вторник, 31 март 2009 г.

Google уреди правото да дигитализира хиляди книги в САЩ

Миналата година съдът в САЩ излезе с решение по дело заведено от the Authors Guild of America, някои автори и издатели представлявани от the Association of American Publishers срещу Google за нарушаване на авторски права относно публикуваните online от компанията книги. До момента Google беше публикувала над 7 милиона книги в интернет.
С това решение на Google се предоставя неизключителна лицензия за дигитализиране и разпространение по интернет на всички книги качени от компанията online преди 5 януари 2009 година. След тази дата компанията трябва да влиза в споразумения с авторите или техни представители при уреждане на правата за дигитализиране на творбите им.
Авторите които не желаят произведенията им да бъдат разпространявани по интернет трябва да заявят това пред компанията до 5 май тази година.
За авторите нямащи нищо против горното е необходимо да посетят следният адрес www.googlebooksettlement.com и да посочат всички произведения, които им принадлежат и които са били вече дигитализирани. По този начин Google ще заплати еднократна сума от 60$ на книга.
Google ще има правото да публикува до 20% от творбите под формата на представяне или библиография, но няма да има правото да публикува последните 5% от произведенията. Компанията ще може да дава свободен достъп до тези произведения за университети и научни центрове.
Освен това Google трябва да създаде и фонд от 125 милиона долара за разплащане с притежатели на авторски права. Други 34 милиона долара компанията трябва да даде за основаване на Books Right Registry, който да управлява авторски права и да разпределя възнаграждения.
На Google се дава правото да складира всички дигитализирани книги в online библиотеки, като дава възможност те да бъдат закупувани.
Това споразумение се отнася единствено за територията на Америка но по мнение на специалисти най-вероятно Google ще предприеме подобни споразумения и в други страни с оглед амбициите на компанията да дигитализира максимален брой литературни произведения.
информация на IrishTimes.com

понеделник, 30 март 2009 г.

OHIM удължава срокът за опозиция поради изоставане на публикуваните бюлетини ( OHIM extended the deadline for opposition )


Въвеждането на нова система за управление на марките на Общността доведе до проблеми при достъпът до CTM ONLINE и CTM DOWNLOAD, който се предоставя на всички заинтересувани лица.
Това доведе до невъзможност да бъдат свалени бюлетини 2009/007 и 2009/008, което от своя страна възпрепятства навременото подаване на опозиции.
Поради тази причина след обстойно обсъждане OHIM реши да удължи срокът за опозиция за горните бюлетини в разделите им А1 с допълнителен срок от 1 месец.
новина на OHIM.

on English

The introduction of a new management system for the Community trade mark has led to problems with access to the CTM ONLINE and CTM DOWNLOAD, which is available to all interested parties.
This led to the inability to download bulletins 2009/007 and 2009/008, which in turn hinders the time of filing the opposition.
For this reason, after a thorough discussion OHIM decided to extend the deadline for trademark opposition to these bulletins in their sections A1 with an additional period of 1 months.

Излезе новият брой на списанието на WIPO - февруари 2009


Излезе новият брой на списанието на WIPO за месец февруари 2009 година. В него ще откриете различни материали посветени на така наречената "зелена технология".
Броят включва:
информация на WIPO.

петък, 27 март 2009 г.

Използване на резервно копие на софтеур в Австралия


Интересно решение на The Full Federal Court относно делото Software AG (Australia) Pty Ltd v Racing & Wagering Western Australia.
Години наред Racing & Wagering WA използва софтеур лицензиран от Software AG.
Според лицензионното споразумение
Racing & Wagering WA има право да използва софтуера само за определени компютри, може да прави архивни копия на софтуера, както и копия с цел предотвратяване на нежелани последствия при срив на системата.
Racing & Wagering WA инсталира софтуера и прави резервни копия съхранявани на друг компютър. Целта е в случай на авария Racing & Wagering WA да може бързо да активира резервната система. Направените резервни копия били използвани само 4 пъти и то за целите на тестването им.
Software AG завежда иск с претенции на стойност 3,2 милиона долара поради факта, че лицензията дава право да се прави резервно копие но не и да се инсталира и тества това копие.
На първа инстанция съдът определя в полза на Racing & Wagering WA. Според него инсталирането и тестването на резервното копие на софтуера не нарушава дадената лицензия защото Racing & Wagering WA не са използвали това копие по търговски начин в бизнесът си, а само са го тествали с цел осигуряване на максимална сигурност на системата.
The Full Federal Court потвърждава решението на Първоинстанционният съд считайки, че създаването, инсталирането и тестването на резервно копие на софтуер не нарушава лицензионното споразумение, както и the Copyright Act 1968 (Cwth).

четвъртък, 26 март 2009 г.

Нова загуба за Anheuser-Busch InBev NV и силата на чехите ( New loss of Anheuser-Busch InBev NV and the power of the Czechs)

The European Court of First Instance излезе с поредно решение относно дългогодишната битка между Anheuser-Busch и Budejovicky Budvar за марка BUDWEISER.
Решението на съдът отхвърля процедурните възражения на Anheuser-Busch по предишни решения на OHIM с което се потвърждава невъзможността на компанията да регистрира BUDWEISER, като марка на Общността.
Преди няколко месеца американската компания Anheuser-Busch беше закупена от белгийският гигант InBev, който придоби и цялата интелектуална собственост на американците. Anheuser-BuschInBev притежава марка BUDWEISER в 23 европейски държави. Опитите на компанията да регистрира европейска марка обаче се провалиха за пореден път поради наличието на регистрирани по-ранни марки на чешката пивоварна компания Budvar в Германия и Австрия, както и притежаваното от тях наименование за произход.
Това е класически пример за това, че когато правото е на твоя страна дори очевидните разлики в мащабите между двете компании не може да помогне.
информация на IPKat.

on English

The European Court of First Instance issued a decision on the long succession battle between Anheuser-Busch and Budejovicky Budvar about trade mark BUDWEISER.
The decision of the court rejected the procedural objections to Anheuser-Busch by previous decisions of OHIM which confirms the company's failure to register BUDWEISER, as a Community trade mark.
Several months before the American company Anheuser-Busch was bought by Belgian giant InBev, which has acquired all intellectual property rights of Americans company. Anheuser-BuschInBev has BUDWEISER marks in 23 European countries. Attempts to register the company's European mark, however, failed once again because of the earlier registered marks of Czech Budvar brewery company in Germany and Austria, and held their geographical indication.
This is a classic example of that where the law is on your side even obvious differences in scale between the two companies can't help.

сряда, 25 март 2009 г.

Новите такси за марка на Общността ( The new fees for Community trade mark)


Днес OHIM публикува информация за новите такси, които ще се плащат за марка на Общността. Таксите са в сила след тяхната официална публикация, което се очаква да стане през месец май.
В бъдеще ще има единна такса за европейска марка, която заменя настоящата система от такси.
Сравнението между старите и новите такси е следното:

on English

Today OHIM publishes information on new charges, which will be paying for a Community trade mark. The Fees should come into force after their official publication, which is expected to happen in May.
In the future there will be a charge for a European mark, which replaces the current system of charges.
The comparison between old and new charges is as follows:

CTM application fee (paper): Current fee: 900 - New fee: 1050
CTM application fee (e-filing): Current fee 750 - New fee: 900
CTM application fee (collective mark): Current fee 1300 -New fee 1800
CTM registration fee: Current fee: 850 - New fee: 0
CTM registration class fee: Current fee: 150 - New fee: 0
CTM registration fee (collective mark): Current fee: 1700 - New fee: 0
CTM registration class fee (collective mark): Current fee: 300 - New fee: 0
Additional fee for late payment of registration fee: Current fee: 25% (max. 750) - New fee: 0
Madrid Protocol registration fee: Current fee: 1450 - New fee: 870
Madrid Protocol registration class fee: Current fee: 300 - New fee: 150
Madrid Protocol fee (collective mark): Current fee: 2700 - New fee: 1620
Madrid Protocol class fee (collective mark): Current fee: 600 - New fee: 300

информация на OHIM.

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda v OHIM, General Óptica, SA

The Court of First Instance of the European Communities излезе с решение относно делото Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda v OHIM, General Óptica, SA.
Фирма General Óptica притежава няколко марки на Общността General Óptical с приоритет от 1997 година , както и международна марка за Португалия за клас 42 от 1998 година.
От Fonseca завеждат дело пред Португалският съд за отмяна на международната марка и пред OHIM за отмяна на европейските марки поради наличието на претежавана от нея марка GeneralÓptical с приеритет от 1987 година.
През 2005 г. отделът по заличаването към OHIM отхвърля исканията за обявяване на недействителност на четирите фигуративни марки на Общността „GENERAL OPTICA“, като счита, че жалбоподателят не е доказал, от една страна, реално използване на посочения знак и от друга страна, че приложимостта не е само в определени места.
Това решение е обжалвано от Fonseca но неуспешно, поради което от фирмата се обръщат към The Court of First Instance of the European Communities със следните искания:

- да спре производството до влизане в сила на постановеното от португалските юрисдикции решение, - да отмени обжалваните решения, - да обяви нищожността на регистрацията на фигуративните марки на Общността „GENERAL OPTICA“, - да осъди OHIM да заплати съдебните разноски.
Междувременно Fonseca печели заведените дела в Португалия по отмяна на международната марка на General Óptica, SA. в частта й за Португалия.
The Court of First Instance of the European Communities реши:

20
. Следва да се отбележи, че в настоящия стадий от производството пред Първоинстанционния съд и вследствие от споменатото в точка 9 по-горе решение на Supremo Tribunal de Justiça, в резултат от което влиза в сила решението на португалските юрисдикции относно международната марка „GENERAL OPTICA“ № 483246 и относно наименованието на дружеството на встъпилата страна, искането на жалбоподателя за спиране на производството до влизане в сила на решението на португалските юрисдикции остава без предмет.

21. При всички положения следва да се подчертае, че решението на португалските юрисдикции се отнася само до разширяването на обхвата на международната регистрация на марката „GENERAL OPTICA“ в Португалия, както и до наименованието на дружеството на встъпилата страна. Тъй като решението на португалските юрисдикции не съдържа обща забрана за използване в Португалия на марка, която съдържа словосъчетанието „general optica“, то не засяга марките на Общността „GENERAL OPTICA“. Поради това и обратно на изтъкнатите от жалбоподателя в съдебното заседание аргументи, решение на Първоинстанционния съд, с което се потвърждава регистрацията на марките на Общността „GENERAL OPTICA“, не може да позволи на встъпилата страна да заобиколи решението на португалските юрисдикции. По-специално потвърждаването на действителността на марките на Общността „GENERAL OPTICA“ няма никакво влияние върху произтичащото от решението на Supremo Tribunal de Justiça задължение в Португалия да не бъдат използвани международната марка „GENERAL OPTICA“ и наименованието на дружеството на встъпилата страна.

23. Поради това исканията за спиране на производството трябва да бъдат отхвърлени.
По исканията за обявяване на недействителност

32. По силата на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент наличието на знак, различен от марка, допуска постановяване на недействителност на марка на Общността, ако отговаря едновременно на четири условия: този знак трябва да бъде използван в процеса на търговия; той трябва да има по-голямо значение от местното; правата по отношение на този знак да са били придобити съгласно законодателството на държавата-членка, където знакът е бил използван, преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността; и на последно място, този знак трябва да предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка. Тези четири условия ограничават броя знаци, различни от марки, които могат да бъдат изтъкнати за оспорване на действителността на марка на Общността върху цялата територия на Общността съгласно член 1, параграф 2 от Регламент № 40/94.

33. Двете първи условия, т.е. свързаните с използването и с обхвата на посочения знак, като този обхват не трябва да има само местно значение, следват от самия текст на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 и следователно трябва да бъдат тълкувани в светлината на общностното право. Така Регламент № 40/94 установява еднакви стандарти относно използването на знаците и обхвата им, които са съгласувани с принципите, от които се ръководи въведената с този регламент система.

34. Обратно на това, от израза „когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата-членка, което регламентира този знак” следва, че посочените по-нататък в член 8, параграф 4, букви a) и б) от Регламент № 40/94 други две условия представляват установени в него условия, които за разлика от предходните се преценяват с оглед на критериите, определени от правото, уреждащо посочения знак. Това препращане към правото, уреждащо посочения знак, е съвсем основателно, тъй като Регламент № 40/94 признава възможността знаци, които не са включени в системата на марката на Общността, да бъдат изтъкнати срещу марка на Общността. Поради това само правото, уреждащо посочения знак, позволява да се установи дали този знак е по-ранен от марката на Общността и дали въз основа на него може да се обоснове забраната за използване на една по-късно регистрирана марка.

35 Следователно обратно на доводите на жалбоподателя условията относно използването в процеса на търговия и обхвата на посочения знак трябва да бъдат тълкувани в светлината на общите стандарти на общностното право, а не на португалското право.

36 Що се отнася до тълкуването на условието относно обхвата на въпросния знак, според което този знак трябва да е с по-голямо значение от местното, първо следва да се подчертае, че ratio legis на тази разпоредба се състои в ограничаване на конфликтите между знаци, като препятства възможността въз основа на по-ранен знак, който не е достатъчно важен или изразителен, да може да бъде оспорвана регистрацията или действителността на марка на Общността.

37. Освен това следва да се уточни, че обхватът на знак, използван за идентифициране на дадена търговска дейност, трябва да бъде определен във връзка с функцията му за идентифициране. Това съображение изисква, на първо място, да се отчете географското измерение на обхвата на знака, т.е. територията, на която се използва, за идентифициране на търговската дейност на неговия притежател, както следва от буквалното тълкуване на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. На второ място, следва да се вземе предвид икономическото измерение на обхвата на знака, което се оценява с оглед на периода, през който този знак е осъществявал функцията си в процеса на търговия, и интензивността на използването му предвид кръга адресати, сред които въпросният знак е станал познат като отличителен елемент, а именно потребителите, конкурентите, дори доставчиците, или още разпространението на знака, например чрез реклама или по Интернет.

38. Релевантността на разглеждането на икономическото измерение може да бъде разбрана посредством телеологично тълкуване на условието, свързано с обхвата на посочения знак. Така както вече е посочено в точка 36 по-горе, това условие цели да ограничи възможностите за конфликт до тези, които могат да съществуват със знаци, които действително са важни. Следователно за да се установи действителното и реално значение на посочения знак на въпросната територия, следва да не се ограничаваме до чисто формална преценка, а да бъде изследвано влиянието на знака във въпросната територия след използването му като отличителен елемент.

39. От предходното следва, че обратно на твърденията на жалбоподателя, обстоятелството, че знакът предоставя на своя притежател изключително право за цялата национална територия, не е достатъчно само по себе си, за да установи, че има по-голямо значение от местното по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

С оглед на горното съдът решава в полза на OHIM и General Óptica, SA.
информация на CVRIA.

вторник, 24 март 2009 г.

Статистика за марки на Общността- февруари 2009 годинаCommunity trade mark applications received

6 307

Community trade mark applications published

7 574

Community trade marks registered (certificates issued)

10 485

Community trade mark renewal applications

1 110

Registered Community designs received

3 792

Registered Community designs published

4 692

по данни от OHIM.

Nintendo спечели битката

EE Times съобщава новината за победата на Nintendo свързана със заведеното срещу компанията съдебно дело в Тексас, САЩ от страна на FENNER. Спора касае твърдението на FENNER, че Nintendo нарушава притежаван от тях патент за джойстик към популярните игрови конзоли Wii и GameCube произвеждани от японската компания.
Съдът в Тексас отхвърли претенциите на FENNER, като неоснователни.
Спорният US патент 6,297,751 е издаден през 2001 година е с притежател Lucent Technologies.
В последствие FENNER закупува патента и завежда последователни дела срещу различни компании, а именно: Alcatel, 3Com, Juniper Networks, Hewlett-Packard и Sony. След време обаче претенциите към Sony отпадат по незнайни причини.
Практиката за придобиване на патенти и завеждане на съдебни дела след това е широко разпространена в Америка, особено в IT индустрията. Почти няма компания от областта, която да не е била въвлечена в съдебно производство за нарушаване на патентни права.

понеделник, 23 март 2009 г.

Промени в ускорената система за регистрация на марки в Япония ( Changes in the accelerated system for registration of trade marks in Japan)


Системата за ускорено регистриране на търговски марки в Япония е възможност която се предоставя на заявителите в страната при определени строги условия.
Тя е въведена през 1997 година и целта й е да подпомогне заявител в случаите, когато спешната регистрация на марката се изисква с оглед на възникнал конфликт.
Според данни от статистиката през 2007 година стандартният срок за регистрация на една марка е 6,9 месеца, а този при ускорената процедура 1,3 месеца.
Условията за използване на тази система са:
- заявителят трябва вече да използва марката или
- да е направил подготовка за използване на марката;
- наличие на необходимост от използване на ускорената система ( има се предвид случаите на конфликт с друга марка)
Поради строгите условия, тази система е използвана сравнително малко, през 2007 година това се е случвало едва в 0,3% от заявките за марка в Япония.
За да се улесни прибягването до системата за ускорено регистриране Японското ведомство премахва третото изискване, а именно наличието на конфликт с трета страна.
информация на TMSJ

on English

System for the accelerated registration of trademarks in Japan is an opportunity that is available to applicants in the country under certain strict conditions.
It was introduced in 1997 and its goal is to assist the applicant in cases where emergency registration of the mark is required in view of the conflict.
According to data from the statistics in 2007 the standard time for the registration of one marks was 6.9 months, while that of 1.3 months of accelerated procedure.
Conditions for use of this system are:
- The applicant has already used the mark or
- Have made preparations to use the mark;
- Availability of necessary use of the accelerated system (has to be the case of conflict with other marks)
Due to stringent conditions, this system has been used relatively little in 2007 this happened only 0.3 percent of applications for trademark in Japan.
To facilitate use of the system for recording accelerated Japanese department removed the third requirement, namely the existence of a conflict with a third party.

събота, 21 март 2009 г.

IP помощ за бизнесът в Хонгконг ( IP support for business in Hong Kong)

Департаментът по Интелектуална собственост в Хонконг въведе нова програма с цел подпомагане на бизнеса в усилията му да управлява по-добре своите нематериални активи.
Според програмата въведена от 5 март 2009 година, представители на Департамента ще посещават офисите на заинтересуваните компании, като ще им разясняват начините за по-ефективно управление на интелектуалната им собственост. Тази програма може да засегне около 30 000 фирми в Хонконг.
информация на Managing Intellectual Property.

on English

The Department of Intellectual Property in Hong Kong introduced a new program to help businesses in efforts to better manage their intangible assets.
Under the program introduced by March 5, 2009, representatives of the Department will visit the offices of interested companies, will explain how to more effectively manage their intellectual property.
This program could affect about 30 000 companies in Hong Kong.

петък, 20 март 2009 г.

Проект за промени в Закона за промишления дизайн в България ( Draft amendments to the Law on the design in Bulgaria)


Патентно ведомство на Република България публикува информация за предложения проект за изменение на Закона за промишления дизайн.
Мотивите за тези промени са следните:

Промените, които се предлагат с настоящия законопроект могат да бъдат групирани в три основни направления: промени, засягащи общите положения в ЗПД (глава „Първа”), промени относно материално-правните норми, регламентиращи регистрацията на дизайните (глава „Втора”) – разпореждането с правото върху промишлен дизайн и заличаването на регистрацията и промени по отношение на производството, което се развива в Патентното ведомство по дадена заявка за регистрация на промишлен дизайн (глава „Трета”). По отношение на промените, извършени в глава „Първа”, следва да се отбележи, че в чл.8 подробно са разписани данните, които се съдържат в Държавния регистър на проимшлените дизайни, който се води и поддържа в Патентното ведомство. Чл.9 изрично предвижда, че споменатият регистър е под формата на хартиен носител и на електронна база от данни, управлявана от информационна система и се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство. Измененията и допълненията, предлагани в глава „Втора” на ЗПД са основно редакционни и с цел по-подробно изясняване на някои критерии. Промените, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на промишлен дизайн, се свеждат до промяната в системата на регистрация на дизайн – от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, на база на основанията, залегнали в чл.11 от закона, се преминава към регистрационна система. Тези промени отговарят на потребностите на обществото и на изискването да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки и пред свободното предоставяне на услуги, способстват българските предприятия да приспособят дейностите си по производството и разпространението на стоки и услуги не само на територията страната ни, но и на цялата Общност. Промените се налагат, също така, с цел създаване на идентичен режим с този, въведен с Регламент № 6/2001 за дизайна на Общността. Промените са продиктувани и от факта, че при сегашната система на експертиза по същество не се извършва пълна преценка дали дизайнът отговаря на изискванията на чл.11 за новост и оригиналност, а се прави само ограничена проверка и се вземат предвид дизайните, действащи на територията на Р България. Не се извършва преценка и на критерия „Оригиналност”. Следователно, макар че експертизата служебно проверява за новостта на дизайна, на практика тази проверка е органичена и не води до целения ефект – да се гарантира правна стабилност на предоставената закрила, тъй като новостта на даден дизайн може да бъде опорочена не само чрез регистрация на идентичен на него дизайн, но и чрез разгласяване, където и да е по света, по какъвто и да е начин. Това е информация, с която експертите в Патентното ведомство на Р България, както и във ведомствата в страните-членки на Европейския съюз не разполагат, но същата може да се намери от конкурентите на заявителя, тъй като те са заинтересуваните лица. Поради посоченото, повечето държави, както и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания, използват регистрационната система, която се предлага с настоящия законопроект. Нова система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до следното: Експертиза на заявката включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл.3 и чл.11, ал.2, т.1 от закона, а именно: дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред и на морала. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на горепосочените условия, се постановя решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. Лицата, посочени в чл.29, имат право да поискат заличаване на регистрацията на дизайна на основанията, предвидени в тази разпоредба, по време на действието на регистрацията и дори след нейното прекратяване. От ПЗР е видно, че новият режим ще влезе в сила 9 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник, което се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересованите среди, които са адресати на закона и които следва да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на политика на конкурентните правни субекти и който режим е възприет в много от страните-членки на Европейския съюз. Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на сроковете за извършване на определени действия от заявителя на промишлен дизайн – за коригиране на недостатъци по заявката (чл.36, ал.3), за отговор срещу предварителен отказ (чл.37, ал.3) и за заплащане на такси (чл.36, ал.2 и чл.37, ал.5). Сроковете са съкратени, поради факта, че това са действия, които не се характеризират със сложност и не изискват продължителен период от време, за да бъдат осъществени, а също така и с цел да се ускори производството по регистрация. Наред с посоченото, счита се, че с подаването на заявката лицето е заинтересовано да получи закрила по-бързо и продължителния период от време, през който таксите не са платени, би довел до правна несигурност дали е налице заявка или не, тъй като, ако таксите не са заплатят, заявката се счита за оттеглена. Новост в закона, е възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения 1-месечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до 1 месец след изтичане на предоставения срок. Тази възможност е взаимствана от регламента за приложение на Регламент № 6/2001. Тя има, също така и възпитателно въздействие и води до намаляване на административната работа по исканията за възстановяване на срокове. Внимание заслужава предвидената в чл.48а – чл.48в възможност за отгалагане публикацията на вече регистриран дизайн с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна от тази конкуренция. Друго изменение, което следва да се отбележи, е промяната на срока по чл.45, ал.6. Удължаването на срока за вземане на решение по исканията за заличаване регистрацията на пормишлен дизайн е обусловено от сложността на производството, от това, че становището по искането се подготвя от състав от 5-ма държавни експерти, че в голяма част от случаите се преценяват огромни по обем и сложност доказателства, че често се налага от страните да се искат допълнителни доказателства и становища. Промени са предвидени и в глава „Четвърта”, които се продиктувани от присъединяването на България към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, който действа на територията на страната ни от 7 октомври 2008 г. В заключение следва да се отбележи, че с приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗПД ще се отговори на очакванията на потребители на системата като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на дизайните на територията на Р България с този, предвиден в Регламент № 6/2001 за дизайна на Общността и в значителна част от страните-членки на Европейския съюз.

on English

Bulgarian Patent Office publishes information on the proposed draft law amending the design.
The reasons for these changes are as follows:

Changes offered by this bill can be grouped into three main areas: changes affecting general in Design Law (chapter "First"), changes on the substantive rules governing the registration of designs (Chapter II) - disposition with the right design and the cancellation of registration and changes to production, which develops in the Patent Office for an application for registration of industrial designs (Chapter Three). Regarding the changes made in the chapter "First, it should be noted that details are out art.8 data contained in the State Register of industrial designs kept and maintained in the Patent Office. 9 expressly provides that the said register is in the form of hard copy and electronic database operated by the Information System and published on the official website of the Patent Office. The amendments proposed in Chapter II of the ITA are primarily editorial and in order to further clarify certain criteria. Changes related to production, which is developing expertise in the Patent Office an application for registration of a design is reduced to change the system of registration of design - from the substantive examination carried out by the Patent Office on the grounds set out in 11 of the Act shall be transferred to a registration system. These changes meet the needs of society and the requirement to remove barriers to free movement of goods and the freedom to provide services enable enterprises to adapt their production and distribution of goods and services not only in our country, but throughout the Community. Changes are necessary also in order to create an identical arrangement to that introduced in Regulation № 6 / 2001 on Community designs. Changes are dictated by the fact that under the present system of examination as to substance is not made full assessment of whether the design meets the requirements of 11 for novelty and originality, but only a limited review and take account designs operating in the territory of Bulgaria. Not carry out the examination and the criteria "Originality". Therefore, although the examination service to check the novelty of the design practice of this inspection is organic and does not lead to the aimed effect - to ensure stability of the legal protection, since the novelty of a design may be vitiated by not only the registration of identical of its design, but also by communication, anywhere in the world in any way. This is information that experts in the Patent Office of Bulgaria, as well as agencies in the Member States of the European Union do not have, but that can be found by competitors of the applicant because they are stakeholders. Because of that, most countries and the Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante, Spain, use the registration system that comes with this bill. New system for registration of a design is limited to the following: Examination of application include verification of whether the application meets the requirements of formal regularity and that satisfies the criteria laid down in Articles 3 and 11, paragraph 2, item 1 of the Act namely: whether the requested object is a design under the law and if not contrary to public order and morality. If the design application meets the above conditions, a decision on registration and design is published in the Official Gazette of the office. Persons referred to in Art.29, have the right to request cancellation of the registration of the design of the grounds provided for in this provision during the period of validity of registration, and even after its termination. Of PZR shows that the new regime will take effect 9 months after the promulgation of the law in the State Gazette, which is available in order to conduct awareness campaigns to prepare stakeholders, which are addressed to the law and should adapt its business environment work in the new system of registration, which requires strict scrutiny of a policy of competing entities and which mode is adopted in many Member States of the European Union. Other changes which are proposed by the bill are in terms of deadlines for certain actions by the applicant of a design - to correct deficiencies in the application (Art.36, para 3) for a preliminary response to the refusal (Art.37 , 3) and payment of fees (Art.36, Art.37 and 2, al.5). Terms were truncated due to the fact that these are actions that are not characterized by complexity and do not require an extended period of time to be implemented and also to accelerate the production of registration. Along with that, it is considered that the application he is interested to receive the protection more quickly and longer periods of time in which fees are not paid, would lead to legal uncertainty whether there is a request or not, because if fees are not paid, the application is considered withdrawn. Novelty in the law is the possibility, if the application fee and examination and registration fees are paid in the given 1-month period, they would be paid double the amount to 1 months after the expiry of the given period. This option is adoption of the Regulation for the application of Regulation № 6 / 2001. She has also educational impact and reducing the administrative work on requests for reimbursement of time. Deserves attention to in Art.48 - chl.48v otgalagane opportunity for publication of the design already registered to the applicant to examine the market and your competition and keep the design for a certain period of time in the secret of this competition. Another change to be noted is the change of the period under Art.45, al.6. Extension of the deadline for a decision on requests for cancellation of registration pormishlen design is determined by the complexity of production, that opinion on the request shall be prepared by staff of 5 persons experts state that the majority of cases are judged in large volume and complexity, evidence that is often required by the parties to seek additional evidence and opinions. Changes are provided in Chapter Four, which resulted from the accession of Bulgaria to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, which operate in the territory of our country from October 7, 2008 Finally, it should be noted that the adoption of the Law amending the ITA to meet the expectations of users of the system by establishing a registration procedure that meets the established market in the country relations and will achieve full compliance of the system to provide protection designs on the territory of Bulgaria with that provided for in Regulation № 6 / 2001 on Community design and a significant part of the Member States of the European Union.
информация на Патентно ведомство.

Защита на личните данни в Аржентина


The Office for National Protection of Personal Data (Dirección Nacional de Datos Personales) на Аржентина прие Disposición 4/2009 регулиращо комуникациите свързани с директният маркетинг, когато се използват лични данни, които са събирани в база данни на рекламодателя.
Закона за защита на личните данни в Аржентина определя че "лични данни" са всякаква информация, която се отнася или идентифицира определен индивид или юридическо лице.
Най-често използваните лични данни при директният маркетинг са име на получателят, адрес, e-mail и телефон.
Целта на новата регулация е да се информира притежателят на личните данни, че той може да откаже неговите данни да бъдат използвани за съхранение в база данни или по точно:

Рекламодателят трябва да включи в съобщението си към приемащият следното:

- Бележка че притежателят на личните данни има право да се противопостави на тяхното съхранение в каквито и да било база данни;
- Описание на начина по който притежателят на данните трябва да направи отказа си;
-В случаите когато рекламодателят изпраща рекламното си съобщение без предварителното съгласие на получателят, той трябва задължително да посочи, че става дума за реклама.
Новата регулация влиза в сила от 18 март 2009 година.
информация на Datonomy.Обединеното кралство промени таксите си по Споразумението от Будапеща


Wipo информира за настъпили изменения относно събираните такси от the National Collections of Industrial, Food and Marine Bacteria (NCIMB) по Споразумението от Будапеща, касаещо международното признаване и депозиране на микроорганизми за целите на патентната процедура.
Считано от 18 април 2009 година NCIMB ще събира следните такси:
- складиране на микроорганизми/семена- 550 паунда.
- доставяне на образци съгласно Rule 11.2 and 11.3 и превоз- 70 паунда.

четвъртък, 19 март 2009 г.

Перу се присъедини към PCT системата ( Peru joined the PCT system)


WIPO информира за присъединяването на Перу към системата за международна регистрация на патенти PCT. Споразумението ще влезе в сила за страната от 6 юни 2009 година.
С Перу страните в PCT системата стават общо 141. Те са:

Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bosnia and
Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Cameroon
Canada
Central African
Republic
Chad
Chile (from
June 2, 2009)
China
Colombia
Comoros
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic Democratic People’s
Republic of Korea
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Estonia
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Lao People’s
Democratic
Republic
Latvia
Lesotho
Liberia
Libyan Arab
Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Mali
Malta
Mauritania
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Oman
Papua New Guinea
Peru (from
June 6, 2009)
Philippines
Poland
Portugal
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the
Grenadines
San Marino
Sao Tome and
Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
The former
Yugoslav Republic
of Macedonia
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of
Tanzania
United States of
America
Uzbekistan
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
информация на WIPO.

on English

WIPO informed the accession of Peru to the system of international registration of patents PCT. The Agreement will enter into force for the country by June 6, 2009.

сряда, 18 март 2009 г.

Кога една заявка за марка на Общността се счита за оттеглена

Едно интересно заключение на The Court of First Instance по отношение на въпроса за факторите определящи кога една заявка за марка на Общността се счита за оттеглена.
Случаят касае делото Laytoncrest Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, Erico International Corp.
Laytoncrest заявява марка TRENTON. Erico подава опозиция поради наличието на своя по-ранна сходна марка LENTON. Laytoncrest на подават своето становище за опозицията. The Opposition Division отхвърля опозицията и Erico обжалват, като Laytoncrest отново не предоставят своето становище.
The Board of Appeal заключава че при определени случай една заявка може да се счете за оттеглена дори когато това не е направено изрично от заявителят, а се вземат предвид обстоятелства, които говорят за мълчаливо оттегляне на марката. В случаят Борда се обляга на липсата на всякаква комуникация от страна на Laytoncrest. Поради това отменя решението на The Opposition Division.
Този път Laytoncrest коментират последното решение и естествено го обжалват.
The Court of First Instance се произнася против решението на The Board of Appeal, като заявява следното:

- OHIM трябва да основава своите решения единствено на доводи и доказателства предоставени от страните по споровете. Ако OHIM счете че е налице загуба на определени права без решение за това, то е задължително потърпевшата страна да бъде информирана за това и да и се предостави срок от 2 месеца за отговор.
- В конкретното дело OHIM не е предоставил подобен срок поради което Laytoncrest не са могли да кажат финално становище преди марката им да бъде счетена за оттеглена.
информация на Class 46.

Организацията за колективно управление на авторски права в Япония обвинена в злоупотреба с монополно положение

Комисията за защита на конкуренцията в Япония задължи Организацията за колективно управление на авторски права (JASRAC) да преустанови практиката си при определяне на стойността на лицензиите си.
В Япония JASRAC съществува от 60 години и до 2001 година беше монополист на пазара. След тази дата се позволи и на други организации да осъществяват дейност по колективното управление на права в Япония.
Проблемът възниква от това че JASRAC предоставя обща лицензия на радио и телевизионните организации за използваните от тях музикални и аудиовизуални произведения, като сумата определена за плащане е 1,5% от приходите им. Няма значение колко и какви произведения се използват сумата винаги е една и съща.
Радио и телевизионните организации разбира се могат да предпочетат да договорят използването на част от произведенията индивидуално на основата на споразумения с други организиции конкуренти на JASRAC. Тогава обаче възниква проблем с това, че те трябва да платят таксата от 1,5% на JASRAC независимо, че ще използват по-малко произведения, а допълнително трябва да платят и на конкурентното дружество за договорените с него произведения. Според Комисията за защита на конкуренцията тази практика на определяне на възнагражденията пречи на нормалното функционеране на пазара и трябва да бъде преустановена.
От JASRAC заявиха че на този етап не е възможно да се въведе нова формула за изчисляване на възнагражденията, а настоящата не пречи на развитието на пазара. JASRAC смята да обжалва решението.
информация на IPKat.

вторник, 17 март 2009 г.

Antartica срещу OHIM относно NASDAQ


Antartica кандидатства за регистрация на марка на Общността NASDAQ за спортни дрехи и стоки. За тази марка е подадена успешна опозиция от Nasdaq с оглед на притежавана от тях идентична марка за финансови услуги.
Antartica обжалва пред the ECJ но съдът отхвърля жалбата и основните аргументи по нея:

- Доказателство за използване- според Antartica Nasdaq не е използвала с търговска цел своята марка за финансови услуги поради това, че услугите са били предоставяни безплатно. Съдът отхвърля доводът, като заявява, че въпреки липсата на заплащане за предоставяните услуги това не води до липса на цел от страна на Nasdaq към създаване на пазарен дял спрямо нейните конкуренти.

- Нелоялна конкуренция- според съдът има вероятност потребителите на услугите на Nasdaq да сметнат, че между нея и марката на Antartica има връзка.

- Съществуване на репутация според Art.8(5)- Antartica заявява, че според Art.8(5) е необходимо да съществува репутация на марката като цяло в потребителите ( в потребителските сегменти и на двете марки). Според Antartica Nasdaq няма репутация в спортните стоки. The ECJ смята, че в конкретния случай репутацията не трябва да се гледа в детайли още повече че NASDAQ е придобила широка известност и сред потребитили извън тези на финансови услуги.
информация на IPKat.

L'Oreal заведе дело срещу eBay във Великобритания

Козметичният производител L'Oreal заведе ново дело срещу eBay в Обединеното кралство. Целта на L'Oreal е да защити търговските си марки и най-вече дистрибуционните си канали.
Това не е първото дело срещу eBay. Миналата година L'Oreal загуби заведеният в Белгия съдебен процес срещу сайта. Други производители като Louis Vuitton и Moet Hennessey обаче спечелиха своите дела срещу eBay.
новина на BBC news.

Ново средство за борба с "патентните тролове" ( New means of combating "patent trolls ")


"Патентните тролове" представляват компании или дори отделни физически лица, чиято основна дейност е да изкупуват в огромни количества отделни патенти за различни технологии. Тези патенти сами по себе си не са основни в повечето случаи, а съпътстващи за съответните технологии. След това "патентните тролове" изчакват момента, когато някой производител започне да произвежда продукти основани на технологията за която те притежават някакъв патент и повдигат съдебни обвинения. Макар тази практика да е законна тя е в разрез със смисълът на патентната система, а именно да допринася за развитието на иновациите. Патентните тролове не развиват иновации, а единствено печелят от тях без да произвеждат каквото и да било.
ABA Journal съобщава интересна новина за ново средство помагащо в борбата с "патентните тролове". В Сан Франциско е създадена компания с името RPX Corp. Тя представлява нещо като асоциация в която могат да членуват различни компании производители, които използват различни технологии. RPX Corp.има за задача да изкупува различни патенти които са съпътстващи за технологиите използвани от членовете й. По този начин се намалява вероятността някои да предяви права в съдебни дела срещу членовете на асоциацията. Срещу това всеки член заплаща определена такса в зависимост от мащабите си. Това представлява значителна помощ особено за индустрии, като IT, където притежаването на патент за определен продукт не гарантира 100% му защита поради голямата сложност на IT продуктите. Освен това членуването в асоциацията спестява огромни финансови средства за съдебни обезщетения.
Бъдещето ще покаже дали подобна практика е успешна в борбата с "патентните тролове".

on English

"Patent trolls" are individual companies or even individuals whose main activity is to buy large quantities in separate patents for various technologies. These patents themselves are not essential in most cases, but for the accompanying technology. Then, "Patent trolls" awaiting the time when some manufacturers started to produce products based on technology that they have a patent and legal charges raised. While this practice is legal, it is at variance with the meaning of the patent system, namely to contribute to the development of innovation. Patentnitetrolove not develop innovation, but only benefit from them without producing anything.
ABA Journal reported news of an interesting new tool to help fight "Patent trolls". In San Francisco company was founded with the name RPX Corp. It represents a kind of association in which they can join other companies, manufacturers who use different tehnologii. RPX Corp. is to buy other patents that are attendant to the technology used by its members thus are less likely to have certain rights in lawsuits against members of the association. For this each member pays a certain fee depending on its scale. This represents a significant contribution especially for industries like IT where ownership of a patent for a product does not guarantee 100 percent protection because of its greater complexity of IT products. Furthermore, membership in the association saves enormous funds for the legal benefits.
The future will show whether such a practice is successful in fighting "Patent trolls".

понеделник, 16 март 2009 г.

Увеличение на споровете за домейни заведени в WIPO Arbitration and Mediation Center


WIPO публикува данни относно заведените спорове за домейни в WIPO Arbitration and Mediation Center. През 2008 година те се били общо 2329, което представлява увеличение от 8% спрямо 2007 година.
Year Number of Cases
1999 1
2000 1857
2001 1557
2002 1207
2003 1100
2004 1176
2005 1456
2006 1824
2007 2156
2008 2329

В класацията на държавите от които са подавани спорове, водеща позиция имат САЩ следвани от Франция и Великобритания.
Country Number of Cases Percentage of Cases
United States of America 6,452 43.81%
France 1,575 10.69%
United Kingdom 1,110 7.54%
Germany 840 5.70%
Switzerland 744 5.05%
Spain 678 4.60%
Italy 467 3.17%
Canada 289 1.96%
Australia 270 1.83%
Netherlands 265 1.80%
Повече информация може да откриете тук.

Уругвай подписа Договора на WIPO за авторско право


На 5 март 2009 година Уругвай подписа Договора за авторско право на WIPO, който ще влезе в сила за страната от 5 юни 2009 година.
информация на WIPO

on English

On March 5, 2009 Uruguay signed the Treaty on the copyright of WIPO, which will enter into force for the country by June 5, 2009.

Босна и Херцеговина се присъедини към Конвенцията за защита на продуцентите на звукозаписи


WIPO съобщава новината за присъединяването на Босна и Херцеговина към Конвенцията за защита на продуцентите на звукозаписи от неразрешено използване на техните произведения. Конвенцията ще влезе в сила за страната от 25 май 2009 година.

on English

WIPO reported the news of the accession of Bosnia and Herzegovina to the Convention for the Protection of Producers of Phonograms the unauthorized use of their works. The Convention will enter into force for the country from May 25, 2009.

събота, 14 март 2009 г.

Vainilla de Papantla наименование за произход от Мексико


В бюлетина на мексиканското Патентно ведомство наскоро беше публикувана информация за регистрацията на Vainilla de Papantla, като наименование за произход в Мексико. Подправката има лек сладникав вкус, които често се използва в мексиканската кухня.
Според Мексиканското законодателство, Правителството е собственик на това наименование за произход и може да дава лицензия на всяка заинтересувана страна с оглед търговската реализация на продукта.
информация на IP Tango.

Най-иновативната нация в света


The Boston Consulting Group, the National Association of Manufacturers и The Manufacturing Institute публикуваха изследване за най-иновативната нация в света. На първо място е Сингапур, следван от Южна Корея и Швейцария. САЩ е на 8 място от 110 класирани държави.
Индексът на чиято основа са класирани страните се нарича BCG/NAM/MI International Innovation Index и включва както развитието на бизнес иновациите, така и подкрепата от правителството на съответната държава по отношение на иновациите.
Най-важните фактори, които са генератор на иновации са: нови идеи, структорният процес за иновации, водачество и умения на служителите.
информация на LexisNexis.com

Статистика за патентите в Канада за периода 2007-2008 ( Statistics on patents in Canada for the period 2007-2008)


Патентното ведомство на Канада публикува информация за патентната активност в страната в периода 2007-2008. Регистрираните патенти за този периода са общо 18 554, като от тях е направена класацията по държави от където са подадени заявките:

United States.....8534.....46%
Japan.....1814.....9.78%
Canada.....1813.....9.77%
Germany.....1384.....7.46%
France.....957.....5.16%
UK.....749.....4.04%
Switzerland.....583.....3.14%
Sweden.....408.....2.20%
Netherlands.....312.....1.68%
Finland.....290.....1.56%

петък, 13 март 2009 г.

You Tube блокира достъпът на музикални клипове във Великобритания ( You Tube blocked access to music videos in the UK)


Сайта You Tube, собственост на Google, блокира достъпът до музикалните клипове за потребителите си в Обединеното кралство. Това решение е продиктувано от неуспешните преговори с PRS, организация защитаваща правата на авторите на музика в страната.
Преди това от You Tube бяха постигнали споразумение с големите музикални компании за излъчване на клиповете на техните артисти. От Google се оплакаха, че PRS са поискали прекалено висока цена за да дадат необходимата лицензия.
Другата причина за провала на преговорите според You Tube е и неяснотата на самото разрешително. Според тях PRS не са уточнили правата на кои артисти се лицензират. По този въпрос Patrick Walker, director of video partnerships в YouTube заявява, че тази неяснота е все едно да накараш един потребител да си закупи CD без надпис върху него. Как потребителят ще знае каква музика купува?
Въпреки различните си позиции от двете страни споделиха готовността си да продължат дискусията и да подновят преговорите с оглед постигане на споразумение, което да бъде в интерес на потребителите във Великобритания.
информация на Out-Law.com

on English

You Tube, owned by Google, blocking access to music videos to users in the UK. This decision is dictated by the unsuccessful negotiations with the PRS, organization protects the rights of authors of music in the country.
Previously, from You Tube had reached an agreement with the major music companies for broadcasting clips of their artists. From Google complained that PRS have requested too high a price to give the necessary license.
Another reason for the failure of negotiations, according to You Tube is also unclear on the license.PRS not specified the rights of artists who are licensed. At this point Patrick Walker, director of video partnerships at YouTube states that this ambiguity is like to get a user to buy the CD without a label on it. How will the user know what music purchases?
Despite their different positions on both sides shared their willingness to continue discussion and to renew negotiations with a view to reaching an agreement to be in the interests of consumers in the UK.

Звездите на ЕС като търговска марка- определено не
Полският вестник Rzeczpospolita съобщава за спора относно използването на елементи от знамето на ЕС, като търговска марка.
През 2004 година полската фирма "FIRMA BATCZEW Stanisław Komperda" подава заявка за фигуративна марка BATCZEW KOMPERDA в клас 29. Патентното ведомство на Полша регистрира тази марка през 2006 година.
Европейската комисия подава искане за заличаване на марката поради забраната за регистрация, като марка на знамена, емблеми и тн. на държави, международни организации и др. Според ЕК марката на полската компания имитира знамето на ЕС независимо от наличието на допълнителните елементи.
The Board of Cancellation към Полското ведомство се съгласява с ЕК и заличава марката, цитирайки решение на the Court of First Instance of 21 April 2004 in case T-127/02, Concept v. OHIM (ECA):
40. State emblems and emblems of international intergovernmental organisations are protected not only against the registration and use of marks which are identical to them or which incorporate them but also against the inclusion in such marks of any imitation of those emblems from a heraldic point of view.
информация на Class 46.

четвъртък, 12 март 2009 г.

Чили се присъедини към PCT ( Chile is a member of PCT)


На 2 март 2009 година Чили стана 140 държава членка на PCT системата. Тя ще влезе в сила за страната от 2 юни 2009 година.
информация на WIPO.

on English

On March 2, 2009 Chile became a member state of the PCT system. It will take effect in the country by June 2, 2009.

сряда, 11 март 2009 г.

Нетрадиционните марки ( Non-Traditional Marks)

В последният брой на Wipo Magazine е публикувана интересна статия относно така наречените нетрадиционни марки. Тези марки представляват най-общо холограми, звуци, миризма, мултимедия и др., които могат да послужат, като средство за отличаване на продуктите на един конкурент от тези на останалите пазарни участници.
Как обаче тези марки могат да бъдат представени в заявките за тяхната регистрация с оглед на по-особената им природа?

- Марки за миризма- тяхната регистрация е доста трудна. Самото описание на марката в заявката представлява проблем. Представянето на химическата формула за съответната миризма се възприема по-скоро за описание на веществата от които се получава миризмата и не толкова до описание на самата миризма. Друга възможност за описание е за писмено такова. То обаче трябва да бъде прецизно така, че да не позволява миризмата да бъде сбъркана с друга.

- Звукови марки- при тези марки тяхното представяне може да бъде постигнато чрез алтернативни начини, като oscillogram, spectrum, spectrogram и sonogram.
През 2003 година the Court of Justice of the European Communities определи в свое решение, че марка могат да бъдат единствено графично представени звуци. Съдът изрично изключва от описанието на такива марки писмено характеризиране, като например- марката се състой от определен брой ноти, звукът е на птица и тн.
По въпроса за звуковите марки наскоро the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) излезе със становище. Според него звуковите марки могат да се представят чрез нотният си запис или като запис или комбинация от двете. При това положение с подаването на електонна заявка към нея може да се прикрепи запис на претендираната звукова марка в mp3 формат. Някои законодателства обаче все още не възприемат записа, като описание на марката.

- Марки за вкус- тези марки могат да бъдат описани писмено но проблема идва при отстояване на тяхната отличителност.
В свое дело OHIM не позволява регистрацията на вкусова марка на фармацефтична компания, която поискала да регистрира изкуствен вкус на ягоди. Аргументите били че всеки производител може да използва този изкуствен вкус за да маскира неприятният базов вкус на своята продукция. В друго решение относно желанието на N.V. Oragon да регистрира вкуса на портокал за лекарства, USPTO отказва марката поради това, че е трудно да се определе как вкуса действа като марка, когато потребителите вкусват продукта едва след покупката му.

- Мултимедийни марки- това е един от последните видове търговски марки за които е възможно да се получи закрила. Такива марки са например имиджовият клип на 20th Century Fox Film Corporation.
информация на Wipo Magazine.

on English

In the last issue of Wipo Magazine published an interesting article about the so-called non-traditional marks. These marks are most common holograms, sounds, smells, multimedia and more. Which may serve as a means to distinguish the products of a competitor than those of other market participants.
However, how such marks can be submitted in applications for their registration with a view to their special nature?

- Smell marks- registration is quite difficult. A description of the mark in the application is a problem. Presentation of the chemical formula for the odor is perceived rather than to describe substances that smell gets less and description of a smell. Another possibility is to describe a written one. However, it must be precise so as not to allow the smell to be confused with another.

- Sound mark, these marks in their performance can be achieved through alternative means such as oscillogram, spectrum, spectrogram and sonogram.
In 2003 the Court of Justice of the European Communities set out in its decision that the mark can only be graphically presented sounds. The Court expressly excluded from the description of such marks written characterization, such as brand, consists of a number of notes is the sound of birds and etc..
On sound mark recently the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) issued an opinion. According to him, sound marks may be submitted through your music recording or a recording or a combination of both. In this situation with the filing of its online application can attach an audio recording of alleged trademark in mp3 format. Some jurisdictions have not yet seen recording a description of the mark.

- Taste marks-these marks may be written out but the problem comes to defending their distinctness.
In its lawsuit OHIM does not allow registration of trade mark beverage pharmaceutical company that requested to register the taste of artificial strawberries. Argument was that any manufacturer can use this artificial flavor to mask the unpleasant taste of its basic products. In another decision on the desire NV Oragon to register the taste of orange Medicines, USPTO refuses the trade mark because it is difficult to determine how taste works as a brand when consumers taste the product after its purchase.

- Multimedia marks, this is one of the last species trademarks for which it is possible to obtain protection. These marks are for example video image of 20th Century Fox Film Corporation.
information Wipo Magazine.

вторник, 10 март 2009 г.

Анулиране на "отбранителна"марка в Швейцария ( Cancellation of "defense" made in Switzerland)


Според Върховният Федерален съд в Швейцария една търговска не може да получи защита, като такава ако собственикът й няма сериозни намерения да я използва но я регистрира с единствената цел тя да предотвратява регистрацията на други сходни марки или да повиши защитата на вече регистрирана марка. Целта на такава "отбранителна" марка е да пречи на конкуренцията, което от своя страна противоречи на смисълът на марковата система. Поради това тези марки се считат от швейцарското законодателство за вредни и представляващи нелоялно бизнес поведение.
Конкретното дело за анулиране на подобна "отбранителна" марка се отнася до регистрацията в Швейцария на марка GMAIL. От Google излизат със становище, че тази марка има за цел единствено впоследствие да послужи за средство за изнудване.
Съдът на първа инстанция отхвърля жалбата на Google поради факта, че не е изтекъл 5 годишният период през които марката трябва да се използва от собственикът й.
Върховният съд обаче решава друго. Според него дори при наличие на действащ 5 годишен срок е възможно да има злоупотреба с права.
Съдът преразглежда предоставените от Google доказателства, които били отхвърлени на първа инстанция. Тези доказателства се отнасят до следното:
Обвиняемият регистрира спорната марка за първи път в Германия през 2000 година, след което има кратък период на бизнес дейност с тази марка, последван от няколко годишен период на неизползване. Обвиняемият започва отново да използва марката през 2004 година няколко месеца след като Google регистрира своята марка на Общността Gmail. Според Google новото използване на марката било прекалено недостатъчно дори симулативно и то само на територията на Германия но не и в Швейцария. Компанията твърди че регистрираната от ответника марка GMAIL в Швейцария е идентична с европейската марка, която тя притежава и се различава от използваната за кратко в Германия марка - G-MAIL... UND DIE POST GEHT RICHTIG AB. На последно място Google твърди, че ответникът е показал намерение за преговори с цел продажба на неговата марка.
Върховният съд излиза с решение, че тези доводи са достатъчни да се приеме наличие на злоупотреба с права върху търговска марка. Липсата на сериозна бизнес дейност подкрепя горното, а преговорите за продажба на марката са свидетелство, че целта на ответникът е да засили своите позиции в преговорите използвайки "отбранителната" си марка.
информация на International Law Office.

on English

According to the Supreme Federal Court in Switzerland, a trademark can not be protected if her owner has no serious intent to use it but it registers with the sole purpose it to prevent the registration of similar marks or to increase protection of an already registered mark. The purpose of this "defense" mark made to prevent the competition, which in turn contradicts the meaning of trademark system. Therefore, these brands are considered by the Swiss legislation on harmful and unfair representing business conduct.
Specific action for cancellation of such "defensive" brand relates to the registration of a trademark in Switzerland GMAIL. Since leaving Google with a view that this mark is then solely as a tool for extortion.
The Court of First Instance dismissed the appeal of Google because it has not expired 5 years period in which the mark should be used by its owner
However, the Supreme Court decides otherwise. According to him, even when there is a 5-year period is likely to have abused rights.
The court reviewed evidences provided by Google, which was rejected at first instance. Such evidences relating to the following:
Defendant registered the disputed mark for the first time in Germany in 2000, then a short business with this brand, followed by several years of failure. Defendant began to use the mark in 2004 several months after Google registered its mark Gmail. According to Google using the new brand was too inadequate, even simulated, and only in Germany but not in Switzerland. The company says that the registered marks of the defendant in Switzerland GMail is identical with her European brand and it has used is different from a short German marks - G-MAIL ... UND DIE POST GEHT RICHTIG AB. Finally, Google contends that the defendant showed intent negotiation for sale of its brand.
The Supreme Court released a decision that these arguments are sufficient to accept the presence of abuse of trademark rights. Serious lack of business support the above, negotiations for the sale of the brand is evidence of the defendant that the goal is to strengthen their position in the negotiations using the "defense" their brand.

понеделник, 9 март 2009 г.

Патентно ведомство на Р.България старитра услугата Help Desk ( Patent Office of Bulgaria starting Service Help Desk)

От 05.03.2009 г., в изпълнение на договора за Техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /OHIM/, Патентно ведомство стартира виртуалната услуга Help Desk.
Целта й е да спомогне за разширяване на познанията за възможностите, които предлага системата на марката и дизайна на Общността, както и да се
дадат отговори на конкретни въпроси, които интересуват потенциалните й потребители.
Повече информация за Help Desk можете да намерите на страницата на Ведомството в директория „Текущи проекти”, „ “Марка и дизайн на ЕО”.
информация на Патентно ведомство по сигнал на Мария Д.( IP Specialist)

On English

On 05.03.2009, in fulfillment of the contract for Technical Cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market / OHIM /, Patent Office launches virtual service Help Desk.
Its aim is to help expand knowledge of the opportunities offered by the system of trade mark and Community design, and to answer specific questions that interested her potential customers.
More information on Help Desk is available on the website of the Office Directory "Current Projects", "Make and design of the EC.
information from Patent Office, signal from Maria D. ( IP Specialist)

Върховният съд в САЩ ще се произнесе по казус относно регистрацията на авторски произведения(US Supreme Court will rule on the case on registration)


Една особеност характерна за авторскоправната система на САЩ е изискването при завеждане на съдебно дело съответното спорно произведение да е било регистрирано в Copyright Office. Това помага при решаване на спорове за авторство и приоритетност свързана с определена авторска творба.
Наскоро the U.S. Supreme Court се съгласи да се произнесе по един казус относно регистрацията на произведенията в the Copyright Office.
Случаят касае дело заведено от група независими писатели, които дали лицензии за публикуване на техните произведения само в печатни медии. Впоследствие обаче те били публикувани и в интернет бази данни, за което писателите не били дали разрешение. Основавайки се на делото New York Times v. Tasini от 2001 година, според което когато един автор дава разрешение за публикуване на неговото произведение в печатен вид,той не дава разрешение за online публикация, писателите завеждат дело. Проблема възниква когато се оказва че едни от писателите са регистрирали своите произведения в the Copyright Office, други са подали заявка за регистрация, а трети въобще не са стигали до там.
Съдът на първа инстанция решава да разглежда делото само за тези произведения за които е получена регистрация от the Copyright Office.
The Copyright Act определя че съдът може да разглежда дела само за произведения които са регистрирани или дори и за тези които за отказани за регистрация от the Copyright Office. Но какво става с произведенията, за които има заявка но the Copyright Office не се е произнесал още.
Казусът е изключително важен за авторите в САЩ защото има голямо значение дали определен съд може да гледа дела само за регистрирани произведения или за такива с подадена заявка. Обикновено на the Copyright Office отнема няколко месеца за осъществяване на регистрация, време през което авторите не са сигурни дали могат да се защитят от нарушаване на техните права.
информация на IP Spotlight

On English

One characteristic feature of the U.S. copyright system is the requirement in filing a lawsuit that controversial work has been registered in the Copyright Office. This helps in resolving disputes about authorship and priority associated with a particular author's works.
Recently the U.S. Supreme Court agrees to rule on a case concerning the registration of works in the Copyright Office.
The case concerns a suit brought by a group of independent writers, which give a license to publish their works in print media. Subsequently they were published on the Internet and databases for which the writers were not give a permission. Based on the case New York Times v. Tasini of 2001, that when an author gives permission to publish his work in printed form, it does not authorize an online publication, writers bring their suit. The problem arises when it appears that some writers have registered their works in the Copyright Office, others have applied for registration, and others did not get there.
The Court of First Instance decided to examine the case for those works which have received registration from the Copyright Office.
The Copyright Act defines that the court may consider only cases for works which are registered or even those who refused registration by the Copyright Office. But what happens to works for which there is demand but the Copyright Office has not taken any yet.
Case is extremely important to authors in the U.S. because there are very important whether any court can look only to registered deeds or works with such applied. Usually the Copyright Office takes several months for implementation of registration, during which the authors are not sure that can be protected from violation of their rights.