сряда, 31 октомври 2012 г.

Защита на бази данни в Европа - важно решение на Европейския съд - Protection of databases in Europe - an important decision of the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело C‑173/11 между   Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd и  Sportradar GmbH, Sportradar AG.
Предисторията е следната:
Football Dataco и др. отговарят за организацията на английските и на шотландските първенства по футбол. На Football Dataco Ltd е възложено създаването и управлението на свързаните с тези първенства данни и права на интелектуална собственост. Football Dataco и др. твърдят, че съгласно правото на Обединеното кралство притежават право sui generis върху базата данни, наречена „Football Live“.
Football Live е компилация от данни в реално време за футболни срещи (промени в резултатите, имена на голмайсторите, време и име на наказан с жълт или червен картон играч, евентуални дузпи, смени на играчи по време на срещата). Данните се събират главно от бивши професионални футболни играчи, наети за целта от Football Dataco и др. на хонорар, които присъстват на съответните срещи. Последните твърдят, че за придобиването и/или проверката на събраните данни се правят съществени инвестиции и че освен това създаването на базата данни изисква значителни умения, усилия, преценка и/или интелектуален принос.
Sportradar GmbH е германско дружество, което предава в реално време по интернет резултатите и други статистически данни, свързани по-специално с футболните срещи от английското първенство. Услугата се нарича „Sport Live Data“. Дружеството има уебсайт — betradar.com. Организиращите спортни залагания дружества, които са клиенти на Sportradar GmbH, сключват договори с швейцарското холдингово дружество Sportradar AG, което е дружество майка на Sportradar GmbH. Сред тези клиенти са дружеството bet365, установено съгласно правото на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и дружеството Stan James, установено в Гибралтар, които организират спортни залагания, предназначени за пазара на посочената държава членка. На уебсайта на всяко едно от тези две дружества има електронна препратка към betradar.com. Когато потребител на интернет активира опцията „Live Score“, данните се показват според случая под надпис „bet365“ или „Stan James“. Въз основа на това запитващата юрисдикция заключава, че потребителите в Обединеното кралство са важна целева група за Sportradar.
На 23 април 2010 г. Football Dataco и др. сезират High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, като искат по-специално Sportradar да бъде осъдено да обезщети вредите, свързани с нарушаване на правото им sui generis. На 9 юли 2010 г. Sportradar оспорва компетентността на посочената юрисдикция да разгледа спора.
На 14 юли 2010 г. Sportradar GmbH сезира Landgericht Gera (Германия) с искане да се установи, че с действията си по никакъв начин не е нарушило право на интелектуална собственост на Football Dataco и др.
С решение от 17 ноември 2010 г. High Court of Justice приема, че е компетентен да се произнесе по иска, предявен от Football Dataco и др., в частта му относно съвместната (солидарна) отговорност на Sportradar и на клиентите му, използващи неговия уебсайт в Обединеното кралство, за нарушение на правото sui generis на Football Dataco и др. поради извличане и/или повторно използване [на данни]. Посочената юрисдикция обаче счита, че не е компетентна да разгледа иска на Football Dataco и др. в частта му относно главната отговорност на Sportradar за посоченото нарушение.
Както Football Dataco и др., така и Sportradar обжалват решението пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Football Dataco и др. поддържат, че Sportradar извлича данните, като ги копира върху сървъра си от Football Live и след това ги предава на потребителите в Обединеното кралство, активирали опцията „Live Score“. Според Football Dataco и др. следва да се счита, че съгласно теорията на „предаването“ или на „съобщаването“ разглежданите в делото по главното производство действия се извършват не само в държавата членка, от която данните се изпращат от Sportradar, но и в държавата членка, в която се намират техните адресати, а именно в случая Обединеното кралство.
Sportradar твърди, че данните, съдържащи се на уебсайта betradar.com, се генерират сами. Sportradar добавя, че съгласно „емисионната“ теория предаването на данни се извършва само на мястото на произхода им, поради което разглеждането на нарушенията, в които е обвинявано, не е от компетентността на юрисдикциите на Обединеното кралство.
При тези условия Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:
„Когато лице въвежда данни от база данни под закрилата на особеното [sui generis] право по Директива 96/9/ЕО […] на своя уебсървър, който се намира в държава членка А, и в отговор на заявки от потребител в друга държава членка Б уебсървърът изпраща тези данни в компютъра на потребителя, в чиято памет те се съхраняват и се визуализират на екрана му,
a)      изпращането на данните представлява ли „извличане“ или „повторно използване“ от това лице?
б)      налице ли е извличане и/или повторно използване от това лице
i)      само в държавата членка A;
ii)      само в държавата членка Б или
iii)      и в държавата членка А, и в държавата членка Б?“.Решението на Съда е:

