сряда, 31 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Собствеността върху патентите в Германия: работодатели срещу служители.  За повече информация тук.

2. Съдът постанови, че филтрирането на реклами не е нарушение на авторски права.
За повече информация тук.

3.  Конференция „Единният европейски патент - развитие “, 25 - 26 ноември 2013 г., Брюксел.
За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Ownership of patents in Germany, employers against employees. For more information here.

2. The Court held that the filtering of advertisements is not a violation of copyright. For more information here.

3. A conference "The single European patent - development," 25 to 26 November 2013, Brussels. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

вторник, 30 юли 2013 г.

Използване на словна и фигуративна марка - решение на Европейския съд - Genuine use of word and figurative marks - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело C‑252/12. То касае преюдициално запитване относно следното:

1)  Когато оператор е притежател на отделни регистрации за марки на Общността за
а) фигуративна марка, и
б) словна марка
и ги използва и двете заедно, това използване може ли да представлява използване на фигуративната марка за целите на членове 15 и 51 от Регламент [№ 207/2009]? При утвърдителен отговор, как следва да се прецени използването на фигуративната марка? […]
2) Различен ли би бил отговорът, ако:
а) словната марка е положена върху фигуративния елемент,
б) операторът е регистрирал като марка на Общността и комбинирана марка, състояща се от фигуративния елемент и словната марка?
3) Отговорът на [първия и втория въпрос] зависи ли от това дали средният потребител възприема фигуративния елемент и текста[, от една страна, като] отделни знаци; или [от друга страна,] като притежаващи всеки от тях самостоятелна отличителна функция? Ако това е така, до каква степен?
4) Когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите (само в една част, но не и в целия Съюз) тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, в който или в което ответникът използва спорния знак, релевантни ли са в рамките на цялостната преценка [относно] вероятността от объркване по член 9, параграф 1, буква б) [от Регламент № 207/2009] или [относно] неоснователната полза с оглед на член 9, параграф l, буква в) [от този регламент]? Ако това е така, до каква степен?
5) При утвърдителен отговор, фактът, че самият ответник се свързва в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което той използва за спорния знак, релевантен ли е в рамките на цялостната преценка?“.

Решението на Съда е:

1)      Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че условието за „реално използване“ по смисъла на тези разпоредби може да бъде изпълнено в случаите, когато фигуративна марка на Общността се използва само в съчетание с положена върху нея словна марка на Общността, като освен това само по себе си това съчетание на двете марки е регистрирано като марка на Общността, доколкото разликите между формата, в която марката се използва, и формата, в която тя е била регистрирана, не променят отличителния характер на регистрираната марка.
2)      Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят й широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, които трето лице използва за представяне на знак, за който се твърди, че нарушава правата върху посочената марка, са релевантни в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване или на цялостната преценка относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.
3)      Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което използва за представянето на този знак, е релевантен фактор в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване и относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.English version

The European Court has ruled in Case C-252/12. It concerns a preliminary ruling on the following:


1. Where a trader has separate registrations of Community trade marks for
(a)  a graphic device mark
(b)  a word mark
and uses the two together, is such use capable of amounting to use of the [figurative] mark for the purposes of Articles 15 and 51 of Regulation [No 207/2009]? If yes, how is the question of use of the graphic mark to be assessed?
2. Does it make a difference if:
(a) the word mark is superimposed over the [figurative element]?
(b) the trader also has the combined mark comprising [the figurative element] and [the] word mark registered as a Community trade mark?
3. Does the answer to [the first and second questions] depend upon whether the graphic device and the words are perceived by the average consumer as [on the one hand] being separate signs; or [on the other hand] each having an independent distinctive role? If so, how?
4. Where a Community trade mark is not registered in colour, but the proprietor has used it extensively in a particular colour or combination of colours such that it has become associated in the mind of a significant portion of the public (in a part but not the whole of the [European Union]) with that colour or combination of colours, is the colour or colours with which the defendant uses the sign complained of relevant in the global assessment of [either the] likelihood of confusion under Article 9(1)(b) [of Regulation No 207/2009], or unfair advantage under Article 9(1)(c) of[that regulation]? If so, how?
5. If so, is it relevant as part of the global assessment that the defendant itself is associated in the mind of a significant portion of the public with the colour or particular combination of colours which it is using for the sign complained of?’ 


The Court decision:

1. Article 15(1) and Article 51(1)(a) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the condition of ‘genuine use’, within the meaning of those provisions, may be fulfilled where a Community figurative mark is used only in conjunction with a Community word mark which is superimposed over it, and the combination of those two marks is, furthermore, itself registered as a Community trade mark, to the extent that the differences between the form in which that trade mark is used and that in which it was registered do not change the distinctive character of that trade mark as registered.
2. Article 9(1)(b) and (c) of Regulation No 207/2009 must be interpreted as meaning that where a Community trade mark is not registered in colour, but the proprietor has used it extensively in a particular colour or combination of colours with the result that it has become associated in the mind of a significant portion of the public with that colour or combination of colours, the colour or colours which a third party uses in order to represent a sign alleged to infringe that trade mark are relevant in the global assessment of the likelihood of confusion or unfair advantage under that provision.
3. Article 9(1)(b) and (c) of Regulation No 207/2009 must be interpreted as meaning that the fact that the third party making use of a sign which allegedly infringes the registered trade mark is itself associated, in the mind of a significant portion of the public, with the colour or particular combination of colours which it uses for the representation of that sign is relevant to the global assessment of the likelihood of confusion and unfair advantage for the purposes of that provision.

понеделник, 29 юли 2013 г.

Тунис се присъедини към Мадридския протокол за регистрация на марки - Tunisia joined the Madrid Protocol for the Registration of Marks

WIPO информира за присъединяването на Тунис към Мадридския протокол за международна регистрация на марки.
С оглед на предоставената възможност от Протокола Тунис избира срок от 18 месеца в който може да бъде постановен отказ на регистрацията на марка, като опозицията може да бъде нотифицирана и след неговото изтичане.
Протоколът влиза в сила за страната считано от 16.10.2013.
Повече информация тук.

English version

WIPO informed of the accession of Tunisia to the Madrid Protocol for the International Registration of Marks. 
in accordance with the Protocol Tunisia chooses 18 months when a refusal of trademark protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit.
The Protocol shall enter into force for the country on 10.16.2013. 
More information here.

петък, 26 юли 2013 г.

Нова Зеландия подписа Ницката спогодба - New Zealand signed the Nice Agreement

WIPO информира за присъединяването на Нова Зеландия към Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговски марки.
Това присъединяване не касае остров Tokelau, който има специален статут изискващ допълнителна декларация.
Ницката класификация влиза в сила за Нова Зенландия считано от 16.10.2013.

English version

WIPO informs about New Zealand's accession to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the registration of trademarks.
This
accession does not affect Tokelau island, which has a special status requiring additional declaration.
The Nice classification shall enter into force for New Zealand on 16/10/2013.

четвъртък, 25 юли 2013 г.

Армения се присъедини към Сингапурското споразумение - Armenia joined the Singapore Treaty

WIPO информира за присъединяването на Армения към Споразумението от Сингапур за защита на търговските марки. 
Споразумението влиза в сила за страната от 17.09.2013.

English version

WIPO has informed about Armenia's accession to the Singapore Treaty on the law of trademarks.This Treaty shall enter into force for the country on 09/17/2013.

сряда, 24 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция.  За повече информация тук.

2.  Трудности при защита на генеричните термини в домейн имената като търговски марки.  За повече информация тук.

3. Практически съвет: Промяна на международната заявка, за да отговаря на изискването за единство. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The official website of the Sofia  competition forum was launched. For more information here.

