четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Промени в закона за авторското право на Южна Корея - Changes in copyright law in South Korea

The 1790 Blog информира за промени в закона за авторското право в Южна Корея.
Според промените се въвеждат възможността за свободно използване на произведения обект на авторско право. това е възможно за целите на новини, критика, образувание и проучвания.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The 1790 Blog reporting about changes of copyright law in South Korea.
According to the amendments it is introduced the possibility of fair use of works subject to copyright. It is possible in case of  news,education,
criticism, and research.
More information can be found here.

сряда, 27 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. „PATLIB2013”, 23-25 април 2013 г., ЕПВ, Мюнхен, Германия. За повече информация и регистрация тук.

2. Ferrari оглави класацията за най-силен бранд за 2013 г. За повече информация тук.

3.  Големите промени в Патентния закон на САЩ ще влязат в сила от 16 март 2013 г. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. "PATLIB2013", 23-25 ​​April 2013, EPO, Munich, Germany. For more information here.

 2. Ferrari topped the list as the most powerful brand in 2013. For more information here.

3. Major changes in the patent laws of the United States will enter into force on 16 March 2013 For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

 


вторник, 26 февруари 2013 г.

Песента на Бийтълс Love Me Do става частично свободна за използване - The Beatles song Love Me Do - partially free for use

Известната песен на Бийтълс Love Me Do става частично свободна за използване в Европа. Причината за това е факта, че правата върху звукозаписът се закрилят 50 години от първото излъчване. По този начин в края на 2012 те изтекаха.
Авторските права на композитора и автора на текста ( които продължават 70 години след смъртта на авторите) продължават да са валидни.
Това реално означава, че при желание за ползване на песента вече няма да се заплаща възнаграждение на музикалния продуцент, който до момента притежаваше правата върху звукозаписа. Авторите обаче трябва да получат възнаграждение.
Повече информация тук.
информация наArt and Artifice.

English version

The famous Beatles song Love Me Do has become partially free for use in Europe. The reason for this is that  the copyright on recorded music is protected for 50 years from the first broadcast. Thus, in the end of 2012 it's expired.
The copyright of the author and composer of the author of the text (which continues 70 years after the author's death) are still valid.
This actually means that if somebody wants to use the song it is no need to pay fee about this to the owner of
the copyright on recorded music, who until now he had the right to receive a remuneration. But the authors should be remunerated.
More information here.
information Art and Artifice.

понеделник, 25 февруари 2013 г.

Общият патентен съд в Европа вече е реалност - The Unified Patent Court in Europe has become a reality

Споразумението за общия европейски патентен съд вече е подписано.
Това стана след като 24 от страните членки на ЕС подписаха споразумението.
Това е поредната стъпка на Европа към създаването на една унифицирана обща патентна система, която би спестила до 300 милиона евро годишно.
Чрез това споразумение се създава общ специализиран съд в Европа, който ще разглежда съдебни дела относно спорове за патенти издавани от Европейското патентно ведомство.
Споразумението ще влезе в сила след като се ратифицира от минимум 13 държави членки на ЕС.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Unified Patent Court Agreement has already signed.
This happened after the 24 EU member states have signed the agreement.
This is the next step in Europe regarding creation of a unified common patent system which would save up to € 300 million per year.
This agreement creates a common specialized court in Europe that will hear lawsuits concerning disputes over patents granted by the European Patent Office.
The agreement will enter into force after it is being ratified by at least 13 EU Member States.
More information can be found here.

петък, 22 февруари 2013 г.

Global Brand Database е обновена - Global Brand Database is updated

WIPO съобщи новината за разширяването на Global Brand Database с включването на базата данни на USPTO за марки в САЩ.
По този начин Global Brand Database вече обхваща над 10 милиона марки па цял свят. Това превръща базата в най-голямата база данни за марки със свободен достъп.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has announced for the expansion of Global Brand Database which now including the USPTO database for trademarks.
Thus, the Global Brand Database includes more than 10 million marks around the world. This makes the database the largest database of marks with free access.
More information can be found here.

четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Влияние на цветовете в лого дизайна. За повече информация тук. 

2.  Семинар за експерти по патентна информация, 18 и 19 март 2013 г., Хага. За повече информация тук. 

3.  Електронен новинарски бюлетин - България във фокуса на ОНІМ: Постижения през годината. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. The influence of colors to logo's design. For more info click here.

 2. Seminar for experts on patent information, 18 and 19 March 2013, The Hague. For more info click here.

3. Electronic newsletter - Bulgaria in the OHIM's focus: Achievements during the year. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

сряда, 20 февруари 2013 г.

Една буква разлика - One letter difference

Европейският съд излезе с решение по дело T-283/11. То касае опит на немската компания Nfon AG да регистрира марка на Общността NFON за класове 9, 38, 42.
Fon Wireless, компания от Великобритания, подава опозиция срещу тази марка на базата на по-ранна марка FON за същите класове.
Според решението на OHIM няма наличие на сходство между марките особено като се има предвид слабата отличителност на знаците. FON може да се възприеме от потребителите, като Phone.
Съдът отменя това решение на OHIM, като приема, че марките са сходни във визуално и звуково отношение. Слабата отличителност не е достатъчно условие за преодоляване на сходството в конкретния случай.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court has ruled in Case T-283/11. It is about the attempt of
Nfon AG to  register a trademark NFON for Classes 9, 38, 42.
Fon Wireless, a company from the UK, filled ​​opposition to this mark based on an earlier mark FON for the same classes.
According to the decision of OHIM there was no similarity between the marks, especially given the weak distinctive character of both signs. FON can be perceived by consumers as a Phone.
The Court annulled that decision of the OHIM, holding that the marks are similar visually and aurally. The weak distinctive character is not sufficient to overcome the similarity in this case.
More information can be found here.

вторник, 19 февруари 2013 г.

Френското Gruyère сирене получи защита, като географско означение в ЕС - French Gruyère cheese receives protection as a Geographical indication in the EU

Известното френско сирене Gruyère получи защита, като географско означение в Европа, след решение на Европейската комисия, което може да откриете тук.
Против тази регистрация бяха подадени възражения от Швейцария ( която също е известна със своето Gruyère сирене), САЩ, Нова Зеландия и Австралия.
След проведени преговори Франция успя да прокара регистрацията на географското означение при условия че срещу Gruyère се изписва и Франция.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The famous French cheese Gruyère has received protection as a Geographical indication in Europe after the decision of the European Commission which can be found here.
Against this registration were filed objections from Switzerland ( also worldwide known for its Gruyère cheese), USA, New Zealand and Australia.
After negotiations, France was able to push the registration of its Geographical indication under conditions that together with the name Gruyère will be written France too.
More information can be found here.

понеделник, 18 февруари 2013 г.

МЕТРО спечели битка за марка в ЕС - METRO won the battle for trademark in the EU

Европейският съд се произнесе по дело  T-50/12, което касае опит за регистрация на по-късна марка:
 за класове 24, 25, 39.MIP Metro Group Intellectual Property подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна международна марка:

за класове 24, 25, 39.
Релевантната територия обхваща България, Чехия, Унгария, Румъния, Полша, Словакия и Словения.
Съдът потвърждава решението на OHIM с което опозицията се потвърждава поради наличие на възможност от объркване на потребителите.
В концептуално отношение марките са сходни. Водещ елемент и при двете е думата МЕТРО, което е отличителна за стоките в посочените класове.
Наличието на допълнителни елементи, като Kids и Company в по-късната марка са с по-ниска степен на отличителност. Графичните елементи биха били възприети, като декоративни, поради което нямат водеща роля при сравнението.
В звуково отношение марките също са сходни, като се има предвид, че потребителите ще произнасят първо думите Метро, а останалите думи от по-късната марка могат да бъдат спестени при изговаряне имайки предвид техния допълващ и неотличим характер.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court ruled in Case T-50/12, which concerns the attempt for registration of a later mark:
for grades 24, 25, 39.
MIP Metro Group Intellectual Property filed opposition against the mark on the basis of an earlier international trade mark:
for grades 24, 25, 39.
Relevant territory covers Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania, Poland, Slovakia and Slovenia.The Court upheld the OHIM decision which  confirmed the
opposition because of the possibility of consumer confusion.Conceptually, the marks are similar. Leading element in both cases is the word METRO, which is  distinctive regarding these classes.The presence of additional elements, such as Kids and Company in the later mark has a low degree of distinctiveness. Graphic elements would be perceived as decorative because they do not have a leading role in the comparison.Aurally both marks are also similar given that users will pronounce the first words Metro and other words of the later mark can be saved in pronunciation because of their complementary nature and indistinguishable.
More information can be found here.

вторник, 12 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нели Крус: Дигиталните технологии и авторското право могат да вървят ръка за ръка.
За повече информация   

2.  Патенти свързани с правенето на прогнози за времето. За повече информация тук. 

3. Apple без права над марката ”iPhone” в Бразилия. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Neelie Kroes: Digital technology and copyright can fit together. For more info click here.

 2. Patents related to weather forecasts. For more info click here.

 3. Apple without rights concerning the trademark "iPhone" in Brazil. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Нови индивидуални такси за регистрация на международни марки в Гърция - New individual fees for registration of international trademarks in Greece

WIPO съобщи новината за въвеждане на нови индивидуални такси за посочване на Гърция в заявки за международни марки. Таксите са както следва:

Application or Subsequent Designation, Amounts (in Swiss francs)
– for one class of goods or services 133
– for each additional class until the tenth class 24 
Where the mark is a collective mark:
– for one class of goods or services 663
– for each additional class until the tenth class 120


Renewal
for one class of goods or services 108
– for each additional class until the tenth class 24
Where the mark is a collective mark:
– for one class of goods or services 542
– for each additional class until the tenth class 120

Таксите влизат в сила от 27.02.2013.

English version

WIPO has announced the news about the introduction of new individual fees for  designation of Greece in application for international trademarks. Fees are as follows:

The fees come into effect on 27.02.2013.

петък, 8 февруари 2013 г.

Дизайн на комбайн - решение на OHIM - A harvester design - decision of the OHIM

OHIM публикува решение на The Board of Appeal относно спор за отмяна регистрацията на дизайн на Общността.
Интересната част от решението касае разграничаване между необходимият индивидуален характер на дизайна, наличните технически характеристики в него и свободата на автора.
В случая Борда приема, че макар дизайна да се състой от технически характеристики, това не пречи да става дума за дизайн, имайки предвид, че свободата на автора е ограничена от техническите елементи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has published a decision of The Board of Appeal concerning the dispute about a registration of a Community design.
The interesting part of the decision concerns the necessary distinction between the individual character of the design, technical features available in it and the freedom of the author.
In this case, the Board held that although the design consist of 
technical features, this does not preclude it as a design, given the fact that the author's freedom is limited by technical details.
More information can be found here.

четвъртък, 7 февруари 2013 г.

Магазините на Apple са регистрирана марка - Apple's stores are registered trademark

APPLE окрупни своето портфолио от търговски марки, регистрирайки нова марка в САЩ, която представлява визия на Apple Stores. Марката е регистрирана на 22.01.2013.
Регистрацията на подобна марка е пример за стратегическо управление на придобитата отличителност на магазините на компанията, която сама по себе си е вид нематериален актив.
Подобен вид подход е възможен само в случай, че интериора и екстериора на съответните магазини е един и същ във времето.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Smartplanet.

English version

APPLE consolidates its portfolio of trademarks, registering a new mark in US, a vision of the Apple Stores. The mark was registered on 22.01.2013.
The registration of a similar mark is an example of strategic management of acquired distinctiveness of the company's stores, which in itself is a kind of an intangible asset.
This kind of approach is only possible if the interior and exterior of the stores are identical all time.
More information can be found here.
information Smartplanet.

сряда, 6 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.Патентното ведомство стартира проект по ОПАК.  За повече информация тук.

2.  Mузикалните семпли: Ребека Франческати срещу Lady Gaga. За повече информация тук 

3.  Лесен достъп до онлайн музика за всички европейци. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The Bulgarian Patent Office launches OPAC project. For more info click here.

2. Music samples: Rebecca Francheskati against Lady Gaga. For more info click here

3. Simple access to online music for all Europeans. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 5 февруари 2013 г.

Проект на Споразумение за Единен патентен съд в ЕС

Патентно ведомство на Р.България публикува проектът за Споразумението относно единния патентен съд на ЕС:

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите - членки на ЕС, участващи  в установеното през 2011 г. засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.
Споразумението за Единния патентен съд е създадено в изпълнение на приоритетите от обновения Лисабонски дневен ред – Стратегията „Европа 2020”: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, при който Европейската комисия е включила създаването на специализирана патентна юрисдикция, едновременно със създаването на единна патентна закрила в рамките на ЕС като дейност от  водещата инициатива – „Съюз за иновации“.

То е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на тази система, наред с единната патентна закрила. Двата стълба са неразривно свързани помежду си. Затова Споразумението относно Единния патентен съд е необходимо допълнение към вече създадената единна патентна закрила с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г. Със Споразумението се установяват следните правила и структури:
Създава се Единен патентен съд за решаване на спорове относно Европейски патентни и Европейски патенти за единно действие и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави членки и подлежи на същите задължения като всеки национален съд с оглед съблюдаване на законодателството на Съюза.
Съдът ще действа в съответствие с правото на Съюза и да зачита неговото върховенство. В случай на нарушаване на правото на Съюза от страна на Апелативния съд договарящите се държави членки следва да носят солидарна отговорност за вреди и следва да се прилагат производствата за нарушения срещу всички договарящи се държави членки съгласно членове 258, 259 и 260 от ДФЕС.
Системата на Съда е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно и включва Първоинстанционен съд и Апелативен съд.
Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва централно и местни/регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави.
Съставите на отделните съдилища са многонационални. Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.
Съдът ще бъде съставен от съдии, които са с юридическа или техническа подготовка. Съдиите следва да осигуряват най-високите стандарти на компетентност и доказани способности в областта на патентните спорове. Съдиите с юридическа подготовка следва да притежават квалификациите, необходими за назначаване на съдебни длъжности в договаряща държава членка. Съдиите с техническа подготовка следва да имат университетска степен и професионална компетентност в областта на техниката, както и познания в областта на гражданското и гражданското процесуално право.
Споразумението установява един набор от процедурни правила, приложими за производството пред всички отдели и инстанции на Съда. Производството в Съда се състои от писмена, предварителна и устна фаза.
Езикът на производството в местно или регионално отделение е официалният език на договарящата държава членка, в която се намира съответното отделение, или официалният език, посочен от договарящите държави-членки в едно и също регионално отделение. Страните имат правото да изберат за език на производството езика, на който е издаден патента, след одобрение от страна на компетентното отделение; езикът на производството в централното отделение е езикът, на който е издаден съответният патент; езикът на производството в апелативния съд е езикът на производството в Първоинстанционния съд.
Съдът има правомощието да налага временни и обезпечителни мерки с цел предотвратяване на предстоящо нарушение и забрана за продължаването на предполагаемо нарушение.Страните могат да се представляват единствено от адвокати, които имат разрешение да практикуват в съд на договаряща държава членка; представителите на страните могат да бъдат подпомагани от патентни представители, които имат право да се изказват на заседания в Съда.Съдът има изключителната юрисдикция по отношение на европейските патенти с единно действие и на европейски патенти, в които се посочват една или повече договарящи се държави членки, както и по отношение на сертификати за допълнителна закрила, издадени въз основа на такива патенти.
Ищецът следва да заведе иск в местното отделение в договарящата държава членка, в която се е случило или може да се случи действителното нарушение, или по местоживеене на ответника, или в регионалното отделение, в което участва договарящата държава членка. В случай че в съответната договаряща държава членка няма местно отделение и не участва в регионално отделение, ищецът завежда иска в централното отделение. Страните разполагат със свободата да се споразумеят в кое отделение на Първоинстанционния съд (местно, регионално или централно) може да бъде заведен иск.
В случаите на насрещни искове за прекратяване на действието на патент, местното или регионалното отделение може да продължи със съдопроизводството по иска за нарушение, независимо дали отделението разглежда и насрещния иск или го отнася за решение към централното отделение.
Решенията на всички отделения на Първоинстанционния съд, както и решенията на Апелативният съд подлежат на изпълнение във всяка договаряща държава членка.Съдът основава решенията си на общностното право, на споразумението, на Европейската патентна конвенция (ЕПК), други международни споразумения относно патентите и обвързващи всички държави членки и на приложимото национално право.
Споразумението предвижда, че патентът предоставя на притежателя си правото да предотвратява пряко или непряко използване на изобретението от трети лица без негово съгласие на териториите на договарящите държави членки, че притежателят има право на обезщетение при неправомерно използване на изобретението, както и че притежателят има правото да иска възстановяване на пропусната поради нарушението печалба и претърпяна загуба, дължимото възнаграждение при получено разрешение за използване или печалбата, получена от неправомерното използване на изобретението.
В хода на преговорите Седалищата на централните органи на съда бяха разпределени както следва:
Домакинството на централното отделение на Първоинстанционния съд ще бъде поделено между Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Мюнхен (Германия), като трите отделения ще разглеждат различни спорове в зависимост от областта на техниката на изобретението.
Седалището на Апелативния съд и Регистърът ще се намират в Люксембург.
Любляна (Словения) и Лисабон (Португалия) ще поделят домакинството на Центъра за патентно посредничество и арбитраж.
Центърът за обучение на съдии ще бъде установен в  Будапеща (Унгария).
Очакваните резултати от Споразумението за Единния патентен съд са, че наред с регламентите относно единната патентна закрила, ще се премахне сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа. Тя се характеризира със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения.
Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. Той ще спомогне също така за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции. Предлаганата система за съдопроизводство би позволила значителни икономии за европейските предприятия.Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.


Повече информация и самите документи може да откриете тук.

понеделник, 4 февруари 2013 г.

Марки с репутация в Германия - Trademarks with a reputation in Germany

The Higher Regional Court of Frankfurt am Main, Германия излезе с решение по дело касаещо обхвата на защитата на марка с репутация.
Става дума за съдебно дело относно бонбони MERSI и използване на същото име от кафене ( Cafe Mersi) в Германия.
Според съдът в подобен случай може да има нелоялно извличане на ползи от известността на марката само в случай, че бъдат предоставени доказателства, че потребителите обръщат повишено внимание към услугите предлагани от кафенето поради асоциациите с известната марка.
В конкретния случай такива доказателства не са предоставени в достатъчна степен.

English version

The Higher Regional Court of Frankfurt am Main, Germany issued a judgment in the case concerning the scope of protection of marks with a reputation. 
It's about a lawsuit concerning MERSI candies and use the same name for a cafe (Cafe Mersi) in Germany. 
According to the court in such a case unfairly advantages from the reputation of the mark may occur only if evidences shows that consumers pay close attention to the services offered by the café due to associations with famous brand.
In this case, such evidence is not provided in sufficiency.
Information on Marques Class 46.петък, 1 февруари 2013 г.

Такси за регистрация на международни марки за Мексико - Fees concerning registration of international trademarks Mexico

WIPO съобщава за новите индивидуални такси за регистрация на международни марки за Мексико.
Новите такси са, както следва:

Amounts (in Swiss francs)
Application or Subsequent Designation
– for each class of goods or services 193
Renewal 
– for each class of goods or services 204

Таксите влизат в сила считано от 19.02.2013.

English version

WIPO has reported about the new individual registration fees for international trademark concerning Mexico.
The new fees are as follows:

The fees come into effect from 19.02.2013.