събота, 21 декември 2013 г.

Весели празници - Happy Holidays

Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.
Весели празници.


English version


Intellectual property planet wishes you happy holidays.

Промените в законодателството относно търговски марки в ЕС са в ход - Changes in the legislation on trade marks in the EU are underway

Marques Class 46 съобщава за два одобрени доклада от Правната комисия на Европейския парламент относно промяна на европейското законодателство по търговски марки. Предстои обсъждане и преговори в Съвета на Европа.
Както знаете през настоящата година бяха направени серии от анализи и предложения за сериозни промени относно системата за защита на търговски марки в ЕС, която да я направи по-гъвкава и лесна за употреба.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported about two approved reports by the Legal Committee of the European Parliament concerning the revision of the European legislation on trademarks. Discussions and negotiations in the Council of Europe are coming.
As you know this year was made a series of analyzes and proposals for serious changes to the system for the protection of trade marks in the EU which aim is to make it more flexible and easy to use.
More information can be found here.

WIPO Magazine December issue

WIPO публикува декемврийският брой на WIPO Magazine. В броят ще откриете:

- WIPO Forum hosts pioneering innovators
- Francis Kéré: Uniting tradition and modernity
- Chotukool: Keeping things cool with frugal innovation 
- Dr. Anthony Atala, MD: New body parts?? the shape of things to come? 
- The Human Brain Project: Unraveling the mysteries of the mind

Also in this issue:
 
- Ten years of EU design law
- Celebrating Italy?? S design excellence
- Protecting IP: Striking a balance
- Georgia?? S National Ballet?? Sukhishvili??
- Registering trademarks: UK court sets boundaries

English version

 
WIPO published the December issue of the WIPO Magazine. In this issue you will find:

Южна Корея се присъедини към TM View - South Korea joins TM view

Корейското патентно ведомство ( KIPO) се присъедини към глобалната база данни за търговски марки TM View. По този начин към базата бяха добавени нови 519 000 корейски национални марки.
С това държавите в които може да бъде осъществене търсене на търговски марки станаха 35.

English version

The Korean Intellectual Property Office (KIPO) has joined the global trademark database TM View. Thus the base were added new 519 000 Korean national marks.
By this way the countries in which a trademark search can be done began 35.

петък, 20 декември 2013 г.

Русия се присъедини към TM View - Russian Federation joins TM View

Руското патентно ведомство ( ROSPATENT) се присъедини към глобалната база данни за търговски марки TM View. По този начин към базата бяха добавени нови 426 000 руски национални марки.
По този начин държавите в които може да бъде осъществене търсене на търговски марки станаха 34.

English version

The Russian Patent Office (ROSPATENT) has joined the global trademark database TM View. Thus the base were added new 426,000 Russian national marks.
By this way the countries in which a trademark search can be done began 34.

четвъртък, 19 декември 2013 г.

Електронно заявяване на промишлени дизайни в България - E-filling of industrial designs in Bulgaria

Новина от Патентно ведомство: 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Патентно ведомство на Република България е едно от първите ведомства, които ще внедрят пилотно модула за електронно заявяване на промишлени дизайни, разработен с подкрепата на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Модулът е достъпен за тестване на Интернет адрес https://efilingds.bpo.bg. За тестови цели можете да използвате потребителско име test.user1 и парола Valencia9.
За всякакви въпроси или констатирани проблеми, моля пишете ни на електронен адрес efilingds@bpo.bg.
Модулът ще бъде внедрен в реална експлоатация в петък, 20.12.2013г. Считано от 09:00 часа сутринта на тази дата, електронно подадените заявки за регистрация на промишлени дизайни ще се приемат за валидни заявки.

English version
   
News from the Bulgarian Patent Office :
We are pleased to inform you that the Patent Office of the Republic of Bulgaria is one of the first institutions to implement a pilot module for the electronic filing of designs developed with the support of the Fund for Cooperation of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). The module is available for testing Internet address https://efilingds.bpo.bg. For testing purposes you can use the username and password test.user1 Valencia9.For any questions or problems found , please contact us by e-mail efilingds@bpo.bg.The module will be implemented in a real operation on Friday 20.12.2013g . As of 9:00 am on that date, electronic application for registration of designs will be accepted as valid requests.

