петък, 28 септември 2012 г.

Нова Зенландия се присъедини към Протокола относно мадридската спогодба - New Zealand acceded to the Protocol relating to the Madrid Agreement

WIPO оповести новината за присъединяването на Нова Зенландия към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки.
Според документа:
- срокът за разглеждане на заявката от Патентното ведомство на страната и произнасяне на евентуален отказ е 18 месеца;
- В случай на подадена опозиция отказът може да бъде съобщен и след тези 18 месеца;
Протоколът влиза в сила за страната от 10.12.2012.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the news of New Zealand's accession to the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks.
According to the document:

-  in accordance with Article 5(2)(d) of the Madrid Protocol (1989), under Article 5(2)(b) of the Protocol, the time limit of one year to exercise the right to notify a refusal of protection referred to in Article 5(2)(a) thereof is replaced by 18 months and under Article 5(2)(c) of the said Protocol, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit;  
 The Protocol entered into force for the country on 10.12.2012.
More information can be found here.

четвъртък, 27 септември 2012 г.

Патентите и NPEs - Patents and NPEs

PatentlyO публикува една интересна статия на професор  David L. Schwartz касаеща ролята на NPEs  (non-practicing entities) за правоприлагането на правата върху патентите.
NPEs са компании, които притежават патенти без да развиват стопанска дейност на тяхна основа. Единствената им задача е да следят за нарушаване на правата върху притежаваните патенти и съответно водене на съдебни дела.
Имали плюсове и минуси от подобна стратегия?
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

PatentlyO has published an interesting article by Professor David L. Schwartz concerning the role of NPEs (non-practicing entities) for the enforcement of patent rights.
NPEs are companies that own patents not to develop business based on them. Their only job is to monitor for the presence of violation of patent rights and to litigate.
Are there pros and cons of such a strategy?
The full article can be found here.

сряда, 26 септември 2012 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Таджикистан - New fees for international registration of marks concerning Tajikistan

WIPO оповести нови такси за регистрация на международни марки с посочване на Таджикистан. Те са както следва:

Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services - 420
– for each additional class - 16

Renewal
– for one class of goods or services - 420
– for each additional class - 16
The fees are in Swiss francs.

Таксите влизат в сила от 29.09.2012.
 
English version

WIPO has announced new fees for international registration of marks indicating Tajikistan. They are as follows:

These fees come into effect from 29.09.2012.

вторник, 25 септември 2012 г.

Несигурността при регистрация на търговски марки - Uncertainty in trademark registration

Neil Wilkof публикува интересна статия за IP Kat озаглавена "Uncertainty in trade mark practice: why do we bring it upon ourselves?".
Статията засяга въпроса за несигурността в процеса по регистрация на една търговска марка. Несигурност която съществува навсякъде по света независимо от различията в системите за регистрация на марки.
Тази несигурност се обуславя от преплитането на различните системи ( национални, регионални и международни) за регистрация, наличието на тази база на милиони вече регистрирани марки, както и от желанието на заявителя на марката да я притежава на 100% макар това да крие рискове от невъзможност на регистрацията.
Темата е обширна и засяга както стратегиите за защита на марки в компаниите ( там където има такива), така и работата на Патентните ведомства.
Всяка компания която иска да притежава марка трябва да има или стратегия за защита или най-малкото политика в тази област. Непреодолимото желание за използване на едно име, чиято регистрация е несигурна, например поради наличие на сходни регистрирани марки, е изключително рисково.
От друга страна регистрацията на марки отнема дълъг период от време, около година, през който несигурността относно ползването на името продължава да съществува.
Въпросът е как Патентните ведомства да намалят този срок, чрез технически ноновъведения, които да подпомогнат експертизата или чрез наемането на допълнителни експерти.
Повече по темата може да откриете тук.

