петък, 31 юли 2009 г.

Първата звукова марка в Индия - The First sound mark in India


Spicy IP съобщава новината за първата регистрирана звукова марка в Индия, а именно марката на Yahoo за “yodel” което става през август 2008 година.
Звуковата марка е от групата на така наречените нетрадиционни марки, при която звукът се използва за осъществяване на марковите функции, да отличава едни стоки и услуги от други и да посочва произходът им.
Освен горната регистрирана марка, в Индия вече има още една такава, тази на Allianz. Това потвърждава новата тенденция в страната към заявяване и регистрация на звукови марки.
В Индия една звукова марка може да бъде регистрирана единствено ако е представена графично чрез нотният си запис.
Очакванията са в скоро време и други нетрадиционни марки, като обонятелните и вкусовите да получат закрила в азиатската държава, което е свидетелство за развитието на IP системата й.

English version

Spicy IP reported the news for the first registered sound mark in India, namely mark for Yahoo "yodel" which took place in August 2008.
Sound mark is in the group of so-called non-traditional marks, in which sound is used to implement the branding features to distinguish among products and services of others and to indicate their origin.
Besides the above registered trade mark in India already has another one, that of Allianz. This confirms the new trend in the country to filing and registration of sound marks.
In India a sound mark can be registered only if it is represented graphically, in the form of musical notes.
Expected soon and other non-traditional marks, such as olfactory and taste to obtain protection in the Asian country, which is testimony to the development of its IP system.

четвъртък, 30 юли 2009 г.

Италиански лешник стана географско означение в Европа ( Italian hazelnut become a geographical indication in Europe)


Италианските лешници под името Nocciola Romana бяха признати за географско означение на територията на ЕС на 22 юли 2009 година.
Особената характеристика на тези лешници според описанието им се състой в тяхната плътна структура и липсата на кухини, като те запазват това си състояние и когато са пресни и когато са обработени.
Official Journal of the European Union

English version

Italian hazelnuts called Nocciola Romana are recognized as a geographical indication within the EU. This happened on July 22, 2009.
The special feature of these hazelnuts under description consists in their dense structure and the lack of cavities, they retain that status when fresh and when they are processed.
Official Journal of the European Union

сряда, 29 юли 2009 г.

IP статистика от Кипър ( IP statistics from Cyprus)


Кипърското патентно ведомство оповести статистика касаеща обектите на интелектуална собственост в страната.
Интересното в тази статистика е проследяването по години на активността при заявяване на марки и патенти в Кипър.
От публикуваните данни може да се види, че при заявяването на търговски марки по национален ред е налице спад през последните години. За пример може да се посочи, че през 2003 година заявените марки са били 4 593, докато през 2008 те са 1526, като до момента на 2009 заявките са едва 144.
За разлика от националните марки в Кипър има значителен ръст на тези подадени по международен път. Ако през 2003 те са били 120 то през 2008 те са 1648.
Статистиката относно заявените изобретения в Кипър е колеблива. Ако през 1999 година са били заявени 46 изобретения за получаване на патенти то през 2008 те са 21. Най-голям ръст на заявки за получаване на патенти е имало в периода 2002-2004, когато те са били в границите между 69 и 94.
Пълната статистика може да откриете тук.
информация на Department of the Registrar of Companies and Official Receiver

English version


Cyprus Department of the Register of Companies and Receiver announced the statistics concerning the objects of intellectual property in the country.
The interesting thing in this statistic is a follow-up by years of activity in the application of trademarks and patents in Cyprus.
Published data indicate that when applied under the national trademark line there is a drop in activity in recent years. For example, may indicate that in 2003 claimed marks were 4 593, while in 2008 they were in 1526, taking until 2009 applications are only 144.
Unlike national marks in Cyprus there is significant growth in requested international marks . If in 2003 they were 120 then in 2008 they were 1648.
The Statistics on the inventions claimed in Cyprus has been fitful. If in 1999 were applied for 46 patents in 2008 they are 21. The greatest growth in applications for patents had in 2002-2004 when they were in the range between 69 and 94.
Full statistics can be found here.
information from the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver

Директорът на WIPO беше на среща с Министър председателят на Сингапур ( Director of WIPO was a meeting with the Prime Minister of Singapore )


WIPO съобщава новината за проведената среща между Директорът на Световната организация за интелектуална собственост Mr. Francis Gurry и Министър председателят на Сингапур Mr Lee Hsien Loong.
На срещата са били дискутирани въпроси относно растящата роля на Азия в международната система за интелектуална собственост, промените в климата и ролята на балансираните национални режими за интелектуална собственост подпомагащи икономическият растеж.
информация на WIPO.

English version

WIPO announced the news of meetings between the Director of the World Intellectual Property Organization Mr. Francis Gurry and Prime Minister of Singapore Mr Lee Hsien Loong.
At the meeting were discussed issues concerning the growing role of Asia in the international system of intellectual property, climate change and the role of the balanced national intellectual property regimes for supporting economic growth.
information to WIPO.

вторник, 28 юли 2009 г.

DC Comics в атака ( DC Comics in attack)

В летните жеги се появи една интересна новина в IP KAT касаеща супер героите.
Комикс гигантът DC завежда съдебно дело срещу John Stacks от Флоради за нарушаване на права на интелектуална собственост ( авторско право и търговски марки) чрез производството и продажбата на пластмасови фигурки с образи на герои от комиксите на DC, като Batman, Robin, Catwoman и др.
Според Stacks той е поискал разрешението от актьорите играли тези герои, а именно Adam West, Burt Ward и Frank Gorshin за да използва образите им за своите играчки. От продажбите на тези фигурки той е спечелил около 3000 долара за 10 години. Въпреки това DC завеждат дело с искане за обезщетение в размер на 7,5 милиона долара.
Най-вероятният изход от този спор обаче е извън съдебният поради малките размери на нарушението, което непречи подобни дела да служат, като възпираща и предупредителна мярка срещу бъдещи опити за злоупотреба с права на интелектуална собственост.
информация на IPKAT.

English version

In the summer heat it's appears an interesting news from IP KAT regarding super heroes.
DC Comics giant brought a lawsuit against John Stacks from Floradi for infringement of intellectual property rights (copyright and trademark) by the production and sale of plastic figures with images of characters from comics to DC, as Batman, Robin, Catwoman and others.
According to Stacks, he asked permission from the actors playing these characters, including Adam West, Burt Ward and Frank Gorshin to use their images for him toys. He has earned about 3000 dollars in 10 years from these toys. However, DC proceed with a request for compensation amounting to 7.5 million dollars.
The most likely outcome of this dispute, however, is outside the court due to the small size of the violation, which does not prevent such cases should serve as a warning and deterrent measure against future attempts to abuse of intellectual property rights.
information IPKAT.

събота, 25 юли 2009 г.

Emmentaler и Feta

Много интересна статия от Mark Schweizer за Class 46. Тя касае желанието на властите в Швейцария да защитят името Emmentaler за вид сирене идващо от долината Emmental, Швейцария. Европейският съюз отказва да приеме това искане на Швейцария за защита на Emmentaler, като географско означение на територията на съюза. Това е така поради факта, че в повечето страни такова сирене с дупки се наименува Emmentaler, тоест то е станало родово понятие.
От друга страна гръцкото сирене Feta е защитено, като географско означение в ЕС.
Швейцария която не е член на съюза отказва да признае Feta, като защитено наименование за произход в отговор на отказът на ЕС да признае Emmentaler. По този начин известното гръцко сирене става заложник на борбата между ЕС и Швейцария. Развитието на казусът ще бъде много интересно.

English version

Very interesting article by Mark Schweizer for Class 46. It involves the willingness of the authorities in Switzerland to defend the name type Emmentaler cheese coming from the valley of Emmental, Switzerland. The European Union refused to accept the request of Switzerland for the protection of Emmentaler, as a geographical indication in the EU. This is so because in most countries such a cheese with holes is called Emmentaler, ie it has become generic concept.
On the other hand, Greek Feta cheese is protected as a geographical indication in the EU.
Switzerland is not a member of the EU refuses to recognize Feta, as a protected designation of origin in response to the EU's refusal to recognize Emmentaler. Thus the famous Greek cheese becomes hostage to the struggle between the EU and Switzerland. Development of the case will be very interesting.

петък, 24 юли 2009 г.

LASTMINUTE.COM е частично невалидна за част от стоките и услугите за които е регистрирана ( LASTMINUTE.COM partially invalid)

Компанията от Великобритания Last Minute Network Ltd, получава регистрация, като марка на Общността за LASTMINUTE.COM в класове 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42.
След време немската компания L’TUR TOURISMUS AG подава искане за обявяване на невалидност на тази марка с довода, че тя е описателна, неотличителна и родова за стоките и услугите в класовете й.
Според немците LASTMINUTE.COM се възприема само като домейн за интернет страници предлагащи услуги в последната минута още повече, че фразата “last minute” се използва от много компании за описване на услуги и дейности извършвани в последният момент, поради което не може да се възприеме, като индикация за произход. С наличието на такава марка конкуренцията се възпрепятства от използването на “last minute” за различни услуги с такъв характер, особено в интернет пространството.
Освен горното немската компания счита, че Last Minute Network Ltd са регистрирали марката в разрез с добрата търговска практика тъй като в Германия те използват нерегистрирана марка “L’TUR-Last-Minute” за туристически услуги от 1987 година далеч преди регистрацията на марка LASTMINUTE.COM.
L’TUR TOURISMUS AG искат едновременно и заличаване на марката поради неизползване за някои стоки и услуги.
Компанията от Великобритания контрира, като отрича доводите на немците още повече, че според нея марката LASTMINUTE.COM е придобила вторична отличителност благодарение на своете използване.
The Cancellation Division на OHIM обявява, че комбинацията на искането за невалидност на спорната марка и искането за нейното заличавене е недопустимо тъй като става дума за две отделни действия, за които се плащат две отделни такси.
Според OHIM немската компания си противоречи в част от доводите си. От една страна тя твърди че марката LASTMINUTE.COM е описателна и неотличителна за съответните стоки и услуги, а от друга заявява, че притежава сходна марка, която е отличителна и не е описателна за същите стоки и услуги.
За OHIM повечето стоки и услуги в регистрината марка не водят автоматично до заключението, че се предлагат в последната минута, тоест марката не е описателна.
Все пак OHIM се съгласява, че за част от тях ( ommercial information agency services; provision of information relating to businesses and companies in class 35 and provision of financial information; information services relating to financial and banking services in class 36. марката дори да не е описателна е най-малкото лишена от отличителност.
Поради това The Cancellation Division обявява марката LASTMINUTE.COM за частично невалидна за тези стоки и услуги.
информация на OHIM.

