сряда, 30 септември 2009 г.

Центърът по интелектуална собственост към УНСС разпространи нова брошура за дейността си

Центърът по интелектуална собственост към УНСС разпространи нова брошура за дейността си в която се излагат основните дейности на Центърът свързани с разпространението и усъвършенстването на знанията в областта на интелектуалната собственост, както и с приложението им в практиката.
Кения и WIPO подписаха двустранно споразумение ( WIPO and Kenya signed a bilateral agreement)


Afro IP съобщава новината за двустранното споразумение подписано между Кения и WIPO.
Споразумението ще осигури достъп на WIPO до патентната документация на Кения.
WIPO започна подписване на такива споразумения с различни развиващи се държави по света, като целта е да се развие обмена на патентна документация между различните страни чрез базата данни на WIPO patentscope®.

English version

Afro IP reported news of the bilateral agreement signed between Kenya and WIPO.
This agreement provides access to the WIPO to patent documentation of Kenya.
WIPO initiated the signing of such agreements with other developing countries in the world, the goal is to develop the exchange of patent documentation between different countries through the database of the WIPO patentscope ®.

вторник, 29 септември 2009 г.

USPTO ще си сътрудничи с ARIPO ( USPTO will collaborate with the ARIPO)


Американското ведомство за патенти и търговски марки ( USPTO) и Африканската организация за интелектуална собственост (ARIPO) подписаха работен план за двустранно сътрудничество в областта на интелектуалната собственост. Това е първото споразумение между двете страни. То има за цел да повиши ефективността и да развие допълнително системата за интелектуална собственост в страните членки на ARIPO.
Конкретните направления за реализация на споразумението касаят подобряване на административната работа относно защитата на интелектуалната собственост в Африка, повишаване осведомеността относно материята и тн.
информация USPTO.

English version

The USPTO and the African Intellectual Property Organization (ARIPO) signed a work plan for bilateral cooperation in the field of intellectual property. This is the first agreement between the two countries. It aims to increase efficiency and further develop the intellectual property system in the Member States of ARIPO.
The specific directions for the implementation of the agreement concerning the improvement of the administrative work concerning the protection of intellectual property in Africa, raising awareness about the matter, and so on.
Information USPTO.

понеделник, 28 септември 2009 г.

Казус с образ на Наполеон в Гърция ( A case with image of Napoleon in Greece)

Интересно решение на съдебните власти в Гърция относно допустимостта на използването на образи на национални исторически фигури за търговски марки.
Гръцка компания която произвежда хартия за кухня и тоалетна подава заявка за комбинирана марка- образ на Наполеон, който в едната си ръка държи тоалетна хартия с надпис "Наполеон в Гърция".
Заявката била отказана от Патентното ведомство поради противоречи с чл. 3 на гръцкият закон за марките и чл. 6 ter на Парижката конвенция, тъй като този образ изобразява национален символ на Франция. Това решение било потвърдено от Административният и Апелативен съд.
При последното обжалване пред the Council of State решението било отхвърлено и върнато за преразглеждане на Апелативният съд.
Доводите били че историческите фигури не могат да бъдат считани за национални символи и емблеми. Освен това Съветът счита че няма нарушаване на добрите порядки и обществения морал при използването на образа на Наполеон за марка за тоалетна хартия.
информация от Class 46.

English version

A interesting decision by the judicial authorities in Greece on the admissibility of the use of images of historical figures for national brands.
A Greek company which produces paper for kitchen and bathroom filed an application for a combined trademark-image of Napoleon, who in one hand held toilet paper, as the mark is engraved with "Napoleon in Greece.
The application was refused by the Patent Office because of conflicts with Art. 3 of the Greek Law on Trademarks and art. 6 ter of Paris Convention, as this image represents the national symbol of France. This decision was confirmed by the administrative and appellate courts.
In the last appeal to the Council of State this decision was rejected and returned to review to the Appellate Court.
The arguments were that historical figures can not be regarded as national symbols and emblems. The Council also considers that there is no breach of good habits and public morality in the use of the image of Napoleon for mark for toilet paper.
Information from Class 46.
петък, 25 септември 2009 г.

Мнение относно дело касаещо AdWords system ( Response to the Case concerning the AdWords system)


The advocate general of Europe's highest court, Poiares Maduro излезе със становище по делото касаещо спорната AdWords system на Google. Това мнение не е задължително за съдът но обикновено той се съобразява с него.
Според Poiares Maduro Google не извършва нарушаване на права върху търговски марки, предоставяйки възможността на рекламодатели да избират ключови думи кореспондиращи с търговски марки при излизане на резултати от търсения в търсачката. Това не представлява предлагане и продажба на услуги на потребителите. Поради това то не може да бъде счетено, като използване на стоки и услуги идентични или сходни на стоки и услуги обхващани от съответните марки.
Poiares Maduro смята че използването на спонсорски линкове също не е нарушаване на права върху марки, тъй като не съществува възможност от объркване сред потребителите. Според advocate general интернет потребителите са осведомени, че други сайтове освен този на притежателят на правата, могат да излезат сред резултатите от търсенето. Освен това потребителите не трябва да бъдат ограничавани до достъп на информация за съответните марки.
информация на Afro-IP.

