понеделник, 30 април 2018 г.

Мнение на Генералния адвокат на Европейския съд относно чл.3(a) от SPC Regulation

Генералният адвокат на Европейския съд M. WATHELET излезе със становище по дело Дело C-121/17 Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK), действащо под фирмата „Mylan“ срещу Gilead Sciences Inc. Делото касае следното:

Gilead е фармацевтично дружество, което пуска на пазара антиретровирусен лекарствен продукт под наименованието TRUVADA, предназначен за лечение на пациенти, заразени с вируса ХИВ. Този лекарствен продукт съдържа две активни съставки, тенофовир дизопроксил (наричана по-нататък „ТД“) и емтрицитабин(5). За него има издадено разрешение за пускане на пазара (наричано по-нататък „РПП“), издадено през 2005 г. от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

Gilead е притежател на европейски патент EP 0 915 894 (наричан по-нататък „основният патент“). Този патент, заявен на 25 юли 1997 г. с претенцията за приоритет до 26 юли 1996 г., е издаден на 14 май 2003 г., а срокът му е изтекъл на 24 юли 2017 г. Като цяло той обхваща съвкупност от молекули, полезни за терапевтичното лечение на различни вирусни инфекции при хората или животните, по-специално ХИВ.

„Резюмето на изобретението“ показва, че то разкрива съединения, които отговарят на две формули по Маркуш — формула (1а) и формула (1), както и процесите за тяхната подготовка.

Претенция 1 се отнася за съединенията по формула (1а), а претенция 2 — за съединенията по формула (1). Претенции 3—24 се отнасят за съединения, свързани с първите две претенции, които стесняват прогресивно техния обхват.

Претенция 25 представлява самостоятелна претенция за съединението ТД.

Претенция 27 е формулирана, както следва:

„Фармацевтичен състав, съдържащ съединение, което съответства на една от претенции 1—25 заедно с фармацевтично приемлив носител, който да е одобрен от фармакологията и когато е приложимо, други лекарствени съставки“(6).

Претенции 28—33 се отнасят до процеси.

През 2008 г. Gilead получава СДЗ SPC/GB05/041 въз основа на претенция 27 от основния патент и на издадено РПП за TRUVADA. Този СДЗ се отнася за „съединение, съдържащо [ТД], когато е приложимо, под формата на сол, хидрат, тавтомер или солват, който да е одобрен от фармакологията и емтрицитабин“(7).

Жалбоподателите в главното производство, които желаят да пуснат на пазара две генерични версии на TRUVADA на британския пазар след изтичането на срока на действие на основния патент, са подали жалба пред запитващата юрисдикция, с която се оспорва валидността на съответния СДЗ.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите в главното производство поддържат по същество, че за да отговаря на член 3, буква a) от Регламент № 469/2009, въпросният продукт трябва „да е посочен в текста на претенциите“(8) и когато претенцията съдържа функционална дефиниция, тя трябва „имплицитно, но по необходимост да се отнася конкретно до разглежданото активно вещество“(9). Те отбелязват, че емтрицитабин изобщо не фигурира в текста на претенция 27 и че думите „други терапевтични съставки“ не уточняват за никакво активно вещество, нито структурно, или функционално, нито по друг начин. „Напротив, те обхващат широк кръг от активни вещества, който може да бъде неограничен, за лечението на много болести. Всъщност емтрицитабин е одобрен за клинична употреба седем години след датата на приоритета на патента и няма доказателства, че ефективността му е била известна към тази дата“.

Жалбоподателите в главното производство поддържат също, че претенция 27 не изисква наличието на „други терапевтични съставки“, тъй като в текста те присъстват само „когато е приложимо“. Според тях „[о]т практиката на Съда ясно произтича, че не е достатъчно да се установи засягане на претенция за „състав, съдържащ, съединение А“, поради присъствието на А в продукт, който е съставен от А и Б. Не съществува разлика между претенция от този вид и претенция за „състав, съдържащ вещество А и когато е приложимо, други активни съставки“.

Gilead поддържа, че за да изпълни условията на член 3, буква a) от Регламент № 469/2009, е необходимо и достатъчно въпросният продукт да попада в обхвата на закрила на поне една претенция от основния патент, като се прилагат правилата, отнасящи се до обхвата на закрила(10). Дружеството счита, че комбинацията на ТД и емтрицитабин попада в обхвата на закрила на претенция 27 от патента съгласно член 69 от ЕПК и от задължителния протокол.

Запитващата юрисдикция счита, че въпреки множество съдебни решения, постановени от Съда относно тълкуването на член 3, буква a) от Регламент № 469/2009(11), смисълът на тази разпоредба „остава неясен“. Тя отбелязва, че може да възникне необходимостта от сезиране на Съда в различните решения, постановени в цяла Европа относно възможността да се получи СДЗ в контекста на настоящото дело, и в различните тълкувания на член 3, буква a) от Регламент № 469/2009, приети в практиката на националните съдилища(12).

Запитващата юрисдикция счита, че не е достатъчно продуктът да попада поне в една от претенциите на основния патент и „че е необходимо повече“. Решения от 12 декември 2013 г., Actavis Group PTC и Actavis UK (C‑443/12, EU:C:2013:833), от 12 декември 2013 г., Eli Lilly and Company (C‑493/12, EU:C:2013:835), и от 12 март 2015 г., Actavis Group PTC и Actavis UK (C‑577/13, EU:C:2015:165), показват в действителност, че за да се определи дали „един продукт е защитен от основен патент“, следва да се вземат предвид също „предмет[ът] на изобретението, за което е издаден патентът“ или „същинската изобретателска стъпка“. Тези решения обаче не уточняват смисъла и обхвата на тези нови критерии, нито дори дали те са приложими за тълкуването на член 3, буква а) от Регламент № 469/2009(13).

Според запитващата юрисдикция продуктът трябва да съдържа една активна съставка или комбинация от активни съставки, която обхваща изобретателската стъпка (или техническия принос) на основния патент(14).

В конкретния случай запитващата юрисдикция отбелязва, че емтрицитабин не се споменава във въпросния основен патент. Освен това нямало доказателства, че към датата на отправеното искане за приоритет на този патент е била известна ефективността на емтрицитабин за лечение на ХИВ. Предвид тези обстоятелства запитващата юрисдикция се съмнява дали комбинацията от ТД и емтрицитабин е защитена с основния патент по смисъла на член 3, буква a) от Регламент № 469/2009, още повече че критериите на съдебната практика дават много малко разяснения за разрешаването на въпроса.

При тези условия High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение (патентен състав) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Какви са критериите, за да се установи дали „продуктът е защитен с основен патент, който е в сила“, по смисъла на член 3, буква а) от Регламент № 469/2009?“.

Становище на Генералния адвокат:

„Член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти не допуска издаването на сертификат за допълнителна закрила на активни съставки, които не са включени в текста на претенциите на основния патент. Фактът, че дадено вещество или комбинация попада в обхвата на закрилата на основния патент, е необходимо, но не и достатъчно условие, за да може даден продукт да бъде защитен от основен патент по смисъла на член 3, буква а) от Регламент № 469/2009. Един продукт е защитен от основен патент по смисъла на член 3, буква а) от посочения регламент, ако към датата на приоритет на патента за специалистите от областта би било очевидно, че разглежданата активна съставка е била конкретно и ясно разпознаваема в текста на претенциите на основния патент. Когато става въпрос за комбинация от активни съставки, всяка активна съставка от тази комбинация трябва да бъде конкретно, точно и индивидуално определена в текста на претенциите на основния патент“.

петък, 27 април 2018 г.

Афганистан се присъедини към Мадридския протокол

WIPO съобщава за присъединяването на Афганистан към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. По този начин страната става 101 държава членка на Мадридската система. Протоколът влиза в сила за страната от 26.06.2018.
Повече информация може да откриете тук.

четвъртък, 26 април 2018 г.

Световен ден на интелектуалната собственост - ролята на жените

Честит ден на интелектуалната собственост.
Тази година WIPO посвети този ден на ролята на жените за развитието на иновациите и културата по света.
Повече информация може да откриете тук.

сряда, 25 април 2018 г.

Harley-Davidson спечели дело за 19 милиона долара в САЩ

Harley-Davidson спечели съдебно дело за над 19 милиона долара в САЩ. Делото касае използване на регистрирани марки на компанията от интернет платформата SunFrog, която прави дизайн на тениски на база визии и материали подадени от потребители.
Освен за продажбата на такива продукти, SunFrog е обвинена и в тяхното рекламиране. Според Harley-Davidson, сайта предлага над 100 различни дизайна съдържащи нейни марки.
Въпреки че SunFrog гарантират прекратяване на нарушението, то продължава, поради което съда налага обезпечителни мерки и заповед за прекратяване на нарушението.
При определяне размера на обезщетението, съдът взема предвид, че нарушаващите дизайни са били широко достъпни съдейки от интереса към тях в фейсбук реклами. В допълнение определящ за обезщетението е и размера на лицензионния бизнес на Harley-Davidson, който възлиза на 400 милиона долара за период от близо 10 години.
Източник: WIPR.

понеделник, 23 април 2018 г.

MasterChef загуби опозиция във Великобритания

Патентното ведомство на Великобритания отхвърли опозиция на Shine TV, компанията зад известното риалите предаване “MasterChef”, срещу по късна заявка за марка ‘Mister Chef’ за клас 21.
Shine TV притежава няколко регистрирани по-ранни марки “MasterChef” за класове 21 и 41, като според компанията по-късната марка опитва да черпи от репутацията на нените марки, които са наложени на пазара в Обединеното кралство от 1990 година и широко познати на публиката.
Според патентното ведомство обаче, въпреки наличието на идентичност и сходство между стоките на марките и наличие на фонетично сходство, знаците не са объркващо сходни поради наличиетно на разлика в значението на думите.
Ведомството счита, че в единия случай става въпрос за Mister, обръщение към възрастен човек, докато в другия случай става въпрос за опитен майстор в своята област на действие.
Много е вероятно решението да бъде обжалвано.
Източник: WIPR.

петък, 20 април 2018 г.

Кратки IP новини

1.  Нова серия Уебинари: Интелектуалната собственост като бизнес актив. За повече информация тук. 


2. Общият съд: няма вероятност за объркване между марките BEPOST and ePOST. За повече информация тук. 

3. ARIPO joins TMclass. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

сряда, 18 април 2018 г.

"BLACK FRIDAY" не може да бъде търговска марка в Германия

Marques Class 46 съобщава за решение на патентното ведомство в Германия, според което определението "BLACK FRIDAY" не може да бъде търговска марка.
Казусът възниква, когато компания от Хонг Конг успява да регистрира национална марка в Германия за "BLACK FRIDAY". След това тази компания започва агресивна атака срещу всеки търговец използващ в комуникацията си тази марка.
Естествено това поражда негативни настроения сред компаниите в Германия, поради което част от тях начело с Pay Pal стартират процедура по заличаване на марката.
Според патентното ведомство компаниите са привели достатъчно доказателства, които показват, че използването на "BLACK FRIDAY" в Германия е запачнало преди датата на заявка на марката, като "BLACK FRIDAY" е неотличително означение по отношение промотиране на търговска дейност.

понеделник, 16 април 2018 г.

EUIPO оповести блокчейн състезание с награден фонд

EUIPO оповести първото по рода си състезание, в което всеки може да предлага начини за борба с фалшиви стоки на базата на блокчейн технологията.
Състезанието ще продължи 4 дни от 22 юни 2018 и ще се проведе в Брюксел, като наградният фонд ще бъде 100 000 евро.
Както е известно, блокчейн технологията предоставя редица възможности, които не са ограничени единствено до крипто валутите.

Повече информация може да откриете тук.


петък, 13 април 2018 г.

Оригиналност на фотографски произведения във Франция


Съд във Франция се произнесе по дело касаещо оригиналност на фотографски произведения.
В конкретният случай, фотограф прави снимки на бани, след което води преговори с издател за тяхното публикуване. Преговорите се провалят но в последствие издателят публикува снимките. Фотографът завежда съдебно дело, което губи, тъй като съдът приема, че снимките са прекалено обикновенни и неоригинални за да се ползват от авторскоправна защита.
При обжалването обаче, съдът приема, че тези фотографски произведения са обект на авторско право. Тяхната оригиналност се определя не от темата им, а от това какви творчески действия е предприел авторът при тяхното създаване, например избор на подходящ ъгъл, светлина, подчертаване на определени детайли, дигитална обработка и тн.
Съдът отхвърля доводът на издателя, че е имал право да използва произведенията на база имейл кореспонденция, напомняйки че авторското право може да се отстъпва единствено с подписване на договор в който се уреждат деталите за целта.
Източник: JIPLP.

сряда, 11 април 2018 г.

Превод на решения на EUIPO

EUIPO съобщава за въвеждане на нова услуга за превод на решения на ведомството касаещи казуси по опозиции, отмяна и заличаване на европейски марки. Първоначално езиците за превод ще бъдат ограничени, като в последствие ще се добавят нови.
EUIPO подчертава, че преводите имат само неофициален и информативен характер.
Повече информация тук.

понеделник, 9 април 2018 г.

Nike не успя да регистрира “JUST DO IT” в Япония

Masaki Mikami публикува интересна статия относно отказана словна марка “JUST DO IT” заявена от NIKE за клас 3 в Япония.
Според законодателството в страната, притежател на марка ползваща се с репутация има право да я заяви, като защитна марка, и за несвързани стоки и услуги.
Според Патентното ведомство на Япония обаче няма доказателства за това дали марката е използвана, като търговски знак във връзка със стоките от клас 25, поради което не възприема марката за общоизвестна.
При обжалването, Апелативният борд потвърждава отказът. Макар да приема наличие на определена степен на популярност на слогана “JUST DO IT”, бордът счита, че приведените доказателства не са достатъчни за да се приеме, че марката е станала общоизвестна на територията на Япония.
Тази новина е пример за това, че статутът на общоизвестна марка не може да се предполага, а трябва да се докаже и то с необходимият обем от доказателства.

четвъртък, 5 април 2018 г.

Камбоджа се присъедини към Лисабонската спогодба

WIPO информира за присъединяването на Камбоджа към Лисабонската спогодба за международна регистрация на географски означения. Според информацията Камбоджа ще събира индивидуални такси за заявки на географски означения.
Повече информация тук.

сряда, 4 април 2018 г.

Tiffany с успех над сайтове за продажба на фалшиви стоки

TBO съобщава за пореден опит на Tiffany да се защити от фалшиви и имитиращи продукти използващи нейните марки.
Според информацията, компанията е завела съдебни дела срещу 70 интернет магазина за нарушаване на нейни права върху регистрирани търговски марки US Reg.№ 1,968,614 и Reg.№ 1,669,365.
Компанията твърди, че тези магазини са част от нелегална схема целяща възползване от репутацията и интелектуалната собственост на Tiffany. Нарушителите използват фамилия от регистрирани домейни tiffanycos.cn, tiffanyweddings.cn and tiffanynecklace.com.cn. в различни страни по света.
Съдът във Флорида предостави обезпечителни мерки на компанията, като нареди на нарушителите да преустановят всякакви продажби на фалшиви продукти. Глобата която грози всеки един от тези нарушители е 1 милион долара.

понеделник, 2 април 2018 г.

Дизайн, новост и решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T‑651/16, Crocs, Inc. срещу EUIPO, Gifi Diffusion. Делото касае регистриран от от фирма Western Brands LLC   европейски дизайн 257001-0001 на 22.11.2004 за:

За същия дизайн е поискан приоритет от американски дизайн от 28.05.2004. Впоследсдтвие дизайнът е бил прехвърлен на фирма Crocs.
През 2013 година френската компания  Gifi Diffusion подава искане за заличаване на въпросния дизайн на база неизпълнение на критерия за новост.
Както е известно за да бъде регистриран един дизайн той трябва да бъде нов и оригинален.
EUIPO заличава дизайна, решение потвърдено и от Общият съд на ЕС.
Причината за това е че информация за този дизайн е била достъпна още през 2003 година на сайта на Crocs. В допълнение дизайна е бил показан на изложение във Флорида, както е бил и предлаган за продажба.
Crocs твърдят, че релевантната публика в Европейският съюз не е била запозната с тази информация но съдът отхвърля тези доводи, приемайки че няма доказателства, че информацията от сайта не е достигнала и ЕС.