петък, 29 ноември 2019 г.

Изрично съгласие на артист-изпълнител - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑484/18 Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF
срещу Institut national de l’audiovisuel. Делото касае следното:

INA е публичноправна организация на Френската държава с промишлен и търговски характер, която отговаря за съхраняването и популяризирането на националното аудиовизуално наследство. На това основание той осигурява по-специално съхраняването на аудиовизуалните архиви на продуцентите на аудиовизуални произведения, каквито са националните дружества за програмни предавания, и допринася за използването им.

PG и GF са правоприемници на ZV, музикант, починал през 1985 г.

През 2009 г. PG и GF установяват, че INA е пуснал без тяхно разрешение за продажба на своя онлайн магазин видео и звукозаписи, възпроизвеждащи изпълнения на ZV от периода 1959—1978 г. От преписката, с която разполага Съдът, е видно, че тези видео и звукозаписи са били произведени, а след това излъчени от национални дружества за програмни предавания.

На 28 декември 2009 г. PG и GF предявяват срещу INA иск на основание член L. 212‑3 от Кодекса на интелектуалната собственост, за да получат обезщетение за твърдяното нарушение на притежаваните от тях права на артист изпълнител

С решение от 24 януари 2013 г. Първоинстанционен съд Париж,Франция уважава иска. Той по-специално приема, че прилагането на изменения член 49 не освобождава INA от задължението да получи предварително разрешение от артиста изпълнител, за да може да използва записите на негови изпълнения. Така целта на колективните споразумения, предвидени в последната разпоредба, е само да определи възнагражденията, дължими за новото използване, при условие че съответните артисти изпълнители са дали разрешение за първото използване. В настоящия случай обаче INA не представил доказателство за такова разрешение. С решение от 11 юни 2014 г. Апелативен съд Париж, Франция, сезиран от INA, по същество потвърждава решението, постановено в първоинстанционното производство.

С решение от 14 октомври 2015 г. Касационен съд, Франция отменя частично решението на Апелативния съд. Според него апелативният съд неправилно приел, че за прилагането на въпросния дерогиращ режим се изисква доказателство, че артистът изпълнител е дал разрешение за първото използване на неговото изпълнение, като по този начин добавил към закона условие, което той не съдържа.

С решение от 10 март 2017 г., постановено след връщане на делото за ново разглеждане от касационна инстанция, Апелативен съд Версай, Франция отхвърля исканията на PG и GF. Всъщност този съд по същество счита, че измененият член 49 установява само в полза на INA обикновена презумпция, че артистът изпълнител е дал предварително съгласие, която може да бъде оборена, и следователно не поставя под въпрос изключителното право на артиста изпълнител. Посочените в този член споразумения със синдикалните организации не им дава предоставеното на артиста изпълнител право „да разрешават или забраняват“, а има за цел единствено да определи неговото възнаграждение.

PG, GF, както и встъпилото по своя инициатива в производството пред Cour d’appel de Versailles Spedidam обжалват решението на този съд пред запитващата юрисдикция. Последната посочва, че има съмнения относно съвместимостта с членове 2, 3 и 5 от Директива 2001/29 на правния режим, предвиден в изменения член 49.

При тези условия Касационен съд решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 2, буква б), член 3, параграф 2, [буква] а) и член 5 от Директива [2001/29] да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като предвидената в [изменения] член 49 да създаде в полза на [INA], бенефициер на правата на ползване на аудиовизуалните архиви на национални организации за програмни предавания, дерогиращ режим, съгласно който условията за използване на изпълненията на артистите изпълнители и свързаните с това използване възнаграждения се уреждат чрез споразумения между самите артисти изпълнители или професионалните организации, които ги представляват, и посочения институт, като тези споразумения трябва по-специално да уточняват скалата на възнагражденията и условията за изплащане на тези възнаграждения?“

Решение на съда:

Член 2, буква б) и член 3, параграф 2, буква а) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, която, що се отнася до използването на аудиовизуални архиви от определената за тази цел институция, установява оборима презумпция, че артистът изпълнител е дал разрешение за записването и използването на неговото изпълнение, когато е участвал в записа на аудиовизуално произведение с цел неговото излъчване.

сряда, 27 ноември 2019 г.

Новата версия на Espacenet е вече реалност

Европейското патентно ведомство представи обновената база данни за търсене на патенти Espacenet.
Новата версия на базата е по-модерна и предоставя повече опции за целево търсене на патентна информация.
Според информацията Espacenet ще предоставя по-качествени преводи на документацията на повече езици. В допълнение базата ще разполага с повече филтри за търсене, както и за по точно посочване на правния статус на всеки документ, включително и фамилията от патенти.
За повече информация тук.

понеделник, 25 ноември 2019 г.

Нови видове търговски марки на хоризонта

Както е известно скорошните промени в европейското законодателство премахнаха нуждата от графично представяне на един знак при неговото заявяване, като търговска марка.
По този начин се предостави възможност за заявяване на различни видове търговски марки, базирани на новите технологии.
Естествено както и до сега тези нови означения трябва да отговарят на общите изисквания за регистрация на марки.
Така или иначе обаче новите опции за регистрация на марки предоставят и нови възможности за закрила на обекти, които до момента не отговаряха на основното изискване за графично представяне. Примери в това отношение са следните търговски марки:

- динамична марка във Великобритания от Toshiba - тук и
- европейска холограмна марка от Google - тук.

Най-вероятно в бъдеще ще бъдем свидетели и на още по-интересни означения в качеството им на запазени търговски марки.

петък, 22 ноември 2019 г.

Кратки IP новини

1. Лицензиране на интелектуална собственост. За повече информация тук

2. Авторско право и културно наследство. За повече информация тук

3.  Доклад на Световната Организация за Интелектуална Собственост за 2019. За повече информация тук. https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0013.html

сряда, 20 ноември 2019 г.

Еквадор се присъедини към DesignView

EUIPO съобщава за присъединяването на Еквадор към общата база данни за промишлени дизайни DesignView.  По този начин базата данни ще предоставя достъп до над 14 милионна дизайни по света, като участващите патентни ведомства стават 70.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 18 ноември 2019 г.

Ferrero защити известната си кутийка на Tic Tac за пореден път

Една от най-големите хранителни компании в света Ferrero спечели съдебно дело в Италия по отношение на 3D марката си за кутийката на бонбони Tic Tac.
Казусът касае използване на сходна опаковка от страна на чешки производител продаващ аналогичен продукт с марка BLIKI.
Според чешката компания марката на Ferrero нарушава изискванията на закона, тъй като изпълнява техническа функция и придава значителна стойност на стоката. В допълнение марка BLIKI създава необходимата разлика.
Съдът в Торино отхвърля тези доводи, приемайки двете кутии за изключително сходни. Доводът за наличие на различна словна марка е нерелевантен в случая, тъй като по-ранната марка е трийзмерна.
Според съда няма основание да се счита, че формата на кутийката на Ferrero изпълнява техническа стойност, както и че придава допълнителна стойност на продукта. Не са предоставени доказателства според които потребителите да купуват продукта именно поради добавената стойност на опаковката.
По-ранно през годината Ferrero спечели друго съдебно дело пред Европейския съд (BMB v Ferrero, C‑693/17 P), в което отново използва наличните си трийзмерни марки.
Тези казуси показват нагледно стратегическата сила на регистрираната търговска марка. За разлика от дизаните, чиято закрила продължава максимално 25 години, регистрацията на търговските марки може да се поддържа неограничено във времето.

петък, 15 ноември 2019 г.

Северна Корея се присъедини към Лисабонската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Северна Корея към Лисабонското споразумение за международна защита на географски означения.
Както е известно чрез това споразумение заявители на географски означения могат да ги регистрират на територията на няколко държави членки подавайки само една заявка.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 13 ноември 2019 г.

Monzo оттегли заявка за марка за коралов цвят

Компанията за финансови услуги Monzo оттегли заявката за за марка във Великобритания касаеща цвят коралово червено с Pantone 805 C.
Този цвят е използван от Monzo върху предлаганите от тях банкови карти.
Най-вероятната причина за това решение е оповестеният вече отказ на EUIPO да регистрира аналогична европейски марка.
Причината за отказа е липса на отличителност на марката, повечето потребители биха възприели цвета на банковите карти, като декоративен елемент, а не като  знак за търговски произход.
В подобни ситуации се изисква пердоставяне на доказателства за придобита отличителност на знака в следствие на търговско използване. Това обаче не винаги е лека задача особено когато говорим за опит за монополизация на един цвят сам по себе си.
Източник: WIPR.

понеделник, 11 ноември 2019 г.

Bentley Motors загуби съдебно дело касаещо облекла във Великобритания

Bentley Motors загуби съдебно дело касаещо спор относно възможността на компанията да използва марка Bentley за дрехи.
Спорът, започнал от преди около 20 години, с друга британска компания Bentley Clothing завърши с решение на English High Court, което не е в ползва на производителят на луксозните автомобили.
Bentley Clothing е компания, която използва марка Bentley за своите облекла от 1962 година, като притежава и регистрирана марка.
От своя страна Bentley Motors опитва да разшири мърчандайзинг продуктите си, като започва да продава шапки и шалове със своята комбинирана марка Bentley използвана и върху автомобилите им.
Според Bentley Clothing това нарушава правата върху техните регистрирани марки, с което съдът се съгласява поради сходството между марките дължащо се на доминиращата и отличителна дума Bentley.
Източник: WIPR.

петък, 8 ноември 2019 г.

Атака срещу розовият цвят на Deutsche Telekom

Застрахователната компания  Lemonade заведе съдебно дело срещу Deutsche Telekom относно притежавани от последната компания цветови марки. Делото е в отговор на атака от страна на немската компания за нарушаване на нейни права върху въпросните марки.
Както е известно Deutsche Telekom използва цвят розово за своите основни брандове, като притежава серия от регистрирани марки в ЕС за този цвят.
От своя страна Lemonade също използва този цвят в своя маркетинг. Според компанията подобна атака е крайно недопустима, първо поради факта, че монополизацията от една компания на един от основните цветове в спектъра е неприемлива и второ поради факта, че Deutsche Telekom оперира в съвсем различна индустрия.
За момента Lemonade е преустановила използването на розовия цвят в своите активности но очевидно съдебните битки ще продължат.
Източник: WIPR.

Самоа се присъедини към Хагската система за защита на дизайни


WIPO съобщава за присъединяването на Самоа към Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин страната става 72 член на системата.
Хагското споразумение влиза в сила за страната считано от 02.01.2020.
Както е известно Хагската система позволява улеснено заявяване на дизайни в различни страни членки чрез подаване на една заявка и заплащане на една такса.

сряда, 6 ноември 2019 г.

Лихтенщайн се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Лихтенщайн към общата база за търсене на търговски марки TMView.  По този начин броят на участващите патентни ведомства става 71, като базата данни осигурява достъп до над 55 милиона търговски марки по света.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 4 ноември 2019 г.

Правото на изчерпване и компютърните игри във Франция

Julien GOMIS (Nomos) съобщава интересна новина за решение на съда в Париж относно правото на изчерпване при разпространение на компютърни игри.
Както е известно според  Директива2001/29/EC:

Право на разпространение

1. Държавите-членки предоставят на авторите по отношение на оригинала на техните произведения или на техни копия изключителното право да разрешават или забраняват всяка форма на разпространение сред обществеността чрез продажба или по друг начин.

2. Правото на разпространение не се изчерпва в рамките на Общността по отношение на оригинала или копия на произведението, освен когато първата продажба или друго прехвърляне на собствеността върху тях в Общността се извършва от притежателя на правото или с негово съгласие.

Според решението на съда правото на изчерпване на права се прилага не само в случаите на физическо копие на софтуера но и при свалянето му от сайтове и инсталирането му на потребителски компютър.

Логиката за тази позиция е в това, че потребителят, който има парала за достъп до сайта от който сваля компютърната игра, е платил за това действие, инсталирайки играта на собствения си комютър. След това той може да използва тази игра неограничен период от време, по аналогия с физическите продукти.

Това решение е изненадващо имайки предвид практиката на Европейския съд. В друго съдебно дело пред ECJ, генералният адвокат на съда Maciej Szupunara вече потвърди позицията си, че свалянето на дигитални произведения от интернет представлява комуникация на произведението, а не неговото разпространение, поради което правото за изчерпване след първата продажба е неприложимо.

петък, 1 ноември 2019 г.

Amazon защити своя SPARK бранд във Великобритания

Amazon спечели опозиция пред Патентното ведомство на Великобритания относно заявка за словна марка "SPARKK" за клас 9 - стоки включително софтуер за компютърни приложения, мобилни приложения и софтуер за услуги в социалните мрежи.
Опозицията е базирана на по-ранна марка Amazon Spark също в клас 9.
Патентното ведомство потвърждава опозицията. Според него макар в по-ранната марка Amazon да е първа дума, втората дума Spark има същата тежест при възприемане от потребителите.
Допълнителната буква K в по-късната марка не е достатъчна за да преодолее сходството, тъй като може да остане незабелязана.
Ведомството отчита и известността на марката Amazon, приемайки че потребителите биха възприели SPARKK, като вариация на марката на Amazon.
Източник: WIPR.