вторник, 31 януари 2012 г.

TM View е подобрена - TM View is improved


Базата данни TM View вече е с нова визия и нови възможности. Базата вече предоставя възможност за търсене на марки по повече критерии. Резултатите от търсенето могат да бъдат трансформирани директно в pdf., excel или html файл.
След регистрация с парола всеки потребител може да се абонира за получаването на сигнали при промяна на статуса на всяка марка. Друго улеснение е създадената връзка с Euroclass.
Освен това към TM View се присъединиха три нови държави- Румъния, Литва и Швеция.
В момента TM View предлага достъп до над 6,6 милиона марка в Европа.

English version

The TM View database has a new vision and new opportunities. The base provides an opportunity to search with help of more criteria than before. The search results can be translated directly into pdf., Excel or html files.
After registering with a password each user can subscribe to receive signals for changing of the status of each mark. Another convenience is a connection with Euroclass.
In addition
three new countries joined the TM View - Romania, Lithuania and Sweden.
Currently TM View offers access to over 6.6 million marks in Europe.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Лесни инструкции тип „стъпка по стъпка“ за използване на японските интерфейси за търсене без познания по японски език. За повече информация тук.

2. Бизнесът настоява Европейският парламент да одобри ACTA. За повече информация тук.

3. Битката за Android. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Some easy instructions "step by step" to use the Japanese search interface without knowledge of Japanese. For more information here.

2. Business urges The European Parliament to approve the ACTA. For more information here.

3. Battle for Android. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 30 януари 2012 г.

ATRIUM не може да бъде търговска марка - ATRIUM can not be trademark


Според решение T-513/10 на Европейския съд, думата ATRIUM не може да бъде регистрирана, като търговска марка за стоките от класове 19 и 27.
Латинската дума ATRIUM се отнася до отворено вътрешно пространство в една сграда, което води до стаи около него. Това архитектурно решение е познато от древен Рим и все още е използвано в съвременната архитектура. Поради това думата ATRIUM е описателна за стоките посочени в класове 19 и 27.
информация на Marques Class 46.

English version

According to the decision of the European Court T-513/10, the word ATRIUM can not be registered as a trademark for goods in Classes 19 and 27.
The Latin word ATRIUM refers to an open interior space in a building which leading to rooms around it. This architecture is known from ancient Rome and is still used in modern architecture. Consequently ATRIUM is descriptive of the goods mentioned in classes 19 and 27.
Information Marques Class 46.

петък, 27 януари 2012 г.

Доклад на Европейската комисия относно практики на непозволено копиране - The EU Commission has published a report on "parasitic copying"


Европейската комисия публикува доклад озаглавен Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D, изготвен от голямата правна кантора Hogan Lovells.
Доклада обобщава практиката в противодействието срещу практиките на непозволено копиране на визия на опаковки на продукти целящо извличане на изгоди чрез заблуда на потребителите.
Интересното тук е че доклада засяга практиката в Великобритания, Швеция, Германия, Испания, Италия и БЪЛГАРИЯ.
Докладът може да откриете тук.

English version

The European Commission published a report entitled Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D, prepared by one og the largest law firm Hogan Lovells.
The report summarizes the practice refers to situations where a product is offered for sale in a packaging which resembles an already existing branded product, influencing consumer behaviour to its benefit, without infringing any intellectual property rights such as trade marks, design rights or copyright.
Interesting here is that the report concerns the practice in The UK, Sweden, Germany, Spain, Italy and BULGARIA.
The report can be found here.

четвъртък, 26 януари 2012 г.

Samsung победи Apple в Хага - Samsung beat Apple in Hague


Апелативният съд на Хага излезе с решение по делото в което Apple претендираше, че дизайна на таблета на Samsung нарушава вече регистрирания дизайн на iPad.
Според решението на Апелативния съд двата дизайна притежават определени разлики. Съдът цитира решения на Европейския съд в тази насока, а именно PepsiCo / Grupo Promer case (Case C-281/10) и Sphere Time v OHMI - Punch ( T-68/10).
Според тези решения в подобни случаи за спор на дизайни определящо е дали потребителите са добре осведомени относно продуктите. Приема се че при такива казуси потребителите са с висока степен на информираност относно характеристиките на продуктите, включително и елементите на дизайна.
Поради това съдът определя, че дизайна на Samsung е в достатъчна степен различен от този на iPad.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Court of Appeal of The Hague ruled on the case in which Apple claimed that the design of the Samsung tablet violates already registered design of iPad.
According to the decision of the Court of Appeal both designs possess certain small differences. The court cited the European Court in this regard, namely the cases PepsiCo / Grupo Promer case (Case C-281/10) and Sphere Time v OHMI - Punch (T-68/10).
According to these decisions in such cases of dispute one of the most important is to determining whether consumers are well informed about products. The Court assumed that in such cases, consumers have high awareness of the characteristics of products, including design elements.
Therefore, the Court determined that the design of the Samsung is sufficiently different from the iPad.
More information can be found here.