English version

Neil Wilkof published an interesting article about the IP Kat titled "Uncertainty in trade mark practice: why do we bring it upon ourselves?".This article addresses the issue of uncertainty in the process of registration of a trademark. Uncertainty that exists anywhere in the world regardless of the differences in the systems for registration of trademarks.This uncertainty is due to the intermingling of different systems (national, regional and international) for registration, the presence of this base of  millions of registered trademarks and the willingness of the applicant to possess  the mark though it carries some risks of future problems.The subject is vast and affects both strategies to protect trademarks (where it is available), and the work of the Patent Offices.Any company that wants to have marks should have a strategy to protect them or at least policy in this area. Overwhelming wish to use a name whose registration is uncertain, for example because of a similar already registered marks, is extremely risky.
More on this topic can be found here.

понеделник, 24 септември 2012 г.

Данъци и интелектуална собственост в Китай - Tax and Intellectual Property in China

Информация за данъчната политика относно сделки ( покупка, продажба, лицензиране и тн.) с интелектуална собственост в Китай може да откриете  тук.

English version

Information on tax policy concerning deals (buying, selling, licensing and so on) with intellectual property  in China can be found here.

събота, 22 септември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Започна кампанията „За да има музика и утре“. За повече информация тук.

2. Джеймс Камерън спечели делото по обвинение в копиране на сценария на филма „Аватар“.
За повече информация тук.

3.  Тайланд: изграждане на бранд за местните общности. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. The campaign "To have music and Tomorrow" starts. For more info click here.

 2. James Cameron won the case on charges of copying the script of the movie "Avatar." For more info click here.

3. Thailand: brand building for local communities. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.
 

петък, 21 септември 2012 г.

Авторско право и използване на произведения в интернет - Copyright and use of works on the Internet

Jeremy Phillips публикува интересно статия касаеща съдебното дело  NLA v Meltwater, което тече в момента в Англия.
Статията разяснява въпроса относно изключенията от защита с авторско право в интернет.
Кога и как ние можем да използваме произведения обект на авторско право в интернет?
Когато четем съдържание в интернет, нашия компютър прави автоматичен запис. Това нарушава ли авторското право в случай че ние нямаме изрично разрешение.
Отговорът е не, стига да се спазват изключенията от авторско правната защита. Част от тези изключения са:
- използване за некомерсиални цели;
- използване на проучвания с некомерсиална цел;
- да се спазват изискванията на лицензиите за свободно използване на съдържанието, които се предоставят от притежателите на права в интернет.
- и тн.
В случая на съдебното дело обаче, Meltwater събира информация за определено съдържание в интернет и я предоставя за ползване на потребителите. В този случай Meltwater има комерсиална цел, поради което е нарушител на авторското право.
Пълният текст на статията може да откриете тук.
информация на Тхе 1790 блог.

English version

Jeremy Phillips has published an interesting article regarding the lawsuit NLA v Meltvater, which is currently underway in England.
The article explains the issue of exceptions of copyright protection on the Internet.
When and how we can use the works subject to copyright in the Internet?
When reading web content our computer automatically makes a record. Does it infringe the copyright in case that we have not a permission.
The answer is no, as long as you comply with the exceptions of copyright protection. Some of these exceptions are:
- Use for non-commercial purposes;
- Use of non-commercial research;
- To comply with the licenses for free use of the content provided by holders of rights on the Internet.
- And so on.
In the case of the lawsuit, however, Meltvater collect information about certain content on the Internet and make it available to end-users. In this case Meltvater makes it with commercial purpose, so it can be copyright infringement.
The full article can be found here.
The 1790 information blog.

четвъртък, 20 септември 2012 г.

Промяна на закона за патентите в България - Change of the law on patents in Bulgaria

Патентно ведомство публикува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, който може да откриете тук.  Към проекта са добавени и мотиви, които може да откриете тук.
Патентно ведомство предоставя възможността за коментари по проекта в срок до 30.09.2012, които могат да бъдат изпращани на този мейл:   zmileva@bpo.бг

Някои от по интересните промени са:
В чл.5а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след „Държавен регистър на полезните модели” се поставя запетая и се добавя „Държавен регистър на европейските патенти с действие на територията Република България”;
Чл. 31а се изменя и допълва така:
Чл. 31а.
(1) Патентът може да бъде обект на обезпечение по граждански иск.
(2) Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:
1. забрана за използване на правата върху изобретението от притежателя или лицензополучателя;
2. забрана за разпореждане с правата върху изобретението от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия.
(3) Налагането на обезпечителна мярка по ал. 2 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.
(4) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на патента.
Създава се нов чл. 44а:
„Възстановяване правото на приоритет
Чл. 44а. Когато заявката е подадена след изтичане на 12-месечния срок за
претендиране право на приоритет, но не по-късно от два месеца от изтичане на този срок, от което ще последва загуба на права, правото на приоритет може да бъде възстановено, ако е подадено искане за това, заплатена е такса за възстановяване и са декларирани причините и обстоятелствата, поради които, независимо от положената дължима грижа от заявителя, срокът е пропуснат.”
 

English version
The Patent Office of Bulgaria has published a draft for amending of the Law on Patents and Utility Model Registration, which can be found here. Motifs has been added to the draft that can be found here.The Patent Office gives an opportunity for comments on the draft until 09/30/2012, which can be sent to this email: zmileva@bpo.бг
Some of the more interesting changes in the law are:In Article 5 is amended as follows:1. In para. 1, after "State Register of Utility Models" is place a comma and add "State Register of European patents with effect in the territory of the Republic of Bulgaria";Art. 31a is amended as follows:Art. 31a.(1) A patent may be subject to collateral civil action.(2) The court upon request of the party without informing the other party, could allow any of the following security measures:1. prohibiting
the owner or licensee to use of rights on the invention ;2. not selling the rights on the invention by the owner or exclusive licensee.(3) The imposition of a lien under par. 2 takes place immediately by bailiff on the basis of  court injunction.(4) The Bailiff impose a injunction measure  under par. 1 by sending a message for that to the patent holder..A new art. 44a:"Restoring the priorityArt. 44a. When the application is filed after the 12-month period claiming a right of priority, but not later than two months from the expiry of this period, thus leading to a loss of rights, the right of priority can be restored if a request for this is submitted and a fee is paid for Reconstruction and the reasons and circumstances why, despite the diligence of the applicant, the deadline is missed are declared.

сряда, 19 септември 2012 г.

Как работи опозиционната система в Италия - How is working the opposition system in Italy

Близо 1 година след въвеждането на система за опозиции относно регистрацията на марки в Италия, излизат и първоначални данни за ефекта от нея. Данните са както следва:
- 96% от марките за които е подадена опозиция за италиански марки;
- само 4% са международни марки с посочване на Италия.
- 99% от основанията за опозиция са съществуващи по-ранни марки ( от тях 39% са италиански марки, 49% CTMs и 11% международни марки).
- само 1% от опозициите са основани на други права ( общоизвестни марки, авторски права и тн.)
- 10% от опозициите приключват със споразумение преди вземане на решение по тях.
Информация за подадените опозиции в Италия може да се открие тук.
информация на Marques Class 46.

English version

Nearly one year after the introduction of an opposition system to the registration of trademarks in Italy, it has come and initial data on the effect of it. The data are as follows: - in 96% of the cases oppositions were filed against  Italian trademarks; - Only 4% were against international marks with with designation of Italy. - 99% of the grounds of opposition are the pre-existing earlier marks (39% of them are Italian, 49% are CTMs and 11% are international marks). - Only 1% of the oppositions are based on other rights (well-known marks, copyrights, etc.). - 10% of oppositions were finished with agreements before decisions. Information filed oppositions in Italy can be found here. information Marques Class 46.

вторник, 18 септември 2012 г.

Директивата за ползване на "осиротели произведения" върви към приемане - The Directive for the use of "orphan works" is on way to be adopted

Предложената от Европейската комисия Директива за използване на така наречените "осиротели" произведения е на път да бъде приета окончателно.
Европейският парламент одобри текста на Директивата с 513 гласа ЗА, 11 гласа ПРОТИВ и 66 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
Следващата стъпка е одобрение на Директивата от Съвета на Европа.
Част от интересните текстове предвидени в Директивата са:


Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива урежда някои начини на използване на осиротели произведения от обществено достъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и от архиви, институции за съхраняване на филмово и аудио наследство и обществени излъчващи организации, установени в държавите членки, за постигане на цели, свързани с тяхното обществено предназначение .
2.  Настоящата директива се прилага по отношение на:
       а)     произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, вестници, списания или в друг писмен вид, част от колекциите на обществени библиотеки, учебни заведения или музеи, както и от колекциите на архиви или институции за съхраняване на филмово и аудио наследство ;
       б)     филмови или аудио-визуални произведения и звукозаписи , които са част от колекциите на обществено достъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, както и от колекциите на архиви или институции за съхраняване на филмово или аудио наследство ; и
       в)     филмови или аудио-визуални произведения и звукозаписи , продуцирани от обществени излъчващи организации до и включително на 31 декември 2002 г., които са част от техния архив,
закриляни с авторско право или сродни права и които са публикувани за първи път в държава членка или, при липса на публикация, излъчени за пръв път в държава членка.

Член 5
Прекратяване на статуса на осиротяло произведение
Държавите членки гарантират възможността даден носител на права върху произведение или звукозапис , считани за осиротяло произведение, да може по всяко време да прекрати статуса на осиротяло произведение, доколкото са засегнати неговите права .

Пълният текст на Директивата може да откриете тук.

English version

The proposed by the European Commission Directive on the use of so-called "orphan" works is about to be adopted.

The European parliament approved the text of the Directive with 513 votes for, 11 votes against and 66 abstentions.
The next step is approval of the Directive by the European Council. 
Some of the interesting articles provided in the Directive are:
Article 1
Subject matter and scope
1. This Directive concerns certain uses of orphan works undertaken by publicly accessible libraries, educational establishments or museums as well as by archives, film heritage institutions and public service broadcasting organizations.
2. This Directive applies to works first published or broadcast in a Member State and which are:
(1) Works published in the form of books, journals, newspapers, magazines or other writings, and which are contained in the collections of publicly accessible libraries, educational establishments, museums or archives, or
(2) Cinematographic or audiovisual works contained in the collections of film heritage institutions, or
(3) Cinematographic, audio or audiovisual works produced by public service broadcasting organisations before the 31 December 2002 and contained in their archives.Article 5
End of orphan work status
Member States shall ensure that a rightholder in a work considered to be orphan has, at any
time, the possibility of putting an end to the orphan status.The full text of the Directive can be found here.
понеделник, 17 септември 2012 г.

CAT срещу ERKAT - CAT versus ERKAT

Европейският съд излезе с решение по дело  T-566/10. Г-жа Jutta Ertmer регистрира европейска марка ERKAT за класове:
Клас 7 - Багери, минни машини, машини за вземане на пътя; земекопни машини, ми свредлата, транспортни машини; фрези за фрезоване на скални и земни пластове, по-специално прикачени файлове фрези за багери; плугове; хидравлични контрол за машини, двигатели идвигатели; редуктори, различни от тези за сухопътни превозни средства 
Клас 42: "Инженеринг, технически консултации; изготвянето строителство, по-специално за строителни машини"
Caterpillar Inc подават искане за заличаване на марката на основата на по-ранни словни и комбинирани марки CAT за класове 7 и 42.
Отделът по заличаване на OHIM отхвърля искането, като приема че не е налице възможност от объркване между марките, както и че липсва възможност за увреждане на репутацията на по-ранните марки. 
Апелативният борд отменя това решение, като приема че е налице възможност от объркване поради наличието на сходните елементи CAT и KAT.
Европейският съд отменя това решение. Според съда Борда не е взел в предвид цялостното впечатление от двете марки при прецeнката на възможността за объркване. Освен това началото на двете марки е различно, а потребителите обръщат повече внимание на него.
Посочените стоки в по-късната марка са насочени към специализирана публика, която би обърнала подобаващо внимание върху марка и по-трудно би се объркала.
Съдът също приема, че няма предоставени доказателства за увреждане на репутацията на по-раннте марки.

