четвъртък, 30 юни 2011 г.

Одобрени са промени в наредбата за регистрация на промишлен дизайн


Новина от Министерски съвет на Р.България:

Правителството направи промени в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Новите текстове следват измененията в Закона за промишления дизайн, които влязоха в сила на 12 февруари т. г. Те ограничават извършваната експертиза само до проверка на външния вид на продукта или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите и цветовото съчетание, както и до възможността той да противоречи на обществения ред и добрите нрави. С оглед на това отпада и изискването за публикуване на заявката за промишлен дизайн преди провеждането на експертизата. Предвидени са изменения и в нормите, уреждащи производството по постановяване не само на пълен, но вече и на частичен отказ за регистрацията на промишлен дизайн. По този начин се улеснява заявителят при преценката му за обхвата на правната закрила, която се търси със заявката.

Друга промяна е свързана със съкращаване на сроковете за заплащане на таксите, както и за коригиране на недостатъци по заявката и за отговор срещу предварителен отказ. Целта е ускоряване на производството по регистрация.

Предлагат се разпоредби, които подробно уреждат производството по нововъведената процедура за отлагане на публикацията на регистриран промишлен дизайн.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АБРО ИЗБРА НОВИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


Новина от АБРО:

На 17 юни 2011 година в Националния дворец на културата се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО.
Изпълнителният директор на АБРО Гриша Камбуров представи доклада за дейността на организацията през отчетния период и доклада на Контролния съвет, които бяха високо оценени от Общото събрание. Приети бяха изменения и допълнения на Устава на АБРО, които синхронизират същия с приложимата нормативна уредба и отговарят на измененията в медийната среда.
Със свое решение, след изтичане на двугодишния мандат, Общото събрание освободи Управителния и Контролния съвет на АБРО. Съгласно приетата процедура се проведе избор за нов състав на Управителния и Контролния съвет с мандат от три години.
След проведено гласуване Общото събрание избра Атанас Генов за Председател на Управителния съвет за следващите три години.

Общото събрание прие и основните приоритети на организацията през следващата година, част от които са:
  1. активни действия по отношение на неоторизираното предаване и препредаване на радио- и телевизионни програми;
  2. намиране на дългосрочно решение за уреждане на авторските и сродни права в програмите на доставчиците на радиоуслуги и аудиовизуални медийни услуги;
  3. намаляване на регулаторната тежест и увеличаване правомощията и отговорностите на органите за саморегулация – Национален съвет за саморегулация и Фондация за журналистическа етика;
  4. преминаването от аналогово към цифрово телeвизионно излъчване.

сряда, 29 юни 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Актуални законодателни промени в различни страни, свързани с опазването на защитено съдържание в Интернет.
За повече информация тук.

2. "Звукът на тишината" – статия, анализираща звукозаписите и законите за авторското право в САЩ .
За повече информация тук.

3. Десет бранда, които ще изчезнат през 2012 г.
За повече информация тук.

4. Съвети относно търговските марки и брандинга.
За повече информация тук.

5. Може ли в действителност да се патентова едно кликване на компютърната мишка?
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Recent legislative changes in various countries, relating to the conservation of protected content on the Internet.
For more information here.

2. "The Sound of Silence" - an article analyzing audio recordings and copyright laws in the U.S..
For more information here.

3. Ten brands which will disappear in 2012.
For more information here.

4. Some advices concerning trademarks and branding.
For more information here.

5. Can you actually patent a single click of a mouse?
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 28 юни 2011 г.

The court in Germany refused registration of the mark iNany - Съдът в Германия отказа регистрацията на марка iNany


Ето още един пример за това, че макар законодателствата по света да са близки, то тяхното тълкуване не винаги е едно и също.
Става дума за словна марка iNany заявена по национален ред в Германия за класове 9, 38 и 45. Същата марка е била успешно регистрирана, като европейска марка.
Немското патентно ведомство отказва да регистрира марката с доводите, че тя се състой от буквата i ( която е използвана широко като съкращение за интернет) и думата Nany ( която означава бавачка и е позната на потребителите в Германия).
С оглед на това тази марка в своята цялост подсказва характеристиките на предлаганата услуга, поради което тя е описателна и неотличителна.
The Federal German Patent Court потвърди това решение на Патентното ведомство и отказа регистрация на посочената марка.
информация на Marques Class 46.