сряда, 25 януари 2012 г.

Промени в сайта на USPTO - Changes to the website of the USPTO


Американското патентно ведомство обнови своя сайт. Повече информация за промените и кратко ръководство относно боравенето със сайта на USPTO може да откриете тук.

English version

The U.S. Patent Office has updated its website. More information about the changes and a brief guide on the handling with the new USPTO web site can be found here.

вторник, 24 януари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Samsung губи патентна битка срещу Apple в Германия. За повече информация тук.

2. Google, Graigslist и други уеб сайтове протестират срещу SOPA. За повече информация тук.

3. 5 начина за по-добри иновации с по-малко пари. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English version

1. Samsung loses patent battle against Apple in Germany. For more information here.

2. Google, Graigslist and other Web sites protesting against SOPA. For more information here.

3. 5 ways to get better innovate with less money. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 23 януари 2012 г.

Liverpool и Adidas се разделят - The end of the relationship between Liverpool and Adidas


IP Finance съобщава за раздялата между един от най-известните футболни клубове в света Liverpool и една от най-известните марки за спортна екипировка Adidas.
През дългогодишната история на Liverpool много често Adidas е била марката използвана от клуба за спортната му екипировка. Последният договор между страните е от 2006 година.
В момента Adidas са оценили ситуацията е са решили да не подновят договора. Причината е в слабото представяне на Liverpool през последните години. Клубът не може да се пребори вече доста години с вътрешната конкуренция във Великобритания за да стане шампион.
В европейските турнири също няма значителни постижения в последно време.
Това води и до по-малка атрактивност, която не може да генерира нужните на Adidas популярност, привлекателност и положителни асоциации, което от своя страна да доведат до финансови ползи за немската компания.
Това е класически пример за закономерностите в спортния мърчандайзинг и свързаната с тях интелектуална собственост.
Самото наличие на нематериалните активи не винаги е достатъчно за генериране на ползи.
Liverpool обаче сключи нов изгоден договор с малко известната американска марка за спортна екипировка Warrior Sports. Договорът е за 6 години и е на стойност 150 милиона паунда. Warrior Sports е собственост на New Balance.
Макар мърчандайзинг стойността на Liverpool да е намаляла за Adidas, то за Warrior Sports това е добър случай да навлезе в нов сегмент, а именно екипировка за футбол.
С оглед на това партньорството с Liverpool е доста добра сделка.

English version

IP Kat reports for the parting between one of the most famous football clubs in the world Liverpool and one of the most famous brands for sport equipment Adidas. In long-standing history of Liverpool, Adidas was often be used by the club for it's sporting equipment.
The last contract between the parties is since 2006.
Currently, Adidas have evaluated the situation and decided not to renew the contract. The reason is the poor performance of Liverpool in recent years. The club can not cope with the domestic competition in the UK to become a champion.
In European competition there is no significant achievements in the recent years.

This leads to less attractiveness which can not generate the necessary popularity, attractive and positive associations which in turn could lead to financial benefits for the German company.
This is a classic example for the laws in the sports merchandising and related intellectual property.
The mere existence of intangible assets is not always enough to generate benefits.
But Liverpool signed a lucrative new contract with the little-known American brand for sports equipment Warrior Sports. The contract is for 6 years and is valued at 150 million pounds. Warrior Sports is owned by New Balance.
Although the value concerning merchandising purposes in this case is not enough for Adidas, for Warrior Sports this is a good chance to enter in a new segment, namely equipment for football. In view of this partnership with Liverpool is a pretty good deal.

петък, 20 януари 2012 г.

Иновации и конкурентноспособност в САЩ - Innovation and Competitiveness in the U.S.


Департаментът по търговия на САЩ публикува интересен доклад относно конкурентноспособността и иновационния капацитет на САЩ.
Според изводите от доклада САЩ трябва да засилят иновационната си активност в следващите години за да отговорят на засилващата се глобална конкуренция.
В доклада се сблъскват две основни заключения. От една страна се подчертава че ролята на правата на интелектуална собственост трябва да се засилват, което да бъде стимул за нови инвестиции и иновации. От друга страна се признава, че ключова роля за развитието на иновациите има свободния достъп до идеи и технологии.
Равносметката през последните години показва, че ролята на правата на интелектуална собственост се покачва но за съжаление това води до определен спад в иновациите.
Пълният текст на този интересен доклад може да откриете тук.

English version

The United States Department of Commerce published an interesting report regarding the competitiveness and innovative capacity of the United States.
According to the findings of the report the U.S. should strengthen its innovation activity in the coming years to meet increasing global competition.
The report also face two main conclusions. On the one hand, the role of intellectual property rights must be strengthened, which could be an incentive for new investment and innovations. On the other hand it is recognized that a key role in the development of innovation have free access to ideas and technologies.
The balance in recent years shows that the role of intellectual property increases but unfortunately this leads to a decline in innovation.
The full text of this interesting report can be found here.

четвъртък, 19 януари 2012 г.

PPH сътрудничество между Япония, Норвегия и Исландия - PPH between Japan, Norway and Iceland


Патентното ведомство на Япония стартира пилотна програма Patent Prosecution Highway (PPH) заедно с патентните ведомства на Норвегия и Исландия. Тази програма ще позволи на японските компании да получават по-бърза и лесна патентна защита в тези държави.
PPH е схема при която заявители на патенти от една държава, чиито заявки са одобрени, като патентноспособни могат да поискат закрила чрез по-бърза и лесна процедура в други държави участници във взаймната схема.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Patent Office of Japan launched a pilot program Patent Prosecution Highway (PPH) with patent offices in Norway and Iceland. This program will allow Japanese companies to get a quick and easy patent protection in those countries.
PPH is
a scheme whereby patent applicants whose applications have been assumed as patentable by a patent office are entitled to request, through a simple procedure, an accelerated examination of the corresponding applications in another patent office.
More information can be found here.

Промени в системата за защита на търговски марки в Европа - Changes in the system for protection of trademarks in Europe


Европейската комисия започва обмисляне на промени в системата за защита на марки на Общността. Целта е приближаване на законодателствата касаещи марките в страните членки на ЕС.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission began consideration of changes in the system for protecting Community trade marks. The goal is an approximation of the laws relating to marks in the EU member states.
More information can be found here.

сряда, 18 януари 2012 г.

КЗК прие насоки относно обмена на информация между конкуренти - CPC adopted guidelines about information exchange between competitors


Информация от КЗК:
Комисията за защита на конкуренцията прие насоки относно обмена на информация между конкуренти. С тях КЗК цели да даде повече яснота на предприятията и на техните сдружения относно същността, формите и ефекта от обмена на информация от гледна точка на правото на конкуренцията. Към насоките е приложен и списък (т.нар. „black list“) с конкретни примери за забранен обмен на информация, представляващ нарушение по чл. 15 от ЗЗК или чл.101от Договора за функционирането на ЕС.
В документа са очертани основните характеристики на най-често обменяната информация, белезите на забранения обмен на информация и особеностите на пазара, при които обменът на информация между конкуренти може да доведе до нарушаване или ограничаване на конкуренцията. Като информация, чиито обмен може да се счита за забранен, е посочена стратегическата или чувствителната търговска информация, която може да бъде свързана с цени (прилагани цени, отстъпки, увеличения, намаления, формули и модели за ценообразуване), клиенти или потребители, производствени разходи, капацитет, произведени количества, реализирани обороти, приходи от продажби, качество на продукция, маркетингови планове, поети рискове, инвестиции, технологии, нововъведения и други.
Комисията сочи още, че дори и да е налице публична достъпност до определени данни (напр. информация, публикувана от секторни регулаторни органи при осъществяване на определени надзорни функции на съответния пазар), то това не изключва съществуването на забранен обмен на информация, която няма самостоятелно значение, а само доразвива или пояснява публично достъпната. Допълнително обменените данни, използвани заедно с публичната информация, могат да представляват като цяло стратегическа търговска информация, чийто обмен между конкуренти може да се счете за забранено поведение.
КЗК разглежда подробно особеностите на забранения обмен на информация, като пазарно покритие, честота, публичност и др., пазарните характеристики, които го благоприятстват, както и условията за освобождаването му от забраната.
В Насоките са посочени конкретни примери на забранен обмен на информация, установени в практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Европейската комисия и други национални органи по конкуренция на държавите членки на Европейския съюз.

English version

The Commission on Protection of Competition adopted guidelines about the exchange of information between competitors. The guidelines are designed to give greater clearance to undertakings and associations of undertakings about the nature, forms and effect of the information sharing from the point of view of the competition law. Part of the guidelines is the so called „black list“. It gives particular examples for the prohibited exchange of information, considered as an infringement under article 15 of the Law on Protection of Competition and article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
The guidelines outline the basic characteristics of the most frequently exchanged information between competitors on a given market, which is likely to restrict competition on it. Exchange of information that can be qualified as sensitive or strategic commercial information is usually treated as restricting the competition. This is the information related to prices, volumes of sales, marketing strategies, production quality, investments and technologies etc. Any exchange of such between competitors is regarded as constituting a per se infringement to article 15 LPC/101 TFEU even if it has not yet produced its anticompetitive result on the market.

вторник, 17 януари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad1. Международни или национални стратегии при подаване на заявка за издаване на патент. За повече информация тук.

2. Формулата за успех на IBM: патенти, патенти и пак патенти. За повече информация тук.

3. Как да защитим компанията си в света на новите социални медии. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. International or national strategies for filing an application for patent. For more information here.

2. The formula for IBM's success: patents, patents and patent again. For more information here.

3. How to protect our company in the world of new social media. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 16 януари 2012 г.

LG и Microsoft подписаха лицензионен договор - LG and Microsoft have signed a license agreement


LG подписа лицензионен договор с Microsoft свързан с патенти за Android и Chrome. LG използва Android в смарттелефоните си, според специалисти компанията се готви да стартира използване и на Chrome, което до момента не правеше.
Microsoft вече има 11 споразумения за лицензиране на патенти с HTC, Samsung и Acer.
Според предположения за 70% от продаваните смартелефони в САЩ има сключени лицензионни споразумения с Microsoft, който притежава огромен брой патенти за технологии в тази област.

English version

LG has signed a license agreement with Microsoft for patents related to Android and Chrome. LG use Android in it's own smart phones, according to experts the company is preparing to use Chrome too, which has not made by that moment.
Microsoft now has 11 licensing agreements regarding patents with other rivals as HTC, Samsung and Acer.
According to the assumptions for 70% of
smart phones which are sold in the U.S. there is signed licensing agreements with Microsoft which has an enormous number of patents for technologies in this field.

петък, 13 януари 2012 г.

Marc O’ Polo срещу Esprit - Marc O 'Polo against Esprit


Marc O’ Polo International Gmb притежава следната по-ранна марка за клас 18 и 25:Esprit International LP подава заявка за следната европейска марка в същите класове:

Според решението на Европейския съд между двете марки съществува сходство. По-ранната марка може да бъде възприета, като буквата Е или С ( както е възприята от First BoA и the German Trademark and Patent Office).
Заявената марка може да се възприеме като буквата Е или като абстрактна форма. Очертанията на джоба на панталона са банална форма и няма да привлекът вниманието на потребителя.
Поради това за част от публиката марките са визуално сходни, фонетично сходни или несходни и концептуално неутрални. Съществува възможност от объркване на тези потребители възприемащи марките, като буквата Е.

English version

Marc O 'Polo International Gmb has the following earlier trade mark in Class 18 and 25:

Esprit International LP filed an application for the following European brand in the same class:

According to the decision of the European Court of Justice between two marks, similarity exists. The earlier mark may be perceived by the letter E or C (as deter from First BoA and the German Trademark and Patent Office).
The applied for CTM can be interpreted as an Е or as an abstract pattern. The outline of the pants’ pocket is a simple and banal geometric form and will not catch the consumer’s attention.
Accordingly, for part of the relevant public, there is a visual similarity, a phonetic similarity or dissimilarity and a neutral concept. Thus, there is a likelihood of confusion for the part of the public which interprets both signs as an Е.

четвъртък, 12 януари 2012 г.

Online достъп до съдебни решения в Словакия - Online access to judgments in Slovakia


Marques Class 46 съобщава че с ефект от 01.01.2012 всички съдебни решения касаещи интелектуална собственост в Словакия ще бъдат публикувани online на този адрес.
Това е добра новина, която ще позволи на всеки заинтересован да се запознае по лесно с практиката в тази област в страната.

English version

Marques Class
46 reported that with effect from 1.1.2012 all judgments concerning intellectual property in Slovakia will be posted online at this address.
This is good news which will allow anyone interested to learn more easily with practice in this area in the country.


сряда, 11 януари 2012 г.

Доказателства за използване на марка в Турция - Evidences for use of a mark in Turkey


Marques Class 46 съобщава за интересен случай за доказване на използване на търговска марка в Турция.
Случаят касае опит за заличаване на марка на една турска медийна компания поради неизползване в рамките на 5 години. Според компанията макар тя да няма разрешение за излъчване на радио и телевизионни програми в Турция, нейните програми за които се използва марката са излъчвани по интернет от сайт ситуиран извън страната. Значителен брой турски потребители са посещавали нейните online програми.
Според решението на Апелативния съд подобен вид използване на една търговска марка е достатъчно за да се счете, че тя е използвана реално на територията на Турция.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported an interesting case concerning the proof of use of trademarks in Turkey.
The case concerns an attempt of canceling a mark of a Turkish
broadcast company for non-use within 5 years. According to the company although it does not have permission to broadcast radio and TV programs in Turkey, its programs for which the mark has been used are broadcasted over the Internet from a site situated outside the country. A significant number of Turkish consumers are visiting its online programs.
According to the decision of the Court of Appeal this type of use of a trademark is sufficient to consider that it is actually used on the territory of Turkey.
More information can be found here.


вторник, 10 януари 2012 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Топ 10 на най-излъчваните песни в радио- и ТВ ефира у нас през 2011 г.
За повече информация тук.

2. Принудителни лицензии във Великобритания.
За повече информация тук.

3. С 20 % се е увеличило незаконното сваляне на е-книги.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version


1. Top 10 of the most played songs in radio and TV in Bulgaria for 2011.
For more information here.

2. Compulsory licenses in the UK.
For more information here.

3. 20% increase in illegal downloading of e-books.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 9 януари 2012 г.

Разяснения относно десетото издание на Ницката класификация - Some explanation on the tenth edition of the Nice Classification


Патентното ведомство на Великобритания публикува полезно обобщение с разяснения относно промените в Ницката класификация за регистрация на търговски марки в нейното десето издание.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published a useful summary explaining the changes in the Nice Classification for the registration of trademarks in its Tenth Edition.
More information can be found here.

петък, 6 януари 2012 г.

Goodyear Dunlop загуби спор за марка на Общността - Goodyear Dunlop lost dispute concerning Community trademark


Европейският съд излезе с решение по спор между Goodyear Dunlop и Sportfive GmbH & Co. KG.
Goodyear заявява QUALIFIER, като европейска марка за клас 12 - автомобилни гуми. Sportfivе подава опозиция на базата на свои по-ранни марки QUALIFIERS 2006 и 2008 QUALIFIERS за същия клас и стока.
Според решението на съда макар гумите да не са масов продукт, тяхната покупка не изисква задълбочени познания, така че оценката касае средно информираният потребител.
Стоките и при двете марки са идентични. Самите марки са частично идентични, годините 2006 и 2008 в по-ранните марки биха се възприели, като години на производството.
Поради това съществува вероятност от объркване на потребителите.
информация Marques Class 46.


English version

Goodyear
had filed an application for QUALIFIER as a Community trademark for Class 12 - tires. Sportfive filed opposition on the basis of its earlier marks QUALIFIERS 2006 and 2008 QUALIFIERS for the same class and good.
According to the Court even though the tires are not a mass consumption goods, the purchase itself does not require any deep knowledge, so that the evaluation concerns the average informed consumer.
The products for both marks are identical. The very names are partly identical, the years 2006 and 2008 in the earlier marks would be perceived as years of production.
Therefore, there is a likelihood of confusion of consumers.
information Marques Class 46.

четвъртък, 5 януари 2012 г.

Промени в ръководството на OHIM относно бюлетините за марки - OHIM Vademecum Update


OHIM публикува обновлено ръководство относно бюлетините с публикации на търговски марки на Общността.
Ръководството може да откриете тук.

English version

OHIM published update Vademecum concerning the the bulletins for publications of Community trademarks.
The Vademecum can be found here.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Във връзка с предстоящото 30-то ежегодно вписване на изтъкнати изобретатели в учредената от Патентното ведомство на Република България „ЗЛАТНА КНИГА НА ОТКРИВАТЕЛИТЕ И ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, в Патентното ведомство стартира прием на номинации за изобретатели със значим принос.
За повече информация тук.

2. Нов доклад, публикуван от WIPO, показва че за 2010 г. броят на заявките за ИС е скочил рязко в световен мащаб след значителен спад през 2009 г.
За повече информация тук.

3. Патентното ведомство на Р Сърбия информира заявители и притежатели на европейски патенти за промяна в таксите за подновяване.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Regarding the upcoming 30th annual listing of outstanding inventors set up by the Patent Office of Bulgaria "Golden book of inventors and inventor IN BULGARIA", the Patent Office started taking nominations for inventors with a significant contribution.
For more information here.

2. A new report published by WIPO shows that in 2010 the number of applications for IP has jumped sharply worldwide after a significant decline in 2009
For more information here.

3. The Patent Office of Republic of Serbia informed the applicants and holders of European patents for the change in renewal fees.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

сряда, 4 януари 2012 г.

ZATECKY GUS не може да бъде марка за бира в Русия - ZATECKY GUS can not be a mark for beer in Russia


Руското патентно ведомство наскоро отказа да регистрира марка ZATECKY GUS, заявена от най-голямата пивоварна в страната Baltika Breweries. Отказът е основан на абсолютни основания, тъй като ZATECKY е прилагателно произхождащо от думата ZATEC, град в Чехия известен със собствена бира под същото име. Поради това заявената марка може да въведе потребителите в заблуждение.
Засега не е известно дали пивоварната ще обжалва решението на ведомството. Baltika Breweries е част от Carlsberg Group и притежава 40% от пазара на бира в Русия.
информация Marques Class 46.

English version

The Russian Patent Office has recently refused to register a trade mark ZATECKY GUS, which was claimed by the largest brewery in the country Baltika Breweries. The refusal was based on absolute grounds as ZATECKY is an adjective derived from the word ZATEC, Czech town famous for its own beer under the same name. Therefore, the applied mark can mislead consumers.
It is not known whether the brewery will appeal the decision of the office. Baltika Breweries is part of the Carlsberg Group and owns 40% of the beer market in Russia.
Information Marques Class 46.

вторник, 3 януари 2012 г.

Черна гора се присъедини към Споразумението от Виена - Montenegro acceded to the Vienna Agreement


WIPO оповести новината за присъединяването на Черна гора към Споразумението от Виена за международна класификация на фигуративни елементи на търговските марки.
Споразумението влиза в сила за страната от 9 март 2012.

English version

WIPO announced the news regarding the accession of Montenegro to the Vienna Agreement of the International Classification of figurative elements of trademarks.
This Agreement shall enter into force for the country on March 9, 2012.

Statistics from OHIM- November 2011 - Статистика от OHIM- Ноември 2011


OHIM публикува статистика относно заявките и регистрациите за марки и дизайни на Общността за месец ноември 2011. Данните са както следва:


2011 2010
Community trade mark applications received 8 851 9 066
Community trade mark applications published 7 840 8 326
Community trade marks registered (certificates issued) 8 129 8 721
Community trade mark renewal applications 769 1 367Registered Community designs received 6 944 5 744
Registered Community designs published 5 962 6 670

English version

OHIM has published statistics concerning applications and registrations for Community trademarks and designs for November 2011. The data are as follows:

понеделник, 2 януари 2012 г.

Десетото издание на Ницката класификация влезе в сила - The tenth edition of the Nice Classification has entered into force


WIPO оповести новината че десетото издание на Ницката класификация на стоките и услугите за целитe на регистрация на търговски марки влиза в сила от 1.01.2012г.
Новото издание включва редица промени в сравнение със старата версия.
Десетото издание на класификацията може да откриете тук.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the news that the tenth edition of the Nice Classification of goods and services for the purposes of the registration of trademarks will enter into force on January 1, 2012.
The new edition includes a number of changes compared with the old version.
The tenth edition of the classification can be found here.
More information can be found here.

неделя, 1 януари 2012 г.

Честита нова година- 2012 - Happy new year - 2012

Intellectual Property Planet ви пожелава честита нова 2012 година!
Желаем ви много здраве, щастие и успехи.

English version

Intellectual Property Planet wishes you a happy new 2012!
We wish you good health, happiness and success.