вторник, 31 май 2011 г.

Carmen March won a case in the European Court - Carmen March спечели дело пред Европейския съд


Carmen March е моден дизайнер от Испания. Тя притежава испанска търговска марка Carmen March регистрирана за класове 3, 18, 25.
На нейна основа тя подава опозиция срещу по-късна заявка за европейска марка TILA MARCH заявена за същите класове. OHIM отхвърля опозицията, но Апелативния борд след това я потвърждава.
В решението си Европейския съд също потвърждава опозицията. Името Carmen е широко разпространено, от своя страна фамилното име MARCH не е разпространено в такава степен но в комбинацията му с Carmen потребителите биха го разпознали и запомнили.
Макар елемента TILA да има значение на вид чай в Испания, по отличителният елемент остава MARCH. Поради това потребителите биха възприели по-късната марка, като име на човек принадлежащ на същата фамилия дизайнери. А това би могло да създаде възможност за объркване в потребителите.
Решението на Европейския съд потвърждава други решения на различни съдилища в Европа, които може да се каже, че предоставят една малко по-широка закрила на марки представляващи имена на модни дизайнери.
информация на Marques Class 46.

English version

Carmen March is a fashion designer from Spain. She holds a Spanish trademark Carmen March registered for classes 3, 18, 25.
On its basis she filed opposition against a later application for a European trademark TILA MARCH applied for the same classes. OHIM rejected the opposition, but the Appeal Board confirmed it.
In its decision the European Court also confirmed the opposition. The name Carmen is widespread. MARCH family name is not so common but in the combination with Carmen consumers would recognize and remember it.
Although TILA is relevant to the type of tea in Spain, the distinguishing feature remains MARCH. Consequently, consumers would perceive the later trade mark, as the name of a person belonging to the same designer family. And this could create confusion in consumers.
The decision of the European Court upheld the other decisions of various courts in Europe which provide a slightly wider protection of marks representing the names of fashion designers.
information Marques Class 46.

Връзка

понеделник, 30 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. С 60% е нараснал броят на потребителите, използващи е-четци.
За повече информация тук.Връзка

2. Програмата In Business на Peter Day разглежда темата защо авторското право е спорен въпрос в ерата на интернет.
За повече информация тук.

3. Nikon обяви, че съди Sigma за нарушаване на два патента, свързани със стабилизиране на изображението във фотообективите.
За повече информация тук.

4. Американски апелативен съд, специализиран в областта на патентните спорове, направи по-трудно обявяването на даден патент за недействителен поради пропуски или грешки, допуснати при подаването на патентна заявка. Invalidation ще се допуска, само ако липсващите материали са от решаващо значение за издаването на патента.

За повече информация тук.

5. Иновациите – приоритет за България.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. 60 percent increased of the number of consumers using e-readers.
For more information here.

2. The program- In Business of Peter Day- examine the topic - why copyright is a contentious issue in the Internet age.
For more information here.

3. Nikon announced that will sue Sigma for infringement of two patents related to image stabilization in the lens.
For more information here.

4. The U.S. appeals court specializing in patent disputes, make more difficult the announcement of a patent as invalid because of omissions or errors in a patent application. Invalidation will be allowed only if the missing materials are crucial for the issuance of the patent.
For more information here.

5. Innovation - a priority for Bulgaria.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

петък, 27 май 2011 г.

The internet of the future - Интернетът на бъдещето


Информация от Европейската комисия:
ЕК и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето.
Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по цифровите технологии, заяви: „Икономиката, основана на интернет, ще нарасне до 5,8 % от БВП или почти 800 млрд. евро до 2014 г. А сме едва в началото на ерата на интернет. Европа трябва да мобилизира целия си талант да остане водеща в този сектор не само за да осигури своята бъдеща конкурентоспособност и да даде свободна изява на европейското творчество, новаторство и предприемачески дух, но и за да защити европейските ценности — неприкосновеност на личния живот, отвореност и многообразие. Ето защо следва да използваме обществените финанси по интелигентен начин за привличане на инвестиции от промишлеността — ако изгубим инициативата в инвестициите и иновациите, ще я поемат конкурентите ни в световен мащаб“.

Трафикът на данни в интернет нараства с 60% всяка година. Ние вече разчитаме на интернет за осигуряването на много основни услуги. Новите услуги в областта на мобилността, енергоспестяването, здравеопазването и управлението ще стимулират разработването на нови приложения, които все още дори не си представяме.

За да се възползва от тази възможност и да гарантира бъдещата конкурентоспособност на Европа, Европейската комисия се ангажира в ПЧП-ИБ, което ще се занимае с редица ключови предизвикателства, спъващи в момента развитието на интернет в Европа.

Днес, 152 водещи организации се ангажираха да използват това партньорство за изграждане на европейския интернет на бъдещето. Частни дружества, изследователски организации и публичният сектор са се ангажирали с равностойно на това от ЕС финансиране в размер на 90 млн. EUR за първата фаза от програмата. Това е първата част от общо 300 млн. EUR, с които ще участва ЕС през петте години на ПЧП. Инициативата се основава на осъществявани научни изследвания, финансирани от ЕС, и обединява партньори на национално и регионално равнище за разработване на нови технологии, услуги и бизнес модели за интернет на бъдещето.

Стандартизирана и оперативно съвместима интернет платформа за услуги

Проектът FI-WARE ще бъде финансиран от ЕС с 41 млн. EUR за разработване на основен платформен инструментариум, необходим за разработването на новаторски интернет услуги на бъдещето, свързани например с правото на неприкосновеност на личния живот, обработката на данни в реално време и изчислителните облаци. Желаещите да разработят свои иновативни решения ще получат свободен достъп до набора от инструменти. Процесът на разработване на новаторски услуги ще бъде задвижен чрез поредица от широкомащабни тестове на новаторски интернет услуги и приложения, които ще се проведат в градове като Стокхолм и Сантандер. Водещ елемент при разработките ще бъдат осем целеви проекти, финансирани с по около 5 млн. EUR в продължение на 2 години, които ще осигуряват напредъка в интернет на бъдещето по отношение на:

 • данните за околната среда, които са обществено достояние (проект ENVIROFI);

 • внасянето на по-интелигентен подход във веригата за създаване на добавена стойност при хранителните продукти (SMARTAGRIFOOD);

 • извличането на ползи от управлението на електроенергията на общностно ниво (FINSENY);

 • преустройването на градските зони с една по-интелигентна и ефикасна обществена инфраструктура (OUTSMART), разработването на иновативни екосистеми в Лондон, Берлин, Аархус, Сантандер и Тренто, обхващащи съответно транспорта и околната среда, управлението на отпадъците, водоснабдяването и канализацията, интелигентното отчитане на потреблението и уличното осветление, както и управлението на водните ресурси и на околната среда;

 • свързаните в мрежа медии, включително игрите (FI-CONTENT);

 • оптимизирането на веригите за добавена стойност при международната логистика (FINEST);

 • личната мобилност (INSTANT MOBILITY);

 • осигуряването на повече безопасност на обществените градски райони (SAFECITY)

English version

Information from the European Commission:
Commission and European industry join forces to build the Internet of the Future.

Neelie Kroes, European Commission Vice-President for the Digital Agenda, said "The internet economy will be growing to 5.8% of GDP, or almost € 800 billion, by 2014. But we are only at the beginning of the internet era. Europe must mobilise all its talent to keep ahead in this sector, not only to ensure Europe's future competitiveness and to unlock European creativity, innovation and entrepreneurship, but also to safeguard European values like privacy, openness, and diversity. Therefore we should use public finances in a smart way to leverage industry investment - if we don't invest and innovate first, our global competitors will."

Internet data traffic is growing by 60% every year. We already rely on the Internet to deliver many essential services. New services in the areas of mobility, energy saving, healthcare and governance will spur the development of new applications that we have not yet imagined.

To grab this opportunity and to ensure Europe's future competitiveness, the European Commission has committed to a FI-PPP which will address a number of key challenges that currently hold back Internet development in Europe.

Today 152 pioneering organisations have undertaken to use this partnership to build Europe's Internet of the future. Private companies, research organisations and the public sector have committed to match the EU's funding of €90 million for the first phase of the programme. This is the first part of a total €300 million EU contribution to the 5-year PPP. The initiative builds upon existing EU-funded research and works with partners at national and regional level to develop new technologies, services and business models for the Internet of the future.

A standardised and interoperable Internet service platform

The FI-WARE project will receive €41 million in EU funding to develop the set of core platform tools needed to build innovative future Internet services, such as privacy, real-time processing and cloud computing. The toolbox will be open for anyone to innovate. To jump-start the innovation process, a set of large scale trials of innovative Internet-based services and applications will take place in cities like Stockholm and Santander. Eight case projects (each receiving roughly € 5 million in funding over 2 years) will lead the developments and explore the future Internet in:

 • environmental data in the public domain (ENVIROFI)

 • making the food value-chain smarter (SMARTAGRIFOOD)

 • reaping the benefits of electricity management at community level (FINSENY)

 • making public infrastructure in urban areas more intelligent and efficient (OUTSMART), developing innovation eco-systems in London, Berlin, Aarhus, Santander and Trento, dealing with respectively transport & environment, waste management, water & sewage, smart metering & street lighting, and water & environment

 • networked media, including gaming (FI-CONTENT)

 • increasing efficiency in international logistics value-chains (FINEST)

 • personal mobility (INSTANT MOBILITY)

 • making urban public areas safer (SAFECITY).четвъртък, 26 май 2011 г.

The Patent Office of Bulgaria has a new chairman - Патентно ведомство на България има нов председател


Министър-председателят Бойко Борисов назначи нов председател на Патентно ведомство. Това е г-н Камен Веселинов.
Камен Владимиров Веселинов е роден на 23. 02. 1946 г. в Благоевград. Висшето си образование завършва в Дрезденския технически университет, Германия, специалност „машинен инженер”. В периода 2003 г. – 2004 г. е заместник – министър на образованието и науката с ресор „Висше образование”. От 2005 г. до м. февруари 2011 г. е ректор на Технически университет – София. От 2004 г. Камен Веселинов е заместник-председател на Националния съвет по наука, представител на България в Комитета за научни и технически изследвания на Европейската комисия.
информация на Министерски съвет на Република България.

English version

The Prime Minister Boyko Borisov appointed a new chairman of the Patent Office. This is Mr. Kamen Veselinov.
Kamen Veselinov Vladimirov was born on 23. 02. 1946 in Blagoevgrad. He graduated from the Technical University in Dresden, Germany, as a mechanical engineer. In the period 2003 - 2004 he was Vice - Minister of Education and Science responsible for the higher education. ВръзкаFrom 2005 till February 2011 he was rector of the Technical University - Sofia. Since 2004, Kamen Veselinov is a deputy chairman of the National Council for Science. He is representative of Bulgaria to the Committee for Scientific and Technical Research of the European Commission.
information from the Council of Ministers of Bulgaria.


сряда, 25 май 2011 г.

Patent absurdities in the protection of software - Патентни абсурди при защитата на софтуера

В следващите две видеа се представя проблематиката относно защитата на софтуера чрез патенти и до какви абсурдни ситуации може да доведе това.
Подобни анализи са актуални в момента, тъй като технологичният сектор е на върха на вълната въпреки световната икономическа криза.
Големите софтуерни компании по света са в постоянни съдебни битки по между си, като използват механизмите на интелектуалната собственост за изграждане на различни стратегии, които да им помогнат да бъдат лидери на пазара.

English version

The next two videos presented issues concerning the protection of software through patents and what absurd situations can cause this.
Similar analysis are current at the time because the technology sector is at the top of the wave despite the global economic crisis.
Large software companies in the world are in constant legal battles among themselves using the mechanisms of intellectual property for the construction of various strategies to help them to be market leaders.

вторник, 24 май 2011 г.

Честит 24 май!


Днес България празнува денят на славянската писменост. Това е и празник за всички славянски държави използващи за азбука кирилицата.

How to make PR of intellectual property? - Как се прави PR от интелектуална собственост?

Големите корпорации по света отдавна за развили своето направление от дейността наречено PR.
По интересно е как PR започва да се свързва с интелектуалната собственост и защо компаниите биха могли да спечелят от това.
В днешната динамична икономика насочена към развитието на нови и нови технологии, IBM показват как се прави PR основан на интелектуалната собственост и как това може да допринесе за добрия имидж на една компания.
В следващото кратко видео IBM представят страстта на служителите си да създават иновации.
Подобна PR практика е много важна и дори ценна. IP материата и ползите от нея не са достатъчно разбираеми за широката публика дори и за повечето компании. Според мен в IP мениджмънта трябва да бъде обособено едно самостоятелно направление наречено IP PR, което да спомага за създаване на интерес към материята.English version

Large multinational corporations have developed their field of activity called PR long time ago.
More interesting is how the PR starts to communicate with intellectual property and why companies might benefit from this.
In today's dynamic economy aimed at developing new and innovative technologies, IBM showed how to do PR based on intellectual property and how it can contribute to the good image of a company.
In the following short video IBM introduced the passion of his employees to innovate.
Such PR practice is very important and even valuable. The IP material and its benefits are not sufficiently understood by the general public even for most companies. I think that in IP management should be set up a separate direction called IP PR, which to helps for cteating of interest concerning this matter.


понеделник, 23 май 2011 г.

A new TM law for Greece - Ново законодателство за търговските марки в Гърция


Гърция ще приеме промени в своето законодателство касаещо търговските марки.
Промените са много, като част от тях са:
- срока за опозиция се намалява на 3 месеца;
- метод за изчисляване на обезщетения основан на хипотетични лицензионни отчисления;
и тн.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Greece will revise its legislation concerning trademarks.
The changes are many, some of them are:
- the period for opposition is reduced to 3 months;
- a method of calculating damages on the basis of hypothetical royalties is introduced
and so on.
More information can be found here.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. EPO обяви победителите в European Inventor Award 2011.

За повече информация тук и тук.

2. Харгрийвс: 10 топ препоръки – статия, посветена на независимия доклад „Digital Opportunity. Review of Intellectual Property and Growth”

За повече информация тук.
Текстът на доклада можете да видите тук.

3. Правният отдел на Google заема челно място в класацията на най-добрите правни отдели за 2011 г.

За повече информация тук.

4. Ще има ли "виртуална шенгенска граница", обоснована от усилията за защита на интелектуалната собственост?

За повече информация тук.

5. Предизвикателство пред „App Store” – търговска марка на Общността на Apple.
Няколко големи технологични компании като Microsoft и Sony Ericsson са подали искове пред OHIM за обезсилване на получените от Apple права върху търговските марки „App Store” и „Appstore”.

За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.English version

1. EPO has announced the winners of the European Inventor Award 2011.
For more information, here and here.

2. Hargreaves: 10 top recommendations - article dedicated to the independent report, "Digital Opportunity. Review of Intellectual Property and Growth "
For more information here.
The text of the report can be viewed here.

3. The legal department of Google, is number one in the rankings of the best legal department in 2011
For more information here.

4. Will there be a "virtual Schengen border, justified by efforts to protect intellectual property?
For more information here.

5. The challenge - App Store - Apple's Community trademark .
Several large technology companies like Microsoft and Sony Ericsson have filed claims before the OHIM for cancellation of the Apple trademarks "App Store" and "Appstore".
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

петък, 20 май 2011 г.

The court in Switzerland has confirmed that Proled can not be a trademark - Съдът в Швейцария потвърди, че Proled не може да бъде търговска марка


Върховният съд на Швейцария потвърди решението на Патентно ведомство и Административния съд, че заявената марка PROLED не може да бъде регистрирана за осветителни продукти. Причината е че потребителите биха възприели марката, като я разделят на две части PRO и LED, което може да се интерпретира и като професионални осветителни диоди. По този начин тази марка се превръща в описателна за посочените стоки. Графичните елементи в марката са твърде слаби за да преодолеят тези доводи.
Интересно решение на съда в Швейцария. Практиката в Европа, като цяло е заявената марка да се разглежда в своята цялост, а не в отделните и съставни елементи, тъй като потребителя на дали би правил анализ на името в съставните му елементи при осъществяване на покупка.
информация на Marques Class 46.

English version

The Switzerland's Supreme Court confirmed the decision of the Patent Office and the Administrative Court that the mark PROLED can not be registered for lighting products. The reason is that consumers would perceive the mark as they divided it into two parts PRO and LED which can be interpreted as a professional lighting diodes. Thus, the mark becomes descriptive for the goods. Graphical elements in the mark are too weak to overcome these arguments.
Interesting decision by the court in Switzerland.The practice in Europe as a whole is that one mark should to be estimate in its entirety rather than her individual constituents. This is because the user will not analysis of the name in it constituent elements when he making a decision for purchasing.
information Marques Class 46.

A Defensive Patent License Proposal - Предложение за защитно патентно лицензиране

В следващото видео може да видите лекцията на Stanford Center for Internet & Society
на тема "Предложение за защитно патентно лицензиране". Участващите лектори са: Jason Schultz и Jennifer Urban.English version

In the next video you can see the lecture of Stanford Center for Internet & Society
entitled "Proposal for a protective patent licensing. Participating lecturers are: Jason Schultz and Jennifer Urban.

четвъртък, 19 май 2011 г.

The role of intangible assets according to a study of Ocean Tomo - Ролята на нематериалните активи според изследване на Ocean Tomo


Ocean Tomo представи резултатите от свое скорошно изследване за ролята на нематериалните активи, интелектуалната собственост за съвременните компании в Америка.
Изследването обхваща период от 35 години и показва, как американските компании преминават към бизнес основан на иновациите, който е основа за тяхното бъдещо развитие.
Според информацията през 2010 година 80% от стойността на компаниите е представлявала нематериални активи. Материалните и финансови активи са били само 20% от стойността на разгледаните компании.
Според изследването една не малка част от тези нематериални активи са патентованите технологии. За сравнение през 1975 година те са били една 17% от стойността на компаниите.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Ocean Tomo presented the results of its recent study concerning the role of intangible assets, intellectual property for today's companies in America.
The study covers a period of 35 years and shows how American companies moving to the business based on innovation which is the basis for their future development.
According to the information in 2010, 80% of the value of the companies was intangible assets. Tangible and financial assets were only 20% of the examined companies.
According to the survey most of these intangible assets are patented technologies. For comparison, in 1975 they were a 17% of the value of companies.
More information can be found here.


сряда, 18 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Министър Вежди Рашидов и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на културата.
За повече информация тук.

2. Patent Alert и FreshPatents - сайтове със свободен достъп, предоставящи информационни услуги за американски патенти и заявки за издаване на патент: предимства и недостатъци
За повече информация тук.

3. Малките и средни предприятия могат да използват своята интелектуална собственост за финансиране на научноизследователска и развойна дейности, твърди Dr. Gaetan de Rassenfosse в изследване на тема „Как малките и средни предприятия използват своята интелектуална собственост: Резултати от изследване. Икономика на малкия бизнес.”
За повече информация тук.
Изследването можете да видите тук.

4. Все още има трудни за разрешаване въпроси в преговорите между Европейския съюз и Индия за сключване на споразумение за свободна търговия, включващи и въпроси в сферата на интелектуалната собственост, смята еврокомисарят за търговията Карел де Гюхт.
За повече информация тук.

5. Съвместно с The Financial Times, Bloomberg и Datamonitor, Millward Brown Optimor разработи BrandZ Top 100 на най-влиятелните брандове
Повече информация тук.


English version

1. Minister Rashidov and the mayor of Sofia Yordanka Fandakova signed an agreement concerning a cooperation in culture.
For more information here.

2. Patent Alert and FreshPatents - sites open to the public providing information services to U.S. patents and applications for patent: advantages and disadvantages
For more information here.

3. SMEs can use their intellectual property to fund research and development activities, says Dr. Gaetan de Rassenfosse in a study on "How SMEs use their intellectual property: Results of the study. Economics of Small Business. "
For more information here.
The survey can be found here.

4. There are still difficult to resolve issues in negotiations between the European Union and India to conclude a free trade agreement, including the issues of intellectual property, says EU trade commissioner Karel de Gyuht.
For more information here.

5. Together with The Financial Times, Bloomberg and Datamonitor, Millward Brown Optimor develop BrandZ Top 100 of the most influential brands
More information here.

вторник, 17 май 2011 г.

Samsung identify Africa as a developing market - Samsung набеляза Африка, като развиващ се пазар


Afro-IP информира за интересно прес съобщение от страна на Samsung. Според компанията Африка е растящ пазар за технологии и в бъдеще ще стане изключително атрактивен, както е например Китай в момента.
В тази връзка Samsung ще засили своето присъствие на континента, като чрез подразделението си "Samsung Electornics Africa" ще се опита да развие пазара.
Тази новина е интересна и от гледна точка на интелектуалната собственост. WIPO от години се опитва да допринесе с всичко възможно за утвърждаването на ролята на интелектуалната собственост в африканските държави.
Може би това лека полека ще започне да дава резултати заедно с интересите, които големите компании имат за навлизане и завладяване на нови и нови пазари.
Друг интересен въпрос, на който би могло да се търси отговор е дали ще има нова дислокация на производства и развойна дейност свързана с новите технологии, както до момента наблюдавахме да се случва с Китай.

English version

Afro-IP informed for interesting press release from Samsung. The company says that Africa is a growing market for technologies in the future will become very attractive as well as China is now.
In this regard, Samsung will strengthen its presence on the continent and through its subsidiary "Samsung Electornics Africa" ​​will try to develop the market.
This news is interesting in light of intellectual property issue. WIPO has
tried to promot the role of intellectual property in African countries for years .
Maybe this policy will slowly start to yield results, together with interests that large companies have for entering and conquering of new and emerging markets.
Another interesting question that might be looking for an answer is whether there will be a new dislocation of production and development associated with new technologies so far have seen happening with China.

понеделник, 16 май 2011 г.

OHIM with a plan to improve its organization - OHIM с план за подобряване на организацията си


OHIM анонсира създаването на нова организационна структура, която да подобри работата относно регистрацията на търговски марки и дизайни на Общността.
Целта е чрез новата структура да се повиши качеството на работа, да се оптимизира времето необходимо за нейното извършване, както и да се промотира повече практиката на OHIM.
Повече информация и видео представящо промените в OHIM може да видите тук.

English version

OHIM announced a new organizational structure which to improve performance on the registration of
Community trademarks and designs.
The aim is through the new structure to be improved the quality of work and to optimize the time needed for its implementation.
More information and video presentation at the OHIM changes can be viewed here.

The price of success and the role of intellectual property - Цената на успеха и ролята на интелектуалната собственост

OHIM публикува интересно имиджово видео в своя You Tube канал, показващо в цифри и текст основните моменти от ролята на интелектуалната собственост за развитието на всеки бизнес.
Подобни презентации са безспорно интересни и достигащи до по-голяма част от заинтересованите лица.English version

OHIM publishes an interesting image video to his You Tube channel showing in figures and text highlights from the role of intellectual property for the development of any business.
Similar presentations are certainly interesting and reaching the majority of the stakeholders.петък, 13 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Специализираното списание Intellectual Asset Management обяви класация за 250 най-добри патентни адвокати.
За повече информация тук.

2. Как да управляваме по-лесно проекти за патентни проучвания чрез използване на система за организиране и проследяване на работния процес.
За повече информация тук.

3. СОИС и базираният в Париж Съвет на музеите (ICOM) ще си сътрудничат по въпросите за управление на интелектуалната собственост, и по-точно авторски права, традиционни знания и традиционни форми на културно изразяване, както и дигитализиране на културни артефакти.
За повече информация тук.

4. Microsoft подписа лицензионно споразумение с доставчикът на софтуер на Volkswagen Group за предоставяне за използване на патента за Extended File Allocation Table (exFAT) технологията.
За повече информация тук.

5. Bayer със стратегия за защита на бранда си. Новата версия на лекарство на фирмата, появила се преди месец във Великобритания, предизвика интерес сред фалшификаторите. Продуктът е с ниво на защита срещу фалшифициране, напомнящо на това, използвано при банкнотите.
За повече информация тук.


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The Intellectual Asset Management magazine announced rating of 250 best patent attorneys.
For more information here.

2. How to manage more easily, patent research projects using the system for organizing and tracking workflow.
For more information here.

3. WIPO and the Paris-based Council of Museums (ICOM) will cooperate concerning the management of intellectual property, namely copyright, traditional knowledge and traditional cultural expressions and digitization of cultural artifacts.
For more information here.

4. Microsoft signed a licensing agreement with software provider of Volkswagen Group for use of patents for Extended File Allocation Table (exFAT) technology.ВръзкаFor more information here.

5. Bayer with a strategy to protect his brand. The new version of a drug of the company appeared last month in Britain and sparked interest among counterfeiters. The product has a level of protection against counterfeiting, reminiscent of that used for banknotes.

For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.