октомври 2014 г.

Марки и конвенции в Швейцария - Trademarks and conventions in Switzerland

Немската търговска верига OTTO иска да регистрира марка SC STUDIO COLETTI в Швейцария за стоките бижута, кожени изделия, дрехи и обувки.
Патентното ведомство на страната, както и Федералния Административен съд отказват регистрацията на марката.
Основанието за отказа е, че съкращението SC е абревиатура за Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
Според законодателството в Швейцария не е позволено да се регистрират марки, които са идентични на съкращения или абревиатури на конвенции и споразумения.
В случая е без значение дали е възможно наличието на объркване със съответната конвенция или не.

English version

The German retailer OTTO applied for Swiss trademark SC STUDIO COLETTI for jewellery, leather goods, clothing and shoes.
This mark was rejected by the Patent office and the Federal Administrative Court. The grounds for the rejection was the fact that SC is abbreviation for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
According to the Swiss law there is not possible to register a trademark which is identical to abbreviation of conventions.
It doesn't matter if there is or not a possibility for confusion with the convention.

петък, 10 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Великобритания: Влиза в сила законът, позволяващ копиране за лична употреба  на MP3, CD, DVD и предавания, излъчвани на живо. За повече информация тук. 

2.  Заслужава ли марката Alibaba първично публично предлагане от 25 млрд долара? За повече информация тук.

3.    Три стъпки за закрила на интелектуалната собственост на САЩ. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1 UK: Effective law allows copying for personal use on MP3, CD, DVD and streaming. For more information here.

 2. Is Alibaba brand's IPO deserves 25 billion dollars? For more information here.

3 Three steps to protect intellectual property in the United States. For more information here.

 Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Нова система за заявяване на европейски патенти - A new system for filling of European patents

Европейското патентно ведомство въведе нова система за online подаване на заявки за патенти.
Целта на новата система е да се намали обема от документация на хартия при подаване на заявки към ведомството.  
Новата система е част от проект "IT Roadmap" на ведомството, чиято основа задача е да модернизира и улесни работата по заявяване и регистрация на европейски патенти.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office launched a new system for online filling of patent applications. The main goal of the new system is to reduce the amount of paper which is required in filling of applications.
The new system is a part from the Office's "IT Roadmap" which main idea is to modernize and facilitate the work on registration of European patents.
More information here.

сряда, 8 октомври 2014 г.

Съдебни дела и юрисдикция за авторско право върху фотографии в интернет - решение на Европейския съдГлавният адвокат Cruz Villalón излезе с мнение по дело C-441/13 Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH. Делото касае следното:

Г‑жа Hejduk е професионален фотограф, специализиран в архитектурната фотография, с постоянно местожителство в Австрия. В професионалната си кариера г‑жа Hejduk е работила върху няколко фотографски работи, посветени на работата на австрийския архитект Georg W. Reinberg.
На 16 септември 2004 г. в рамките на симпозиум, организиран от предприятието EnergieAgentur със седалище в Германия, г‑н Reinberg дава конференция, за целите на която използва няколко от фотографиите на г‑жа Hejduk, на които са възпроизведени негови работи. По делото е установено, че представянето и използването на тези фотографии е станало с предварителното съгласие на авторката.
EnergieAgentur, притежател на интернет страницата www.energieregion.nrw.de, което е отговорно за съдържанието на същата, публикува на уеб страницата си посочените по-горе фотографии на г‑жа Hejduk. Фотографиите са били общодостъпни с възможност за директното им сваляне от интернет страницата, като г‑жа Hejduk в нито един момент не е предоставяла съгласието си за това.
След като узнава за това, г‑жа Hejduk завежда иск срещу EnergieAgentur пред Handelsgericht Wien — запитващата юрисдикция. Ищцата иска ответникът да бъде осъден да и заплати сумата от 4 050 EUR като обезщетение за претърпени вреди, считано от 2004 г., както и да заплати разходите за разгласяване на съдебното решение.
EnergieAgentur предявява възражение за липса на компетентност, основано на обстоятелството, че Handelsgericht Wien не разполага с международна компетентност. Според ответника, тъй като неговото седалище е в Düsseldorf, а интернет страницата му използва домейн от първо национално ниво — „.de“ — компетентни да разгледат делото са германските съдилища.
След обсъждане на предоставените от страните в главното производство доводи, Handelsgericht Wien решава да отправи преюдициално запитване до Съда със следното съдържание:
„Когато спорът се отнася до нарушение на права, сродни на авторското право, извършено чрез предоставяне на достъп до фотография на дадена уеб страница, която се поддържа от домейн от първо ниво в различна държава членка от тази, в която пребивава носителят на права, трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела да се тълкува в смисъл, че предоставя компетентност само:
–        на тази държава членка, в която е седалището на предполагаемия нарушител, или
–        на тази държава членка/тези държави членки, към която/които е насочена уеб страницата с оглед на нейното съдържание?“.
Писмени становища представят страните в главното производство, правителствата на Чешката република, на Португалската република, на Конфедерация Швейцария, както и Европейската комисия.


