петък, 31 януари 2014 г.

Първият .brand домейн в света - The first .brand domain in the world

WIPR съобщава за първият регистриран .brand top-level domain (gTLD) на английски език. Това е домейна .monash притежание на австралийския университет Monash University.
Според предтавители на университета регистрацията на такъв домейн е важна стъпка в бъдещото управление на марката Monash в глобалното интернет пространство.
Регистрацията на новите .brand top-level domain (gTLD), за разлика от регистрацията на обикновени домейни, е дълга и изисква значителни финансови средство. Заявката за такъв домейн струва 185 000 долара към ICANN еднократно и по 24 000 долара за подръжка за всяка следваща година.
Въпреки това тези домейни са търсени особено от големите компании по света поради възможността за допълнителна диференцияция в интернет. 

English version

WIPR has reported about the first registered .brand top-level domain (gTLD) in English. This is the domain .monash owned by Australian University Monash University.  
 According to the University's representatives the registration of such domain is an important step in the future management of the Monashbrand in the global Internet field.A registration of new .brand top-level domain (gTLD), as opposed to the registration of common domain is longer and requires considerable financial resources. An application for such domain is worth 185,000 dollars to ICANN once and 24 000 dollars for maintenance for each subsequent year .However, these domains are especially sought after by large companies around the world because of the potential for further differentiation on the Internet.

четвъртък, 30 януари 2014 г.

Промени в PCT споразумението - Changes in PCT Agreement

WIPO съобщава да промени в PCT споразумението, които влизат в сила от 01.07.2014. Промените касаят следните членове:

Rule 44ter
[Deleted]
Rule 66
Procedure Before the International Preliminary Examining Authority
66.1 and 66.1bis [No change]
66.1ter Top-up Searches
The International Preliminary Examining Authority shall conduct a search ("top-up search") to discover documents referred to in Rule 64 which have been published or have become available to the said Authority for search subsequent to the date on which the international search report was established, unless it considers that such a search would serve no useful purpose.  If the Authority finds that any of the situations referred to in Article 34(3) or (4) or Rule 66.1(e) exists, the top-up search shall cover only those parts of the international application that are the subject of international preliminary examination.
66.2 to 66.8 [No change]
Rule 70
International preliminary Report on Patentability by the International Preliminary Examining Authority (International Examination Report)
70.1  [No change]
70.2 Basis of the Report
(a) to (e) [No change]
(f) The report shall indicate the date on which a top-up search under Rule 66.1ter was made, or else state that no top-up search was made.
70.3 to 70.17 [No change]
Rule 94
Access to Files
94.1 Access to the File Held by the International Bureau
(a) [No change]
(b) The International Bureau shall, at the request of any person but not before the international publication of the international application and subject to Article 38, furnish, subject to the reimbursement of the cost of the service, copies of any document contained in its file.
(c) [No change]
94.2 and 94.3 [No change]
I hereby certify that the foregoing is a true copy of the original text in English of the amendments to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT) adopted on October 2, 2013, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) at its forty-fourth (19th ordinary) session held from September 23 to October 2, 2013, with effect from July 1, 2014.

English version

WIPO has reported about some changes in the PCT Agreement, which entered into force on 01.07.2014. The changes affect the following articles:

сряда, 29 януари 2014 г.

Елементи от знамето на ЕС не могат да бъдат търговска марка - Elements of the EU flag cannot be a trademark

Marques Class 46 съобщава за поредния опит за регистрация на марка включваща елементи от знамето на ЕС, този път в Португалия.
През 2008 година Патентното ведомство на Португалия отказва да регистрира следната марка:

 Основанието за отказа е забраната за използване на елементи на правителствени и неправителствени организации, като търговски марки.
Решението е обжалвано.
Съдът отхвърля жалбата и потвърждава решението. Макар въпросната марка да се състой от 10 звезди ( знамето на ЕС съдържа 12 звезди), начина на представяне на марката предполага, че останалите две звезди са скрити от словната част на марката. Според съда, цялостно марката може да бъде възприета от потребителите, като знак на ЕС или такъв асоцииращ с ЕС.