English version

The advocate general of Europe's highest court, Poiares Maduro delivered an opinion in the case concerning the disputed AdWords system to Google. This opinion is not binding on the court but usually it is complying with it.
According Poiares Maduro Google does not do violation of trademark rights, allowing advertisers to choose keywords corresponding to trademarks in search results. This is not a supply and sale of services to consumers. Therefore it can not be considered as use of goods and services identical or similar to goods and services covered by the respective marks.
Poiares Maduro considers that the use of sponsor's link is not infringement of rights to trademarks, since there is no possibility of confusion among consumers. According to the advocate general internet users are aware that other sites than the right holder's can to leave among the search results. In addition, consumers should not be limited to access to information for the respective marks.
information the Afro-IP.

четвъртък, 24 септември 2009 г.

Топ марките в света за 2009 година ( Top brands in the world for 2009 years)


Interbrand оповести класацията си за 2009 година на топ марките в света.
Класацията на първите 10 марки е следната:

1. Coca-Cola68,734 ($m)
2. IBM60,211 ($m)
3. Microsoft56,647 ($m)
4. GE47,777 ($m)
5. Nokia34,864 ($m)
6. McDonald's32,275 ($m)
7. Google31,980 ($m)
8. Toyota31,330 ($m)
9. Intel30,636 ($m)
10. Disney28,447 ($m)
Марките които имат най-сериозен ръст в стойността си са: Google (25%), Amazon.com (22%), Zara (14%), Nestlé (13%) и Apple (12%).
Марките с най-голямо намаление на стойността си са: UBS (50%), Citi (49%), Harley-Davidson (43%), American Express (32%) и Morgan Stanley (26%).
информация на IP Address.

English version

Interbrand announced its ranking in 2009 of the top brands in the world.
Ranking of the first 10 marks is as follows:

1. Coca-Cola 68,734 ($ m)
2. IBM 60,211 ($ m)
3. Microsoft 56,647 ($ m)
4. GE 47,777 ($ m)
5. Nokia 34,864 ($ m)
6. McDonald's 32,275 ($ m)
7. Google 31,980 ($ m)
8. Toyota 31,330 ($ m)
9. Intel 30,636 ($ m)
10. Disney 28,447 ($ m)
Brands that have the most significant growth in their value are: Google (25%), Amazon.com (22%), Zara (14%), Nestlé (13%) and Apple (12%).
Brands with the greatest reduction in their value are: UBS (50%), Citi (49%), Harley-Davidson (43%), American Express (32%) and Morgan Stanley (26%).
Information IP Address.

вторник, 22 септември 2009 г.

Universal Music загуби дело срещу Veoh ( Universal Music lost a case against Veoh)


Федералният съд в Лос Анджелис излезе с решение по делото между Universal Music и Veoh започнато през 2007 година.
Universal Music Group завеждат съдебно дело срещу интернет сайтът Veoh с обвинението, че последният разпространява видео клипове на артисти от каталога на Universal, като по този начин нарушава авторските им права.
Според решението на съдът обаче Veoh не нарушава авторски права поради факта, че сайтът е спазил условията на концепцията "safe harbour" залегнала в the Digital Millennium Copyright Act’s (DMCA). Според нея една компания може да избегне обвинения за нарушаване на авторски права ако тя не е била осведомена предварително, че съответното съдържание нарушава нечий права, а след като това се е случило тя е предприела необходимите действия по премахване на съдържанието.
Новина на Annsley Merelle Ward за IP Kat.

English vershion

The Federal Court in Los Angeles issued a decision in the case between Universal Music and Veoh launched in 2007.
Universal Music Group brought lawsuit against Veoh website with the accusation that the latter distributes videos of artists from the catalog of Universal, thereby infringing their rights.
According to the decision of the court, however, Veoh does not infringe copyright because the site has complied with the terms of the concept of "safe harbour" anchored in the Digital Millennium Copyright Act's (DMCA). According to her, a company may avoid the accusations of copyright infringement if it was not previously aware that the content infringes another's rights, but once this has happened it has taken appropriate action in removing the contents.
Information by Annsley Merelle Ward for IP Kat.

понеделник, 21 септември 2009 г.

Срок на закрила на регистриран и нерегистриран дизайн на Общността ( Term of protection of registered and unregistered Community design)


Регламент №6/2002 година относно дизайните на Общността посочва два вида срокове за закрила на европейски дизайни в зависимост от това дали те са били регистрирани или не.

Член 11 Начало и срок на действие на закрилата на нерегистрирания дизайн на Общността

1. Дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от
закрила на нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години, считано
от датата, на която дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на
Общността.
2. За целите на параграф 1, един дизайн се счита за общодостъпен в рамките
на Общността, ако е бил публикуван, излаган, използван в търговията или
оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези събития да
могат разумно да станат познати на специализираните среди от съответния
сектор, действащ в рамките на Общността. Въпреки това, един дизайн може да
не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични
или мълчаливи условия за поверителност.

Член 12 Начало и срок на закрила на регистрирания дизайн на Общността

Дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от
закрила на регистриран дизайн на Общността, чрез регистрация от Службата,
за период от пет години, считано от датата на подаване на заявката за
регистрация. Титулярът на правото може да удължава срока на закрилата с
един или няколко периода от по пет години до максимум двадесет и пет
години, считано от датата на подаване на заявката.

English version

Regulation № 6 / 2002 on Community designs indicate two terms of protection of European designs depending on whether they were registered or not.

Article 11 Commencement and term of protection of the unregistered Community design

1. A design which meets the requirements under Section 1 shall be protected by an unregistered Community design for a period of three years as from the date on which the design was first made available to the public within the Community.
2. For the purpose of paragraph 1, a design shall be deemed to have been made available to the public within the Community if it has been published, exhibited, used in trade or otherwise disclosed in such a way that, in the normal course of business, these events could reasonably have become known to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community. The design shall not, however, be deemed to have been made available to the public for the sole reason that it has been disclosed to a third person under explicit or implicit conditions of confidentiality.

Article 12 Commencement and term of protection of the registered Community design

Upon registration by the Office, a design which meets the requirements under Section 1 shall be protected by a registered Community design for a period of five years as from the date of the filing of the application. The right holder may have the term of protection renewed for one or more periods of five years each, up to a total term of 25 years from the date of filing.

петък, 18 септември 2009 г.

Перу се присъедини към Trademark Law Treaty ( Peru joined the Trademark Law Treaty )


WIPO съобщава новината за присъединяването на Перу към Trademark Law Treaty (TLT), което е станало на 6 август 2009 година.
Споразумението влиза в сила за Перу от 6 ноември 2009 година.

English version

WIPO reported news of the accession of Peru to the Trademark Law Treaty (TLT), which occurred on August 6, 2009.
The Agreement enters into force for Peru from November 6, 2009.

четвъртък, 17 септември 2009 г.

Претендиране за предходност при регистрация на европейска марка ( Claiming seniority in registration of European marks)


Регламент № 40/94 на ЕО за търговска марка на Общността предоставя възможността за претендиране на предходност на национална марка при регистрация на европейска марка.

Член 34
Претенция за по-ранна дата на националната марка

1. Притежателят на по-ранна марка, регистрирана в държава-членка,
включително на търговска марка, регистрирана на територията на страните
Бенелюкс, или регистрирана съгласно международни договорености, които
имат действие в държава-членка, който подава заявка за същата марка, с цел тя
да бъде регистрирана като марка на Общността за стоки или за услуги
идентични с тези, за които предишната търговска марка е била регистрирана
или съдържащи се в тях, може да изисква за търговската марка на Общността
по-ранна дата на предишната марка, по отношение на държавата-членка, в
която или за която тя е била регистрирана.
2. Единствената последица от по-ранната дата, съгласно настоящия регламент
е, че когато притежателят на търговската марка на Общността се откаже от
предишната марка или я остави да бъде заличена, се счита, че той продължава
да се ползва със същите права, като тези, които той би имал ако предишната
търговска марка би продължила да бъде регистрирана.
3. По-ранната дата, изисквана за търговската марка на Общността се заличава,
когато притежателят на предишната търговска марка, чиято по-ранна дата е
била изисквана, е декларирана за лишена от правата си или когато тази марка
бъде обявена за невалидна или когато от нея бъде направен отказ преди
регистрацията на търговската марка на Общността.
Член 35
Претендиране на предходност след регистрирането на търговска марка на
Общността

1. Притежателят на търговска марка на Общността, който е притежател на
идентична предишна търговска марка, регистрирана в една държава-членка,
включително една марка регистрирана на територията на Бенелюкс, или на
една еднаква предишна марка, която е била предмет на международна
регистрация, която има действие в една държава-членка, за еднакви стоки или
услуги, може да се позове на по-ранната дата на предишната марка по
отношение на държавата-членка, в която или за която тя е била регистрирана.
2. Прилага се член 34, параграфи 2 и 3.

English version

Regulation № 40/94 EC on the Community trademark, provide the possibility of claiming the seniority of national trade mark when registering European trademark.

Article 34: Claiming the seniority of a national trade mark

1. The proprietor of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, who applies for an identical trade mark for registration as a Community trade mark for goods or services which are identical with or contained within those for which the earlier trade mark has been registered, may claim for the Community trade mark the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.

2. Seniority shall have the sole effect under this Regulation that, where the proprietor of the Community trade mark surrenders the earlier trade mark or allows it to lapse, he shall be deemed to continue to have the same rights as he would have had if the earlier trade mark had continued to be registered.

3. The seniority claimed for the Community trade mark shall lapse if the earlier trade mark the seniority of which is claimed is declared to have been revoked or to be invalid or if it is surrendered prior to the registration of the Community trade mark.

Article 35: Claiming seniority after registration of the Community trade mark

1. The proprietor of a Community trade mark who is the proprietor of an earlier identical trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or of a trade mark registered under international arrangements having effect in a Member State, for identical goods or services, may claim the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered29.
2. Article 34 (2) and (3) shall apply.

сряда, 16 септември 2009 г.

World Economic Forum Global Competitiveness Report for 2009-2010 и интелектуалната собственост


The Global Competitiveness Report for 2009-2010 на World Economic Forum представя и данни за степента на защита на интелектуалната собственост в различни страни по света.
В класацията с 1 е оценена много слабата защита на обектите на интелектуална собственост, а с 7 много силната.
Класацията на първите 20 държави с най-силна IP защита е:

1 Singapore ...........................6.2
2 Sweden..............................6.1
3 Finland................................6.1
4 Switzerland ........................6.1
5 Austria................................6.1
6 Denmark ............................6.0
7 New Zealand......................6.0
8 Luxembourg.......................5.9
9 Netherlands........................5.8
10 France ................................5.8
11 Puerto Rico ........................5.8
12 Australia .............................5.8
13 Germany ............................5.7
14 Norway...............................5.7
5 United Arab Emirates.........5.6
16 Ireland ................................5.6
17 Iceland................................5.5
18 Canada ...............................5.5
19 United States .....................5.4
20 Japan..................................5.4

България се намира на 109 място от общо 133 изследвани държави със степен 2,6. За съжаление тази степен е ниска и ни нарежда сред държавите с по-слаба защита на интелектуалната собственост. Пред нас са страни, като Намибия, Ел Салвадор, Таджикистан и тн.
За успокоение може да се посочи все пак, че страни като САЩ- 19 място, Велокобритания- 21 място, Италия- 50 място, също не са сред първите места.
информация Express Copyright.

English version

The Global Competitiveness Report for 2009-2010 of the World Economic Forum presents data on the extent of protection of intellectual property in different countries.
In ranking 1 is evaluated very weak protection of intellectual sobstevnost sites, but with 7 very strong.
Ranking of the 20 countries with the most powerful IP protection:

1 Singapore ........................... 6.2
2 Sweden .............................. 6.1
3 Finland ................................ 6.1
4 Switzerland ........................ 6.1
5 Austria ................................ 6.1
6 Denmark ............................ 6.0
7 New Zealand ...................... 6.0
8 Luxembourg ....................... 5.9
9 Netherlands ........................ 5.8
10 France ................................ 5.8
11 Puerto Rico ........................ 5.8
12 Australia ............................. 5.8
13 Germany ............................ 5.7
14 Norway ............................... 5.7
5 United Arab Emirates ......... 5.6
16 Ireland ................................ 5.6
17 Iceland ................................ 5.5
18 Canada ............................... 5.5
19 United States ..................... 5.4
20 Japan .................................. 5.4

Bulgaria is under the number 109 place with assessment 2.6, from a total 133 countries surveyed. Unfortunately, this level is low and puts us among the countries with weaker intellectual property protection. Before us are countries like Namibia, El Salvador, Tajikistan, and so on.
For reassurance may be given, however, that countries such as USA-19, Great Britain-21, Italy-50, are also not among the top places.
Information Express Copyright.

вторник, 15 септември 2009 г.

Великобритания с план за развитие на интелектуалната си собственост ( The UK plan for the development of intellectual property)


The Confederation of British Industry предложи план от 6 точки за подкрепа на репутацията на Великобритания, като страна лидер в развитието и експлоатацията на интелектуална собственост.
Според предложението всяка политика на правителството в страната трябва да бъде тествана от гледна точка на това дали спомага Обединеното кралство да става по атрактивно място за развитие и внедряване на иновации.
Шестте точки от този план са:
- Патентното ведомство във Великобритания трябва да има ясно определена мисия да бъде защитник на IP компаниите пред правителството;
- IP архитектурата относно патенти, марки, дизайни и тн. трябва да бъде пригаждана към актуалните бизнес тенденции по света;
- Всички предстоящи данъчни реформи трябва да бъдат оценявани по това доколко правят страната по привлекателно място за иновации и IP развитие;
- Увеличаване на количеството и качеството на студентите в областите на математиката, инжинерните науки, технологиите и тн.;
- Правителството трябва да положи повече усилия за подобряване на връзките между университетите и бизнесът;
- Правителството трябва да осигури улеснено финансиране на нововъзникващи IP компании;
Интересно предложение от страна на The Confederation of British Industry, което ако бъде реализирано би било от значителна полза за развитието на британската икономика.
С оглед на подобни планове обявени и от Южна Корея, Тайван, Китай и други страни може да бъде заключено, че един от механизмите на който държавите по света залагат за излизане от икономическата криза е именно интелектуалната собственост.
Това безспорно е правилна политика от стратегическо значение за развитието на всяка държава. Би било хубаво нещо подобно да бъде задействано и в България, за да може страната да стъпи на световната IP магистрала водеща до икономически просперитет.
информация IP Kat.

