четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Валенсия се сблъска с Батман - Valencia encounter Batman

Marques Class 46 съобщава за интересен казус относно заявка за европейска марка от страна на футболен клуб Валенсия.
Клубът е заявил следната фигуративна марка в класове 16, 25, 28, 35, 38, 41:
Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на DC Comics, притежател на различни марки и авторски права касаещи елементи от образа на супер героя Batman.
Казусът е интересен поради ред причини.
Футболен клуб Валенсия е създаден през 1919 година и използва прилеп в своято лого.
Героят на Batman е създаден много по-късно. В случая обаче Валенсия не притежават марка, която да не включва и думата Валенсия.

English version

Marques Class 46 reports about an interesting case in which Football club Valencia filed an application for the following figurative European mark in Classes 16, 25, 28, 35, 38, 41:

Against this mark was filed an opposition by DC Comics which is owner of various marks and copyrights over Batman image.
This case is  fascinating for different reasons.
The Club is launched in 1919 and has been using a bat in its logo.
The Batman superhero is created long after the Club but in this case Valencia doesn't possess marks consist only of a bat image.

сряда, 26 ноември 2014 г.

KAATSU не може да бъде търговска марка в Европа - KAATSU can not be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-567/12. То касае опит на японската компания Kaatsu Japan Co. Ltd  да регистрира европейска марка KAATSU за класове 9, 10, 16, 28, 41 и 44.
OHIM отказва регистрацията на марката за следните стоки: 
Клас 9 Научни и учебни апарати и инструменти за измерване; предварително записани видеокасети, компактдискове (CD), лазерни дискове (СПД), цифрови многостранни дискове (DVD) и компютърен софтуер; части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 10: "Хирургически, медицински и ветеринарни апарати и инструменти, ортопедични изделия; Апаратура за физическа подготовка за медицински цели; части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 16: "Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни материали; учебни материали (с изключение на апарати); части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 28: "Гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; обучение и упражнения, оборудване за фитнес цели; части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 41: "Образование; предоставяне на обучение; развлечения; спортни и културни дейности; образователни услуги; осигуряване на семинари и работни срещи; обучение на инструктори в областта на физическото възпитание; квалификация на преподаватели в областта на физическото възпитание; предоставяне на информационни, съветнически и консултантски услуги във връзка с всички горепосочени услуги;  
Клас 44: "Медицински услуги; ветеринарните услуги; хигиената и красотата грижи за хора или животни; предоставяне на медицинска информация; услуги физиотерапия; кинезитерапия услуги; предоставяне на информационни, съветнически и консултантски услуги във връзка с всички горепосочени услуги.
Отказът е обоснован с факта, че потребителите в Европа възприемат марката, като описателна за специфичен вид физически упражнения.
Европейският съд потвърждава това решение и отхвърля жалбата.  Заявената марка е свързана с метод за упражнение или техника, която предизвиква мускулна хипертрофия и увеличава мускулната сила по същество чрез прилагане на контролирано намаляване на притока на кръв към мускулите, упражнявани чрез компресиране на проксималната съдовата система и свързаните с нея области,. Заявената марка директно описва някои характеристики на предлаганите от заявителя стоки и услуги. Заявителят не е доказал придобита отличителност на марката в следствие на продължително използване.
информация на Marques Class 46.

English version
The European court ruled in Case T-567/12.  It refers to an attempt of the Japaneese company Kaatsu Japan Co. Ltd  to register an European trademark KAATSU for Classes9, 10, 16, 28, 41 and 44.
OHIM refused to register the mark for the following Classes:
Class 9: ‘Scientific, measuring and teaching apparatus and instruments; pre-recorded videotapes, compact disks (CDs), laser disks (LDs), digital versatile disks (DVDs) and computer software; parts and fittings for all the aforesaid goods’;    
Class 10: ‘Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments, orthopaedic articles; apparatus for physical training for medical use; parts and fittings for all the aforesaid goods’; 
Class 16: ‘Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; instructional and teaching material (except apparatus); parts and fittings for all the aforesaid goods’;  Class 28: ‘Gymnastic and sporting articles not included in other classes; training and exercise equipment for fitness purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods’;  
Class 41: ‘Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; educational services; providing seminars and workshops; training instructors in the field of physical training; qualification of instructors in the field of physical training; provision of information, advisory and consultancy services in relation to all of the aforesaid services’; 
Class 44: ‘Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; providing medical information; physical therapy services; kinesitherapy services; provision of information, advisory and consultancy services in relation to all of the aforesaid services’.
The refusal is based on the fact that the consumers in Europe will perceive the mark as descriptive term for specific physical exercises.
The European court upheld this decision. The applied mark is connected a method for exercises or technique which induces muscle hypertrophy and increases muscle strength, essentially by applying a controlled reduction of blood flow to the muscles exercised by means of compressing the proximal vasculature and related areas. The aforementioned mark directly characterizes the relevant goods and services. The applicant was not provide any evidences for acquired secondary distinctiveness.

вторник, 25 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Генерален адвокат отхвърли испанското предизвикателство към единния патент. За повече информация тук. 

2. Европейската комисия си поставя за цел да представи стратегия за Единния цифров пазар до м. май 2015 г. За повече информация тук.

3.   Патентоспособност на бизнес методи и и софтуер в Австралия: Съдът излезе с решение по делото  Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. The Advocate General dismissed the Spanish challenge to the unitary patent package. For more information here.

2. The European Commission aims to present a strategy for the digital single market by m. May 2015 More information here.

3. Patentability of business methods and software in Australia: The court ruled in the case Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Едновременно присъствие на марки в Перу - Coexisting of trademarks in Peru

IP Tango съобщава за интересен казус от Перу. Nissan Motor заявява национална марка NP300 в Перу за клас 12.
General Motors притежава по-ранна перуанска марка N300 за същия клас.
Патентното ведомство на страната отказва регистрацията на марката на Nissan поради възможност от объркване с по-ранната марка за идентични стоки.
Nissan обжалва с довода, че множество марки съдържащи цифри са били регистрирани за стоките от клас 12. Освен това компанията предоставя подписано споразумение с General Motors за едновременно съществуване на марките на пазара.
Патентното ведомство обаче отказва отново регистрацията. Независимо от предоставеното споразумение, ведомството счита, че е възможно потребителите да бъдат заблудени при наличието на двете марки едновременно на пазара за едни и същи стоки.

English version

IP Tango reports about an interesting case in Peru. Nissan Motor filed an application for trademark NP300 for Class 12.
General Motors is an owner of an earlier mark N300 for the same Class.
The Peruvian Patent Office refused to register aforementioned mark because of possible confusion between them taking into account the identical goods.
Nissan appealed against this decision pointed out that there are so many registered marks with numbers in this Class. Further more, Nissan gave a coexisting agreement with General Motors about the marks.
The Office upheld its decision continued to asserted that there is a risk for consumer confusion.

петък, 21 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. МУЗИКАУТОР и Google Play Music сключиха споразумение. За повече информация тук. 

2. Disney получи патент за търсачка, която филтрира нелегалните източници на авторско съдържание. За повече информация тук.

3. Четирите най-известни случая в областта на правата по интелектуална собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. MUSICAUTOR and Google Play Music signed an agreement. For more information here.

2. Disney received a patent for a search engine that filters out illegal sources of copyrighted content. For more information here.

3. The four most famous cases in the field of intellectual property rights. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Елетронно подаване на заявки за марки и дизайни в Словения - E-filing of trademarks and designs in SloveniaOHIM съобщава за възможността за електронно подаване на заявки за търговски марки и дизайни в Словения. Новата система е разработена, като следствие от Cooperation Fund на OHIM.
Повече информация можеда откриете тук.

English version

OHIM reports about launching of new system for e-filing of trademarks and designs in Slovenia. This happens because of the OHIM's Cooperation Fund.
More information can be found here.

сряда, 19 ноември 2014 г.

Кипър се присъедини към Design View - Cyprus joined the Design View

OHIM съобщава за присъединяването на Кипър към общата база данни за дизайни Design View. По този начин общият брой държави участващи в базата данни става 18. 
Общият брой на дизайните до които дава достъп Design View става 2,5 милиона.
Повече информация тук.

English version

OHIM reports about the accession of Cyprus to the Common design database Design View. By this way the total number of countries participating became 18.
The total number of designs to which this database gives access is 2,5 million.
More information here.

вторник, 18 ноември 2014 г.

Бенфика спечели казус в Турция - Benfica won a case in Turkey

Футболен клуб Бенфика спечели казус относно търговската си марка в Турция.
Случаят касае опит за регистрация на национална марка BENFICA на територията на Турция от страна на трето лице.
Футболният клуб не притежава регистрирана марка на територията на страната. Въпреки това опозицията е основана на база използване на марка BENFICA преди датата на заявка на по-късната марка, както и на база общоизвестност.
Приведени са серия от доказателства, като история на клуба, постиженията му в Португалия и европейскиту клубни турнири. Представена е информация за фамилията марки BENFICA регистрирани в различни страни по света, вписването на клуба в книгата на рекордите на Гинес и др.
На база на предоставените доказателства, Патентното ведомство на Турция отхвърля заявката за по-късната марка, като приема, че тя е подадена недобросъвестно и с цел възползване от наличната известност на футболен клуб Бенфика, включително и на територията на Турция.