English version

The European Court ruled in Case T-566/10. Ms. Jutta Ertmer registered European trademark ERKAT for classes:  
Class 7 - excavators, mining machinery, road making, earth moving machines, my drill, transport machines, milling cutters and rock layers, especially milling attachments for excavators, plows, hydraulic controls for machines, motors idvigateli , motors other than for land vehiclesClass 42: "Engineering, technical advice, drawing construction, particularly for construction machinery"Caterpillar Inc. filed an action for invalidity on the basis of earlier word and combined marks CAT for Classes 7 and 42.The Cancellation Division of OHIM rejected the invalidity action, holding that there was no likelihood of confusion between the marks and the lack of prejudice to the reputation of the earlier marks The Board of Appeal annulled the decision, holding that there is a possibility of confusion due to similar elements CAT and KAT.The European Court quashed the decision. According to the court  the Board did not take into account the overall impression of the two marks in the assessment of possible confusion. Moreover, the beginning of the two marks is different and consumers pay more attention to it.The goods in the later mark is aimed at a specialized audience that would give due attention to the mark and would hardly be confused.The Court also held that the  provided evidences did not show possibility for damage of the reputation of the earlier marks.information Marques Class 46.

петък, 14 септември 2012 г.

Почивни дни за WIPO през 2013 - WIPO's Non Working Days in 2013

WIPO обяви официалните неработни дни за организацията през 2013г. Те са както следва:

NEW YEAR’S DAY -  Tuesday, January 1, 2013

EASTER -  Friday, March 29, 2013, Monday, April 1, 2013

ASCENSION -  Thursday, May 9, 2013

WHITSUN -  Monday, May 20, 2013

JEÛNE GENEVOIS -  Thursday, September 5, 2013
EID AL-ADHA -  Monday, October 14, 2013

CHRISTMAS -  Wednesday, December 25, 2013, Thursday, December 26, 2013

NEW YEAR -  Tuesday, December 31, 2013

English version

WIPO announced it's official non working days in 2013. They are as follows:

четвъртък, 13 септември 2012 г.

Ботсвана с промени в законодателството си касаещо индустриалната собственост - Botswana with changes in it's legislation concerning industrial property

Afro-IP съобщава за промени в законодателството на Ботсвана касаещи индустриалната собственост. Промените са влезли в сила от 1 септември 2012. Те касаят следното:

- вече е налична възможност за подаване на опозиция срещу публикувана заявка за патент;
- вече е възможно да се подават заявки за полезен модел;
- не може да се защитават промишлени дизайни, които са функционални;
- Колективните марки и търговските имана вече са защитими, а на общоизвестните марки се предоставя специална закрила;
Направени са промени и по отношение на географските означения, нелоялната конкуренция и традиционите знания.
Повече информация може да откриете тук.

English version

 Afro-IP reported for some changes in legislation concerning industrial property in Botswana. The amendments entered into force on 1 September 2012. They concern the following:
- It is possible now to file an opposition against a published patent application;
-
Utility model applications are now possible.;
- Industrial design protection may no longer be obtained for designs that are functional;
- Collective marks and trade names are now protected, and special recognition is given to the status of well-known trade marks;

Some changes were made in respect of geographical indications, unfair competition and traditional knowledge too.
More information can be found here.

сряда, 12 септември 2012 г.

Проблем с реклама на AMSTEL в Гърция - Problem with Amstel's advertisement in Greece

The Greek Communication Review Board чиято задача е да следи за качеството на излъчваните в Гърция реклами излезе с решение относно казус с реклама от 2012 година на AMSTEL излъчвана в страната.
Heineken Group продава бира с марка AMSTEL от десетилетия в Гърция, поради което марката е изключително популярна сред потребителите.
Може би поради тази причина компанията решава да създаде рекламен ТВ клип, който да представи AMSTEL, като традиционна гръцка бира. Това става чрез сюжета представящ различни хора от началото на 20в., които обясняват произхода на бранда AMSTEL с гръцки имена.
Според Борда това създава погрешната представа в потребителите, че AMSTEL е гръцка марка за бира, което в действителност не е така.English version

The Greek Communication Review Board whose task is to monitor the quality of the ads broadcasting in Greece issued a decision on the case with an ad of AMSTEL beer from a 2012  broadcasting in the country. 
Heineken Group has been selling  AMSTEL beer for decades in Greece, which is why the brand is extremely popular among consumers. 
Perhaps for this reason the company decided to create a TV ad clip to present AMSTELas a traditional Greek beer. This is done by presenting the story of different people from the early 20th century, who explaining the origin of the brand AMSTEL with different Greek names. 
According to the board this creates a false impression in consumer mind that AMSTEL is a Greek  brand, which in fact is not true. 

вторник, 11 септември 2012 г.

Бонбон с изображение на мишка не може да бъде търговска марка - Bonbon with a mouse image can not be a trademark

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-13/09 August Storck KG v OHIM.
Делото касае опит на August Storck KG да регистрира триизмерна марка на Общността - шоколадов бонбон с изображение на мишка.
OHIM отказва регистрацията поради липса на отличителност. August Storck KG обжалват решението.
Според съда отличителността на една марка зависи от това дали тя може да отличи стоки на един производител от тези на друг.
Според съда заявената марка не може да идентифицира търговският произход на стоката. В случай потребителите не могат да определят произхода на стоката на база на нейната форма или цвят.
Заявената марка има типична форма и цвят за този вид стоки и не притежава уникален и различим характер. Наличието на изображение на мишка върху бонбона не е достатъчно за да създаде нужната отличителност поради широко използваната практика за подобна украса на шоколадови изделия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court issued judgment in Case T-13/09 August Storck KG v OHIM. 
The case concerns the experience of August Storck KG to register a three-dimensional Community trademark - a chocolate bonbon with a figure of a mouse. 
OHIM refused registration because of lack of distinctiveness. August Storck KG appealed. 
According to the court the distinctiveness of a mark depends on whether it can distinguish the goods of one manufacturer from those of another. 
According to the court the mark applied for could not identify the commercial origin of the goods. Consumers can not identify the origin of goods based on its shape or color. 
The trademark applied for has a typical shape and color for that type of goods and has not a unique and distinct character. The availability of a mouse image on the bonbon is not enough to create the necessary distinctive because this is widely used practice for similar decoration of chocolates. 
More information can be found here.

понеделник, 10 септември 2012 г.

Алиансът срещу IP кражби във Великобритания с ново име - The Alliance against IP theft in the UK with a new name

Алиансът на притежателите на интелектуална собственост във Великобритания вече има ново име и лого. Новото име е Алианс за интелектуална собственост, като замества старото Алианс срещу кражба на интелектуална собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version
  
The Alliance of  intellectual property owners in the UK now has a new name and logo. The new name is The Alliance for Intellectual Property, which  replacing the old The Alliance against  intellectual property theft. 
More information can be found here.

петък, 7 септември 2012 г.

Volkswagen спечели битка в Полша - Volkswagen won a battle in Poland

Патентното ведомство на Полша регистрира национална комбинирана марка V V V.V Motor за клас 12. Марката е заявена от тайванската компания  FUSAN HANDICRAFT Co.

Volkswagen AG подава искане за заличаване на марката с оглед наличието на по-ранна регистрирана и общоизвестна марка на компанията за същия класт стоки.
Патентното ведомство уважава искането и заличава по-късната марка.
Тайванската компания обжалва решението с аргумента за разликата, както в елементите на марките, така и с сравняваните стоки от клас 12.
The Voivodeship Administrative Court отхвърля жалбата. Според съда визуално двете марки си приличат в значителна степен. разликите в част от елементите и стоките не са достатъчни за да преодолеят сходството. Освен това е факт, че марката на немската компания е общоизвестна поради което се ползва с по-широка закрила.

English version

The Polish Patent Office registered a national combined mark  V V V.V Motor for Class 12. The trademark was applied by the Taiwanese company FUSAN HANDICRAFT Co. 
Volkswagen AG filed an application for cancellation of that mark on the basis of existing an earlier registered and well known trademark owned by the company in the same class of goods. 
The Patent Office granted the request and invalidated the later mark. 
The Taiwanese company appealed, arguing the difference in both marks elements as well as goods in Class 12. 
The Voivodeship Administrative Court dismissed the appeal. According to court there is significant visual similarity between the marks . The differences in some of the items and goods are not sufficient to overcome the similarity. It is a fact that the trademark of the Germany company is well-known  therefore enjoys broader protection. 

сряда, 5 септември 2012 г.

ROYAL SHAKESPEARE - отстояване на маркови права - ROYAL SHAKESPEARE - defending of trademarks rights

Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG подава заявка за марка на Общността за класове 32, 33, 42. Марката е регистрирана.
The Royal Shakespeare Company подава искане за отмяна на марката на основата на по-ранна европейска марка и на нерегистрирана марка
ROYAL SHAKESPEARE COMPANY за клас 41.
Европейският съд счита, че марките са силно сходни във визуално, фонетично и концептуално отношение. Според съда по-ранната марка е широко известна по отношение на театрални представления и образователни услуги.
Факт е че не съществуват други сходни регистрации на тази марка от други лица.
Всичко това създава възможност за объркване на потребителите и черпене на нелоялни предимства от използването на марката.
Поради това по-късната марка се анулира.

English version

Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG filed an application for a Community trade mark for grades 32, 33, 42. The mark was registered.
The Royal Shakespeare Company filed a declaration of invalidity of that trademark on the basis of earlier European mark and unregistered mark for ROYAL SHAKESPEARE COMPANY in Class 41.
The European Court held that the marks are very similar visually, phonetically and conceptually. The court considered that earlier mark has wide reputation concerning theatrical performances and educational services.
It is that there are no other similar registrations of  that mark by other companies.
All this creates an opportunity for consumer confusion and an abstraction of unfair advantages of using of this trademark.
Therefore, the later mark is invalidated.
information Marques Class 46.

вторник, 4 септември 2012 г.

BRAZUCA е името на топката за Световното първенство по футбол в Бразилия - BRAZUCA is the name of the ball for the World Cup in Brazil

FIFA и Федерацията по футбол на Бразилия обявиха името на топката за световното първенство през 2014. Топката ще се казва BRAZUCA.
Топката ще бъде изработена от немската компания Adidas, която още през април месец тази година е заявила марка на Общността BRAZUCA № 010828523  за клас 28.

English version

FIFA and The Brazil Football Federation announced the name of the new ball for the World Cup in 2014. The ball will be called BRAZUCA.
The ball will be made ​​by the German company Adidas, which back in April this year has filed application for Community trademark BRAZUCA № 010828523 in Class 28.

понеделник, 3 септември 2012 г.

Blue Spot победи Blue Pod пред Европейския съд - Blue Spot won the battle against Blue Pod

Европейският съд излезе с решение по дело T-227/11. То касае опит за регистрация на марка на Общността BluePod за класове 9, 35, 38, 41 при наличие на по-ранна европейска марка Blue Spot за класове 35, 38.
Релевантните публика е както обикновени потребители, така и професионалисти.
OHIM първоначално отхвърля опозицията. Апелативният борд частично отменя това решение в частта му за определени услуги в класове 35 и 41.
По отношение на сравнението на марките, между тях има съществени разлики. Съществена част от по-ранната марка е фигурка на човек в червен цвят. Най-нестандартният елемент в по-късната марка е буквата О с оцветена в синьо вътрешна част.
Според съда обаче има наличие на сходство по отношение на цялостното впечатление, което двете марки създават. За това с оглед на идентичността и сходството на стоките и услугите на марките е налице възможност от объркване на потребителите.

English version

The European Court ruled in Case T-227/11. It concerns the attempt for registration of Community trademark BluePod for Classes 9, 35, 38, 41 in the presence of an earlier European mark Blue Spot for Classes 35, 38. 
The relevant public is both ordinary consumers and professionals. 
The OHIM initially rejected the opposition. The Board of Appeals  partially annulled the decision in so far for certain services in classes 35 and 41. 
As regards the comparison of marks there are differences between them. An important part of the earlier mark is a fanciful figure of a man in red. The most distinctive element of the later mark is the letter O with blue colored interior.

However, according to the court there is present of similarity created by the overall impression between these trademarks. And taking into account the identity and similarity of the goods and services there is existing of a possibility for consumer confusion.
Information on Marques Class 46.