Мнението на Cruz Villalón е:

 „Член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела следва да се тълкува в смисъл, че при спор, свързан с нарушаване на права, сродни на авторски права в интернет, в резултат на което настъпва „делокализирана“ вреда, чието териториално местонахождение не може да бъде установено посредством надеждни критерии за доказване, компетентни са съдилищата, на територията на които е настъпило вредоносното събитие“.

вторник, 7 октомври 2014 г.

Еминем съди политическа партия - Eminem sues a political party

IP Kat съобщава интересна новина за съдебно дело започнато от продуцента на Еминем Eight Mile Style LLC.
Според обвинението Националната партия на Нова Заландия е използвала песента на Еминем LoseYourself на публични места без необходимото за това разрешение от носителите на права.
Националната партия оспорва претенциите за нарушаване на авторски права, като твърди, че е закупила правото за използване на песента от APRA AMCOS, която представлява различни продуценти по света.
Предстой да се разбере какво ще бъде евентуалното съдебно разрешение и дали полученото разрешение от Националната партия чрез APRA AMCOS е валидно.
Делото е добър пример за това как трябва да се процедира при подобни случаи. Посредниците за отстъпване на авторски права не винаги притежават всички права накуп. Понякога носителите на права ограничават определени видове използвания на техните произведения. Поради това е желателно в подобни ситуации евентуално да се преговаря директно с носителите на права.

English version

IP Kat reports about an interesting court case initiated by the Eminem's publishers Eight Mile Style LLC.
According to the Publisher's claims The National party in New Zealand used the Eminem's song  LoseYourself in public places without the required license by the Publisher.
The National Party, in turn, rejects all claims and states that all necessary permissions were been taken through APRA AMCOS which represents different publishers for the territory of Australia and New Zealand.
Remains to be seen what will be the eventual court decision and whether the received permission from the National Party by APRA AMCOS is a valid one.
This case is a quite good example for what to do in cases like this one. Not all copyrights agents can give you what you want as a rights. In some cases it is much more recommendable to negotiate directly with the right's holders.

понеделник, 6 октомври 2014 г.

Патентното ведомство на Великобритания с нов сайт - The UK Patent Office with a new web site

Патентното ведомство на Великобритания оповести цялостното обновяване на своя интернет сайт.
Повече информация може да откриете тук.


English version

The UK Intellectual Property Office launched its brand new website. More information can be found here.

петък, 3 октомври 2014 г.

Репродукции и авторско право - решение на Европейския съд

Главният адвокат на Европейския съд Villalon Cruz излезе със становище по дело C-419/13 Art & Allposters International BV. Делото касае следното:

Stichting Pictoright (наричано по-нататък „Pictoright“) е нидерландско дружество за колективно управление на авторски права, което защитава по-специално интересите на наследниците на известни художници (наричани по-нататък „титуляри на правата“).
Art & Allposters International BV (наричано по-нататък „Allposters“) разпространява в интернет постери и други репродукции на творбите на тези художници.
Лицата, които желаят да поръчат художествена репродукция от Allposters, могат да избират между постер, рамкиран постер, постер върху дървена основа или постер върху ленено платно. В последния случай се процедира по следния начин: върху хартиен постер се нанася полимерен слой, с помощта на химически процес се прехвърля изображението от хартия върху ленено платно и платното се поставя в дървена рамка. Този процес и неговият резултат се наричат „canvas transfer“ („пренасяне върху ленено платно“).
Тъй като Allposters не се съобразява с искането на Pictoright да спре да продава без негово съгласие репродукции на произведенията на неговите клиенти, направени посредством описания процес, Pictoright завежда дело срещу Allposters пред Rechtbank Roermond (Първоинстанционен съд, Рьормунд) с искане за преустановяване на всяко пряко или косвено нарушаване на авторските права и на неимуществените права на титулярите.
Искането е отхвърлено с решение от 22 септември 2010 г., обжалвано от Pictoright пред Gerechtshof te’s-Hertogenbosch (Апелативен съд, Хертогенбош), който уважава жалбата с решение от 3 януари 2012 г. Апелативният съд се основава на практика на Hoge Raad, установена с решение от 19 януари 1979 г., съгласно която е налице ново публикуване по смисъла на член 12 от Aw, ако пуснатото в продажба от титуляря на правото копие се разпространява публично под друга форма, като така се създава нова възможност за използване от страна на лицето, което продава тази нова форма на първоначално пуснатото в продажба копие (т.нар. доктрина Poortvliet). С оглед на тази доктрина Апелативният съд заключава, че тъй като пренасянето върху ленено платно предполага дълбоко изменение на постерите, от които се пренася изображението, то продажбата на репродукции върху ленено платно изисква съгласието на титулярите на правата.
Allposters подава касационна жалба до Hoge Raad, поддържайки в своя защита, че доктрината Poortvliet е била приложена неправилно, тъй като понятията от авторското право за изчерпване и публикуване междувременно са били хармонизирани на европейско равнище. Според него изчерпване по смисъла на член 4, параграф 2 от Директива 2001/29 във връзка с разпространението на произведение, инкорпорирано в даден обект, настъпва, когато въпросното копие е пуснато в продажба от титуляря на правото или с негово съгласие. Евентуално по-късно изменение на копието или на обекта нямало последици по отношение на изчерпването.
От своя страна Pictoright поддържа, че правото на преработка не е било хармонизирано и затова доктрината Poortvliet продължава да бъде приложима. При всички положения Pictoright счита, че посочената доктрина — и по-специално виждането, че (съществено) изменение на обекта изключва изчерпването — безпроблемно се вписва в правото на Съюза.
При тези обстоятелства Hoge Raad отправя настоящото преюдициално запитване.
Текстът на отправените на 24 юли 2013 г. преюдициални въпроси е следният:
„1) Урежда ли член 4 от Директивата относно авторското право въпроса дали притежаваното от титуляря на авторските права право на разпространение на репродукция на закриляно с авторски права произведение, което е било продадено и доставено в Европейското икономическо пространство от титуляря на правата или с негово съгласие, може бъде упражнено, ако впоследствие тази репродукция е претърпяла изменение по отношение на формата и отново е била пусната в продажба в изменената си форма?
2) a) При положителен отговор на първия въпрос, обстоятелството, че е налице изменение по смисъла на първия въпрос, от значение ли е за отговора на въпроса дали се препятства или прекъсва изчерпването по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата относно авторското право?
б) При положителен отговор на буква а) от втория въпрос, какви критерии трябва да се заложат, за да може да се твърди, че е налице изменение на формата на репродукцията, което изменение препятства или прекъсва изчерпването по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата относно авторското право?
в) Тези критерии допускат ли съществуването на установения в нидерландското национално право критерий, съгласно който няма изчерпване поради единствената причина, че препродаващото лице е изменило формата на репродукциите и ги е разпространило публично под тази форма (Решение на Hoge Raad от 19 януари 1979 г. по дело Poortvliet?“.

 Мнение на Главния адвокат:

Предвид изложените съображения предлагам на Съда да отговори на поставените въпроси по следния начин:
1.Член 4 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество урежда въпроса дали притежаваното от титуляря на авторските права право на разпространение на репродукция на закриляно с авторски права произведение, което е било продадено и доставено в Европейското икономическо пространство от титуляря на правата или с негово съгласие, може бъде упражнено, ако впоследствие тази репродукция е претърпяла изменение по отношение на формата и отново е била пусната в продажба в изменената си форма.
2) a) Обстоятелството, че е налице изменение по смисъла на първия въпрос, е от значение за отговора на въпроса дали се препятства или прекъсва изчерпването по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата относно авторското право.
б) В случай като този по главното производство изменението, състоящо се в използването на материален носител от същото естество като този на оригиналното произведение, изключва изчерпването на правото на разпространение по смисъла на член 4, параграф 2 от Директива 2001/29.
в) Националната юрисдикция следва да прецени дали горното оставя поле за прилагане на критерия, въведен от съдебната практика във вътрешното право на Нидерландия“.

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Спад на опозициите срещу европейски марки - Decline in oppositions against European trademarks

WIPR съобщава новини от конференцията на MARQUES в Копенхаген. Според доклад на Dimitris Botis - Директор правни въпроси в OHIM, броят на получените опозиции срещу регистрации на европейски марки за 2014 година е спаднал с 18%. Това се случва на фона на ръст в броя заявени марки с 2%.
Според представената информация има спад и на заявените дизайни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPR reports an interesting news fro MARQUES's annual conference in Copenhagen. According to the report by Dimitris Botis - deputy director for legal affairs at the OHIM, the number of oppositions against CTM registrations decline with 18% in 2014. This happen despite the raise of trademark applications which is 2% compare with the previous year.
There is decline in design applications too.
More information here.

WIPO Magazine

WIPO публикува новият брой на WIPO Magazine. В броя може да откриете:

    Making International IP Law: An Interview with Francis Gurry
    Cardiopad: Reaching the Hearts of Rural Communities in Africa
    In the Courts: The Aereo Decision – Exploring the Implications
    Copyright: No Time To Monkey Around
    Jean Michel Jarre on Culture, Creators and the Tech Industry
    Start-Up Chile
    Dream Shield: Communicating IP to Indigenous Business
    Branded Hashtags: The Next Big Thing?
    China’s New Trademark Law
    GCC Trademark Law Coming Soon

English version

WIPO published a new issue of WIPO Magazine. In this issue you can find:


сряда, 1 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. ЕК одобри "Българско розово масло" за защитено географско наименование. За повече информация тук. 

2. Защо брандовете трябва да обръщат внимание на нерегулираните домейни. За повече информация тук.

3.  Как Рioneer промени диджейството: 10 иновации на японския гигант. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1 EC approved "Bulgarian rose oil" as a protected geographical indication. For more information here.

2 Why brands should pay attention to irregular domains. For more information here.

 3 How Pioneer changes DJing: 10 innovations of the Japanese giant. For more information here.

 Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.