English version

The Confederation of British Industry has proposed 6-point plan to support the UK's reputation as party leader in the development and exploitation of intellectual property.
In the proposal, any policy of the government in the country must be tested in terms of whether the UK becomes more attractive place for development and commercialization of innovations.
Six points of this plan are:

- "The Intellectual Property Office (IPO) should have a single, clear mission to act as a “champion for IP-intensive companies” across government."
- "The IP architecture for patents, copyright, designs and trade marks must be “fit for purpose” for all businesses in the global economy."
- "All relevant future tax changes should have to pass the test “will it make the UK a more attractive place for IP-intensive businesses to invest in, develop and exploit IP."
- " The quality and quantity of graduates, particularly with STEM skills, must be increased as a matter of urgency, through opting in high ability students to take all three sciences at GCSE and encouraging a greater uptake of STEM subjects at A-Level";
- "The government should take more steps to improve collaboration between universities and business";
- "The government must take action to ensure a supply of venture capital funding to IP intensive start-up companies";
Interesting proposal by The Confederation of British Industry, which if implemented would be of considerable benefit to the development of the British economy.
In view of such plans announced by South Korea, Taiwan, China and other countries can be concluded that one of the mechanisms which countries around the world pledged to exit from the economic crisis that is intellectual property.
This is undoubtedly a correct policy of strategic importance for the development of each country. It would be something nice to be operated in Bulgaria, so the country can stand on global IP highway leading to economic prosperity.
information IP Kat.

понеделник, 14 септември 2009 г.

Заявените патенти в Китай нарастват (Patents in China grew)


Според данни на the State Intellectual Property Office (“SIPO”) през първата половина на 2009 година са били заявени 426 000 нови изобрeтения в Китай. Патентованите изобретения са били 252 000. Това е 31,3% увеличение на заявените изобретения сравнено със същия период на миналата година. При регистрираните изобретения увеличението е в размер на 23,1%.
Патентната система на Китай позволява получаването на три вида патенти: патенти за изобретения, патенти за полезни модели и патенти за дизайни.
Патентите за изобретения са сходни на тези за модели в САЩ и са със срок на закрила от 20 години. Тяхното получаване отнема от 2 до 5 години.
Патентите за полезни модели в Китай могат да бъдат получени само за триизмерни продукти. Срокът им на закрила е 10 години. Тяхното получаване отнема от 12 до 18 месеца.
Патентите за дизайни са сходни на тези в САЩ и имат срок на закрила от 10 години.
информация Intellectual property law blog.

English version


According to the State Intellectual Property Office ( "SIPO") 426 000 new inventions were applied in China in the first half of 2009. Patented inventions were 252 000. This is a 31.3% increase compared to the alleged inventions of the same period last year. Registered inventions have increased by 23.1%.
China's patent system allows obtaining three types of patents: patents for inventions, patents for utility models and design patents.
Patents for inovations are similar to those for models in the U.S. and have a term of protection of 20 years. Their issue takes 2 to 5 years.
Patents for utility models in China can be obtained only for three-dimensional products. Their period of protection is 10 years. Their issue takes 12 to 18 months.
Patents for designs are similar to those in the United States and have a term of protection of 10 years.
information Intellectual property law blog.


петък, 11 септември 2009 г.

McDonald's загуби дело в Малайзия ( McDonald's loses the case in Malaysia )

Върховният съд в Малайзия излезе с окончателно решение по делото между McDonald's и McCurry, което се води от 8 години.През април 2009 година Апелативния съд се произнесе, че McCurry не нарушава правата върху марката McDonald's, въпреки че и двете се използват за ресторантьорски услуги.
Доводите на съдът били че McDonald's освен словната част използва и буква М в златисто, като съпътстващо лого. McCurry от своя страна използват в допълнение към марката си лого на усмихнато пиле.
Освен това McCurry са ресторанти предлагащи единствено индийска храна, а не западна кухня, като в менютата си никъде не използва префикса Mc.
Поради тези причини съдът счита, че McCurry не може да доведе до объркване сред потребителите.
С решението си върховният съд потвърди решението на апелативния.
информация на IPSpotlight.

English version

The Supreme Court in Malaysia issued a final decision on the case between McDonald's and McCurry, which is lead by 8 years.
In April 2009 the Court of Appeal ruled that McCurry is not infringing the mark McDonald's, although both are used for restaurant services.
The court's arguments were that McDonald's used the word part together with a letter M in gold, as an accompanying logo. McCurry, in turn, used in addition to the brand logo of a smiling chicken.
Moreover, McCurry only are restaurants offering Indian food and not western cuisine, as nowhere in the menus use the prefix Mc.
For these reasons, the court considers that McCurry couldn't cause confusion among consumers.
In its decision the High Court upheld the decision of the Court of Appeal.
information IPSpotlight.

Регистрация на произведения на авторското право ( A registration of copyright works)


MyFreeCopyright е интересен сайт предлагащ възможността за регистрация на авторство на различни обекти на авторски права. Целта е при евентуални бъдещи спорове, заинтересуваните страни да имат доказателство, че те са автори на определено произведение към съответната дата на която то е било регистрирано.
Подобна дейност не е нещо нова. Интересното тук е до каква степен тази регистрация ще бъде приета в едно съдебно дело, като реално доказателство за авторство.
информация на At last ... the 1709 Copyright Blog.