Член 7 от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни трябва да се тълкува в смисъл, че изпращането от лице чрез уебсървър, който се намира в държава членка A, на предварително изтеглени от това лице данни от база данни, закриляна от правото sui generis по силата на посочената директива, на компютъра на друго лице, установено в държава членка Б, по искане на последното с цел съхраняването им в паметта на този компютър и визуализирането им на екрана му, представлява „повторно използване“ на посочените данни от изпратилото ги лице. Следва да се счита, че повторното използване е извършено поне в държава членка Б, ако съществуват данни, позволяващи да се заключи, че то е следствие от намерението на извършителя му да се насочи към установените в нея потребители — обстоятелство, което националната юрисдикция следва да прецени.

Пълният текст на решението може да откриете тук.

English version

The European Court ruled in Case C-173/11 between Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd and Sportradar GmbH, Sportradar AG. 
The background is as follows:
Football Dataco and Others are responsible for organising football competitions in England and Scotland. Football Dataco Ltd manages the creation and exploitation of the data and intellectual property rights relating to those competitions. Football Dataco and Others claim to have, under United Kingdom law, a sui generis right in the ‘Football Live’ database.
Football Live is a compilation of data about football matches in progress (goals and goalscorers, yellow and red cards and which players were given them and when, penalties and substitutions). The data is said to be collected mainly by ex-professional footballers who work on a freelance basis for Football Dataco and Others and attend the matches for this purpose. Football Dataco and Others submit that the obtaining and/or verification of the data requires substantial investment and that the compilation of the database involves considerable skill, effort, discretion and/or intellectual input.
Sportradar GmbH is a German company which provides results and other statistics relating inter alia to English league matches live via the internet. The service is called ‘Sport Live Data’. The company has a website, betradar.com. Betting companies which are customers of Sportradar GmbH enter into contracts with the Swiss holding company Sportradar AG, which is the parent company of Sportradar GmbH. Those customers include bet365, a company incorporated under the law of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Stan James, a company established in Gibraltar, which provide betting services aimed at the United Kingdom market. The websites of both those companies contain a link to betradar.com. When an internet user clicks on the ‘Live Score’ option, the data appears under a reference to ‘bet365’ or ‘Stan James’ as the case may be. The referring court concludes that members of the public in the United Kingdom clearly form an important target for Sportradar.
On 23 April 2010 Football Dataco and Others brought proceedings against Sportradar in the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, seeking inter alia compensation for damage linked to an infringement by Sportradar of their sui generis right. On 9 July 2010 Sportradar challenged the jurisdiction of the High Court to hear the case.
On 14 July 2010 Sportradar GmbH brought proceedings against Football Dataco and Others in the Landgericht Gera (Regional Court, Gera) (Germany), seeking a negative declaration that its activities do not infringe any intellectual property right held by Football Dataco and Others.
By judgment of 17 November 2010, the High Court of Justice declared that it had jurisdiction to hear the action brought by Football Dataco and Others in so far as it concerned the joint liability of Sportradar and its customers using its website in the United Kingdom for infringement of their sui generis right by acts of extraction and/or re-utilisation. By contrast, it declined jurisdiction over the action brought by Football Dataco and Others in so far as it concerned the primary liability of Sportradar for such an infringement.
Both Football Dataco and Others and Sportradar appealed against that judgment to the Court of Appeal of England and Wales (Civil Division).
Football Dataco and Others submit that Sportradar obtains its data by copying it onto its server from Football Live and then transmits the copied data to the members of the public in the United Kingdom who click on Live Score. In their view, in accordance with the ‘transmission’ or ‘communication’ theory, the acts at issue in the main proceedings must be regarded as taking place not only in the Member State from which the data has been sent by Sportradar but also in the Member State in which the persons receiving those sendings are located, in this case the United Kingdom.
Sportradar submits that the data on the betradar.com website is generated independently. It adds that, in accordance with the ‘emission’ theory, an act of transmission occurs only in the place from which the data is sent, so that the acts which it is said to have committed are not within the jurisdiction of the courts of the United Kingdom.
In those circumstances the Court of Appeal of England and Wales, Civil Division, decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court for a preliminary ruling:
‘Where a party uploads data from a database protected by the sui generis right under Directive 96/9/EC … onto that party’s web server located in Member State A and in response to requests from a user in another Member State B the web server sends such data to the user’s computer so that the data is stored in the memory of that computer and displayed on its screen:
(a)      is the act of sending the data an act of “extraction” or “re-utilisation” by that party?
(b)      does any act of extraction and/or re-utilisation by that party occur
(i)      in A only,
(ii)      in B only; or
(iii) in both A and B?’