2. Difficulties in the protection of generic terms in domain names as trademarks. For more information here.

3. A practical advice: Change the international application in order to meet the requirement of unity. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

вторник, 23 юли 2013 г.

За паяците и лицензиите - About spiders and licenses

IP Kat информира за интересно съдебно дело относно лицензиране на интелектуална собственост в САЩ.
Изобретателят Stephen Kimble създава през 1990 устройство, което наподобява изтрелването на паяжина от персонажа Спайдър мен. Устройството е патентовано.
Изобретателят предлага на Марвел                         (притежателят на Спайдър-мен) да купи устройството. Марвел  отказват но последствие започват да произвеждат сходно устройство.
Stephen Kimble завежда съдебно дело срещу компанията през 1997г.
През 2001 година страните по делото постигат споразумение. Marvel се съгласяват да закупят патента на Kimble срещу над 500 000 долара плюс роялти в размер на 3% от нетните продажби на устройството.
През 2006г. Марвел разширяват използването на устройството, като позволяват на компанията за играчки Hasbro да го включи в комлект с други играчки.
Stephen Kimble решава, че трябва да получава отчисления и от разширената продажба на устройството. Ново съдебно дело е заведено.
Съдът излиза с решение, че в случая плащането на роялти е неприложимо, тъй като междувременно през 2010 година изтича действието на патента.
Решението е обжалвано и потвърдено. Според съда плащането на роялти след изтичането на срока на патента би означавало неговото разширение, което излиза от целта на законодателството свързано с индустриалната собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat informs about an interesting lawsuit concerning a licensing for intellectual property in the U.S.The US inventor Stephen Kimble created in 1990 a device that resembles unleash a web of Spider-Man character. The device was patented.
The inventor offered Marvel (the owner of Spider-Man) to buy this device. Marvel refused but subsequently began to produce similar devices.Stephen Kimble filed a lawsuit against the company in 1997.In 2001, the parties reached an agreement. Marvel agreed to buy the Kimble's 
patent against more than 500 000 dollars plus a royalty of 3% of net sales of the device.In 2006. Marvel expanded the use of the device, allowing the toy company Hasbro to include it in the kit with other toys.
Stephen Kimble decided that he should receives royalties from these expanded sales of the device.  
A new lawsuit was filed.
The Court ruled that in this case the payment of royalties is inapplicable because in the meantime the the patent was expired in 2010.The decision was appealed and upheld. According to the court payment of royalties after the expiration of the patent would mean its extension that comes out of the purpose of the legislation related to industrial property.More information can be found here.

понеделник, 22 юли 2013 г.

Възнаграждение при свободно използване на произведения на авторско право - Fair compensation for copyright exceptions

Европейският съд излезе с решение по дело C‑521/11. Делото касае следното:

Austro-Mechana е организация за колективно управление на права, която упражнява правата на авторите и на носителите на сродни права да им бъде изплащано възнаграждение за информационни носители съгласно предвидено в член 42b, параграф 1 от UrhG.
Amazon е международна група, която продава стоки чрез интернет, сред които упоменати в посочената разпоредба информационни носители.
Считано от май 2006 г., в изпълнение на поръчки по интернет от установени в Австрия клиенти, които сключват договори във връзка с това първоначално с Amazon.com International Sales Inc., със седалище в Съединените щати, а впоследствие с Аmazon EU Sàrl, със седалище в Люксембург, Amazon пуска в обращение в Австрия ивформационни носители по смисъла на член 42b, параграф от UrhG.
Austro-Mechana предявява иск срещу дружествата от групата Amazon пред Handelsgericht Wien, като иска те да му изплатят солидарно справедливо възнаграждение по смисъла на член 42b, параграф 1 от UrhG за пуснатите в обращение в Австрия информационни носители в периода 2002—2004 г.
Размерът на предявеното от Austro-Mechana възнаграждение за пуснатите през първата половина на 2004 г. информационни носители възлиза на 1 856 275 EUR. За останалия период, обхванат от предявената претенция за плащане, Austro-Mechana иска дружествата от групата Amazon да бъдат задължени със съдебно разпореждане да му предоставят данни от счетоводството си, които да му позволят да определи претенцията си по размер.
С постановеното решение Handelsgericht Wien се произнася частично по предявените искания, като уважава искането относно издаването на съдебно разпореждане и не се произнася по претенцията за плащане.
При тези обстоятелства Oberster Gerichtshof съд решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)      Налице ли е „справедливо обезщетение“ по смисъла на член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29, когато:
а)      притежателите на права по смисъла на член 2 от посочената директива имат право на справедливо възнаграждение, което следва да се предяви единствено чрез посредничеството на организация за колективно управление на авторски права по отношение на лицата, пуснали за първи път в обращение възмездно и с търговска цел на територията на страната информационни носители, годни да послужат за възпроизвеждане на произведенията на притежателите на права,
б)      това право не зависи от обстоятелството дали пускането на информационните носители в обращение се извършва чрез доставката им на други търговци [или] на физически или на юридически лица за използването им с търговска цел или на физически лица за лично ползване,
в)      като обаче лицето, което въз основа на разрешение от притежателя на съответното право ползва информационния носител за възпроизвеждане или го реекспортира преди продажбата му на крайния ползвател, има право на възстановяване на платеното възнаграждение от организацията за колективно управление на авторски права?
2)      При отрицателен отговор на първия въпрос:
а)      Налице ли е „справедливо обезщетение“ по смисъла на член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29, когато посоченото в първия въпрос по буква a) право съществува само при пускане в обращение на информационните носители чрез доставката им на физически лица, които ги използват за възпроизвеждане за лични цели?
б)      При утвърдителен отговор на втория въпрос по буква a):
Следва ли до доказване на противното да се приема, че пуснатите в обращение чрез доставката им на физически лица информационни носители се използват за възпроизвеждане за лични цели?
3)      При утвърдителен отговор на първия въпрос или на втория въпрос по буква a):
От член 5 от Директива 2001/29 или от други разпоредби на правото на Съюза следва ли, че правото на изплащане на справедливо обезщетение, което следва да бъде предявено чрез дадена организация за колективно управление на авторски права, не съществува, ако организацията за колективно управление на авторски права е задължена по закон да не изплаща половината от получените постъпления на притежателите на права, а следва да предоставя тези средства на социални и културни институции?
4)      При утвърдителен отговор на първия въпрос или на втория въпрос по буква a):
Допуска ли член 5 от Директива 2001/29 или друга разпоредба от правото на Съюза съществуването на право на изплащане на справедливо обезщетение, което следва да бъде предявено от дадена организация за колективно управление на авторски права, ако в друга държава членка — макар и най-вероятно на противоречащо с правото на Съюза основание — вече е изплатено справедливо възнаграждение за пускането в обращение на информационните носители?“.

Решение на Съда:

1)      Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че допуска съществуването на уредба в държава членка, съгласно която без разграничение се прилага такса за копиране за лично ползване при първото пускане в обращение възмездно и с търговска цел на нейната територия на информационни носители, годни да послужат за възпроизвеждане, като същевременно тази уредба предвижда право на възстановяване на платените такси, при положение че крайното ползване на тези носители не попада в някоя от хипотезите от посочената разпоредба, когато практическите трудности обосновават подобна схема на финансиране на справедливото обезщетение — а запитващата юрисдикция е задължена да провери дали последното е така, като вземе предвид конкретните обстоятелства на всяка национална схема и наложените от тази директива граници, — както и при условие че това право на възстановяване е ефективно и не затруднява прекомерно връщането на платените такси.
2)      Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 следва да се тълкува в смисъл, че в рамките на схема за финансиране на предвиденото в тази разпоредба справедливо обезщетение чрез такса за копиране за лично ползване, чието заплащане се дължи от лицата, пуснали възмездно и с търговска цел за първи път в обращение на територията на съответната държава членка информационни носители, годни да послужат за възпроизвеждане, посочената разпоредба допуска тази държава членка да установи оборима презумпция за личното ползване на такива носители, в случай че са пуснати в обращение сред физически лица, когато практическите трудности във връзка с определянето на личните цели при ползването на разглежданите носители обосновават установяването на такава презумпция и доколкото вследствие на предвидената презумпция таксата за копиране за лично ползване не се налага в случаи, в които крайното ползване на тези носители очевидно не попада в хипотезите по същата разпоредба.
3)      Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 следва да бъде тълкуван в смисъл, че предвиденото в тази разпоредба право на справедливо обезщетение или таксата за копиране за лично ползване, с която се финансира това обезщетение, не може да се изключва вследствие на обстоятелството, че половината от получените приходи от посоченото обезщетение или от тази такса не се изплащат пряко на притежателите на правото на същото обезщетение, а на социални и културни институции в полза на притежателите на това обезщетение, доколкото тези социални и културни институции действително осъществяват дейност в полза на притежателите на правото и при положение че условията за функционирането на посочените институции не са дискриминационни, а това обстоятелство следва да бъде установено от запитващата юрисдикция.
4)      Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 следва да се тълкува в смисъл, че ако дадена държава членка е въвела задължението при пускането в обращение възмездно и с търговска цел на информационни носители, годни да послужат за възпроизвеждане, да се начислява такса за копиране за лично ползване, която е предназначена за финансирането на предвиденото в тази разпоредба справедливо възнаграждение, това задължение не може да бъде изключено вследствие на обстоятелството, че подобна такса вече е била платена в друга държава членка.English version

The European Court ruled in Case C-521/11. The case concerns the following:

Austro-Mechana is a copyright collecting society which exercises rights of authors and holders of related rights to receive payment of the remuneration for recording media under Paragraph 42b(1) of the UhrG.
Amazon is an international group which sells products via the internet, including recording media within the meaning of the above provision.
In response to orders placed via the internet by customers in Austria who concluded contracts for that purpose, initially with Amazon.com International Sales Inc., established in the United States, and subsequently with Amazon EU Sàrl, established in Luxembourg, from May 2006 onwards Amazon placed recording media on the market in Austria within the meaning of Paragraph 42b(1) of the UhrG.
Austro-Mechana brought an action against Amazon before the Handelsgericht Wien for the payment on the basis of joint and several liability of equitable remuneration within the meaning of Paragraph 42b(1) of the UhrG for recording media placed on the market in Austria from 2002 to 2004.
The amount claimed by Austro-Mechana for recording media placed on the market in the first half of 2004 was EUR 1 856 275. For the remainder of the period to which its claim for payment relates, Austro-Mechana sought an order requiring Amazon to provide the accounting data necessary for it to quantify its claim.
In its interim judgment, the Handelsgericht Wien granted the application for an order to produce accounts and reserved its decision on the claim for payment. As that judgment was upheld on appeal, Amazon brought the matter before the Oberster Gerichtshof as the court of final resort.
It is against that background that the Oberster Gerichtshof decided to stay the proceedings before it and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
1.      Can a legislative scheme be regarded as establishing “fair compensation” for the purposes of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29, where
(a)      the persons entitled under Article 2 of Directive 2001/29 have a right to equitable remuneration, exercisable only through a collecting society, against persons who, acting on a commercial basis and for remuneration, are first to place on the domestic market recording media capable of reproducing the works of the rightholders,
(b)      this right applies irrespective of whether the media are marketed to intermediaries, to natural or legal persons for use other than for private purposes or to natural persons for use for private purposes, and
(c)      the person who uses the media for reproduction with the authorisation of the rightholder or who prior to its sale to the final consumer re-exports the media has an enforceable right against the collecting society to obtain reimbursement of the remuneration?
2.      If Question 1 is answered in the negative:
(a)      Does a scheme establish “fair compensation” for the purposes of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 if the right specified in Question 1(a) applies only where recording media are marketed to natural persons who use the recording media to make reproductions for private purposes?
(b)               If Question 2(a) is answered in the affirmative:
Where recording media are marketed to natural persons must it be assumed until the contrary is proven that they will use such media with a view to making reproductions for private purposes?
3.      If Question 1 or 2(a) is answered in the affirmative:
Does it follow from Article 5 of Directive 2001/29 or other provisions of EU law that the right to be exercised by a collecting society to payment of fair compensation does not apply if, in relation to half of the funds received, the collecting society is required by law not to pay these to the persons entitled to compensation but to distribute them to social and cultural institutions?
4.      If Question 1 or 2(a) is answered in the affirmative:
Does Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 or other provision of EU law preclude the right to be exercised by a collecting society to payment of fair compensation if in another Member State – possibly on a basis not in conformity with EU law – equitable remuneration for putting the media on the market has already been paid?’ 

The Court decision:

1.      Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that it does not preclude legislation of a Member State which indiscriminately applies a private copying levy on the first placing on the market in its territory, for commercial purposes and for consideration, of recording media suitable for reproduction, while at the same time providing for a right to reimbursement of the levies paid in the event that the final use of those media does not meet the criteria set out in that provision, where, having regard to the particular circumstances of each national system and the limits imposed by that directive, which it is for the national court to verify, practical difficulties justify such a system of financing fair compensation and the right to reimbursement is effective and does not make repayment of the levies paid excessively difficult.
2.      Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that, in the context of a system of financing of fair compensation under that provision by means of a private copying levy to be borne by persons who first place recording media suitable for reproduction on the market in the territory of the Member State concerned for commercial purposes and for consideration, that provision does not preclude the establishment by that Member State of a rebuttable presumption of private use of such media where they are marketed to natural persons, where the practical difficulties of determining whether the purpose of the use of the media in question is private justify the establishment of such a presumption and provided that the presumption established does not result in the imposition of the private copying levy in cases where the final use of those media clearly does not fall within the case referred to in that provision.
3.      Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the right to fair compensation under that provision or the private copying levy intended to finance that compensation cannot be excluded by reason of the fact that half of the funds received by way of such compensation or levy is paid, not directly to those entitled to such compensation, but to social and cultural institutions set up for the benefit of those entitled, provided that those social and cultural establishments actually benefit those entitled and the detailed arrangements for the operation of such establishments are not discriminatory, which it is for the national court to verify
4.      Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the obligation undertaken by a Member State to pay, on the placing on the market, for commercial purposes and for consideration, of recording media suitable for reproduction, a private copying levy intended to finance the fair compensation under that provision may not be excluded by reason of the fact that a comparable levy has already been paid in another Member State.

петък, 19 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Германският парламент казва „ не “ на патентите за софтуер, За повече информация тук.

2. Защо музикалната индустрия в Япония процъфтява? Статията проследява в детайли как работи музикалният пазар в азиатската страна. За повече информация тук.

3. Българи разработват уникална идея в областта на аудио - визуалните технологиите. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The German parliament says "no" to software patents. For more information here.

2. Why the music industry in Japan is booming? The article traces in detail how the music market in the Asian country works. For more information here.

3. Bulgarians develop a unique concept in the field of audio-visual technology. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

четвъртък, 18 юли 2013 г.