English version

Here's another example that although the laws in the world are similar, their interpretation is not always the same.
In this case we have the word mark iNany filed under the national procedure in Germany for classes 9, 38 and 45. That mark has been successfully registered as a European trademark.
The German Patent Office refused to register the mark on the grounds that it consists of the letter i (which is widely used as an abbreviation for Internet) and word Nany (which means a nanny and is familiar to consumers in Germany).
In view of this the mark in its entirety suggests the characteristics of the service, so it is non-distinctive and descriptive.
The Federal German Patent Court confirmed the decision of the Patent Office and refused registration of the mark.
information Marques Class 46.

понеделник, 27 юни 2011 г.

The sale of Nortel's patent portfolio has been postponed by one week - Продажбата на патентното портфолио на Nortel е отложено с една седмица


Tangible IP съобщава за отлагането с една седмица на аукционна на който ще бъде разпродадено патентното портфолио на фалиралия канадски телеком Nortel.
През последните месеци бяхме свидетели на истинска словесна война между различните кандидат купувачи, като Google, Apple, RIM, Ericsson и други.
Причината за проявленията на изнервеност в тези компании се крие във факта, че макар фалирала Nortel притежава огромно портфолио от патенти касаещи IT индустрията. Този който притежава тези патенти ще има възможността от една страна за легален достъп до нови технологии, а от друга ще има средството за водене на съдебни дела срещу преките си конкуренти при положение, че те произвеждат продукти засягащи част от посочените патенти.
Дали обаче само компании ще проявят интерес към тези патенти?
Според слухове независим китайски фонд също може да се включи в надпреварата. Може би зад това прозира определена държавна политика на Китай за придобиване на нови и нови технологии.
Каква е цената?
Според различни анализатори цената на патентното портфолио на Nortel е около 1 милиард долара. С оглед на сериозният интерес обаче тази цена може да се увеличи два до три пъти. С една дума добри новини за кредиторите на фалиралия канадски телекомуникационнен гигант.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Tangible IP reported about the news for one week postponement of the auction for the sale of patent portfolio of bankrupted Canadian telecom Nortel.
We were witnesses in recent months to the real war of words between the candidate buyers such as Google, Apple, RIM, Ericsson and others.
The reason for the manifestations of nervousness in these companies lies in the fact that although bankruptcy Nortel has a huge portfolio of patents related to IT industry. Whoever owns these patents will have the option on one hand to legal access to new technologies and on the other hand he will has a tool for litigation against its direct competitors, provided that they produce products affecting the part of those patents.
Were companies only be interested in these patents?
Allegedly independent Chinese fund may also be included in the race. Maybe we can see behind it a state policy of China to acquire new and emerging technologies.
What is the cost?
According to various analysts the price of Nortel's patent portfolio is about $ 1 billion. In view of serious interest, however, that price may be increased two to threefold. In one word good news for creditors of bankrupted Canadian Telecommunication giant.
More information can be found here.


петък, 24 юни 2011 г.

New Top Level Domains (gTLDs) - Нови домейни от първо ниво ( gTLDs)

ICANN обяви историческото си решение за появата на нови домейни от първо ниво ( gTLDs) с което беше сложен край на продължилата дълго време дискусия по въпроса.
Това решение е революционно, тъй като предоставя неограничени възможности пред домейн имената в интернет пространството.
Считано от 12 януари 2012 всяка компания или заинтересовано лице може да регистрира домейн от том ниво, като .apple, .canon, .paris, .london и тн.
Това удоволствие ще струва 185 хиляди долара.
ICANN предвижда широко мащабна PR кампания, която да анонсира новите възможности за създаване на домейн имена.English version

ICANN announced its historic decision for new Top Level Domains (gTLDs) which had ended the long-lasting debate on the issue.
This solution is revolutionary because it provides unlimited opportunities for domain names on the web.
As from January 12, 2012, any interested person or company can register a domain of top level, such as .apple, .canon, .paris,. .london and so on.
This pleasure will cost 185,000 dollars.
ICANN provides large-scale PR campaign to announce new opportunities to create domain names.