English version

MyFreeCopyright is a site offers an interesting possibility for the registration of authorship of the various objects of copyright. The goal is for possible future disputes, the parties concerned to have proof that they are authors of a work to date on which it was registered.
Such activity is not something new. The interesting thing here is to what extent this registration will be accepted in a court case as evidence of the real authorship.
information by At last ... the 1709 Copyright Blog.

четвъртък, 10 септември 2009 г.

Превантивната регистрация на домейни пести пари ( Prevention domain registration saves money)


Според изследване на Corporation Service Company ( Канада), която се занимава със защита на домейни, парите похарчени в спорове за домейни и тяхното прехвърляне на притежателите на съответните марки надвишават значително сумата, която се дава за превантивна регистрация на един домейн.
Изследването обхваща спорове за домейни от 2000 до 2009 година в Канада.
Според данните похарчените пари общо за водене на дела за спорни домейни през този период са 220 милиона долара. За сравнение ако всички които са участвали в тези дела са регистрирали превентивно домейни, разходите са щели да бъдат едва 1,1 милиона долара за разглежданият период, което би спестило 219 милиона.
Друг извод от изследването показва, че около 4000 притежатели на марки, които са спечелили спорове за идентичните домейни, след това са ги изоставяли, като по този начин са дали възможност те отново да бъдат регистрирани от друго лице.
Това е пример за това, че интелектуалната собственост трябва да се разглежда, като стратегическа дейност за да бъдат ползите от нея максимално големи.
информация Canadian Trademark Blog.

English version

According to a survey conducted by Corporation Service Company (Canada), which manages the domains, the money spent in disputes over domain names and their transfer to the holders of the trade marks substantially exceed the amount given for pre-emptive registration of a domain.
The survey covers disputes over domain names from 2000 to 2009 in Canada.
According to figures total money spent on litigation for disputed domain names during this period were 220 million dollars. In comparison, if all that were involved in these cases were registered domains preventive costs were to be only 1.1 million dollars over the period, which would save 219 million.
Another finding from the survey shows that about 4000 holders of brands that have won disputes over identical domain names, then abandoned them, thus they have allowed it to be re-registered by another person.
This is an example that intellectual property must be viewed as a strategic business in order to benefit from it.
Information Canadian Trademark Blog.

сряда, 9 септември 2009 г.

Google Home Page вече е регистриран дизайн в САЩ ( Google Home Page is already a registered design in the U.S.)

Много интересна новина публикувана в различни източници по света.
Google Home Page вече е регистриран дизайн на територията на САЩ. Само по себе си това е изключително постижение за Google, които се борят за този дизайн от 2006 година насам.
Дизайна се състой от поле за търсене с два бутона под него и няколко линка.


Естествено от 2006 година до момента дизайна на страницата е променен, като са добавени нови елементи но от компанията явно вярват, че така регистрираният дизайн ще им бъде от полза. А каква е тя?
Не е ясно каква сила ще има този дизайн при различни видове спорове в съдебна зала. Но е ясно че всеки който иска да инвестира сериозно в разработването на подобни страници най-малкото ще се замисли дали да направи нещо, което да прилича на страницата на Google.
Интересна IP политика, която най-малкото има превантивна функция, което спомага за запазване отличимостта на Google спрямо всички останали.

English version

A very interesting news published in various sources around the world.
A Google Home Page is already a registered design in the United States. This in itself is a feat for Google, who are fighting for this design since 2006.
The design consists of a search box with two buttons below it and a few links. Naturally, from 2006 to the present design of the page is changed, added new elements but the company apparently believed that such registered designs will be useful. What is the benefit?
It is unclear what effect this design will have to different types of disputes in the courtroom. But it is clear that anyone who wants to invest heavily in the development of such sites at least will think whether to do something that looks like a page of Google.
This is an interesting IP policy, which at least has a preventive function, which helps to maintain Google's distinctive from all others.

вторник, 8 септември 2009 г.

Победа за Hasbro и Трансформърс ( Victory for Hasbro and Transformers)


Mads Marstrand-Jorgensen съобщава интересна новина за спечелено дело от Hasbro.
През август 2009 година the Maritime and Commercial Court (Дания) излезе с решение по делото Hasbro Europe v VN Legetøj A/S (Case V-107-07).
Производителят на играчки Hasbro притежава регистрирана европейска марка TRANSFORMERS от 1996 година, както и марки THE TRANSFORMERS и AUTOBOT в Дания от 1987 година.
През 2007 година датската верига магазини VN Legetøj започва да продава играчки с името TRANSFORMAX, които са разпространявани и в Норвегия под името X-BOT-TRANSFORMABLE в опаковки с цветове близки до тези използвани от Hasbro.
Hasbro завежда дело за нарушаване на права върху търговските си марки.
Съдът излезе с решение в което счита, че използваните от VN Legetø имена TRANSFORMAX и X-BOT-TRANSFORMABLE могат да доведат до объркване на потребителите.
Доводите на съдът са следните:
Думите 'Transformers' и'Transformax' се състоят от три срички, първите две от които са идентични. Думите се различават само по последните си срички, които са трудни за чуване и произнасяне. Начина на изписване на думите също е сходен. Поради това съдът счита че двете думи са сходни и могат да доведат до объркване сред потребителите.
По отношение на имената AUTOBOT и X-BOT-TRANSFORMABLE, съдът счита, че те не са сходни. Сричката BOT използвана и в двете думи и широко използвана в речника за ROBOT.
Въпреки това обаче опаковките върху които са поставени думите AUTOBOT и X-BOT-TRANSFORMABLE са в цветове и дизайн, които могат да подведат потребителите.
Поради горното съдът налага глоба от 100 000 датски крони на VN Legetø за непозволеното използване на марките на Hasbro и 150 000 крони за претърпени загуби от продажби.
информация International Law Office.

English version

Mads Marstrand-Jorgensen reported interesting news for winning case from Hasbro.
In August 2009 the Maritime and Commercial Court (Denmark) issued a decision in the case of Hasbro Europe v VN Legetøj A / S (Case V-107-07).
A toy manufacturer Hasbro has registered European mark TRANSFORMERS since 1996 and THE TRANSFORMERS AUTOBOT in Denmark since 1987.
In 2007 the Danish VN Legetøj chain stores began selling toys called TRANSFORMAX, which are distributed in Norway under the name X-BOT-TRANSFORMABLE in packs of colors similar to those used by Hasbro.
Hasbro filed a suit against VN Legetøj for infringement on its trade marks.
The court issued a decision which considers the use of names VN Legetø TRANSFORMAX and X-BOT-TRANSFORMABLE can lead to confusion for consumers.
The arguments of the court are as follows:
The words 'Transformers' and 'Transformax' consist of three syllables, the first two of which are identical. This words differ only in their last syllable, which are difficult to hear and adjudicate on a conversation. Spelling of words is also similar. Therefore, the court considers that the two words are similar and can lead to confusion among consumers.
In terms of names and X-BOT-TRANSFORMABLE, the court considers that they are not similar to THE TRANSFORMERS AUTOBOT . A BOT syllable used in both words and widely used in the dictionary for ROBOT.
However, packages that have the words X-BOT-TRANSFORMABLE are in colors and designs that could mislead consumers.
Due to the above the court shall impose a fine of 100 000 Danish kroner to VN Legetø for unauthorized use of the marks of Hasbro and 150 000 kroner for losses incurred from sales.
Information International Law Office.

петък, 4 септември 2009 г.

Образните елементи срещу словните елементи в марките ( Figurative elements against verbal elements in the marks )

Class 46 съобщава едно много интересно решение на the Court of First Instance потвърдено от the ECJ.
Предисторията е следната.
През 1996 година Aceite del Sur SA заявяват следната европейска марка:


Koipe подава опозиция основана на редица свои марки включително и марка:OHIM отхвърля опозицията с довода, че фигуративните елементи в двете марки са по слаби и много разпространени за продукта зехтин в Испания, където се продават продукти под тях. Словните елементи в марките са различни- "La Española" и "Carbonell".
Решението е обжалвано пред the Court of First Instance.
Според съдът обаче опозицията е приемлива защото има вероятност от объркване сред потребителите поради цялостното впечатление, което образните елементи в двете марки създават: седяща жена облечена в носия в близост до маслиново дърво на фона на маслинова горичка.
Aceite del Sur обжалват пред to the ECJ, като твърди че the Court of First Instance е взел предвид единствено образните елементи и е пренебрегнал словните такива.
The ECJ отсъжда, че решението на the Court of First Instance е правилно и в синхрон със общностното право.
Според съдът при определяне на вероятността от объркване трябва да се взема предвид цялостното впечатление, което те създават. Това обаче не означава, че някои от елементите в марките нямат доминиращо въздействие. В конкретният случай съдът счита, че the Court of First Instance правилно е определил образните елементи, като доминиращи.
Зехтинът е широко разпространен продукт в магазините в Испания. Различните марки зехтин са на един рафт в магазините и образните елементи на етикетите на бутилките оказват доминиращо въздействие при изборът на потребителите.
Поради това вероятността от объркване между двете марки е налична.