Нов портал за обучение по интелектуална собственост - New portal for intellectual property training

Стартира уеб портал „Обучение по интелектуална собственост”, резултат от съвместен проект на Световната организация за интелектуална собственост  и  Университета по национално и световно стопанство, чиято цел е да популяризира и повиши ефективността на обучението по интелектуална собственост на различните целеви групи от страните на Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и някои средиземноморски държави.
Този портал предоставя платформа за работа в мрежа, изграждане на колективна академична и професионална експертиза, предоставяйки опита и най-добрите практики, обменяни между университетите, различните образователни институции, както и между лектори, специалисти по ИС, учени и всички, проявяващи интерес към обучението по интелектуалната собственост.
За повече информация

English version

The new web portal 'Training intellectual property " was been launched as a result of a joint project of the World Intellectual Property Organization and the University of National and World Economy, which aims to promote and improve the effectiveness of training intellectual property of various target groups in the Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia and some Mediterranean countries.
This portal provides a platform for networking, building collective academic and professional expertise, providing experience and best practices exchanged between universities, various educational institutions and between speakers, specialists in IP, scholars and everyone interested in learning on intellectual property.
For more information here.

сряда, 17 юли 2013 г.

Реформа на патентното законодателство в Бразилия - Reform of patent laws in Brazil

Бразилия ще предприеме преглед на патентното си законодателство с цел предприемане на евентуална реформа. Някои от предложенията които ще бъдат дискутирани са:
- ограничаване на срокът за защита на патентите до 20 години без право да продължаване;
- недопускане на патенти касаещи ново използване или нови форми на съществуващи лекарствени средства;
- Повишаване на изискванията за новаторска стъпка;
- въвеждане на опозиционна процедура.
информация на Afro-IP.

English version

Brazil will undertake a review of its patent law with the purpose of a reform. Some of the suggestions which will be discussed are:
- Limitation of the term of patent protection to 20 years without
extensions;
- Non-patent related to new uses or new forms of existing drugs;
- Increasing the requirements for an inventive step;
- The introduction of an opposition procedure.
information on Afro-IP.

Глобален индекс за иновации 2013 - Global Innovation Index 2013

WIPO публикува информация за глобалния иновационен индекс за 2013 година ( GII 2013).
Въпреки икономическата криза иновациите и дейността на R&D отделите бележи развитие.
GII 2013 обхваща оценката на нивото на иновации в 142 държави. Класацията на най-иновативните държави в света е:

1. Швейцария;
2. Швеция;
3. Великобритания;
4. Холандия;
5. САЩ;Пълният текст на доклада може да откриете тук. 

English version

WIPO publishes information on the Global Innovation Index 2013 (GII 2013).
Despite the economic crisis innovation activities and the R & D are being developed.
GII 2013 covers the assessment of the performance in 142 countries. Ranking of the most innovative countries in the world is:
 
1. Switzerland;
2. Sweden;
3. UK;
4. The Netherlands;
5. USA;

The full report can be found here.

вторник, 16 юли 2013 г.

Европейският съд отказа регистрация на форма на обувки, като марка - The European Court refused the registration of shoes form as trademark

Think Schuhwerk GmbH подава заявка за следната фигуративна европейска марка в клас 25:

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, поради липса на отличителност.
Според Ведомството червения накрайник на връзките на обувките не създава нужната отличителност, като цяло.
Заявителят не предоставя доказателства за придобита отличителност на продукта.
При обжалването Европейският съд в дело Case T-208/12 потвърждава решението на OHIM за отхвърляне на регистрацията на марката.
информация на Marques Class 46.

English version

Think Schuhwerk GmbH applied for the following figurative European mark in class 25:

OHIM refused the registration of this mark on absolute grounds for lack of distinctiveness.
According to the Office the red aglets on shoelaces do not create the necessary distinctiveness as a whole.
The applicant provided no evidence of acquired distinctiveness of the product.
On appeal, the General Court, in Case T-208/12, upheld the OHIM decision to reject the registration of the mark.
information Marques Class 46.

понеделник, 15 юли 2013 г.

Самоа се присъедини към Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост - Samoa joined the Paris Convention for the Protection of Industrial Property

WIPO публикува информация за присъединяването на Самоа към Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост.
Конвенцията влиза в сила за страната от 21.09.2013.

English version

WIPO has published information on Samoa's accession to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
The Convention enters into force for the country of 21/09/2013.

петък, 12 юли 2013 г.

WIPO Magazine 3/2013

WIPO публикува брой 3 на WIPO Magazine. В броя ще откриете:

Trade Secrets: the other IP right
Fast-tracking green patent applications
Building IP awareness in Antigua & Barbuda
Why update the IP rights of broadcasters? – A view from Asia
Berries, beverages and branding
What does it cost to defend your IP rights?
In the Courts
In the News

English version

WIPO published issue 3/2013 of WIPO Magazine. In this issue you will find:

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Ново съдебно дело относно Аватар - A new lawsuit concerning Avatar

Известният британски артист  Roger Dean заведе ново съдебно дело в Ню Йорк срещу James Cameron и продуцентите от FOX относно нарушаване на авторски права във връзка с филма Аватар.
Dean изказва претенции за това, че Cameron е използвал негови произведения при създаването на филма Аватар и по-конкретно формата на някой от дърветата във филма ( дървото Дом и дървото на Живота), както и плаващите острови.
Сходни образни елементи се съдържат в по-ранни художествени произведения на Dean. Търсеното обезщетение за това нарушение е 50 милиона долара.


Това е поредното съдебно дело касаещо филма Аватар. До момента общите обезщетения са на стойност 2,8 милиарда долара.
информация на The 1790 blog.

English version

The renowned British artist Roger Dean brought a new lawsuit in New York against James Cameron and  FOX concerning copyright infringement in connection with the movie Avatar.
Dean expresses his claims that Cameron has used his works in creating the movie Avatar and in particular the form of some of the trees in the film ( The Home tree and the Tree of life) and floating
Islands. Similar images are contained in earlier artwork of Dean. He seeks compensation for copyright breach of 50 million dollars.
This is another lawsuit concerning the Avatar. So far the total amount for damages is $ 2.8 billion.

information of 1790 blog.

сряда, 10 юли 2013 г.

Промени в законодателството за промишлени дизайни в Малайзия - Changes in legislation for industrial designs in Malaysia

Class 99 съобщава за промени в законодателството касаещо промишления дизайн в Малайзия.
Част от промените засягат максималния срок на закрила на дизайна в страната, който става 25 години. Друга съществена промяна е критерия за новост, който се променя от изискване за национална новост на такова за световна новост на заявените дизайни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Class 99 reported for changes in legislation concerning the industrial design in Malaysia.
Some of the changes affect the maximum term of design protection in the country, which becomes 25 years. Another significant change is about the criteria of novelty, which is altered from a requirement for a national novelty to
requirement for a world novelty of the claimed design.
More information can be found here.

вторник, 9 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. В Москва се създава специален Арбитражен съд по интелектуална собственост.  За повече информация тук. 

2. Европейско патентно ведомство - нови такси за проучване и експертиза. За повече информация тук.

3. Икономическият и социален съвет на ООН (ECOSOC) обръща внимание на ролята на интелектуалната собственост за развитието, иновациите и технологиите. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A special Arbitration Court  for Intellectual Property was introduced in Moscow . For more information here.

2. European Patent Office - New fees for search and examination. For more information here.

3. The Economic and Social Council (ECOSOC) draws attention to the role of intellectual property in the development, innovation and technology. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

Статистика от OHIM за месец май 2013 - Statistics from OHIM - May 2013

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец май 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 547 9 187
Community trade mark applications published 8 864 7 988
Community trade marks registered (certificates issued) 8 730 9 256
Registered Community designs received 5 906 7 036
Registered Community designs published 5 478 6 700

English version

OHIM has published statistics about applications for registered Community trade marks and  designs for May, 2013. The data are as follows: