сряда, 29 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Европейският парламент и ЕС подкрепят пакета от мерки за реформа в сферата на търговските марки. За повече информация тук.

2. Поглед към огромния напредък на Китай по отношение на патентната активност. За повече информация тук. 

3. САЩ: Заявките на Кейти Пери за регистриране на две търговски марки, свързани с  ‘Left shark’, са отхвърлени. За повече информация тук. 

English version

1. The EU Parliament and EU support measures for trademark reforms. More information here.
 
2. A look at the enormous progress of China in terms of patent activity. For more information here.

3. USA: Katy Perry's applications for registration of two trademarks related to 'Left shark', are rejected. For more information here.

понеделник, 27 април 2015 г.

Puma срещу Pudel в Германия - Puma versus Pudel in Germany

IP Kat съобщава за интересен казус относно спор между немската компания PUMA, притежаваща серия от марки Puma и притежател на по-късна регистрирана марка PUDEL, която визуално асоциира с марките на PUMA.


PUMA иска заличаване на марката на основание възползване от общоизвестността на нейните марки. Съдът приема че между марките не е налично сходство, което да доведе до объркване на потребителите според изискванията на  § 9(1) No. 2 German Trade Mark Act.
Въпреки това притежателят на по-късната марка се възползва от отличителния характер и известността на марка Puma на основание § 9(1) No. 3 German Trade Mark Act.
Според съда по този начин притежателят на марка Pudel може да привлече по-лесно вниманието на потребителите асоциирайки с общоизвестната марка Puma.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat reports about an interesting case regarding a dispute between the German company PUMA as owner of Puma trademarks and the proprietor of later registered trademark Pudel which mark resemblances visually to the earlier Puma marks.
PUMA wants cancellation of this brand because it takes unfair advantages of the well-known status of its trademarks. The Court hold the view that there is no likelihood of confusion based on § 9(1) No. 2 German Trade Mark Act.
Nevertheless the Court considers that the owner of Pudel mark takes advantages of the distinctive character and repute of the earlier "PUMA" trade mark in the sense of  § 9(1) No. 3 German Trade Mark Act.
According to the Court the owner of Pudel can attract easier consumer attention based on association with the Puma mark.
More information can be found here.

сряда, 22 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Цената на получаването на патент в САЩ. За повече информация тук. 

2.  Дело за патенти може да измести баланса на силите в технологичната индустрия. За повече информация тук. 

3.  Scrabble vs Scramble. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  

English version

1. The cost for a patent in the United States. For more information here.

2. A case for patents could shift the balance of power in the technology industry. For more information here.

3.  Scrabble vs Scramble.For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

 

вторник, 21 април 2015 г.

Банковата тайна и нарушаването на права на интелектуална собственост - Bank secrecy and violation of intellectual property rights

Генералният адвокат на Европейския съд P. CRUZ VILLALÓN излезе със становище по дело C‑580/13  Coty Germany GmbH  срещу  Stadtsparkasse Magdeburg. Делото касае следното:


Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между германското търговско дружество Coty Germany GmbH (наричано по-нататък „Coty Germany“), притежаващо изключителна лицензия за марка на Общността „Davidoff Hot Water“, и Stadtsparkasse Magdeburg (наричана по-нататък „Sparkasse“).
През януари 2011 г. Coty Germany закупува чрез интернет платформа за продажби флакон парфюм с марка „Davidoff Hot Water“. Цената на стоката е заплатена по посочената от продавача банкова сметка в Sparkasse. След като установява, че закупената стока е фалшива, Coty Germany се обръща към оператора на интернет платформата с искане да му предостави истинското име на титуляря на потребителската сметка, от която е продаден парфюмът (продажбата е извършена под псевдоним). Посоченото от оператора лица признава, че е титуляр на потребителската сметка в интернет платформата, но твърди, че не е продавач на стоката и позовавайки се на правото си да не дава показания, отказва да предостави друга информация. Тогава Coty Germany се обръща към Sparkasse по реда на член 19, параграф 2 от Закона за марките, като иска името и адреса на титуляря на банковата сметка, по която е трябвало да преведе цената на закупената фалшива стока. Позовавайки се на банковата тайна, Sparkasse отказва да даде поисканата информация. Впоследствие Coty Germany предявява иск пред Landgericht Magdebur [Областен съд, Магдебург] (първоинстанционен съд), който задължава Sparkasse да предостави поисканите данни. Sparkasse обжалва това решение пред Oberlandesgericht Naumburg [Върховен областен съд, Наумбург], като се позовава на член 383, параграф 1, точка 6 от ZPO (към която разпоредба препраща член 19, параграф 2 от Закона за марките), който, наред с другото, дава право на банковите институции да не свидетелстват по граждански дела, като се позоват на банковата тайна. Въззивната инстанция уважава жалбата на Sparkasse. Coty Germany подава касационна жалба пред Bundesgerichtshof, с която отново прави искане банката да бъде задължена да му предостави необходимата информация.
При тези условия Bundesgerichtshof решава да спре производството и да отправи до Съда следния преюдициален въпрос:
„Трябва ли член 8, параграф 3, буква д) от Директива 2004/48/ЕО да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която в случай като този по главното производство предоставя на банкова институция право да откаже информация по член 8, параграф 1, буква в) от тази директива относно името и адреса на титуляря на банкова сметка, като се позове на банковата тайна?“

Мнение на Генералния адвокат:

 „Член 8, параграф 3, буква д) от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, безусловна последица от която би било да се позволи на банкова институция, позовавайки се на банковата тайна, да откаже предоставянето на поискана на основание член 8, параграф 1, буква в) от същата директива информация относно името и адреса на титуляр на банкова сметка. Подобен ефект ще бъде в съответствие с цитираната разпоредба от посочената директива само когато е следствие на предварителна преценка от страна на националния съд, която да установи законността на допуснатото със спорната национална уредба ограничение на засегнатите основни права, съгласно предвиденото в член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз“.

English version


The General Advocate of the European court P. CRUZ VILLALÓN issued his opinion on Case
C‑580/13  Coty Germany GmbH  v.  Stadtsparkasse Magdeburg. The case concerns the following:

The reference was made in proceedings between the German company Coty Germany GmbH (hereinafter "Coty Germany"), holds an exclusive license for a Community trade mark "Davidoff Hot Water", and Stadtsparkasse Magdeburg (hereinafter " Sparkasse ").


In January 2011, Coty Germany purchased through internet platform a perfume branded as "Davidoff Hot Water". A payment for this product was made into a seller's bank account specified in Sparkasse. Having established that the purchased item is a fake, Coty Germany turned to the operator of the Internet platform with a request to provide the true name of the holder of the user account from which the perfume was sold (the sale is carried out under a pseudonym). Sparkasse refused to give information about the account based on the bank secrecy provisions.  Coty Germany subsequently brought an action before the Landgericht Magdebur [District Court, Magdeburg] (first instance), which obliged Sparkasse to provide the requested data. Sparkasse appealed that decision to the Oberlandesgericht Naumburg [Higher Regional Court, Naumburg]. The Appellate court upheld the appeal of Sparkasse. Coty Germany appealed to the Bundesgerichtshof, which again requested that the bank be obliged to provide the necessary information.
In those circumstances, the Bundesgerichtshof decided to stop proceedings and to refer to the Court the following question:
"Must Article 8, paragraph 3, letter e) of Directive 2004/48 / EC be interpreted as precluding national legislation which in this case in the main proceedings provides banking institution the right to refuse information under Article 8, paragraph 1, letter c) of that Directive, the name and address of the holder of a bank account by invoking banking secrecy?
The opinion of the Advocate

"Article 8, paragraph 3, letter e) of Directive 2004/48 / EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights must be interpreted as precluding national legislation, unconditional the consequence of which would be to allow the banking institution, citing bank secrecy to refuse to provide requested under Article 8, paragraph 1, letter c) of the Directive information on the name and address of the holder of a bank account. A similar effect would be in line with that article of the directive only when the result of a preliminary assessment by the national court to establish the legality of which has been admitted by the contested national legislation, restriction of the fundamental rights as provided for in Article 52, paragraph 1 Charter of Fundamental Rights of the European Union. "
(The English translation is not precise)

понеделник, 20 април 2015 г.