English version

Marques Class 46 has reported about another attempt for registration of a trademark which includes elements of the EU flag , this time in Portugal.  
 In 2008, the Patent Office of Portugal refused to register the following mark:
Reasons for refusal is the ban on use of elements of governmental and non-governmental organizations, such as trademarks .The decision was appealed.
The Court dismissed the appeal and upheld the decision. While question marks consist of 10 stars ( the EU flag contains 12 stars) , the presentation of the mark implies that the other two stars are hidden from the word element of the mark. According to the Court, overall mark may be perceived by consumers as a sign of the EU or one associated with the EU.

вторник, 28 януари 2014 г.

265 000 европейски патента през 2013 - 265 000 European patents in 2013

Европейското патентно ведомство публикува статистически данни за изминалата 2013 година.
Според тях Ведомството е получило 265 000 нови заявки за патенти през 2013, което представлява ръст 2,8% в сравнение с 2012.
Регистрираните патенти през 2013 са 66 700, което е ръст от 1,7% процента в сравнение с предходната година.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office has published patent statistics for 2013.  
According to it, the Office received 265 000 new patent applications in 2013. This is a 2.8% increase compared to 2012. Patents registered in 2013 were 66,700, which is an increase of 1.7% compared with the previous year.  
More information can be found here.

понеделник, 27 януари 2014 г.

Първата база данни за патенти в Източна Африка - The first patent database in East Africa

Afro-IP съобщава за създаването от Центъра за Интелектуална собственост и информационни технологии (CIPIT) в the Strathmore Law School на нова база данни за патенти в Найроби. Тази база данни е първата от вида си в Източна Африка.
Повече информация може да намерите тук.

English version

Afro-IP has announced the launch of a new database for patents created by The Center for Intellectual Property and Information Technology (CIPIT) at the Strathmore Law School in Nairobi. This database is the first of its kind in East Africa.
More information can be found here.

петък, 24 януари 2014 г.

Нови правила при използването на Sangría - New rules on the use of Sangría

Европейският парламент прие нови правила относно използването на "Sangría" за напитки.
Regulation (EEC) No 1601/1991 защитава думата "Sangría", която може да се използва само за напитки произвеждани в Испания и Португалия. 
Според новите правила ако производител от друга страна членка на ЕС иска да използва думата "Sangría", това трябва задължително да е съпътствано с означението " ароматизирана напитка на основата на вино" заедно със страната на произход.

English version

The European Parliament adopted new rules on the use of "Sangría" for drinks.  
Regulation (EEC) No 1601/1991 protects the word "Sangría", which can only be used for beverages produced in Spain and Portugal.  
Under the new rules, if a producer from another EU Member State wants to use the word "Sangría", it must be accompanied by the words "aromatised wine-based drink" with the country of origin.  
information on Marques Class 46.

четвъртък, 23 януари 2014 г.

Португалска марка спря Forever - Portuguese trademark stopped Forever


Европейският съд излезе с решение по дело T‑528/11, което касае следното:
На 22 декември 2006 г. жалбоподателят Aloe Vera of America, Inc. подава заявка за регистрация на марка на Общността.
Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
Стоките, за които е поискана регистрация, са по-специално от клас 32 „Сок от алое вера, гел за пиене от алое вера и пулпа от алое вера; сок от алое вера, смесен с плодов(и) сок(ове); и изворна бутилирана вода“.
На 28 септември 2007 г. Diviril – Distribuidora de Viveres do Ribatejo, Lda подава възражение срещу регистрацията на заявената марка.
Възражението е основано на възпроизведената по-долу по-ранна португалска фигуративна марка,  за "сокове, сок от лайм — само за износ“ от клас 32.
На 20 април 2009 г. жалбоподателят прави искане встъпилата страна да представи доказателство за реалното използване на по-ранната марка.
В отговор на това писмо на 12 юни 2009 г. встъпилата страна представя редица фактури.
С решение от 22 април 2010 г. отделът по споровете уважава възражението и отхвърля заявката за регистрация на марката на Общността.
На 30 април 2010 г. жалбоподателят подава пред OHIM жалба на основание на членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 8 август 2011 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на OHIM отхвърля жалбата. На първо място, той констатира, че съответни потребители са средните португалски потребители. На второ място, според него встъпилата страна е представила достатъчно доказателства, че по-ранната марка е била реално използвана в Португалия през релевантния петгодишен период. На трето място, той приема, че съответните стоки са отчасти идентични и отчасти сходни. На четвърто място, той отбелязва, че между конфликтните марки има слабо визуално сходство и че във фонетично отношение тези марки са идентични за частта съответни потребители, които имат известни познания по английски език, и са средно сходни за останалата част съответни потребители. Що се отнася до концептуалното сравнение, той приема, че конфликтните марки са идентични за частта съответни потребители, които знаят английски език, и са неутрални за останалата част съответни потребители. На пето място, в рамките на цялостната преценка, след като наред с останалото отбелязва, че по-ранната марка има нормален отличителен характер, той прави извод, че е налице вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

Европейският съд потвърждава това решение на OHIM.

English version

The European Court has ruled in Case T-528/11, that addresses the following:
On 22 December 2006, the applicant, Aloe Vera of America, Inc., filed an application for registration of a Community trade mark.
Registration as a mark was sought for the following figurative sign:
The goods in respect of which registration was sought are in, inter alia, Class 32 and correspond to the following description: ‘Aloe vera juice, aloe vera gel drinks and aloe vera pulp; aloe vera juice mixed with fruit juice(s); and bottled spring water’.
On 28 September 2007, Diviril – Distribuidora de Viveres do Ribatejo, Lda filed a notice of opposition.
The opposition was based on the earlier Portuguese figurative mark reproduced below, in respect of ‘Juices, lime lemon juices – exclusively for exportation’ in Class 32.
On 20 April 2009, the applicant requested the intervener to furnish proof of genuine use of the earlier mark.
In reply to that letter, the intervener submitted a series of invoices on 12 June 2009.
By decision of 22 April 2010, the Opposition Division upheld the opposition and rejected the application for registration of the Community trade mark.
On 30 April 2010, the applicant filed a notice of appeal with OHIM, under Articles 58 to 64 of Regulation No 207/2009, against the decision of the Opposition Division.
By decision of 8 August 2011 (‘the contested decision’), the Fourth Board of Appeal of OHIM dismissed the appeal. First, it found that the relevant public consisted of average Portuguese consumers. Second, it found that the intervener had proved sufficiently that the earlier mark had been put to genuine use in Portugal in the course of the relevant period of five years. Third, it found that the goods concerned were in part identical and in part similar. Fourth, it pointed out that there was a low degree of visual similarity between the marks at issue and that those marks were phonetically identical for that part of the relevant public which had a certain knowledge of the English language and similar to an average degree for the remainder of the relevant public. As regards the conceptual comparison, it found that the marks at issue were identical for that part of the relevant public which was familiar with English and neutral for the remainder of the relevant public. Fifth, in the context of the global assessment it concluded, having, inter alia, pointed out that the earlier mark had a normal distinctive character, that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.
The  European Court upheld the decision of the OHIM.

сряда, 22 януари 2014 г.

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“

Новина от Министерство на културата:

Поканите за подаване на проектни предложения по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014), ще бъдат обявени след получаването на писмено потвърждение от страна на Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел. 
Проектите на покани са изпратени от българската страна при спазване на определените срокове в Споразумението за програма БГ 08. 
Потенциалните бенефициенти по програмата няма да бъдат засегнати с налагане на по-кратки срокове за кандидатстване. След обявяването на покани за подаване на проектни предложения сроковете за кандидатстване ще останат непроменени: срокът за подаване на проектни предложения по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, мярка 2 “Документиране на културната история” и мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността” е 3 месеца от датата на публикуване на поканата, а за подаването на проектни предложения по Малката грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” срокът ще е 2 месеца. Министерството на културата като Програмен оператор за програма БГ08 не допуска дискриминационно третиране на потенциални бенефициенти. 
Повече информация тук.

вторник, 21 януари 2014 г.