English version


UK company by Last Minute Network Ltd, obtain registration as a Community trade mark for LASTMINUTE.COM in classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
After a time the German company L'TUR TOURISMUS AG filed an application for a declaration of invalidity of this mark simply because it is descriptive, and indistinctive family of products and services for its class
Under the Germans, LASTMINUTE.COM be viewed only as a domain for websites offering services in the last minute, moreover, that the phrase "last minute" is used by many companies to describe services and activities undertaken in the last minute, which can not be seen as an indication of origin. In the presence of such a mark competition is hindered by the use of "last minute" to other such services, especially on the web.
Besides the above, the German company believes that Last Minute Network Ltd are registered that marks contrary to good commercial practice, as in Germany they use non-registered trade mark "L'TUR-Last-Minute" for tourist services in 1987, far before the registration of the ark LASTMINUTE.COM.
L'TUR TOURISMUS AG wants same time, cancellation of the mark due to non use of the mark for certain goods and services.
Company from UK double as rejects the arguments of the Germans, claiming that the mark LASTMINUTE.COM has acquired secondary distinctness thanks to its use.
The Cancellation Division of OHIM announces that the combination of the request for invalidation of the disputed mark and request for its cancelation is unacceptable, because these are two separate actions that are paid two separate fees.
According to OHIM, the German company contrary to its requests. On the one hand it says that the mark is descriptive and LASTMINUTE.COM is indistinctive for the goods and services, and the other hand Germans have a similar mark that is distinctive and not descriptive of the same goods and services.
According to OHIM, most goods and services in mark LASTMINUTE.COM not automatically lead to the conclusion that they are offered at the last minute, that is not a descriptive mark.
However, OHIM agrees that for some of them (commercial information agency services; provision of information relating to businesses and companies in class 35 and provision of financial information; information services relating to financial and banking services in class 36) mark is not descriptive but is indistinctive.
Therefore, The Cancellation Division announces brand LASTMINUTE.COM partial invalid for these goods and services.
information OHIM.

четвъртък, 23 юли 2009 г.

Унгария през погледа на OHIM- Hungary through the eyes of OHIM


OHIM публикува информация за Унгария и нейната активност относно търговски марки на Общността.
Според данните от Унгария до момента са били подадени общо 1400 евро марки. През миналата година те са били 280, а до този момент на 2009 са около 150.
По-голямата част от марките са били фигуративни- 49%, словни 47%.
Най-много заявени марки от Унгария има в клас 35- 318 марки; клас 9- 218 марки; клас 25- 212 марки.
88% от заявките са били подадени по електронен път.
Топ 10 на заявителите от Унгария е:


Топ 10 на представители по индустриална собственост в Унгария е:English version

OHIM publishes information on Hungary and its activity on the Community trade mark.
According to data from Hungary to date have been submitted in 1400 a total of European marks. Last year they were 280, and so far 2009 is about 150.
The majority of marks were figurative, 49%, 47% are word.
Most requested marks from Hungary are in class 35 - 318 marks; Grade 9 - 218 marks, Class 25 - 212 marks.
88% of applications were filed electronically.
Top 10 applicants in Hungary is:


Top 10 on industrial property in Hungary is:вторник, 21 юли 2009 г.

Излезе новият брой на WIPO magazine


Излезе новият брой на WIPO magazine. Съдържанието на броят включва:
информация WIPO.

Нови такси при посочване на ЕС в международна заявка за марка ( New charges under the EU into an international trade mark application)WIPO оповести новината за въвеждане на нови индивидуални такси плащани при посочване на Европейският съюз в заявки за международни марки или при последващо разширяване на заявките и за съюза.
Таксите са както следва:

- до три класа стоки и услуги- 1311 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас- 226 швейцарски франка;При колективни марки:

- до три класа стоки и услуги- 2441 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас- 452 швейцарски франка;

Промяната в таксите влиза в сила от 12 август 2009 година.
информация на WIPO.

English version

WIPO announced the news on the introduction of new individual fees which will be paid under the European Union's requests for international marks and in subsequent applications for extension for the Union.
Fees are as follows:

- Three classes of goods and services in 1311 Swiss francs;
- For each class-226 Swiss francs;

In a collective mark:

- Three classes of goods and services in 2441 Swiss francs;
- For each class-452 Swiss francs;

The change in fees will take effect from August 12, 2009.
information to WIPO.

понеделник, 20 юли 2009 г.

McDonald’s мести европейската си централа- McDonald's moved its European headquarters

IP Watch съобщава новината за това, че McDonald’s има намерение да премести европейската си централа от Англия в Швейцария, Женева.
Това намерение е провокирано от новите данъчни правила, които влизат в сила в Обединеното кралство и които ще облагат с двойни данъци приходите от сделки касаещи интелектуална собственост.
Това напрактика означава, че McDonald’s ще трябва да заплатят данъци по приходите им от сделки за франчайзинг независимо, че се платили вече такива данъци във съответните страни в които франчайзинг веригата е осъществила сделки.
За разлика от Великобритания, швейцарското данъчно законодателство е значително по благосклонно към подобни сделки за интелектуална собственост, което е и основната причина за преместването на централата на компанията за Европа в Женева.
информация IP Watch.