The Court decision is:

Article 7 of Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases must be interpreted as meaning that the sending by one person, by means of a web server located in Member State A, of data previously uploaded by that person from a database protected by the sui generis right under that directive to the computer of another person located in Member State B, at that person’s request, for the purpose of storage in that computer’s memory and display on its screen, constitutes an act of ‘re-utilisation’ of the data by the person sending it. That act takes place, at least, in Member State B, where there is evidence from which it may be concluded that the act discloses an intention on the part of the person performing the act to target members of the public in Member State B, which is for the national court to assess.

The full text of that decision can be found here. 

вторник, 30 октомври 2012 г.

Miss B е различна от Miss H - Miss B is different from Miss H

Европейският съд излезе с решение по дело  T-485/10. То касае заявка за европейска марка MISS B при наличие на по-ранна немска марка и марка в Бенелюкс MISS H. И двете марки касаят стоките от класове 14 и 25.
OHIM отхвърля опозицията като приема, че липсва възможност за объркване на потребителите.
На английски думата MISS се отнася до определение на млада жена. Поради това тази дума е описателна за стоките от посочените класове.  
Налице е определена степен на концептуална сходство. Въпреки това с оглед на описателната дума MISS водещият елемент, който ще се възприеме от потребителите са буквите M и B, които са различни и не биха причинили объркване сред потребителите.
Европейският съд потвърждава това решение на OHIM.

English version

The European Court ruled in Case T-485/10. It concerns an application for  European trademark MISS B in the presence of an earlier German mark and mark in Benelux MISS H. Both trademarks are relate to goods in Classes 14 and 25. 
OHIM rejected the opposition stating that there is no likelihood for consumer confusion.

The word MISS is English word referring to young woman. Therefore, this word is descriptive for the goods in those classes. 
There is a degree of conceptual similarity. However, in view of the descriptive word MISS the leading elements that will be perceived by users are the letters M and B, which are different and would not cause consumer confusion. 
The European Court upheld the decision of the OHIM. 

понеделник, 29 октомври 2012 г.

WIPO IP Statistics Data Center

WIPO представи online база данни предоставяща статистическа информация за обекти на интелектуална собственост, като патенти, търговски марки, промишлени дизайни и полезни модели.
Базата съдържа статистика относно тези обекти в диапазона от 1980 годино до 2011.
Например: търсене за брой заявки за търговски марки чрез Мадридската система за периода 1980-2010 по години:

Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has presented online database provides statistical information regarding different intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and utility models. 
The database contains statistics on these rights from 1980 to 2011.

Example: search for number of applications for trademarks via the Madrid System for the years 1980-2010 by year:

More information can be found here.

петък, 26 октомври 2012 г.

CLIMA COMFORT не може да бъде марка в Европа - CLIMA COMFORT can not be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-371/11. Делото касае опит за регистрация на словна европейска марка CLIMA COMFORT за клас 17 - "Топлоизолационни листове за покриви сектор, изолационни материали".
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, тъй като думите CLIMA и COMFORT са описателни за стоките от клас 17. Потребителите биха възприели марката, като хвалебствен израз за качествата на продукта.
Съдът потвърди решението на OHIM.

English version

The European Court issued judgment in Case T-371/11. The case concerns an attempt for registration of a word European mark CLIMA COMFORT for Class 17 - "Heat sheets for roofing industry, insulation materials."
OHIM refused registration of the mark on absolute grounds as the words CLIMA
and COMFORT are descriptive about goods in Class 17. Consumers will perceive the mark as laudatory statement about the quality of the product. 
The Court upheld the OHIM decision.
information Marques Class 46.

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Food срещу SNACKS пред Европейския съд - Food vs. SNACKS before the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело  Case T-333/11. Делото касае 

OHIM потвърждава опозицията. Апелативният борд анулира това решение поради липса на вероятност за объркване. Според Борда съдържанието на думите FOOD и SNACKS в двете марки не може да накара потребителите да се объркат, тъй като думите са неотличителни.
Европейският съд отменя това решение и връща казуса в OHIM за преразглеждане. Според съда Апелативния борд е допуснал грешка, като е разгледал само описателните думи в състава на марките без да направи концептуална и цялостна преценка на знаците.

English version

The European Court issued judgment in Case T-333/11. The case concerns the earlier mark

and later request

OHIM confirms the opposition. The Board of Appeal annulled the decision because of lack of likelihood of confusion. According to the Board both trademarks contenting  the words FOOD and SNACKS which 
are non-distinctive words and can't  cause consumers confusion . 
The European Court annulled that decision and returned the case to OHIM for review. According to the Court the Board of Appeal erred by examining only the descriptive words in the marks without making conceptual and comprehensive evaluation of the signs. 

сряда, 24 октомври 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Европейският патент и свързаната с него финансова регулация: близо до финалната права. За повече информация тук.

2.   Патентова технология на Apple може да превърне iPhone 3D в дистанционно управление.  За повече информация тук.

3.  Избор на отличителна търговска марка: как да избегнем опасностите и клопките.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The European patent and the related financial regulation: close to the finish line. For more info click here.

2. Apple's patented technology can transform  iPhone 3D in the remote control. For more info click here.

3. Select a distinctive trademark: how to avoid the dangers and pitfalls. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

вторник, 23 октомври 2012 г.

The Max Planck Institute - изследване на системата за защита на търговски марки в Европа - The Max Planck Institute - a study on the system for trademarks protect in Europe

The Max Planck Institute публикува изследването си касаещо цялостната система за защита на търговски марки в Европа. Изследването беше възложено от Европейската комисия.
В своято изследване Max Planck Институт прави оценка на настоящата практика за защита на марки, както в отделните страни членки, така и относно марките на Общността.
Накрая на изследването, Max Planck Институт, прави предложение за промяна на директива 2008/95.
Пълният текст на изследването може да откриете тук. 
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Max Planck Institute published a study concerning their overall functionality of the system for trademarks protection in Europe. The study was commissioned by the European Commission.
In its  study
The Max Planck Institute assesses the current practice of trademark protection, both in the individual Member States and the Community trademark system.
Finally The Max Planck Institute makes a proposal for amendment of Directive 2008/95.

The full study can be found here.
More information can be found here.

понеделник, 22 октомври 2012 г.

ЕС - Лого за продажба на медицински продукти от разстояние - EU - logo for selling medicinal products at a distance to the public

The Health and Consumers Directorate-General of the European Commission публикува интернет допитване относно избор на общо лого, което да обозначава медицински продукти за хора продавани от разстояние ( включително  и по интернет). Крайният срок за мнения е до 17.01.2013.
Предложенията за лога са:


и


Повече информация може да откриете тук.

English version

The Health and Consumers Directorate-General of the European Commission published an online consultation on the common logo which will indicates medical products sold to people from a distance (including by the Internet). The deadline for comments is up to 17.01.2013.
The proposals for logos are:

More information can be found here.

Малайзия въведе система за регистрация на авторските права - Malaysia has introduced a registration system for copyright

Class 99 съобщава, че от началото на 2012 година Малайзия е въвела полу-регистрационна система за произведения защитени с авторско право.
По този начин се улеснява в определена степен споровете касаещи авторското право.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Class 99 reports that since the beginning of 2012 Malaysia has introduced a registration system for a quasi-registration system for copyright.
By this way it is facilitates, to some extent
the resolution of disputes concerning copyright.
More information can be found here.

петък, 19 октомври 2012 г.

