понеделник, 31 август 2009 г.

Проблемите за Twitter продължават ( Continuing problems for Twitter)

IPblog.ca съобщава новината за продължаващите проблеми на Twitter.Inc. по отношение на желанието им да регистрират марка TWEET.
При опитите си да регистрира тази марка в САЩ компанията получи откази основани на по-ранни марки WEETMARKS, COTWEET и TWEETPHOTO заявени за същите класове.
Twitter.Inc. се опитва да регистрира същата марка и в Канада но и там излиза по-ранна марка TWEETBUCKS, която може да създаде проблеми. Странното в тази заявка обаче било, че тя е основана на "намерение за използване", а не на директно използване в Канада въпреки, че потребителите в тази страна използват Twitter от години.
Случаят с Twitter.Inc. е настолен по отношение на погрешна политика при защита на важни марки за една компания.
Стратегическите марки изискват и стратегически поглед в перспектива, така че да се осигури максимално широка закрила на териториите, където съответните марки ще бъдат използвани. Забавянето би могло да се окаже фатално за ip мениджмънта на една компания.

English version

IPblog.ca reported news of the continuing problems of Twitter.Inc. in terms of their desire to register a trade mark TWEET.
In their attempts to register the mark in the U.S., the company received a refusal based on the earlier marks WEETMARKS, COTWEET TWEETPHOTO requested for the same classes.
Tweeter.Inc. tries to register the same mark in Canada but there comes earlier mark TWEETBUCKS, which can create problems. Strangely in this request, however, was that it was based on "intent to use" rather than direct use in Canada, although consumers in this country used Twitter for years.
The case of Twitter.Inc. shows the wrong policy for the protection of major brands to one company.
The strategic mark require the strategic insight into perspective, so as to ensure the widest possible protection of territories where the trade marks will be used. The delay could be fatal for the ip management of a company.

събота, 29 август 2009 г.

Честито - 10 000 посещения


Блогът Intellectual Property Planet отбеляза общо над 10 000 посещения до момента.
Естествено като цяло тази цифра не е голяма но за тясно специализиран блог не е зле. Надяваме се за в бъдеще посетителите информиращи се за интелектуалната собственост да стават все повече и повече.

петък, 28 август 2009 г.

Доклад на ЕК относно продажбата в интернет, включително и на музика ( EC report on sales in the Internet, including music)


Европейската комисия публикува доклад от проведена кръгла маса относно въпросът за продажбата на стоки и услуги в интернет пространството, включително и продажбата и свалянето на музикално съдържание.
Освен това Комисията публикува становищата на различни участващи в разговорите и съвещанията страни.
Накратко обсъжданията обхващат развитието на технологиите и различните бариери и трудности пред европейските потребители при осъществяване на покупки в интернет пространството. Конкретно за продажбата и свалянето на музика дискусиите включват изплюването на различни лицензионни споразумения.
Докладът може да откриете тук.
Становищата на участниците може да откриете тук.

English version

The European Commission published a report of a round table on the issue of sale of goods and services in the Internet space, including the sale and downloading of music content.
The Commission shall publish the opinions of various talks and participating in party meetings.
Briefly, the discussions covered the development of technologies and the various barriers and difficulties facing European consumers when making purchases on the web. Specifically for the sale and downloading music, debates include using of different licensing agreements.
The report can be found here.
The opinions of the participants can be found here.

четвъртък, 27 август 2009 г.

Оправдаха online радио в САЩ - Justified online radio in the U.S.


The US Court of Appeals for the 2nd Circuit излезе с решение по делото заведено срещу компанията Launch Media, Inc., която притежава online радиото LAUNCHcast .
Делото касае следното.
LAUNCHcast е интернет радио, което позволява неговата ежедневна плейлиста да бъде определяна от всеки индивидуален потребител.
Всеки потребител чрез избор на определени критерии може да определи стилът музика, която да слуша, артистите и тн. След това системата генерира списък от песни резултат от така зададените критерии. Слушателите могат да прескочат някоя от песните но не могат да се върнат назад и да ги слушат отново.
The Digital Millennium Copyright Act ( The DMCA ) определя, че всеки който предлага интерактивни услуги, дигитално разпространение на музика, трябва да заплаща лицензионна такса на носителите на авторски права. Повечето дигитални станции разпространяващи музика, които не се водят интерактивни обаче заплащат единствено установената базова лицензионна такса за разпространение в интернет среда без така изискваната допълнителна такса.
Според разпоредбите на The DMCA интерактивната услуга е тази която позволява на потребителите да получават програма специално създадена за всеки един от тях поотделно, или дори при липсата на програма, потребителите да получават песни избрани индивидуално от тях.
Arista Records и други притежатели на авторски и сродни права завеждат дело срещу LAUNCHcast, като обвиняват радио станцията в предлагане на интерактивни услуги без заплащане на изискваните лицензионни такси.
Наскоро съдът излезе с решение по това дело.
Според съдът интерактивна програма има когато потребителите могат да избират да слушат точно определени от тях самите песни или програми създадени специално за тях в резултат на техни желания.
В случаят с услугата предлагана от LAUNCHcast съдът счита, че няма предлагане на интерактивна програма. Решението е продиктувано от отговорът на въпросът дали програмата е предвидима от потребителите. Единственото предвидимо в казусът с LAUNCHcast е дали потребителите искат да чуят определена песен или да я прескочат. Тук изборът е достатъчно ограничен за да се счете, че не е налице така наречената интерактивна програма в нейният пълен смисъл.
информация на IP Spotlight.

English version

The US Court of Appeals for the 2nd Circuit issued a decision in the case brought against the company Launch Media, Inc., Which owns online radio LAUNCHcast.
The case concerns the following.
LAUNCHcast, internet radio is allowing their daily playlist to be determined by each individual user. Each user by selecting certain criteria may determine the style of music for listening, artists and so on. The system then generates a list of songs as a result of user's search criteria. Listeners can leapfrog some of the songs but can not go back and listen to them again.
The Digital Millennium Copyright Act (The DMCA) provides that anyone who offers interactive services, digital distribution of music, must pay a licensing fee to copyright holders. Most digital stations distributing music that do not lead Interactive, however pay only the base license fee established for the dissemination on the Internet environment, without additional charge as required.
Under the provisions of The DMCA, the interactive service is one that allows consumers to receive a program specifically created for each of them individually, or even in the absence of the program, customers receive individual songs chosen by them.
Arista Records and other holders of copyright and related rights are brought suit against LAUNCHcast, by blaming radio station in offering interactive services without paying the required licensing fees.
Recently, the court issued a decision in that case.
According to the court there is an interactive program when users can choose to listen to specific songs by themselves or programs designed especially for them due to their desires.
In this case, the service offered by LAUNCHcast, the court considers that no provision of an interactive program. The decision was dictated by the answer to the question whether the program is predictable by the users. The only predictable in the case of the LAUNCHcast is whether consumers want to hear a song or to jump. Here the choice is restricted enough to consider that there is a so-called interactive program in its full sense.
information from IP Spotlight.

сряда, 26 август 2009 г.

Нов начин за плащане при подновяване на европейски марки и дизайни ( New way to pay for the renewal of European trademarks and designs)


OHIM съобщава за новата възможност при заплащане на такси за подновяване срокът на регистрация на търговска марка и дизайн на Общността.
Плащането вече може да бъде осъществено чрез кредитна карта VISA, EUROCARD и MASTERCARD. Тъй като заплащането е незабавно, OHIM се ангажира да задейства процедурата по подновяването веднага и до няколко дни да върне писмен отговор на притежателят на марката или дизайнът.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reported a new method of payment of renewal fees for the registration of trade mark and Community design.
The payment can now be made by credit card VISA, EUROCARD and MASTERCARD. Since payment is immediate, OHIM triggering the renewal procedure immediately and within a few days to return the written reply of the proprietor of the mark or design.
More information can be found here.

вторник, 25 август 2009 г.

Белгийско сирене стана географско означение на територията на ЕС ( Belgian cheese has become a geographical indication in the EU)


Официалният вестник на Европейският съюз помести съобщение за регистрацията на белгийското сирене Fromage de Herve, като географско означение на територията на ЕС.
Fromage de Herve е вид меко сирене произвеждано в регион Herve, Белгия.
Формата на готовият продукт представлява кубче със един от следните грамажи: 50, 100, 200, 400 грама.
Този вид сирене се произвежда от 15 век в Белгия. Тогава животновъдите от региона Herve в желанието си да оползотворят остатъчната продукция от прясно мляко и да я консумират и през зимата, получили в резултат на ферментация този вид меко сирене с плътна хомогенна структура.
Причината за свърх производството на мляко по това време и желанието за неговото по целесъобразно използване, била забрана на Charles 5 на износът на пшеница за Холандия. Тогава фермерите били принудени да превърнат житните си площи в пасища, поради което производството на мляко се увеличило значително.
Fromage de Herve е известно и с други имена, като "remoudous"( двоен крем), "quatre saisons", "bizeux" и други, имена които обаче не променят неговите характеристики.
Повече информация може да откриете тук.

English version


The Official Journal of the European Union announced the registration of Belgian cheese Fromage de Herve, as a geographical indication in the EU.
Fromage de Herve is a kind of soft cheese produced in the region Herve, Belgium.
The shape of the finished product is a cube with one of the following weights: 50, 100, 200, 400 grams.
This type of cheese is produced from 15 century in Belgium. Then the farmers of the region Herve desiring to utilize the residual production of fresh milk and to eat in winter, resulting from fermentation of this type soft cheese with a dense homogeneous structure.
The reason for the high milk production at that time and the desire for efficient use is a prohibition by Charles 5 of wheat exports to the Netherlands. Then farmers were forced to turn their crop land to pastures, so that milk production is increased significantly.
Fromage de Herve has known with other names like "remoudous" (double cream), "quatre saisons", "bizeux" but this names did not change its characteristics.
More information can be found here.

понеделник, 24 август 2009 г.

Патентно ведомство съобщава за новите проекти на ЕК относно патенти на общността


Патентно ведомство на Р.България съобщава новината за новите проекти на ЕК касаещи бъдещата съдебна система по патентни спорове и патента на Общността, а именно:
- проект на Споразумение относно Съда за европейски и общностни патенти и
- проект на Регламент на Съвета за патент на Общността.

"Проектите са разработени от Работната група по интелектуална собственост към Съвета на Европейския съюз в Брюксел и отразяват бележките и предложенията на държавите-членки по тези въпроси.

"Най-общо казано, проектът на Споразумение относно Съда за европейски и общностни патенти предвижда да се създаде единна специализирана патентна съдебна система, която да има компетентност по отношение на европейските патенти и бъдещия патент на Общността. Юрисдикцията ще включва ограничен брой първоинстанционни съдилища и централизиран второинстанционен съд. Като първоинстанционни съдилища могат да се използват съществуващите национални съдилища. Компетентността ще е по отношение на нарушенията и недействителността на патентите, а също така и по отношение на искове за вреди, временни и обезпечителни мерки, искове за преждеползване, искове за предоставяне или прекратяване на принудителни лицензии и искове за компенсация за лицензии. Съдилищата ще работят съгласно общи правила за процедура, базирана на най-добрите практики на страните-членки. Ще се състоят от съдии с правно и техническо образование. Тази съдебна система ще се съобразява със Съда на Европейските общности като последен арбитър по въпросите на европейското право.

Проект на Регламент на Съвета за патент на Общността предвижда създаването на титул, който ще има единен ефект на цялата територия на Общността и ще се прилага във всички държави. Той ще се предоставя от Европейското патентно ведомство, съгласно разпоредбите на Европейската патентна конвенция. Заявката за патент на Общността ще се подава на един от езиците, посочени в Конвенцията, но заявителят има право да подаде заявката си на който и да е от официалните езици на Европейския съюз. Превод на патентното описание и претенциите на всички официални езици на Общността се предоставят при публикация на заявката за патент. Преводите се извършват при поискване от специализирана централна служба, въз основа на програма за машинен превод. Тези преводи се изготвят с цел предоставяне на информация и нямат правен ефект. Всяка заявка за патент на Общността може да се преобразува в заявка за европейски патент. Таксите за поддържането на патента на Общността ще се разпределят между Европейското патентно ведомство и патентните ведомствата на държавите-членки."
Патентно ведомство дава възможност на всеки заинтересуван да изрази мнението си по така предложените проекти с оглед защита позициите на България при тяхното обсъждане в Брюксел.
Повече информация и адрес за връзка може да откриете тук.

Нови инициативи на Европейската комисия относно интелектуалната собственост в Европа ( New initiatives by the European Commission concerning IP )В сайта на ЕК е публикувано съобщение за нови инициативи които Комисията стартира. Те касаят два от обектите на интелектуална собственост- патентите и търговските марки.
Според съобщението относно патентите, the European Commission's Directorate-General for Internal Market and Services възнамерява да приключи работа по споразумение за обширно изследване на патентната система в ЕС. Целта е да се изследват предоставяните патентни права в момента, тяхната икономическа обосновка, както и да се предложат варианти за оптимизиране на патентната система в Европа с оглед на новите технологии и знания.
Изследването относно търговските марки ще обхваща преглед на съществуващата система за закрила на марки в Европа и възможните варианти за нейното оптимизиране и развитие. Тъй като системата на марките на Общността е свързана с националните системи на отделните страни, то изследването ще обхване и тях, връзките и взаимодействието, както и възможностите за допълнителна хармонизация между тях.
новина на IP Kat.

English version


The site of the European Commission published a notice of new initiatives launched by the Commission. They concern two objects of intellectual property- patents and trademarks.
According to the message concerning patents, the European Commission's Directorate-General for Internal Market and Services intends to complete work on an agreement concerning the comprehensive examination of the patent system in the EU. The aim is to examine patent rights provided in time, their economic justification, and to propose options for improving the patent system in Europe with regard to new technologies and knowledge.
The survey on the trademarks will include a review of the existing system of protection of marks in Europe and options for its optimization and development. Since the system of Community trade mark is relating to national systems of individual countries, the survey will cover them, the links and synergies and opportunities for further harmonization between them.
Story by the IP Kat.


петък, 21 август 2009 г.

Португалски сладки картофи защитени като географско означение ( Portuguese sweet potatoes as a protected geographical indication)


В базата данни на ЕК беше публикувана регистрацията на Batata doce de Aljezur, вид сладки картофи от Португалия, като географско означение за територията на ЕС.
Град Aljezur, където се отглежда този вид сладки картофи, е основан през 10 век от арабите, а през 1249 година е завладян от мароканците. Според легендата рицарите от ордена на St James of the Sword, водени от Paio Peres Correia, пиели сок направен от този вид картофи преди всяка важна битка. Това позволило градът да бъде отвоюван от мароканците.
Физическите, химическите и органолептични характеристики на картофите Batata doce de Aljezur се дължат на начина по който фермерите отглеждат продукцията си, както и на природните условия на региона на град Aljezur.
Пълният текст може да откриете тук.

English version


The European Commission publishes registration of Batata doce de Aljezur, kind of sweet potatoes from Portugal, as a geographical indication for the EU.
The city of Aljezur, where these sweet potatoes are grown, was founded in the 10th century by the Arabs, and in 1249 was conquered by Moors. According to legend the knights of the Order of St James of the Sword, led by Paio Peres Correia, consumed juice made from this potatoes before any major battle. This helped the Portuguese to defeat Moors.
The product's physical, chemical and organoleptic characteristics of potatoes Batata doce de Aljezur is due to the way farmers grow their produce and the natural conditions of the region of the city of Aljezur.
The full text can be found here.

четвъртък, 20 август 2009 г.

Една буква не прави разликата ( One letter makes no difference)


The German Federal Patent Court излезе с решение по делото относно обжалване решение на немското Патентно ведомство да не регистрира заявка за марка "SCHLÜSEL".
Предисторията е следната:
Марка "SCHLÜSEL" е заявена за стоки, като сейфове, катинари, системи за сигурност и други подобни. По начин на изписване думата е много близка до друга немска дума "Schlüssel" ( в превод ключ), разликата е едно s.
Поради това Патентното ведомство отказва марката поради липсата на отличителност и описателност.
The German Federal Patent Court потвърждава решението за отказ тъй като счита, че марката е близка до думата за ключ поради което потребителите биха се подвели. Според съдът думата е неотличителна и въпреки липсата на една буква тя не може да бъде счетена за фантазиина дума, каквито доводи имал заявителят.
Накрая съдът счел, че поради вероятността от асоцииране с думата за ключ на немски, марката "SCHLÜSEL" е и описателна за исканите стоки и услуги.
информация на Class 46.

English version

The German Federal Patent Court issued a decision in the case on appeal a decision of the German Patent Office to register the trade mark "SCHLÜSEL".
The history is as follows:
The mark "SCHLÜSEL" is applied to goods such as safes, padlocks, security systems and so on. By way of spelling the word is a very similar to another German word "Schlüssel" ( in translation key), the difference is a s.
Therefore, the Patent Office refused the mark due to a lack of distinctness.
The German Federal Patent Court confirms decision to refuse because it considers that the mark is similar to the word for key so that users would be wrong. According to court the word is,indistinctive and despite the lack of a letter it can not be considered fantasy word.
Finally, the court considered that due to the likelihood of association with the word for key , the German mark "SCHLÜSEL" is descriptive for the requested goods and services.
information to Class 46.


сряда, 19 август 2009 г.

Сърбия се присъедини към международни IP споразумения ( Serbia joined the international IP agreements)WIPO обяви новината за присъединяването на Република Сърбия към две международни споразумения.
На първо място Сърбия се присъединява към Международното споразумение от Виена за международната класификация на образни елементи на марки. Споразумението влиза в сила за страната от 15 октомври 2009 година.
Освен това Сърбия се присъединява и към Споразумението от Страсбург за международна класификация на патенти. Споразумението влиза в сила за страната от 15 юли 2010 година.
информация на WIPO.

English version


WIPO announced the news on the accession of the Republic of Serbia to two international agreements.
Firstly, Serbia joined the Vienna Agreement on the International Classification of figurative elements of marks. The agreement enters into force for the country from October 15, 2009.
Furthermore, Serbia has subscribed to the Strasbourg Agreement on International Classification of patents. The agreement enters into force for the country from July 15, 2010.
information WIPO.

вторник, 18 август 2009 г.

Hotel е родово понятие не марка ( Hotel is a generic term not marks)


IPOsgoode съобщава интересна новина за решение на the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit относно това дали hotel.com може да бъде търговска марка за услуги свързани с предоставяне на информация за временно настаняване, туристически услуги, резервации и тн.
Първоначално USPTO отказва регистрацията на марка hotel.com, тъй като счита, че тя е родова за предоставяните услуги.
Решението е обжалвано пред the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).
След разглеждане на различни доказателствени материали, като смисъл на думите настаняване, резервация, хотел в различни речници, използването на думата хотел в множество домейни освен hotel.com, TTAB потвърждава първоначалното решение и отхвърля марката. Заявителят твърди, че думата hotel.com заедно с нейната комбинирана част е достатъчно отличителна и трябва да се разглежда в цялост. TTAB контрира с това че марката се използва предимно в нейната словна част, освен това .com в добавка на родовото понятие хотел не посочва произход на услугите.
През 2008 година заявителят предоставя нови доказателства на TTAB с цел промяна на взетото решение. Предоставено е социологическо проучване по телефона в което 76% от респондентите заявяват, че възприемат hotel.com, като марка. TTAB отхвърля резултатите с довода, че на респондентите не е обяснено разликата между домейн и марка. По презумция потребителите приемат, че щом има домейн то той се притежава от компания, тоест това е нейното име, марка.
Решението на TTAB е обжалвано пред the U.S. Court of Appeals.
През юли 2009 година съдът излезе с решение, като потвърди отказът на TTAB, съответно и на USPTO и отхвърли регистрацията на марка hotel.com.
Според някои това решение е грешно тъй като щом една компания има домейн, който друг не притежава, тоест той отличана по този начин компанията, то на същата основа тя трябва да има и идентична марка. Според специалисти обаче притежаването на домейн не е достатъчно законово условие да се приема, че това име показва произход на стоките и услугите за които се иска марката.
информация на IPOsgoode

English version

IPOsgoode reported an interesting story for a decision of the US Court of Appeals for the Federal Circuit on whether hotel.com may be a trademark for services related to providing information on temporary accommodation, travel services, booking and etc..
USPTO initially refused registration of the mark hotel.com, since it believes that it is generic for its services.
The decision was appealed to the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).
After examining the various items of evidence, the meaning of words such as accommodation, reservation, hotels in different dictionaries, the use of the word hotel in many domains except hotel.com, TTAB affirms the initial decision and dismissed the mark. The applicant claims that the word hotel.com with its shaped part is sufficiently distinctive and should be considered in its entirety. TTAB declares that the mark is used in its word part. Furthermore, in addition to .com generic concept hotel does not specify the origin of services.
In 2008 the applicant shall provide new evidence of TTAB in order to change the decision. Is provided a telephone survey in which 76 percent of respondents said that they perceived hotel.com as a brand. TTAB rejected the results simply because the respondents did not explained the difference between the domain and brand. Users agree that if it has a domain owned by a company that is that its name brand.
The decision of the TTAB has appealed to the US Court of Appeals.
In July 2009 the court issued a decision and confirmed the refusal of the TTAB, respectively, and the USPTO and reject the registration of marks hotel.com.
According to some the decision is wrong because if a company has a domain that has no other, that is it an excellent company in this way, then on the same basis it should have the same brand. According to experts, however, owning a domain is not legally sufficient condition to assume that this name indicates the origin of goods and services for which the mark is sought.
information IPOsgoode

понеделник, 17 август 2009 г.

Битка за неоторизирана реклама във Великобритания ( A battle of unauthorized advertising in the UK)


Class 46 съобщава интересна новина за взето решение от The Advertising Standards Authority по казус с неоторизирана реклама.
Официалният дистрибутор на Volvo във Великобритания подава оплакване срещу Mount Automotive Solutions ( неофициален дистрибутор на Volvo) за използвана реклама от тяхна страна в която се заявява следното:
"Volvo Value ... ANY MODEL OF NEW/USED VOLVO SUPPLIED ... Mount Automotive Solutions. The Volvo Centre ...".
Това нарушава правилата на the Code of Advertising Practice във Великобритания.
Mount Automotive заявяват, че използването на марката на Volvo е станало случайно, поради объркване на рекламната агенция, което е потвърдено от самата агенция.
Въпреки това the Advertising Standards Authority считат, че има нарушаване на правилата тъй като потребителите могат да счетат, че Mount Automotive също са официален дистрибутор на Volvo за страната.

English version

Class 46 reported an interesting story about the decision by The Advertising Standards Authority in case of unauthorized advertising.
The official distributor of Volvo in the UK filed a complaint against Mount Automotive Solutions (unofficial distributor of Volvo) used for advertising on their part which states the following:
"Volvo Value ... ANY MODEL OF NEW / USED VOLVO SUPPLIED ... Mount Automotive Solutions. The Volvo Centre ...".
This violates the rules of the Code of Advertising Practice in the UK.
Mount Automotive said that use of the Volvo brand has become a random error due to the ad agency, which is confirmed by the agency.
However, the Advertising Standards Authority deemed that there is a breach of the rules because consumers can consider that Mount Automotive is also the official distributor of Volvo in the country.

петък, 14 август 2009 г.

Колумбия на път да се присъедини към Мадридският протокол ( Colombia on track to join the Madrid Protocol)


IP Tango съобщава новината, че през юни тази година the Second Commission на колумбийският Сенат е одобрил проектозакон за присъединяването на Колумбия към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Предстой обсъждането му в парламента преди да бъде приет.
Към момента от 78 страни членки на Мадридският протокол няма нито една държава от Латинска Америка.

English version

IP Tango reported the news that in June this year, the Second Commission of the Colombian Senate has approved a draft law on the Accession of Colombia to the Madrid Protocol for international registration of trademarks. Follow the debates in Parliament before it is adopted.
At present 78 member countries of the Madrid Protocol, there is no one country from Latin America.

Нов директор на USPTO ( New Director of the USPTO)


Patentlyo съобщава новината за назначаването на новият директор на Американското ведомство за патенти и търговски марки. Новият директор се казва David Kappos, който беше номиниран през месец юни и одобрен от американският Сенат.

English version

Patentlyo reported the news of the appointment of new Director of U.S. Patents and Trademarks Office. The new director is David Kappos, who was nominated in June and approved by the U.S. Senate.

четвъртък, 13 август 2009 г.

Ново географско означение в Испания- ако искаш ( New geographical indication in Spain, if you want)


Правителството в Испания одобри географското означение “Viñedos de España” ( Лозя на Испания) за обозначаване на вина произвеждани в региони на територията на Испания от определени видове лозя.
Това е вторият опит за получаване на географско означение. Първият опит беше провален поради успешно противопоставяне от страна на регионалното правителство на Castilla y León .
Настоящото географско означение “Viñedos de España” обаче не включва в географските си граници два от най-известните региони за вина в Испания- La Rioja и Castilla y León.
Според вестник El Mundo производители от тези региони специално са поискали те да не бъдат включвани в обхвата на географското означение. Те явно са предпочели техните лозови масиви и вина да бъдат защитени от местните географски означения “Toro”, “Arlanza”, “Bierzo” и “Ribera de Duero” за региона на Castilla y León и “Rioja” за региона на La Rioja.
Причините за този отказ най-вероятно са икономически, наложилите се местни географски означение имат по-голяма стойност за производителите в конкретните региони отколкото цялостното “Viñedos de España”, което може да доведе до влошаване на репутацията на съответните известни вече вина.
източник: Class 46.

English version

The Government in Spain has approved a geographical indication "Viñedos de España" (Spain Vineyards) to describe the wines produced in regions of the territory of Spain from certain vineyards.
This is the second attempt to obtain a geographical indication. The first experience was ruined because of successful opposition from the regional government of Castilla y León.
This geographical indication "Viñedos de España" did not include within its two most famous wine regions in Spain-La Rioja and Castilla y León.
According to El Mundo manufacturers of these particular regions have requested not be included within the scope of geographical indication. They obviously have preferred their vineyards and wines are protected by local geographical indications "Toro", "Arlanza", "Bierzo" and "Ribera de Duero" in the region of Castilla y León and "Rioja" for the region of La Rioja.
The reasons for this refusal is likely to be economic, as local geographical indications have a greater value for producers in specific regions rather than the overall "Viñedos de España", which can lead to deterioration of the reputation of the corresponding already known wines.
Source: Class 46.

сряда, 12 август 2009 г.

Осъдиха човек за разпространение на софтуер в Япония ( Condemned man for distribution of software in Japan)


Вестник Daily Yomiuri Online съобщава новината за излязло решение на The Kyoto District Court относно нарушаване на права върху софтуер.
Съдът осъди Yoshiaki Asagiri на две години и половина затвор за това, че е спомагал в свалянето и разпространението на софтуерът на Nintendo "Rizumu Tengoku Gorudo., като е реализирал печалба от това. По този начин той е позволил на неограничен брой потребители в интернет да се сдобият с въпросният софтуер в периода юли-август 2008 година.
Това е поредният случай на осъден за нарушаване на права на интелектуална собственост в интернет по света.

English version

The newspaper Daily Yomiuri Online reported the news of the decision of The Kyoto District Court, about the violation of rights of software.
The court sentenced Yoshiaki Asagiri of two years and a half in prison for having helped in the downloading and distribution of software Nintendo "Rizumu Tengoku Gorudo, as he made a profit from it. Thus, it is allowed an unlimited number of users on the Internet to get with the software in July-August 2008.
This is another case of convicted for violation of intellectual property rights on the Internet worldwide.

вторник, 11 август 2009 г.

Wal-mart с претенция за нарушаване на негова марка от website ( Wal-mart with a claim for infringement of its mark)


Trademarkblog съобщава новината за започнатото от Wal-mart дело в Канада относно претенция за нарушаване на марка и визии на компанията от страна на Обединение защитаващо правата на работниците в Канада.
Казусът касае използването от страна на the United Food and Commercial Workers Canada на логото и визиите на известната търговска верига Wal-mart в специално разработен сайт, който има за цел да помогне на всеки работник да защити правата си. В сайта са изложени редица негативни мнения за търговската верига, съвети към работници какви права имат и тн.
Wal-mart повдигат обвинение, като претендират че тяхната марка и визии на облекло и работни материали са използвани неправомерно от Обединението в Канада.
The United Food and Commercial Workers Canada отговарят на обвинението, като заявяват, че с това дело Wal-mart се опитват да ограничават свободата на словото.
Решението по делото предстой, а то неминуемо ще бъде интересно.

English version


Trademarkblog inform about started by Wal-mart case in Canada on a claim for infringement of trademark and the company's visions from the Union protect the rights of workers in Canada.
The case concerns the use of logo and visit of the famous chain Wal-mart from the United Food and Commercial Workers Canada in a specially designed site, which aims to help every worker to protect him rights.
Wal-mart raised charges by claiming that their mark and vision of the clothing and work materials have been used illegally by the Union in Canada.
The United Food and Commercial Workers Canada respond by stating that, in this case Wal-mart trying to restrict freedom of expression.
It is expected that a decision on the case, and inevitably it will be interesting.


понеделник, 10 август 2009 г.

Казус със звукова марка в Швейцария ( A case of sound marks in Switzerland)


Интересна статия на Roger Staub за International law Office касаеща казус със звукова марка в Швейцария.
Наскоро the Federal Supreme Court излезе с решение по дело относно това дали звукова марка, която няма словни елементи може да бъде регистрирана, както и дали тя притежава присъща отличителност или трябва да бъде доказвана вторична такава.
През 1993 година Швейцария приема изменения в законодателството си допускащи регистрация на звукови марки. През 2005 година обаче Патентното ведомство променя практиката си, като при разглеждането на подобни нетрадиционни марки започва да изисква доказване на тяхната отличителност.
На основа на горното Ведомството отказва регистрация на звукова марка за шоколадови продукти с доводът, че когато потребителите чуят мелодията няма да направят връзка с производителят, а ще я приемат, като музикална украса.
При обжалването the Federal Administrative Court потвърдил решението на Патентното ведомство въпреки становището си че практиката на последното е много рестриктивна. Причина за потвърждаването е че конкретната мелодия е елементарна, тя не е била моделирана по специфичен начин и поради това е неотличителна.
Делото стига до the Federal Supreme Court.
Според Федералният съд използването на подобни елементарни мелодии е широко разпространено особено в радиото и телевизията.
Според съдът точно защото конкретната мелодия е проста, тя се разпознава по-лесно от потребителите при използването й в рекламата.
Съдът счита, че такива мелодии трябва да се разглеждат, като всяка друга марка. Те няма да бъдат защитени ако са описателни ( например коледна мелодия за продажба на елхи).
За конкретният случая съдът смята, че звуковата марка не е описателна за продуктите, тоест може да бъде регистрирана без да се доказва придобита вторична отличителност.

English version

A interesting article from Roger Staub for International law Office regarding the case with sound trademark in Switzerland.
Recently the Federal Supreme Court issued a decision in a case concerning whether a sound mark, which no word elements can be registered, and whether it has intrinsic distinctness or it must be demonstrated.
In 1993 Switzerland adopts amendments to legislation allowing the registration of sound marks. In 2005, however, the Patent Office changed its practice, in consideration of such non-traditional marks began to require proof of their distinctness.
Based on the above the Office refused registration of sound marks for chocolate products with the argument that when consumers hear the melody will not make a connection with the manufacturer and will take it as a musical decoration.
In appealing the Federal Administrative Court confirmed the decision of the Patent Office, despite its opinion that the practice of it is very restrictive. The reason for confirmation is that the particular melody is simple, it was not modeled in a specific way and it is indistinctive.
The case came to the Federal Supreme Court.
According to the Federal Court the use of such simple melodies is widespread especially in radio and television.
According to the court just because the particular melody is simple, it is more easily identified by consumers when used in advertising.
The Court considers that such sound marks should be treated as any other trademark. They will not be protected if they are descriptive (eg Christmas tune for the sale of trees).
For specific cases the court considers that the sound mark is not descriptive of the products, thus can be registered without having to prove acquired secondary distinctness.


петък, 7 август 2009 г.

WIPO и Сингапур създават нов Arbitration and Mediation Center в Азия ( WIPO and Singapore set up a new Arbitration and Mediation Center in Asia)


Поредната новина от гостуването на директорът на WIPO Mr. Francis Gurry в Сингапур е подписването на споразумение за създаване на нов Arbitration and Mediation Center, който ще отвори врати през януари 2010 година в Сингапур.
Центърът ще предлага услуги по обучение и съвети относно арбитриране и медиация в целият Asia Pacific регион.
Повече информация може да бъде открита тук.

English version

A news came from the stay of the Director of WIPO Mr. Francis Gurry in Singapore is the signing of an agreement establishing the new Arbitration and Mediation Center, which opened in January 2010 in Singapore.
The center will offer training services and advice on arbitrate and mediate in the whole Asia Pacific region.
More information can be found here.


четвъртък, 6 август 2009 г.

Спор за домейн roberto-cavalli-vodka.com ( Dispute for a roberto-cavalli-vodka.com)

Арбитражът на WIPO излезе с решение по спорът относно домейнът roberto-cavalli-vodka.com
Предисторията е следната:
Ищеца Roberto Cavalli S.p.A е италианска компания, която произвежда скъпи дрехи и аксесоари от 1978 година насам.
От 2006 година компанията започва да продава и собствена серия от алкохолни напитки включително и водка.
Roberto Cavalli S.p.A притежава редица регистрирани търговски марки по целият свят. Освен това компанията притежава серия от сайтове в това число и сайт “www.robertocavallivodka.com” на различни езици- италиански, руски, английски, немски. Спорният домейн roberto-cavalli-vodka.com е регистриран през 2007 година и се различава от този притежание на Roberto Cavalli S.p.A само по наличието на тире между думите.
Обвиняемото лице чието притежание е въпросният сайт го използва за реклама на различни барове и ресторанти в Германия и Австрия предлагащи продуктът ROBERTO CAVALLI Vodka.
От информация в сайта се разбира, че вносител на водката е компанията Krug Investment & Distribution, Германия.
В регистрацията на спорният домейн е посочен e-mail kruginvest.com.
Според Roberto Cavalli S.p.A те нямат директни отношения с Krug Investment & Distribution относно дистрибуцията на продуктът водка. Въпреки това обаче италианците признават, че немският дистрибутор има подписано споразумение с техен дистрибутор Tuscany S.r.l. с което на Krug Investment & Distribution се позволява разпространението на ROBERTO CAVALLI Vodka в Германия, Австрия и България.
В споразумението е записано че Krug Investment могат да използват марката ROBERTO CAVALLI за рекламни и комуникационни цели единствено с изричното писмено съгласие на Tuscany S.r.l.
Горното споразумение е било прекратено през 2007 година.
Според решението на арбитражът на WIPO немският дистрибутор не е имал право да регистрира объркващо сходен домейн без изричното съгласие на Roberto Cavalli S.p.A.
Поради това отсъжда прехвърляне на спорният домейн roberto-cavalli-vodka.com на италианската компания.
информация на WIPO.

English version

The WIPO Arbitration issued a decision on the dispute concerning the domain roberto-cavalli-vodka.com
The history is as follows:
Plaintiff, Roberto Cavalli SpA is an Italian company that manufactures luxury clothes and accessories since 1978.
Since 2006 the company started to sell a number of alcoholic drinks including vodka.
Roberto Cavalli SpA has registered trademarks worldwide. Furthermore, the company owns a number of sites including the site "www.robertocavallivodka.com" in different languages, Italian, Russian, English, German. The controversial domain roberto-cavalli-vodka.com is registered in 2007 and differs from that owned by Roberto Cavalli SpA only in the presence of the hyphens between the words.
Accused person whose possession this site is use it for advertising various bars and restaurants in Germany and Austria offered ROBERTO CAVALLI Vodka.
An information on the site means that importers of vodka is the company Krug Investment & Distribution, Germany.
In the registration of controversial domain is specified e-mail kruginvest.com.
Roberto Cavalli SpA argue that they have no direct relationship with the Krug Investment & Distribution on the product distribution of vodka. However, the Italians admit that the German distributor has signed an agreement with their distributor Tuscany Srl, in which Krug Investment & Distribution is allowed to spread ROBERTO CAVALLI Vodka in Germany, Austria and Bulgaria.
The agreement recorded that Krug Investment can use ROBERTO CAVALLI trademark for advertising and communication purposes only with the express written consent of Tuscany Srl
The foregoing agreement was terminated in 2007.
According to the decision of the WIPO arbitration of the German distributor had no right to register confusingly similar domain name without the express consent of the Roberto Cavalli SpA
Therefore, the arbitration decision is to transfer the domain roberto-cavalli-vodka.com to Italian company.
information to WIPO.

сряда, 5 август 2009 г.

WIPO и Queensland University of Technology основаха нова магистърска програма ( WIPO and the Queensland University of Technology )

WIPO съобщава новината за стартиране на съвместно партньорство с Queensland University of Technology (Австралия).
По този начин се създава нова магистърска програма обхващаща въпросите на интелектуалната собственост, която ще бъде на разположение на всяко заинтересовано лице.
Програмата ще се състой от два семестъра и ще стартира през февруари 2010 година.
Обучението включва следните направления:
- Общ курс по интелектуална собственост;
- Патенти и биотехнологии;
- Авторско право и сродни права;
- Търговски марки, домейни и географски означения;
- Промишлен дизайн;
- Сортове растения;
- Традиционни знания;
- IP мениджмънт;
- Изследователски проект;
Брошура с информация може да откриете тук.
WIPO съдейства за подобни програми и в Европа и Африка.
информация на WIPO.

English version

WIPO announced the news to start the joint partnership with the Queensland University of Technology (Australia).
Thereby creates a new master's programs cover the issues of intellectual property which will be available to any interested person.
The program will consist of two semesters and will start in February 2010.
Training includes the following fields:
- General course in intellectual property;
- Patents and biotechnology;
- Copyright and related rights;
- Trademarks, domain names and geographical indications;
- Industrial Design;
- Varieties of Plants;
- Traditional knowledge;
- IP management;
- Research project;
Brochure information can be found here.
WIPO assist similar programs in Europe and Africa.
information to WIPO.

вторник, 4 август 2009 г.

Осъдиха младеж за незаконно сваляне на музика в САЩ ( Court judge youth for illegally downloading music in the U.S.)


Федералният съд в Бостън излезе с решение по делото срещу Joel Tenenbaum, който незаконно свалял и разпространявал музика в интернет. Съдът осъди Tenenbaum да заплати обезщетение в размер на 675 000 долара на четири звукозаписни компании, правата върху чиито произведения младежът е нарушил.
Tenenbaum се призна за виновен в свалянето и разпространението на 30 песни. Според законодателството в САЩ при такива казуси обезщетението варира от 750$ до 30 000$ за всяко нарушение и до 150 000$ за отделна песен.
Според присъдата Joel Tenenbaum ще заплати по 22 500$ долара за всяка незаконно свалена и разпространена от него песен.
Самият Tenenbaum счита присъдата за добра с оглед на факта, че максималното обезщетение, което е можело да заплати достигало до 4,5 милиона долара.
Първоначално той предложил извън съдебно споразумение за 3000 долара но звукозаписните компании го отхвърлили.
Този случай не е първият в САЩ при който физическо лице е осъждано за нарушаване на авторски и сродни права в интернет. Естествено тези дела имат превантивна, сплашваща цел за интернет потребителите. Реално обаче практиката не е доказала някакъв сериозен възпиращ ефект.
информация на The1709blog.blogspot.com

English version

Federal Court in Boston issued a decision in lawsuit against Joel Tenenbaum, who illegally download and distribute music online. The court sentenced Tenenbaum to pay compensation amounting to 675 000 dollars on four recording companies, the rights to works whose young breached.
Tenenbaum is recognized guilty to downloading and distributing 30 songs. According to U.S. law in such cases the compensation ranges from $ 750 30 $ 000 for each violation and up to 150 $ 000 for a single song.
According to the sentence Joel Tenenbaum will pay 22 500$ dollars for each illegally downloaded and distributed song by him .
Tenenbaum himself considers that it's a good sentence for the fact that the maximum compensation which could pay up to 4.5 million dollars.
Initially, he proposed an agreement outside of court for 3000 dollars but Record companies rejected it.
This case is not the first in the U.S. where the person was convicted for breach of copyright and related rights on the Internet. Naturally, these cases are preventive, intimidating target for Internet users. However, actual practice has not proved a serious deterrent effect.
information The1709blog.blogspot.com

понеделник, 3 август 2009 г.

Промени в Румънското законодателство относно марките и географските означения - Changes in the Romanian legislation on trademarks


Правителството в Румъния одобри на 8 юли 2009 година промени в законодателството относно марките и географските означения.
Промените имат за цел сближаване на европейското и национално законодателство в областта.
Измененията позволяват в Румъния да бъдат регистрирани нови видови марки, като звуковите марки и холограмите.
Най-важната промяна обаче касае регистрационната процедура.
В бъдеще Румънското патентно ведомство ще извършва експертиза на заявени марки само на абсолютни основания.
Заявките за нови марки ще бъдат публикувани в online база данни до седем дни след датата на заявяването.
Всяко заинтересувано лице може да подаде възражение на абсолютни основания и опозиция на относителни основания до два месеца след датата на публикацията на заявката.
Заявките за европейски марки трябва да бъдат препратени на OHIM до две седмици след получаването им в Румънското патентно ведомство.
Така изготвените промени предстой да бъдат обсъдени в Парламента.
сигнал на Class 46 и информация на Petosevic.

English version

Romanian Government approved on July 8, 2009 changes in legislation relating to trade marks and geographical indications.
The changes aim convergence of European and national legislation.
The amendments allow to be registered, new types of marks such as sound marks and holograms.
The most important change, however, concerns the registration procedure.
In the future, Romanian Patent Office will carry out examination of the trade mark applied only to absolute grounds.
Applications for new marks will be published in the online database until seven days after the date of ordering.
Any person may lodge an objection on absolute grounds and opposition on relative grounds to two months after the date of publication of the application.
Applications for European marks should be forwarded to the OHIM to two weeks after receiving them in the Romanian Patent Office.
Thus, changes will be discussed in Parliament.
signal Class 46, information Petosevic.

събота, 1 август 2009 г.

Инструкции за процедурата пред the Boards of Appeal на OHIM ( Instructions for the procedure before the Boards of Appeal of OHIM)OHIM публикува приетите от The Presidium на the Boards of Appeal инструкции за правилно осъществяване на процедурата при обжалване на решения пред Борда.
Инструкциите залегнали в решение 2009-1 обхващат основните елементи на процедурата пред the Boards of Appeal. Спазването на тези правила е от съществена важност за гладкото протичане на обжалванията.
Инструкциите може да откриете тук.
информация на OHIM.

English version

OHIM publishes guidelines adopted by The Presidium of the Boards of Appeal for the proper implementation of procedures for appeals against decisions before the Board.
Instructions set out in Decision 2009-1 include the main elements of the procedure before the Boards of Appeal. Compliance with these rules is essential for the smooth running of the appeal.
Instructions can be found here.
information from OHIM.