Внимание - изображение на дизайн при неговата регистрация - Warning - Image quality of design in its registration

Marques Class 99 съобщава за едно интересно решение R 2230/2011-3 на Апелативния борд на OHIM. Казусът касае опит за регистрация на европейски дизайн 1279475-0001 and 1279475-0002. Заявителят прилага изображения на дизайните, като поради спецификата на обектите, за да бъдат в нормално положение, заявителят използва допълнителни подпори, които крепят обектите на дизайн само за целите на тяхното заснемане.    
OHIM излиза с решение, че дизайните не са представени на неутрален фон. Заявителят обжалва решението, тъй като не иска да загуби приоритетната дата на дизайните. OHIM регистрира дизайните но без част от спорните визии. Заявителят отново обжалва.
Апелативният борд позволява на заявителя да замени спорните изображение с нови, с което казусът е решен, без нарушаване на приоритетната дата.

English version

Marques Class 99 has reported about an interesting decision R 2230/2011-3 of the OHIM's Board of Appeal. The case concerns the registration attempt of European designs 1279475-0001 and 1279475-0002. The applicant submitted photos of the designs but to put it in the normal position, the applicant used additional props attaching to the designs only for the purpose of their photos.
OHIM came to the decision that the designs are not presented on a neutral background . The applicant appealed the decision because do not want to lose the priority date of the designs. OHIM registered designs but without the parts of the controversial photos. The applicant appealed .
The OHIM's Board of Appeal allowed the applicant to replace the controversial photos with new one by which the case is resolved without affecting the priority date .

понеделник, 20 януари 2014 г.

Патентни тролове в Европа, малко вероятно според Европейската комисия - Patent trolls in Europe, it is unlikely according to the European Commission

IP Kat публикува интересна статия касаеща въпросът с патентните тролове и европейската патентна политика.
Белгийският депутат Marc Tarabella, член на Европейският парламент, отправя въпроси към Европейската комисия, касаещи потенциалната опасност от активизирането на патентни тролове ( организации придобиващи патенти с цел водене на съдебни дела, без реално да използват патентите) в Европа с оглед на създаването на Обединен патентен съд.
Основното му питане е дали Европейската комисия е подготвена за подобно негативно развитие на патентната система в Европа и дали има вече опасения за бъдещи злоупотреби със законодателството.
Според отговорът на Комисар Barnier, Европейската комисия не счита, че настоящата патентна система в ЕС предполага едно такова негативно развитие.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IP Kat has posted an interesting article regarding the issue of patent trolls and European patent system.The Belgian MP Marc Tarabella, Member of European Parliament as well, asked the European Commission regarding the potential danger of the resurgence of patent trolls ( organizations acquiring patents for the purpose of litigation without substantial use of patents ) in Europe with a view to setting up a Unified Patent Court.His main question is whether the European Commission is prepared for such a negative development of the patent system in Europe and whether there is already concerns about misuse of the law .According to the answer of Commissioner Barnier, the European Commission does not consider that the current patent system in the EU implies such a negative development .The full text of the article can be found here .

петък, 17 януари 2014 г.

Гърция отказа регистрацията на марки асоцииращи с Италия - Greece refused registration of marks associating with Italy

Патентното ведомство на Гърция отказа регистрацията на марки "Vino Rosato" и "Vino Rosso" за клас 33.  Според ведомството марките не са отличителни, тъй като думите имат италиански произход, поради което потребителите в Гърция ще счетат, че продуктите имат качества и произход свързани с Италия.
информация на Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Greece has refused a registration of the following trademarks "Vino Rosato" and "Vino Rosso" in Class 33. According to the agency marks are not distinctive since words have Italian origin, so consumers in Greece will consider that the products have relevant quality and origin associated with Italy.
information on Marques Class 46.

четвъртък, 16 януари 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Възход на патентите за водни технологии. За повече информация тук. 

2.  В Германия стриймингът сам по-себе не представлява нарушение на авторските права. За повече информация тук. 

3.   Шерлок Холмс в центъра на юридически диспут.  За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Rise of patents for water technologies. For more information here.

2. Streaming itself does not constitute copyright infringement in Germany. For more information here.

 3. Sherlock Holmes in the center of the legal dispute. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

сряда, 15 януари 2014 г.

Изключенията за копиране на авторски произведения за лични цели касаят копиране единствено от законни източници

Advocate General (AG) Cruz Villalón излезе със становище по дело Case C-435/12 ACI Adam.
Най-общо делото касае заплащане на компесационно възнаграждение в случайте на свободно използване на авторски произведения.
Факти:
Ответниците по делото в главното производство са Stichting de Thuiskopie — фондация, на която е възложено събирането на предвиденото в член 16c, параграф 2 от ЗАП възнаграждение за копиране за лично ползване и разпределението на дохода от него, и Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding— фондация, на която е възложено определянето на размера на възнаграждението за копиране за лично ползване.
Дружествата — ищци в главното производство, са вносители и/или производители на носители, предназначени за възпроизвеждането на произведения по смисъла на член 16c, параграф 1 от ЗАП, които в това си качество трябва да заплащат възнаграждението за копиране за лично ползване.
Тъй като считат, че единственото предназначение на възнаграждението за копиране за лично ползване е да компенсира претърпяната от притежателите на права вреда, причинена от действията по възпроизвеждане, попадащи в приложното поле на член 16c, параграф 1 от ЗАП, тези ищци в главното производство завеждат дело срещу Stichting de Thuiskopie и SONT пред Rechtbank te ‘s-Gravenhage, като изтъкват, че размерът на възнаграждението за копиране за лично ползване не трябва да се изчислява, като се вземат предвид вредите, произтичащи от копирането на произведения от незаконен източник в нарушаване на авторското право.
С Решение от 25 юни 2008 г. Rechtbank te ‘s-Gravenhage отхвърля иска на ищците в главното производство.
С Решение от 15 ноември 2010 г., сезираният с въззивна жалба Gerechtshof te ‘s-Gravenhage също отхвърля това искане, като приема, че целта на посоченото в член 16c от ЗАП справедливо възнаграждение е да компенсира вредите на притежателите на права от действия по възпроизвеждане, попадащи в приложното поле на споменатата разпоредба.
Следва да се отбележи, че според акта за преюдициално запитване Gerechtshof te ‘s-Gravenhage отбелязва, че нито в член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29, нито в член 16c от ЗАП се прави разграничение в зависимост от източника на възпроизвеждане. При все това от подготвителните работи за ЗАП се установявало, че член 16c от него трябва да се тълкува в смисъл, че възпроизвеждането от незаконни източници е разрешено, докато не съществуват технически средства, даващи възможност за борба срещу изготвянето на незаконни копия за лично ползване. Всъщност се считало, че режим, който не забранява възпроизвежданията от незаконни източници, като същевременно налага събирането на възнаграждение за копирането за лично ползване за тези възпроизвеждания, щял да осигури по-добра защита на интересите на притежателите на права, без да ги засяга неоправдано по смисъла на член 5, параграф 5 от Директива 2001/29.

Ищците в главното производство подават касационна жалба срещу това решение на Gerechtshof te ‘s-Gravenhage до Hoge Raad der Nederlanden. Stichting de Thuiskopie също сезира Hoge Raad der Nederlanden с насрещна касационна жалба.
При тези обстоятелства Hoge Raad der Nederlanden решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси.
„1.      Следва ли член 5, параграф 2, initio и буква б), евентуално във връзка с член 5, параграф 5 от Директива [2001/29], да се тълкува в смисъл, че посоченото в него ограничение на авторското право се прилага по отношение на възпроизвеждането, което отговаря на посочените в тази разпоредба изисквания, независимо от това дали екземплярите от произведението, които са възпроизведени, са получени от съответното физическо лице законосъобразно, т.е. без да се нарушава авторското право на притежателя им, или това ограничение важи само за възпроизвеждане, направено въз основа на екземпляри, които са получени от съответното физическо лице, без да се нарушава авторското право?
2.      а)     В случай че в отговор на първия въпрос се потвърди втората му хипотеза, може ли прилагането на „теста на трите етапа“, по член 5, параграф 5 от Директива [2001/29] да доведе до разширяване на приложното поле на ограничението, посочено в член 5, параграф 2, или прилагането на теста може да доведе единствено до стесняване на обхвата на това ограничение?
2.      б)     В случай че в отговор на първия въпрос се потвърди втората му хипотеза, противоречи ли разпоредба от националното право, чиято цел е направеното от физическо лице възпроизвеждане за лично ползване, което няма нито пряко, нито непряко търговски характер, да дава право на справедливо възнаграждение, независимо от това дали извършването на съответното възпроизвеждане е законно от гледна точка на член 5, параграф 2 от Директива [2001/29] — без тази разпоредба да нарушава правото на притежателя на авторското право да забрани възпроизвеждането, нито правото му на обезщетение за причинените вреди — на член 5 от [посочената директива] или на друга разпоредба от европейското право?

