четвъртък, 28 април 2016 г.

Нов брой на WIPO Magazine

WIPO публикува новото издание на WIPO Magazine, където може да откриете следното:

- Digital pioneer, Jaron Lanier, on the dangers of “free” online culture
- Mycelia: shaping a new landscape for music
- From pirates to privateers: a musician’s take on the digital market
- The rise of China’s film industry
- Taking video games to a new level: an interview with Sony Interactive Entertainment 
- Google on what is driving creativity and innovation in the digital economy
- UK’s Copyright Hub: a license to create
- Building an African digital content industry
- Collaboration is the key to access: a scientific publisher’s view

сряда, 27 април 2016 г.

Кратки IP новини

1. ЕС инвестира в дигиталното бъдеще на европейската индустри. За повече информация тук. 

2.  Китай затяга правилата за закрила на авторски права
За повече информация тук.

3.  Надеждни съвети за откриване и разработване на ценни патенти
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

вторник, 26 април 2016 г.

Честит Световен ден на интелектуалната собстевност

Честит световния ден на интелектуалната собственост.  Таз годишната тема избрана от WIPO по този повод е връзката на културата с дигиталната ера.

Графично представяне на дизайни в Европа

Marques Class 99 съобщава за публикуването на Общи разпоредби относно графично представяне на промишлени дизайни в заявки подавани в 29 патентни ведомства в Европа.
Ръководството предоставя ценна информация за общоприетите практики при заявяване на промишлени дизайни, като по този начин се намалява значително неяснотата и рисковете относно заявяването на дизайни в Европа, в частност относно начините на представяне на изображенията им.
Повече информация тук.

понеделник, 25 април 2016 г.

Международни марки и френските отвъдморски територии

WIPO съобщава за уточнения направени от Франция по отношение на заявки за международни марки с посочване на страната.
Според информацията, при посочване на Франция в такива заявки, ще се счита, че те важат и за отвъдморските територии на Франция: Френска Гвиана, Френска Полинезия, Френски южни и
Антарктически територии, Гваделупа, Мартиника, Майот, Нова Каледония, Реюнион, Сен Бартелеми, Сейнт Мартин (френска част), Сен Пиер и Miquel, Уолис и Футуна.
При посочване на ЕС в заявки за международни марки, такова посочване ще касае и въпросните територии.
Повече информация тук.

петък, 22 април 2016 г.

Кратки IP новини

1. Tyler Wry и Adam Castor, Wharton: Какво повишава оценката на един патент.
За повече информация тук. 

2. Върховен съд на Швеция: Wikimedia (база данни със свободен достъп до фотографии на произведения на изкуството) нарушава законите за авторското право. За повече информация тук. 

3. Google пусна платформа за обучение на млади предприемачи в България. За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

Кратки IP новини

1.   Финансиране на патенти: Как стартъпите могат да получат финансиране, за да подадат заявки за издаване на патент. За повече информация тук. 

2. Изследване показва, че решенията в сферата на ИС са все по-балансирани. За повече информация тук. 

3. Oracle триумфира в дело за домейн, регистриран от индийски гражданин. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 18 април 2016 г.

125 години Мадридска система за международна регистрация на марки

На 14 април 2016 година се навършват 125 години от въвеждането на Мадридската система за регистрация на международни марки основана през 1891г.
Чрез тази система заявители от страните членки ( които към момента са 97) могат да подават централна заявка с посочване на други държави членки. По този начин се спестяват средства и време, като се преодолява необходимостта от заявяване на марки във всяка отделна страна от интерес.
Повече подробности може да откриете тук.
Източник WIPO.

сряда, 13 април 2016 г.

Кратки IP новини

1. Компаниите все по-усилено регистрират хаштагове. За повече информация тук. 

2.  5 G мобилните мрежи: Следващото голямо бойно поле. За повече информация тук. 

3. Кампанията на Тръмп на съд заради нарушаване на авторски права на фотографи.
За повече информация тук. 
Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


понеделник, 11 април 2016 г.

Суринам се присъедини към Хагската спогодба за международна регистрация на дизайни

WIPO съобщава за присъединяването на Суринам към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин заявители на международен дизайн ще могат да посочват в заявките си и тази страна. Допълнително ще бъде предоставена нотификация за датата на влизане в сила на спогодбата за страната.

сряда, 6 април 2016 г.

Кратки IP новини

1.    Изискване за използване на търговската марка в някои страни-членки на Мадридската система. За повече информация тук. 

2. Как да изчислим годишната амортизация на авторските права. За повече информация тук. 

3. USPTO отказа регистрация на марката Booking.com. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

Възстановяване на разходите за адвокат и вещо лице относно IP дела - мнение на Генералния адвокат

Генералният адвокат C. SÁNCHEZ-BORDONA излезе с мнение по Дело C‑57/15, United Video Properties Inc.  срещу  Telenet NV. Делото касае следното: 

United Video Properties, Inc. е притежател на издадения на 27 март 2008 г. европейски патент EP 1327209 за системи и процедури за запаметяване на данни в сървъри в рамките на предавателна система за медии при поискване. Тъй като счита, че Telenet NV е нарушило правата му върху описания патент, на 7 юни 2011 г. UVP предявява иск срещу това дружество. Най-общо UVP иска да се установи, че Telenet е нарушило неговите права върху патента и да се разпореди преустановяване на всяко пряко или непряко нарушение на патента. Освен това UVP иска Telenet да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.
С решение от 3 април 2012 г. на изпълняващия функциите на председател на Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Търговски съд, Антверпен), постановено по предявения от Telenet насрещен иск, белгийският патент, регистриран въз основа на патент EP 1327209, е обявен за недействителен, поради неизпълнение на изискването за новост, а UVP е осъдено да заплати съдебните разноски в производството пред тази инстанция на обща стойност 11 000 EUR. На 27 август 2012 г. UVP обжалва това решение пред Hof Van Beroep te Antwerpen (Апелативен съд, Антверпен).
Едновременно с посочения иск UVP е предявило и иск срещу дружеството Virgin Media (в отделно производство) във връзка с националната регистрация в Обединеното кралство на същия патент. На 14 юли 2014 г. High Court (Висш съд) в Лондон установява недействителността на националния патент поради отсъствието на изобретателска стъпка. С оглед на постановените от High Court, Лондон и от председателя на Rechtbank van koophandel te Antwerpen решения UVP решава да оттегли въззивната си жалба с писмена молба от 14 август 2014 г., което оттегляне се потвърждава с друга писмена молба от 24 октомври 2014 г.
Във връзка с оттеглянето на жалбата от страна на UVP Telenet прави искане пред Hof Van Beroep te Antwerpen да допусне направеното оттегляне и да постанови решение, с което:
–  да приеме за установено, че Законът от 21 април 2007 г. относно възможността за възстановяване на платените адвокатски възнаграждения и разноски и Кралският декрет от 26 октомври 2007 г. за определяне на тарифата за обезщетенията за направените разходи по водене на делата противоречат на член 14 от Директивата,
–  да приеме за установено, че практиката на Hof van Cassatie (Касационен съд), съгласно която загубилата делото страна може да бъде осъдена за възнагражденията и разноските за вещи лица единствено при наличие на вина, също противоречи на член 14 от Директивата,
–  да осъди UVP да заплати на Telenet сумата от 185 462,55 EUR разходи за адвокатски възнаграждения, както и сумата от 44 400 EUR, платена като възнаграждение за предоставената от вещо лице — патентен представител, техническа помощ.
Съгласно твърденията на Telenet относно съдебните разноски, които следва да му бъдат възстановени — единствения останал спорен въпрос в главното производство — разпоредбите на белгийското законодателство предвиждат, че същите трябва да бъдат платени от загубилата делото страна. По отношение на конкретния размер на разходите за адвокатско възнаграждение, които загубилата делото страна следва да заплати, обаче Кралският декрет предвижда максимален размер, който не може да бъде надхвърлян, което според Telenet води до противоречие с член 14 от Директивата.
Освен това, що се отнася до разходите за експертна техническа помощ, които не са обхванати от приложното поле на Закона от 21 април 2007 г. и Кралския декрет, Telenet твърди, че съгласно практиката на Hof van Cassatie тези разходи подлежат на възстановяване само когато бъде установена вина на загубилата делото страна, което също е несъвместимо с член 14 от Директивата.
При описаните обстоятелства с определение от 26 януари 2015 г. Hof Van Beroep te Antwerpen отправя следните преюдициални въпроси:
1)  Допуска ли използваният в член 14 от Директивата [относно упражняването на права върху интелектуалната собственост] израз „разумни и пропорционални съдебни разноски и други разходи“ разпоредбите от белгийското право, които предоставят на съдилищата възможността да вземат предвид установените специфики на делото и предвиждат варираща тарифа от фиксирани по размер възнаграждения за адвокатската помощ?
2)  Допуска ли използваният в член 14 от Директивата [относно упражняването на права върху интелектуалната собственост] израз „разумни и пропорционални съдебни разноски и други разходи“ съдебна практика, съгласно която разходите за консултант по техническите въпроси подлежат на възстановяване единствено в случай на вина (в рамките на договорна или на извъндоговорна отговорност)?“.


Мнението на Генералният адвокат:

1) Член 14 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост допуска национално законодателство като разглежданото в настоящото преюдициално производство, което установява максимален размер на подлежащите на възстановяване разходи за адвокатски възнаграждения на спечелилата делото страна от страната, осъдена да заплати съдебните разноски, във всички видове съдебни производства, включително тези за защита на права върху интелектуалната собственост.
2) Член 14 от Директива 2004/48 не допуска изискване за наличие на вина като необходимо условие загубилата делото страна да бъде осъдена да възстанови направените от спечелилата страна разумни, пропорционални и непротиворечащи на справедливостта разходи за вещо лице, ако същите са пряко и непосредствено свързани с предявяването на иск за защита на права върху интелектуалната собственост“.

понеделник, 4 април 2016 г.

Звукова марка свързана със Супер Марио

WIPR съобщава интересната новина за опит на Nintendo да регистрира звукът от събиране на монетите на персонажа Super Mario, като търговска марка. Компанията е заявила звукова търговска марка в Патентното ведомство на Япония, което до скоро не приемаше подобен тип заявки за марки.
Интересен момент е дали патентното ведомство ще уважи заявката и ще я допусне до регистрация. Основните изисквания за регистрация на марка е тя да е отличителна и да може да представлява индикатор за производствен или търговски произход.
За повече информация тук.