петък, 26 февруари 2010 г.

Statistics from OHIM - January 2010 - Статистика от OHIM - януари 2010


OHIM публикува статистика относно търговските марки и дизайни за месец януари 2010 година.
Според данните за януари 2010 година:

- Заявките за европейските марки са 6 609;
- Регистрираните европейски марки са 9876;
- Заявките за подновяване на марки са 2027;
- Регистрираните европейски дизайни са 5495;

English version

OHIM publishes statistics concerning trademarks and designs for the month of January 2010.
According to data for January 2010:

- Applications for European trademark are 6 609;
- Registered European trademark are 9876;
- Applications for renewal of trademark are 2027;
- Registered Designs are 5495;

Нови индивидуални такси за посочване на Австралия при международни марки - New individual charges in the case of a designation of Australia


WIPO съобщава новината за промяна на таксите, които се плащат при посочване на Австралия в заявка за международна марка.
Новите индивидуални такси са:
- 343 швейцарски франка за всеки клас стоки и услуги;
- 278 швейцарски франка за всеки клас при подновяване на срокът на закрила;

Новите такси ще влязат в сила от 22 март 2010 година.
информация WIPO.

English version

WIPO reported the news for a change to the fees payable in the case of designation of Australia in an application for an international trademark.
New individual fees are:
- 343 Swiss francs for each class of goods and services;
- 278 Swiss francs for each class in case of renewal of term of protection;

The new fees will come into force on March 22, 2010.
information WIPO.

четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Словакия се присъедини към Сингапурският договор - Slovakia joined the Singapore Treaty


WIPO съобщава новината за присъединяването на Словакия към Сингапурският договор касаещ търговските марки.
Договорът ще влезе в сила за Словакия от 16 май 2010 година.

English version

WIPO reported the news of Slovakia's accession to the Singapore Treaty concerning trademarks.
The Treaty will enter into force for Slovakia on May 16, 2010.

The strength of a trademark - Силата на една търговска марка


Marques Class 46 съобщава интересна новина за една от най-старите марки за бира в Гърция.
Според информацията гръцката марка за бира ΦΙΞ (FIX), която не е на пазара от около 30 години, може да се завърне.
ΦΙΞ (FIX) е марка за бира от 1864 година но през 60-те години на 20 век след навлизането на Amstel, гръцката компания фалира и марката остава собственост на банка кредитор.
Към настоящият момент марката е откупена от нов собственик, който има намерението да възроди производството на бира под тази марка.
Това е интересен случай, който илюстрира много точно възможностите на интелектуалната собственост, в случаят търговските марки. Компаниите могат да идват и да си отиват но марките, като актив остават и запазват потенциал за ново използване.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news about one of the oldest mark concerning beer in Greece.
According to the information Greek beer brand ΦΙΞ (FIX), which is not in the market for nearly 30 years, may return.
ΦΙΞ (FIX) is a brand of beer in 1864, but over 60 years of 20 century after the introduction of Amstel, the Greek company went bankrupt, but the brand remains the property of the
bank creditor .
At present the brand is bought by a new owner who intends to revive the production of beer under that mark.
This is an interesting case which illustrates precisely the ability of intellectual property. Companies can come and go but the marks remain as an asset and retain potential for new uses.
сряда, 24 февруари 2010 г.

Излезе новият брой на WIPO Magazine


Излезе новият брой 1 от 2010 година на WIPO Magazine. В броят ще откриете:

Улеснения касаещи поддържането на търговски марки в Тунис - Facilities related to the maintenance of trademarks in Tunisia


Afro IP съобщава за някои улеснения при поддържане на търговски марки в Тунис, които са влезли в сила от 1 януари 2010 година.
Според промените публикацията на заявени или регистрирани марки, патенти и дизайни ще става на електронен носител - CD, а не както до сега на хартиен носител.
Освен това при подновяване на срокът на закрила ще се плаща обща такса, която ще включва и таксата за издаване на свидетелство, която до момента се плащаше отделно.

English version

Afro IP reported some facilities while maintaining the trademark in Tunisia, which entered into force on January 1, 2010.
Under the changes, the publication of applied or registered trademarks, patents and designs will be on electronic media - CD, not as far on paper.
Furthermore, when renewing the term of protection will pay the total fee, which will include the fee for certification, which has so far paid for separately.


вторник, 23 февруари 2010 г.

LG с проблеми относно марката си в Бразилия - LG Group meeting a problem concerning it's trademark in Brazil


The 35th Federal Court излезе с решение относно делото между бразилската компания LGInformática Ltd и световният производител LG.
Според съдът LG Informática Ltd използва името LG по търговски начин по-рано от регистрираните в Бразилия марки LG притежание на LG Electronics Group. Поради това съдът счита, че тези марки трябва да бъдат заличени в частта им за компютри и компютърно оборудване в клас 9. Освен това 5-те заявки за марка LG трябва да бъдат отхвърлени от Патентното ведомство на страната по отношение на тези стоки. За останалите класове съдът допуска регистрацията на марките.
Най-вероятно това решение ще бъде обжалвано тъй като то засяга сериозно интересите на LGElectronics Group за стоки, като компютри и компютърно оборудване, където компанията е много силна.
информация IP Tango.

English version

The 35th Federal Court issued a decision on the case between the Brazilian company LG Informática Ltd and a global manufacturer LG.
According to court LG Informática Ltd use the name commercially earlier than registered marks owned by LG Electronics Group
in Brazil. Therefore, the court considers that these marks should be cancelled in their part of computers and computer equipment in class 9. Moreover, 5 new LG's applications for trade mark should be rejected by the Patent Office in the country in respect of those goods. For other classes, the court allowed the registration of marks.
Most likely, this decision will be appealed because it is seriously affecting the interests of LG Electronics Group for goods such as computers and computer equipment, where the company is very strong.
Information IP Tango.

понеделник, 22 февруари 2010 г.

Тълкуване на член 8 от Парижката конвенция в Испания - An interpretation of Article 8 of the Paris Convention in Spain


Испанският Върховен съд се произнесе по дело касаещо тълкуването на член 8 от Парижката конвенция.

Член 8 - Търговското име се закриля във всички страни - членки на Съюза, без задължение за депозиране или за регистрация, независимо от това, дали то съставлява или не част от една фабрична или търговска марка.

Американска компания иска да заличи две регистрирани в Испания марки ” COYOTEUGLY” и“CHICAS COYOTE”, като основанието е нейно търговско име в САЩ. Компанията посочва член 8 от Парижката конвенция, като довод и иска преустановяване на използването на марките и обезщетение.
Съдът отхвърля това искане поради факта, че не са представени доказателства за използване на въпросното търговско име нито в Испания, нито в САЩ.
Според испанският Върховен съд прилагането на член 8 от Парижката конвенция изисква реално използване на търговското име и наличие на общоизвестност.
информация Marques Class 46.

Еnglisg version

The Spain's Supreme Court ruling on the case concerning the interpretation of Article 8 of the Paris Convention.

Article 8
“A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark”.

American company wants to delete the two registered marks in Spain "COYOTEUGLY" and "CHICAS COYOTE", as the reason is its trade name in the United States. The company cites Article 8 of the Paris Convention, as an argument, and wants to stop using the mark by another person in Spain, and compensation.
The court rejected this claim because no evidence was submitted to use the trading name in Spain nor in the United States.
According to the Spanish Supreme Court, the implementation of Article 8 of the Paris Convention requires the
real use of a commercial name, and the presence of well-known.
information Marques Class 46.
петък, 19 февруари 2010 г.

WIPO arbitration took decisions concerning domain names- Решения на Арбитража на WIPO взе решения касаещи спорни домейни


Арбитража на WIPO взе решения относно следните спорни домейни:

1. walmart.mx - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
2. ecopetrol.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
3. airtotal.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
4. colchonexpress.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
5. bidvestholdings.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
6. wwwnestleusa.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.
7. fxopeen.com - присъден на ищеца- решението може да откриете тук.

English version

WIPO arbitration issue on the following domains:

1. walmart.mx - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
2. ecopetrol.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
3. airtotal.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
4. colchonexpress.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
5. bidvestholdings.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
6. wwwnestleusa.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.
7. fxopeen.com - awarded to the plaintiff, the decision can be found here.

