петък, 30 октомври 2015 г.

Кратки IP новини

1. САЩ: Ще върне ли Върховния съд равновесието на патентния пазар? За повече информация тук. 

2. Бионсе печели 7,1 млн. от дело за нарушаване на авторски права За повече информация тук. 

3. The Forbes Fab 40: Най-ценните спортни брандове за 2015 г. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

сряда, 28 октомври 2015 г.

Нови такси за посочване на Нова Зеландия в международни марки

WIPO съобщава новината за промяна на индивидуалните такси за посочване на Нова Зеландия в заявки за международни марки. Новите такси, които бъдат валидни считано от 22.11.2015 са:ITEMS


Amounts

(in Swiss francs)


Application or Subsequent Designation


  for each classof goods or services93
Renewal
  for each class of goods or services217

вторник, 27 октомври 2015 г.

Видео презентация за услуги по обучение на OHIM

OHIM публикува кратък видео клип представящ информация за on-line услугите свързани с обучение касаещо интелектуалната собственост, предлагано от ведомството.

понеделник, 26 октомври 2015 г.

Обработка на лични данни в ЕС - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑230/14 Weltimmo s. r. o. срещу Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Делото касае следното:
Weltimmo е дружество, регистрирано в Словакия, което е оператор на уебсайт за обяви за недвижими имоти на територията на Унгария. Във връзка с това посоченото дружество обработва личните данни на лицата, подали обявите. Последните се публикуват безплатно в продължение на един месец, като след това услугата става платена. В края на този срок много от подалите обяви лица изпращат по електронна поща искания техните обяви да бъдат свалени от уебсайта, като по същия повод личните им данни да бъдат заличени. Въпреки това Weltimmo не пристъпва към заличаването на тези данни, а фактурира на заинтересуваните лица цената на неговите услуги. Тъй като фактурираните суми не са заплатени, това дружество предоставя личните данни на съответните подали обяви лица на дружества за събиране на вземания. 
Тези подали обявите лица подават жалби пред унгарския надзорен орган. На основание член 2, параграф 1 от Закона относно информацията този орган смята, че е компетентен да разгледа жалбите, като приема, че събирането на съответните данни било извършено на територията на Унгария, както и че то съставлявало обработване на данни или техническа операция по обработването на данните на определени физически лица. Тъй като приема, че Weltimmo е нарушило Закона за информацията, посоченият орган му налага имуществена санкция в размер на десет милиона унгарски форинта (HUF) (около 32 000 EUR).
Вследствие на това Weltimmo сезира Съда по административни и трудови дела в Будапеща (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság), който приема, че обстоятелството, че това дружество няма седалище или клон в Унгария, не съставлявало валиден аргумент в полза на защитата, тъй като данните относно съответните унгарски недвижими имоти се предоставяли в Унгария, като там се и обработвали тези данни. Въпреки това този съд отменя решението на унгарският надзорен орган на други основания, като изтъква някои фактически неточности.
Weltimmo подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция, като посочва, че не е необходимо допълнително поясняване на фактите, тъй като на основание член 4, параграф 1, буква a) от Директива 95/46 унгарският надзорен орган не бил компетентен в конкретния случай и не можел да приложи унгарското право към доставчик на услуги със седалище в друга държава членка. Weltimmo счита, че в съответствие с член 28, параграф 6 от Директива 95/46 този орган трябвало да поиска от компетентния по тези въпроси орган в Словакия да предприеме действия на територията на неговата компетентност.
Унгарският надзорен орган изтъква, че представителят на Weltimmo в Унгария бил унгарски гражданин; това бил един от собствениците на това дружество, който го представлявал в хода на административното и на последвалото го съдебно производство в тази държава членка. Този орган посочва в допълнение, че докато по всяка вероятност интернет сървърите на Weltimmo били инсталирани в Германия или в Австрия, собствениците на това дружество пребивавали в Унгария. Накрая според същия орган от член 28, параграф 6 от Директива 95/46 следвало, че при всички положения бил компетентен да предприеме действия, без значение какво е приложимото право.
Тъй като има съмнения относно определянето на приложимото право и относно правомощията, с които разполага унгарският надзорен орган с оглед на член 4, параграф 1 и член 28 от Директива 95/46, Върховният съд решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)  Следва ли член 28, параграф 1 от Директива 95/46 да се тълкува в смисъл, че разпоредбите на националното право са приложими на територията на една държава членка спрямо администратор на данни, който е установен изключително в друга държава членка, управлява уебсайт за недвижими имоти и обяви, публикува и обяви за недвижими имоти, находящи се на територията на първата държава членка, чиито собственици изпращат личните си данни към техническо средство (сървър) за съхраняване и обработване на данни, което се намира във втората държава членка и принадлежи на лицето, което управлява уебсайта?