English version

IP Watch reports the news that McDonald's intends to move its European headquarters from England to Geneva,Switzerland.
This intention is provoked by the new tax rules which come into force in the UK. Under those rules, revenue from transactions involving intellectual property will be subject to double taxation.
That means that McDonald's will have to pay taxes on income from transactions franchise, despite being already paid such taxes in the countries in which the franchise chain is carried out transactions.
Unlike Britain, the Swiss tax legislation is considerably more favorable to such intellectual property transactions, which is the main reason for the relocation of company headquarters for Europe in Geneva.
information IP Watch.

Защита на личните данни в ЕС ( Protection of personal data in the EU)


Европейската комисия започна консултации относно законовата рамка на фундаменталното право на защита на личните данни.
Предстой да се започне обсъждане на три основни въпроса:
- какви са новите предизвикателства при защита при защита на личните данни в светлината на новите технологии и глобализацията;
- настоящата законова рамка отговаря ли на тези предизвикателства;
- какви бъдещи действия трябва да се предприемат в тази насока;
информация на Datanomy.

English version

The European Commission launched a consultation on the legal framework of the fundamental right to protection of personal data.
Three main issues will be discussed:
- What are the new challenges in the protection of personal data protection in light of new technology and globalization;
- Is the current legal framework meets these challenges;
- What further action should be taken in this direction;
information Datanomy.

петък, 17 юли 2009 г.

BlackBerry се споразумяха в патентен спор за 268 милиона долара ( BlackBerry agreed in a patent dispute for 268 million dollars)

След години на съдебни маневри наскоро компанията производител на BlackBerry Research in Motion(RIM) достигна до извън съдебно споразумение с Visto Corp., компания която преди няколко години предяви претенции, че RIM нарушава техни софтуерни патенти.
Според постигнатото споразумение RIM ще плати еднократно 268 милиона долара за безсрочна лицензия обхващаща всички спорни патенти на Visto Corp.
RIM ще класифицира по-голямата част от тези разходи в графата- Други, а една част от тях ще попаднат в Нематериални активи.
Подобни споразумения не са нови за RIM. След пет годишна патентна битка през 2006 година RIM плати на NTP 612 милиона долара лицензионна такса.
информация на networkworld.com

English version

After years of legal maneuvers, the company manufacturer of BlackBerry Research in Motion (RIM) recently reached an agreement with Visto Corp. A company several years ago claimed that RIM software infringes their patents.
Under the agreement RIM will pay once 268 million dollars for unlimited license covering all of the disputed patents of Visto Corp.
RIM will classify most of these costs in the column-Other expenditure in the balance sheet and a part of them will fall in intangible assets.
Such agreements are not new for RIM. After five years of patent battle in 2006 RIM paid to NTP 612 million dollar license fee.
information networkworld.com

четвъртък, 16 юли 2009 г.

WIPO се присъедини към Priority Document Exchange (PDX) program - WIPO join to Priority Document Exchange (PDX) programАмериканското ведомство за патенти и търговски марки обяви новината за присъединяването на WIPO към the Priority Document Exchange (PDX) program.
Тази програма позволява, когато един заявител подаде заявка в определено ведомство и претендира за приоритет, документите свързани с този приоритет да се обменят между съответните ведомства без да се заплаща допълнителна такса за това.
WIPO's PDX услуга по отношение на тази програма е достъпна от Priority Document Access Service (DAS) website. По този начин отпада необходимостта заявителят да предоставя сертифицирани копия от документите за приоритет в съответните ведомства.
WIPO е четвъртата институция, която се присъединява към тази програма след патентните ведомства на Кория, Япония и Европейското патентно ведомство.
информация на Patent Docs.

English version

The U.S. Office of Patents and Trademarks announce a news for accession to WIPO to the Priority Document Exchange (PDX) program.
This program allows, when an applicant submits an application in a particular office and claiming priority, documents relating to this priority to be exchanged between the offices without additional fee is charged for this.
WIPO's PDX service in respect of this program is available from the Priority Document Access Service (DAS) website. Thus eliminated the need for the applicant to provide certified copies of priority documents in the respective offices.
WIPO is the fourth institution that joins the program after the Patent Office of Koria, Japan and the European Patent Office.
information from the Patent Docs.

сряда, 15 юли 2009 г.

Европейските митници с по-добри резултати ( European customs, with better results)


ЕС публикува доклад касаещ работата на европейските митници относно опазването на права на интелектуална собственост през 2008 година.
Според данните прилагането на гранични мерки се е увеличило с 13% спрямо 2007 година.
В 80% от случаите сигналите за задържане на предполагаеми фалшификати са получавани от индустрията.
През 2008 година има значително увеличение на обема задържани фалшиви стоки, от 79 милиона през 2007 на 178 милиона през 2008 година.
Някои фалшиви стоки са отбелязали значителен ръст:
- играчки- 136% увеличение;
- електрическо оборудване- 58% увеличение;
- лекарства- 57% увеличение;
- DVD's- 2600% увеличение;
Китай продължава да бъде страната от която се внасят най-много фалшиви стоки, 54% от всички такива стоки.
информация на Europa.

English version

EU published a report concerning the work of the EU customs on protection of intellectual property rights in 2008.
According to information, the application of border measures has increased by 13% compared to 2007.
In 80% of the cases, the signals of detention of suspected counterfeit goods are received by the industry.
In 2008 there is a significant increase in the volume of counterfeit goods detained, from 79 million in 2007 to 178 million in 2008.
Some counterfeit products have made significant growth:
- Toys-136% increase;
- Electrical equipment, 58% increase;
- Drugs-57 percent increase;
- DVD's-2600% increase;
China remains a country of provenance most counterfeit goods, 54 percent of all such goods.
details of Europa.


вторник, 14 юли 2009 г.

Подобрена база данни и статистика за активност относно търговски марки във Финландия ( Improved data and statistics on the trademarks activity )

The National Board of Patents and Registration във Финландия оповести подобренията в базата си данни касаеща търговските марки. Тя вече позволява търсенето да се прави и по номер на международна марка. Като цяло базата е изградена добре, позволява да се търси освен по номера на марки и по техните имена, както и по имена на заявителите.
Освен горното Патентното ведомство във Финландия публикува и информация касаеща заявителската активност относно търговските марки в страната. Сравнението обхваща първото полугодие на 2008 сравнено с това на 2009 година.
Както се вижда от данните по-долу заявените марки през първите 6 месеца на 2009 година са по-малко от тези за същият период на предходната година.информация на Class 46 и the National Board of Patents and Registration.

English version

The National Board of Patents and Registration in Finland announced improvements in the database relating to trademarks. It already allows searches to be made in a number of international mark. Generally, this database is built properly, allows you to search, except in the number of marks, as well as their names, and names of the applicants.
Besides the above, the Patent Office in Finland publish information concerning the activity in ordering new marks in the country. The comparison covers the first half of 2008 compared with that of 2009.
As can be seen from the data below, the marks applied during the first 6 months of 2009 are less than the same period the previous year.information by Class 46 and the National Board of Patents and Registration.

Правилно използване на марка в Швейцария

Mark Schweizer от Class 46 съобщава интересна новина относно начина по който трябва да се използва една марка в Швейцария.
Делото е между Sanofi Pasteur и Targin.
Sanofi Pasteur притежава образна марка и подава опозиция срещу комбинирана марка на Targin, чийто образен елемент е сходен.


Швейцарското патентно ведомство допуснало, че има възможност от объркване на потребителите и приело опозицията. При обжалването обаче The Federal Administrative Court отхвърля опозицията, като отказва защита на по-старата марка поради факта, че тя не се използва в търговската практика на ищеца по начина по който е регистрирана.

Sanofi Pasteur използва регистираната си марка ( черни преплетени вълни) в синьо и тюркоазено) с добавка под нея Sanofi Pasteur MSD.
Според съдът това използване не отговаря на получената регистрация в достатъчна степен. Цветовете и текстът добавят различни впечатления в потребителите.
Това решение на съдът означава, че трябва да се обръща подобаващо внимание на начина по който се регистрира една марка в Швейцария. Регистрацията на черно бели марки при използвани цветни такива в комбинация с текст е недостатъчна и неприложима при водене на спорове.

понеделник, 13 юли 2009 г.

Формата на шоколадовите блокчета Bounty вече не е марка ( The form of blocks Bounty chocolate is no longer marks)

Излезе решение на Първоинстанционният съд относно делото Mars v OHIM.
Предисторията е следната:
През 1998 година Mars подават заявка за европейска марка- формата на шоколадовите блокчета на своя продукт Bounty. Марката е регистрирана през 2003 година в класове 5, 29, 30.
През същата година Ludwig Schokolade подават искане в OHIM за обявяване на горната марка за невалидна поради липса на отличителен характер.
OHIM отхвърля искането но на следваща инстанция the Board of Appeal се произнася за отмяна на регистрацията. Решението е обжалвано от Mars пред Европейският съд, който наскоро излезе с решение по това дело.
Съдът потвърждава решението на the Board of Appeal за невалидност на марката.
Доводите са следните:
Първо формата на шоколадовите блокчета, която е удължена е характерна и за други подобни продукти. Самата дума Bar ( пръчка, парче) изписвана на опаковките описва формата на продукта, тоест че блокчетата са удължени.
Според съдът Mars не са представили достатъчно доказателства за това, че формата на продуктът им е отличителна и за факта, че други производители са я копирали след това.
По отношение на орнаментите върху блокчетата, които според Mars отличават продукта, съдът счита, че потребителите ще ги възприемат, като декоративни елементи, а не като индикация за произход на продукта. Потребителите ще обърнат повече внимание на марката и опаковката отколкото на формата на продукта сама по-себе си, още повече че тя не се вижда при покупка поради плътната опаковка. Тоест потребителят не може да отличи продукта по формата му преди да го разопакова, което не става в момента на покупката.
информация на Curia.

English version

The Court decided the case on Mars v OHIM.
The history is as follows:
In 1998 Mars filed an application for European trademark, the form of chocolate blocks of your product Bounty. The mark was registered in 2003 in classes 5, 29, 30.
In the same year Ludwig Schokolade OHIM lodged an application for a declaration of the top marks as invalid due to lack of distinctive character.
OHIM rejected the request but the next instance the Board of Appeal shall decide on cancellation of registration. The decision was appealed by Mars before the Court of First Instance of the European Communities, which recently issued a decision in this case.
The Court confirms the decision of the Board of Appeal for the invalidity of the mark.
The arguments are as follows:
First, the shape of the chocolate block is characteristic of other similar products. Bar itself is affixed to the packaging describes the product form, ie blocks that are extended.
According to the court, Mars does not have presented enough evidences that the shape of the product is distinctive, and that other manufacturers have copied it then.
Regarding the ornaments on blocks for which Mars says that distinguish the product, the court believes that consumers will perceive them as decorative elements rather than as an indication of origin of the product. Consumers will pay more attention to the mark and packaging rather than the form of the product itself, more that it is not visible due to the purchase package. In a word, the user can not distinguish the product in its form before unpack it which is not at the time of purchase.
information to the Curia.

петък, 10 юли 2009 г.

Налице ли е пускане на една стока на пазара ако тя е само мостра или тестер? ( There is marketing of a product if it is just a sample or tester?)


Много интересно запитване отправено от немски съд към Европейският съд касае делото между парфюмерииният гигант Coty Prestige Lancaster Group GmbH и дистрибуторът Simex Trading AG.
Питането се отнася до следното:
Налице ли е пускане на пазара по смисъла на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/941 и член 7 от Първа директива 89/104/ЕИО2, когато "тестери на парфюми" са предоставени на обвързани с договор посредници, при което не се прехвърля правото на собственост и се забранява продажбата им, така че тези посредници да могат да позволяват на потенциалните си клиенти да ползват съдържанието на стоката, за да я пробват, при положение че върху стоката се посочва, че не може да се продава, че по силата на договора производителят/притежателят на марката може във всеки момент да поиска връщане на стоката и че опаковката на стоката значително се различава от обичайно пусканите на пазара от производителя/притежателя на марката, тъй като е по-семпла?
информация на Curia.

English version

A very interesting request made by a German court to the European Court concerns the case between the perfume giant Coty Prestige Lancaster Group GmbH and the distributor Simex Trading AG.
Question relates to the following:
Are goods put on the market within the meaning of Article 13(1) of Regulation (EC) No 40/94 1 and Article 7 of Directive 89/104/EEC 2 if 'perfume testers' are made available to contractually-bound intermediaries without transfer of ownership and with a prohibition on the sale thereof so that those intermediaries are able to allow potential customers to use the contents of the goods for test purposes, the goods bearing a notice stating that they may not be sold, the recall of the goods by the manufacturer/trade mark proprietor at any time remaining contractually possible and the packaging of the goods being significantly different from the goods usually put on the market by the manufacturer/trade mark proprietor in that it is plainer?
information from Curia.

четвъртък, 9 юли 2009 г.

Номенклатура и ценоразпис на услуги на Патентно ведомство ( Nomenclature and price of services of the Patent Office)

Патентно ведомство на Р.България публикува номенклатурата на услугите си и съпътстващият ги ценоразпис, който ще влезе в сила от 01.08.2009 година.
Номенклатурата може да откриете тук.
Ценоразписът може да откриете тук.

English version

Patent Office of Bulgaria published nomenclature of the services and the accompanying price list, which will enter into force on 01.08.2009 year.
Nomenclature can be found here.
Price list can be found here.


сряда, 8 юли 2009 г.

Aceto Balsamico di Modena е наименование за произход въпреки всичко ( Aceto Balsamico di Modena is the designation of origin nevertheless)

Европейската комисия се произнесе и потвърди регистрацията на европейското наименование за произход Aceto Balsamico di Modena.
Това стана въпреки възраженията подадени от Германия, Франция и Гърция, които касаеха:

- Според Германия регистрацията на Aceto Balsamico di Modena ще доведе до неблагоприятно въздействие върху подобни продукти продавани законно през последните 5 години и наричани Balsamessig/Aceto balsamico, още повече, че те са станали родови понятия в Германия.
- Според Франция ‘Aceto Balsamico di Modena’ не притежава собствена репутация, която да го отличава от друго вече регистрирано наименование за произход ‘Aceto balsamico tradizionale di Modena’. Според Франция по този начин вероятността от объркване и заблуждаване на потребителите се покачва.
- Гърция заявява, че подобни продукти се продават в страната, като ‘balsamico’ или ‘balsamon’, които са станали родови.
Европейската комисия се допитва до експертният комитет отговарящ за географските означения в ЕС, като иска отговор на въпросът дали Aceto Balsamico di Modena отговаря на критериите за защита. Комитетът връща становище с което потвърждава, че Aceto Balsamico di Modena изпълнява изискванията на европейското законодателство.
Това наименование притежава утвърдена през годините репутация не само в Италия но и в други страни.
Колкото до сходството му с другото наименование Aceto balsamico tradizionale di Modena’, комитетът счита, че двете наименование са различни, поради техните отличителни черти, употреба, метод на дистрибуция, цени и тн.
информация на Class 46.

English version

The European Commission decided and confirmed the registration of EU designation of origin Aceto Balsamico di Modena.
This was despite the objections submitted by Germany, France and Greece, which involves:

- In Germany registration of Aceto Balsamico di Modena will adversely affect such products legally sold there over the past 5 years and called Balsamessig / Aceto balsamico more that they have become generic terms in Germany.
- In France 'Aceto Balsamico di Modena' does not have its own reputation, which distinguishes it from other already registered designation of origin 'Aceto balsamico tradizionale di Modena'. According to France so that the likelihood of confusion and mislead consumers increased.
- Greece says that such products are sold in the country as' balsamico 'or' balsamon ', which have become generic.
The European Commission turned to the expert committee responsible for geographical names in the EU, wants the answer to the question whether Aceto Balsamico di Modena meets the criterias for protection. The Committee returned an opinion which confirms that Aceto Balsamico di Modena meeting the requirements of European legislation.
This name has over the years established a reputation not only in Italy but also in other countries.
As to the similarity with other name Aceto balsamico tradizionale di Modena ', the Committee believes that both the name are different, because of their features, uses, method of distribution, prices and etc..

вторник, 7 юли 2009 г.

OHIM и e-learning за дизайни на Общността - OHIM e-learning and the Community design


Много интересна и интерективна услуга предлага на сайта си OHIM. Това е e-learning касаещ дизайна на Общността.
Услугата е предоставена по много достъпен и удобен начин. Тя предоставя разбира се само базови познания в областта на дизайните но начина по който те са представени е много интересен.
Всеки който се интересува от дизайни на Общността може да се запознае с това основно обучение тук.

English version

Very interesting service provided by OHIM. This is e-learning concerning the Community design.
The service is available in a very accessible and convenient way. This course provides only basic knowledge of design but the way they are presented is very interesting.
Anyone who is interested in the designs may be familiar with basic training here.

Холандците спечелиха защитената Бавария -Dutch brewer won protected Bavaria

Европейският съд излезе наскоро с решение по изключително спорното дело между Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.
Случаят касае холандски производител на бира с 300 годишна история, който използва името Бавария за своята бира от 1928 година, като притежава и редица търговски марки Бавария в различни страни по света. От другата страна стой Обединение от 650 производители на бира в област Бавария, Германия, които притежават защитено географско означение за бира БАВАРИЯ на територията на ЕС.
Според решението на съдът холандският производител има право да използва името Бавария за своята продукция въпреки наличието на географско означение. Това е така защото холандците са започнали да продават бира с това име още от 1928 година, докато днешните разпоредби на ЕС за защита на хранителни продукти и алкохол, като географски означение са от 90-те години на миналият век.
След това решение холандските пивовари се връщат в италианският съд поискал становището на европейският съд по въпроса. Там те трябва да докажат, че са регистрирали марката Бавария през 1971 година в рамките на добрата търговска практика.
От немското Обединение на пивоварите в Бавария заявиха, че това решение не може да ги откаже от политиката им да защитават на всяка цена своята интелектуална собственост. Те водят подобни дела не само в Италия но и в Испания и Германия.

English version

The European Court recently came out with a decision on the extremely contentious lawsuit between the Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.
The case concerns the Dutch beer manufacturer with 300 years history, using the name Bavaria for its beer from 1928, and possesses a number of trademarks Bavaria in different countries around the world. On the other side sit a group of 650 producers of beer in the Bavarian region, Germany, which have a protected geographical indication for Bavaria beer across the EU.
According to the decision of the court Dutch producer is entitled to use the Bavaria name on its products despite the existence of a geographical indication. This is so because the Dutch have started to sell beer with this name since 1928, while today the EU law for the protection of food and alcohol as a geographical indication is from the 90's of last century.
Following this decision the Dutch brewer is returned to the Italian court, which requested the opinion of the European Court on the matter. There, they must prove they have registered the mark Bavaria in 1971 within the framework of good business practice.
The Unification of the German brewery in Bavaria, said that this decision can not deny them from their policy to protect any of their intellectual properties. They lead such cases not only in Italy but also in Spain and Germany.

понеделник, 6 юли 2009 г.

Copy Advice съветва при предпазване от лоша реклама в Обединеното кралство ( Copy Advice advises in preventing bad advertising in the UK)

Copy Advice е името на новата услуга предлагана във Великобритания подкрепена от the British Committee of Advertising Practice (CAP). Нейната основна цел е да предоставя съвети на рекламодателите, рекламните агенции и др. при създаване на реклами, които да не нарушават правилата на the CAP Code.
Тези правила са свързани с недопускане на реклами, които биха били клалифицирани, като заблуждаващи, неморални, сравнителни и нелоялни.
Услугата ще бъде безплатна при спазване на пълна конфиденциалност.
информация на Class 46.

English version

The Copy Advice is the new service offered in the UK supported by the British Committee of Advertising Practice (CAP). Its main purpose is to provide advice to advertisers, advertising agencies and others. creating an ad that does not violate the rules of the CAP Code.
These rules are related to the prevention of ads that would be defined as deceptive, Immoral, comparative and unfair.
The service will be free, subject to full confidentiality.
information by Class 46.

неделя, 5 юли 2009 г.

Pirat Bay беше продаден - Pirat Bay was sold

Една от последните новини около нашумелият интернет портал за сваляне на музика Pirat Bay е че той си има нов собственик.
Global Gaming Factory X AB закупи Pirat Bay за около 4,7 милиона паунда. Според първоначалните планове на новите собственици Pirat Bay ще започне да предлага услуги, които да не нарушават авторските и сродни права.
Както е известно шведският сайт е един от най-популярните сайтове в света за свободно сваляне на музикални произведения, което беше причина за постоянните съдебни дела в които Pirat Bay участваше.
информация на Arstechnica.com

English version


One of the latest news about the popular internet portal for music downloading Pirat Bay is that it was sold.
Global Gaming Factory X AB purchased Pirat Bay about 4.7 million pounds. According to initial plans of the new owners, Pirat Bay will begin to offer services that do not infringe copyright and related rights.
As is known, the Swedish site is one of the most popular sites in the world for free download of music works, which was the reason for standing lawsuits around Pirat Bay.
information Arstechnica.com

четвъртък, 2 юли 2009 г.

Dr. No вече е търговска марка - Dr. No is a trademark

Много интересно решение на Първоинстанционния съд на европейските общности.
То касае делото Danjaq v. OHIM, Mission Productions Gesellschaft für Film.
Предисторията е следната.
През 2001 година Mission Productions подават заявка за европейска марка Dr. No за класове 9, 12, 18, 25 и 32 .
Американската фирма Danjaq притежател на правата върху филмите за Джейм Бонд подава опозиция срещу тази марка на основата на вероятност от объркване с общоизвестните по-ранни марки Dr. No и Dr. NO, както и на по-ранните знаци Dr. No и Dr. NO, използвани в процеса на търговия за обозначаване на филми, DVD-та, видеозаписи, анимационни филми, музикални записи, книги, постери и фигурки от филми.
С Решение от 28 септември 2004 г. OHIM отхвърля възражението, приемайки, че жалбоподателят не е предоставил нито доказателство за известността на разглежданите марки, нито такова за по-ранното използване в процеса на търговия на нерегистрираните марки и на знаците, различни от марки.
На 29 ноември 2004 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по споровете, а с Решение от 21 септември 2005 г. апелативният състав отхвърля жалбата, като потвърждава доводите на OHIM.
След това решението е обжалвано и пред Първоинстанционния съд на европейските общности, който наскоро излезе с решение.
Според съдът името на филма Dr. No помага за разграничаване на това име от останалите имена в серията филми, докато търговският произход на филмите се определя от името Джейм Бонд или 007.
Поради това доводите за възможност за объркване на потребителите относно произходът са отхвърлени, което позволява на немската компания Mission Productions да регистрира марка Dr. No в своите класове.
От своя страна американците от Danjaq са регистрирали всички имена на филмите от поредицата, като марки с изключение на “Casino Royale”, “Octopussy” и “Goldeneye” за които има подадени опозиции.
Пълният текст на решението може да откриете тук.
информация на OHIM.

English version

Very interesting decision of the Court of First Instance.
It concerns the case Danjaq v. OHIM, Mission Productions Gesellschaft für Film.
The history is as follows.
In 2001 Mission Productions applied for European brands Dr. No classes on 9, 12, 18, 25 and 32.
American company Danjaq holder of rights of Jamie Bond films filed opposition against this mark on a likelihood of confusion with the earlier commonly marks Dr. No and Dr. NO, and the earlier sign Dr. No and Dr. NO, used in trade to designate the movies, DVD-s, videos, animated films, music, books, posters and figurines of movies.
By Decision of September 28, 2004 OHIM rejected the opposition, assuming that the applicant has not provided any evidence of awareness of the brands, nor evidence that unregistered marks have been used in commercial practice.
On November 29, 2004 the applicant lodged an appeal against the decision of the Opposition Divisions, and by decision of September 21, 2005 Board of Appeal dismissed the appeal, confirming the arguments of the OHIM.
After that, the decision was appealed and the Court of First Instance of the European Communities, which recently issued.
According to the court the name of the film Dr. No help to distinguish the name from the other films in the series names, while the commercial origin of the films is determined by the name Jamie Bond or 007.
Therefore, the arguments for the possibility of consumer confusion about the origin were rejected, allowing the German company Mission Productions to register marks Dr. No, in their classes.
For its part, Americans from Danjaq are registered names of the films in the series as marks with the exception of "Casino Royale", "Octopussy" and "Goldeneye" which was opposed.
The full text of the decision can be found here.
information from the OHIM.

сряда, 1 юли 2009 г.

Словения и европейските патенти- Slovenia and European patents

Патентното ведомство на Словения обяви статистика относно активността на страната по отношение на заявяване и получаване на европейска патенти.
През 2008 година от Словения са подадени 129 заявки за европейски патента, което представлява 12,2% увеличение спрямо предходната година. Регистрираните европейски патенти за 2008 година са 33, което е увеличение с 94,1% спрямо 2007 година.
В сравнение с останалите 12 държави присъединили се към ЕС през 2004 година, Словения е на второ място по подадени патенти след Полша ( 167) и на трето място след Унгария ( 48) и Чехия ( 44) по регистрирани европейски патенти.
информация на Патентно ведомство на Словения.

English version

Patent Office of Slovenia announced statistics on the activity of the country in terms of application and receipt of European patents.
In 2008 Slovenia are submitted 129 applications for European patents, which represents a 12.2% increase over the previous year. European Patents registered in 2008 were about 33, an increase of 94.1% compared to 2007.
Compared with the other 12 countries joined the EU in 2004, Slovenia was second with respect to the number of applications filed, after Poland (167) and third after Hungary (48) and the Czech Republic (44) with respect to registered European patents.
information to the Patent Office of Slovenia.