Статистика от OHIM за Юли и Август 2012 - Statistics from OHIM for July and August 2012

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месеците юли и август. Данните са както следва:


July
  2012 2011
Community trade mark applications received 9 244 8 825
Community trade mark applications published 8 655 9 276
Community trade marks registered (certificates issued) 7 625 7 788
     
Registered Community designs received 7 084 6 167
Registered Community designs published 6 553 5 190
August
  2012 2011
Community trade mark applications received 8 502 7 918
Community trade mark applications published 8 162 8 469
Community trade marks registered (certificates issued) 8 309 7 324
     
Registered Community designs received 5 937 5 214
Registered Community designs published 5 742 5 284

English version

OHIM has published statistics on applications and registrations for Community marks and  designs for the months of July and August. The data are as follows:

Patent Jobs

Нов интересен сайт за търсене и предлагане на работа касаеща интелектуалната собственост. Сайтът е озаглавен Patent jobs. Повече информация може да откриете тук.

English version

An new interesting web site concerning intellectual property job offers was established. The site is titled Patent jobs. More information can be found here.

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

Използване на марка на Общността - как и къде? - Use of Community trade mark - how and where?

Генералният адвокат излезе с мнение по едно от най-важните дела касаещи марките на Общността - Case C-149/11 Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer БВ.
Основният въпрос по това дело, на който ECJ трябва да отговори е дали използването на една марка на Общността само в една страна членка е достатъчно за да се счете, че марката е  използвана реално.
Мнението на Генералния адвокат е:
Под член 15(1) от Регламент 207/2009 трябва да се разбира, че използването на марка на Общността само в една държава членка, само по себе си, не е достатъчно за доказване на реалното използване на марката но е възможно при вземане на конкретните обстоятелства за съответния случай, това използване да се счете за достатъчно.
Като цяло това мнение не дава конкретен отговор на въпроса. Предстои Европейският съд да излезе с решение.
Ще бъде интересно дали съдът ще вземе в предвид едно от основните правила на ЕС, а именно икономически съюз без граници.

English version

Advocate General issued an opinion on one of the most important matters concerning the Community trade mark - Case C-149/11 Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV.
The main issue in this case, which ECJ must answer is whether the use of a mark in one Member State is sufficient to consider that the mark is genuine used.
The opinion of the Advocate General:
Article 15(1) … must be interpreted as meaning that (i) use of a Community trade mark within the borders of a single Member State is not, of itself, necessarily sufficient to constitute genuine use of that trade mark, but (ii) it is possible that, when account is taken of all relevant facts, use of a Community trade mark within an area corresponding with the territory of a single Member State will constitute genuine use in the Community.
Overall, this opinion does not give a definite answer. The European Court is expected to issue on the case.
It will be interesting whether the Court will take into account one of the fundamental rules of the EU, namely the economic union without borders.

information JIPLP blog.

сряда, 17 октомври 2012 г.

Защита на приложенията за смарт телефони - Protection for smartphones apps

Patentology публикува интересна и обширна статия относно въпроса свързан със защитата на приложенията за смарт телефоните. Тази тема е изключително актуална имайки предвид развитието на IT индустрията през последните години.
Относно приложенията и тяхната защита изникват два основни въпроса:
- Могат ли да бъдат защитени с патент?
- Трябва ли да бъдат защитени?
Отговорът на първият въпрос е Да, приложенията за смарт телефони могат да бъдат защитени с патент в страните, където подобни патенти се предоставят. В останалата част защитата се основава най-вече на авторското право.
Отговорът на втория въпрос е значително по-сложен. Необходимостта от защита трябва да бъде преценявана в зависимост от конкретната ситуация. Към момента съществуват милиони приложения на смарт телефони. Би било нецелесъобразно всяко eдно от тях  да бъде защитено с патент. Най-малкото разходите за това биха били огромни ( например получаването на патент в САЩ може да възлезе на до 30 000 долара).
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Patentology has published one interesting and vast article concerning the issue connected with protection of smartphone apps. This topic is highly relevant given the development of IT industry in recent years. 
As to the apps and their protection, two questions arise:

- Can apps be protected by a patent?

- Should apps be protected?

The answer to the first question is Yes, apps for smartphones can be protected by a patent in the countries where such patents are granted. In the rest of the world the protection is based mostly on copyright. 
The answer to the second question is much more complex. The need for protection must be assessed depending on the situation. Currently, there are millions of apps for smartphones. It would be inappropriate all of them to be protected by patents. The least cost of this would be enormous (eg for example, a patent in the U.S. can cost up to 30,000 dollars).
The full article can be found here.

вторник, 16 октомври 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Motorola Mobility изненадващо оттегли втората си жалба срещу Apple. За повече информация тук. 

2.  Disney на съд заради права върху легендарни комикс герои. За повече информация тук.

3.  Страхът от провал - враг номер едно на иновациите. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Motorola Mobility surprisingly withdrew his second complaint against Apple. For more info click here.

 2. Disney goes to court for copyright to the legendary comic heroes. For more info click here.

 3. A fear of failure - the number one enemy for innovation. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

понеделник, 15 октомври 2012 г.

Индустриалната революция възражда промишлеността в Европа - Industrial revolution brings industry back to Europe

Европейската комисия излезе със становище относно ролята на промишлеността в развитието на европейската икономика и начините за нейното стимулиране.

Европа трябва да възроди значението на промишлеността през XXI век, за да може да осигури устойчив растеж, да разкрие работни места, които предлагат добри условия на труд, и да намери решение на социалните предизвикателства, пред които сме изправени. Предприемането на незабавни действия би трябвало да спомогне за прекъсване на наблюдаваната в момента низходяща тенденция и от сегашните 15,6 % делът на промишлеността в БВП на ЕС да достигне около 20 % до 2020 г. За тази цел Комисията предлага редица приоритетни действия за стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на условията за бизнес, на достъпа до пазари и до финансиране, особено за МСП, и за гарантиране, че уменията на работната сила отговарят на нуждите на промишлеността.
Промишлеността на Европа е в изгодна за тази роля позиция: Европа е лидер от световна величина в редица стратегически сектори, като например автомобилостроенето, аеронавтиката, инженерните науки, космонавтиката, химическата и фармацевтичната промишленост. Промишлеността продължава да допринася за 4/5 от износа на Европа и за 80 % от износа на Европа и от инвестициите на частния сектор в научноизследователска и развойна дейност. Ако успеем да спечелим отново доверието, а с него да привлечем и нови инвестиции, европейската промишленост може да постигне повече и да възвърне растежа си. Това е основното послание в съобщението, представено днес в Брюксел от Антонио Таяни — заместник-председател на Европейската комисия. Предложените с това съобщение действия би трябвало да допринесат за намаляване на неравнопоставеността между държавите членки и регионите на ЕС.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Не можем все така да позволяваме на промишлеността ни да напуска Европа. Цифрите говорят: европейската промишленост може да генерира икономически растеж и да разкрива работни места. Днес ние представихме условията за изграждане на устойчива промишленост на бъдещето в Европа, за намиране на необходимите инвестиции в нови технологии и за създаване на нов климат на доверие и предприемачески дух. Чрез съвместна работа и възвръщане на доверието можем да възродим промишлеността в Европа.“
Днес Комисията също така прие два доклада относно конкурентоспособността: новия сравнителен анализ на постиженията в промишлеността на държавите членки, в който се разглеждат пет ключови области: производство и производителност; експортна дейност; иновации и устойчивост; бизнес среда и инфраструктура; и финанси и инвестиции (MEMO/12/760); както и доклада за конкурентоспособността от 2012 г. (MEMO/12/761), в който се прави анализ на основните тенденции в глобализацията през последните 15 години и на свързаните с тях разходи и ползи, както и на предстоящите предизвикателства пред бизнеса в ЕС.
Липсата на доверие води до липса на инвестиции
Несигурността на пазара, финансовите проблеми, липсата на търсене и недостигът на квалифицирана работна ръка доведоха до липса на доверие, което от своя страна предизвика липса на инвестиции и загуба на работни места в промишлеността.
Стълбовете на една по-силна индустриална политика са:
 • Инвестиции в иновации — осигуряване на подходяща уредба за инвестициите, за да се върнат до равнищата от преди кризата, с акцент върху шест приоритетни области с огромен потенциал за растеж и работни места в Европа: усъвършенстваните производствени технологии за екологично чисто производство, главните базови технологии, пазарите за продукти на биологична основа, устойчивата промишлена политика, строителството и суровините, екологично чистите превозни и плавателни средства и интелигентните електроенергийни мрежи. Държавите членки също трябва да изиграят своята роля и да отдадат приоритет на инвестициите в тези шест области.
 • По-добри пазарни условия – подобрения във функционирането на вътрешния пазар и отваряне на вратите на международните пазари. Комисията ще се съсредоточи върху подбрани теми, по които бързо може да се постигне значително подобрение: подобряване на функционирането на вътрешния пазар на стоки, насърчаване на предприемачеството в областта на единния пазар на цифрови технологии, който се очаква да нараства с 10 % годишно до 2016 г., защита на правата на интелектуална собственост и по-нататъшно насърчаване на интернационализацията на МСП в ЕС, които в средносрочен план трябва да достигнат до 25 % (от 13 %).
 • Достъп до финансиране и капитали – подобряване на условията за отпускането на кредити за реалната икономика чрез по-ефективно мобилизиране и целево използване на публичните ресурси: тези на ЕИБ, която трябва да предвиди между 10 и 15 милиарда евро за допълнителни кредити за МСП, и средствата по линия на структурните фондове. Друг способ е отключването на частните източници на финансови средства, което може да стане чрез премахване на съществуващите пречки пред фондовете за рисков капитал и чрез улесняване на трансграничните операции на по-малките предприятия.
 • Човешки капитал и умения на работната сила – подготвяне на работната сила за индустриалните промени, по-специално чрез по-адекватно изпреварващо предвиждане на нуждите от умения и на несъответствията между търсенето и предлагането на умения. В тази област Комисията по-конкретно ще продължи да насърчава сътрудничеството между работодателите, работниците и съответните власти чрез създаването на европейски секторни съвети по уменията и съюзи на знанието и секторните умения.
  Пълният текст на становището може да откриете тук.