English version

The Football club Benfica won a case regarding trademark Benfica in Turkey. It refers to an attempt for registration of a national mark Benfica in Turkey by third party.
The football club doesn't have registered trademark in Turkey. Nevertheless, the opposition was filled based on genuine right ownership arising from the use of  the “BENFICA” trade mark prior to the protection date of the disputed trade mark and the well-known status of the mark.
Many different evidences were submitted such as the history of the club, its achievements in Portugal and European tournaments. Moreover, the club is owner of family of trademarks around the world and the club itself is recorded in the Guinness Book of World Records.
The Turkey Patent Office refused the registration of the later mark because this mark is filed in bad faith taking into consideration that BENFICA is a well-known trade mark worldwide. 

понеделник, 17 ноември 2014 г.

Кога нещо е произведено в Италия и кога не? - When something is made in Italy and when not?

Marques Class 46 съобщава за интересен казус относно използване на италианското знаме и определението "Произведено в Италия".
Казусът касае гъби с произход от страни извън територията на Италия и ЕС, които са пакетирани в Италия, като на опаковките е поставян италианският флаг и "Произведено в Италия".
Според решение на Върховния съд на Италия подобна практика е заблуждаваща за потребителите, поради което представлява престъпления по наказателния кодекс на Италия.
Причината за това е фактът, че продуктът не е италиански по своята същност, самото му пакетиране на територията на Италия не е достатъчен. Необходимо е наличие на определена обработка на продуктите на територията на страната за да може да се използват думите "Произведено в Италия" и съответно италианското знаме.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reports about an interesting case for using of Italian flag and designation "Made in Italy" on product's packaging.
The case concerns mushrooms with origin outside Italy and EU, which are packaged in Italy anа labeled "Made in Italy"with the present of Italian flag.
According to the decision of the Italian Supreme Court this practice is fraud and misleading for consumers because of which it is against Article 515 of the Italian Criminal Code. 
The reason for this is the fact that the products are only packaging in the country without any substantial transformation.
More information cane be found here.

сряда, 12 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нови електронни услуги на Патентно ведомство на Република България. За повече информация тук. 

2.  Когато животът зависи от трансфера на технологии…За повече информация тук. 

3.  Турция: Върховният съд е постановил, че  хостинг доставчици носят отговорност за нарушаване на търговски марки  във връзка с онлайн продажби на фалшиви стоки. За повече информация тук.  


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук


English version

1. New electronic services by the Patent Office of the Republic Bulgaria. For more information here.

2. When life depends on technology transfer ... For more information here.

3. Turkey: The Supreme Court has ruled that hosting providers is liable for trademark violations in connection with the online sales of counterfeit goods. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

 

вторник, 11 ноември 2014 г.

Елетронно подаване на заявки за търговски марки в Гърция - E-filling of trademarks applications in Greece

OHIM съобщава новината за въвеждане на електронно подаване на заявки за търговски марки в Патентното ведомство на Гърция. Това ще улесни значително всички които искат да регистрират национални марки на територията на страната.
Новата система е разработена благодарение на Cooperation Fund на OHIM, чиято цел е да помага на националните патенти ведомства да подобряват услугите си.

English version

OHIM reports that The Trademark Office of Greece implemented a new e-filling system for trademark applications. This will facilitate significantly all applicants who will file trademarks in the country.
The new system has been developed by the support of OHIM's Cooperation Fund which purpose is to help national Patent Offices to improve their services.

понеделник, 10 ноември 2014 г.

Регистрация на преведени думи, като европейски марки - Registraion of translation of words as European marks

Европейският съд излезе с решение по дело  T-515/12. То касае опит за регистрация на европейска марка THE ENGLISH CUT. Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна испанска марка EL CORTE INGLES в класове 25 и 35.
OHIM отхвърля опозицията. Макар марките да касаят идентични  исходни стоки, те са напълно различни във визуално и фонетично отношение.
В смислово отношение по-късната марка е точен превод на испанската марка. Според ведомството обаче това създава само слабо наличие на сходство, пароди факта, че познаването на английския език е слабо в Испания ( потвърдено и от съдебни решение по делата “House of donuts” and “Zipcar”).
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European court ruled in Case T-515/12. It refers an attempt for registration of an European trademark THE ENGLISH CUT. Against this mark was filled an opposition on the base of an earlier Spanish mark EL CORTE INGLES in Classes 25 and 35.
OHIM dismissed the opposition. Although both trademarks refer to identical and similar goods, they are completely different from visual and aural point of view. There is weak similarity regarding conceptional perspective because the later mark is English translation of the earlier mark. According to the Office this is not enough to create confusion because of the low knowledge of English by the Spanish consumer ( as per well-established case-law “House of donuts” and “Zipcar”).
The Court upheld this decision.
information Marques Class 46.

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Нови електронни услуги от Патентно ведомство - New e-services by the Patent Office of Bulgaria

Патентно ведомство на Р.България оповести официално разширяването на електронните услуги, които предлага във връзка с регистрация на търговски марки на територията на страната.
Новите услуги касаят възможност за електронно:

- подновяване регистрацията на търговскимарки;
- промяна на име и адрес на притежател на марки;
- прехвърляне на права върху марки;
- вписване на лицензия за търговски марки;
- подаване на опозиции срещу регистрация на марки;
- подаване на възражения срещу регистрация на марки;
- заличаване регистрация на марки;
- отмяна регистрация на марки;

Новите услуги са валидни от 03.11.2014г.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Patent Office of the Republic of Bulgaria announced officially its new e-services regarding registration of trademark in Bulgaria.
These new e-service refer to:

- Renewal of trademarks;
- Change of owner's name/address;
- Transfer of trademarks;
- License agreement;
- Opposition;
- Objection;
- Invalidity of a trademark;
- Revocation of a trademark;

The new services are valid since 03.11.2014.
For more information here.

сряда, 5 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Заявки за европейски марки ще бъдат обработвани само след заплащане на съответната такса. За повече информация тук.

2.  Патентните тролове не са най-голямата бариера пред иновациите. За повече информация тук. 

3. Новият алгоритъм на Google за намаляване на пиратството в интернет е ефективенЗа повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

 1. Applications for Community trademarks will be examined only after paid fees. More information here.

2. The Patent Trolls are not the bigger obstacle to the innovation.For more information here.

3. The new Google's algorithm for reducing internet piracy is effective. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 4 ноември 2014 г.

Fox и Volkswagen в Германия - Fox and Volkswagen in Germany

Marques Class 46 съобщава за съдебно дело касаещо заявка на следната немска марка в класове 9, 12, 38, 39, 42, 45:
Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на Volkswagen AG на основата на по-ранна марка FOX за класове 12, 28, 37.
Патентното ведомство на Германия отхвърля опозицията. Това решение е потвърдено и от съда.
Според решението на съда е без значение дали по-ранната марка има придобита известност или не. Причината за това е фактът, че двете марки не се приемат за сходни. Елементът FOX в по-късната марка не е доминиращ. Освен това думата FOX се възприема в цялост с буквата Y. Наличието на втора дума в марката също спомага за нейното разграничаване.
Volkswagen не са предоставили доказателства за наличие на асоциативна връзка между двете марки във връзка с елемента FOX.

English version

Marques Class 46 reports about a law case in Germany refer to an application for the following trademark for Classes 9, 12, 38, 39, 42, 45:

Against this mark was filled an opposition by Volkswagen AG based on an earlier mark FOX for Classes 12, 28, 37.
The German Patent Office dismissed the opposition. This decision was upheld by the Court.
According to the decision there is no matter that the earlier mark could have an enhanced distinctiveness because both marks are not similar.
The Fox part in later mark is not perceived as dominant. Moreover, the word FOX is perceived in conjunction with the letter Y at the end of it. The present of second word in the mark facilitates the lack of similarity.
Volkswagen had failed to provide sufficient evidence to suggest that there was, at least, a likelihood of association between the two signs.

понеделник, 3 ноември 2014 г.

Промени в OHIM - Changes in OHIM

OHIM съобщава новина за промяна в начина на разглеждане на заявки за марки на Общността.
Според  промените заявките за марки ще бъдат разглеждани от ведомството единствено след заплащане на таксите. Без платени такси заявките няма да бъдат разглеждани. OHIM прави тази промяна в начина си на работа с оглед повишаване на ефективността в работата на експертизата.
Друг нов момент в работата на OHIM е възможността за бърза публикация на заявка за европейска марка ( Fast Track processing of trade mark applications). Изискванията за това са в заявката да се посочени стоките и услугите от списък одобрен от OHIM, както и таксите да са платени веднага след подаване на заявката.
Промените влизат в сила от 24.10.2014г.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about some changes in its proceeding on applications for Community trademarks. According to the changes all applications will be examined only if the relevant fees are paid. OHIM makes this change to improve its efficacy.
Another change is the introduction of so called Fast Track processing of trade mark applications, which will allow applications to be published faster if some conditions are met, namely: all fees to be paid and specified goods and services to be taken from the approved by OHIM list.
These changes enters into force on 24.10.2014.
More information here.