четвъртък, 23 юни 2011 г.

Illegal streaming is a felony in the U.S.? - Незаконният стрийминг е углавно престъпление в САЩ?


The U.S. Senate Judiciary Committee одобри законопроект, който обявява стрийминга в интернет на защитени от авторското право филми и ТВ сериали, за углавно престъпление.
Този законопроект е подкрепян силно от the Motion Picture Association of America (MPAA), the Independent Film & Television Alliance (IFTA) и от the National Association of Theatre Owners (NATO). Според тях предаването на филми и ТВ сериали в интернет води до огромни финансови загуби за индустрията.
Това е още една стъпка към все по затягащото се законодателство в САЩ касаещо авторското право. С развитието на интернет и все по-големия брой интернет потребители, стрийминга и други подобни практики започнаха да оказват сериозно влияние на печалбите и загубите на филмовата и телевизионна индустрия в страната.
Въпросът е първо дали този законопроект ще бъде гласуван и въведен в действие и второ дали подобни законодателни рамки ще се наложат и в други части на света, което се предопределя от глобалния характер на днешните бизнес модели.
информация на The 1709 Blog.

English version

The U.S. Senate Judiciary Committee has approved a bill that would make it a felony to stream copyrighted movies and TV episodes online.
This bill is supported strongly by the Motion Picture Association of America (MPAA), the Independent Film & Television Alliance (IFTA) and the National Association of Theatre Owners (NATO). In their opinion the streaming of movies and TV series on the Internet leads to huge financial losses for the industry.
This is another step towards more tightening laws concerning copyright
in the U.S. With the development of the Internet and the increasing number of Internet users, streaming and other such practices have begun to have a significant impact on profits and losses of film and television industry in the country.
The question is first whether this bill will be enacted and secondly whether such legislative frameworks will be forced in other parts of the world which is determined by the global nature of today's business models.

information of The 1709 Blog.

сряда, 22 юни 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. На 16 юли 2011 г. в Министерството на културата официално бе подписано Рамково споразумение между дружеството за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР и най-голямата асоциация в областта на туризма и ресторантьорството у нас - Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/

За повече информация тук.

2.Десетте най-ценни търговски марки.
За повече информация тук.


3. Трима души в Южен Китай са осъдени за кражба на дизайн на iPad2 таблет на Apple и за използването му за производство на фалшификати.
За повече информация тук.

4. Европейско патентно ведомство (EPO)
Без патенти ще бъде трудна дори появата на зелени технологии”, интервю с Pekka Kosonen, експерт към ЕС.
За повече информация тук.

5. Microsoft е против това Google да закупи патенти от Nortel.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. On July 16, 2011 the Ministry of Culture was officially signed a Framework Agreement between the collecting societies MUSICAUTOR and largest association in the field of tourism and catering industry in Bulgaria - Bulgarian Hotel and Restaurant Association.
For more information here.

2.
The ten most valuable brands.
For more information here.


3. Three people in southern China have been convicted of theft of design of iPad2 and its use for the production of counterfeits.
For more information here.


4. European Patent Office (EPO)
Without patents it will be difficult even the appearance of green technologies- an interview with Pekka Kosonen, expert of the EU.
For more information here.


5. Microsoft has opposed Google to buy patents from Nortel.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 21 юни 2011 г.

Italian bean protected as a geographical indication in Europe - Италиански боб защитен, като географско означение в Европа


Италианският боб FAGIOLO CUNEO вече е регистрирано географско означение в Европа.
Европейската комисия оповести своето решение на 18.05.2011г.Този вид боб има и свое отличително лого, което може да видите.
Историята на Fagiolo Cuneo започва в началото на 19 век. След 50 години на 20 век този боб се превръща в един от основните поминъци в област Cuneo, Италия. През 1989 година е създадена Асоциация на производителите му, която има за задача да го защитава и да спомага да развитието на бизнесът свързан с него.

English version

The Italian bean FAGIOLO CUNEO is a registered geographical indication in Europe.
The European Commission announced its decision on 18.05.2011. This type of bean has its own distinctive logo, which you can see.
The history of Fagiolo Cuneo began in the early 19th century. After 50 years of the 20th century that bean became one of the main livelihoods in the area Cuneo, Italy. In 1989, was founded Association of Manufacturers which aims is to protect and to promote business development associated with it.


понеделник, 20 юни 2011 г.

Taiwan with a new law concerning trademarks - Тайван с нов закон за търговските марки


Патентното ведомство на Тайван анонсира новият закон за търговските марки в страната, който влиза в сила считано от 31.05.2011г.
Според новия закон излагането на фалшиви стоки в интернет под регистрирана чужда марка ще бъде наказвано със сериозна глоба и до 1 година затвор.
Другите промени в законодателството са възможността за закрила, като марки на анимация, холограми, триизмерни форми и тн.
Повече информация може да откриете тук.
информация на IP Dragon.

English version

Taiwan Patent Office announced the new Trademark Law in the country which came into force on 31.05.2011.
Under the new law the exposure of fake goods on internet
under registered trademark owned by other person without permission will be punished with heavy fines and up to 1 year in prison.
Other legislative changes are the possibility of protection as trademarks of animation, holograms, three-dimensional shapes and so on.
More information can be found here.
information on IP Dragon.


петък, 17 юни 2011 г.

PATSNAP - a good database concerning patent information - PATSNAP- добра база данни с патентна информация


The Intellogist Blog съобщава за наличието на една нова база данни с патенти от цял свят PATSNAP.
Базата е организирана изключително добре, дава възможност за търсене на патенти в различни държави по света, като САЩ, ЕС, WIPO и тн.
Освен базовата информация за патентите се предоставят и сканирани версии на документацията.
В добавка системата предоставя възможност за автоматични патентни анализи, сортиране на компании лидери в различните технологични области и тн.
Повече информация и достъп до базата данни може да откриете тук.

English version

The Intellogist Blog announces the availability of a new database concerning worldwide patents PATSNAP.
The base is extremely well organized and allows searching of patents in various countries around the world such as USA, EU, WIPO, etc.
Besides basic information about patents it granted scanned versions of documents.
In addition the system allows for automated patent analysis, sorting the leading companies in various technological fields and so on.
More information and access to the database can be found here.Change in the Amounts of the Individual Fee: Viet Nam - Нови индивидуални такси за международни марки с посочване на Виетнам


WIPO оповести нови индивидуални такси при посочване на Виетнам в заявки за международни марки.
Таксите са както следва:

Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services- 101;
– for each additional class- 84;Renewal
– for one class of goods or services- 91;
– for each additional class- 80;
информация на WIPO.

English version

WIPO announced new individual charges, an indication of Vietnam in international applications for trademarks.
Fees are as follows:


Information WIPO.

четвъртък, 16 юни 2011 г.

Customs Union between Russia, Belarus and Kazakhstan - Митнически съюз между Русия, Беларус и Казахстан


В края на миналата година Русия, Беларус и Казахстан подписаха Споразумение за унифицирани принципи на регулация относно защитата на интелектуалната собственост. Това споразумение е част от така нареченият Митнически съюз между тези три държави, който по аналогия с ЕС дава възможност за свободно движение на стоки в страните членки.
Споразумението ще влезе в сила от 1 януари 2012 година.
Според член 13 от него използването на марка по отношение на стоки законно реализирани от притежателя на марката или от друго лице с негово съгласие на територията на която и да е от страните членки няма да представлява нарушаване на права върху тази марка.
С една дума този член въвежда така нареченият принцип на регионално изчерпване на права върху търговски марки, като е например ситуацията с марката на Общността.
Реално по този начин паралелният внос на стоки с една и също марка в страните членки, а именно Русия, Беларус и Казахстан, няма да бъде спиран на основа на права върху търговска марка.
Информация Marques Class 46.
Връзка
English version

At the end of last year Russia, Belarus and Kazakhstan signed an Agreement refer to uniform principles of regulation concerning the protection of intellectual property. This agreement is part of the so-called Customs Union between these three countries which by analogy with the European Union allows free movement of goods in member states.
The Agreement will enter into force on January 1, 2012.
According to Article 13 thereof, the use of a mark for goods lawfully realized by the proprietor or other person with his consent in the territory of either Party shall not constitute an infringement of that mark.
In short, this article introduces the so-called principle of regional exhaustion of trademark rights as for example the situation of the Community trade mark is.
Actually thereby parallel imports of goods by one mark in member countries, namely Russia, Belarus and Kazakhstan will no longer be prohibited on grounds of trademark rights.
Information Marques Class 46.


British and Irish Legal Information Institute


Сайтът на British and Irish Legal Information Institute предоставя изключително разнообразна и интересна правна информация, решения на съдебни дела, законодателство и тн. не само във Великобритания но и в други части от света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The web site of the British and Irish Legal Information Institute provides extremely varied and interesting legal information, court decisions, legislation and so on, and not only for Britain but also for other parts of the world.
More information can be found here.

сряда, 15 юни 2011 г.

Nokia beat Apple - Nokia победи Apple


Nokia постигна успех срещу един от основните си конкуренти на пазара на смарт телефони Apple.
Двете компании бяха в съдебно дело, според което Nokia обвиняваше американската компания в нарушаване на близо 10 нейни патента за различни технологии използвани в смарт телефоните.
Компаниите уредиха спора си чрез извън съдебно споразумение. Apple ще плащат роялтис на Nokia за да продължат да използват патентованите от нея технологии. Макар да не се споменава сума според някои анализатори става въпрос за стотици милиони долара.
Тази добра новина за Nokia доведе до покачване на акциите на компанията с 3%.
От стратегическа гледна точка победата на Nokia им позволява да си вземат глътка въздух, от ожесточената война с компании, като Apple, HTC и Samsung, които през последните години сериозно застрашиха лидерската позиция на Nokia.
Според различни хипотези това е само началото на контраатаката на Nokia срещу конкурентите й, особено срещу тези използващи платформата Android, която набира все повече скорост. Както е известно вече Nokia и Microsoft подписаха споразумение за сътрудничество целта на което е финландската компания да започне да ползва платформата Windows Phone за своите телефони, която да конкурира Android на Google, който чрез агресивна политика застраши сериозно пазарните позиции на Nokia.
Информация публикувана със съдействието на Люба Ж.

English version

Nokia achieved big success against one of her main competitors in the market of smartphones, namely Apple.
The two companies were in a lawsuit according to which Nokia accused the US company in violation of her 10 patents for various technologies used in smart phones.
The companies settled their dispute through an agreement. Apple will pay royaltis to Nokia to continue to use her proprietary technology. Although there is not mentioned any amount, according to some analysts we talking about hundreds of millions of dollars.
This good news for Nokia lead to an increase in the company's shares by 3%.
From a strategic point of view Nokia's victory allows them to take a breath from fierce war with companies like Apple, HTC and Samsung which in recent years seriously jeopardize the leadership of Nokia.
According to various assumptions this is only the beginning of Nokia's counterattack against its competitors especially against those using the platform Android which is gaining more momentum. As it is known Nokia and Microsoft signed a cooperation agreement the objective of which is that Finnish company going to start using the Windows Phone platform for their phones to compete with Android owned Google which through an aggressive policy seriously threaten the market positions of Nokia.
Information published with the assistance of Luba J.


Change in the Amounts of the Individual Fee: Tajikistan - Нови индивидуални такси за международни марки с посочване на Таджикистан


WIPO оповести нови индивидуални такси при посочване на Таджикистан в заявки за международни марки. Таксите са както следва:

Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services- 230;
– for each additional class- 14;

Renewal
– for one class of goods or services- 230;
– for each additional class- 14;

Информация WIPO.

English version

WIPO announced new individual fees, in case of indication of Tajikistan in applications for international trademarks. Fees are as follows:

Information WIPO.

вторник, 14 юни 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. YouTube вече предлага на хората, които качват видео, възможността да лицензират видеоклиповете си под Creative Commons Attribution License, което дава право на останалите потребители да използват и да правят ремикс на оригинала, стига да признаят заслугата на създателя му.
За повече информация тук.

2. Върховният съд на САЩ единодушно потвърди първоинстанционното решение, че от Microsoft са нарушили патента на малката канадска компания i4i и е необходимо да заплатят 290 милиона щатски долара.
За повече информация тук.

3. Възможности за застрахователно покритие при спорове свързани с интелектуалната собственост.
За повече информация тук.

4. Разкриване на някои заблуди относно патентите.
За повече информация тук.

5. Доклад на Thomson Reuters за търговските марки разкрива нови предизвикателства и възможности за фармацевтичните брандове.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. YouTube now offers to those who upload videos, the ability to license their videos under Creative Commons Attribution License, which entitles other users to use and make a remix of the original, provided they acknowledge the merit of its creator.
For more information here.

2. The U.S. Supreme Court unanimously confirmed the first instance decision that Microsoft violated the patent of a small Canadian company i4i and need to pay 290 million U.S. dollars.
For more information here.

3. Opportunities for insurance coverage in disputes relating to intellectual property.
For more information here.

4. A disclosure of certain misconceptions about patents.
For more information here.

5. A report of Thomson Reuters concerning trademark reveals new challenges and opportunities for pharmaceutical brands.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 13 юни 2011 г.

Eminem sues Audi - Eminem съди Audi


В немските медии се появи новината, че рап певецът Eminem ще заведе дело срещу немският производител на автомобили Aidu за нарушаване на авторски и сродни права.
Казусът касае използваната от Audi мелодия в една от новите им ТВ реклами представяща модела Audi A6 Avant.
Мелодията силно напомня на песента на Eminem "Lose Yourself".
Случаят става още по интересен с оглед на факта, че преди време Chrysler направиха подобна реклама с участието на Eminem, като за мелодия на клипа също беше използвана песента "Lose Yourself".
За сега Eminem и неговия продуцент Eight Mile Style искат от съда преустановяване излъчването на рекламата и обезщетение за непозволеното използване на песента на Eminem. Няма информация дали от Chrysler също ще изкажат някакви претенции спрямо Audi.
Това е един от тези случай на използване на мотиви от една песен, които според някои хора не нарушават авторски права. Това обаче не е точно така. Ако достатъчно елементи от старата мелодия личат и в новата, което създава асоциациа насочваща към оригиналната песен, но тогава това е преработка на едно произведение, което означава че е необходимо съгласието на съответните автори, изпълнители и продуценти.
Може да сравните двете мелодии в рекламите на Chrysler и Audi по-долу.English version

From the German media came news that rap singer Eminem will sue the German car manufacturer Aidu for breach of copyright and related rights.
The case concerns the use by Audi a melody in one of their new TV ads showing the model Audi A6 Avant.
This melody strongly resembles the song of Eminem "Lose Yourself".
The case becomes even more interesting in view of the fact that before the time Chrysler made a similar ad featuring Eminem, as the tone of the video was also used the song "Lose Yourself".
For now, Eminem and his producer Eight Mile Style want from the court to suspend the broadcasting of advertising and compensation for unauthorized use of the song of Eminem. There is no information whether Chrysler will have any claim against Audi.
This is one of these cases of use of motifs from a song which according to many people does not violate copyrights. This is not true. If enough elements of the old melody still visible in the new which creating the association referring to the original song then this is a remake of an old work, which means that it require the consent of the respective authors, artists and producers.
You can compare the two melodies in commercials for Chrysler and Audi below.петък, 10 юни 2011 г.

Радио за иновации - An innovation radio


Темата за иновациите набра сериозна скорост през последните години. Появиха се множество информационни източници в тази област, които спомогнаха за оформянето на една глобална дискусия за иновациите и тяхната реална стойност в развитието на съвременната икономика.
Вече има и радио, чиято основна тема е иновациите.
Повече информация може да откриете тук.
Приятно слушане.

English version

The topic of innovation has gained serious momentum in recent years. There are many sources of information in this area that helped to shape a global discussion on innovation and it's real value in the development of modern economy.
Now there is and radio which main theme is innovation.
More information can be found here.

сряда, 8 юни 2011 г.

Gucci has won the battle for the brand G - Gucci спечели битката за марка G


Европейският съд се произнесе в полза на Guccio Gucci SpA в спора им с Guilty относно заявена от тази фирма европейска марка G за стоките от класове 9, 18 и 25.
Gucci притежава множество марки G заявени в тези класове.
Съдът потвърждава решението на Апелативния борд за отказ на регистрация за тази марка.
Според решението на съда макар визуално да има разлика в графичното представяне на между марките то концептуално и фонетично те са идентични. Към това може да се добави факта, че всички марки на Gucci са общоизвестни.
Съдът счита че е обичайно за модната индустрия марките да бъдат използвани в различни стилове и визия, които се променят малко или много с времето и модата. Това обаче не променя силната асоциативна връзка, която тези марки имат помежду си.
информация на Marques Class 46.
English version

The European Court ruled in favor of Guccio Gucci SpA in their dispute with Guilty concerning European mark G applied for goods in Classes 9, 18 and 25.
Gucci owns numerous trade marks G stated in these classes.
The court upheld the Board of Appeal's decision to refuse registration of that mark.
According to the decision of the court, though visually there is a difference in the graphical presentation of the marks
they are phonetically and conceptually identical. To this must be added the fact that all brands of Gucci are well known.
The Court considers that it is customary for the fashion industry brands to be used in different styles and visions that change more or less with time and fashion. This does not change the strong associative link that these trademarks have to each other.
information Marques Class 46.

вторник, 7 юни 2011 г.

Tax cuts involving intellectual property - Намаляване на данъците касаещи интелектуална собственост


Фирмата от Люксембург Vayton Brand Capital е създала реална схема чрез която може да се осъществи до 80% намаляване на данъците касаещи приходи от интелектуална собственост.
Фирмата е изградила своето решение на база на новото законодателство в Люксембург, което позволява сериозно редуциране на данъците, които касаят интелектуална собственост.
Това е интересна новина. Безспорно и до момента имаше такива възможности но повечето от тях се свързваха с островни дестинации.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The company from Luxembourg Vayton Brand Capital has created a real scheme whereby you can achieve 80% reduction of taxes related to income from intellectual property.
The company has built its decision on the basis of new legislation in Luxembourg which allows significant reduction of taxes that apply to intellectual property.
This is interesting news. Undoubtedly, so far had such opportunities but most of them were related to the island destinations.
More information can be found here.

понеделник, 6 юни 2011 г.

Green energy and intellectual property - Зелената енергия и интелектуалната собственост


Днес все повече започва да се говори за така наречената Зелена енергия, която използва възобновяеми източници на енергия и не унищожава природата.
Все повече това говорене се превръща в някакъв вид мода, компаниите в тази област по света се надпреварват да създават иновации в тази насока с които да заемат лидерски позиции на пазара в бъдеще.
Как може да стане това?
Не и без помощта на интелектуалната собственост. Освен наличието на подходяща зелена технология е необходимо и наличието на нейната подходяща защита, която да позволи на инвестиращата компания да постигне възвръщаемост в бъдеще.
В тази връзка статията " Plan your clean energy IP strategy" на авторите Rodger Sadler, Chi Cheung, Xiang Wang и Yali Hu, е доста интересна и очертава в най-общи линии това което така наречените Зелени компании трябва да знаят, когато инвестират и очакват възвращаемост от зелена енергия.
Статията може да откриете тук.

English version

Today more and more we talk about so-called green energy which use renewable energy sources and does not destroy the nature.
Increasingly, this speech is converted into some kind of fashion. The companies in this area are competing to innovate in this direction by which to occupy leadership positions in the market in the future.
How can this happen?
Not without the help of intellectual property. Besides the availability of appropriate green technology it is necessary the availability of its adequate protection by which the investing company can achieve returns in the future.
In this regard, the article "Plan your clean energy IP strategy" by Rodger Sadler, Chi Cheung, Xiang Wang and Yali Hu, is quite interesting and outlines in general terms what the so-called green companies should know when investing and waiting return of green energy.
The article can be found here.


петък, 3 юни 2011 г.

New decisions of the European Court - Нови решения на Европейския съд


OHIM публикува нови решения на Европейския съд касаещи казуси с търговски марки и дизайни на Общността. Те са:

1. C-45/11P (appeal from T-404/09); Board's case: R0379/2009-1; CTMA No: 6 733 315; Judgment of 12/11/2010; Language of the case: DE (Action dismissed; Board and Office's practice confirmed)

FACTS: Deutsche Bahn AG applied to register as a CTM the colour mark shown below consisting of the combination of the colours grey and red for services in Class 39. The examiner refused the registration on the basis of Article 7(1)(b) CTMR.
The General Court dismissed the appeal.

2. Solaria: C-67/11P (appeal from T-188/10); Board's case: R0767/2009-2; OD case: B 1 174 614; CTMA No: 5 153 325; Office response filed on 19/04/2011; Language of the case: ES

FACTS: DTL Corporación, S.L. applied to register as a CTM the figurative mark shown below for services in Classes 37, 41 and 42. Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L. filed an opposition based on the earlier Spanish TM for the figurative mark shown below registered for services in Classes 37 and 42. The grounds were those laid down in Article 8(1)(b) CTMR.
Before the General Court, the applicant claimed incorrect interpretation and application of Article 8(1)(b) CTMR. The appeal was dismissed.

3. RUN THE GLOBE: T-12/09; Board's case: R1779/2007-1; CTMA No: 5 154 521; Judgment of 07/04/2011; Language of the case: DE (Action dismissed; Board and Office's practice confirmed)

FACTS: Alexander Gruber applied for the registration of the word mark ‘Run the globe’ for ‘organisation and running of sporting events’ in Class 41. The Examination Division refused the Community trade mark application on the basis of Article 7(1)(b) and (c) and Article 7(2) CTMR with respect to the services in class 41. The GC confirmed the Boards conclusion that the sign “Run the globe” was devoid of distinctive character for the services in question (para. 30)

4. COMIT: T-84/08; Board's case: R138/2006-4; OD case: B 675 803; CTMA No: 3 104 155; Judgment of 07/04/2011; Language of the case: EN (Action upheld)

FACTS: Entesa Sanpaolo filed a CTM application for the word mark “COMIT” for goods and services in Classes 16, 35, 36, 41 and 42. MIP Metro Group based its opposition on the earlier German figurative mark shown below for goods and services in Classes 9, 16, 35, 36, 41 and 42. The opposition was directed against all the goods and services of the CTM application. The opponent claimed Article 8(1)(b) CTMR.
The GC found that the Board did not err in finding that there is a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR in respect of the services referred to above (para.47).

5. T-159/10; Board's case: R1018/2009-2; CTMA No: 7 576 218; Judgment of 13/04/2011; Language of the case: FR (Action dismissed; Board and Office's practice confirmed)
FACTS: Air France applied to register as a CTM the figurative mark shown below for goods and services in Classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 to 39 and 41 to 45. The examiner refused the registration on the basis of Article 7(1)(b) CTMR.
Finally, the GC recalled that the legality of decisions of the Boards must be assessed solely on the basis of the CTMR, as interpreted by the Court and not on the basis of previous decisions (para.37).

English version

OHIM publishes new decisions of the European Court concerning the case of Community trademarks and designs. They are: