петък, 31 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. ВАС потвърди тарифата на Музикаутор за стрийминг. За повече информация тук. 

2. Топ 5 грешки на изобретателите по отношение на техните изобретения. За повече информация тук. 

3. Петте най-сериозни проблема, с които се сблъскват европейските МСП в Китай. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. SAC confirmed the Musicautor's tariff for streaming. For more information here.

2. Top 5 inventors' mistakes regarding their inventions. For more information here. 

3. The five most serious problems facing European SMEs in China. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here 

сряда, 29 юли 2015 г.

Решение на европейския съд относно времето и щастието - Decision of European Court regarding time and happiness

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-352/14. The Smiley Company SPRL подава заявка за европейска марка HAPPY TIME за следните класове:
Клас 14: "Благородни метали и техните сплави, и изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; бижута, скъпоценни камъни; часовници и хронометрични инструменти ";
Клас 35: "Рекламна; бизнес мениджмънт; бизнес администрация; офис функции ".
 
The Swatch Group Management Services AG подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка HAPPY HOURS за класове
Клас 35: "Търговия на дребно на часовници и бижута; търговията на дребно с часовници и бижутерия чрез глобални компютърни мрежи (интернет);
Клас 37: "Ремонт и поддръжка на часовници и бижута".
 
OHIM потвърждава опозицията за следните стоки:
Клас 14: "Стоки от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; бижута; часовници и хронометрични инструменти "; Клас 35: "търгове".
Решението е обжалвано. Съдът потвърждава мнението на OHIM. Между част от стоките и услугите има наличие на сходство и свързаност.  Двете марки са силно сходни дори идентични особено от гледна точка на тяхното значение.
Опитът на заявителя на по-късната марка да изтъкне, че по-ранната марка е слабоотличителна е отхвърлен.
Източник: Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-352/14. The Smiley Company SPRL filed an application for an European trademark HAPPY TIME for the following Classes:
Class 14: ‘Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments’;
Class 35: ‘Advertising; business management; business administration; office functions’.
The Swatch Group Management Services AG filed an opposition against this mark based on an earlier mark HAPPY HOURS for the following Classes:
Class 35: ‘Retailing of timepieces and jewellery; retailing of timepieces and jewellery via global computer networks (Internet)’;
Class 37: ‘Repair and maintenance of timepieces and jewellery’.
OHIM upheld partly the opposition for the following goods and services:
Class 14: ‘Goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery; horological and chronometric instruments’; Class 35 : ‘Auctioneering’.
The decision was appealed. The court conformed the OHIM's opinion on the case. There is similarity between the goods and services of both marks. Furthermore, there is significant similarity almost identity between the signs. The attempt of the applicant to assert that the earlier mark has low distinctive nature was dismissed.
Source: Marques Class 46.

понеделник, 27 юли 2015 г.

Контрол от притежателя на марка върху внесени без негово разрешение стоки в ЕС - A control of a trade mark owner on imported goods without his permission in the EU

Европейският съд излезе с решение по дело Case C‑379/14 TOP Logistics BV, Van Caem International BV v Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd; Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd v TOP Logistics BV, Van Caem International BV.
Делото касае следното:

TOP Logistics, с предишно наименование Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV (наричано по-нататък „Mevi“), е дружество, което се занимава със складиране и претоварване на стоки. Дружеството разполага с лиценз за управление на митнически и данъчен склад.
Van Caem е дружество, което се занимава с международна търговия на маркови стоки.
Bacardi произвежда и пуска на пазара алкохолни напитки. Дружеството притежава различни марки за тези стоки.
През 2006 г. по искане на Van Caem няколко произведени от Bacardi пратки, превозвани към Нидерландия от трета държава, са складирани при Mevi на пристанището в Ротердам (Нидерландия).
Стоките са били поставени в митнически режим на отложено плащане външен транзит или митническо складиране, като подобни стоки се означават като „стоки T1“.
Впоследствие някои от тези стоки са пуснати в свободно обращение и поставени в режим на отложено плащане на акциз. По този начин стоките напускат митническите режими на отложено плащане, уредени в членове 91, 92 и 98 от Митническия кодекс, и попадат в данъчен склад.
Тъй като не се съгласява с вноса на разглежданите стоки в ЕИП и след като научава, че продуктовите кодове са били свалени от бутилките, съставляващи съответните пратки, Bacardi ги иззема и иска от Rechtbank Rotterdam да постанови няколко мерки. За тази цел дружеството се позовава на засягане на регистрираните му в Бенелюкс марки.
С решение от 19 ноември 2008 г. Rechtbank Rotterdam (съд на Ротердам) констатира, че вносът на разглежданите стоки в ЕИП засяга марките, регистрирани в Бенелюкс, и приема някои от поисканите мерки.
TOP Logistics обжалва това решение пред Gerechtshof Den Haag (апелативен съд на Хага). Van Caem е допуснато да встъпи в апелативното производство.
С междинно решение от 30 октомври 2012 г. тази юрисдикция приема, че докато разглежданите стоки имат статут на стоки T1, няма засягане на марките на Bacardi, регистрирани в Бенелюкс.
Колкото до въпроса дали е налице засягане на посочените марки, веднага след като разглежданите стоки са поставени в режим на отложено плащане на акциз, в междинното си решение въпросната юрисдикция посочва намерението си да отправи преюдициално запитване.
В акта за отправяне на преюдициално запитване Gerechtshof Den Haag посочва, че за разлика от случая със стоките T1, евентуално дължимите вносни митни сборове са били платени за стоките, които се намират в данъчен склад. Ето защо последните стоки са внесени по смисъла на Директива 92/12 и пуснати в свободно обращение. Те са станали общностни стоки.
Тези констатации обаче според Gerechtshof Den Haag не трябва задължително да доведат до заключението, че разглежданите стоки са внесени по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 89/104.
От друга страна, Gerechtshof Den Haag има съмнения по въпроса дали по отношение на стоките, поставени в режим на отложено плащане на акциз, може да става въпрос за „използване“ „в търговската дейност“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 и за опасност от засягане на една от функциите на марката по смисъла на практиката на Съда.
При тези условия Gerechtshof Den Haag решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„Въпросите се отнасят до стоки с произход извън ЕИП, които, след като са били въведени на територията на ЕИП (не от притежателя на марката и без негово съгласие), са поставени в режим външен транзит или в режим митническо складиране […] в държава — членка на Европейския съюз.
1) Следва ли да се приеме, че когато подобни стоки впоследствие, при обстоятелствата по настоящото дело, са поставени в режим на отложено плащане на акциз, е извършен внос по смисъла на член 5, параграф 3, буква в) от Директива 89/104, доколкото става въпрос за „използване (на знака) в търговската дейност“, което притежателят на марката може да забрани съгласно член 5, параграф 1 от посочената директива?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се приеме, че при обстоятелствата по настоящото дело самото присъствие на такива стоки в държава членка (които в тази държава членка са поставени в режим на отложено плащане на акциз) не засяга или не може да засегне функциите на марката, поради което нейният притежател, позоваващ се на правата си върху тази национална марка в посочената държава членка, не може да се противопостави на присъствието на тези стоки?“.

Решението на съда:

Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка, регистрирана в една или няколко държави членки, може да се противопостави на това трето лице да постави в режим на отложено плащане на акциз стоки, защитени от тази марка, след като ги е внесъл в Европейското икономическо пространство и ги е пуснал в свободно обращение, без съгласието на притежателя на марката.

English version

The European Court issued a judgment in Case C-379/14 TOP Logistics BV, Van Caem International BV v Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd; Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd v TOP Logistics BV, Van Caem International BV.
The case concerns the following:

TOP Logistics, formerly Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV (‘Mevi’), is an undertaking active in the storage and transhipment of goods. It has a licence to operate a customs warehouse and an excise warehouse.
Van Caem is an undertaking active in the international trade in trade-marked goods.
Bacardi produces and markets alcoholic drinks. It is the proprietor of various trade marks for those products.
During 2006, at the request of Van Caem, several consignments produced by Bacardi, transported to the Netherlands from a third State, were stored with Mevi in the port of Rotterdam (Netherlands).
Those goods were placed under the customs suspension arrangement for external transit or customs warehousing, such goods being known as (‘T1 goods’).
Subsequently, some of those goods were released for free circulation and placed under the duty suspension arrangement. Accordingly, those goods left the customs suspension arrangement regulated by Articles 91, 92 and 98 of the Customs Code and were placed in a tax warehouse.
Not having consented to the introduction of the goods at issue into the EEA and having, furthermore, learnt that the product codes had been removed from the bottles in the relevant consignments, Bacardi had them seized and sought various orders from the Rechtbank Rotterdam (District Court, Rotterdam). For that purpose it relied on an infringement of its Benelux trade marks.
By judgment of 19 November 2008, the Rechtbank Rotterdam held that the introduction into the EEA of the goods at issue infringed Bacardi’s Benelux trade marks and it took some of the requested measures.
TOP Logistics brought an appeal before the Gerechtshof Den Haag (Court of Appeal, The Hague). Van Caem was granted leave to intervene in those appeal proceedings.
By interlocutory judgment of 30 October 2012, that jurisdiction ruled that, as long as the goods at issue had the status of T1 goods, there was no infringement of Bacardi’s Benelux trademarks.
As to whether those marks had been infringed once the goods at issue had been placed under the duty suspension arrangement, that Court stated, in its interlocutory judgment, its intention of submitting a request for a preliminary ruling.
In the order for reference, the Gerechtshof Den Haag states that, unlike in the case of T1 goods, any import duties which might be payable were paid for goods in a tax warehouse. Those goods have, consequently, been imported within the meaning of Directive 92/12 and released into free circulation. They have become Community goods.
Those findings must not, however, according to the Gerechtshof Den Haag, necessarily lead to the conclusion that the goods at issue have been imported within the meaning of Article 5(3)(c) of Directive 89/104.
Moreover, the Gerechtshof Den Haag has doubts whether, in relation to goods placed under the duty suspension arrangement, there can be ‘use’ ‘in the course of trade’ within the meaning of Article 5(1) of Directive 89/104 and a likelihood of an adverse effect on one of the functions of the trade mark within the meaning of the case-law of the Court.
In those circumstances, the Gerechtshof te Amsterdam decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
‘These questions concern goods originating outside the EEA which, after having been brought into the territory of the EEA (neither by the trade mark proprietor nor with its consent), are placed in a Member State of the European Union under the external transit procedure or under the customs warehousing procedure.
(1) Where such goods are subsequently placed under a duty suspension arrangement, as in the present case, must those goods then be regarded as having been imported within the meaning of Article 5(3)(c) of Directive 89/104 with the result that there is “use (of the sign) in the course of trade” that can be prohibited by the trade mark proprietor pursuant to Article 5(1) of that directive?
(2)  If Question 1 is answered in the affirmative, must it then be accepted that in circumstances such as those in the case at issue, the mere presence in a Member State of such goods (which have been placed under a duty suspension arrangement in that Member State) does not prejudice, or cannot prejudice, the functions of the trade mark, with the result that the trade mark proprietor which invokes national trade mark rights in that Member State cannot oppose that presence?’

The Court's decision:

Article 5 of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark registered in one or more Member States may oppose a third party placing goods bearing that trade mark under the duty suspension arrangement after they have been introduced into the EEA and released for free circulation without the consent of that proprietor.

петък, 24 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1.   България е на 57-мо място по иновации в света. Повече информация тук.

2.  И в медиите, и в политическите среди се говори за патентите тролове, но не и за патентите, които използват. За повече информация тук. 

3. ЕС блокира глобална реформа в областта на авторското право, която би позволила по-широк достъп до знания. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Bulgaria is in 57th place in the world in innovation. More information here.

2. In media and political circles everyone talks about patent trolls but not for the patents they use. For more information here. 

3. The EU has blocked a global reform of copyright that would allow wider access to knowledge. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here

сряда, 22 юли 2015 г.

Битката за тъмно синьото в Германия пордължава - The battle for the dark blue color in Germany continues

Съдебните дела между Unilever и Nivea продължават с пълна сила. Основата на спора е регистрирана от Nivea марка - тъмно син цвят (Pantone 280 C). Unilever опитват да заличат тази марка. Първоначално съдът в Мюнхен заличава марката, като отхвърля предоставеното от Nivea социологическо изследване за познатостта на този цвят от потребителите в Германия във връзка с продуктите на Nivea.
Наскоро the Federal Court of Justice излезе с решение, което връща делото за преразглеждане. Според съда предоставеното социологическо проучване разглежда въпроси касаещи тъмно синия цвят в комбинация с бяло ( по този начин Nivea използва цветовете върху опаковките си). Според съда трябва да се предоставят материали касаещи единствено познатостта на синия цвят. Освен това цитираната от първоинстанционния съд граница от 75% изисквана познатост сред потребителите е прекалена, дори и 50% са достатъчни.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: WIPR.

English version

The litigation between Unilever and Nivea continues in full force. The dispute is about a registered trademark - dark blue (Pantone 280 C) by Nivea. Unilever try to cancel that mark. Initially, the court in Munich canceled the mark rejecting the survey about brand awareness of this color among consumers in Germany provided by Nivea.
Recently, the Federal Court of Justice ruled and remanded the case. According to the court the survey addresses only issues concerning dark blue in combination with white (thus Nivea uses the colors on their packaging). According to the court materials concerning only blue color
must be submitted because the mark cover only this pantone.. Furthermore, the cited by the lower Court limit of 75% required level of  awareness among consumers is excessive, even 50% is enough.
More information here.
Source: WIPR. 

вторник, 21 юли 2015 г.

Нови такси за регистрация на международни марки в Сан Марино - New fees for registration of international trademarks in San Marino

WIPO оповести нови индивидуални такси за посочване на Сан Марино в заявки за международни марки. Таксите влизат в сила от 16.08.2015 и са както следва:English version

WIPO announced the introduction of new individual fees for designation of San Marino in international applications for trademarks. The fees will take into affect on 16.08.2015 and are as follow:

понеделник, 20 юли 2015 г.

Сърбия се присъедини към TM View - Serbia joins TM View

OHIM съобщава за присъединяването на Сърбия към общата база данни за търговски марки TM View, считано от 06.07.2015.  
По този начин базата данни вече обхваща 39 страни с общо 27,8 милиона търговски марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about the accession of Serbia to TM View trademark data base as of 06.07.2015. By this way, the total number of TM View member states become 39 with 27,8 million trademarks.
More information can be found here.

петък, 17 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Търговската марка "Zorro" е обявена за недействителна в Европа За повече информация тук. 

2. Авторското право и общественият интерес не са непременно конкуриращи се сили. За повече информация тук. 

3. Австрия: Върховният съд потвърди, че блокирането на уебсайт е валидна мярка срещу пиратството. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук    

English version

1. The trademark "Zorro" was declared invalid in Europe For more information here.

2. Copyright and the public interest are not necessarily competing forces. For more information here.

3. Austria: The Supreme Court confirmed that blocking web sites is a valid measure against piracy. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.