Становище на  Cruz Villalón:

„1)      Член 5 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него изключение за копиране за лично ползване се прилага само по отношение на възпроизвежданията на произведения или обекти, закриляни по силата на авторското право и сродните му права, от законни източници.
2)      Член 5 от Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че в контекста на изключението за копиране за лично ползване, което на държавите членки е разрешено да предвидят по силата на тази разпоредба, държава членка може да събира възнаграждението, което трябва да го съпътства, само върху възпроизвежданията на произведения или обекти, закриляни по силата на авторското право и сродните му права, от законни източници.
3)      Член 14 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост трябва да се тълкува в смисъл, че не се прилага по отношение на спор като разглеждания в главното производство, който не се отнася до самата защита от страна на притежателите на авторското право или на сродни права на посочените права“.

вторник, 14 януари 2014 г.

Регистрация на нови домейни и политиката на ICANN във връзка с налични търговски марки - Registration of new domain names and ICANN policy in relation to available trademarks

Както знаете ICANN представи въвеждането на нови TLDs домейни касаещи генерични термини, марки, домейни на арабски, китайски и кирилица.
В тази връзка WIPO публикува обобщение на "Rights Protection Mechanisms" (RPM), касаещо политиката преди и след регистрацията на новите домейни във връзка със съществуващи вече търговски марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

As you have already known, ICANN has introduced new TLDs domain names related to generic terms, brands, domain names in Arabic, Chinese and Cyrillic.
In this regard, WIPO published a summary of the "Rights Protection Mechanisms" (RPM), concerning the policy before and after the registration of these new domain names in connection with existing trademarks.
More information can be found here.

понеделник, 13 януари 2014 г.

IBS идентичност на европейски марки - IBS identity for European trademarks

IBSolution GmbH подава заявка за европейска марка IBsolution 35, 41, и 42.
IBS AB подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка IBS за същите класове.
OHIM приема марките са сходни във визуално и фонетично отношение. Водещият елемент във двете марки IBS е идентичен за идентични или сходни стоки и услуги. Според OHIM това може да доведе до объркване сред потребителите.
Решението е обжалвано пред Европейският съд, който го потвърждава.
информация Marques Class 46.

English version

IBSolution GmbH filed an application for a European trademark IBsolution  for Classes 35, 41, and 42.
IBS AB filed an opposition against the mark on the basis of an earlier mark IBS for the same classes. 
OHIM accepted that both marks are similar visually and phonetically. The leading element in both marks IBS is identical for identical or similar goods and services. According to OHIM this can create a confusion among consumers.
The decision was appealed to the European Court, which confirms it.
information Marques Class 46.

петък, 10 януари 2014 г.

OHIM обновява ръководството си относно регистрация на марки и дизайни в Европа - OHIM updates its guidance regarding the registration of trademarks and designs in Europe

OHIM оповести новината за обновяването на своето ръководство относно практиката на ведомството в областта на регистрацията на търговски марки и промишлени дизайни. Обновеното ръководство ще бъде в две основни части, като Work Package 1 ще влезе в сила 01.02.2014 и ще бъде преведено на всички езици на държавите членки на ЕС.
Work Package 2 ще влезе в сила 01.08.2014.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has announced the news about an update to its Guidance on the practice of registration of trademarks and industrial designs. The updated Guidance will be in two parts, the Work Package 1 enters into force 01.02.2014 and will be translated into all languages ​​of the EU Member States.
Work Package 2 takes effect on 8/1/2014.
More information can be found here.

четвъртък, 9 януари 2014 г.

САЩ се присъедини към TM View - U.S. joins TM View

Американското патентно ведомство ( USPTO) се присъедини към общата база данни за търговски марки TM View. По този начин към базата данни бяха добавени нови близо 7 милиона марки.
По този начин общият брой на държавите в TM View стана 34, а общият брой на марки до които базата данни предоставя достъп стана над 20 милиона.

English version

The U.S. Patent Office (USPTO) has joined the common database for trademarks TM View. Thus to the database were added near new 7 million marks .By this way, the total number of states in TM View became 34 and the total number of marks to which the database provides access became more than 20 million .

сряда, 8 януари 2014 г.

Литва, Чехия и Швеция се присъединиха към Design View - Lithuania , Czech Republic and Sweden join the Design View

Патентните ведомства на Литва, Чехия и Швеция се присъединиха към общата база дани за промишлени дизайни Design View. По този начин общият брой на страните присъединили се към базата данни става 13, а броят на дизайните до които тя предоставя достъп става над 91 000.

English version

The Patent Office of Lithuania and these one of the Czech Republic and Sweden has joined the common data base for designs Design View. Thus the total number of countries have joined the database becomes 13 and the number of designs to which it provides access now is over 91,000.

вторник, 7 януари 2014 г.

Италия е на път да въведе законодателство закрилящо съдържанието свързано с новини - Italy is about to introduce legislation protecting the news content

Италия е на път на въведе законодателство относно защитата на съдържание касаещо новинарски емисии, публикации и тн.
Според IP Kat италианското правителство вече е одобрило план, наречен Destinazione Italia,    според който ще бъде въведено нова право закрилящо съдържанието касаещо новини. Това право прилича леко на нов вид сродно на авторското право и представлява следният следният текст, който не е окончателен:
"Where rights are expressly reserved, reproduction, communication to the public and, in any case, use, including partial (use), in any way or medium, including indexing or aggregation in any way - whether (analogue or) digital - of press content, including medium and editorial context, which is published in print, online, TV- or radio-broadcast or made available to the public by other means, is allowed only following agreement between the relevant rights holder(s), or relevant representatives of rightsholders authorised to do so, and the user(s), or relevant representatives of users authorised to do so. Lacking agreement over terms of use, including economic use, such terms are defined by AGCOM upon request of interested parties."

Предстой да видим дали Италия ще въведе това законодателство по подобие на Франция, Германия и Белгия.

English version

Italy is about to introduce legislation on the protection of news content.According to the IP Kat Italian government has approved a plan called Destinazione Italia, under which will be introduced a new law protecting the news content. This may look like a slightly new form of related copyright right and represents the following text that is not final:"Where rights are expressly reserved, reproduction, communication to the public and, in any case, use, including partial (use), in any way or medium, including indexing or aggregation in any way - whether (analogue or) digital - of press content, including medium and editorial context, which is published in print, online, TV-or radio-broadcast or made available to the public by other means, is allowed only following agreement between the relevant rights holder (s), or relevant representatives of rightsholders authorised to do so, and the user (s), or relevant representatives of users authorised to do so. Lacking agreement over terms of use, including economic use, such terms are defined by AGCOM upon request of interested parties. "We will see weather Italy will introduce this legislation as this has already happened in France , Germany and Belgium.information on IP Kat.
information IP Kat.

понеделник, 6 януари 2014 г.

Новата десета редакция на Локарнската класификация - A new edition of the Locarno Classification

WIPO съобщава новината за въвеждането на новата десета редакция на Локарската класификация относно регистрацията на промишлени дизайни.
Класификацията влиза в сила 01.01.2014.
WIPO заявава, че ще прилага новата класификация за всяка нова заявка за дизайн подадена на и след 01.01.2014.
Повече информация може да откриете тук.

English version

УСЗД has reported about a new edition of the international classification used for the purposes of the registration of industrial designs (Locarno Classification) which will enter into force on January 1, 2014.  The tenth edition of the Locarno Classification includes a number of changes with regard to the previous edition. The International Bureau of WIPO will apply the tenth edition of the Locarno Classification to all international applications that have a filing date on or after January 1, 2014.
More information here.

сряда, 1 януари 2014 г.

Честита нова година! - Happy new year!

Intellectual Property Planet ви пожелава честита нова 2014 година!
Желаем ви много здраве, щастие и успехи.

English version

Intellectual Property Planet wishes you a happy new 2014!
We wish you good health, happiness and success.