петък, 31 август 2012 г.

Декларация на Грузия съобразно Хагската спогодба - Declaration of Georgia under the Hague Agreement

WIPO информира, че съобразно член 17(3)(c) от Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, Грузия е декларирала, че максималния срок на защита на дизайни на нейна територия е 25 години.
Повече информация може на намерите тук.

English version

WIPO informed that pursuant to Article 17 (3) (c) of the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, Georgia has declared that the maximum period of protection of designs on its territory is 25 years.
More information can be found here.

OHIM публикува обзор на решения на Апелативния борд за 2011 - OHIM published an overview of decisions of the Board of Appeals for 2011

OHIM публикува годишен обзор за 2011 на важни решения на Апелативния борд касаещи марки на Общността. Пълният текст на обзора може да откриете тук.

English version

OHIM published an yearly overview of the Board of Appeals' important decisions for 2011 concerning Community trademarks. The full overview can be found here.

четвъртък, 30 август 2012 г.

Нови такси за патенти в Испания - New patent fees in Spain

Европейското патентно ведомство съобщи за промяна в таксите относно европейски патентни с ефект в Испания.
Новите такси са влезли в сила от 1 юли 2012. Те са както следва:

- публикация на превод на претенции съгласно Article 67(3) EPC - 105,67 евро;
- публикация на превод на патентна спецификация съгласно Article 65 EPC - 314,60 евро + 12,64 евро за всяка страница над 22-рата;
- такса за преобразуване на европейска патентна заявка или патент в национална - 72,72 евро;

Годишни такси за поддръжка на патент:
                EUR
3rd year-
  22.87
4th year-
28.53
5th year-
54.59
6th year-
80.57
7th year-
106.41
8th year-
132.46
9th year-
158.42
10th year-
184.42
11th year-
223.44
12th year-
262.36
13th year-
301.20
14th year-
340.40
15th year-
16th year-
432.39
17th year-
483.25
18th year-
535.27
19th year-
587.18
20th year-
639.18


English version

The European Patent Office announced changes in fees on a European patent with effect in Spain. 
The new fees came into force on 1 July 2012. They are as follows:

- Publication of a translation of the claims under Article 67 (3) EPC - 105,67 EUR
- Publication of a translation of the patent specification under Article 65 EPC - 314,60 евро € 12.64 for each page over the twenty-second;
- Fee for 
conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents - € 72.72;

Annual maintenance fees for patent:
The full text of the new fees can be found here.

сряда, 29 август 2012 г.

Известна немска горчица получи европейска защита - Famous German mustard get European protection

Европейската комисия обяви регистрацията на немската горчица Düsseldorfer Mostert, като европейско географско означение. Според спецификацията тази горчица се произвежда по традиционен метод непроменен от 1726 година насам. Тази горчица е много популярна в Германия и съседните държави. През 1885 година Винсент ван Гог изобразява в една от картините си традиционния буркан за тази горчица.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission announced the registration of German mustard Düsseldorfer Mostert as a European geographical indication. According to the specification this mustard has been producing ​​by traditional methods unchanged from 1726. This mustard is very popular in Germany and neighboring countries. In 1885, Vincent van Gogh depicted a traditional pot for that mustard in one of his paintings. 
More information can be found here.

вторник, 28 август 2012 г.

Марката IKEA струва 9 милиарда евро - IKEA brand worth € 9 billion

Според информация на Marques Class 46, по данни на Wall Street Journal и Brandchannel, една от най-известните марки за мебели в света IKEA е оценена на 9 милиарда евро.
Това е първия път, когато информация за стойността на тази марка е обявена официално.
Според анализатори причина за разкриване на тази информация е в прехвърлянето на марковото портфолио на IKEA, притежание доскоро на Interogo Foundation, към холандското подразделение Inter Ikea Systems B.V.
Причина за този трансфер може би се крие в лицензионната политика на корпорацията, тъй като, като лицензополучател тя получава приходи от всеки търговски обект по света носещ марката IKEA.
Повече информация може да откриете тук.

English version

According to Marques Class 46 and data from Wall Street Journal and Brandchannel, one of the most famous brand for furniture  in the world IKEA  is estimated at 9 billion euros. 
This is the first time when information about the value of the brand is officially announced. 
Analysts say that the reason for the disclosure of this information is a transfer of IKEA's trademark portfolio, recently held by Interogo Foundation, to the Dutch subsidiary Inter Ikea Systems B.V. 
The reason for this transfer may lie in the licensing policy of the corporation. As a licensee the company receives income from any outlet in the world bearing the brand IKEA. 
More information can be found here.

понеделник, 27 август 2012 г.

Apple удари тежко Samsung в Калифорния - Apple hits Samsung heavily in California

Съдът в Сан Хосе, Калифорния, САЩ излезе с решение по едно от съдебните дела между Apple и Samsung. То касае претенция на Apple за нарушаване на серия нейни патенти от страна на Samsung чрез предлаганите от корейската компания смарт телефони и таблети.
От своя страна Samsung завежда контра дело с обвинения за патентно нарушение от страна на Apple.
Според решението на съда Samsung е нарушила патентите на Apple касаещи iPad и iPhone технология и дизайн. Съдът присъжда обезщетение в размер на над 1 милиард долара в полза на Apple.
Съдът оставя без уважение претенциите на Samsung срещу Apple.
Веднага след съобщаване на новината акциите на американската компания отбелязаха покачване.
Това е едно от най-сериозните съдебни решения в IT индустрията с едно от най-големите обезщетения присъждани до момента.
Очаква се Samsung да обжалва решението, като междувремено компанията заяви, че е разочарована от това съдебно решение, което лишава американските потребители от избор и засилва монопола на пазара.
Предстой да се вземе решение дали продажбите на продуктите на Samsung ще бъдат официално забранени на територията на САЩ.
Тепърва ще се види дали това решение ще повлияе на глобалната битка между двете компании за пазарно лидерство.

English version

The Court in San Jose, California issued a decision on one of the lawsuits between Apple and Samsung. It concerns the claim of Apple that Samsung violated series of patents owned by the company through selling tablets and smart phones.
For its part, Samsung filed a counter lawsuit alleged patent infringement by Apple.
According to the Court decision, Samsung has violated Apple patents related to the iPad and iPhone technology and design. The court awarded damages of more than $ 1 billion in favor of Apple.
Court dismissed Samsung claims against Apple.
Immediately after the news Apple stock jumped.
This is one of the most important decisions in the IT industry with one of the biggest damages have awarded to date.
Samsung is expected to appeal the decision. Meanwhile the company said that this was disappointed judgment, which depriving U.S. consumers of choice and strengthens monopoly in the market.
Its coming the Court to decide whether sales of Samsung products will be banned in the U.S.
Remains to be seen whether this decision will affect the global battle between the two companies for market leadership.

четвъртък, 16 август 2012 г.

Fujifilm заведе дело срещу Motorola - Fujifilm has filed a lawsuit against Motorola

Японската компания Fujifilm  заведе съдебно дело в Калифорния срещу Motorola за нарушаване на четири нейни патента касаещи технологии свързани с фотографията.
Това е станало след провалените преговори между компаниите за сключване на лицензионно споразумение.
Патентите на чиято основа е заведено съдебното дело са:

-U.S. Patent 6,144,763, който касае конвертиране на цветни снимки в едноцветни изображения за gsm; 
- U.S. Patent 6,915,119, който касае касае метод за трансфер на данни;
- U.S. Patent 7,327,886, който касае система за засичане на черти на лицето;
-U.S. Patent 5,734,427, който позволява конвертирането на изображение с висока резолюция за използването му от устройства с по-малка резолюция. 
 
English version

Japan's Fujifilm filed a lawsuit in California against Motorola for infringement of four patents related to photographic  technology. 
It happened after failed negotiations between the companies to conclude a license agreement. 
Patents on which the lawsuit was filed are:
-U.S. Patent 6,144,763, which relates to converting color images to monochrome images on a cellphone;
- US Patent 6,915,119, which relates to a data-transfer method other than the use of a telephone network
- U.S. Patent 7,327,886,which relates to a facial detection system included in some Motorola devices;
-U.S. Patent 5,734,427, which relates to technology that allows a high-resolution image to be converted so that it can be displayed on a lower-resolution viewfinder

сряда, 15 август 2012 г.

Защита на слабо отличителни марки в Германия - Protection of less distinctive marks in Germany

Marques Class 46 съобщава за решение на The German Federal Court of Justice относно съдебно дело, което включва марки с елементи, които са слабо отличими.
Притежател на национални марки Pjur и Pure регистрирана за масажно олио, повдига обвинение за нарушавана на права върху марките от страна на компания продаваща същите продукти в интернет на адрес puremassageoil.com.
Първоначално съдът в Кьолн приема, че е налице сходство между знаците, което може да доведе до объркване сред потребителите.
Федералният съд обаче счита, че обхвата на защитата при марки съдържащи описателни и неотличителни елементи е стеснен. В такива случаи според съдът, отличителността трябва да се търси само в елементите от марките, които са различни от описателните такива. Ако тези елементи не са засегнати от нарушението то тогава такова няма.

English version

Marques Class 46 reported on the decision of The German Federal Court of Justice concerning the lawsuit which includes trademarks with  less distinctive features.

The owner  of national trademarks Pjur and Pure registered for massage oil, accused other company for infringement of both trademarks because of selling the same products online at puremassageoil.com. 
Initially, the court in Cologne assumed that there is similarity between the signs, which can lead to confusion among consumers. 
The Federal Court considered, however, that the scope of protection for marks containing descriptive and indistinctive elements is narrowed. In such cases, according to the court distinctiveness should be sought only in the elements of trademarks which are not descriptive. If these elements are not affected by the infringement, there is no such indeed.

вторник, 14 август 2012 г.

"Осиротелите" произведения - скритото културно богатство на Европа - Finding a good home for orphan works online


Повечето политически групи в Европейския парламент подкрепят постигнатото през юни неофициално споразумение със Съвета относно директива, която ще направи по-лесно предоставянето на достъп в Интернет до филми, романи и стихове, ако държателите на правата за тях не могат да бъде открити. Това стана ясно от дебат по темата за "осиротелите" произведения на изкуството в комисията по правни въпроси на 10 юли.
Предлаганата директива цели да облекчи дигитализирането и използването от страна на публични институции като библиотеки, музеи и обществени радиотелевизионни канали на произведения на изкуството, в случай че държателите на правата за тях не могат да бъдат открити. Текстът определя ясни правила за дефинирането на "осиротели" произведения - необходимо е да се проведе "щателно издирване по добросъвестен начин", което отговаря на определени критерии, и само ако идентичността или местоположението на държателя на правата не могат да бъдат установени, то се счита за "осиротяло". Освен това се урежда и въпросът за последващо предявяване на правата от техните държатели и за евентуални компенсации за използването на произведения, считани за "осиротели", като се защитават и интересите на институциите, които са ги направили обществено достояние.   
Г-жа Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (С&Д, Полша), докладчик по темата, обяснява така значението на директивата: "Това е един ясен законодателен акт, който дава правна сигурност на обществените институции, така че те да не се боят при използването на "осиротели произведения". Обществените институции съхраняват скрити такива творби, тъй като се опасяват, че ако ги направят обществено достояние без съгласието на държателите на правата, те могат да бъдат съдени и да понесат загуби от милиони евро. За тях това е твърде рисковано. Делът на тези творби в общата колекция достига понякога до 70% и опасността е те просто да бъдат забравени." По време на заседанието на комисията по правни въпроси на 10 юли депутати от почти всички политически групи изразиха подкрепа за достигнатото споразумение със Съвета. Изключение направиха представителите на групата на Зелените. Г-н Christian Engström (Швеция) заяви: "Така подготвено, предложението няма да помогне за осигуряването на достъп до общото европейско културно наследство... в момента то просто не е от полза".
Парламентът се очаква да гласува по текста на директивата по време на пленарното заседание през септември, а след това официална позиция ще трябва да заеме и Съветът. 
English version
News from European Parliament:
“Orphan works” has little to do with parentless children such as Oliver Twist but everything with copyrighted works of art such as films, novels and photos whose rights holder cannot be found. The Parliament and the Council concluded in June an informal deal to make these materials available online for non-profit purposes. On 10 July the EP's legal affairs committee discussed the deal, which could help make Europe's cultural heritage more widely available.
The European Commission has proposed a directive aimed at making it easier for public institutions such as libraries, museums and public broadcasters to search and use the work of artists that cannot be found. It also defines what can and cannot be considered orphan works. Right holders would be able to end the orphan status of their works and claim for their  use, but at the same time public institutions would be protected from the risk of paying large sums.
The plans were welcomed by Polish Social-Democrat Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, whose report  on the draft proposal was adopted by the legal affairs committee in March. She praised its potential benefits: "This is clear legislation which gives public institutions legal certainty so they are not afraid of using orphan works. Public institutions are keeping all these works hidden as they are afraid that making them available without the consent of the rights holder could leave them facing trial and potentially millions of euros to pay so it is too risky. Those works sometimes make up to 70% of an institution's whole collection and they are at risk of being simply forgotten about."
The proposed deal on the directive was supported by speakers from all political groups during the legal affairs committee meeting on 10 July. However, Christian Engström, of the Swedish Pirate Party, commented:  “This is not going to help to make the European common cultural heritage available the way it is drafted so I would urge everyone to reconsider because at the moment it simply isn't useful.”
MEPs are expected to vote on the proposed legislation during plenary on 12 September 2012. It will then still have to be approved by the Council as well.

понеделник, 13 август 2012 г.

Сайтът на Патентното ведомство на Бразилия вече и с версия на английски език - The website of the Brazil Patent Office now has it's English version

Патентното ведомство на Бразия анонсира създаването на версия на английски език на своя официален сайт. Това се прави с цел улясняване на работата на чужденци искащи да се възползват от системата за защита на индустриалната собственост в страната.

English version

The Patent Office of Brazil has introduced the English version of it's official website. The main purpose for that is to facilitate foreigners to use the industrial property system in the country.

петък, 10 август 2012 г.

Natural Beauty и търговските марки - Natural Beauty and trademarks

Европейският съд излезе с решение по дело  T-559/10. То касае опит на  Laboratoire Garnier  да регистрира европейска марка:

в клас 3.
OHIM отказва регистрация на марката на абсолютни основания. Съдът потвърждава това решение, като правилно. Причините са следните:
- марката се състой от две думи, които имат ясно значение на английски език, поради което са описателни за стоките от клас 3.
- Стилизацията на думите е минимална и не може да преодолее описателността на марката.
Поради това потребителите не биха възприели марката, като отличителен знак за произход, а само като описание на характеристиките на стоките за които се отнася.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court ruled in Case T-559/10. It is about the experience of Laboratoire Garnier to register European trademark:

in Class 3.
OHIM refused the registration of the mark on absolute grounds. The Court upheld that decision as correct. The reasons are as follows:

- The trademark consists of two words that have clear meaning in English, therefore they are descriptive for the goods in Class 3.

- Stylization of words is minimal and can not overcome the descriptiveness of the mark.

Therefore, consumers would not perceived the mark as a badge of origin, but only as a description of the characteristics of the goods concerned. 
More information can be found here.
      

четвъртък, 9 август 2012 г.

Dell спечели битка за марка в Колумбия - Dell won a battle for it's trademark in Colombia

IP Tango съобщава за успешен опит на Dell да се противопостави на регистрация на национална марка Dell за клас 20 - мебели. Патентното ведомство на Колумбия отказва да регистрира марката с заявител от Панама, тъй като Dell е марка ползваща се с широка известност в страната относно компютри и техника. Това решение е взето след като Dell доказват известността на марката си чрез серия от публикации за пазарното си присъствие в Колумбия, включително и пазарни изследвания показващи, че Dell е четвъртата най-разпознавана марка от потребителите в страната.
Това е класически пример за стратегия, която цели запазване на чистотата и уникалността на марката. В същото време случая показва и добрата подготвеност на компанията да реагира мигновенно с наличен доказателствен материал.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reported for successful attempt by Dell to oppose the registration of national trade mark Dell for Class 20 - Furniture. The Patent Office of Columbia refused to register the mark with the applicant from Panama as Dell is a notorious mark in the country for computers and equipment. This decision was taken after Dell proven reputation of its brand through a series of publications for its market presence in Columbia, including market research indicating that Dell is the fourth most recognized brand by consumers in the country.  
This is a classic example for a strategy which aims at preserving the purity and uniqueness of the brand. Meanwhile, the case shows a good preparedness of the company to react instantly with available evidence.
More information can be found here.

сряда, 8 август 2012 г.

Статистика от OHIM за месец юни 2012 - Statistics from OHIM for June 2012

OHIM публикува информация за броя заявки и регистрации на търговски марки и дизайни на Общността за месец юни 2012. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 8 727 9 348
Community trade mark applications published 8 761 8 079
Community trade marks registered (certificates issued) 7 870 7 709
     
Registered Community designs received 6 409 6 357
Registered Community designs published 6 528 6 507


English version

OHIM has published information concerning the number of applications and registrations of Community  trademarks and designs for June 2012. The data are as follows:

вторник, 7 август 2012 г.

Хърватска се присъедини към EuroClass версия 2 - Croatia joins EuroClass version 2

OHIM анонсира за присъединяването на Хърватска към версия 2 на  EuroClass, база данни за улесняване класифицирането на стоките и услугите при заявка на търговски марки.
Държавите които участват в базата данни вече са 27.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has announced the accession of Croatia to version 2 of EuroClass, a database which facilitates the classification of goods and services regarding applications of trademarks. 
Member States participating in the database are now 27. 
More information can be found here.

понеделник, 6 август 2012 г.

Спорове за стоки и услуги касаещи търговски марки в Аржентина - Disputes about goods and services related to trademarks in Argentina

IP Tango съобщава важна информация за всеки, който има интерес да регистрира търговска марка в Аржентина. Патентното ведомство на страната е въвело някои корекции в своята практика касаещи следното:

1. Ако експерта във Ведомството не приема цялостно посочените стоки или услуги в заявката за марка и отговорът на заявителя не удовлетвори изискванията на експерта, заявката за марка се отказва.

2. Ако експерта не приема само част от посочените стоки или услуги и отговорът на заявителя на удовлетвори неговите изисквания, регистрацията на марката ще продължи но спорните стоки или услуги ще бъдат изключени от заявката.

Естествено всяко решение на експертизата може да бъде обжалвано.
Предишната практика на Ведомството беше да отказва заявките за марки в тяхната цялост и във втория случай.

English version

IP Tango reported important information for everyone who is interested to register a trademark in Argentina. The Patent Office in the country has had some adjustments to it's practice regarding the following:

1. If the examiner objects to the entire description of goods or services contained in a trade mark application and the applicant’s response does not meet the examiner’s criterion, the application will be rejected.
2. If the examiner’s objections relate only to some goods or services of an application and the applicant’s response to the objection does not satisfy the examiner’s criterion, the application will continue -- but the goods or services to which objection has been made are now excluded ex officio.


Of course, any decision of the expert can be appealed.

The previous practice of the Office was to refuse trademark applications in their entirety including in the second case.

четвъртък, 2 август 2012 г.

Jack Daniel's и книгите - стратегия за защита на една марка - Jack Daniel's and books - a strategy for trademark protection

IP Kat публикува информация за един интересен казус относно стратегия за защита от разводняване на стойността на една марка. Става дума за корица на книгата  Broken Piano for President от Patrick Wensink. Нейната визия наподобява известната марка на Jack Daniel's.
Компанията изпраща предупредително писмо до издателите на книгата за преустановяване ползването на тази визия, която може да навреди на имиджа на марката. По интересното тук е че  Jack Daniel's предлагат да поемат част от разходите по ребрандирането на книгата. 
Това е интересен и добър пример за стратегия срещу нарушения на права на интелектуална собственост. Понякога наличието на такива права не е достатъчно за бързи и ефективни съдебни процеси. Напротив при определени случаи те могат да продължат с години и да генерират огромни разходи.
Правилната стратегия в началото и определянето на плюсовете и минусите от всяко действие е решаваща.
В случая явно компанията е преценила с оглед на типа нарушение, че по евтиния и бърз вариант е да се договорят за преустановяване на ползването дори и с цената на определени разходи, отколкото да водят дългогодишни сложни дела.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat publish information regarding an interesting case study on the strategy for protection against dilution of a brand value. It is speaking of the cover of the book "Broken Piano for President" from Patrick Wensink. Its appearance resembles to the famous brand of Jack Daniel's.The company sent a cease and desist letter to the  book publisher to stop using this vision, which can dilute the brand image. More interesting here is that Jack Daniel's offered to take part of the costs of redesigning of the book.  
This is an interesting and a good example of a strategy against infringements of intellectual property rights. Sometimes the existence of such rights is not sufficient for rapid and effective trials. On the contrary, in certain cases they can last for years and generate huge costs.The right strategy at the beginning to determining the pros and cons of every action is crucial.In this case, apparently the company has decided, in view of the type of violation that the cheapest and quickest option is an agreement on cessation of that using even with certain costs., rather than to lead a long and complex cases.
More information can be found here.

сряда, 1 август 2012 г.

Водка “Stolichnaya” и “Moskovskaya” принадлежат на Русия - Vodkas "Stolichnaya" and "Moskovskaya" belong to Russia

Marques Class 46 публикува интересна новина за казус относно притежанието на марки “Stolichnaya” и “Moskovskaya”.
Спорът е между  Spirits притежание на Yuri Shefler от една страна и Руската Федерация от друга.
Според Русия двете марки са придобити незаконно от Spirits през 90-те години на 20в.  Компанията оспорва обвиненията, като счита, че притежава марките законно след придобиването им от приватизираната руска държавна компания в началото на 90-те години.
Съдът в Хага излезе с решение по делото. Според съда Spirits е действала недобросъвестно. Документите предоставени като доказателство за приватизацията се считат за съмнителни от съда. Освен това цената на която са придобити световно известните марки е прекалено ниска. Поради това съда присъжда двете марки на Руската Федерация.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published an interesting news  concerning the ownership of trademrks "Stolichnaya" and "Moskovskaya". 
The dispute is between Spirits owned by Yuri Shefler on one hand and the Russian Federation on the other. 
According to the authorities in Russia, the two brands were acquired illegally by Spirits in the 90s of the 20th century. The company denies the allegations and believes that legally owns the marks after their acquisition by Russian state-owned company which was privatized in the early 90s. 
The Court in Hague ruled on the case. According to the court Spirits acted in bad faith. Documents submitted as evidence of privatization is considered suspecting by the court. Moreover, the price at which they were acquired was too low. Therefore, the court awarded both marks to the Russian Federation. 
More information can be found here.