Становище на OHIM относно черно-белите марки - OHIM's opinion on black and white trademarks

OHIM публикува своето становище относно казусите с черно-бели марки.
Практиката на различните ведомства в Европа по въпроса е различна. Някои от тях счетат, че регистрирана марка в черно-бяло покрива всякакви цветове на нейното използване. Според други това не е така и черно-бялата марка закриля само черно.белият цвят при нейното използване.
Този въпрос е от особена важност при спор между марки или при доказване използването на марки.
В своето последно становище по въпроса OHIM приема среден подход. В някой от случайте когато разликата между регистрираната черно бяла марка и използването й в цвят не е съществена тя се счита за идентична. Но ако разликите в цветовете е съществена марките се считат за различни в цветово отношение.
Повече информация може да откриете тук ( стр.5), където има и реален пример.

English version

OHIM has published its opinion on the cases of black and white trademarks.The practices of the different Patent Offices in Europe on the issue is different. Some consider that a registered mark in black and white colors cover any use of colors. Others think it is not so and that black and white marks only protects these exactly color.This issue is of particular importance in a dispute between trademarks or proving mark genuine use.In its most recent opinion on the matter OHIM accepts average method . In some cases when the difference between black and white registered trademark and its use in color is not significant, it is considered to be identical . But if the difference is significant marks are considered as different in color terms .More information can be found here ( page 5 ), where there is a real example .

сряда, 18 декември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. 40-те най-значими съдебни дела за 2013. За повече информация тук. 

2.  Другата страна на дебата за патентните тролове. За повече информация тук. 

3. Графики и дизайни с подобрена авторскоправна защита в Германия в казуса "влак за рожден ден". За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. 40 most significant lawsuits in 2013. For more information here.

2. The other side of the debate about patent trolls. For more information here.

3. Graphics and designs with improved copyright protection in Germany in the case "a train for birthday". For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 17 декември 2013 г.

Нови такси за посочване на Австралия в международни марки - New fees for designation of Australia in applications for international trademarks

WIPO съобщава за промяна на индивидуалните такси за посочване на Австралия в заявки за международни марки. Новите такси са:


       ITEMS

Amounts

(in Swiss francs)


Application or
Subsequent
Designation


  for each class of goods or services

 
357

Renewal


  for each class of goods or services


255

Таксите влизат в сила от 12.01.2014.

English version

WIPO reports about changes to individual  fees for designation of Australia in applications for international trademarks. The new fees are:

These fees take effect from 12.01.2014.

понеделник, 16 декември 2013 г.

Разширяване на използването на домейни .eu - Expanding usage of domains .eu

Marques Class 46 съобщава за разширяващата се възможност за използване на домейни .eu.
Считано от 08.01.2014 домейни .eu ще могат да бъдат регистрирани от компании и лица освен от държави членки на ЕС и от следните държави: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

English version

Marques Class 46 has reported for expanding opportunities for usage the domain .eu. 
Besides companies and individuals from the EU, companies and individuals from Norway, Iceland and Liechtenstein also will have the right to register those domains with effect on 01/08/2014.

петък, 13 декември 2013 г.

Спорът между SOLVO и VOLVO - 10 години по-късно - The dispute between SOLVO and VOLVO - 10 years later

Европейският съд излезе с решение по дело Case T‑394/10, което касае десет годишен спор относно сходство между марки SOLVO и VOLVO.
Кратката предистория на делото е следната:

Elena Grebenshikova опитва да регистрира европейска марка SOLVO за клас 9 - компютърни програми за системи за управление на склад и компютърни програми за контейнерни терминални системи.
Автомобилният производител Volvo подава опозиция на основата на своя марка VOLVO за класове 9 и 12, като едно от основанията е марка с репутация.
Първоначално OHIM отхвърлят вероятността за сходство в марките. Делото е обжалвано пред Европейският съд, който го връща за преразглеждане поради някои грешни изводи на OHIM.
В новото производство OHIM приема марките за сходни, тъй като фонетичното сходство преобладава над визуалните разлики, макар в случая да става дума за специализирани потребители на професионален софтуер.
Решението е обжалвано отново пред Европейският съд.
Съдът отменя решението на OHIM и приема, че марките не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите. Основният фактор за това е че тези потребители са професионалисти и биха купили софтуера много внимателно, тъй като това е сериозна инвестиция, която изисква и задълбочени технически познания. Поради това марките не могат да бъдат объркани въпреки наличието на репутация на марка Volvo.
  
English version

The European Court has issued a judgment in Case T-394/10, which involves ten year dispute on similarity between marks SOLVO and VOLVO.The background of the case is as follow:Elena Grebenshikova trying to register an European trademark SOLVO in Class 9 - computer software systems and warehouse management software for container terminal systems .The automaker Volvo filed opposition on the basis of their marks VOLVO for classes 9 and 12 , as one of the grounds for the opposition is a trademark with a reputation.Originally OHIM dismissed the likelihood of similarity between these marks. The case was appealed to the European Court, which returned for revision due to some wrong conclusions of OHIM.In the new trail OHIM considered both marks as similar because of the fact that  phonetic similarity prevails over the visual differences , although in this case it comes to specialized users of professional software.The decision was appealed again to the European Court .The Court annulled the OHIM's decision and held that the marks were not similar to an extent to cause confusion among consumers. The main factor for this was that these users are professionals and would buy the software very carefully as this is a serious investment that requires in-depth technical knowledge. Therefore, both trademarks could not be confused despite the reputation of the Volvo mark.

четвъртък, 12 декември 2013 г.

Сърбия с нов закон за географските означения - Serbia with a new law on geographical indications

Marques Class 46 съобщава за промени в законодателството касаещо географските означения в Сърбия. Промените целят синхронизация с Регламент 1151/2012 на ЕС.
Всичко това ще уеднакви материята и терминологията относно защитата на географските означения в страната по аналогия с тези в ЕС.
Текстът на новия закон може да откриете тук ( на сръбски език).

English version

Marques Class 46 has reported about changes in legislation concerning geographical indications in Serbia. Changes aim synchronization to Regulation 1151/2012 of the EU. 
All this will unify matter and terminology on the protection of geographical indications in the country by analogy with those in the EU.
The text of the new law can be found here (in Serbian).

сряда, 11 декември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нова онлайн система за лицензиране улеснява публикуването на произведенията на междуправителствените организации. За повече информация тук.
 
2. Представлява ли пародията нарушаване на авторски права. За повече информация тук.

3. Европейски новини за търговски марки и дизайн. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. New online licensing system facilitates publication of works of intergovernmental organizations. For more information here.

2. Does parody infringe copyright? For more information here.

3. European news for trade marks and designs. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

понеделник, 9 декември 2013 г.

GANEDER е сходно на GANTER според Европейският съд - GANEDER is similar to GANTER according to The European Court

Европейският съд излезе с решение по дело case C-374/09. Делото косае опит за регистрация на европейска марка GANEDER в класове 14, 18, 25.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна европейска марка GANTER в клас 25.
OHIM счита че няма възможност от объркване на потребителите относно двете марки с оглед на факта, че потребителите имат по-високо ниво на внимание имайки предвид, че стоките не са за ежедневна консумация, макар и да предполагат ежедневното им използване.
Марките са кратки и имат разлика, както във визуално отношение, така и в фонетичната си структура.
Европейският съд отменя това решение. Според съда стоките при двете марки са обикновенни потребителски стоки, поради което вниманието към тях би било нормално, а не високо. Потребителите биха обърнали внимание на първата част от марките в по-голяма степен. В настоящия случай тя е еднаква и при двете марки. Поради което съдът счита, че марките са сходни в достатъчна степен.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in case C-374/09. The case concerns an attempt for registration of an European trademark GANEDER in classes 14 , 18, 25.Against this mark was been field an opposition based on an earlier European trademark GANTER in Class 25.OHIM considered that there is no possibility of confusion regarding the two marks because of the fact that consumers have a high level of attention given that the goods are not for everyday consumption , although suggested daily use.Trademarks are short and have a difference, both in visual and in phonetic structure.The European Court annulled that decision. According to the Court the goods at both marks are ordinary consumer goods so attention to them would be only normal, but not high . Consumers would pay more attention to the first part of the trademark. In this case it is the same for both marks. Because of that the Court held that the marks are similar enough. 
information Marques Class 46.

четвъртък, 5 декември 2013 г.

Европейският съд отмени регистрацията на дизайн на тирбушон - The European Court annulled the registration of a corkscrew design

Европейският съд излезе с решение по дело T‑337/12 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL срещу OHIM. Делото касае следното:
На 22 ноември 2007 г.  El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, подава  заявка за регистрация на промишлен дизайн за следното:
Спорният промишлен дизайн е предназначен да се прилага за „тирбушони“, спадащи към клас 07‑06 по смисъла на Локарнската спогодба.
На 16 април 2009 г.  Wenf International Advisers Ltd, подава до OHIM искане за обявяване на недействителност на спорния промишлен дизайн на основата на по-раннен дизайн в Испания:

На 12 ноември 2010 г. отделът по отмяна на OHIM уважава искането за обявяване на недействителност с мотива, че спорният промишлен дизайн не е оригинален. Този отдел уточнява, че общото впечатление от спорния промишлен дизайн не се отличава от това, което създава по-ранния промишлен дизайн с оглед на наличието на много сходства, като например извитата форма на дръжката, елементът, представляващ две пластини, закрепени чрез щифт в идентично положение, и разположението на малко острие в идентично положение. Отделът по отмяна отбелязва също така, че сходствата се преценяват по един и същ начин независимо от това дали инструментите са в сгънато или в разгънато положение. На последно място той счита, че авторът е разполагал с голяма степен на свобода, доколкото инструментът е могъл да бъде създаден въз основа на множество различни проекти, както личи от преписката.
На 11 януари 2011 г. жалбоподателят подава жалба до OHIM на основание членове 55—60 от Регламент № 6/2002 срещу решението на отдела по отмяна.
С решение от 1 юни 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) трети апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. След като не приема довода на жалбоподателя за недобросъвестност на встъпилата страна, апелативният състав разглежда оригиналността на спорния промишлен дизайн. При това той определя информирания потребител на посочения промишлен дизайн като включващ както частните лица, така и специалистите, които използват продуктите, до които се отнася промишления дизайн, а именно тирбушони, и приема, че степента на свобода на автора е голяма. Всъщност, макар тези инструменти да предполагат някои абсолютно необходими функционални части, според апелативния състав те могат да бъдат проектирани и съчетани по много начини. Според апелативния състав разглежданите промишлени дизайни си приличат по нефункционалните си форми, а именно външния вид на дръжката и разположението на малкия нож и поради това не създават различно цялостно впечатление у информирания потребител. Що се отнася по-конкретно до приликата при дръжките, апелативният състав уточнява, от една страна, че формата на дръжката има значително отражение върху общия вид на тирбушона, доколкото това е най голямата част от него, в която са поместени изцяло или отчасти останали части, и от друга страна, че тази форма има важна роля за цялостното впечатление, създавано от този вид продукти, когато инструментът е в сгънато положение. В това отношение апелативният състав отбелязва, че при двата разглеждани промишлени дизайна дръжката е проектирана по такъв начин, че в затворено положение остава видима една и съща част от металната спирала и от лоста. Поради това съществуващата разлика между дръжките на разглежданите промишлени дизайни, а именно различното проектиране на вътрешната им страна, не била достатъчна, за да промени цялостното впечатление, което те създават у информирания потребител.

Европейският съд потвърждава това решение.

English version

The European Court has ruled in Case T-337/12 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL v OHIM. The case concerns the following:

On 22 November 2007, the applicant – El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL – filed an application for registration of a Community design for the following:

The contested design is intended to be applied to ‘corkscrews’ in Class 07-06 of the Locarno Agreement.
On 16 April 2009, the intervener – Wenf International Advisers Ltd – applied to OHIM for a declaration that the contested design was invalid, based on the following earlier Spanish design:

On 12 November 2010, the Cancellation Division of OHIM upheld the application for a declaration of invalidity on the ground that the contested design lacked individual character. The Cancellation Division stated that the overall impression produced by the contested design was no different to that produced by the earlier design, in the light of the many similarities between them, such as the appearance of the curved handle, the element made up of two plates fixed together with a pin in an identical position, and the small blade located in an identical position. The Cancellation Division also stated that those similarities fell to be assessed in the same way, whether the devices were open or closed. Lastly, the Cancellation Division found that the designer had enjoyed a high degree of freedom, since – as emerged from the documents before OHIM – the device could have been designed on the basis of many different approaches.
On 11  January 2011, the applicant filed a notice of appeal with OHIM, under Articles 55 to 60 of Regulation No 6/2002, against the decision of the Cancellation Division.
By decision of 1 June 2012 (‘the contested decision’), the Third Board of Appeal of OHIM dismissed the appeal. After rejecting the applicant’s argument that the intervener had acted in bad faith, the Board of Appeal examined the individual character of the contested design. This led the Board of Appeal to identify the informed user of the design as being both a private individual and a professional who uses the products covered by that design – ‘corkscrews’ – and to find that the designer had enjoyed a high degree of freedom. Although such devices must, as a matter of necessity, have certain functional parts, they may, according to the Board of Appeal, be designed and put together in a number of ways. The Board of Appeal found that the two designs at issue have non-functional elements in common – that is to say, the design of the handle and the positioning of the small blade – and, as a result, they do not produce a different overall impression on the informed user. As regards, more specifically, the similarity of the handles, the Board of Appeal stated that, on the one hand, the shape of the handle had a significant impact on the overall appearance of a corkscrew, since it was the largest element enclosing, in whole or in part, the other elements, and, on the other hand, it played a decisive role in the overall impression produced by such goods when the device was closed. In that connection, the Board of Appeal stated that, in the two designs at issue, the handle had been designed in such a way as to leave visible the same parts of the spiral screw and lever when the corkscrew was closed. The difference between the handles of the designs at issue – that is to say, the design of the inner surface – is not sufficient, therefore, to alter the overall impression produced by those designs on the informed user.

The European Court upheld this decision.

сряда, 4 декември 2013 г.

Директива за защита на търговските тайни и ноу-хауто - Directive for the protection of trade secrets and know-how

IP Kat съобщава за одобрено предложение от Европейската комисия относно защитата на ноу-хауто и търговската тайна на територията на ЕС.
Предложената директива касае следните най-важни момента:
- въвеждане на унифицирано определение за търговска тайна.
- дву годишен период за претенции за нарушаване на търговска тайна.
-  мерки за противодействие, които включват: временни и постоянни мерки срещу нарушаване на търговска тайна, задържане на стоки и тяхното унищожаване, обезщетения за нарушаване на търговска тайна.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat reports about an approved proposal by the European Commission regarding the protection of know- how and trade secrets in the EU .The proposed Directive concerns the following most important points :- Introduction of a uniform definition of a trade secret.- A two -year period for claims for breach of trade secrets.- Countermeasures that include: interim and permanent injunctions, detention of goods and their destruction, damages for breach of trade secrets.More information can be found here.

вторник, 3 декември 2013 г.

OHIM с нов сайт и нова система за заявяване на европейски марки и дизайни - OHIM with a new website and a new system for filling of European trade marks and designs

OHIM е с обновен сайт считано от вчера. Сайтът е с изцяло нова архитектура и визия. Важна забележка относно тази променя е и подменената система за подаване на заявки за европейски марки и дизайни. Новата система е значително опростена и лесна за работа. Тя обаче вече изисква предварителна регистрация с акаунт за да може да бъде използвана.
Нова е и търсещата система за европейски търговски марки.
Цялостно новият сайт на ОХИМ предлага редица нови възможности, както за обикновени потребители, така и за професионалисти в областта.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has renewed its website since yesterday. The site has a completely new architecture and vision. An important note about this change is the replacement system for the filling European trademarks and designs. The new system is much simpler and user friendly. However, it now requires pre-registration to be used.
There is also a new system for searching for European marks and designs.
The complete new
OHIM's website offers many new opportunities for ordinary users and professionals in the field of industrial property.
More information can be found here.

понеделник, 2 декември 2013 г.

Почивни дни за WIPO през 2014 - WIPO non-working days in 2014

WIPO публикува информация за неработните дни през 2014 година, те са:

NEW YEAR  - Wednesday, January 1, 2014, Thursday, January 2, 2014

EASTER - Friday, April 18, 2014, Monday, April 21, 2014

ASCENSION - Thursday, May 29, 2014

WHITSUN - Monday, June 9, 2014

JEÛNE GENEVOIS - Thursday, September 11, 2014

EID AL-ADHA (observed) - Monday, October 6, 2014

CHRISTMAS - Thursday, December 25, 2014, Friday, December 26, 2014


English version

WIPO has published information about its non-working days in 2014, they are:

петък, 29 ноември 2013 г.

NATO не може да бъде европейска марка - NATO can not be an European trademark

Апелативният борд на OHIM потвърди решение Case R 2246/2012-4 за отказ на регистрация на европейска марка NATO за класове 14 и 35. Доводите за това са наличие на описателност и асоциация на потребителите с NATO (the North Atlantic Treaty Organisation).
Според OHIM потребителите във Великобритания ще считат марката за описателна относно стоките каишки за часовници, тъй като абривиатурата NATO е спецификация използвана от Министерство на отбраната на Великобритания относно каишки за часовници, която е придобила модно значение с годините.
информация на Marques Class 46.

English version

The OHIM's Board of Appeal confirmed the decision Case R 2246/2012-4 for refusal of a NATO European mark registration for classes 14 and 35. The arguments for this are that there is descriptiveness and the association with NATO (the North Atlantic Treaty Organisation).According to OHIM consumers in the UK will considered the mark as descriptive because of the same specification used by The UK Ministry of Defence for watch straps which have become fashion items  abbreviation catalog watchbands as the  NATO specification is used by the Ministry of Defence of UK on watchbands , which has gained importance over the years fashion .information on Marques Class 46.

четвъртък, 28 ноември 2013 г.

OHIM ще има нов сайт - OHIM will have a new website

OHIM потвърди официално обновяването на своята интернет страница, както и на системата за електронно заявяване на търговски марки и промишлени дизайни. Новият сайт се очаква да стане реалност на 02.12.2013.
Повече информация за очакваните новости може да откриете тук.

English version

OHIM officially has confirmed the renewal of its website and the e-filing system for trademarks and industrial designs. The new site is expected to become a reality on 12/02/2013. 
More information about the expected news can be found here.

сряда, 27 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нели Крус призовава към модернизиране на авторското право в дигиталната ера. За повече информация тук. 

2. Да оправдаем параноята: Конфиденциалността преди и след подаването на патентна заявка. За повече информация тук. 

3.   Холандия: Съгласно решение на Апелативния съд хиперлинковете към пиратски файлове не представляват нарушение на авторски права.  За повече информация тук.

English version

1. Neelie Kroes calls for modernization of copyright in the digital era. For more information here.

 2. Justifying paranoia: Confidentiality before and after the filing of a patent application. For more information here.

 3. Netherlands: According to The Court of Appeals hyperlinks to pirated files do not constitute copyright infringement. For more information here.

вторник, 26 ноември 2013 г.

Решение на Европейският съд по дело Coty Germany срещу First Note Perfumes

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑360/12 - Coty Germany GmbH, по-рано Coty Prestige Lancaster Group GmbH срещу First Note Perfumes NV. Делото касае следното:

Coty Germany GmbH (наричано по-нататък „Coty Germany“) произвежда и разпространява парфюми и козметични стоки в Германия. То извършва търговия по-специално с дамски парфюм във флакон, възпроизвеждащ триизмерна марка на Общността — марка, правата върху която то притежава след регистрацията й.
First Note Perfumes NV (наричано по-нататък „First Note Perfumes“) упражнява дейност по продажбата на едро на парфюмерия в Белгия. През януари 2007 г. дружеството продава една от стоките от своята гама на Stefan P. Warenhandel (наричан по-нататък „Stefan P.“), чието място на търговска дейност се намира в Германия. Запитващата юрисдикция уточнява, че доставката на поръчаните флакони с дамски парфюми е извършена именно в Белгия. Впоследствие според Coty Germany през август 2007 г. Stefan P. препродава тези стоки на германска територия.
Като счита, че разпространението на парфюм във флакон, подобен на притежаваната от него марка на Общността, съставлява нарушение на правата върху марката, забранена сравнителна реклама и нелоялна имитация, Coty Germany сезира германски съд с иск, насочен единствено срещу First Note Perfumes с искане последното да бъде осъдено, от една страна, да съобщи информацията, отнасяща се до неговия доставчик, и от друга — да обезщети ищеца за всички вреди, които е претърпял или ще претърпи вследствие на разпространението на този продукт в Германия, както и да възстанови разходите, направени преди образуване на съдебното производство.
След като отхвърлянето на тези искания в първоинстанционното производство е потвърдено от въззивната инстанция с мотива за липсата на международна компетентност на германските съдилища, Coty Germany подава ревизионна жалба пред Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд). То се позовава на нарушение на правата върху посочената марка на Общността и на използването на практики, представляващи нелоялна конкуренция.
По отношение на марката на Общността Bundesgerichtshof посочва, че в съответствие с член 93, параграф 5 от Регламента относно марката на Общността международната компетентност на германските юрисдикции зависи от това дали Coty Germany има основание да твърди, че единственият ответник е извършил нарушение на правата върху марката в Германия.
First Note Perfumes обаче не може да е участвало в такова деяние на германска територия освен поради извършената в Белгия продажба на спорните флакони с парфюм на Stefan P., който след това извършва в Германия нарушение на правата върху марка по смисъла на член 9, параграф 1, второ изречение, буква б) от посочения регламент. В това отношение Coty Germany изтъква, че Note Perfumes е допринесло за предполагаемото нарушение на правата му в Германия, тъй като с това, че е знаело, че неговият германски клиент е имал намерението да препродава в тази държава закупените в Белгия стоки, то го е подпомогнало и поради това също носело отговорност за осъществяването на фактическия състав на нарушението.
Освен това, що се отнася до исканията на Coty Germany, основани на нарушение на германското право за нелоялната конкуренция, член 5, точка 3 от Регламент Брюксел I би могъл да обоснове компетентността на германските юрисдикции по отношение на предявения срещу First Note Perfumes иск с оглед на мястото на настъпване на вредоносното събитие. Следователно повдигнатите от запитващата юрисдикция въпроси във връзка с Регламента относно марката на Общността се поставят и mutatis mutandis в този контекст.
С акт от 31 юли 2012 г. Bundesgerichtshof решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Член 93, параграф 5 от [Регламента относно марката на Общността] трябва ли да се тълкува в смисъл, че в една държава членка (държава членка А) е било извършено нарушение по смисъла на член 93, параграф 5 от [Регламента относно марката на Общността] в случаите, когато с извършено в друга държава членка деяние (държава членка Б) е осъществено съучастие в нарушението, извършено в първата държава членка (държава членка А)?
2) Член 5, точка 3 от Регламент [Брюксел I] трябва ли да се тълкува в смисъл, че вредоносното събитие е настъпило в една държава членка в случаите, когато непозволеното увреждане, което е предмет на производството или от което се черпят претенции, е извършено в друга държава членка (държава членка Б) и се изразява в съучастие в извършеното в първата държава членка (държава членка А) непозволено увреждане (основно деяние)?“.


Решението на съда е:

„1) Член 93, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска въз основа на мястото на извършване на нарушение на правата върху марка на Общността, отговорността за което е вменена на един от предполагаемите извършители на това нарушение, да се установи съдебна компетентност срещу друг предполагаем извършител на посоченото нарушение, който не е действал в съдебния район на сезираната юрисдикция.
2) Член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че допуска въз основа на мястото на настъпване на вредата, отговорността за която е вменена на един от предполагаемите причинители на тази вреда, да се установи съдебна компетентност срещу друг предполагаем причинител на посочената вреда, който не е действал в съдебния район на сезираната юрисдикция.
При условията на евентуалност:
Член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска нито въз основа на мястото на настъпване на вредоносното събитие, отговорността за което е вменена на един от предполагаемите причинители на посочената вреда, нито въз основа на мястото на настъпване на тази вреда да се установи съдебна компетентност срещу друг предполагаем причинител на вредата, който не е действал в съдебния район на сезираната юрисдикция“.