петък, 21 декември 2012 г.

Весели празници - Happy holidays

Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.
Весели празници.

English version

Intellectual property planet wishes you happy holidays.

Използване на марка на Общността - ONEL v OMEL - решението - Use of Community trade mark - ONE v OMEL - the decision

Европейският съд излезе с решение, по едно от най-чаканите дела касаещи марките на Общността - ONEL v OMEL (Case C-149/11).
Делото касае въпросът дали използването на марка на Общността само в една държава членка е достатъчно.
Европейският съд беше запитан по следните основни въпроси:
„1)      Трябва ли член 15, параграф 1 от [Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че за да е налице реално използване на марката на Общността, е достатъчно марката да се използва в една-единствена държава членка, като се има предвид, че това използване — ако ставаше дума за национална марка — би се считало за реално използване в съответната държава членка (вж. Съвместна декларация № 10 по член 15 [от Регламент (ЕО) № 40/94] и Насоките на СХВП за производството по възражение)?
2)      При отрицателен отговор на първия въпрос: при всички случаи ли това използване на марката на Общността в една-единствена държава членка не може да се разглежда като реално използване в Общността по смисъла на член 15, параграф 1 от [Регламента]?
3)      Ако използването на марката на Общността в една-единствена държава членка при всички случаи не може да се разглежда като реално използване в Общността, какви изисквания за големината на територията, на която се използва марката, се прилагат — наред с други фактори — при преценката дали е налице реално използване в Общността?
4)      Обратно, трябва ли член 15 от [Регламент № 207/2009] да се тълкува в смисъл, че при преценката на реалното използване в Общността изобщо не следва да се вземат предвид границите на територията на отделните държави членки (а като критерий следва да се използват например пазарните дялове (продуктов пазар/географски пазар)?“.

Решението на съда е:

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени наличието на „реално използван[е] […] в Общността“ на марка по смисъла на тази разпоредба, не следва да се вземат предвид границите на територията на държавите членки.
Марката на Общността е предмет на „реално използване“ по смисъла на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, когато се използва в съответствие с основната ѝ функция и с цел да се създадат или поддържат пазарни дялове в Европейската общност за обозначените с посочената марка стоки или услуги. Запитващата юрисдикция трябва да прецени дали условията са изпълнени в случая по главното производство, като вземе предвид съвкупността от релевантните факти и обстоятелства, каквито са по-специално характеристиките на съответния пазар, естеството на стоките или на услугите, защитени от марката, и териториалният и количественият обхват на използването, както и честотата и постоянството при това използване.

Целият текст на решението може да се открие тук.


English version

The European Court has ruled on one of the most anticipated cases concerning a Community trademarks - ONEL v OMEL (Case C-149/11).
The case concerns whether using of a mark in one Member State is sufficiently to prove real using..
The European Court was asked the following key questions:

‘1.      Must Article 15(1) of [Regulation No 207/2009] be interpreted as meaning that use of a Community trade mark within the borders of a single Member State is sufficient to constitute genuine use of that trade mark, given that, had it been a national trade mark, such use would have been regarded as genuine use in that Member State (see Joint Statement No 10 regarding Article 15 of [Regulation No 40/94] and the Opposition Guidelines of the OHIM)?
2.      If Question 1 is answered in the negative, can the use of a Community trade mark within a single Member State as described above never be regarded as “genuine use” in the Community as referred to in Article 15(1) of [Regulation No 207/2009]?
3.      If the use of a Community trade mark within a single Member State can never be regarded as genuine use in the Community, what requirements apply – in addition to the other factors – in respect of the territorial scope of the use of a Community trade mark when assessing genuine use in the Community?
4.      Or else – as an alternative to the above – must Article 15 of [Regulation No 207/2009] be interpreted as meaning that the assessment of genuine use in the Community should be carried out wholly in the abstract, without reference to the borders of the territory of the individual Member States (and that, for example, market share (product markets/geographic markets) should be taken as the point of reference)?’

The Court (Second Chamber) rules:
Article 15(1) of Regulation No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a trade mark has been put to ‘genuine use in the Community’ within the meaning of that provision.
A Community trade mark is put to ‘genuine use’ within the meaning of Article 15(1) of Regulation No 207/2009 when it is used in accordance with its essential function and for the purpose of maintaining or creating market share within the European Community for the goods or services covered by it. It is for the referring court to assess whether the conditions are met in the main proceedings, taking account of all the relevant facts and circumstances, including the characteristics of the market concerned, the nature of the goods or services protected by the trade mark and the territorial extent and the scale of the use as well as its frequency and regularity

The full text of the decision can be found here.

четвъртък, 20 декември 2012 г.

Нова версия на 10-тото издание на Ницката класификация - New version of the tenth edition of the Nice Classification

WIPO информира за въвеждането на нова версия на 10-тото издание на Ницката класификация за стоки и услуги относно регистрацията на търговски марки.
Версията влиза в сила считано от 01.01.2013.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has informed about a new version  of the tenth edition of the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification).
It will enter into force on January 1, 2013.
More information can be found here.

сряда, 19 декември 2012 г.

Полша и Ирландия се присъединиха към TM View - Poland and Ireland joined the TM View

Полша и Ирландия се присъединиха към TM View базата за търговски марки. По този начин тя дава достъп до търговски марки в 23 държави, WIPO и OHIM.
Полша добави над 335 000 марки към базата данни, а Ирландия 154 000.
Общият брой марки които могат да се търсят чрез TM View вече е близо 10 милиона.
Повече информация тук.

English version

Poland and Ireland joined the TM View trademark database. Thus, the database provides access to trademark information in 23 countries, and WIPO, OHIM.
Poland has added more than 335,000 marks to the database and 154000 from
Ireland.
The total number of marks that can be sought through TM View is now nearly 10 million.
More information here.

сряда, 12 декември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Патентите и процесът на патентоване: ръководство за начинаещи. За повече информация тук.  

2.  Патентна експертиза на софтуерни продукти. За повече информация тук. 

3.  Българин изобрети революционен софтуер за бизнеса. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Patents and  patent processing: a guide for beginners. For more info click here.

2. Patent examination of software products. For more info click here.

3. Bulgarian invented a revolutionary software for the business. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 11 декември 2012 г.

Превод на патенти от китайски на английски - Translation of patents from Chinese to English

Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Китай създадоха безплатна услуга за автоматичен превод на патентна информация от китайски на английски.
Чрез базата данни Espacenet вече ще има достъп и до над 4 милиона китайски патента.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office and the Patent Office of China launched a free service for automatic translation of patent information from Chinese to English. 
Espacenet database will give possibility for access to over 4 million Chinese patents. 
More information can be found here

петък, 7 декември 2012 г.

Китайските аспержи Dongshan Bai Lu Sun със защита - Chinese asparagus Dongshan Bai Lu Sun with protection

Европейската комисия публикува в официалния си вестник регистрацията на европейското географско означение  (东山白芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun).
Става дума за консервирани аспержи произвеждани по традиционна техника в китайския регион Dongshan. Според запознати се правят опити за култивирането на тези аспержи и в космосо са целите на китайската космическа програма.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Commission has published in its official gazette, the registration of EU geographical indication (东山 白 芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun).
These are canned asparagus produced in traditional technique in
the Chinese region Dongshan. According to experts some experiments are made  for cultivating of asparagus in space in accordance with the Chinese space program.
information Marques Class 46.

четвъртък, 6 декември 2012 г.

Статистика от OHIM - месец Октомври 2012 - Statistics from OHIM - October 2012

OHIM публикува статистика за заявките и регистрациите на марки и дизайни на Общността за месец октомври 2012. Данните са както следва:


2012 2011
Community trade mark applications received 10 121 8 815
Community trade mark applications published 7 849 7 540
Community trade marks registered (certificates issued) 8 990 8 117
     
Registered Community designs received 7 322 6 609
Registered Community designs published 7 323 5 878


English version

OHIM has published statistics on applications and registrations of Community  trademarks and designs for October 2012. The data are as follows:

сряда, 5 декември 2012 г.

Индивидуални такси за международни марки в Нова Зеландия - Individual fees for international marks in New Zealand

WIPO информира, че Нова Зеландия е посочила индивидуални такси, които ще бъдат плащани при посочване на страната в заявки за международни марки. Таксите са както следва:

За заявка или последващо посочване:
– за всеки клас стоки и услуги - 115 швейцарски франка;
За подновяване:
– за всеки клас стоки и услуги - 268 швейцарски франка;

English version

WIPO announced that New Zealand has made the declaration referred to individual fees which have to be paid provided the country is designated in application for  international trademark. Fees are as follows:

Application or Subsequent Designation
– for each class of goods or services - 115 Swiss francs
Renewal
– for each class of goods or services - 268 Swiss francs

вторник, 4 декември 2012 г.

Стари видео игри в музей - Old video games at a museum

Art and Artifice blog публикува интересна новина относно нова колекция в Музея за модерно изкуство на Ню Йорк.
Колекцията се състоя от стари видео игри, като Pac-Man, Tetris, SimCity2000 and Portal.
Статията разглежда въпроса дали видео игрите са произведение на изкуството и как то може да бъде изложено в музей. Чрез своя оригинал или чрез негово копие ( за да не се повреди оригинала, тъй като единственият начин за излагане на игрите е чрез тяхното непрекъснато видео излъчване).
За повече информация тук.

English version

Art and Artifice blog has published an interesting article about the new collection at the Museum of Modern Art in New York.
The collection consists of old video games such as Pac-Man, Tetris, SimCity2000 and Portal.
The paper deals with the question of whether video games are a work of art and how it can be exhibited in a museum, through its original or copies (so as not to damage the original, because the only way for displaying the games is through their constant screen video broadcasting).
Foe more information here.

понеделник, 3 декември 2012 г.

Германия, Австрия и Малта се присъединиха към TM View - Germany, Austria and Malta joined the TM View

Базите данни за търговски марки на Германия и Австрия вече са част от общата база данни ТМ View считано от 09.11.2012.
Базата данни за марки на Малта е част от ТМ View считано от 28.09.2012.
По този начин общият брой марки, които могат да бъдат търсени чрез ТМ View вече е над 9,1 милиона.

English version

The Germany trademarks databases and the Austria trademarks databases are now part of the TM View database since 09.11.2012.
The Malta trademark database is part of the TM View since 28/09/2012.
Thus, the total number of marks which can be searched by TM View is now over 9.1 million.