Регистрация на хаштагове, като търговски марки - Registration of hashtags as trademarks

IP Kat публикува интересна статия относно защитата на хаштаг слоганите, като търговски марки. Статията разглежда ситуацията с опит на Coca Cola да регистрира такива марки в САЩ.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat published an interesting article about protection of hashtags as trademarks. The article examines the attempt of Coca Cola to registered such marks in US.
More information can be found here.

четвъртък, 16 април 2015 г.

Нови електронни услуги от Патентно ведомство - New e-services from the Patent Office

Патентно ведомство разшири обемът на предлаганите електронни услуги. Според информацията:

"Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от днес, 07 април 2015 г., Патентното ведомство ще приема и по електронен път и искания в областта на промишлените дизайни:
       - подновяване на дизайн
       - промяна на име и/или адрес на притежател на регистриран дизайн
       - прехвърляне на регистриран дизайн
       - вписване на лицензионен договор за регистриран дизайн
       - заличаване на регистрацията на дизайн
       - вписване на особен залог за дизайн
       - отказ от права за регистриран дизайн
       - вписване на обезпечителна мярка върху регистриран дизайн
       - вписване на дизайн в масата на несъстоятелността
Две нови електронни услуги за марки също могат да бъдат използвани от днес, а именно:
       - жалби срещу решения на експертизата или опозиционните състави       
       - вписване на марка в масата на несъстоятелността
С въвеждането на тези 11 услуги Патентното ведомство предоставя възможност на потребителите си да инициират всички производства в областта на марките и почти всички в областта на промишлените дизайни по електронен път.
Електронните услуги са разработени  съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) в рамките на Фонда за сътрудничество. Услугите са достъпни чрез Портала за марки и дизайни, който се намира на тази интернет страница или чрез  адрес: https://portal.bpo.bg/"
 

сряда, 15 април 2015 г.

Нови изисквания за подновяване регистрацията на марки в Алжир - New requirements for renewal of trademarks in Algeria

Afro-IP съобщава за промяна на процедурата за подновяване срокът на регистрация на търговски марки в Алжир. Според новите правила при подновяване ще бъде нужно да се докаже реално използване на марката на територията на страната за годината предхождаща подновяването. 
Повече информация може да откриете тук.

English version

Afro-IP reports about a new procedure for renewal of trademarks in Algeria. According to the new rules in case of trademark renewal the holder should prove trademark use on the territory of the country in the year preceding the renewal deadline.
More information can be found here.

вторник, 14 април 2015 г.

Neal срещу Mc Neal на европейската сцена - Neal versus Mc Neal on European stage

Европейският съд излезе с решение по дело  T-596/13. Emsibeth Spa подава заявка за следната европейска марка за клас 03:

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Peek & Cloppenburg KG на основата на следната по-ранна европейска марка за същия клас: Mc Neal.
Първоначално OHIM отхвърля опозицията но Апелативния борд отменя това решение.
Разглежданите стоки в двете марки са идентични и сходни.
Във визуално отношение двете марки притежават ниво на сходство определящо се от общата дума NEAL.
Във фонетично отношение също е налице сходство определено от елемента NEAL макар, че по-ранната марка притежава е частицата MC. Тази част от думата обаче може да не бъде произнасяне винаги при споменаването на марката особено в някои държави.
В смислово отношение думата NEAL означава женско име във Франция. Частицата MC се използва за фамилни имена в Шотландия.
Цялостно марките притежават ниво на сходство, което в комбинация с идентичните и сходни стоки би създало възможност от объркване сред потребителите.
Съдът потвърждава това решение.
Източник Marques Class 46.