English version

Class 46 reported a very interesting decision of the Court of First Instance upheld by the ECJ.
The background is the following.
In 1996, Aceite del Sur SA submitted an application for the following European marks:

Koipe filed opposition on the basis of numerous marks including the mark:

OHIM rejected the opposition, arguing that the figurative elements of both brands are very weak and spread of oil products in Spain, where products are sold under them. Word elements of the marks are different-"La Española" and "Carbonell".
The decision was appealed before the Court of First Instance.
According to the court, however, the opposition is acceptable because there is a likelihood of confusion among consumers because the overall impression shaped elements in both marks up: sitting woman wearing a costume near the olive tree against the backdrop of olive groves.
Aceite del Su appealed the decision to the ECJ, claiming that the Court of First Instance took into account only the Figurative Elements and ignored verbal elements.
The ECJ ruled that the decision of the Court of First Instance was correct and in line with Community law.
According to the court in determining likelihood of confusion must be taken into account the overall impression which they create. This does not mean that some elements in the marks haven't a dominant influence. In this case, the court considers that the Court of First Instance correctly identified the Figurative Elements as dominant.
The olive oil is a widespread product in stores in Spain. Different brands of oil standing to one shelf in the shops and the Figurative Elements of labels on the bottles have a dominant influence on consumer choice.
Therefore the likelihood of confusion between two marks is available.

четвъртък, 3 септември 2009 г.

Патентното ведомство на Япония ще отговаря на IP предизвикателствата ( Patent Office of Japan will meet the IP challenges )


TMSJ съобщава новина за публикувано съобщение от Патентно ведомство на Япония.
В съобщението Ведомството изказва становището си че поради бързите и постоянни промени в интелектуалната собственост, то ще отговори с повече усърдие и гъвкавост с цел отговаряне на бъдещите предизвикателства в областта.
Някои от набелязаните точки в това отношение са:

- отговаряне на нововъведенията в областта на интелектуалната собственост;
- подкрепа относно изграждането на глобалната система за интелектуална собственост;
- обръщане на по-голямо внимание на публични мненията относно IP проблематиката;
- подобряване на процедурите по закрила на обекти на интелектуална собственост;
- подобряване работата на персонала на Ведомството;
Пълният текст на изявлението може да откриете тук.

English version

TMSJ reported news release for publication by the Patent Office of Japan.
Office expresses its opinion that due to rapid and permanent changes in intellectual property, it will respond with more zeal and flexibility for responding to future challenges.
Some of the items identified in this respect are:

- Responding to the innovations in the field of intellectual property;
- Support on the development of global intellectual property system;
- Turning more attention to public opinions on IP issues;
- Improving the procedures for protection of objects of intellectual property;
- Improving the work of the staff of the Office;
The full text of the statement can be found here.

Полша се присъедини към Женевският акт относно Хагската спогодба ( Poland joined the Geneva Act of the Hague Agreement)WIPO съобщава новината за присъединяването на Полша към Женевският акт относно Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Този акт влиза в сила за Полша от 2 юли 2009 година. По този начин страните членки на Женевският акт стават 35, а общо членките на Хагската спогодба 56.

English version

WIPO reported the news of Poland's accession to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs.
This Act enters into force for Poland on July 2, 2009. Thus, the member countries of the Geneva Act are 35, while the total members of the Hague Agreement are 56.

сряда, 2 септември 2009 г.

Южна Корея инвестира в интелектуална собственост ( South Korea has invested in intellectual property)


IP Finance съобщава новина от Patyellow website за предложение от the South Korean Presidential Councial on National Competitiveness за определяне на бюджет от 400 милиона долара, които да бъдат изхарчени до 2013 година с цел развитие, управление и защита на обекти на интелектуална собственост в страната.
Плановете предвиждат програми за насърчаване на научноизследователските институти и университети в Южна Корея да развиват и управляват интелектуалната си собственост чрез създаване на технологични холдинги за целта.
Тази инициатива не е единична за Азия. Други страни от региона, като Тайван също стартираха стратегии относно интелектуалната си собственост.
Това може да се приеме като начало на ново качествено развитие на азиатските държави в технологиите и тяхната защита.

English version

IP Finance reported news from Patyellow website for a proposal from the South Korean Presidential Councial on National Competitiveness for determining the budget of 400 million dollars to be spent by 2013 for the development, management and protection of objects of intellectual property.
The plans provide for programs to encourage research institutes and universities in South Korea to develop and manage their intellectual property by creating technology holdings for the purpose.
This is not a single initiative for Asia. Other countries in the region such as Taiwan also launched a strategy on intellectual property.
This can be regarded as the beginning of a new qualitative development of Asian countries.

вторник, 1 септември 2009 г.

Disney купува Marvel


Yahoo news съобщава новината за сделка с която Disney закупува комикс компанията Marvel за 4 милиарда долара. Покупката включва пакет от търговски марки на Marvel и над 5000 комикс персонажи между които Iron Man, Spider-Man, X-Men, Daredevil, The Incredible Hulk и други.
Очаква се сделката да бъде финализирана до края на годината.
Това е поредната голяма покупка на Disney след придобиването на Pixar Animation за 7,4 милиарда долара през 2006 година.
По този начин
Disney се включва в "комикс" войната с оглед на факта, че преди време Warner Bros. закупи основният конкурент на Marvel, DC Comics.
Надеждите на Disney са с известното портфолио от персонажи на Marvel да увеличат печалбите си.
През последните години филмите за комикс герои станаха изключително популярни, като Marvel реализира печалба от 206 милиона долара за миналата година от предоставяне на лицензии за филмиране на свои герои.