Some rules for writing IP books - Правила за писане на IP книги


Jeremy Phillips публикува в JIPLP 10 правила и насоки при писане на книги касаещи интелектуалната собственост.
1. "What's in a Name?"
2. Mammoth titles.
3. "Obvious" and "of course".
4. Metaphors.
5. Footnotes are printed in smaller lettering than the principal text.
6. "Introduction" and "Conclusion".
7. Irrelevant facts.
8. Padding.
9. Terminology.
10. Bad English.

English version

Jeremy Phillips published in JIPLP 10 rules and guidelines when writing books relating to intellectual property.

четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Can traditional cuisine to be protected? - Може ли традиционната кухня да бъде защитен обект?


IP Tango съобщава интересна новина относно това дали една традиционна кухня може да бъде обект на защита.
Случаят касае искане отправено от президента на мексиканската гастрономическа асоциация Gloria Lopez Morales към ЮНЕСКО, мексиканската национална кухня да бъде вписана, като световно културно наследство. Според Gloria Lopez Morales критериите за това са изпълнени: мексиканската кухня има вековна история, използват се едни и същи продукти, технологията на приготвяне на ястията е една и съща, и освен това мексиканската кухня е елемент от националната идентичност на Мексико.
Резултатът от тази кандидатура ще бъде оповестен през април 2010 година.

English version

IP Tango publish interesting news about whether a traditional cuisine can be protected.
The case concerns a request made by the President of the Mexican gastronomic
association Gloria Lopez Morales to UNESCO, Mexican cuisine to be listed as world cultural heritage. According to Gloria Lopez Morales all criteria are met: Mexican cuisine has a venerable history, used the same products, technology of preparation of the dishes is the same, and moreover the Mexican cuisine is part of the national identity of Mexico.
The result of this nomination will be announced in April 2010.

сряда, 17 февруари 2010 г.

Google may launch a super fast Internet - Google може да пусне супер бърз интернет


Google оповестиха плановете си да станат интернет доставчик, като предоставят изключително бърз интернет чрез нова мрежа от оптични фибри. По този начин скоростта на интернет ще се увеличи над 100 пъти, като очакванията са тя да бъде 1 гигабайт в секунда.
Новата мрежа ще бъде изпитана в около 500 000 домакинства в САЩ.
Това развитие на технологиите обаче е интересно и от гледна точка на авторското право.
Подобен бърз интернет ще означава, че свалянето на произведения с високо качество ще става за секунди. От друга страна към момента множество държави по света считат, че интернет доставчиците не са отговорни за нарушаване на авторски права.
Старта на тази технология ще бъде доста интересно още повече, като се има предвид, че основните притежатели на авторски и сродни права наблюдават процеса изкъсо.
информация на the1709blog.blogspot.com

English version

Google announced its plans to become an internet service provider, providing fast internet through a new network of optical fiber. Thus the speed of the Internet will increase over 100 times, it is expected to be 1 gigabyte per second.
The new network will be tested in about 500 000 households in the United States.
This technological development, however, is interesting in terms of copyright.
Such a fast Internet will mean that the
download of high-quality works will be done in seconds. Many countries around the world on the other hand believe that ISPs are not liable for copyright infringement.
The launch of this technology will be much more interesting, given that the main holders of copyrights and related rights are tightly monitored process.
information the1709blog.blogspot.com

вторник, 16 февруари 2010 г.

The Masters’ Programme in Intellectual Property Law - Магистратура по интелектуална собственост


Indira Gandhi National Open University (IGNOU), School of Law заедно с Queensland University of Technology (QUT), Australia организират магистратура по интелектуална собственост, която ще се проведе online чрез платформата eMentor. Магистратурата продължава 2 години.
" MIPL programme has been designed by an Expert Committee conmprising of leading academicians from the IGNOU-School of Law panel and others such as Professor Kamal Puri from the QUT, who have established international reputations in the field. In addition, leading practitioners, such as Rodney Ryder, form part of the panel of experts contributing to the programme. "
Магистратурата започва от март 2010 година, като регистрацията продължав до 31 март 2010г.
Повече за програмата може да откриете тук.

English version

Indira Gandhi National Open University (IGNOU), School of Law together with the Queensland University of Technology (QUT), Australia organized a Master's Degree in Intellectual Property, which will be held online through the platform eMentor. Magistrates continued 2 years.
"MIPL programme has been designed by an Expert Committee conmprising of leading academicians from the IGNOU-School of Law panel and others such as Professor Kamal Puri from the QUT, who have established international reputations in the field. In addition, leading practitioners, such as Rodney Ryder, form part of the panel of experts contributing to the programme. "
The Master's program starts in March 2010, as registration continues until 31 March 2010.
More about the program can be found here.

понеделник, 15 февруари 2010 г.

Drink v. Drink


OHIM публикува информация за взето решение относно спор касаещ думата Drink.
Ирландската компания Botanic Inns Ltd ( магазини за продажба на алкохол) регистрира марка Dr:nk за класове 21, 35 и 43 през 2004 година.
- Harpers Leisure International Limited ( Барове) която притежава марка във ВеликобританияThe Drink за клас 42 ( услуги в барове, кръчми) от 1999 година, подава искане за заличаване на по-късната марка.
Според Harpers Leisure Ltd марка Dr:nk трябва да бъде заличена защото много често върху чаши и други аксесоари за барове се поставя съответната марка, която води до сходство между услугите в клас 42 и стоките в клас 21.
OHIM отхвърля този довод, тъй като използването на имена върху чаши и аксесоари за бар има промоционален характер, а не показва произхода на стоките.
Според OHIM двете марки се различават значително от визуална гледна точка. Едната марка е в цвят и е стилизирана, докато другата е словна. Съществува средна степен на сходство с оглед на произнасянето на марките, тъй като макар Dr:nk да се пише без i то тя се произнася с тази буква.
Въпреки това OHIM счита че средно информираният потребител не би се объркал при разпознаването на двете марки с оглед на на различните класове за които те са регистрирани.

English version

OHIM publishes information about a decision on a dispute concerning the word Drink.
Irish company Botanic Inns Ltd (stores selling alcohol) registered a trade mark Dr: nk for classes 21, 35 and 43 in 2004.
Harpers Leisure International Limited (bars) which has a trade mark in Britain - The Drink, for Class 42 (services in bars, pubs) since 1999, requesting cancellation of the later mark.
According to Harpers Leisure Ltd the mark Dr: nk should be deleted, because very often glasses and other accessories for bars are branded with the mark, which leads to the similarity between the services in class 42 and goods in class 21.
OHIM rejected that argument, since branding glasses and bar accessories have only a promotional nature, and did not show the origin of goods.
According to OHIM the two brands differ significantly from a visual standpoint. One mark is in color and stylized, while the other is the word. There is an average degree of similarity in pronunciation of the marks, as though Dr: nk to be written without i, then Dr: nk spoken with that letter.
However, OHIM considers that the average informed consumer would not be confused with recognition of both brands in terms of the various classes for which they are registered.


петък, 12 февруари 2010 г.

Hungarian Patent Office supports the Office of Benelux - Унгарското патентно ведомство подкрепи становището на Ведомството на Бенелюкс


Унгарското патентно ведомство излезе със становище относно възникналият казус ONEL/OMEL, където Ведомството на Бенелюкс взе решение, че използването на една европейска марка в една страна членка не е достатъчно за да се докаже нейното използване в Европейския съюз, като цяло, което да послужи в процедура по опозиция.
Според запознати това може да означава, че практиката на унгарското ведомство се променя, тоест при доказване използването на европейска марка ще се искат доказателства за нейното реално използване в повече от една държава членка на ЕС.
информация Marquess Class 46.

English version

The Hungarian Patent Office issued an opinion on the case ONEL / OMEL, where the Benelux Office decided that the use of a European brand in one member state is not sufficient to demonstrate its use in the European Union as a whole, serve in a procedure in opposition.
According to the familiar, this may mean that the practice of the Hungarian office is changed, the authority may require in the future demonstrating the use of European brands evidence for its actual use in more than one EU Member State.
information Marquess Class 46.

четвъртък, 11 февруари 2010 г.

RIM wins case against Motorola - RIM спечели дело срещу Motorola


Канадският производител на BlackBerry, RIM спечели дело срещу Motorola пред England and Wales High Court.
Motorola повдига обвинение срещу RIM за нарушаване на нейн европейски патент. Според съдът обаче RIM не са използвали технологията, така че да нарушат патента на Motorola. Освен това съдът счита въпросният патент за невалиден поради липса на един от основните критерий за защита, а именно новост.
информация на EPLawPatentblog.

English version

The Canadian maker of BlackBerry, RIM won a case against Motorola over England and Wales High Court.
Motorola raises charges against RIM for infringement of its European Patent. According to the court, however, RIM did not use the technology so as to infringe the patent of Motorola. Moreover, the court considered the said patent invalid for lack of a major criterion for protection, namely novelty.
information EPLawPatentblog.

сряда, 10 февруари 2010 г.

European Designs - Европейски дизайни


Class 99 съобщава интересна статистика за решения на OHIM относно казуси с европейски дизайни.
До момента има 125 решения на the OHIM Boards of Appeal касаещи спорни дизайни.
Изненадващо обаче само 7 от тези решения са обжалвани пред the Court of First Instance, като се има предвид ситуацията при търговските марки.

English version

Class 99 reported interesting statistics on the decisions of OHIM on case studies with European designs.
The OHIM Boards of Appeal decided
125 cases concerning controversial designs.
Surprisingly, however, only 7 of these decisions were appealed to the Court of First Instance, given the situation of trade marks.

вторник, 9 февруари 2010 г.

Китайска база данни със съдебни решения относно интелектуална собственост - Chinese database of judicial decisions on intellectual propertyDuncanbucknell.com съобщава за налична база данни със съдебни решения относно интелектуалната собственост в Китай.
Базата предоставя информация за изходът от съдебните дела, какви са били решенията на съда, какво е било обезщетението и тн.
Базата данни, която има версия и на английски език може да откриете тук.

English version

Duncanbucknell.com reported for available database with court decisions on intellectual property in China.
The database provides information on the outcome of court cases, what were the decisions of the court, what was the compensation and so on.
Database that has a version in English can be found here.

понеделник, 8 февруари 2010 г.

India is on track to join the Madrid Protocol - Индия е на път да се присъедини към Мадридският протокол


Managing IP съобщава новината, че долната камера на индийският парламент е приела поправки в законодателството касаещо търговските марки. С тези промени ще се позволи Индия да се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на марки.
Това означава, че много скоро Индия ще може да бъде посочвана в заявки за международни марки.

English version

Managing IP reported that the lower houses of India's Parliament has adopted amendments to legislation concerning trademarks. These changes will allow India to join Madrid Protocol on international registration of marks.
This means that very soon India will be included in the application of international marks.

New domains in Kenya - Нови домейни в Кения


Afro IP съобщава за въвеждането на нови три домейна в подобластта .ke касаещи Кения.
Това са домейните:
- me.ke;
- info.ke;
- mobi.ke;
Всеки заинтересован може да регистрира домейни в тези подобласти, като заплати сума между 15 и 18 паунда.

English version

Afro IP reported the introduction of three new second level domains .ke concerning Kenya.
These domains are:
- Me.ke;
- Info.ke;
- Mobi.ke;
Anyone interested can register domain in these
second level, such as pay an amount between 15 and 18 pounds.

петък, 5 февруари 2010 г.

The WIPO Arbitration issued a decision concerning 1519 domains - Арбитражът на WIPO излезе с решение по казус касаещ 1519 домейна


Арбитражът на WIPO излезе с решение касаещо спор за най-много домейни на куп до момента- 1519.
Грандиозното дело е Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. DanielKirchhof. В него немският гражданин Daniel Kirchhof ( притежаващ около 70 000 домейна) е регистрирал 1519 домейна, които включвали в себе си регистрирани търговски марки на двамата ищци.
Според решението на WIPO всички спорни домейни се присъждат на ищците поради факта, че те са регистрирани недобросъвестно.
Решението на Арбитража на WIPO може а откриете тук.

English version

The WIPO Arbitration issued a decision concerning the dispute over 1519 domains.
The spectacular case is Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. Daniel Kirchhof. A German citizen Daniel Kirchhof (holding about 70 000 domain) has registered 1519 domain that incorporating registered trademarks of both claimants.
According to the
WIPO decision all disputed domains are awarded to applicants, because they have been registered in bad faith.
The decision of the WIPO arbitration and can find it here.

четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Босна и Херцеговина с нови закони относно интелектуалната собственост - Bosnia and Herzegovina with new laws on intellectual property


Marques Class 46 съобщава за промени в законодателството касаещо интелектуалната собственост в Босна и Херцеговина.
До момента в страната имаме само един закон за индустриалната собственост, който включваше търговските марки, промишлените дизайни, географските означения и патентите за изобретения.
Според направените промени Босна и Херцеговина ще има отделни закони за различните обекти на интелектуална собственост с цел по-лесното им хармонизиране със законодателството на Европейския съюз.

English version

Marques Class 46 reported for changes in legislation concerning intellectual property in Bosnia and Herzegovina.
So far in the country have only one law on industrial property, which included trademarks, industrial designs, geographical indications and patents.
According to the changes Bosnia and Herzegovina will have separate laws for different objects of intellectual property in order to facilitate their harmonization with EU legislation.


сряда, 3 февруари 2010 г.

The technological wars continue - Motorola v. RIM - Технологичните войни продължават- Motorola срещу RIM


Технологичните войни вече не са изненада за никой. Наскоро стана ясно, че Motorola е завела дело срещу производителите на BlackBerry- RIM пред the International Trade Commission част от the Commerce Department в САЩ.
заявява, че компанията не е имала друг избор освен да заведе това дело, тъй като нейната Според Motorola канадската компания RIM нарушава нейни патенти за Wi-Fi достъп. Jonathan Meyer- старши вице президент относно интелектуалната собственост в Motorolaинтелектуална собственост е от решаващо значение за бизнес развитието й.

English version

The technology wars are not surprising to anyone. Recently it became clear that Motorola has sued the BlackBerry manufacturers -RIM before the International Trade Commission part of the Commerce Department in the United States.
According to Motorola, Canadian company RIM infringed its patents for Wi-Fi access. Jonathan Meyer-senior vice president of intellectual property at Motorola said that the company had no choice but to take this case as its intellectual property rights is crucial to her business development

вторник, 2 февруари 2010 г.

Marques against Benelux Patent office-Асоциацията на притежателите на марки в Европа излезе със становище по решение на Патентно ведомство на БенелюксАсоциацията на притежателите на марки в Европа ( Marques) излезе със неофициално становище относно решение на Патентно ведомство на Бенелюкс, според което използването на европейска марка в една страна член на Европейския съюз не представлява реално използване на марката на територията на съюза в случаи на опозиция срещу по-късни марки.
Marques категорично се противопоставя на подобно тълкуване на теорията касаеща търговските марки в Европа. Освен това решението е в разрес със законодателството относно търговските марки на Общността.
По-долу може да прочетете и останалата част от становището.

MARQUES disagrees with the interpretation of the concept of genuine use contained in the ruling of the Benelux IP Office on the basis of the following considerations. MARQUES considers that the ruling is contrary to the concept of one single unitary trademark right conferred under the CTM system and seriously jeopardises this concept. Neither the CTMR nor the case law of the ECJ gives any support to the ruling of the BOIP. Genuine use in the EU has been interpreted as meaning that the mark is used in accordance with its functions, which are to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, to constitute a guarantee of the products/services in question, and those of communication, investment or advertising (Case C-487/07 L’Oreal SA and Bellure NV). When assessing that, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real (Case C-40/01 Ansul BV and Ajax Brandbeveiliging BV). Furthermore, it has also been stated that use of the mark may in some cases be sufficient to establish genuine use within the meaning of the Directive, even if that use is not quantitatively significant (Case C-259 La Mer Technology Inc. and Laboratories Goemar SA). Indeed, the European Court of Justice ruled that even minimal use can be sufficient to qualify as genuine, on condition that it is deemed to be justified, in the economic sector concerned, for the purpose of preserving or creating market share for the goods or services protected by the mark. The question whether use is sufficient to maintain or create market share for the goods or services protected by the mark thus depends on several factors and on a case by case assessment (Case T-191 Anheuser Busch Inc and HIM). By way of analogy, the Court of Justice was already asked to state whether “reputation in the Community” was satisfied in case where the CTM had a reputation in only one Member State (Case C-301/07 Pago International GmbH and Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH). The Court ruled that the condition should be considered to be fulfilled when the CTM had a reputation in a substantial part of the territory of the Community. At that case, the territorial requirement was considered satisfied with regard to a single Member State, namely Austria. As a conclusion, the territory of a single Member State may be considered to constitute a substantial part of the territory of the Community. In the light of the foregoing, MARQUES is of the opinion that the BOIP Opposition Decision in question contradicts the uniform interpretation of the concept of genuine use in the EU. We are of the opinion that the question whether use is sufficient to constitute genuine use relies on all the circumstances relevant to establishing that the use is real. The implementation of such criteria shall not depend on the number of Member States affected by the use of the mark. The opposite interpretation would affect the main principles of the CTM system. The CTM is one of three options for protection of trade marks in Europe, and the number of CTMs proves the business interest in the system. MARQUES strongly believes in the principle of the unitary character of the CTM and will continue to support this concept".
Информация на IP Kat.

English version

The Associaction of European Trade Mark Owners (Marques) issued an informal opinion against the decision of the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), which the use of European brands in one member country of the European Union did not constitute actual use of the mark in the territory of the Union in case of opposition against later similar marks .
Marques strongly opposes such an interpretation of the theory relating to trade marks in Europe. Moreover, the decision is brushing with the law on the Community trade mark.
Above you can read the rest of the opinion.

Information from IP Kat.


понеделник, 1 февруари 2010 г.

Apple with problems in protecting the trademark IPad - Apple с проблеми при защитата на марката си IPad


Технологичният гигант Apple наскоро представи новият си продукт iPad, нещо средно между iPhone и малък лаптоп. Това не е изненада за никой още повече като се има предвид предишните успешни продукти iPod и iPhone.
Проблеми за Apple има обаче по отношение на регистрацията на марката iPad.
Оказва се че друг гигант Fujitsu притежава регистрирана търговска марка iPads в САЩ от 2003 година с доказано използване на марката от 2002 година.
Швейцарската фирма STMicroelectronics притежава регистрирана европейска марка IPad за сходни стоки.
Освен това в някои държави, като Ирландия имало възможност за объркване, тъй като изговарянето на iPad и iPod било много близко.
Интересно е как от Apple ще успеят да се преборят за марката си, продуктите под която вече бяха лансирани на пазара.
се съгласиха Според мнозина Apple никога не се отказват от борбата за своите марки. Пример за това е когато беше лансирана марката iPhone. Тогава от CISCO имаха претенции, че тя нарушава права върху тяхна марка, която използват. След продължителни преговори обаче от CISCO дават разрешение на Apple да използва iPhone .

English version

The technology giant Apple recently introduced new product iPad, somewhere between the iPhone and a small laptop. This is no surprise to anyone, especially considering previous successful products as iPod and iPhone.
Apple has problems, however, with regard to registration of the mark iPad.
It turned out that another giant Fujitsu has registered trademark
iPads in the United States since 2003 with the proven use of the mark since 2002.
The Swiss firm STMicroelectronics has registered european mark
IPad for similar goods.
Moreover, in some countries, like Ireland has an opportunity for confusion in the pronunciation of the word, as iPad iPod and were very close words.
It is interesting how the Apple will be able to fight for the brand under which products have already been launched on the market.
According to many people, Apple never give up fighting for their trademarks. An example is when the brand
iPhone was launched . Then from CISCO had claimed that it violates their rights to the trademark they used. After lengthy negotiations, however, by CISCO agreed Apple to use the iPhone.