English version

The European court ruled in case T-596/13. Emsibeth Spa filled application for the following European trademark in Class 03:

Against this mark an opposition was filled by Peek & Cloppenburg KG on the basis of the following earlier European trademark in the same Class: Mc Neal.
OHIM dismissed the opposition initially but the Board of Appeal annulled this decision.
Visually, there is  similarity between both marks determined by the common element NEAL. 
Phonetically, there is similarity too because of the word NEAL despite the fact the the earlier mark includes additional particle MC. This additional part, however, could not be pronounce every time mentioning the mark and especially in some countries.
Conceptually, while the word NEAL is a French female name, MC particle is part from typical Scottish surname.
Overall both marks have a level of similarity which in conjunction with the identical goods can create a possibility for consumer confusion.

четвъртък, 9 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Основи на авторското право – пет неща, които всеки музикант трябва да знае. За повече информация тук.  

2. Влияние на дизайна при спорове относно търговски марки. За повече информация тук. 

3. Български учени създават иновативна технология за механизирано отглеждане и прибиране на сусам. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук  

English version

1. Copyright basics - five things every musician must know. For more information here.

2. The effect of a design in case of trademark disputes. For more information here.

3. Bulgarian scientists are developing technology for mechanized cultivation of sesame. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

сряда, 8 април 2015 г.

Защита на хаштагове, като търговски марки

Според Wikipedia хаштагът "е знак за препратка (таг) за търсене в социалните мрежи. Представлява дума или символен низ, предхождани от символа диез („#“). Така съставената поредица от букви, цифри и знаци се превръща в етикет, който предоставя метаинформация при кратки текстови съобщения. Лингвистът Якоб Айнщайн нарича метакоментиране този начин на употреба на етикети, съставени от думи в самото съобщение"
Нова тенденция при защитата на интелектуалната собственост е регистрацията на хаштаговете, като търговски марки. Регистрацията на подобни марки обаче не винаги е възможна. В някой ситуации те съдържат неописателни думи, а самия знак „#“, поради масовото си използване с таговете, също е неотличителен. 
Повече информация за защитата на хаштаговете може да откриете в публикацията на TBO тук.

вторник, 7 април 2015 г.

Статистика от OHIM - февруари 2015 - Statistics by OHIM - February 2015

OHIM публикува статистика за броя заявени и регистрирани марки и дизайни на Общността през месец февруари 2015. Данните са:


English version

OHIM published statistics about the number of applications and registrations of Community trademarks and industrial designs for February 2015. The figures are as follow:

понеделник, 6 април 2015 г.

Русия си върна Stolichnaya и Moskovskaya - Russia brings back Stolichnaya and Moskovskaya

Съд в Холандия присъди известните марки за водка Stolichnaya, Moskovskaya на Русия. Това решение идва след 10 годишен спор между държавата и бизнесмена Yuri Shefler, който след разпадането на СССР започва да използва тези и други подобни соц марки чрез компанията си Spirits International. Освен това съдът задължава Shefler да преустанови каквото и да е било използване на марките в Холандия, Белгия и Люксембург.
Русия води съдебни дела с Yuri Shefle за Stolichnaya, Moskovskaya по цял свят с цел да ги възвърне, с което производството под тези марки да може да се осъществява единствено в Русия.

English version

The Court in Netherlands ruled in favour of Russia concerning the law suite about vodka's brands Stolichnaya  and Moskovskay. This decision has come true after a 10 years dispute between Russia and the businessman Yuri Shefler which occupied the marks after the end of USSR through its company Spirits International. Furthermore the Court nailed Shefler down to stop using these both trademarks on the territory of Benelux.
Russia carry on a lawsuit with Shefler in many countries around the world with the purpose to make possible the production of vodka under these brands only in Russia.

четвъртък, 2 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.Panasonic отваря своя патентен портфейл, за да стимулира развитието на „интернет на нещата“ . За повече информация тук. 

2. САЩ: Искрено желание за подобряване качеството на патентите. За повече информация тук. 

3. САЩ: Съдът ще реши дали е валидна закрилата на песента Happy Birthday to You. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук 

English version

1. Panasonic opens its patent portfolio to stimulate the development of the "Internet of Things". For more information here.

2. USA: We sincerely desire to improve the quality of patents. For more information here.

3. USA: Court will decide whether it is valid protection of the song Happy Birthday to You. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.