  English version

  European Commission issued a statement on the role of industry in the development of the European economy as well as its promotion.

  Europe needs to reverse the declining role of industry for the 21st century with the aim to deliver sustainable growth, create high-value job and solve societal challenge that we face. Immediate action should contribute to reverse the current downward trend from its current level of 15.6% of EU GDP to as much as 20% by 2020. Therefore the Commission proposes a number of priority actions to stimulate investments in new technologies, to improve the business environment, to access to markets and to finance, particularly for SMEs, and ensure that skills meet industry’s needs.
  Europe's industry is well placed to assume this role: Europe is a world-leader in many strategic sectors such as automotive, aeronautics, engineering, space, chemicals and pharmaceuticals. Industry still accounts for 4/5 of Europe's exports and 80% of both Europe's exports and of private sector R&D investment comes from manufacturing. If confidence comes back, and with it new investments, Europe's industry can perform better and start growing again. This is the core message of a communication tabled by European Commission Vice President Antonio Tajani in Brussels today. The actions proposed by this Communication should also contribute to reduce competiveness gap across Member States and EU regions.
  European Commission Vice President Antonio Tajani, Commissioner for Industry and Entrepreneurship, said: "We cannot continue to let our industry leave Europe. Our figures are crystal clear: European industry can deliver growth and can create employment. Today we tabled the conditions for the sustainable industry of the future in Europe, to develop the investments needed in new technologies and to rebuild a climate of confidence and entrepreneurship. By working together and restoring confidence, we can bring back industry to Europe."
  Today the Commission has also adopted two reports on Competitiveness: the New Industrial Performance Scoreboard on the Member States which looks at five key areas: manufacturing productivity; export performance; innovation and sustainability; business environment and infrastructure; and finance and investment (MEMO/12/760); and the European Competitiveness Report 2012 (MEMO/12/761) which analyses the main globalisation trends in the last 15 years and the implied costs and benefits and the challenges ahead for EU businesses.
  Lack of confidence triggers lack of investment
  Market uncertainty, financing problems, lack of demand and skills shortages triggered lack of confidence which in turn triggered lack of investment and job losses in industry.
  Pillars of the reinforced industrial policy are:
  Investments in innovation - providing the right framework conditions for investments, to rapidly return to pre-crisis levels, with a focus on six priority areas, with enormous potential for growth and jobs in Europe: advanced manufacturing technologies for clean production, key enable technologies, bio-based product markets, sustainable industrial policy, construction and raw materials, clean vehicles and vessels and smart grids. Member States as well should play their part and should prioritise investments in these six areas.
  Better market conditions – improvements in the functioning of the Internal Market and opening up international markets. The Commission will concentrate on selected themes where significant improvement can be achieved quickly: improving the Internal Market for goods, fostering entrepreneurship with regards to the digital single market which is expected to grow by 10% a year up to 2016, protecting intellectual property rights and further promoting the internationalisation of EU SMES around the world, reaching 25% (from 13%) in the medium term.
  Access to finance and capitals – to improve lending to the real economy by better mobilising and targeting public resources, including those of the EIB – which should allocate between EUR 10 and 15 billion in additional lending for SMEs - and of the Structural Funds, and by unlocking private funds through the elimination of remaining obstacles for venture capital funds and the facilitation of cross-border operations by smaller companies.
  Human capital and skills – equipping labour force for industrial transformations, notably by better anticipating skills needs and mismatches. In this area, the Commission will in particular further promote cooperation of employers, workers and relevant authorities through the creation of European Sector Skills Councils and of Knowledge and Sectors Skills Alliances.
  The full text of the opinion can be found here.

