LEGISLATION

 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В Р.БЪЛГАРИЯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ 

ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН  

ЗАКОН ЗА ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ  

ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ 

 
 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА  ЕС /  EU LEGISLATION     


 

 

 

 

 

 

Директива 2004/84 относно упражняване права върху интелектуална собственост COUNCIL DIRECTIVE 2004/84/EC of 10 June 2004 amending Directive 

------------------------------------------------

Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark
-----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------
COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

----------------------------------------------


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността
COMMISSION REGULATION (EC) No 2246/2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs

---------------------------------------------
РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността
--------------------------------------
ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни
Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs