четвъртък, 31 май 2012 г.

AJ срещу AJ - AJ v. AJ

Европейският съд излезе с решение по спор касаещ заявка за регистрация на следната европейска марка: и по ранни италиански марки:

Марките са заявени за идентични и сходни стоки. Първоначалното решение на OHIM е да приеме опозицията за успешна.
Апелативният борд обаче отменя това решение с доводите, че макар буквите AJ да са налични и в двете марки, останалите елементи от марките Amici Junior  и Armani Junior имат същата степен на важност и напълно се различават помежду си.
Съдът отменя решението на Апелативния борд поради допуснати редица пропуски. Първо буквите AJ са сходни визуално. Второ тяхното разположение в марките е водещо от визуална гледна точка.
Освен това Борда и приел че елемента Armani е общоизвестен, но именно този елемент е разликата в марките. Според съда Апелативния борд е допуснал грешка, като не е разгледал и останалите доказателства, според които италианската компания е претендирала за общоизвестност и на останалите елементи от по-ранните марки.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in a dispute concerning the application for registration of the following European mark:

and early Italian trademarks:

The marks were applied for identical and similar goods. The initial decision of the OHIM was to accept the opposition as successful.
The Board of
Appeal, however, annulled the decision by the argument that although the letters AJ were available in both marks, the other elements of the marks Amici Junior and Armani Junior had the same degree of importance and were absolutely different. 
The Court quashed the Board of Appeal decision because it was made with a number of shortcomings. First letters AJ are visually similar. Second their positions in the trademarks were  leading from a visual  point of view.
In addition, the Board held that the element Armani was well known but it was the difference between the two trademarks. According to the Court the Board erred to examine other evidences that the Italian company had claimed regarding the fact that other elements of the trademarks were possessor of high reputation too. 

More information can be found here. 
information Marques Class 46.

сряда, 30 май 2012 г.

Споразумения за въздържане от опозиция при търговски марки - Agreements to restraining from opposition against trademarks

Интересно дело приключи наскоро в Швейцария. То касае спор между производителят на часовници SWATCH и белгийската компания TKS.
Двете компании подписват споразумение според което SWATCH се съгласяват с регистрацията на марка ICE - WATCH заявена от TKS, както и да не подават, при определени условия, бъдещи опозиции срещу тази марка.
След време отношенията между двете компании се влошават и SWATCH подават опозиции срещу няколко марки Ice-Watch на TKS. Според SWATCH причината е в нарушаване на клаузите на споразумението от страна на белгийската компания.
Съдът отхвърля опозициите на SWATCH. Те обжалват с довода, че подобни ангажименти за неподаване на опозиция са в разрез със законодателството касаещо търговските марки.
Върховният съд на Швейцария излезе с решение по спора с което отхвърля жалбата на SWATCH като неоснователна. Поетите ангажименти от SWATCH били договорни и не били в разрез със законодателството в Швейцария.

English version

An interesting law case has been completed recently in Switzerland. It was concerned a dispute between the manufacturer of watches SWATCH and Belgian company TKS.
The two companies signed an agreement whereby SWATCH agree to the registration of a mark ICE - WATCH owned by TKS, and agreed, under certain conditions, not to oppose against this trademark in the future.
Over time relations between the two companies deteriorated and SWATCH filed oppositions against several trademarks of Ice-Watch owned by TKS. According SWATCH the  reason for that was a valuation of the terms of the coexisting agreement by the Belgian company.
The Court rejected the opposition of SWATCH. They appealed, arguing that such commitments for restraining from opposition were at variance with the laws concerning trademarks. 
The Supreme Court of Switzerland ruled in the dispute and dismissed the SWATCH arguments as unfounded. The commitments in the coexisting agreement made by SWATCH were contractual and were not in conflict with the law in Switzerland.
information Marques Class 46.

понеделник, 28 май 2012 г.

Важно решение на Европейския съд относно авторското право върху компютърни програми - An important decision of the ECJ regarding copyright in computer programs


Наскоро Европейският съд излезе с едно важно решение относно авторските права върху компютърните програми, което е определящо и за воденето на софтуерни войни на базата на авторското право.
Делото SAS v WPL касае един основен въпрос - Имали авторско право върху програмния език и инструкциите?
SAS е водеща компания в разработването на софтуер. Тя създава своите продукти на базата на собствен програмен език наречен Base SAS. Всеки потребител може да използва този език за собствени нужди но неговите основни компоненти и инструкциите за използването му се държат под контрола на SAS.
Друга фирма за софтуер WPL създава софтуер, който позволява работа с програми написани чрез Base SAS. Фирмата създава и инструкции за използването на софтуера.
SAS завеждат съдебно дело за нарушаване на авторски права във Великобритания, след което делото стига и до Европейския съд.
Според решението на съда SAS нямат авторски права върху програмния език, функционалността на програмата и интерфейса. Съдът приема следното:
1)      Член 1, параграф 2 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че както функциите на компютърната програма, така и програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите ѝ, не съставляват обективирана форма на програмата и съответно не се ползват от закрилата на авторското право върху компютърните програми по смисъла на тази директива.
2)      Член 5, параграф 3 от Директива 91/250 трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което е получило лицензирано копие на компютърна програма, може без разрешението на носителя на авторското право да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на програмата, за да определи идеите и принципите, които са заложени в който и да е от елементите на програмата, ако извършва това, докато осъществява разрешени съгласно лиценза действия, както и действия по зареждане и пускане, необходими за използването на компютърната програма, и при условие че не нарушава изключителните права на носителя на авторското право върху тази програма.
3)      Член 2, буква a) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че възпроизвеждането в компютърна програма или в ръководство за работа с тази програма на някои елементи, описани в защитеното с авторско право ръководство за работа с друга програма, може да съставлява нарушение на авторското право върху това ръководство, ако възпроизведеното е израз на собственото интелектуално творение на автора на защитеното с авторско право ръководство за работа с компютърната програма, което запитващата юрисдикция е компетентна да провери.
Пълният текст на решението може да откриете тук.

English version

Recently the European Court has issued an important decision concerning copyright on computer programs, which is crucial for leading of software wars based on copyright.
SAS v WPL case concerns a fundamental question - Have copyright on the programming language and the instructions (
training materials)?
SAS isone of  the leaders in the software market. The company creates its products based on its own programming language called Base SAS. Each user can use this language for its own needs but the main components and instructions for use them are kept under the control of SAS.
Another software company WPL created software that allow running of programs written under Base SAS. The company created and instructions for using of that software.
SAS filed a lawsuit for copyright infringement in the UK, then the case was send the European Court.
According to The court decision there is no copyright on the programming language, its functionality and interface. The Court held as follows:
  

1.      Article 1(2) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs must be interpreted as meaning that neither the functionality of a computer program nor the programming language and the format of data files used in a computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of expression of that program and, as such, are not protected by copyright in computer programs for the purposes of that directive.
2.      Article 5(3) of Directive 91/250 must be interpreted as meaning that a person who has obtained a copy of a computer program under a licence is entitled, without the authorisation of the owner of the copyright, to observe, study or test the functioning of that program so as to determine the ideas and principles which underlie any element of the program, in the case where that person carries out acts covered by that licence and acts of loading and running necessary for the use of the computer program, and on condition that that person does not infringe the exclusive rights of the owner of the copyright in that program.
3.      Article 2(a) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that the reproduction, in a computer program or a user manual for that program, of certain elements described in the user manual for another computer program protected by copyright is capable of constituting an infringement of the copyright in the latter manual if – this being a matter for the national court to ascertain – that reproduction constitutes the expression of the intellectual creation of the author of the user manual for the computer program protected by copyright.
The full decision can be found here.

сряда, 23 май 2012 г.

Keen и Kin са сходни марки според Европейския съд - Keen and Kin are similar trademarks according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по спор между по-ранна марка KIN (класове 3 и 35) и по-късна марка KEEN за същите класове.


Според съда OHIM правилно е заключил че двете марки са сходни до степен да объркат потребителите.
Стоките и услугите при двете марки са сходни и идентични. Марките са сходни от фонетична гледна точка. Макар и да има визуални разлики съдът счита, че марките могат да причинят объркване сред по-голямата част от потребителите в ЕС.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court ruled in a dispute between the earlier mark KIN (Classes 3 and 35) and a later mark for KEEN for the same classes.
According to the Court OHIM was correct in concluding that the two marks are similar to the extent to confuse consumers.
The goods and services for both marks are similar or identical. Trademarks are similar from a phonetic point of view. While there are visual differences, the court held that the marks may cause confusion among the majority of EU consumers.
More information can be found here.

вторник, 22 май 2012 г.

Ускорено регистриране на марки в Косово - Accelerated registration of trademarks in Kosovo

Marques Class 46 съобщава за въвеждането на нова ускорена процедура за регистрация на марки в Косово. Тази процедура може да бъде поискана в случай, че марката е обект на нарушение за което е започнато съдебно дело или в случай на вече задействана процедура на митнически контрол, когато е нужно наличието на регистрация на марката.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported on the introduction of an accelerated procedure for registration of trademarks in Kosovo. This procedure could be requested if the mark has been infringed for which a lawsuit has been initiated or, if the procedure of customs control has been initiated and it is required  the presence of registration of the mark.
More information can be found here.

Тунис подписа Хагската спогодба - Tunisia signed the Hague Agreement

WIPO съобщава новината за присъединяването на Тунис към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни (Акта от 1999). 
Спогодбата ще влезе в сила за страната считано от 13.06.2012.

English version

WIPO reported news of the accession of Tunisia to the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs ( The 1999 Act).
The agreement will enter into force for the country of 06/13/2012.

понеделник, 21 май 2012 г.

Износ и интелектуална собственост - допускани грешки - Export and intellectual property - some errors

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия за грешките, които се допускат при износ на продукция във връзка с правата на интелектуална собственост. Най-общо те са:
1. Допускането че защитата на интелектуалната собственост е универсална - притежаването на IP права в една държава, не означава че те са валидни и в други държави по света. Защитата има териториален характер.

2. Допускането че законодателствата и процедурите за защита са еднакви навсякъде по света - това е често срещана грешка, която може да коства редица проблеми.

3. Липса на IP проучвания - факта че притежаваш права на интелектуална собственост в една държава не означава, че те са валидни в друга. Поради това е важно при навлизане на чужди пазари да се правят предварителни проучвания за да не се нарушат чужди IP права.

4. Закъсняла защита на IP права в чужбина - някои обекти като патентите могат да бъдат защитавани само в определен срок след първоначалното разкривана на информацията за тях. Това означава, че е нужно сериозна стратегия за тяхната международна защита за да не се окаже тя закъсняла.

Повече информация може да откриете тук.

English version
  
The UK Patent Office published an interesting article about the mistakes that are made in the case of exports of goods in connection with intellectual property rights. Broadly they are:1. The assumption that intellectual property protection is universal - the  ownership of IP rights in one country does not mean that they are valid in other countries worldwide. The protection is territorial in its nature.
2. The assumption that the laws and procedures for protection are the same everywhere - this is a common mistake that can cost a lot of problems.3.The  Lack of IP research - the fact that you own intellectual property rights in one country does not mean that they are valid in another.
Therefore it is important when developing business in foreign markets to conduct preliminary  researches in order identifies some foreign IP rights that can creates barriers.
4. Applying too late for IP protection abroad - some IPRs such as patents can be protected only in a certain period after the initial disclosure of information about them. This means that you need a serious strategy for their international protection if you don't be late.
More information can be found here.

четвъртък, 17 май 2012 г.

Филипините подписаха Протокола към спогодбата за международна регистрация на марки - Philippines signed the Protocol to the Madrid agreement concerning the international registration of marks

WIPO оповести новината за присъединяването на Филипините към Протокола към Спогодбата за международна регистрация на търговски марки.
Протоколът влиза в сила за страната от 25 юли 2012.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the news of the accession of the Philippines to the Protocol to the Madrid Agreement concerning the international registration of trademarks.
The protocol enters into force for the country from July 25, 2012.
More information can be found here.

сряда, 16 май 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Швейцарското правителство отлага подписването на АСТА. За повече информация тук. 

2.  Наградата „Европейски изобретател на годината“ в Euronews. За повече информация тук.  

3.  Задължителното лицензиране: Pot v. Kettle. За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Swiss government postponed the signing of ACTA. For more information here.

 2. 'European Inventor of the Year "in Euronews. For more information here.

 3. Compulsory licensing: Pot v. Kettle. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 15 май 2012 г.

PCT доклад за 2012 - PCT yearly review 2012

WIPO публикува годишен доклад за състоянието на PCT системата за международна регистрация на патенти.
Според данните заявките за международни патенти са се увеличили с 10,7% през 2011 в сравнение с 2010 година. 82% от растежа се дължи на заявки от Китай, Япония и САЩ.
Пълният текст на доклада може да откриете тук.

English version

 WIPO publishes an annual report for the PCT system for international registration of patents.
According to data, the applications for international patents have increased by 10.7% in 2011 compared to 2010. 82% of growth due to activities from China, Japan and USA.
The full report can be found here.

понеделник, 14 май 2012 г.

WIPO online

WIPO представи новите си електронни услуги, чиято цел е да улеснят работата с притежателите на международни марки. Услугите касаят:
- електронно плащане на такси;
- електронно подновяване на срока за защита на марки;
- електронно известяване;
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO presented a new electronic services designed to facilitate the work with the owners of international brands. The Sservices refer to:
- Electronic payment of fees;
- Electronic renewal of protection of trademarks;
- Electronic notification;
More information can be found here.

петък, 11 май 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Изясняване на ситуацията: патентните тролове срещу прогреса. За повече информация тук. 

2. Асен Блатечки е лице на кампания на bTV за защита на авторските права в интернет
За повече информация тук.  

3. Съдът на ЕС: функциите на компютърната програма, програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите й, не съставляват обективирана форма на програмата и съответно не се ползват от закрилата на авторското право
За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English Version

 1. Some clarification of the situation: patent trolls against progress. For more information here.

 2. Asen Blatechki  is a face of the BTV campaign for copyright protection on the Internet. For more information here.

 3. The EU Court of Justice: the use of the functions of the computer program, programming language and format of data files used to work with the computer program, do not constitute an expression of the program and therefore is not protected by copyright. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

четвъртък, 10 май 2012 г.

26- та годишна конференция на MARQUES - The 26th MARQUES Annual Conference

26- тата годишна конференция на MARQUES ще се състой 18 до 21 септември 2012. Повече информация за мероприятието, програма, такси и др., може да откриете тук.

English version

26th MARQUES Annual Conference  will be held between 18 and 21 September 2012. More information about the event, the program, the fees, etc.., can be found here.

сряда, 9 май 2012 г.

Канада, Алжир и Мароко вече са част от Global Brand Databases - Canada, Algeria and Morocco are now part of Global Brand Databases

WIPO оповести новината за присъединяването на базите данни за марки на Канада, Алжир и Мароко към общата база данни на WIPO Global Brand Databases.
Това ще позволи марки от тези страни да бъдат достъпни чрез търсене в електронната база занни на WIPO.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the news of the accession of Canada, Algeria and Morocco databases for trademarks in  to the common database of WIPO Global Brand Databases. 
This will allow marks from these countries to be accessed by searching through the electronic database of WIPO. 

More information can be found here.

вторник, 8 май 2012 г.

Statistics from OHIM- March 2012 - Статистика от OHIM- Март 2012

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец март 2012. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 10 273 9 991
Community trade mark applications published 8 968 8 821
Community trade marks registered (certificates issued) 8 315 9 022
     
Registered Community designs received 7 331 7 737
Registered Community designs published 6 676 7 079
* Statistical data for the month in course is not definitive. Figures may vary slightly after consolidation.
 
English version

OHIM published statistical data concerning applications and registrations of Community trademarks and industrial designs. The information is as follow:

Промяна в ръководството на OHIM - Change in the OHIM Manual

OHIM оповести следните промени в ръководството касаещо практиката на ведомството:

Part A. General Provisions

Page 35: The current practice reflected in the manual (Part A. General Provisions, paragraph 6.3) states that “corrections can be made for at least within a period of one year from the entry in the Register”. However, since the regulations do not provide for any time limits, corrections should be made as soon as the mistake has been detected, including, when necessary, years after the original entry was made in the register.


Промените влизат в сила от 01.05.2012г.

English version

OHIM announced the following changes in the manual of it practices:
Changes take effect from 01.05.2012.

понеделник, 7 май 2012 г.

Нови изисквания за регистрация на марки в Йордания - New requirements for registration of trademarks in Jordan

Ведомството за търговски марки в Йордания обяви, че посочването на заглавието на класа в заявки за марки вече няма да е прието. Стоките и услугите за които е заявена марката трябва да бъдат посочени изчерпателно.
Тези промени влизат в сила веднага, като няма да засегнат вече подадените заявки за марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version


The Trademark Office in Jordan announced that the designation of the heading of class of goods and services  in trade mark applications will no longer be accepted. Goods and services for which the mark is sought must  be listed exhaustively.
These changes take effect immediately but will not affect
trademark applications had already submitted.
More information can be found here.

петък, 4 май 2012 г.

Интелектуалната собственост генерира 40 милиона работни места и 5 трилиона долара за американската икономика - Intellectual property generates 40 million jobs and $ 5 trillion to the U.S. economy

Американското патентно ведомство публикува интересен доклад, който има за цел да определи приблизително приносът на интелектуалната собственост в икономиката на САЩ.
Според изводите от доклада интелектуалната собственост засяга всеки елемент от американската икономика. Все пак 75 индустрии използват механизмите на интелектуалната собственост особено интензивно. Тези индустрии допринасят за създаването на 40 милиона работни места и 5 трилиона долара, което представлява 34,8% от БВП на САЩ.
Подобен тип доклади малко или много могат да бъдат определени, като относителни, тъй като създаването на работни места и БВП зависи от множество фактори.
Безспорно обаче може да се твърди, че иновациите и свързаната с тях интелектуална собственост и нейното целесъобразно управление неминуемо водят да положителни ефекти за икономиката.
Иновативността е способ за достигане до нови нива на бизнес развитието, а управлението на интелектуалната собственост се превръща в основно средство за правене на бизнес чрез иновации.
Лека полека интелектуалната собственост започва да се възприема не просто, като статична закрила чрез законодателството, а като активна бизнес платформа.
Докладът на USPTO може да откриете тук.

English version

The  U.S. Patent Office published an interesting report which aims to estimate the contribution of intellectual property to the U.S. economy.According to the findings of the report intellectual property affects every element of the U.S. economy. However, 75 industries using the mechanisms of intellectual property more intensively. These industries help for creating of 40 million jobs and $ 5 trillion, which represents 34.8 percent of the U.S. GDP.More or less similar type reports can be defined as relative because the job creation and GDP depends on many other factors.Undoubtedly, however, it can be hold that innovation and associated intellectual property and its appropriate management inevitably lead to positive effects on the economy.Innovation is a way to reach new levels of business development and management of intellectual property has become a major means of doing business through innovation.Slowly intellectual property began to be perceived not just as static protection through legislation, but as an active business platform.Report the USPTO can be found here.

четвъртък, 3 май 2012 г.

WIPO Magazine 2/2012

В брой две на WIPO Magazine може да откриете слудните теми:
  • Publishers: the Midwives of Literature – Richard Charkin, Executive Director of Bloomsbury Publishing, the home of Harry Potter books and countless other bestsellers, shares his views about the opportunities and challenges confronting the publishing industry.
  • Understanding Copyright – A Life Skill – considers the importance of copyright education and offers some practical advice on how to set up an effective copyright education program.
  • Uncorking Georgia’s Winemaking Potential – Georgia is home to over 500 indigenous grape varieties. This article examines what is being done to realize the country’s enormous winemaking potential.
  • Panama: Three Marks for Development – how WIPO is supporting small producers in Panama to build their brands and add value to their products.
  • The Evolution of Technology Markets: Separating Fact from Fiction – Open innovation is often held up as a major change in the innovation landscape. But what evidence is there to support this? This article takes a closer look at the data and reflects on the role of technology markets in encouraging open innovation practices.
Also in this issue:
  • Hiriko: Making Urban Mobility Sustainable – With urban population set to rise to 4.9 billion by 2030, the Hiriko, the world’s first sustainable urban vehicle offers a way for cities to ease urban congestion and reduce their carbon footprint.
  • Chile Reforms R&D Law – reports on the recent evolution of Chile’s innovation landscape.
  • UEFA’s Battle for its Brand – considers how European’s soccer’s governing body goes about protecting one of the world’s well-known brands.
English version

In WIPO Magazine 2/2012 you can be find the following topics:

сряда, 2 май 2012 г.

Могат ли рецептите да бъдат защитени? - Can recipes be protected?

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия относно една доста дискусионна тема, а именно: Могат ли да се защитят рецептурите?
Интелектуалната собственост предоставя различни средства за защита, като патентите, търговските марки, дизайните, авторското право, ноу-хауто и тн.
В случая с рецептите тяхната защита, като обект на интелектуална собственост е доста комплицирана.
Защитата на списък от съставки чрез патентното законодателство е невъзможна. Но е възможно защитата на процеса на приготвяне на продукта в чиято основа е рецептурата. Получаването на патент обаче изисква спазването на редица критерии, което не винаги е възможно.
Защитата на рецептите е възможна и чрез ноу-хауто и свързаното с него законодателство. Това обаче изисква цялостна организация включително и изграждане на системи за сигурност, които да предотвратят изтичането на информация за рецептата. Друг основен проблем при този подход е възможността конкурентите сами да съберат информация за рецептата чрез анализ на крайния продукт.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting article about a very controversial topic, namely: Can the recipes be protected? 
Intellectual property provides various tools for protection, such as patents, trademarks, industrial designs, copyright, know-how and so on. 
In the case of recipes their protection as intellectual property is quite complicated. 
Protecting the list of ingredients by patent law is impossible. But it is possible to protect the process of preparation which is based on the recipe itself. Obtaining a patent, however, requires compliance with a number of criteria, which is not always possible. 
The protection of the recipes is also possible via know-how and related legislation. However, this requires the whole organization including building security systems to prevent leaks of information regarding the recipe. Another major problem with this approach is the possibility of competitors alone to gather information on the prescription by analyzing the final product.More information can be found here.

вторник, 1 май 2012 г.

Проучване относно процедурите за международна регистрация на дизайни - User Survey on Industrial Design Registration Procedures

WIPO провежда проучване сред потребителите относно мнението им за процедурите по международна регистрация на дизайни. Проучването се провежда до 11 май 2012.
Всеки който иска да вземе участие в него може да намери повече информация тук

English version

WIPO is conducting a survey among users about their views on the procedures for international registration of designs. The survey was carried out until May 11, 2012. 

Anyone who wants to take part in it can find more information here.