петък, 21 декември 2012 г.

Весели празници - Happy holidays

Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.
Весели празници.

English version

Intellectual property planet wishes you happy holidays.

Използване на марка на Общността - ONEL v OMEL - решението - Use of Community trade mark - ONE v OMEL - the decision

Европейският съд излезе с решение, по едно от най-чаканите дела касаещи марките на Общността - ONEL v OMEL (Case C-149/11).
Делото касае въпросът дали използването на марка на Общността само в една държава членка е достатъчно.
Европейският съд беше запитан по следните основни въпроси:
„1)      Трябва ли член 15, параграф 1 от [Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че за да е налице реално използване на марката на Общността, е достатъчно марката да се използва в една-единствена държава членка, като се има предвид, че това използване — ако ставаше дума за национална марка — би се считало за реално използване в съответната държава членка (вж. Съвместна декларация № 10 по член 15 [от Регламент (ЕО) № 40/94] и Насоките на СХВП за производството по възражение)?
2)      При отрицателен отговор на първия въпрос: при всички случаи ли това използване на марката на Общността в една-единствена държава членка не може да се разглежда като реално използване в Общността по смисъла на член 15, параграф 1 от [Регламента]?
3)      Ако използването на марката на Общността в една-единствена държава членка при всички случаи не може да се разглежда като реално използване в Общността, какви изисквания за големината на територията, на която се използва марката, се прилагат — наред с други фактори — при преценката дали е налице реално използване в Общността?
4)      Обратно, трябва ли член 15 от [Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че при преценката на реалното използване в Общността изобщо не следва да се вземат предвид границите на територията на отделните държави членки (а като критерий следва да се използват например пазарните дялове (продуктов пазар/географски пазар)?“.

Решението на съда е:

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени наличието на „реално използван[е] […] в Общността“ на марка по смисъла на тази разпоредба, не следва да се вземат предвид границите на територията на държавите членки.
Марката на Общността е предмет на „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, когато се използва в съответствие с основната ѝ функция и с цел да се създадат или поддържат пазарни дялове в Европейската общност за обозначените с посочената марка стоки или услуги. Запитващата юрисдикция трябва да прецени дали условията са изпълнени в случая по главното производство, като вземе предвид съвкупността от релевантните факти и обстоятелства, каквито са по-специално характеристиките на съответния пазар, естеството на стоките или на услугите, защитени от марката, и териториалният и количественият обхват на използването, както и честотата и постоянството при това използване.

Целият текст на решението може да се открие тук.


English version

The European Court has ruled on one of the most anticipated cases concerning a Community trademarks - ONEL v OMEL (Case C-149/11).
The case concerns whether using of a mark in one Member State is sufficiently to prove real using..
The European Court was asked the following key questions:

‘1.      Must Article 15(1) of [Regulation No 207/2009] be interpreted as meaning that use of a Community trade mark within the borders of a single Member State is sufficient to constitute genuine use of that trade mark, given that, had it been a national trade mark, such use would have been regarded as genuine use in that Member State (see Joint Statement No 10 regarding Article 15 of [Regulation No 40/94] and the Opposition Guidelines of the OHIM)?
2.      If Question 1 is answered in the negative, can the use of a Community trade mark within a single Member State as described above never be regarded as “genuine use” in the Community as referred to in Article 15(1) of [Regulation No 207/2009]?
3.      If the use of a Community trade mark within a single Member State can never be regarded as genuine use in the Community, what requirements apply – in addition to the other factors – in respect of the territorial scope of the use of a Community trade mark when assessing genuine use in the Community?
4.      Or else – as an alternative to the above – must Article 15 of [Regulation No 207/2009] be interpreted as meaning that the assessment of genuine use in the Community should be carried out wholly in the abstract, without reference to the borders of the territory of the individual Member States (and that, for example, market share (product markets/geographic markets) should be taken as the point of reference)?’

The Court (Second Chamber) rules:
Article 15(1) of Regulation No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a trade mark has been put to ‘genuine use in the Community’ within the meaning of that provision.
A Community trade mark is put to ‘genuine use’ within the meaning of Article 15(1) of Regulation No 207/2009 when it is used in accordance with its essential function and for the purpose of maintaining or creating market share within the European Community for the goods or services covered by it. It is for the referring court to assess whether the conditions are met in the main proceedings, taking account of all the relevant facts and circumstances, including the characteristics of the market concerned, the nature of the goods or services protected by the trade mark and the territorial extent and the scale of the use as well as its frequency and regularity

The full text of the decision can be found here.

четвъртък, 20 декември 2012 г.

Нова версия на 10-тото издание на Ницката класификация - New version of the tenth edition of the Nice Classification

WIPO информира за въвеждането на нова версия на 10-тото издание на Ницката класификация за стоки и услуги относно регистрацията на търговски марки.
Версията влиза в сила считано от 01.01.2013.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has informed about a new version  of the tenth edition of the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification).
It will enter into force on January 1, 2013.
More information can be found here.

сряда, 19 декември 2012 г.

Полша и Ирландия се присъединиха към TM View - Poland and Ireland joined the TM View

Полша и Ирландия се присъединиха към TM View базата за търговски марки. По този начин тя дава достъп до търговски марки в 23 държави, WIPO и OHIM.
Полша добави над 335 000 марки към базата данни, а Ирландия 154 000.
Общият брой марки които могат да се търсят чрез TM View вече е близо 10 милиона.
Повече информация тук.

English version

Poland and Ireland joined the TM View trademark database. Thus, the database provides access to trademark information in 23 countries, and WIPO, OHIM.
Poland has added more than 335,000 marks to the database and 154000 from
Ireland.
The total number of marks that can be sought through TM View is now nearly 10 million.
More information here.

сряда, 12 декември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Патентите и процесът на патентоване: ръководство за начинаещи. За повече информация тук.  

2.  Патентна експертиза на софтуерни продукти. За повече информация тук. 

3.  Българин изобрети революционен софтуер за бизнеса. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Patents and  patent processing: a guide for beginners. For more info click here.

2. Patent examination of software products. For more info click here.

3. Bulgarian invented a revolutionary software for the business. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 11 декември 2012 г.

Превод на патенти от китайски на английски - Translation of patents from Chinese to English

Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Китай създадоха безплатна услуга за автоматичен превод на патентна информация от китайски на английски.
Чрез базата данни Espacenet вече ще има достъп и до над 4 милиона китайски патента.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office and the Patent Office of China launched a free service for automatic translation of patent information from Chinese to English. 
Espacenet database will give possibility for access to over 4 million Chinese patents. 
More information can be found here

петък, 7 декември 2012 г.

Китайските аспержи Dongshan Bai Lu Sun със защита - Chinese asparagus Dongshan Bai Lu Sun with protection

Европейската комисия публикува в официалния си вестник регистрацията на европейското географско означение  (东山白芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun).
Става дума за консервирани аспержи произвеждани по традиционна техника в китайския регион Dongshan. Според запознати се правят опити за култивирането на тези аспержи и в космосо са целите на китайската космическа програма.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Commission has published in its official gazette, the registration of EU geographical indication (东山 白 芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun).
These are canned asparagus produced in traditional technique in
the Chinese region Dongshan. According to experts some experiments are made  for cultivating of asparagus in space in accordance with the Chinese space program.
information Marques Class 46.

четвъртък, 6 декември 2012 г.

Статистика от OHIM - месец Октомври 2012 - Statistics from OHIM - October 2012

OHIM публикува статистика за заявките и регистрациите на марки и дизайни на Общността за месец октомври 2012. Данните са както следва:


2012 2011
Community trade mark applications received 10 121 8 815
Community trade mark applications published 7 849 7 540
Community trade marks registered (certificates issued) 8 990 8 117
     
Registered Community designs received 7 322 6 609
Registered Community designs published 7 323 5 878


English version

OHIM has published statistics on applications and registrations of Community  trademarks and designs for October 2012. The data are as follows:

сряда, 5 декември 2012 г.

Индивидуални такси за международни марки в Нова Зеландия - Individual fees for international marks in New Zealand

WIPO информира, че Нова Зеландия е посочила индивидуални такси, които ще бъдат плащани при посочване на страната в заявки за международни марки. Таксите са както следва:

За заявка или последващо посочване:
– за всеки клас стоки и услуги - 115 швейцарски франка;
За подновяване:
– за всеки клас стоки и услуги - 268 швейцарски франка;

English version

WIPO announced that New Zealand has made the declaration referred to individual fees which have to be paid provided the country is designated in application for  international trademark. Fees are as follows:

Application or Subsequent Designation
– for each class of goods or services - 115 Swiss francs
Renewal
– for each class of goods or services - 268 Swiss francs

вторник, 4 декември 2012 г.

Стари видео игри в музей - Old video games at a museum

Art and Artifice blog публикува интересна новина относно нова колекция в Музея за модерно изкуство на Ню Йорк.
Колекцията се състоя от стари видео игри, като Pac-Man, Tetris, SimCity2000 and Portal.
Статията разглежда въпроса дали видео игрите са произведение на изкуството и как то може да бъде изложено в музей. Чрез своя оригинал или чрез негово копие ( за да не се повреди оригинала, тъй като единственият начин за излагане на игрите е чрез тяхното непрекъснато видео излъчване).
За повече информация тук.

English version

Art and Artifice blog has published an interesting article about the new collection at the Museum of Modern Art in New York.
The collection consists of old video games such as Pac-Man, Tetris, SimCity2000 and Portal.
The paper deals with the question of whether video games are a work of art and how it can be exhibited in a museum, through its original or copies (so as not to damage the original, because the only way for displaying the games is through their constant screen video broadcasting).
Foe more information here.

понеделник, 3 декември 2012 г.

Германия, Австрия и Малта се присъединиха към TM View - Germany, Austria and Malta joined the TM View

Базите данни за търговски марки на Германия и Австрия вече са част от общата база данни ТМ View считано от 09.11.2012.
Базата данни за марки на Малта е част от ТМ View считано от 28.09.2012.
По този начин общият брой марки, които могат да бъдат търсени чрез ТМ View вече е над 9,1 милиона.

English version

The Germany trademarks databases and the Austria trademarks databases are now part of the TM View database since 09.11.2012.
The Malta trademark database is part of the TM View since 28/09/2012.
Thus, the total number of marks which can be searched by TM View is now over 9.1 million.

петък, 30 ноември 2012 г.

Декларация на Босна и Херцеговина относно Хагската спогодба - Declaration of Bosnia and Herzegovina on the Hague Agreement

Босна и Херцеговина депозира декларация по чл. 17(3)(c) от Женевския акт на Хагската спогодба, с което декларира, че максималния срок за защита на промишлени дизайни в страната е 25 години.

English version

Bosnia and Herzegovina filed a declaration under Art. 17 (3) (c) of the Geneva Act of the Hague Agreement, which states that the maximum period of protection of designs in the country is 25 years.

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

България се присъединява към Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения - Bulgaria joined the WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances


Правителството реши България да се присъедини към Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения. Документът беше приет от Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения на Световната организация по интелектуална собственост през юни т. г.
Договорът предвижда всяка от присъединилите се страни да предоставя на гражданите на други страни третирането, което предоставя на своите собствени граждани по отношение на аудиовизуалните изпълнения, както и правото на справедливо възнаграждение. Съгласно клаузите му, на артистите-изпълнители се предоставят морални права, като например да бъдат идентифицирани при всяко изпълнение, както и да могат да се противопоставят на всяко изопачаване или опорочаване на техните изпълнения. Материално-икономическите им права се изразяват в това да дават разрешение за разпространение в ефир на своите изпълнения или публично – на незаписани изпълнения, както и да разрешават възпроизвеждането на записа, правото на разпространение, отдаване под на наем, правото на предоставяне на записани изпълнения и въобще да прехвърля своите права по предвиден в националното законодателство начин.
Срокът на защита на тези права не може да е по-кратък от 50 г.


English version

Press release from The Council of Ministers of the Republic of Bulgaria:
The Bulgarian Government decided to accede to the WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances. The document was adopted by the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual performances of the World Intellectual Property Organization in June this year.

 The treaty will increase protection over audiovisual performances by clarifying rights of performers in the use of their works, putting them on par with other copyrighted works.
The term of protection of such rights may not be less than 50 years

сряда, 28 ноември 2012 г.

Регистърът на артистичните групи става публичен

Прес съобщение на Министерски съвет на Р.България:

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи.
Предвижда се в бъдеще регистърът да бъде публичен и данните от него да са в интернет страницата на Министерството на културата. Извършените до влизане в сила на постановлението регистрации запазват своето действие, а информацията за тях се публикува съобразно новите правила. Предвид обема на съществуващите записи, както и заложения тримесечен срок за подаване на декларации за актуалност на състава на участниците, влизането в сила на разпоредбата е отложено до 1 май 2013 г.
С оглед поддържане на актуална информация за членския състав на регистрираните групи се въвежда изискване представляващото групата лице в тримесечен срок от настъпването на промени в него да уведоми министъра на културата за това, както и ежегодното (до 31 януари) подаване на декларация, в случай, че такива промени липсват.
Предвидена е и възможност министърът на културата да делегира правомощията си по наредбата на упълномощен от него заместник-министър.

вторник, 27 ноември 2012 г.

Нова база данни Design View - New Database Design View

OHIM въведе в експлоатация нова база данни за дизайни DESIGN VIEW.
Тя е аналогична на TM View и предоставя бърз и директен достъп до заявени и регистрирани дизайни на Общността, както и дизайни в отделни държави. За сега държавите са: България, Бенелюкс, Испания, Естония, Гърция, Португалия и Словакия.
Повече информация и достъп до базата данни може да откриете тук.

English version

OHIM put into operation a new database for designs called DESIGN VIEW.
This database is similar to the TM View and provide quick and direct access to applications and registrations of Community designs and designs in some countries. For now, the countries are: Bulgaria, Benelux, Spain, Estonia, Greece, Portugal and Slovakia.
More information and access to the database can be found here.

понеделник, 26 ноември 2012 г.

Битка за гладиаторски сандали в Швеция - A battle for gladiator sandals in Sweden

Vagabond е компания, което произвежда обувки. Компанията има добре развит дизайн отдел.
Един от продуктите на компанията е тип гладиаторски сандал с име “Micro”.
Сандал на Vagabond

През 2010 Vagabond започва съдебно дело срещу конкурентната фирма LT Skor с обвинението, че тя предлага сандал със идентичен дизайн. Това от своя страна нарушава правата върху нерегистрирания дизайн на Общността на Vagabond.
Сандал на  LT Skor

LT Skor контрира, че дизайна “Micro” не е нов и оригинален, тъй като съществува сходен дизайн на обувки предлагани от Miss Sixty.
 Дизайн на Miss Sixty
 
Освен това се твърди, че дизайна “Micro” е обусловен от техническата си функция.
Казусът приключва с извън съдебно споразумение с което LT Skor се съгласяват да платят компенсационно възнаграждение.
Макар да няма съдебно решение по този случай, той все пак показва, че основаването на права върху нерегистриран дизайн може да бъде средство за реална защита.
информация на Class 99.

English version

Vagabond is a company which produces shoes. The company has a well-developed design department.
One of the company's products is a type of gladiator sandal called "Micro".
In 2010 Vagabond started a lawsuit against rival firm LT Skor with the accusation that it offers a sandal with identical design. This in turn infringing the unregistered Community design of the Vagabond.
LT Skor countered that the "Micro"
design  is not new and original as there is a similar design of shoes offered by Miss Sixty.
It is further alleged that the design "Micro" is determined by its technical function.
The case ended with an outside court
agreement that LT Skor agree to pay compensation.
While there is no judgment in this case, it still shows that standing on the unregistered design rights can be a
real tool for protection.
information on Class 99.

четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Мексико се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на марки - Mexico joined the Madrid Protocol for the International Registration of Marks

WIPO съобщава новината за присъединяването на Мексико към международната система за регистрация на марки. Това става с подписването от страна на Мексико на Мадридския протокол за международна регистрация на марки.
Протоколът влиза в сила за страната считано от 19.02.2013.
С присъединяването на Мексико общият брой държави членки на Мадридския съюз става 89.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported the news of the accession of Mexico to the international system for the registration of trademarks.  This became possible after the signing of The Madrid Protocol for the International registration of marks.
The Protocol entered into force for the country on 19.02.2013.
With the accession of Mexico the total number of Member States of the Madrid Union is 89.
More information can be found here.

сряда, 21 ноември 2012 г.

Нарушава ли Европейския съд WIPO Copyright Treaty1996? - Does The European Court breach WIPO Copyright Treaty1996

Ken Moon , адвокат от Нова Зеландия прави интересен анализ на решението на Европейския съд по делото Case C-128/11 Oracle v UsedSoft .
Решението на съда по това дело беше:
Член 4, параграф 2 от Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че правото на разпространение на копието от компютърна програма се изчерпва, когато носителят на авторското право, който е разрешил, включително безвъзмездно, изтеглянето от интернет върху информационен носител на това копие, е предоставил също така — срещу заплащането на цена, която му позволява да получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието на произведението, на което е собственик — право на използване на това копие без ограничение във времето.
Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 от Директива 2009/24 трябва да се тълкуват в смисъл, че в случай на препродажба на лиценз за използване, който поглъща препродажбата на изтеглено от уебсайта на носителя на авторското право копие от компютърна програма, лиценз, първоначално предоставен от този носител на авторско право на първия приобретател без ограничение във времето и срещу заплащането на цена, която позволява на носителя на правото да получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието от неговото произведение, вторият приобретател на лиценза, както и всеки последващ негов приобретател, може да се позове на предвиденото в член 4, параграф 2 от тази директива изчерпване на правото на разпространение и следователно да се счита за законен приобретател на копие от компютърна програма по смисъла на член 5, параграф 1 от същата директива, като се ползва от предвиденото в последната разпоредба право на възпроизвеждане.

Според Ken Moon с това си решение Европейският съд е нарушил WIPO Copyright Treaty1996.
Спорният момент касае правото на комуникиране на произведението и правото на разпространение на произведението.
Пълният текст на статията може да откриете тук.
Информация 1790 blog. 

English version

Ken Moon, a lawyer from New Zealand maked an interesting analysis of one recent decision of the European Court concerning the Case C-128/11 Oracle v UsedSoft.The court's decision in this case was:Article 4(2) of Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs must be interpreted as meaning that the right of distribution of a copy of a computer program is exhausted if the copyright holder who has authorised, even free of charge, the downloading of that copy from the internet onto a data carrier has also conferred, in return for payment of a fee intended to enable him to obtain a remuneration corresponding to the economic value of the copy of the work of which he is the proprietor, a right to use that copy for an unlimited period.
Articles 4(2) and 5(1) of Directive 2009/24 must be interpreted as meaning that, in the event of the resale of a user licence entailing the resale of a copy of a computer program downloaded from the copyright holder’s website, that licence having originally been granted by that rightholder to the first acquirer for an unlimited period in return for payment of a fee intended to enable the rightholder to obtain a remuneration corresponding to the economic value of that copy of his work, the second acquirer of the licence, as well as any subsequent acquirer of it, will be able to rely on the exhaustion of the distribution right under Article 4(2) of that directive, and hence be regarded as lawful acquirers of a copy of a computer program within the meaning of Article 5(1) of that directive and benefit from the right of reproduction provided for in that provision.
According to Ken Moon, the European Court's judgment violated the WIPO Copyright Treaty1996.The controversial point concerns the right to communicate of the work and the right to distribution.The full article can be found here.
Information The 1790 Blog.

вторник, 20 ноември 2012 г.

Румънското патентно ведомство се присъедини към EuroClass - Romanian Patent Office joins EuroClass

Румънското патентно ведомство се присъедини към EuroClass. По този начин участващите ведомства стават 29.
Новина на WIPO.

English version

The Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) is now integrated into EuroClass.
By this way the number of participating Offices is 29.

понеделник, 19 ноември 2012 г.

Работа с патентна документация - Working with patent documentation

Умението за анализиране на патентна информация е изключително важно за развитието на науката и техниката.
Подобен анализ обаче е изключително сложен поради огромният брой патентна документация.
Поради тази причина  WIPO създаде e-Tutorial on Using and Exploiting Patent. Информатион.
Неговата цел е да обучи и улесни всеки който използва патентна информация. Е-Tutorial  е разделен в 3 части:
- Patent Basics
- Patent Search and Retrieval, and   
- Patent Analysis.
За повече информация тук.

English version

The ability to analyze patent information is essential for the development of science and technology.
Such analysis, however, is extremely complex because of the huge number of patent documentation.
Therefore WIPO create e-Tutorial on Using and Exploiting Patent Information.
Its purpose is to educate and facilitate anyone using patent information. Е-tutorial is divided into three parts:
- Patent Basics 
- Patent Search and Retrieval, and 
- Patent Analysis.
For more info click here.

петък, 16 ноември 2012 г.

Марките и киното - Trademarks and movies

IP Kat публикува интересна статия касаеща участието на търговски марки в филми. Обикновенно това е вид маркетингова активност, която се използва от различни компании, които заплащат на производителите на филми да включат техния продукт и марка във филма.
Каква се случва обаче когато марката е била показана във филм без разрешението на нейния притежател?
Конкретния случай касае спор между Anheuser-Busch и Paramount Pictures. 
Paramount продуцира филмът "Flight" с участието на актьора Дезъл Уошинктън, чийто персонаж във филма консумира голямо количество бира, като на бутилките стой марката Budweiser.
Според Anheuser-Busch това създава лоша репутация на марката им.
В САЩ и Европа обаче законодателството не предвижда възможност за цензориране показването на марки в такива аудио-визуални произведения.
Повече по темата може да откриете тук.

English version

IP Kat has posted an interesting article regarding the participation of trademarks in films. Usually that kind of marketing activity is used by various companies who pay to film producers to include their product and brands in the films. 
But what happens when the trademark was shown in a movie without the permission of its owner? 
The particular case concerns a dispute between Anheuser-Busch and Paramount Pictures. 
Paramount produces the film called "Flight" starring actor Denzel Washington whose character consumes a lot of beer which bears the brand Budweiser. 
According to Anheuser-Busch this can create bad reputation of their brand. 
In the U.S. and Europe, however, the legislation does not provide a censorship for displaying brands in such audiovisual works.
More on this topic can be found here.

Статистика от OHIM за месец Септември 2012 - Statistics from OHIM for September 2012

OHIM публикува статистически данни за регистрираните и заявени марки и дизайни на Общността за месец септември. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 8 334 8 953
Community trade mark applications published 6 671 7 884
Community trade marks registered (certificates issued) 8 164 8 793
     
Registered Community designs received 6 000 6 823
Registered Community designs published 5 667 6 455

English version

OHIM has published statistics on applications and registration of Community trademarks and designs for September 2012. The data are as follows:

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Nike загуби опозиция за марка в Полша - Nike lost trademark opposition in Poland

Marques Class 46 съобщава за подадена опозиция от страна на Nike срещу регистрацията на следния знак в Полша:

за клас 25 ( обувки).Опозицията е основана на притежавана от Nike по-ранна фигуративна марка:
 

Патентното ведомство отхвърля опозицията със заключението, че между марките няма необходимата степен на сходство.


English version

Marques Class 46 has reported for an opposition filed by Nike against the registration of this sign in Poland:

for Class 25 (shoes). The opposition is based on the base of Nike's earlier figurative mark:

The Patent Office rejected the opposition with the conclusion that there isn't the necessary degree of similarity between
the marks .

сряда, 14 ноември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Презентациите от семинара „Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия“, проведен на 29 и 30 октомври в УНСС са достъпни тук.

2. Предоставя ли „crowdsourcing“ възможност за по-добри резултати при патентни проучвания? За повече информация тук. 

3. “Патентовай гласа си !”, история на патентованите изобретения, които са спомогнали за развитието на системата за гласуване в САЩ. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Presentations from the workshop "Managing Intellectual Property in the advertising industry", held on 29 and 30 October in the University, are available here.

 2. Does "crowdsourcing" gives an option for better results in patent research? For more info click here.

3. "Patenting your voice!" The history of patented inventions that have contributed to the development of the voting system in the United States. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 13 ноември 2012 г.

Apple загуби съдебно дело за 368 милиона долара - Apple lost a lawsuit for 368 million dollars

Apple загуби съдебно дело в Тексас и беше осъдена да заплати обезщетение в размер на 368 милиона долара. Съдебното дело беше започнато от ситуираната в щата Невада американска компания VirnetX. Тя обвини Apple в нарушаване на нейни патенти касаещи технология за функцията FaceTime използвана от Apple в iPhone, iPad, iPod touch и Mac.
Това е поредна победа в съдебната зала за VirnetX, след като през 2010 година компанията спечели съдебно дело срещу Microsoft на стойност 200 милиона долара.
В момента VirnetX обмисля дела и срещу други компании, като Cisco, Siemens и Avaya, за които смята, че нарушават нейни патенти.

English version


Apple has lost a awsuit in Texas and was ordered to pay compensation amounting to 368 million dollars. The lawsuit was brought by the U.S. company VirnetX which is situating in Nevada . The company accused Apple of violating her patents related to FaceTime technology used in  Apple's iPhone, iPad, iPod touch and Mac.
This is another victory for VirnetX
in the courtroom since in 2010 the company won a lawsuit against Microsoft worth of 200 million dollars. 
VirnetX currently considering court cases against other companies such as Cisco, Siemens and Avaya, believing that they infringe her patents.

понеделник, 12 ноември 2012 г.

По-ниски такси за регистрация на марка в Гърция - Lower fees for trademark registration in Greece

Marques Class 46 съобщава новината за намаляването на таксите за регистрация на марки в Гърция. Това става след приемането на ново законодателство касаещо търговските марки в страната и нова процедура за регистрация.
Новите такси са:

- регистрация на марка - 110 евро за един клас + 20 евро за всеки допълнителен клас;
- подновяване на регистрацията - 90 евро за един клас + 20 евро за всеки допълнителен клас;
- промяна на името на притежателя на марката, адрес и тн. - 50 евро;
- вписване на прехвърляне на марка - 90 евро;
- вписване на лицензия за марка - 90 евро;
- ограничаване на класовете стоки и услуги - 20 евро;

English version

Marques Class 46 reported the news for reductions of fees for registration of trademarks in Greece. This occurs after the adoption of new legislation concerning trademarks in the country and a new registration procedure. 
The new fees are as follow:

- Registration of a mark - € 110 per one class + € 20 for each additional class;
- Renewal of registration - € 90 per one class + € 20 for each additional class;
- Change of the name of the proprietor, address and so on. - € 50;
- Recordal of assignment - € 90;
- Recordal of a trademark license - € 90;
- Limiting the classes of goods and services - € 20;

петък, 9 ноември 2012 г.

Disney купува Lucasfilm за 4,05 милиарда долара - Disney acquires Lucasfilf for 4,05 billion dollars

Disney обяви плановете си за покупка на една от емблематичните филмови компании на Холивуд, а именно притежаваната от Джорд Лукас Lucasfilm.
Сделката е оценявана на 4,05 милиарда долара. 
Заедно с покупката на компанията Disney придобива и авторските права върху едни от най-популярните филми за всички времена "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс".
Това е поредната голяма сделка на Disney след като през 2006 година закупи едно от най-известните анимационни студиа Pixar за 7,4 милиарда долара, а през 2009 закупи Marvel за 4 милиарда долара.
Една от основните причини за тези сделки е свързана с интелектуалната собственост на придобитите компании, най-вече авторските права върху огромното портфолио от филми и персонажи, чиито потенциал за бъдеща финансова възвръщаемост е огромен.
От своя страна Джорд Лукас става един от сериозните акционери в Disney.
Веднага след обявяването на сделката Disney оповестиха намерението си да направят продължение на трилогията  "Междузвездни войни", което ще стартира през 2015.

English version

Disney announced its plan for purchasing of one of the most emblematic Hollywood film companies namely Lucasfilm which is owned by George Lucas.
The deal is valued at 4,05 billion dollars.
Along with the purchase of the company Disney acquires copyrights of some of the most popular movies as "Star Wars"and "Indiana Jones".
That's another big deal for Disney after acquisition of Pixar for 7,4 billion dollars in 2006 and the deal for acquisition of Marvel for 4 billion dollars in 2009.
One of the main reasons for these deals is the relevant intellectual property in particular copyrights owned by Lucasfilm, Marvel and Pixar.  That copyright cover enormous portfolio of movies and characters which have great potential for future finance returns.
On the other hand George Lucas becomes one of the main shareholders in Disney.

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Защита на софтуер чрез патенти в Европа - Software protection via patents in Europe

IP Kat публикува интересна статия озаглавена "The mess that is the European software patent" с автор Arnoud Engelfriet.
Статията разглежда въпроса за защитата на така наречените софтуерни патенти на територията на Европа през последните 20-30 години.
Статията е изключително добра, тъй като обобщава основната практика по защитата на патентите за софтуер на територията в Европа, която защита по принцип е невъзможна но въпреки това се предоставя при определени ситуации.
Въпросът за патентите за софтуер и съвсем актуална тема имайки предвид и глобалните софтуерни войни между основните IT компании в света, както и сериозното развитие на IT индустрията през последните години.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IP Kat has posted an interesting article titled "The mess that is the European software patent" by Arnoud Engelfriet.
The article considering one very important issue - the protection of so-called software patents in Europe over past 20-30 years.
This article is very good because summarizes the basic practice on this matter in Europe, where generally there is no such a protection but with some exceptions. 
The issue regarding software patents is very relevant taking into account the global software wars between major IT companies in recent years.
The full text of the article can be found here.

сряда, 7 ноември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Двудневен семинар на тема  „Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия“ организиран от WIPO и Центъра за интелектуална собственост на УНСС. За повече информация тук.

2. Влиянието на America Invents Act върху дефиницията на понятието „състояние на техниката“. За повече информация тук. 

3.   Службата за авторско право на САЩ публикува последните изключения от Digital Millennium Copyright Act (DMCA).  За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Two-days seminar concerning Intellectual property management and advertising industry, which was organize by WIPO and the Intellectual property center of UNWE. For more information here.

2. The impact of the American Invent Act on the definition of  "prior art". For more information here.

3.  The Copyright Office of the US published recent exceptions from the Digital Millennium Copyright Act ( DMCA). For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 6 ноември 2012 г.

Разширяване обхвата на BPO online

Новина на Патентно ведомство на Р.България:

В изпълнение на проект „Изграждане на хармонизирана база данни за старшинство“, част от Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Патентно ведомство на Република България отразява информация относно претенциите за старшинство, регламентирани в чл. 34 и 35 от Регламент (ЕО) № 209/2009 на Съвета от 26 февруари 2009г. относно марката на Общността.
Проектът цели осигуряване на изчерпателна и еднотипна информация за претенциите за старшинство във всички национални ведомства, както и двупосочни връзки между националните марки и марките на Общността, за които е претендирано старшинство.

Съгласно чл. 34 и чл. 35 от Регламент (ЕО) № 207/2009 притежателят на по-ранна марка, регистрирана в държава - членка или по реда на Мадридската спогодба или Протокола, която има действие в държавата - членка, може да заяви идентична марка на Общността за стоки или за услуги, идентични на или съдържащи се в тези, за които е била регистрирана по-ранната марка. При това, заявителят може да претендира за марката на Общността старшинство на по-ранната марка по отношение на държавата - членка, в която или за която тя е била регистрирана. По този начин, в рамките на регистрираната марка на Общността, той запазва своите предходни права, придобити с регистрацията на марка по национален или международен ред, дори и след изтичането на техния период на защита, ако те не бъдат подновени.
В BPO On-line - системата за справки по интернет за заявени и регистрирани марки, географски означения, производства по спорове във връзка с тях, както и за промишлени дизайни, е отразена информация по отношение на марките, от които марки на Европейския съюз се ползват със старшинство, представляваща номера на съответната европейска марка, като е създаден линк, който препраща към библиографската й справка в базата данни на OHIM eSearch plus, а в статуса на марката е добавена индикацията „претенция за старшинство“.