петък, 12 октомври 2012 г.

Нови такси на USPTO - New USPTO fees

PatentlyO съобщава за въведените от USPTO нови такси касаещи регистрацията на обекти на индустриалната собственост. Като цяло увеличението е незначително, а за някой от процедурите таксите остават непроменени.
Новите такси, които може да откриете тук, са в сила от 05.10.2012.

English version

PatentlyO has reported that USPTO a new fee schedule concerning the registration of industrial properties. Overall, the increase is insignificant and for some of procedures the fees remain unchanged.
The new fees, which can be found here, in force from 05.10.2012.

четвъртък, 11 октомври 2012 г.

Регистрация на търговски марки в Китай - Registration of trademarks in China

ChinaLawBlog публикува интересна статия представяща информация и съвети относно нуждата от регистрация на търговска марка в Китай.
Всяка компания която оперира на пазара в Китай или произвежда продукция за износ има необходимост да регистрира всяка марка, която обозначава продукцията й. Това е важно условие за избягване на казуси с недобросъвестни регистрации на същите марки от трети лица.
Трябва да се има предвид обаче, че регистрацията на марка без нейното търговско използване в страната може да доведе до нейната отмяна. За разлика от други държави по света ( например България или ЕС, като цяло) в  Китай срокът в който трябва да стартира използването на една регистрирана марка е 3 години.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The ChinaLawBlog published an interesting article presenting information about the need for registration of the trademark in China. 
Every company which operates in China or just produce for export is need to register it's trademarks. This is important for avoiding disputes with fraudulent registrations of the same marks by others. 
It should be borne in mind, however, that the registration of  a trademark without real commercial using in the country could lead to cancellation of the registration. Unlike other countries in the world (eg Bulgaria or EU as a whole) in China the term in which trademark using must be started is only athree years. 
More information can be found here.

сряда, 10 октомври 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Интелектуалната собственост като корпоративен актив. За повече информация тук. 

2.  Патентните клъстъри – феномен с нарастваща комплексност. За повече информация тук.  

3.  ІV Национално изложение „Изобретения, технологии, иновации - ”ИТИ’2012”.   За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Intellectual property as a corporate asset. For more info click here.

2. Patent clusters - a phenomenon with increasing complexity. For more info click here.

3. IV National Exhibition "Inventions, technology innovation -" ITI'2012. "For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 9 октомври 2012 г.

Япония въвежда санкции при незаконно сваляне на съдържание от интернет - Japan introduces penalties for illegally downloading

The 1790 blog съобщава новината за въвеждането на санкции за незаконно сваляне на съдържание от интернет в Япония. Наказанията ще бъдат до 2 години затвор и глоба до 25,679 долара. В случай на неразрешено качване на съдържание в интернет наказанието е до 10 години затвор.
Според изявление на японското правителство тези санкции ще подкрепят звукозаписната и филмова индустрия в страната, която през последните години е в криза. За пример се дават данни, че законното сваляне на музика от интернет е намаляло с 16% през 2011 година.
Чрез въвеждането на подобни строги мерки Япония се надява да постигне успехът на страни, като Южна Корея и Франция, където незаконното сваляне е намаляло с 26%.

English version

The 1790 news blog reported the news for introduction of penalties for illegal downloading content from the Internet in Japan. The penalties will be up to two years in prison and a fine of 25.679 dollars. In the event of unauthorized uploading the penalty will be up to 10 years in prison. 
According to the statement of the Japanese government these sanctions will support recording and film industry in the country which are in crisis in the recent years. For example, it is given an evidence that the legal downloading of music from the Internet decreased by 16% in 2011.By introducing such stringent measures Japan hopes to achieve success similar to that in countries as South Korea and France, where illegal downloading is decreased by 26%