2) Следва ли член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 да се тълкува с оглед на съображения 18—20, член 1, параграф 2 и член 28, параграф 1 от тази директива в смисъл, че унгарският надзорен орган не може да прилага унгарския закон за защита на данните като национално право спрямо лице, което управлява уебсайт за недвижими имоти и обяви и е установено изключително в друга държава членка, дори когато то публикува обяви за недвижими имоти, находящи се на унгарска територия, чиито собственици вероятно изпращат от територията на Унгария данните за своите имоти към техническо средство (сървър) за съхраняване и обработване на данни, което се намира във втората държава членка и принадлежи на лицето, което управлява уебсайта?

3) От значение ли е за тълкуването въпросът дали услугата, предоставена от администратор, който управлява уебсайт, е насочена към територията на друга държава членка?

4) От значение ли е за тълкуването въпросът дали данните относно недвижимите имоти, находящи се на територията на тази друга държава членка, и личните данни на собствениците действително са прехвърлени от територията на тази държава членка?

5)  От значение ли е за тълкуването въпросът дали личните данни относно посочените имоти са лични данни на граждани на друга държава членка?

6)  От значение ли е за тълкуването обстоятелството, че собствениците на установеното в Словакия предприятие пребивават в Унгария?

7) Ако от отговора на предходните въпроси следва, че унгарският надзорен орган може да предприеме действия, но че трябва да прилага не само националното право, а правото на държавата членка по място на установяване, трябва ли член 28, параграф 6 от Директива 95/46 да се тълкува в смисъл, че съгласно правото на държавата членка по мястото на установяване унгарският орган за защита на данните може да упражни само правомощията, предвидени в член 28, параграф 3 от Директива 95/46, и че поради това не може да наложи глоба?

8) Може ли да се приеме, че понятието „adatfeldolgozás“ (технически операции по обработване на данни), използвано в текста [на унгарски език] на член 4, параграф 1, буква а), а също и на член 28, параграф 6 от Директива 95/46, е идентично съгласно терминологията на тази директива на понятието „adatkezelés“ (обработване на данни)?“.

Решението на съда:

1) Член 4, параграф 1, буква a) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни следва да се тълкува в смисъл, че допуска законодателството на дадена държава членка относно защитата на личните данни да бъде приложено в друга държава членка, различна от държавата по регистрацията на администратора на тези данни, доколкото последният упражнява на територията на тази държава членка, посредством постоянен обект, дори минимална ефективна и действителна дейност, в чийто контекст се извършва разглежданото обработване на данни.

За да определи, при обстоятелства като разглежданите в главното производство, дали конкретният случай е такъв, запитващата юрисдикция може по-специално да вземе предвид факта, че от една страна, дейността на администратора, в чийто контекст се извършва посоченото обработване на данни, се състои в експлоатирането на уебсайтове с обяви за недвижими имоти, намиращи се на територията на тази държава членка, и съставени на езика на тази държава членка, поради което тази дейност е предимно или изцяло насочена към посочената държава членка, и от друга страна, този администратор има представител в посочената държава членка, на когото е възложено да събира вземанията, произтичащи от тази дейност, както и да представлява администратора в административните и съдебните производства относно обработването на разглежданите данни;

За разлика от това е ирелевантен въпросът какво е гражданството на лицата, засегнати от това обработване.

2) В хипотеза, в която надзорният орган на дадена държава членка, сезиран с жалби в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива 95/46, стигне до заключението, че към обработването на съответните лични данни следва да се приложи правото не на тази, а на друга държава членка, член 28, параграфи 1, 3 и 6 от тази директива следва да се тълкува в смисъл, че този надзорен орган може да упражнява възложените му в съответствие с член 28, параграф 3 от посочената директива ефективни правомощия за намеса само на територията на собствената си държава членка. Следователно този орган не може на основание на правото на тази държава членка да налага санкции на администратора на тези данни, който не е установен на тази територия, а на основание член 28, параграф 6 от същата директива следва да поиска намеса от страна на надзорния орган на държавата членка, чието право е приложимо.

3) Директива 95/46 следва да се тълкува в смисъл, че понятието „adatfeldolgozás“ (технически операции по обработване на данни), използвано в текста на унгарски на тази директива, и по-специално в член 4, параграф 1, буква а) и в член 28, параграф 6 от същата, следва да бъде разбирано в идентичен смисъл като термина „adatkezelés“ (обработване на данни).

петък, 23 октомври 2015 г.

Електронно заявяване на дизайни във Великобритания

Патентното ведомство на Великобритания анонсира възможноста за online заявяване и регистрация на промишлени дизайни в страната.  Услугата е в Beta версия и е активна от 30.09.2015.
Заключението което може да бъде направено на пръв поглед, е че услугата е изключително удобна и лесна за ползване. Самият процес на заявяване е разделен на отделни стъпки с обяснения, което е сериозно улеснение особено за неспециалисти в областа на интелектуалната собственост.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 21 октомври 2015 г.

Кипър загуби битка за марка за сирене

Европейският съд излезе с решение по свързани дела Cases T-292/14 and T-293/14. Те касаят опит на Кипър да регистрира две европейски марки ‘Halloumi’ и ‘Xaλλoymi’ за клас 29 - млечни продукти. 
Според OHIM марките са описателни, посочват определени характеристики на продуктите, тъй като ‘Halloumi’ е типично сирене произвеждано от поколения в Кипър.
Европейският съд потвърждава това решение.
В момента Кипър опитва да регистрира и европейско географско означение ‘Halloumi’.
Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 19 октомври 2015 г.

Кога използването на линкове е законно?

Въпросът дали използването на линкове за достъп до съдържание в интернет нарушава или не авторски права стана изключително актуален напоследък имайки предвид и няколко решения на Европейския съд по въпроса, като дело C-466/12 Svensson и дело  C-348/13 BestWater. 
Известният блогър и преподавател Eleonora Rosati публикува удобна таблица, която нагледно показва, кога използването на линкове е законно и кога може да създаде проблеми с авторското право.
Повече информация може да откриете тук.

петък, 16 октомври 2015 г.

Македония се присъедини към DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на Македония към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. По този начин общият брой на държавите участващи в базата данни става 36, като се осигурява достъп до 8,7 милиона дизайна.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 14 октомври 2015 г.

Чудовищна битка за еспресо - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T‑61/14. То касае следната заявена европейска марка за класове 9, 30, 32, 35 от Mr Luis Yus Balaguer:
Срещу тази марка е подадена опозиция от Monster Energy Company на основание на следните марки за класове 5 и 32: 
AMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY,  
MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY 
X-PRESSO MONSTER

OHIM отхвърля опозицията поради следните съображения:

- противопоставените марки съдържат неотличителни елементи, като expresso’, ‘x-presso’, ‘espresso’ и ‘coffee’, които са описателни за част от посочените стоки и услуги.

- във визуално отношение по ранните марки HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY и MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY не са сходни на заявения знак. Марка X-PRESSO MONSTER има ниска степен на сходство с по-късната марка.

-във фонетично отношение марките са сходни в ниска степен.

- по отношение на смисъла, марките са сходни относно значението касаещо кафе и напитки от кафе.

Цялостно според OHIM марките не са сходни до степен да причинят объркване в потребителите поради факта, че повечето от елементите им са описателни и неотличителни, тоест не могат да бъдат индикатор за производствен източник.

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Нова база данни за патенти

USPTO оповести началото на нова база данни за патенти PatentView, която предоставя аналитични данни за регистрирани патенти от 1976 година насам. Критериите за търсене на патент са: номер, притежател, страна на произход, изобретател, клас и дата на регистрация.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Intellogist.


петък, 9 октомври 2015 г.

За географските означение от Expo Milano


Marques Class 46 съобщава за публикуваните презентации от проведения на 01.10.2015г. семинар "A common control culture for geographical indications: a multi-level and multidisciplinary approach, best practice, public and private enforcement and the help of science"състоял се по време на Expo Milano. Достъп до материалите може да откриете тук.

Връзка между миграцията на хора и иновациите - доклад на WIPO

WIPO публикува интересен доклад "Inventor Data for Research on Migration & Innovation: A Survey and a Pilot". Докладът засяга връзката между иновациите и миграцията, която през последните месеци стана изключително актуална тема.
Цялостният извод от изследването показва, че имигрантите допринасят за развитието на иновациите, както в САЩ, така и в някои европейски държави.
Пълният текст на доклада може да откриете тук.

сряда, 7 октомври 2015 г.

Гамбия се присъедини към Мадридския протокол - Gambia joins the Madrid protocol

WIPO съобщава за присъединяването на Гамбия към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната считано от 18.12.2015, когато заявители на международни марки ще могат да посочват страната в своите заявки.
Повече информация тук.

English version

WIPO reports about the accession of Gambia to the Madrid protocol concerning international registration of trademarks. The Protocol will enter into force for the country on 18.12.2015 when applicants for international marks will be able to designate Gambia in their applications.
More information here.

вторник, 6 октомври 2015 г.

Кратки IP новини

1. Apple v. Samsung: Сагата продължава. За повече информация тук  

2. Претенции за патентоване на методил За повече информация тук.  

3.  Как се справя Вашият бранд с новите генерични домейни от първо ниво. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

понеделник, 5 октомври 2015 г.

Global Innovation Index 2015

WIPO публикува годишният си доклад Global Innovation Index 2015. Според доклада най-иновативните държави в света за 2015 година са: Швейцария, Великобритания, Швеция, Холандия и САЩ. В тази класация България се намира на 39 място в света.
Нивото на иновации е изключително важно за икономическото развитие на държавите, като не случайно най-развитите държави в света са и тези с най-висок иновационнен индекс.
Пълният доклад може да откриете тук.


English version

WIPO published its annual report Global Innovation Index 2015. According to the report the most innovative countries in the world are: Switzerland, United Kingdom, Sweden, the Netherlands and the United States. In this ranking, Bulgaria is 39th in the world.
The level of innovation is crucial for the economic development of every country and because of which it is not accident that the most developed countries in the world are those with the highest innovative index.
The full report can be found here.

петък, 2 октомври 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Lindt печели съдебната битка за златното шоколадово мече срещу Haribo. За повече информация тук. 

2. Защо китайските брандове са слабо познати в САЩ и какво могат да направят по въпроса? За повече информация тук

3. Опростете своето лого и превърнете своя бранд в класика – сега! За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Lindt won a lawsuit for the golden chocolate bear against Haribo. More information here.

2. Why are Chinese brands seen unknown in the US and what can they do about it? More information here.

3. Simplify your logo and turn your brand into a classic - now! For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here